Miljøvurdering af Gas i Danmark 2010 - Energinet.dk

energinet.dk

Miljøvurdering af Gas i Danmark 2010 - Energinet.dk

Memo

Titel

Miljøvurdering af Gas i Danmark 2010 - gasforsyningssikkerhedsplan

Sammenfattende redegørelse

Dato 9. december 2010

Til

Energinet.DK

COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Telefon 45 97 22 11

Telefax 45 97 22 12

www.cowi.dk

Kopi

Fra

Anders Richelsen og Ulf Kjellerup

1 Indledning

Gas i Danmark 2010 er en plan udarbejdet af Energinet.dk. Planen omhandler

den danske gasforsyningssikkerhed i det kommende år og en vurdering af de

mere langsigtede behov inden for et tiårigt perspektiv.

Gas i Danmark 2010 udarbejdes i henhold til ”Bekendtgørelse 884 af 21. august

2006 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden” samt ”Bekendtgørelse

1464 af 19. december 2005 om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer

for fremtidige behov for gastransmissions kapacitet”. Planen, der udarbejdes

årligt, gør som nævnt rede for forsyningssikkerheden i et henholdsvis et og

ti årigt perspektiv.

Gas i Danmark 2010 omhandler en række alternative muligheder for at udbygge

naturgasinfrastrukturen på længere sigt med henblik på at muliggøre en øget

import af naturgas fra Norge og videre eksport til Sverige, Polen og Tyskland.

På samme tid analyseres mulighederne for at fremme indpasningen af biogas i

det danske gas system.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer kræver, at planer og programmer,

som ifølge lovgivningen tilvejebringes af en offentlig myndighed, og

som udstikker rammerne for fremtidige anlægstilladelser for VVM-pligtige anlæg,

bliver vurderet, såfremt de kan medføre væsentlige indvirkninger på miljøet

forud for deres vedtagelse.

Dette gælder for de dele afGas i Danmark”, der omhandler:

• Udbygningen af gasinfrastrukturen på lang sigt

• Indpasning af biogas i det eksisterende forsyningsnet

Energinet.dk har derfor miljøvurderet disse dele af planen.

Som led i miljøvurderingsprocessen udsendte Energinet.dk i juni 2010 en afgrænsningsrapport

til samtlige kommuner, regionale myndigheder og ministerier,

hvis ansvarsområder kunne blive berørt af gennemførelsen af Gas i Danmark

2010. Rapporten blev også sendt til Miljøministeriet med henblik på at

inddrage svenske myndigheder i høringen. Udkommet af denne høringsproces

C:\Documents and Settings\DGK\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK4B\Notat om høringssvar til MV raport_2.docx


2 / 5

er afrapporteret i selve miljøvurderingsrapporten, der blev sendt i offentlig høring

i august 2010.

§ 9 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer kræver, at der udarbejdes

en sammenfattende redegørelse for:

• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og

de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

• Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer,

der også har været behandlet.

• Hvorledes den planlæggende myndighed vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger

af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse for disse temaer er angivet i det følgende.

2 Integration af miljøhensyn i planen samt inddragelse af udtalelser der er

indkommet i offentlighedsfasen

2.1 Integration af miljøhensyn

De planer for udbygning af gasinfrastrukturen, der indgår i ”Gas i Danmark

2010”, er relativt overordnede og har en ringe detaljeringsgrad. Det vil sige, at

udbygningen med nye forbindelser til de norske gasressourcer med tilhørende

traceer for gasledninger og tilsvarende planer for udbygning af transmissionsnettet

over Øresund og Østersøen endnu ikke er fastlagt tilstrækkeligt præcist

til, at eventuelle lokale indvirkninger på miljøet kan fastlægges.

Den videre bearbejdning af planen vil sandsynligvis bevirke, at den endeligt

valgte udbygning af henholdsvis forbindelse til Norge, vest-østgående forbindelse

over Danmark og forbindelsen til Polen fastlægges med den virkning, at

det bliver muligt at gennemføre en mere præcis miljøvurdering af indvirkningerne

på de enkelte miljøfaktorer. Dette vil ske som led i den løbende proces

med udarbejdelse af de fremtidige årlige gasforsyningssikkerhedsplaner.

Overordnet viser miljøvurderingen både negative og positive indvirkninger på

miljøet. Samlet er det vurderet, at planens virkninger er mere positive end negative.

De positive virkninger skyldes først og fremmest planens bidrag til at nedbringe

den danske udledning af CO 2. De mulige negative virkninger vil hovedsageligt

skyldes midlertidig forstyrrelse/ødelæggelse af lokal natur og miljø

under anlægsarbejder. Det er dog forventningen, at de væsentligste negative

virkninger vil kunne imødegås gennem bl.a. anvendelsen af VVM-redegørelser

forud for tilladelserne til at etablere nye ledninger og gennem anvendelsen af

konkrete begrænsninger for udførelsen af de pågældende anlægsarbejder.

2.2 Inddragelse af udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen

De indkomne høringssvar er blevet taget i betragtning, og det er vurderingen, at

de ikke giver anledning til ændringer i planen.

.


3 / 5

I Tabel 1er der givet en skematisk oversigt over samtlige høringssvar, der er

indkommet samt COWIs kommentarer.

Tabel 1:

Oversigt over indkomne høringssvar

Afsender Høringssvar COWIs kommentar til høringssvaret

Tønder Kommune

Aalborg Kommune

Kolding Kommune

Gentofte Kommune

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

"I afsnit 6.2.1 i Miljøvurderingsrapporten

er de væsentligste negative og positive

indvirkninger ridset op. Der konkluderes

afsluttende, at; ”Det samlede billede er

dog, at udvidelsen af gasinfrastrukturens

positive indvirkninger på miljøet sandsynligvis

opvejer de negative.” Lov om

miljøvurdering (Bek. nr. 936 af 24/09/09)

giver ikke mulighed for at summere de

enkelte indvirkninger, positive som negative

og lade det give en samlet score. Loven

foreskriver, at miljøvurderingen omfatter

vurderingen af de væsentlige indvirkninger

på en række definerede parametre

og det indbyrdes forhold mellem

disse. I den sammenhæng giver det ikke

mening at hævde, at eks. en positiv indvirkning

på klimaet opvejer en negativ

indvirkning på eks. arealanvendelse".

"I afsnit 6.2.2. i Miljøvurderingsrapporten

om biologisk mangfoldighed bør det

fremgå, at arter opført på Habitatdirektivets

bilag IV også er beskyttet uden for

Natura 2000 og § 3 områderne. Miljøvurderingen

bør forholde sig til indvirkninger

på Bilag IV arterne udenfor natura

2000 og § 3 områderne. Ifølge Lov om

miljøvurdering er der krav om, at planlagte

foranstaltninger for at undgå, og så

vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig

negativ indvirkning af planens

gennemførelse skal være beskrevet i miljørapporten.

De afbødende foranstaltninger

bør tydeliggøres i miljørapporten".

"Med henvisning til ”ikke teknisk resumé”

på side 2 mener gentofte kommune

ikke, at det er helt rigtigt at Sverige øn-

Lov om miljøvurdering af planer og

programmer indeholder ingen begrænsninger

i relation til mulighederne for at

angive en samlet vurdering af de fundne

positive og negative indvirkninger på

miljøet.

Det er korrekt, at der i princippet bør

indgå bilag IV arter i vurderingen af,

hvorvidt den biologiske mangfoldighed

påvirkes af planen. Planens overordnede

karakter og manglende detaljeringsgrad

bevirker dog, at indvirkningen på

biologisk mangfoldighed er koncentreret

omkring Natura 2000 områder. Der

ligger ikke heri en nedprioritering af

bilag IV arternes betydning, men udelukkende

en indledende afgrænsning af

forhold, som helt sikkert vil skulle tages

i betragtning i den videre planlægning

frem mod konkrete tracee valg for de

valgte ledningsforbindelser.

Dette vedrører ikke miljøvurderingen,

men derimod gasforsyningsikker-

.


4 / 5

sker øget import af naturgas. Ifølge vores

oplysninger har Sverige besluttet at afvikle

gasforsyningen. Det samme gør sig

gældende på side 4.

På side 26 er der nederst skrevet ”Udbygningen

af gas-infrastrukturen kan bane

vejen for udbredelsen af biogas der er

CO 2 -neutralt” Er der i potentialevurderingen

taget højde for kraftværkernes

forventede omstilling til biomasse? Kan

der produceres nok biogas fra den danske

landbrugssektor til både kraftværker og

gas? Vurderingen bør afspejle vurderingen

af biomasse i klimakommissionens

rapport".

hedsplanen.

Dette vedrører ikke miljøvurderingen,

men derimod gasforsyningsikkerhedsplanen.

Forsvarets Bygningsog

Etablissementstjeneste

(FBE)

Egedal Kommune

Frederikssund Kommune

Næstved Kommune

"FBE kan oplyse, at myndighederne henhørende

under forsvarsministeriet ikke

har bemærkninger til den fremsendte

skrivelse, der på det foreliggende grundlag

ikke vurderes, at have betydning for

myndighedernes aktiviteter. FBE besvarelse

af ovennævnte høring omfatter dog

ikke Beredskabsstyrelsen."

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

3 Vedtagelse af plan på baggrund af alternativer

Der er i planen endnu ikke truffet beslutning om hvilke af de beskrevne alternativer,

der skal gennemføres. Planen udgør således kun en indledende baggrund

for det videre arbejde frem mod et valg af konkrete udbygninger af gasforsyningsnettet.

4 Overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger af planen

Som det fremgår af miljørapporten, vil der til overvågning af planens eventuelle

indvirkninger på miljøet i den kommende planlægningsfase blive opstillet et

måleprogram, der vil bygge på:

.


5 / 5

• De indikatorer, som er foreslået, i de i den forbindelse udarbejdede miljøvurderinger.

• Lovgivning der særskilt regulerer aktiviteter relateret til etablering og drift

af gastransmissionsledninger.

Miljøpåvirkningerne fra udvidelsen af gasinfrastrukturen vil konkret blive

overvåget ved anlæg af det valgte alternativ. Et sådant overvågningsprogram vil

tage udgangspunkt i de miljøindvirkninger, som er vurderet i de kommende

VVM-redegørelser for de valgte alternativer samt de vilkår, der stilles af myndighederne

i VVM-tilladelserne.

.

More magazines by this user
Similar magazines