Datablad - Skalflex

skalflex.dk

Datablad - Skalflex

SKALFLEX

REPARATIONSBETON VANDTÆT

Tekniske egenskaber

Skalflex Reparationsbeton Vandtæt er en vandtæt, fiberforstærket

beton med en meget høj slidstyrke. Anvendes

til reparation af beton på gulve, lofter, trapper, sokler og

vægge i lagtykkelser op til 80 mm. Velegnet ude og inde.

Kan også anvendes i vådrum og andre vandbelastede

områder.

Opblanding

Blandes i forholdet fra ca. 0,8 liter vand til 5 kg Reparationsbeton

Vandtæt. Vandmængden kan variere afhængig

af opgavens art. Vandet hældes i en blandespand og

pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med pisker

eller murske.

5 kg pulver giver ca. 2,5 liter færdig beton.

OBS! Den færdige blanding skal anvendes inden

45 minutter.

Forbehandling

Overfladen, der skal behandles, skal være rengjort, fast

og fri for snavs. Løst beton fjernes. Der hugges fri langs

kanterne på reparationsstedet – mindst 5 mm, så der ikke

opstår revner på grund af for tynde overgangslag.

Reparationsstedet rengøres for løst materiale og støv.

Før påføring skal overfladen forvandes. Der kan evt. også

primes med Beto-Binder opblandet med vand i forholdet

1:3 umiddelbart før behandling.

Påføring

Det oprørte materiale påføres med murske, spartel eller

lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal

vedhæftning. Når betonen har sat sig, glattes efter

med pudsebræt.

Rengøring

Værktøj skal rengøres umiddelbart efter brug med varmt

vand. Når materialet er afbundet, kræves mekanisk

afrensning.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Reparationsbeton Vandtæt

Tekniske data

Anvendelse:

Opblanding:

Til mindre reparationer af betonskader

Fra ca. 0,8 liter vand til 5 kg

Reparationsbeton Vandtæt

Op til 80 mm

Lagtykkelse:

Tørretid: 8-12 timer ved 20°C

Forbrug: 1,7 kg pr. mm/m 2

Døgntemperatur: Min. +5°C

Oplagring:

Emballage:

Tørt

5 kg spand

Sikkerhedsmærkning

FARE

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260a Indånd ikke pulver.

P280f Bær beskyttelseshandsker,

øjen- og ansigtsbeskyttelse.

P 305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette

kan gøres. Fortsæt skylning.

P313 Søg lægehjælp.

p501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse

med lokale bestemmelser.

Kodenr. 00-4 (1993).

Se Sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines