[TITLE WITH CAPITAL LETTERS]

it.retsforum.dk

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS]

INTERNETRETTEN 2012

INTERNETRETTEN

OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

pRÆSEN

TATION


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Ophavsrettigheder på internettet

Tekst, lyd og billeder kan digitaliseres

2


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Ophavsrettigheder på internettet

En stor del af det materiale, der er tilgængeligt på internettet, er

ophavsretligt beskyttet

3


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Ophavsrettigheder på internettet

Uploading af værker = tilgængeliggørelse for almenheden, fremførelse

Downloading af værker = eksemplarfremstilling

4


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Ophavsrettigheder på internettet

Ophavsret er godt!

Også på internettet!

5


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Ophavsrettigheder på internettet

Internetudbydernes rolle i forbindelse med peer-to-peer-fildeling

Linking, herunder søgemaskiners linking

Sociale medier

Musikblogs

6


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Peer-to-peer fildeling

U 2005.60 V DivX

BitTorrent, eDonkey, KaZaA, Napster

7


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Peer-to-peer fildeling

brugeren er direkte ansvarlig for sin ulovlige kopiering

systemudvikleren er ansvarlig ud fra et medvirkenssynspunkt

hvad med internetudbyderen?

8


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Peer-to-peer fildeling

En internetudbyder stiller netadgang til rådighed for sine abonnenter

Ansvar for abonnenternes handlinger er reguleret i e-handelsloven:

tjenesteydere er ikke ansvarlige for brugernes ulovlige kopiering

Dette er et fornuftigt udgangspunkt!

9


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Peer-to-peer fildeling

Det fremgår endvidere af e-handelsdirektivets artikel 12, stk. 3, at reglerne

om ren videreformidling »…ikke berører en domstols eller en administrativ

myndigheds mulighed for i overensstemmelse med medlemsstaternes

retssystem at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til ophør

eller forhindrer den.«

Det vil sige, at der kan nedlægges fogedforbud med den konsekvens, at

udbyderen skal lukke for adgangen til hjemmesider, der udbyder musik

m.v. til download fra internettet uden tilladelse fra rettighedshaverne.

10


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Peer-to-peer fildeling

Internetudbyderen er altså fritaget fra ansvar, jf. e-handelslovens § 14, og

kan derfor ikke pålægges erstatnings- eller strafansvar, men der kan

under visse betingelser nedlægges fogedforbud mod udbyderen, såfremt

der foregår retsstridige aktiviteter via udbyderens net

11


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Peer-to-peer fildeling

Hvad med proportionaliteten, jf. rpl § 643, stk. 2?

fogedretten kan nægte at nedlægge forbud, såfremt det vil påføre

rekvisitus skade eller ulempe, der står i åbenbart misforhold til

rekvirentens interesse i at forbuddet nedlægges

12


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

The Pirate Bay

U 2010.2221 H

13


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

The Pirate Bay

U 2010.2221 H

Internettjenesten „Pirate Bay“ formidlede adgang mellem internetbrugere, der

stillede musik, film, software m.v. til rådighed i strid med ophavsrettigheder.

Højesteret fastholdt et fogedforbud, der påbød internetformidleren Telenor at

hindre deres kunders adgang til „Pirate Bay-tjenesten“. Højesterets afgørelse

byggede på internetformidlerens tekniske medvirken. Højesteret vurderede, at

Telenors ulemper ved blokering for adgangen opfyldte proportionalitetskravet i

forhold til de massive ophavsretskrænkelser, der skete via „Pirate Bay-tjenesten“.

14


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

The Pirate Bay

U 2010.2221 H

Højesteret antog – blandt andet ud fra »oplysningerne om de omkostninger og

ulemper, som er forbundet med blokering på DNS-niveau, sammenholdt med de

meget omfattende krænkelser af ophavsrettigheder administreret af de

indkærede, som formidles via hjemmesiden www.thepiratebay.org, og som de

indkærede har en betydelig og beskyttelsesværdig interesse i at bringe til ophør

eller i hvert fald begrænse væsentligt…« – at forbuddet opfyldte kravet om

proportionalitet.

15


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Sabam Scarlet

EU-domstolens afgørelse af 24. november 2011 i sag C-70/10

16


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Sabam Scarlet

EU-domstolens afgørelse af 24. november 2011 i sag C-70/10

Overvågning

Tidsubegrænset

Omfattede tillige fremtidige musikværker

Bekosteligt (»costly«) for internetudbyderen at etablere

Hensynet til internetbrugerne, der – som følge af påbuddet – måtte tåle

overvågning af deres data, hvilket ifølge domstolen var så indgribende, at det var

i strid med EU's charter om grundlæggende rettigheder (ytringsfrihed,

informationsfrihed samt beskyttelse af personoplysninger).

17


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Linking

Schovsbo & Udsen: ”Ophavsrettens missing link?” i NIR 1/2006 side 47-65

18


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Linking

Linking er ikke fremførelse efter ohl 2

Linking er lovligt, uanset om der er tale om dybe links eller ”blot” referencelinks

Linking til ulovligt materiale fører til et medvirkensansvar for linkeren, uanset om

linket er dybt, eller det blot er et referencelink

Det er meningsløst og forkert at sondre mellem referencelinks og dybe links.

Linkingproblematikken løses bedst med afsæt i det markedsføringsretlige regelsæt.

Droit moral kan være på spil, særligt ved embedded links ol.

19


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Linking

Kan reguleringen i databasedirektivet inspirere til en fornuftig løsning på

spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt at linke?

20


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Søgemaskiners linking

Googles brug af thumbnails er lovligt ifølge den tyske Bundesgerichtshof i april

2010

Usikkert hvad der gælder – lignende sager i Tyskland og Frankrig er gået Google

imod!


Også her er – med Morten Rosenmeiers ord – en ”håndfast samtykkelære” på plads:

”Hvis man lægger et billede på nettet, må man gå ud fra, at andre vil kunne linke til

det, herunder vha. thumbnails.”

21


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Sociale medier

Eksempler: Facebook, Myspace

Internettet tager form af global opslagstavle for private brugere

Hvis man lægger andres værker ud, kræver det et samtykke!

22


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Sociale medier

Grundrettigheder?

Fair use? The US Copyright Act § 107:

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a

commercial nature or is for nonprofit educational purposes

(2) the nature of the copyrighted work

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the

copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of market for or

value of the copyrighted work.

23


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Sociale medier

Kompensation a la blankbåndvederlaget?

› Skudt ned i Rapporten fra udvalget om ophavsrettigheder på internettet

› Strider mod Danmarks internationale forpligtelser, herunder bl.a. tretrinstesten

24


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Musik-bloggere

Streaming, downloads og videoer med beskyttet musik

Kunstnerne havde givet samtykke, KODA var ikke blevet spurgt!

Krav fra KODA om at betale eller fjerne musikken

Dialogmøde –> blogaftale:

1. Musikken skal være et supplement til den tekst, der skrives

2. Bloggen må ikke være kommerciel

3. Rettighedshaverne – komponister og sangskrivere skal give tilladelse

25


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Ophavsrettigheder på internettet

Rapporten fra udvalget om ophavsrettigheder på internettet anslår tre tiltag:

BREVMODELLEN

NYE FORRETNINGSMODELLER

ØGET INFORMATION – AKTIVT OPSØGENDE OG MÅLRETTET DE UNGE

Rettighedsalliancen:

OPLYSNING

RETSSAGER

LOVLIGE TJENESTER

Analyseinstituttet Megafon: Kun 5 % af danske bruger af pirattjenesten

Grooveshark ved, at de er inde på et site, der stiller ulovlige lydfiler til rådighed.

26


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Her er Miffy!

27


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Miffy som DJ på www.punt.nl

28


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Miffy sniffer kokain på www.punt.nl

29


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

Miffy som terrorist på www.punt.nl

30


Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann INTERNETRETTEN 2012

…og her er Alfons Åberg

31

More magazines by this user
Similar magazines