بهداشت و تندرستی برای همه - Bkk-bv-gesundheit.de

bkk.bv.gesundheit.de

بهداشت و تندرستی برای همه - Bkk-bv-gesundheit.de

Persisch

بهداشت و تندرستی برای همه

معاینات به منظور تشخیص زود هنگام

بیماری ها وخدمات احتیاطی را انجام دهیم.‏

با مهاجران برای مهاجران

ِ

راهنمای میان فرهنگی تندرستی در شلسویگ هولشتاین

بروشوری برای استان شلسویگ هولشتاین


Impressum

Gesundheit für alle – Früherkennungsuntersuchungen und Vorsorgeleistungen in

Anspruch nehmen. Ein Leitfaden für Schleswig-Holstein.

Herausgeber:

BKK-Landesverband NORD | Süderstraße 24, 20097 Hamburg | www.bkk-nord.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes

Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Schleswig-Holstein,

Arbeitskreis Migration und Gesundheit

Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel | www.msgf.schleswig-holstein.de

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (EMZ)

Königstraße 6, 30175 Hannover | Tel.: 0511 / 168 410 20

ethno@onlinehome.de | www.ethno-medizinisches-zentrum.de

Konzeption, Inhalt und Erstellung: Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (EMZ)

Redaktion: Elena Kromm-Kostjuk, Ramazan Salman, Dr. Matthias Wienold,

Eva Schwarz, Stephanie Knostmann

Übersetzung: Übersetzungsdienst (EMZ)

Gestaltung und Satz: Mike Brockschmidt (www.mike-brockschmidt.de)

Wenn in diesem Wegweiser Personengruppen benannt sind, wird im Folgenden die

männliche Schreibweise verwendet. Es sind aber weibliche und männliche Personen

gleichermaßen gemeint. Dies geschieht aus Gründen des besseren Leseflusses und ist

nicht als diskriminierend zu verstehen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in

anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftllichen

Genehmigung.

Dieser Wegweiser ist in folgenden Sprachen erhältlich:

Deutsch, Albanisch, Arabisch, Kroatisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch,

Kurdisch (Kurmanci), Polnisch, Persisch (Farsi), Russisch, Spanisch, Türkisch,

Vietnamesisch. Stand: Oktober 2007


سخنی با خوانندگان

خوانندگان گرامی

با پروژۀ ‏»با مهاجران برای مهاجران-‏ راهنمای میان فرهنگی تندرستی در شلسویگ هولشتاینِ‏ » در آغاز

سال ۲۰۰۷ نخستین گام برای پیشبرد طرح آموزشهای بهداشتی وحفظ تندرستی افراد به صورت چندزبانه و

بر مبنای احترام به حساسیت های فرهنگی برداشته شد.هدف ما و سازمان هایی که با ما همکاری میکنند،‏

این است که مهاجرانی که در اینجا زندگی میکنند بتوانند بطور برابر ویکسان با بقیه از خدمات مختلفی که

بخش بهداشت و سالمت آلمان ارائه میدهد،‏ آگاهی یابند.‏ شرط دستیابی به چنین هدفی ارائه اطالعات هدفمند

و قابل فهم است.‏ پروژۀ تندرستی « با مهاجران برای مهاجران - راهنمای میان فرهنگی تندرستی در

شلسویگ هولشتاینِ‏ » دقیقا همان طرحی است که میبایست تحقق این هدف را امکانپذیر کند.‏

هدف این راهنما ارائۀ اطالعاتی درزمینۀ امکاناتی است که سیستم سالمتی و بهداشت آلمان در اختیار شما

میگذارد و اینکه شما با اندک ابتکار عمل شخصی چه کاری جهت سالمت نگاه داشتن خود میتوانید بکنید.‏

بویژه به معاینات تشخیص زود هنگام بیماریها و معاینات پیشگیرانه میبایست حتما توجه کرد.‏ همه ما نه

تنها این امکانات را باید بشناسیم بلکه میبایست از آنها استفاده هم بکنیم.‏

!

امیدواریم که پروژۀ تندرستی میان فرهنگی و این بروشور بتواند سهمی در ایجاد یک زندگی سالم برای

شما و فرزندانتان داشته باشد

با احترام

با احترام

Dr. phil. Gitta Trauernicht

دکتر ( فلسفه(‏ گیتا تراور نیشت

وزير امور اجتماعی،‏ بهداشت خانواده،‏ جوانان و

سالمندان در استان شلسویگ هولشتاین

Hans-Otto Schurwanz

هانس-اتو شوروانتس

رئیس اتحادیه استانی بیمۀ درمانی ب.‏ ب.‏ ک

BKKشمال در استان شلسویگ


فهرست

1- خدمات بیمه های درمانی قانونی ۶

تشخیص زود هنگام سرطان 7

چک آپ سالمتی »Check-up« 8

معاینات تشخیص زود هنگام و خدمات احتیاطی در طی و پس از دوران بارداری 9

معاینات کودکان و نوجوانان 11

واکسن ها 1۴

معاینات دندانپزشکی 1۶

2- معاینات تشخیص زودهنگام و خدمات احتیاطی در مورد اشخاص فاقد بیمه های قانونی

18

خدمات درمانی 18

خدمات مطابق قانون حقوق متقاضیان پناهندگی »Asylbewerberleistungsgesetz« 19

خدمات مطابق کتاب قانون اجتماعی 12 ‏)کمک های اجتماعی(‏ »Sozialhilfe« 20

3 واژه نامه 26

۴ آدرس ها


۱ خدمات بیمه های درمانی قانونی

شما به عنوان عضو یک بیمه درمانی قانونی حق دارید از معاینات تشخیص زود هنگام ‏)دربارۀ لغاتی که

ایتلیک نوشته می شوند در واژه نامه توضیح داده خواهد شد(‏ و خدمات احتیاطی استفاده کنید.‏ بر حسب

سن و جنسیت میتوانید مجاناً‏ و در دفعات متعدد معاینه شوید.‏

توجه:‏ در تمام معاینات تشخیص زود هنگام و خدمات احتیاطی باید کارت بیمه »Versichertenkarte«

همراه بیمار باشد.‏ حق ویزیت »Praxisgebühr« پرداخت نمی شود.‏


تشخیص زود هنگام سرطان

معاینات مختص خانم ها از این قرارند:‏

• از سن ۲۰ سالگی سالی یکبار معاینۀ ساالنۀ تشخیص زود هنگام سرطان

• از سن ۳۰ سالگی یک معاینۀ سالیانۀ سینه وپوست

• ازسن ۵۰ سالگی یک معاینۀ ساالنۀ تشخیص زود هنگام سرطان روده

• و از سن ۵۵ سالگی در دو نوبت به فاصلۀ ده سال از یک معاینۀ آندوسکوپی روده

»Darmspiegelung« برخوردار شوند.‏

عالوه بر اینها در استان شلسویگ هولشتاین همۀ خانم ها در سنین بین پنجاه تا شصت و نه سالگی،‏ در

فواصل منظم دو ساله،‏ شخصا و کتبا به یک معاینۀ تصویر برداری ماموگرافی Mammographie«

»Screening دعوت خواهند شد.‏ این معاینه در به اصطالح واحد اسکرینینگ ( پرتونگاری(‏

»Screening-Einheiten« انجام میگیرد.‏

آقایان میتوانند از خدمات زیر برخوردار شوند:‏

• از سن ۴۵ سالگی از یک معاینۀ سالیانۀ پروستات،‏ دستگاه تناسلی و پوست

• از سن ۵۰ سالگی از یک معاینۀ سالیانه به منظور تشخیص زود هنگام سرطان روده

• از سن ۵۵ سالگی از امکان معاینۀ روده با دستگاه اندوسکوپی.‏ در دو نوبت به فاصلۀ ده سال


چک آپ سالمتی »Check-up«

خانم ها و آقایان از ۳۵ سالگی،‏ هر دو سال یکبار حق استفاده از یک معاینۀ تندرستی را که بیش از هر

چیز میبایست به منظور تشخیص زود هنگام بروز امراض شایع مانند امراض قلب وعروق و امراض کلیوی،‏

و بیماری دیابت ملیتوس ‏)مرض قند(‏ mellitus« »Diabetes انجام گیرد،‏ دارند.‏

پزشک طی گفتگوئی،‏ به تفصیل تشریح خواهد کرد که چه خطرات وریسکهایی در ادامۀ بیماری های

احتمالی قبلی و عادات معمول زندگی ( بعنوان فاکتورهای خطر یعنی عواملی که احتمال بیماری را باال

میبرند(‏ برای بیمارمیتوانند وجود داشته باشند.‏ ضربان نبض و فشار خون اندازه گیری میشوند،‏ صدای قلب

و ریه ها کنترل میگردند و آزمایشات خون و ادرار انجام میگیرند.‏


معاینات تشخیص زود هنگام و خدمات احتیاطی در طی و پس از دوران بارداری

طی دوران بارداری معاینات تشخیص زود هنگام برای مادر و جنین وجود دارند که از آن جمله عبارتند:‏

• معاینات دیابت دوران بارداری در زنان ‏)آزمایش ادرار(‏

• معاینۀ مسمومیت ناشی از حاملگی یا ژستوز »Gestose« ‏)کنترل فشار خون در فواصل منظم،‏

آزمایش ادرار و معاینۀ نسوج وبافتهائی که در آن مایعات جمع شده اند و آماس کرده اند(‏

• معاینه اولتراشال »Ultraschall« ‏)تعیین اندازه های جنین،‏ تخمین زمان زایمان

و زیر نظر گرفتن رشد جنین در رحم مادر(‏

• معاینۀ اکوکاردیوگرافی )CTG( ‏)ثبت زمان دردهای زایمانی و ضربان قلب جنین(‏

در کنار معاینات ارائه شده احتیاط و دوراندیشی در دوران بارداری بسیار حائز اهمیت است.‏ یکی از

خدمات احتیاطی پزشکی در دوران بارداری،‏ معاینۀ بیماری سرخجه »Röteln« ‏)آزمایش خون(‏ است.‏

پزشک ضمن دادن توصیه های الزم،‏ نکاتی دربارۀ برخی ریسک های سالمتی که طی دوران بارداری و

پس از وضع حمل میتوانند برای زنان و نوزادان پیش آیند،‏ را شرح خواهد داد.‏ در همین چارچوب زمانی

ماما هم میتواند به زن باردار مشاوره و توضیحات الزم را بدهد.‏


هر خانم حامله حق دارد در زمان بارداری،‏ زایمان و چند هفته پس از تولد تحت نظر پزشک متخصص

زنان و یا ماما باشد.‏ در یک حاملگی معمولی و بدون مشکالت خاص سالمتی مراجعه به پزشک هر چهار

هفته یکبار کافی است.‏ پس از هفتۀ سی و دوم حاملگی میبایست هر دو هفته یکبار به دکتر مراجعه شود

و در صورت به دنیا نیامدن نوزاد در تاریخ مقرر،‏ یک روز در میان باید به پزشک مراجعه کرد.‏ از این

گذشته دندان ها نیز باید در ماه چهارم و هشتم حاملگی توسط دندانپزشک معاینه شوند.‏

توجه:‏ در چهارچوب معاینات دوران حاملگی،‏ خانم

ها دفترچه ای به نام پاسپورت مادران

»Mutterpass« دریافت میکنند.‏ در این دفترچه

نتایج مهم حاصل از معاینات و چگونگی دوران

بارداری ثبت میشوند.‏ خانم های باردار باید همیشه و

در همه حال این دفتر را همراه خود داشته باشند و در

تمام معاینات ارائه دهند.‏

10


معاینات کودکان و نوجوانان

نخستین سالهای زندگی در تکوین سالمتی هر انسان نقش بسزائی دارند.‏ همانند بزرگساالن برای کودکان و

نوجوانان نیز معاینات تشخیص زود هنگام و خدمات احتیاطی وجود دارند.‏

تست شنوائی نوزادان »Hörscreening«

در استان شلسویگ هولشتاین نوزادان میتوانند از همان نخستین روزهای زندگی از نظر اختالالت شنوائی

مورد معاینه قرار گیرند.‏ برای رشد وتکوین زبان در سنین کودکی و همچنین از نظر بلوغ عاطفی و

اجتماعی کودک و سپس مدارج رشد تحصیلی و کاری،‏ توانائی خوب شنیدن اهمیتی بسیار دارد.‏ در یک

تست شنوائی برای نوزادان،‏ کودک نوزاد از طریق یک وسیلۀ اندازه گیری تخصصی تحت معاینۀ سنجش

شنوائی کوتاه،‏ بی درد و معقول قرار میگیرد.‏ کمبود شنوائی که دردوران نوزادی مکررا پیش می آید،‏ به

موقع میتواند شناسائی و مورد معالجه قرار گیرد.‏ این آزمایشات سنجش شنوائی حال دیگر در چهارچوب

یک اسکرینینگ شنوائی نوزادان،‏ تقریبأ در تمامی کلینیک های زنان و زایمان و کلینیک های تخصصی

نوزادان استان شلسویگ هولشتاین انجام پذیر است.‏ شرکت در آن داوطلبانه است وبا اعالم رضایت کتبی

والدین انجام میگیرد.‏ چنانچه تست شنوائی نتایج مشکوکی داشته باشد؛ یک یاچند آزمایش دیگر ضروری

خواهد بود.‏ به این مفهوم که ابتدا یک تست مجدد در همان کلینیک و یا نزد یک متخصص گوش،‏ حلق

و بینی که پروانه و تخصص الزم برای اینکار را دارد،‏ انجام میشود.اگر جواب آزمایش مشکوک بود،‏

میبایست تستهای تکمیلی را در کلینیک دانشگاه شلسویگ هولشتاین ( محل آن در کیل »Kiel« و لوبک

»Lübeck« است و آدرس آن در بخش آدرسها مندرج است(‏ و یا نزد یک پدادیولوژ ‏)متخصص اختالالت

کالمی،‏ زبانی و شنوایی(‏ انجام داد.‏

توجه:‏ در صورت دریافت نتیجه مشکوک تست شنوائی در بیمارستان محل زایمان،‏ میبایست هر چه زود

تر یک وقت جهت آزمایشات کنترل گرفته شود.‏ برای ویزیت شدن و انجام آزمایشها در کلینیک دانشگاه و

یا نزد یک پدادیولژ میبایست حتما یک برگه ارجاع »Überweisungsschein« صادر شده از سوی

متخصص اطفال ویا متخصص گوش،‏ حلق و بینی همراه داشت.‏

11


چنانچه کودک در منزل یا در زایشگاه »Geburtshaus« به دنیا بیاید؛ تست سنجش شنوائی را میتوان مستقیما

نزد یک متخصص گوش،‏ حلق و بینی که پروانه انجام اینکار را دارد،‏ انجام داد.‏ آدرس تمام متخصصین گوش،‏

حلق و بینی و نیز پدادیولژها در بیمارستانهای زنان و زایمان،‏ زایشگاهها و یا نزد ماماها موجود و قابل دریافت

است.‏

معاینات )U(

هدف از معاینات )U( این است که رشد جسمی و روحی نوزادان و کودکان را تحت نظارت قرار داده و رشد

احتماال ناقص آنها را به موقع تشخیص داده تا مداوا شود.‏

معاینه

زمان

مکان

معاینۀ اول )U1(

بالفاصله بعد از تولد

بیمارستان یا در خانه

توسط ماما

معاینۀ دوم )U2(

درفاصلۀ روز سوم تا

دهم زندگی

بیمارستان یا نزد

متخصص اطفال

7 معاینه تا پایان سال

ششم زندگی

نزد متخصص اطفال

یا پزشک خانواده

معاینات – 3 9

)U9-U3(

12


در مورد زمان انجام معاینات ۳ تا ۹، والدین با پزشک کودک قرار می گذارند.‏ قابل ذکر است که هر

معاینۀ تشخیص به موقع در یک مقطع معین رشد کودک انجام می گیرد.‏

توجه:‏ هنگام معاینات کودکان میبایست کارت بیمه

»-U و دفترچه معاینات »Versichertenkarte«

»Heft همراه آورده شوند تا پزشک نتایج معاینات را

در آن قید کند.‏ از آنجا که به کودکان در دورۀ معاینات

U واکسن های ضروری تزریق میشوند؛ میبایست

دفترچه واکسیناسیون »Impfpass« نیز همراه آورده

شود.‏ برای این معاینات حق ویزیت پرداخت نمیشود.‏

13


معاینۀ نوجوانان »J-Untersuchung«

با شروع دوران بلوغ تغییرات متعدد در بدن ظاهر میشود.‏ ‏»معاینه نوجوانان«‏ فقط یکبار در سنین بین ۱۴

تا ۱۴ بر روی نوجوانان صورت میگیرد.‏

از این طریق می باید امراضی که رشد بدنی،‏ روانی و اجتماعی نوجوانان را به مخاطره می اندازد به

موقع شناسائی شوند وتحت درمان قرار گیرند.‏ گذشته از آن،‏ می باید رفتارها ئی که منجر به آسیب پذیری

سالمتی می گردند از طریق اقدامات مقتضی تغییر یابند.‏ والدین باید مراقب باشند که این معاینه را پزشک

خانواده و یا پزشک متخصص اطفال انجام دهد.‏ بسیاری از پزشکان متخصص اطفال نو جوانان را نیز

معاینه میکنند.‏

واکسن ها

برای شیرخوارگان،‏ کودکان و نو جوانان

واکسن ها در واقع محافظتی در مقابل امراض مختلف هستند؛ امراضی که رشد جسمی شیرخوارگان،‏

کودکان و نوجوانان را به خطر می اندازد.‏ به این صورت که واکسن یک عفونت خفیف به بدن شما وارد

می کند.‏ واکسن های معمول و رایج در برابر امراض زیر شما را محفوظ نگه می دارند:‏

• دیفتری »Diphtherie«

پرتوسیس ‏)سیاه سرفه(‏ »Keuchhusten«

• پولیومیه لیتیس ‏)فلج اطفال(‏ »Kinderlähmung«

• التهاب مغز و حنجره ‏)مننژیت(‏

• »Hirnhaut- und Kehlkopfentzündungen«

• آنفلونزا ‏)گریپ ویروسی(‏ »Influenza«

سرطان دهانه رحم »Gebärmutterhalskrebs«

• عفونت گوش و ریه

• »Mittelohr- und Lungeninfektion«

سرخک »Masern«

• اوریون »Mumps«

• سرخجه »Röteln«

• التهاب كبد ‏)یرقان ب(‏ »B »Hepatitis

• واریسل ‏)آبله مرغان(‏ »Windpocken«

• • تتانوس ‏)كزاز(‏ »Tetanus«

14


طبیعتاً‏ تمام واکسن ها داوطلبانه هستند.‏ در مورد برنامه دقیق واکسن ها ( اینکه در چه سنی چه واکسنی

تزریق شود(‏ باید در معاینات )U۳( با پزشک کودک صحبت شود.‏ هزینۀ این واکسن ها به عهدۀ بیمه

درمانی است.‏ حق ویزیت پرداخت نمی شود.‏

توجه:‏ چنانچه کودک به عفونتی »Infektion« مبتال است،‏ نباید به او واکسنی تزریق شود.‏ تزریق واکسن

به زمان دیگری باید موکول شود.‏

15


برای بزرگساالن

در سنین بزرگسالی نیز واکسن ها مهم هستند ومیتوانند در مقابل امراض معینی محافظ انسان باشند.‏ بنابر

این می بایست واکسن های مصونیتی برضد بیماری های دیفتری هپاتیت ب،‏ فلج اطفال و کزاز تکرار

شوند یا در صورتی که واکسن اصلی تزریق نشده است،‏ جبران شوند.‏ همچنین واکسن آنفلونزا باید بطور

مرتب زده شود.‏ عالوه بر اینها،‏ واکسن های مخصوص برای اشخاصی که اختصاصاً‏ به به دلیل سنشان و

یا امراض خاص درمعرض خطر هستند موجود است؛ از جمله واکسن پنومو کوک ها

‏)سینه پهلو(‏ »Pneumokokken« برای اشخاص باالی ۶۰ سال.‏ پزشک خانواده و یا ادارۀ

بهداری »Gesundheitsamt« اطالعات راجع به واکسن های ضروری را خواهند داد.‏ هزینۀ

واکسیناسیون به عهدۀ بیمۀ درمانی بیمار »Krankenkasse« است ‏)به استثنای واکسن های مربوط به

سفر(.‏

توجه:‏ تمام واکسن ها در دفترچۀ واکسیناسیون که در موعد تزریق باید همراه آورده شوند،‏ ثبت می شوند.‏

اگر فاقد دفترچۀ واکسیناسیون هستید،‏ آن را از پزشک خانواده »Hausarzt« خود درخواست کنید.‏

معاینات دندانپزشکی

همانند بزرگساالن،‏ بیمۀ درمانی »Krankenkasse« برای کودکان و نوجوانان نیز مخارج معاینات

تشخیص زودهنگام وخدمات احتیاطی بر روی دندان را که در صفحه بعد به آن پرداخته میشود به عهده

میگیرد.‏ برای این معاینات حق ویزیت پرداخت نمیشود.‏

توجه:‏ در کنار معاینات احتیاطی متعدد،‏ شما نیز باید دو بار در روز دندان های خود را مسواک کنید و

مخصوصاً‏ در مورد کودکان خود تا ۶ سالگی مسواک دندان هایشان را به عهده بگیرید ‏)حتی اگر کودک

خودش دوست دارد مسواک بزند شما دوباره دندان هایش را مسواک کنید(.‏

16


کودکان ‏)بین 3 تا ۶ سال(:‏

• سه معاینۀ تشخیص زودهنگام بیماری های دندان به انضمام راهنمائی و مشاوره در باب تغذیه،‏

بهداشت دهان و تقویت دندان از طریق بکارگیری فلورید »Flouridierung«

‏)معاینات FU1 تا )FU3

کودکان و نوجوانان )۶ تا 18 ساله(:‏

• سالی 2 بار نزد دندانپزشک طبق یک برنامۀ زمانی،‏ بهداشت دهان بررسی می شود و در مورد

امراض مربوط به آن،‏ معاینه به عمل آید.‏ دندان ها با فلورید تقویت می شوند و دندان های آسیاب

»Molaren« برضد پوسیدگی الک می شوند.‏

بزرگساالن:‏

• دو معاینۀ دندانپزشکی در سال:‏ تشخیص پوسیدگی دندان ‏)كاريس(،‏ امراض لثه وبیماری های مربوط

به غدد ناحیۀ دهان و دندان و احیاناً‏ عکسبرداری با اشعه.‏

• سالی یکبار جرمگیری

توجه:‏ دراستان شلسویگ هولشتاین دفترچۀ

معاینات دندان کودک

Kinderpass« »Zahnärztlicher موجود

است که در آن نتایج معاینات درج میشوند.‏ می

توان آن را به قسمت مراقبت دندان و جوانان در

اتحادیه بیمه دندانپزشکی شلسویگ هولشتاین

«Kassenzahnärztliche Vereinigung

Schleswig Holstein»

سفارش داد.‏ ‏)رجوع شود به قسمت آدرس ها(‏

و میبایست در هر معاینۀ تشخیص زودهنگام و

پیشگیرانه با خود برده شود.‏

17


۲ معاینات تشخیص زودهنگام و خدمات احتیاطی در مورد

اشخاص فاقد بیمه های قانونی خدمات درمانی

خدمات مطابق قانون حقوق متقاضیان پناهندگی

»Asylbewerberleistungsgesetz«

متقاضیان پناهندگی و کسانی که موظف به ترک کشور شده اند و اقامت آنها به دالیل سیاسی،‏ انسانی یا

طبق قوانین کنوانسیون ژنو پذیرفته میشوند،‏ یعنی عمالً‏ پناهنده )»De-facto-Flüchtling«( هستند،‏

معموالً‏ نمیتوانند بیمه شوند.‏ طبق قانون حقوق متقاضیان پناهندگی متقاضیان پناهندگی در طی چهل و هشت

ماه اول حق برخورداری ازامکانات درمانی در صورت بروز بیماریهای حاد یا توام با درد و همچنین

حق برخورداری از معاینات تشخیص به موقع بیماری وخدمات احتیاطی را دارند.)‏ البته برای این افراد

محدودیتهایی مثال در دندان مصنوعی گذاشتن و جراحی ارتدنسی وجود دارد.(‏

برای معاینات تشخیص زودهنگام ذیل می توان از حق قانونی استفاده کرد:‏

معاینات تشخیص زودهنگام و خدمات احتیاطی در طی دوران بارداری،‏ عملیات مربوط به زایمان و

پرستاری و مراقبت پس از آن.‏


• معاینات تشخیص زودهنگام و خدمات احتیاطی پزشکی مانند بیمه شدگان قانونی:‏ معاینات مربوط

به کودکان و نوجوانان،‏ از)‏U۱‎ تا J۱(، معاینات تشخیص زودهنگام زنان،‏ معاینات ساالنۀ تشخیص

زودهنگام سرطان »Krebs« برای خانم ها از ۲۰ سال وآقایان از ۴۵ سال،‏ چک آپ سالمتی برای

همه از ۳۵ سال ‏)هر دو سال یکبار(.‏

18


• معاینات پیشگیرانۀ دندانپزشکی هر ۶ ماه برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و پس از

این سن سالی یکبار

• واکسن های متداول کودکان مثل كزاز »Tetanus« و دیفتری »Diphtherie« وفلج اطفال »Polio«

برای بزرگساالن،‏ وبعضی واکسن های دیگر برحسب ضرورت برای اشخاص

توجه:‏ برای این که بتوانیم از مزایای قانونی متقاضیان پناهندگی برخوردار شویم،‏ باید در موقع مراجعه به

پزشک برگه بیماری »Krankenschein« را همراه داشته باشیم.‏ این برگه را از ادارۀ امور اجتماعی

»Sozialamt« و یا اداره ای که در آن سایر خدمات درخواست میشود می توان گرفت و اعتبار

آن سه ماه است.‏

کسانی که مطابق قانون خدمات پناهندگان از این مزایا استفاده میکنند معاف از پرداخت حق ویزیت

»Praxisgebühr« هستند.‏

خدمات مطابق کتاب قانون اجتماعی ۱۲ ‏)کمک های اجتماعی(‏ »Sozialhilfe«

مزایا و خدمات مطابق کتاب قانون اجتماعی ۱۲ شامل آن دسته از مهاجرانی میشود که دارای اقامت قانونی

هستند ولی تحت پوشش قانون خدمات پناهندگان نیستند و هیچ نوع بیمه ای اعم از خصوصی یا قانونی ندارند.‏

این گروه قانونا از خدمات مطابق کتاب قانون اجتماعی ۱۲ برخوردارهستند.‏ چنانچه احیانا بیش از یک ماه کمک

های اجتماعی دریافت میکنید،‏ قانونا دارای بیمه اجتماعی هستید.‏ ادارۀ امور اجتماعی »Sozialamt« از شما

درخواست خواهد کرد که یک بیمه قانونی »Krankenkasse« انتخاب کرده و به آن اداره معرفی کنید.‏ اگر

مراقبت از طرف بیمه درمانی قانونی در نظر گرفته نشده باشد،‏ باید به ادارۀ امور اجتماعی تقاضای یک برگه

بیماری برای تقبل هزینۀ خدمات معینی داده شود.‏ دریافت کنندگان کمک های اجتماعی »Sozialhilfe« همچون

دیگر بیمه شدگان قانونی از حق معاینات تشخیص زودهنگام و خدمات احتیاطی برخوردارند و از پرداخت حق

ویزیت برای آن معاف هستند.‏

توجه:‏ این حقوق به افرادی تعلق میگیرد که به لحاظ مادی در تنگنا قرار دارند ‏)یعنی درآمد کافی و بیمۀ درمانی

ندارند(‏ و نیاز به معالجه پزشک داشته باشند.‏

19


۳ واژه نامه

احتیاط :»Vorsorge« عبارت است از اقداماتی که میبایست از پیدایش امراض جلوگیری کند.‏ برای مثال یک اقدام احتیاطی

مسواک زدن دندان هاست.‏ با مراقبت و نظافت منظم و صحیح دندان ها از پوسیدگی جلوگیری میشود.‏

اداره تندرستی :»Gesundheitsamt« ادارات تندرستی برای رفع ابهام به مردم اطالعات،‏ راهنمائی و توضیحات در زمینه

بهداشت وتندرستی ارائه میدهند.‏ برای مثال معاینۀ کودکان پیش از آغاز دبستان،‏ مشاوره در باب واکسن ها و همچنین کمک به

بیماران روانی،‏ معتادان و معلولین ازجمله وظایف ادارۀ تندرستی است.‏ این ادارات همچنین وظائف نظارت وکنترل را دارند.‏

برای نمونه مراقب بهداشت در موسسات درمانی و پرستاری هستند.‏ نظارت بر آب آشامیدن وآب استحمام را بعهده دارند ودربارۀ

مسائل زیست محیطی پزشکی راهنمائی میکنند.‏

اسکرینینگ»‏Screening‏«:‏ این واژه انگلیسی و معنی آن معاینات تسلسلی است.‏ در رابطه با سرطان سینه اسکرینینگ به معنی

معاینۀ تمام زنان بین ۵۰ و ۶۹ سال است.‏

آماس ‏»‏Ödeme‏«:جمع شدن مایع در بافتها

امراض قلب وعروق :»Herz-Kreislauf-Erkrankungen« شامل یک سری امراض است که قلب،‏ عروق قلبی و شریان

ها را در بر میگیرد.‏ از رایج ترین آنها تصلب شرائین »Arteriosklerose« ‏)تنگ شدن شریان ها به علت رسوبات در

جدارۀ داخلی رگ ها(‏ است که اغلب مقدمات سکتۀ قلبی »Herzinfarkt« ‏)مسدود شدن یکی از رگ ها(‏ و نارسائی قلبی

»Herzinsuffizienz« ‏)غالباً‏ به ضعف ماهیچۀ قلب اطالق می شود و قلب نمی تواند بافت ها را با خون و اکسیژن تامین کند(،‏

را موجب میشود.‏ بیماری های قلب و عروق رایج ترین علل مرگ و میر در آلمان هستند.‏ معذالک از وقوع این بیماری ها اکثراً‏

میتوان جلوگیری کرد.‏ یک زندگی سالم همراه تغذیۀ کم چربی،‏ حرکت کافی و صرفنظر کردن از نیکوتین،‏ همه تاٌثیر تدافعی به

سزائی بر سیستم قلب و گردش خون دارد.‏

20


آندوسکوپی روده :»Darmspiegelung« هر ساله در آلمان ۶۶000 نفر به سرطان روده دچار میشوند و قریب به 29000

نفر در اثر آن میمیرند.‏ یکی از امکانات شناسائی و مداوای به موقع سرطان روده،‏ آندوسکوپی است.‏ در جریان آندوسکوپی،‏ یک

لولۀ پالستیکی نازک انعطاف پذیر وارد روده میکنند و دارای یک سیستم دیداری است که توسط آن تصاویری بر روی مونیتور

میفرستد.‏ در حین آندوسکوپی میتوان از بافت روده نمونه برداری کرد و بعد در آزمایشگاه بررسی نمود.‏ اعمال جراحی کوچک نیز

امکان پذیر است.‏

آنفلونزا :»Influenza« یک نوع بیماری عفونی است که در نتیجه انتقال ویروس آنفلوانزا بوجود می آید که به آن گریپ هم

میگویند و معموال راههای تنفسی را مبتال میکند اما ممکن است عفونت شدیدتر شود وگسترش یابد و شش ها»‏Pneumonie‏«‏ و

ماهیچه قلب »Myokarditis« را هم در بر بگیرد.‏

بکارگیری فلورید :»Fluoridierung« برای تقویت دندان با فلورید،‏ از طریق خمیر دندان یا ژل و یا الک به دندان ها فلورید می

افزایند ‏)الک فقط توسط پزشک(.‏ فلورید درمینای دندان ذخیره میشود و ساختمان آن را تقویت میکند.‏ مقاومت دندان را در مقابل

آسیب اسیدها ‏)برای مثال مصرف قند وشکر(‏ باال میبرد.‏

پزشک خانواده :»Hausarzt« پزشک خانواده دارای مطب مجاز است و معموأل اولین محل رجوع برای مشکالت در رابطه با

تندرستی است.‏ در آلمان متخصصین پزشکی عمومی و متخصصین داخلی به عنوان پزشک خانواده فعالیت میکنند.‏

پنومو کو ک ها :»Pneumokokken« باکتریهایی ‏»استروپتوکوکوپنومونی »Streptococcus Pneumoniae که میتوانند

موجب بروز بیماریهای مختلف بشوند از جمله عفونت ریه»‏Pneumonie‏«،‏ التهاب مشیمیه مغز»‏Meningitis‏«‏ و عفونت

گوش میانی media« »Otitis احتمال بیماری در سنین باال ‏»باالی ۶۰ سال«‏ افزایش میابد،‏ برای اینکه سیستم ایمنی بدن ضعیف

میشود.‏

21


حق ویزیت :»Praxisgebühr« بیماران باید هر سه ماه یکبار یک حق ویزیت به مبلغ 10 یورو بپردازند.این مبلغ در هنگام

معاینات تشخیص زود هنگام و خدمات احتیاطی پرداخت نمیشود و استفاده از این خدمات رایگان است.‏ اگر در همان سه ماهه

مراجعه به پزشک ضروری باشد باید حق ویزیت مطب پرداخت شود و اولین پزشک مداوا کننده برای پزشکان بعدی برگۀ ارجاع

بیمار میفرستد.‏ برگه ارجاع بیمار و معافیت از حق ویزیت برای دندانپزشک و پزشک امداد قابل قبول نیستند و باید جداگانه هر

سه ماه 10 یورو پرداخت شود.‏ کودکان ونو جوانان از پرداخت حق ویزیت معافند.‏ همچنین بیماران مزمن میتوانند حق ویزیت

ندهند.‏

دفترچه معاینه کودکان :»U-Heft« در این دفترچه نتایج معاینات پیشگیرانۀ کودکان یادداشت میشود.‏ عالوه بر آن،‏ این دفترچه

حاوی اطالعات مهمی مثل جدول های وزن و قد که کودک در سن مشخص باید به آن برسد است.‏ دفترچه معاینات در بیمارستان

پس از اولین معاینه صادر میشود و می بایست در تمام معاینات احتیاطی همراه برده شود.‏

دفترچۀ واکسیناسیون :»Impfpass« دراین دفترچه پزشک نوع و زمان واکسن تزریق شده را یادداشت میکند.‏ از آنجا که

واکسن های حافظ کودکان معموالً‏ در حین معاینات پیشگیری کودکان تزریق میشوند،‏ می بایست در تمام معاینات از بدو کودکی

تا نوجوانی همراه برده شود.‏ اگر هنوز دفترچۀ واکسیناسیون ندارید،‏ میتوانید آن را از پزشک خود بگیرید.‏ بزرگساالن نیز باید

دفترچه واکسیناسیون را در هر نوبت واکسن زدن و سفر به خارج همراه داشته باشند.‏

بیماری قند یا دیابت دوران بارداری :»Schwangerschaftsdiabetes« به علت تغییرات هورمونی هنگام حاملگی زنان

میتوانند موقتا به دیابت ملیتوس مبتال شوند.‏ اولین عالئم دیابت حاملگی عبارتند از:‏ افزایش بی رویۀ وزن،‏ عطش زیاد،‏ اضافه شدن

بیش از اندازۀ مایع دور جنین ودرشت بودن نوزاد.‏ دیابت دوران بارداری که بعلت میزان باالی قند خون بروز کرده است برای

مادر و جنین خطر بزرگی را سبب میشود و باید معالجه شود.‏ در یک افزایش مالیم قند خون رعایت یک رژیم مطلق کافی است.‏

چنانچه میزان قند خون همچنان باال بماند باید دیابت با انسولین مداوا گردد.‏ قاعدتأ پس از زایمان دیابت برطرف میگردد.‏

22


سرخجه :»Röteln« سرخجه از آن دسته امراض کودکان است که بزرگساالن نیز میتوانند به آن مبتال شوند.‏ آلودگی به ویروس

سرخجه در هنگام بارداری میتواند زیان شدیدی برای جنین در رحم داشته باشد؛ برای مثال معلولیت روانی،‏ ناشنوائی و نابینائی.‏

هر چه این آلودگی به ویروس در دوران بارداری زودتر اتفاق بیافتد ‏)تا هفتۀ 18 حاملگی(‏ امکان خطر برای جنین بیشتر میشود.‏

تست آنتی بادی در زمان حاملگی برای تشخیص اینکه آیا خطر سرخجه پشت سر گذاشته شده یا نه صورت میگیرد.‏ در صورت

ریسک خطر باید خانم باردار در برابر عفونت مصون گردد.‏ اگر مصونیت کافی موجود نباشد خانم باردار باید تماس با بچه ها و

تجمع زیاد افراد را کم یا به کلی قطع کند.‏ در هر حال بهترین مصونیت واکسیناسیون دختران بین 11 تا 13 سال و یا خانم ها قبل

از بارداری است.‏

سرطان :»Krebs« به رشد و تکثیر غیر قابل کنترل سلول گفته میشود.سلول های سرطانی بافت های سالم را سرکوب و متالشی

میکنند.‏ هر عضو بدن میتواند به سرطان مبتال گردد.‏ پس ازبیماری های قلب و عروق،‏ امراض سرطانی دومین علت مرگ در

آلمان هستند ‏)هر سال 390000 انسان به سرطان مبتال میشوند(.‏ با اینهمه درصد بیماران درمان شده رو به افزایش است.‏ سرطان

ها بسیار متنوع هستند و از این رو در امکانات درمان نیز به شدت از هم متمایزند.‏ با تشخیص زودهنگام سرطان میتوان از خطر

احتمالی مرگ کاست.‏

عفونت :»Infektion« در هنگام عفونت عامل بیماری وارد بدن شده و در آنجا تکثیر میگردند.بیماری های عفونی برای مثال

شامل اسهال،‏ بیماری های دستگاه تنفس،‏ سرخک و سیاه سرفه و همینطور ایدز و ماالریا میباشند.‏

عالئم :»Symptom« عالمت بیماری اظهار شکایتی است که از یک بیماری یا جراحت میشود ‏)برای مثال درد(.‏

23


فاکتورهای خطر :»Risikofaktoren« یک سری شرایط و مسائل میتوانند سالمتی را به خطر بیاندازند.‏ اینها اغلب ناشی

از عادات و تاٌثیرات خارجی آنها هستند و پرهیز از آن امکان پذیر است.‏ این عوامل نادر نیستند؛ برخی با امراض و اختالالت

تندرستی بدنیا می آیند.‏ ولی شرایط محیط زیست مانند آلودگی صدا،‏ اشعه ماوراء بنفش و یا کپک و قارچ خانه جزء فاکتورهای

خطر برای ابتال به امراض خاص هستند.‏

کارت بیمه :»Versichertenkarte« کارت بیمه قبل از هر معاینه تحویل داده میشود تا

هزینۀ آن از محل صندوق بیماری پرداخت شود.‏ کارت بیمه کمی بعد از ثبت نام در یک شرکت بیمه درمانی صادر میشود و

معموالً‏ توسط پست فرستاده میشود.‏ در حافظۀ آن مشخصات فردی ‏)نام،‏ تاریخ تولد،‏ آدرس(‏ شخص بیمه شده و شمارۀ او ذخیره

شده ولی تا به حال اطالعاتی دربارۀ امراض ذخیره نشده است.‏

ماموگرافی :»Mammographie« در ماموگرافی،‏ از سینه عکسبرداری میکنند.‏ از این طریق تغییرات بافت های سینه آشکار

میگردند.‏

مرض قند ‏)دیابت(‏ mellitus« :»Diabetes یک اختالل مزمن در سیستم متابولیسم است که %7 ساکنین آلمان به آن مبتال

هستند.‏ دیابت در هر گروه سنی میتواند بروز کند؛ در میان کودکان و نوجوانان همانطور که در بین افراد مسن تر.‏ زمانی که

انسولین خود بدن دیگر قادر به هدایت و جریان دادن قند حاصل از تغذیه از شریان به سلول ها نیست،‏ دیابت ملیتوس مطرح

میشود.‏ در این شرایط قند در خون تجمع مییابد و اصطالح ‏»مرض قند«‏ از همین روست.‏ عالئم بارز آن عبارتند از:‏ تکرّر ادرار

عطش،‏ خستگی،‏ کم تحرکی،‏ اختالل بینائی و زخم های بد التیام.‏ دیابت ملیتوس درمان نشده و یا بد درمان شده میتواند عواقب

وخیمی مانند کوری،‏ سکتۀ قلبی،‏ سکتۀ مغزی و امراض کلیوی را در پی داشته باشد.‏

24


مسمومیت ناشی از حاملگی یا ژستوز :»Gestose« عبارت است از یک سری اختالالت گوناگون سالمتی ناشی از حاملگی.‏

میتواند به غیر از فشار خون باال باعث افزایش پروتئین در ادرار و آماس»‏Ödemen‏«‏ گردد.‏ ژستوز در خانم های بسیار جوان

ویا خانم های مسن پیش می آید.‏ از دیگر فاکتورهای احتمالی خطر در دوران حاملگی،‏ تخریب رگها به سبب ناراحتی مزمن کلیه،‏

فشار خون یا دیابت،‏ استعمال دخانیات در زمان بارداری ‏،اضافه وزن زیاد و کمبود پروتئین هستند.‏ ژستوز ریسک تولد پیش از

موعد و فوت نوزادان را افزایش میدهد.‏ از این گذشته میتواند منجر به مشکالت همراه با تهدید جانی برای بارداران شود.‏

معاینات تشخیص زود هنگام :»Früherkennungsuntersuchungen« هدف معاینات تشخیص زودهنگام،‏ شناسائی به

موقع و از پیش امراض ‏)هنگامی که هنوز عالئم قابل تشخیص نیستند(‏ و افزایش شانس بهبودی است.‏

نتیجۀ مشکوک )= مثبت(‏ معاینه Befund« :»auffälliger =) positiver) یعنی شخص مورد آزمایش مشکوک به داشتن

جرم یا میکرب بیماری یا کانون عفونی و یا بیماری حدس زده شده است.‏ برای اینکه شک به کلی برطرف یا اثبات شود به شخص

مورد آزمایش پیشنهاد میشود بدون وقفه آزمایشات بعدی را بپذیرد.‏

واحدهای اسکرینینگ :»Screening-Einheit« این تجهیزات پزشکی دراسکرینینگ ماموگرافی تخصص یافته اند و تحت

استانداردهای اکید کیفی قرار دارند.‏ در این تجهیزات تصاویر ماموگرافی تدوین میگردند وبخش های مشکوک آن دوباره مورد

آزمایش قرار میگیرند.‏ واحدهای اسکرینینگ توسط پزشکان تعلیم دیده اداره میشوند.‏

25


۴ آدرس ها

خدمات بهداشتی عمومی

Kreis Dithmarschen

Fachdienst Gesundheitsschutz

Esmarchstr. 50

25746 Heide

Tel.: 0481 / 785-4900

Fax: 0481 / 785-4931

E-Mail: fd-gesundheit@dithmarschen.de

Internet: www.dithmarschen.de

Landeshauptstadt Kiel

Amt für Gesundheit

Fleethörn 18-24

24103 Kiel

Servicetelefon: 0431 / 901-4200

Fax: 0431 / 901-62113

E-Mail: gesundheitsamt@kiel.de

Internet: www.kiel.de

Stadt Flensburg

Gesundheitsdienste

Norderstraße 58-60

24939 Flensburg

Tel.: 0461 / 85-2602-0

Fax: 0461 / 85-2819

E-Mail: gesundheitsdienste@flensburg.de

Internet: www.flensburg.de

Hansestadt Lübeck

Gesundheitsamt

Sophienstraße 2-8

23560 Lübeck

Tel.: 0451 / 122-5300

Fax: 0451 / 122-5390

E-Mail: gesundheitsamt@luebeck.de

Internet: www.luebeck.de

Kreis Hzgt. Lauenburg

Fachdienst Gesundheit

Barlachstraße 4

23909 Ratzeburg

Tel.: 04541 / 888-382-0

Fax: 04541 / 888-162

E-Mail: gesundheitsdienste@kreis-rz.de

Internet: www.kreis-rz.de

Stadt Neumünster

Fachdienst Gesundheit

Meßtorffweg 8

24534 Neumünster

Tel.: 04321 / 942-2814-0

Fax: 04321 / 942-2800

fachdienst.gesundheit@neumuenster.de

Internet: www.neumuenster.de

26


خدمات بهداشتی عمومی

Kreis Nordfriesland

Amt für Jugend, Soziales, Arbeit und

Gesundheit

Damm 8

25813 Husum

Tel.: 04841 / 8970-0

Fax: 04841 / 2476

E-Mail: gesundheitsamt@nordfriesland.de

Internet: www.nordfriesland.de

Kreis Plön

Amt für Gesundheit

Heinrich-Rieper-Straße 6

24306 Plön

Tel.: 04522 / 743-386-0

Fax: 04522 / 743-467

E-Mail: gesundheitsamt@kreis-ploen.de

Internet: www.kreis-ploen.de

Kreis Ostholstein

Fachdienst Gesundheit

Holstenstraße 52

23701 Eutin

Tel.: 04521 / 788-0

Fax: 04521 / 788-600

E-Mail: gesundheitsamt@kreis-oh.de

Internet: www.kreis-oh.de

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gesundheitsdienste

Kaiserstraße 8

24768 Rendsburg

Tel.: 04331 / 202-238-0

Fax: 04331 / 202-295

gesundheit@kreis-rendsburg-eckernfoerde.de

www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de

Kreis Pinneberg

Fachdienst Gesundheit

Moltkestraße 8

25421 Pinneberg

Tel.: 04101 / 212-421-0

Fax: 04101 / 212-685

E-Mail: r.huemmelink@kreis-pinneberg.de

b.moeller@kreis-pinneberg.de

Internet: www.kreis-pinneberg.de

Kreis Schleswig-Flensburg

Fachdienst Gesundheit

Moltkestraße 22-26

24837 Schleswig

Tel.: 04621 / 810-20-0

Fax: 04621 / 810-55

gesundheitsamt@schleswig-flensburg.de

Internet: www.schleswig-flensburg.de

27


خدمات بهداشتی عمومی

Kreis Segeberg

Gesundheit für Mensch und Tier

Hamburger Str. 30

23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551 / 951-342-0

Fax: 04551 / 951-301

E-Mail: gesundheit@kreis-se.de

Internet: www.kreis-segeberg.de

Kreis Stormarn

Fachdienst Gesundheit

Reimer-Hansen-Straße

23843 Bad Oldesloe

Tel.: 04531 / 160-282-0

Fax: 04531 / 160-626

E-Mail: gesundheitsamt@kreis-stormarn.de

Internet: www.kreis-stormarn.de

Kreis Steinburg

Gesundheitsamt

Viktoriastraße 17 a

25524 Itzehoe

Tel.: 04821 / 69-390-0

Fax: 04821 / 69-403

E-Mail: gesundheitsamt@steinburg.de

in IfSG-Ang.: infektionsschutz@steinburg.de

Internet: www.steinburg.de

28


کمک و مشاوره در زمینه تندرستی

Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asylund

Zuwanderungsfragen des Landes

Schleswig-Holstein

Karolinenweg 1

24105 Kiel

Tel.: 0431 / 988-1292

Fax: 0431 / 988-1293

E-Mail: fb@landtag.ltsh.de

Patientenombudsmann/-frau

in Schleswig-Holstein e.V.

Postanschrift:

Ärztekammer S-H

Bismarckallee 8-12

23795 Bad Segeberg

Tel.: 01805 / 235383 (12 Cent pro Minute)

Die Bürgerbeauftragte für soziale

Angelegenheiten des Landes

Schleswig-Holstein

Postfach 7121

24171 Kiel

Tel.: 0431 / 988-1240

Fax: 0431 / 988-1239

E-Mail: Buergerbeauftragte@landtag.ltsh.de

PflegeNotTelefon

01802 / 494847 (6 Cent pro Anruf)

Giftinformationszentrum Nord

Pharmakol. und toxikol. Zentrum

der Universität Göttingen

Robert-Koch-Str. 40

37075 Göttingen

Tel.: 0551 / 19240

Fax: 0551 / 3831881

Refugio Zentrum für Behandlung, Beratung

und Psychotherapie von Folter-, Fluchtund

Gewaltopfern in Schleswig-Holstein e.V.

Königsweg 20

24103 Kiel

Tel.: 0431 / 733313

Fax: 0431 / 7068966

E-Mail: info@refugio-kiel.de

Landesvereinigung für

Gesundheitsförderung e.V.

in Schleswig-Holstein

Flämische Straße 6-10

24103 Kiel

Tel.: 0431 / 94294

29


پزشکان / داروخانه ها / کلینیک ها

Ärztekammer Schleswig-Holstein

Bismarckallee 8-12

23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551 / 803-0

Internet: www.aeksh.de

Kassenzahnärztliche Vereinigung

Schleswig-Holstein

Westring 498

24106 Kiel

Tel.: 0431 / 3897-0

Patiententelefon: 04551 / 803-308

Arztfindex: www.arztfindex.de

Medfindex: www.medfindex.de

Apothekerkammer Schleswig-Holstein

Düsternbrooker Weg 75

24105 Kiel

Tel.: 0431 / 57935-10

Fax: 0431 / 57935-20

E-Mail: geschaeftsstelle@ak-sh.aponet.de

Psychotherapeutenkammer

Schleswig-Holstein

Walkerdamm 17

24103 Kiel

Tel.: 0431 / 6611990

Fax: 0431 / 6611995

E-Mail: info@pksh.de

Internet: www.pksh.de

Apothekerverband Schleswig-Holstein

Landesverband selbständiger

Apotheker

Steekberg 11

24107 Kiel

Tel.: 0431 / 31936-0

Fax: 0431 / 31936-15

E-Mail: verband@apotheke-sh.de

Internet: www.apotheke-sh.de

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Campus Kiel

Brunswiker Straße 10

24105 Kiel

Tel.: 0431 / 597-0

Campus Lübeck

Ratzeburger Allee 160

23538 Lübeck

Tel.: 0451 / 500-0

Kassenärztliche Vereinigung

Schleswig-Holstein

Bismarckallee 1-3

23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551 / 883-0

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

Westring 498

24106 Kiel

Tel.: 0431 / 260926-0

30


مشاوره در زمینه مصرف،‏ رفاه و تندرستی

AWO Arbeiterwohlfahrt

Landesverband

Schleswig-Holstein e.V.

Feldstr. 5

24105 Kiel

Tel.: 0431 / 5114-0

DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Klaus-Groth-Platz 1

24105 Kiel

Tel.: 0431 / 5707-0

Caritasverband für

Schleswig-Holstein e.V.

Krusenrotter Weg 37

24113 Kiel

Tel.: 0431 / 5902-0

Jüdische Gemeinschaft

Schleswig-Holstein K.d.ö.R.

Wikinger Str. 6

24143 Kiel

Tel.: 0431 / 739909-6/-7

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein

Landesverband der inneren Mission e.V.

Kanalufer 48

24768 Rendsburg

Tel.: 04331 / 593-0

Sozialverband Deutschland

Landesverband Schleswig-Holstein

Muhliusstr. 87

24103 Kiel

Tel.: 0431 / 98388-0

DPWV Deutscher Paritätischer

Wohlfahrtsverband Landesverband

Schleswig-Holstein e.V.

Beselerallee 57

24105 Kiel

Tel.: 0431 / 5602-0

Verbraucherzentrale

Schleswig-Holstein e.V.

Bergstr. 24

24103 Kiel

Tel.: 0431 / 59099-0

31


ها.‏ ای.فا ‏)ایدز(‏ ‏/سکسوالیته/‏ اعتیاد/تنظیم خانواده

AIDS-Hilfe Kiel e.V.

Königsweg 19

24103 Kiel

Tel.: 0431 / 57058-0

Fax: 0431 / 57058-28

Beratungsstelle für Menschen mit Fragen

zu HIV und AIDS

dergraben 59

24937 Flensburg

Tel.: 0461 / 1419430

Fax: 0461 / 1419444

AIDS-Hilfe Neumünster e.V.

Wasbeker Straße 93

24534 Neumünster

Tel.: 04321 / 66866

Fax: 04321 / 260434

Landesstelle für Suchtfragen

Schleswig-Holstein e.V.

Schauenburger Str. 36

24105 Kiel

Tel.: 0431 / 564770

Fax: 0431 / 564780

E-Mail: sucht@lssh.de

Internet: www.lssh.de

AIDS-Hilfe Sylt e.V.

Keitumer Chaussee 10

25980 Westerland

Tel.: 04651 / 19411

Fax: 04651 / 927690

Lübecker AIDS-Hilfe e.V.

Engelsgrube 16

23552 Lübeck

Tel.: 0451 / 72551

Tel.: 0451 / 704133

Fax: 0451 / 7070218

AIDS-Hilfe Westküste e.V.

Große Westerstraße 30

25746 Heide

Tel.: 0481 / 7676

Fax: 0481 / 7890862

Pro Familia – Deutsche Gesellschaft für

Familienplanung, Sexualpädagogik und

Sexualberatung

Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Marienstr. 29-31

24937 Flensburg

Tel.: 0461 / 9092620

Internet: www.profamilia-sh.de

32


راهنمای میان فرهنگی تندرستی در شلسویگ هولشتاین

با پروژۀ ‏»با مهاجران برای مهاجران-‏ راهنمای میان فرهنگی تندرستی در شلسویگ هولشتاین«‏ در آوریل ۲۰۰۷

اولین سنگ بنای تشویق و حمایت از طرح پیشگیری به منظور حفظ سالمتی افراد به شکل چندزبانه و حساس به

فرهنگ ها در شلسویگ هولشتاین گذاشته شد.‏

راهنمایی که در دست شماست در چارچوب این پروژه تهیه شده است.‏ ما از سازمانهای ذیل بخاطرحمایتی که در

اجرای این پروژه و تهیه این بروشور داشته اند متشکریم:‏

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Zentrum für interkulturelle Konzepte, Projektentwicklung und Beratung

Hansestadt Lübeck

Fachbereich Wirtschaft und Soziales

Bereich 530 – Gesundheitsamt

Ärztekammer Schleswig-Holstein

Arbeitskreis Migration und Gesundheit Schleswig-Holstein

34


از تمام افراد متخصص و موسساتی که در تهیه این بروشور شرکت کردند متشکریم.‏

Dr. med. Cordelia Andreßen (Ärztekammer Schleswig-Holstein), Irene Böhme

(Gesundheitsamt Lübeck), Antje Dechow (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein –

Campus Lübeck), Prof. Dr. med. Gisela C. Fischer (Medizinische Hochschule

Hannover), Peter Lindner (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend

und Senioren Schleswig-Holstein – MSGFJS SH), Prof. Dr. med. Wielant

Machleidt (Medizinische Hochschule Hannover), Dr. Anne Marcic (MSGFJS SH),

Dr. Klaus Riehl (MSGFJS SH), Wiebke Schindel (Hessisches Sozialministerium),

Dr. Marion Scupin (MSGFJS SH), Dr. Birgit Sitepu (MSGFJS SH), Michael Treiber

(AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V.), Dr. med. Matthias Wienold (Ethno-

Medizinisches Zentrum e.V.), Heiko Wolgast (BKK-Landesverband NORD).

در مورد ترجمه این بروشور در زبان های مربوطه افراد ذیل پاسخگو هستند:‏

Farhad Ahma, Khaled Alzayed, Petrit Beqiri, Hai Bluhm, Izabela Dyczek, Izarbe Garcia

Sanchez, Zohreh Jalili, Shahram Jennati Lakeh, Photini Kaiser, Tangazar Khasho,

Dr. Nilgün Kimil, Martin Müller, Tatjana Pankratz-Milstein, Milos Petkovic, Cinzia

Pizzati-Sturm, Rose-Marie Soulard-Berger.

35


تندرستی برای همه

شما در آلمان زندگی میکنید،‏ تندرست هستید و می خواهید تندرست باقی بمانید.‏ لیکن هیچ تصور روشنی در مورد

امکانات عملیات احتیاطی و تشخیص زودهنگام ندارید.‏ این دفاتر به شما نشان میدهند که چه قدم هائی میتوانید

بردارید تا سالمت خود را فعاالنه حفظ کنید و بیماری ها را به طور زودرس تشخیص دهید.‏

برای مثال چک آپ سالمتی به چه معناست؟ مقصود از شناسائی زودهنگام سرطان چیست؟ کدام معاینات کودکان

و نوجوانان در اختیار شماست؟ چه هنگام باید خود را از طریق واکسن مصون کنید؟ کدام معاینات دندانپزشکی

را انجام دهیم تا دندان شما در تمام طول عمرتان سالم بماند؟ این بروشور پاسخگوی این پرسش ها و پرسش های

دیگر از این دست است.‏ عالوه براین شما آدرس های تماس مؤسسات متعدد بهزیستی در استان شلسویگ هولشتاین

را در آن می یابید.‏

Überreicht durch:

Für die Finanzierung des Leitfadens

danken wir dem

BKK-Landesverband NORD.

info@bkk-nord.de

www.bkk-nord.de

Entwickelt durch:

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

Königstraße 6, 30175 Hannover

ethno@onlinehome.de

www.ethno-medizinisches-zentrum.de

www.bkk-promig.de

More magazines by this user
Similar magazines