5. februar - Århus Ungdommens Fællesråd

aauf.dk

5. februar - Århus Ungdommens Fællesråd

Referat, Styrelsesmøde. Torsdag den 5. februar kl. 17:00

Til stede: Peder Udengaard (DSU), Emil Mikkelsen (KS), Anders Guldager Larsen (BUUSK),

Morten Junget (KFUM), Anders Mols Krarup (BUUSK), Lotte Cederskjold (DSU) Jonas

Skytte (HEBU),

Afbud: Ellen Jensen (DGP), Bent Sejersen (Folkeoplysningsudvalget), Benita Clemmensen

(Folkeoplysningsudvalget).

Sekretariatet: Henrik Koch (ref.)

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra styrelsesmødet den 14. januar 2009

Godkendt.

Pkt. 3

Orientering fra grupperinger, formand og sekretariat

Peder orienterede om sports- og fritidspolitikken.

Derudover har vi valgt ikke at indstille Århus som DUF ungdomskommune i år, trods

bestyrelsens tilkendegivelse på januar mødet, da listen over gode ting blev lavet, var

ca. halvdelen af de ting vi ville fremhæve enten ikke færdig-besluttet eller

implementeret endnu, så vi venter til næste år.

Henrik fortalte om børne- og unge-byrådet, Møde med natteravne, som gerne vil

komme på årsmødet og fortælle, styrelsen besluttede, at give dem lov til at det.

Sekretariatet har lavet et ultra kort høringssvar til kommunens miljøplan. Henrik har

deltaget i møde om udvikling i Lisbjerg, det er mest spejderne ,der skal være

opmærksomme på om der afsættes jord til deres aktiviteter. Invitation til opstartsmøde

om kulturby 20017 og invitation til release af projekthåndbog på biblioteket.

Ny løntilskudsmedarbejder, Henrik holder jobsamtale mandag d. 9/2

Pkt. 4

Pkt. 4.1

Pkt. 4.2

Pkt. 4.3

Årsmødet

Drejebogen gennemgået og opgaverne blev fordelt, drejebogen vedhæftes som bilag.

Arbejdsprogram

Peder og Emil har rettet til i forhold til sidste møde, hovedopgaverne er blevet

præciseret. Arbejdsprogrammet blev godkendt.

Nye foreninger

Pt. har fire foreninger ønsket optagelse i ÅUF, tre nye og Rød ungdom, som blev

administrativt udmeldt pga. kontingentrestance. De tre nye er Studenterhus Århus

(behandlet august 2008), Spejderskibet Klita og Frit Forum. Alle indstilles til optagelse i

ÅUF.

Vedtægtsændringer

Vores nuværende vedtægter besværliggør en række procedure for hhv. vores

medlemsforeninger og for sekretariatet. Tre forhold i vedtægterne blev behandlet, hhv.

kontingentrestance, hvor styrelsen foreslår den og ikke årsmødet skal sætte en frist for

betaling. Årsmødet har dog stadig mulighed for ikke at ville give restanterne en


yderligere frist. Tilmeldingsfristen for delegerede på årsmødet, hvor styrelsen foreslår

at den sætter fristen og ikke vedtægtsbestemt, der har ikke været praksis for at denne

vedtægtsbestemmelse er blevet overholdt, hvorfor det er bedst at fjerne den fra

vedtægterne. Til sidst spørgsmålet om oplysningsskema, som vi startede på at

udsende i 2008, dette blev gjort med hjemmel i vedtægternes § 5, men for der ikke er

uklarhed ønsker styrelsen at præcisere at medlemsforeningerne altså skal oplyse ÅUF

om hvem der tegner foreningen, hvor mange medlemmer der er og om de er aktive,

altså holder generalforsamlinger.

Sekretariatet formulerer forslag til vedtægtsændringer og mailer rundt til styrelsen, så

det kan komme med i årsmødemappen.

Pkt. 4.4

Godkendelse af beretninger

Styrelsens og grupperingernes beretninger blev omdelt, alle godkendt.

Pkt. 5 Regnskab 2008

Gennemgang af regnskabet, hvor revisionen blev foretaget d. 3/2. Styrelsen blev

orienteret om de skyldige debitorer på hyttefortegnelsen, som ikke er blevet rykket før

efteråret 2008, og hvor vi rykker dem igen i marts måned. Derudover laver

sekretariatet et notat vedr. moms på børn og unge-byrådet, som efter styrelsens

mening er et arbejde i direkte forlængelse af vores vedtægter og som involvere

medlemsforeningerne i deres deltagelse i følgegruppe, planlægning og afholdelse af

arrangementet. Notatet forelægges den nye styrelse til godkendelse.

Regnskabet godkendt!

Pkt. 5.1 Budget 2009

Der er få rettelser i forhold til det budget, som styrelsen godkendte på januar mødet,

bl.a. har vi fået bedre overblik over økonomien for 2009 i et kommende børn og ungebyråd,

der har betydet ændringer i indtægter og selve projektet, samt lønudgifterne.

Styrelsen godkendte det reviderede budget, som det der fremlægges for årsmødet.

Pkt. 6

Pkt. 7

Konference 18. februar + fordeling af opgaver

Pt. omkring 35 tilmeldte (endte på 57 ref. bem.) Morten og Peder deltager, Lotte og

Ellen spørges. Anders x 2 og Emil kan ikke deltage. Ellers styr på det, tegner til at blive

spændende.

Eventuelt

Næste møde er før årsmødet d. 26/2. KS holder generalforsamling om eftermiddagen,

derfor udskydes styrelsesmødet til kl. 18.00 så flest mulig fra styrelsen kan komme til

dette. Alle andre kommer kl. 17 og stiller op til årsmødet.

More magazines by this user
Similar magazines