En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

se, medier og Internettet. Der arbejdes også med at gøre indvandrere bekendte

med nederlandsk demokrati og det nederlandske samfund, skabe kontakt til

muslimske organisationer, træning af professionelle, som arbejder med unge,

udvikling af teams bestående af eksperter, imamer m.v., som kan yde støtte til

lokale myndigheder, bekæmpelse af spredning af radikale synspunkter via

fjernsyn, skriftlige materialer og Internettet, bekæmpelse af radikale budskaber

i blandt andet fængsler, bedehuse, skoler og ungdomsklubber samt tilrettelæggelse

af de-radikaliseringsprogrammer for unge. Flere af disse tiltag befinder

sig dog på et meget tidligt stadie i udviklingsarbejdet.

Opsummerende har Nederlandene en bredspektret tilgang til det forebyggende

arbejde, dog med mindre fokus på partnerskab med muslimske grupper, end

det er tilfældet i Storbritannien.

4.4. Tyskland

Tyskland har ikke en særlig handlingsplan mod radikalisering. Terrorbekæmpelsesstrategien

sætter således ikke særlig fokus på kampen mod radikalisering,

som derfor foregår gennem mere generelle initiativer. Der ses dog en sammenhæng

mellem manglende integration og radikalisering, og radikalisering søges

forebygget blandt andet gennem bedre integration. I 2007 blev der offentliggjort

en national integrationsplan med en række initiativer, der skal fremme

integrationsprocessen.

Herudover kan nævnes initiativet fra det tyske indenrigsministerium, der i september

2006 førte til etablering af Die Deutsche Islam Konferenze (DIK), som et

dialogforum mellem den tyske stat og muslimer, der bor i Tyskland. DIK er en

langsigtet forhandlings- og kommunikationsproces i institutionaliseret form,

hvor repræsentanter for regeringen, delstaterne, kommunerne og muslimske

grupperinger diskuterer spørgsmål vedrørende samfundets sociale system og

værdier, religiøse spørgsmål og forståelse af den tyske forfatning, den private

sektor og medier som brobyggere samt sikkerhed og islamisme.

Tyskland har i øvrigt i kraft af den særlige model for forfatningssikkerhed, der

blev indført efter anden verdenskrig, en relativt vidtgående adgang til at forbyde

og retsforfølge forfatningsstridige (ekstremistiske) partier og sammenslutninger.

26

More magazines by this user
Similar magazines