En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

5. Styrkelse af forældreansvar

Forældre har et stort ansvar for deres børns skolegang, trivsel og sundhed, og

for at de vokser op til at blive ansvarlige borgere i vores samfund – blandt andet

ved at anvende fornuftige principper i børneopdragelsen og ved at samarbejde

med børnenes dagtilbud og skoler. En del forældre kan på grund af sociale

problemer eller manglende kendskab til samfundets tilbud, krav og normer

ikke fuldt ud løfte dette ansvar. Dette kan være til hinder for deres børns udvikling

til aktive og ansvarlige medborgere.

Der er allerede igangsat forskellige initiativer – blandt andet udvikling af særlige

forældre-programmer samt et projekt - Projekt Forældreguide – hvor der

udarbejdes en flersproget pjeceserie, som skal fungere som information til

forældre og som dialog- og vejlednings-værktøj for fagpersoner og andre med

kontakt til forældrene.

Regeringen har nu nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal undersøge

mulighederne for, at forældrene til unge med negativ adfærd sammen med de

unge selv i større omfang tager ansvar og yder et konstruktivt bidrag til samfundet.

Arbejdsgruppens arbejde skal ses i sammenhæng med denne rapport.

Arbejdsgruppen om forældreansvar skal afdække anvendelsen og effekten af

den eksisterende lovgivning og andre virkemidler, kommunalbestyrelserne har

til rådighed, eksempelvis pålæg og forældrekontrakter, for at vurdere, om

kommunalbestyrelserne har de fornødne redskaber. En væsentlig overvejelse i

denne sammenhæng er spørgsmålet om, i hvilken grad brugen af virkemidlerne

skal være obligatoriske eller bero på skøn.

Arbejdsgruppen skal gennemgå den eksisterende lovgivning og øvrige virkemidler

med henblik på at foreslå tiltag, som kan bidrage til at forebygge og bryde

negative adfærdsmønstre hos denne gruppe af unge.

5.3 Dialog og oplysning

Problem: En del unge føler, at de ikke bliver hørt; at de ikke forstår eller føler

tilhør og anerkendelse i det samfund, de lever i; at de står i modsætningsforhold

til andre grupper i samfundet; at de – med rette eller urette – er vrede

eller frustrerede over en række forhold. Det kan for eksempel dreje sig om den

33

More magazines by this user
Similar magazines