En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

• muligheder og begrænsninger i forbindelse med helligdage, børns rolle

ved fasteperioder, varetagelse af religiøse hensyn på arbejdspladser og

i det offentlige rum og

• andre spørgsmål af særlig betydning for trossamfund.

En sådan kontaktenhed skal fungere som en enkel indgang til myndighederne og

kunne besvare henvendelser eller henvise til andre relevante myndigheder. Det

er forventningen, at kontaktenheden vil kunne bidrage til demokratiske og åbne

organisationer blandt trossamfundene, herunder bidrage til en velinformeret

ledelse med indgående viden om trossamfundenes rolle og muligheder i det

danske samfund. En velorganiseret og demokratisk baseret ledelse i det enkelte

trossamfund har desuden potentiale til at nå ud til store dele af de religiøse

miljøer.

12. Fokus på kulturforståelse i politiets arbejde

Politiets dialog med de unge – ikke mindst unge danskere med flerkulturel baggrund

– er af væsentlig betydning for et respektfuldt og tillidsfuldt forhold

mellem de unge og myndighederne i samfundet. Politiet bør derfor i endnu

større omfang end i dag have fokus på kultur-forståelse – herunder at gruppen

af unge er mangfoldig og ikke en homogen gruppe – da kulturforståelse er af

betydning blandt andet for det tillidsskabende politiarbejde i nærmiljøerne og

kan være med til at nedbryde eventuelle fordomme.

Justitsministeriet har med cirkulæreskrivelse af 24. oktober 2007 om samarbejde

mellem politiet og muslimske lokalmiljøer anbefalet, at politiet i endnu

større omfang end i dag bør have fokus på kulturforståelse.

Et yderligere element, som kan medvirke til at øge kontakten og tilliden mellem

politiet og borgere med flerkulturel baggrund, er rekrutteringen til politiet.

Rigspolitiet arbejder allerede målrettet på at øge rekrutteringen af ansøgere

til politiet med anden etnisk baggrund end dansk. Rigspolitiet har således i

marts 2008 afholdt en temadag med deltagelse af ca. 60 betjente med anden

etnisk baggrund, hvor der blandt andet blev lagt op til, at betjentene i deres

dagligdag er opmærksomme på at finde egnede kandidater til politiuddannelsen.

De enkelte politikredse kan også være med til at synliggøre politiet som

en mulig fremtidig arbejdsplads for unge med anden etnisk baggrund. Det kan

for eksempel være ved ”positiv talentspejdning”, hvor politiet vil kunne skabe

39

More magazines by this user
Similar magazines