Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

KRATTEN

Marts 2007 NR.1 ÅRGANG 40

BADMINTON

Fastelavnsfest i LKB

FODBOLD

GYMNASTIK

MOTIONSCENTER

PETANQUE

TENNIS

VOLLEYBALL

Bank og

hovedsponsor

for

LKB Gistrup

LÆS INDE I BLADET:

· Beretning fra hovedgeneralforsamling

· LKB’s nye hjemmeside

· Året’s LKB’er

· Fodbold i Tonndorf Lohe

· Elitespiller i badminton

Læs også om LKB Gistrup på www.lkb-gistrup.dk


Spil hver dag kl. 18.25 (undtagen lørdag)

Dog spilles der en lørdag pr. måned


FORMANDEN SKRIVER

Beretning fra årets hovedgeneralforsamling

Hvad er mere aktuelt end at bringe beretningen fra årets

hovedgeneralforsamling den 27. februar for trods et meget

pænt fremmøde er der stadig mere end godt 1400 medlemmer,

som ikke var til stede.

Medlemstallet

Der er tradition for at vi her på generalforsamlingen starter

med at kigge på medlemstallet og det vil vi da også gøre i år.

Derfor er det en stor fornøjelse at kunne konstatere en ny

medlemsfremgang for pr. 1. januar 2006 var totalen på 1508

mens den pr. 1. januar 2007 var på 1536 medlemmer. I reel

fremgang målt pr. cpr-numre er der tale om en fremgang på

fem medlemmer så forskellen op til den samlede tilgang på

28 medlemmer skyldes, at flere nu dyrker mere end én aktivitet.

Det er i øvrigt imponerende stabilt vores medlemstal

for i de sidste fire år har det været omkring netop de 1500.

På baggrund af vores flotte nye faciliteter og den længe ventede

start af motionscentret er der håb om, at vi i løbet af

2007 måske endda runder de 2000 medlemmer.

Stabiliteten i medlemstallene viser sig også i de enkelte afdelinger

for samlet set er badminton gået tilbage med beskedne

9 medlemmer fra 336 til 327 mens fodboldafdelingen

tegner sig for en flot fremgang på 34 medlemmer fra 430 til

464. Fremgang i fodbold skyldes ikke mindst en flot tilgang

af piger efter skolestævnet sidste forår i Gistruphallen så det

arrangement skal nødvendigvis gentages. Der er heller ikke

de store ændringer i gymnastik, hvor der er blevet 9 medlemmer

mere med en fremgang fra 486 forrige år til 495 sidste

år så alt andet lige er gymnastik stadig den største afdeling

men det er efterhånden i hård kamp med fodbolden. I

tennis går det fortsat stille og roligt tilbage og med seks

medlemmer færre det seneste år fra 102 til nu 96 medlemmer

er afdelingen kommet under den magiske grænse på

hundrede aktive. Som følge af holdudtrækninger og en stor

afgang af seniorspillere var det frygtet, at medlemstallet var

dykket markant i volleyball men en imponerende succes

med kids-volley og stor tilgang til ungdomsafdelingen i øvrigt

havde afdelingen på skæringsdatoen kun mistet ét medlem,

så totalen endte på 93. Siden nytår er det væltet ind med

nye spillere så medlemstallet må godt og vel have passeret

de hundrede og det er ganske flot. Er der noget stabilt i

denne verden er det medlemstallet i petanque for det er

igen 20 og det skulle undre mig meget, hvis det ikke er præcis

de samme tyve spillere som sidste år. Der skal i foråret

gøres meget for at øge det tal for afdelingens faciliteter er

fremragende, så der SKAL være flere aktive i denne afdeling

fremover. Endelig er der en beskeden fremgang blandt de

passive fra 40 forrige år til nu 41 så alt i alt kan vi ikke være

andet end tilfredse.

Nye aktiviteter

Pludselig nåede vi så langt, at den længe ventede hal stod

klar til brug. Da der i de tre år, der er gået siden den første

timefordeling med Nøvling IF og Romdrup-Klarup blev

aftalt, er sket en lang række ændringer i forudsætningerne,

blev det pludselig svært at udnytte tiden helt. Som følge af

de mange skuffelser tidligere om forventet ibrugtagning

turde ingen efterhånden regne med noget før hallen stod

der, så afdelingerne indendørs havde ikke satset på nye hold

i den forbindelse. Derfor kneb det pludseligt med at få brugt

de mange nye timer tilfredsstillende men efterhånden er nye

spændende tiltag kommet i gang i klubben. Der er således

talenttræning for ungdomsspiller i badminton, der spilles

familiebadminton og i gymnastik er der ligeledes arrangeret

skitræning samt familiegymnastik så det gælder bare om at

være kreativ. Det var forretningsfører Bent Sørensen også

omkring det økonomiske for oven i lånene til både hallen og

motionscentret samt de mange nyanskaffelser i øvrigt, blev

der alligevel penge til bander i den nye hal. Heldigvis for det

for siden er hal 2 blevet brugt meget flittigt af fodboldspillere

i alle aldre og endda det traditionelle spillertræf den tredje

lørdag i januar i seniorafdelingen blev afviklet i den nye

hal.

Udover hvad vi selv har fundet på, er der udefra også kommet

ønsker om at spille hockey og floorball såvel som basketball

absolut bør være en mulighed. Derfor er LKB naturligvis

meget interesseret i at høre fra nogle, der vil tage initiativ

til og stå som ledere for nye idrætsgrene ikke bare

indendørs, men også gerne udendørs, hvor vi jo har flagfootball

på prøve. Der blev startet forsigtigt op sidste år men

som følge af et meget fugtigt forår blev der ikke kridtet bane

op før efter den store LKB Cup og så kom sommerferien.

Så sent som lørdag formiddag den 24. februar var vi til møde

i Klarup med Nøvling IF og Romdrup-Klarup om fordelingen

af haltimer i de tre haller i Klarup og Gistrup for at opfylde

særaftalen med Aalborg kommune. Det er således aftalt,

at de tre klubber selv skal fordele samtlige timer indbyrdes

og blot meddele kommunen det aftalte men det skal ske

inden den 1. marts. Svaret blev at vi fortsætter med det

samme antal timer indbyrdes i alle tre haller men indbyrdes

er fleksible for ændringer.

Afdelingerne

I badminton har LKB stadig en af de største ungdomsafdelinger

i hele Nordjylland og de mange talenter gør det glimrende.

Således har klubben lige fået en elitespiller mere i

form af Anna Nørgaard og tre Gistrup-spillere er netop blevet

jyske mestre i U15 og U17. De to seniorhold klarer

sandsynligvis igen at overleve nedrykningsslutspillet men

seniorafdelingen som helhed har det mindre godt og skal

have tilført nyt liv.

3


Fodboldafdelingen har fortsat de seneste års medlemsfremgang

og her er det også i ungdomsafdelingen, at det sker.

Hos seniorerne er de forkælede årgange nu at finde for der

skal helst ikke blæse og slet ikke regne, hvis der skal trænes.

Det er endda lige ved at hvis "mor" ikke har gjort støvlerne

rene fra sidst, gider de unge ikke træne. Der skal altså lidt til

for at klare sig i serie 1 eller serie 3 men vil spillerne ikke

det, skal der måske kigges på målsætningen i afdelingen.

Det har været et meget travlt år for gymnastikafdelingen for

ikke nok med en fortsat succes med mange nye spændende

og fuldtegnede hold, har der også været gang i forberedelserne

af det nye motionscenter. I har flere gange været

tæt på at sætte klubben på den anden ende og sidst det

skete var med en markant ændring af indretningen i underetagen.

Heldigvis lykkedes det at få den igennem og dermed

sikre de bedste muligheder for at få holdene i motionsafdelingen

op at stå.

Den unge alder til trods har den aktive afdeling i petanque

for alvor markeret sig med et fuldt udbygget anlæg.

Desværre kunne banerne "ikke komme af med vandet" og

så var der jo kun én ting at gøre, nemlig at lægge banerne

om. I den afdeling er der ikke langt fra tanke til handling så

som sagt så gjort. Nu fungerer det heldigvis det hele så nu

skal der for alvor satses på at få flere medlemmer.

Tennisafdelingen formår stadig lige akkurat at holde medlemstallet

omkring hundrede men ledermæssigt kniber det

og det kan meget vel ende med, at afdelingen må "under

administration". På medlemsmødet lykkedes det end ikke at

finde bare ét nyt medlem til bestyrelsen og da Søren Dahl

ønsker at stoppe, ser det rigtigt skidt ud. Der vil givetvis

komme mere gang i afdelingen igen, hvis det lykkes at finde

nogle som vil få en ungdomsafdeling op at stå og sørge for

træning og kampe til de unge spillere.

I volleyball er det netop de unge, der bærer afdelingen frem.

Efter en række store skuffelser i seniorafdelingen satses der

nu hårdt på de helt unge spillere og både "kids-volley" og

"teen-volley", som det hedder på nudansk, har kæmpesucces.

Det skyldes ikke mindst en imponerende indsats af ungdomskonsulent

Louise Kjærsgaard og det aktive trænerteam

i afdelingen. På baggrund heraf var det også meget positivt

at vi trods alt nåede til enighed om jeres budget for

2007.

Byggeriet

For et år siden besluttede vi på en ekstraordinær generalforsamling

at låne pengene til at færdiggøre underetagen for

og derfor gik entreprenøren straks i gang med at få lavet en

tidsplan. En vigtig og nødvendig forudsætning for at kunne

optage det nødvendige lån var at Aalborg kommune blev

bygherre på hele projektet. Derfor blev de udarbejdede tegninger

og de indhentede priser overladt til Skole- &

Kulturforvaltningens rådgivere for at sikre den rette "kvalitet"

af arbejdet og det tog lidt tid at komme igennem den

proces. Da vi troede at byggeriet blev genoptaget, kom den

meget nedslående meddelelse fra kommunen, at arbejdet

var sat i stå som følge af en markant mangel på penge. I fortsættelse

heraf måtte vi have et hurtigt møde med rådmand

Niels Bell for det var et beløb på omkring 1,2 millioner, der

manglede. For overhovedet at have en chance for at komme

videre blev der trukket i alle de politiske tråde, der var til

rådighed, og med behørig hjælp fra oven, lykkedes det at få

en bevilling mere men kun på 0,6 millioner. LKB skulle således

finde et tilsvarende beløb selv og det lykkedes på forskellig

og forunderlig vis.

Desværre var tiden nu trukket så meget ud at det modsat

forventet stadig lignede en byggeplads under cuppen og

selvom alle sejl blev sat til for at få fjernet jorddyngen ved

hovedindgangen, lykkedes det ikke inden de mange gæster

kom. Der har siden da været udfoldet store anstrengelser

for endelig at få fjernet den kedelige jorddynge men her i

begyndelsen af uge 9 er den der desværre stadig. I fortsættelse

heraf vil jeg tillade mig at rette en hård kritik af både

Park & Natur samt Elforsyningen for trods den rekordvarme

vinter er det ikke lykkedes at få plantet samt at få rejst

lysmaster langs den nye hovedindgang og langs den offentlige

sti. Den helt uforståelige udsættelse af arbejderne udendørs

har bevirket at der i forbindelse med efterårets talrige

regnskyl er blevet transporteret tonsvis af mudder og slam

ned under hallen til stor gene for ikke mindst inspektør

Viggo Jensen og klubbens mange medlemmer. En anden

kedelig effekt af byggestoppet var at håndværkerne i sagens

natur måtte forlade Gistrup og med den aktivitet, der er i

byggebranchen i øjeblikket, kneb det meget med at få dem

tilbage. Således er afleveringen blevet udsat gang på gang og

det har specielt været lægningen af gulvklinkerne, det har

knebet med. Nu tyder meget imidlertid på at vi, sagt i fodboldsprog,

er ved at være i mål, for ifølge de seneste planer

får vi overdraget det samlede og færdige byggeri på torsdag

den 1. marts 2007. Det har efterfølgende vist sig heller ikke

at holde stik for på grund af snestormen i uge 8 blev mangelgennemgangen

udsat til tirsdag den 6. marts så afleveringsforretningen

er endnu ikke fastlagt.

På opfordring fra forvaltningen skulle LKB selv stå for indretningen

af underetagen samt valg af såvel materialer som

farver. Den store, men spændende opgave, påtog træner

Claus Kristensen sig som professionel arkitekt. Der var i

klubben store forventninger til den spændende indretning af

kælderen men inden arbejdet rigtigt var kommet i gang, fik

nogle af de trufne valg ikke bare et gult men næsten et rødt

kort. Her måtte jeg på banen endnu engang så på et møde

med repræsentanter fra forvaltningen fik Claus lov til at forklare

sig og vise helheden frem og så blev der heldigvis ro

lidt igen.

I mellemtiden var byggeriet af hallen nået så langt, at der

skulle lægges gulv på og laves streger. I den forbindelse ventede

vi meget længe på at få den lovede opstregningsplan og

da den endelig kom, viste det sig at være den forkerte, som

på ingen måde var tilpasset det lokale projekt. Da den udleverede

plan viste det, som bestyrelsen ønskede, troede vi at

alt var i orden indtil stregerne pludselig var der for så manglede

der en bane til volleyball samtidigt med, at de to yderste

baner til badminton var meget tæt på gavlsøjlerne indvendigt

i hallen.Trods protester og flere møder lykkedes det

ikke at overbevise de urutinerede folk hos det rekonstruerede

Junckers om at vi på det nærmeste var blevet holdt for

5


nar - selvom vi i realiteten havde fået det, der var givet pris

på.

Da badmintonspillerne så for alvor tog den nye hal i brug

kom næste problem for væggene var malet hvide og det ved

(næsten) alle i sportskredse, at det er særdeles uheldigt for

fjerbolden "forsvinder" op mod lyset. Derfor måtte der igen

protesteres i begyndelsen af september måned og først nu

her midt i februar er der kommet forslag til en alternativ

farve. Som følge af at LKB skal være vært for Aalborg-mesterskaberne

i badminton midt i april måned har vi kort og

godt krævet, at der skal males om i god tid inden.

Udover de nævnte problemer med både gulv og vægge er

de nye flugtvejsdøre også et stort problem for alle kan åbne

dem efter ønske og så kan alle løbe rundt på halgulvet i

stærkt mudrede sko. I fortsættelse heraf ved vi aldrig, hvornår

den nye hal er låst og det er i sagens natur ganske utilfredsstillende.

I samme forbindelse viste det sig også at de

mange ovenlys og røgventilationslemme også kan åbnes af

alle og enhver og rent faktisk har der et par gange været fri

adgang et par nætter for regn og sne.Trods den meget våde

og blæsende vinter hidtil er der heldigvis ikke sket noget

endnu men var gulvet blevet beskadiget, kunne vi i det mindste

have fået ændret på opstregningen.

Da hallen blev taget i brug havde jeg en stille forventning

om, at nu ville den del af byggeriet da falde til ro - men nej,

nej og atter nej.Vi skulle kæmpe meget hårdt for at få ikke

bare håndboldmål og bagnet samt diverse stolper og net

men også en måltavle og andet standardudstyr. Derfor er

det nok gået op for de fleste, at kommunen mente det

alvorligt, da der i sin tid blev bevilget penge til en skrabet hal

i Gistrup. Pessimister vil sige at hallen ikke opfylder internationale

mål og at det var en hal helt uden udstyr.Ved hjælp

af lidt diplomati og hjælp fra nær og fjern er der nu ved at

være styr på de mest nødvendige rekvisitter men der mangler

stadig skiltning og et højttaleranlæg. Da der igen er tale

om et ikke uvæsentligt beløb, har jeg anmodet om at få et

møde med den nye rådmand Henrik Thomsen, der altid har

vist Gistrup stor interesse og jeg ved at han fulgte sagen

meget tæt fra sidelinien, da han var rådmand for Teknisk

Forvaltning. Det har i det hele taget været en meget rystende

oplevelse undervejs til stadighed at konstatere, hvad der

ikke var med i projektet. I første omgang var der således

ikke rækværk med på trappen op til den nye foyer og der

var heller ingen gulv med i alle rum i kælderen så på et tidspunkt

var også halbyggeriet ved at gå helt i stå for naturligt

nok var kommunen ikke interesseret i at lægge et dyrt trægulv

i hal 2 uden at have sikkerhed for, at der var en opvarmet

underetage nedenunder. Som det forhåbentligt er fremgået

af nærværende indlæg om byggeriet, har det været lidt

af en blandet fornøjelse at holde gang i klubbens drømme

om tidsvarende faciliteter men nu, hvor vi kan se resultatet,

mener jeg afgjort at det trods alt har været værd at kæmpe

for.

Det har altid været en del af planen at køkkenet skulle renoveres

i forbindelse med det igangværende byggeri. Som følge

af de mange problemer undervejs og den meget dårlige økonomi

fra start til slut, trak det ud med planerne om køkkenet.

Igen var arkitekt Claus på banen og i to omgange er det

nu lykkes at få et særdeles flot køkken op at stå. Køkkenet

er modsat det øvrige byggeri stort set kun udført af frivillige

og her skal lyde en stor tak til inspektør Viggo Jensen og

hjælperne fra LKB's Venner for det har været et særdeles

effektivt team. Med det nye salgssted, indretningen og det

store depot bag ved køkkenet skulle det gerne blive noget

lettere og ikke så lidt mere indbydende at tage en vagt i den

nye kantine for med de mange lån kan vi ikke undvære indtægterne

fra kantinesalget.

Økonomi

Her må jeg indledningsvis rette en stor tak til samtlige afdelinger

for den udviste ansvarlighed overfor budgetterne fra

sidste år. Da vi på den ekstraordinære generalforsamling

sagde ja til at låne penge til indretningen af nye omklædningsrum

og motionscentret var en del af aftalen, at der

skulle sigtes mod et budgetteret overskud på 350.000 kroner.

På et tidspunkt så det lidt svært ud at nå det mål men

en ekstra indsats af en række frivillige til flere store arrangementer

i efteråret samt en stor velvillighed i de enkelte

afdelinger gjorde, at kasserer Martin Bøgsted med rette kan

være stolt af det bedste resultat hidtil i klubbens historie. I

fremtiden bliver det forhåbentlig lettere for de enkelte afdelinger

at få et totalt overblik over økonomien for fra nytår

af har LKB indført DGI's særdeles effektive økonomisystem

og ikke nok med at Bent Sørensen er gået i front her - han

er også af egen fri vilje begyndt at sende mails rundt. Når vi

snakker økonomi kan vi på ingen måde komme udenom

såvel LKB's Venner som SUG for uden deres trofaste arbejde

med at skaffe penge til klubben havde det på ingen måde

været muligt at få de flotte nye rammer op at stå eller at få

dagligdagen til at gå. I den forbindelse skal der også rettes en

stor tak til kantinevagterne og ikke mindst den afgående

leder i kantinen, Lise Hammerholt, der i mange år har gjort

et kæmpearbejde for klubben ved at styre indkøb og lave

vagtlister. Endelig skal der også rettes en stor tak til de

mange sponsorer og lyde en varm velkomst til vores hovedsponsor

SparNord Bank.

Personale

Oveni de mange store opgaver for såvel bestyrelsen som

forretningsudvalget det seneste år har der også været meget

omkring klubbens efterhånden store personale og det har

ikke altid været lige spændende. Efter mere end ti år på jobbet

har inspektør Viggo Jensen sagt op pr. 31. marts i år og i

relation til erfaringerne og de mange nye lokaler har FU

flere gange diskuteret, hvordan den ledige stilling skulle slås

op. På en arbejdslørdag blev det indholdsmæssige i stillingen

låst fast og på trods af det omfattende byggeri og de to haller

er der igen blevet søgt en egentlig stadioninspektør og

ikke en halinspektør for de funktioner, som Viggo på glimrende

vis har udfyldt, vil ingen undvære. Udover hjemmesiden

var stillingen også slået op på jobnet og der kom i alt 11

ansøgninger, hvoraf fire var til samtale i går.

På kontoret har Lise Hammerholt som følge af flere års

meget hårdt pres i det daglige arbejde valgt at få lidt mere

luft og ikke være bundet af store faste opgaver i LKB og det

er fuldt forståeligt så Bent er uden hjælp på kontoret. Efter

eget ønske har han, om muligt påtaget sig endnu mere, og

6


han vil selv klare de opgaver, som Lise tidligere har udført. I

den forbindelse har det været nødvendigt at afskaffe den

faste kontortid hver aften fra mandag til torsdag for at Bent

ikke skulle blive bundet på hænder og fødder men til gengæld

har han aldrig være lettere at få fat i nu efter at han har

lært at bruge en mobiltelefon. Som en sidebemærkning er

det her værd at bemærke at Tonny Steiness, Bent Sørensen

og Martin Bøgsted er ved at begrænse fællesudgifterne det

bedste de har lært ved blandt andet at minimere udgifterne

til Internet og telefon med meget mere.

Som tidligere antydet har Lise også sagt fra til den store

opgave med at styre kantinen men her er der også fundet

en løsning idet Anita er blevet ny bestyrer i de snart nye

omgivelser. Også i relation til rengøringen er der sket noget

i det forløbne år for vi har i første omgang overtaget rengøringen

af den nye hal og med ibrugtagningen af underetagen

er der håb om, at vi endelig kan få Birte ansat på fuld tid.

Inden det er afgjort skal vi have endnu en forhandlingsrunde

med Aalborg kommune.

andet lige er vi blevet tvunget ud i mere end både forudsat

og forventet så hvis andre bare "får" en hal kvit og frit indenfor

en kort årrække må vi på barrikaderne for at få i det

mindste nogle penge tilbage for hallen i Gistrup var også

hårdt savnet.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en meget stor tak til

både forretningsudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde

i det forløbne år samt tak for det meget "overarbejde",

i desværre er blevet budt. Det er min fornemmelse at

vi er ved at få styr på, hvad der hører FU til og hvad der

hører bestyrelsen til så på alle områder tegner fremtiden

meget lys. Som det fremgår senere er der i år mange udskiftninger

af formænd og næstformænd i de forskellige afdelingsbestyrelser

så jeg håber ikke, at de afgående er blevet

slidt op i det forløbne år.

Hovedformand

Kjeld Mølbæk

Kommende opgaver

Nu hvor byggeriet står foran den endelige færdiggørelse er

det fristende at tro, at der bliver bedre tid fremover. Sådan

går det næppe for fodboldbanerne er i slemt forfald som

følge af det meget våde efterår, blev der næsten ikke spillet

på de nederste baner i efteråret. Dertil kommer at ikke bare

træningsbanerne, men ikke mindst lyset på træningsbanerne,

er ved at nå en aldeles uacceptabel lav standard så snarest

muligt skal vi have forbedret træningsforholdene i såvel det

tidlige forår som det sene efterår. Endelig skal vi også sikre

os, at vi har tilstrækkeligt med klare kampbaner. Det kan

derfor meget vel komme på tale at få nye baner lige på den

anden side af Hadsund Landevej og de kommer i givet fald

til at ligge tættere på de nye omklædningsrum under hallen

end de nederste baner gør det nu.

Derudover er udstyret i flere afdelinger ved at være godt

slidt og det gælder ikke mindst i gymnastik, hvor madrasserne

er ved at falde fra hinanden og kun kan bruges på

grund af masser af tape og stor forståelse fra brugerne. En

anden stor opgave bliver at få fyldt de nye rammer ud og få

skabt et godt socialt miljø ikke bare mellem medlemmerne

i LKB men også med håndboldspillerne fra Nøvling. Efter

mange års tålmodighed har vi endelig fået rammerne så nu

er det op til os selv at få bevist, at behovet for de mange nye

lokaler var der.

Afrunding

Her til sidst skal der lyde en stor tak til samtlige ledere og

trænere samt hjælpere i øvrigt hele vejen rundt for en kæmpeindsats

igennem hele 2006, hvor der var flere store arrangementer

i LKB end normalt. Som følge af de nye faciliteter

må vi forvente at det bliver hverdagen fremover med en

lang række store stævner og landsmesterskaber både indendørs

og udendørs for nu kan de afvikles på ét sted. I den forbindelse

er vores renommé heller ingen hindring for udadtil

står vi stadig som et forbillede for mange. Ifølge en flittig

avisskribent er vi endda blevet til de "rige" fordi vi har fået

en hal, som andre gerne ville have haft, ved selv at betale.Alt

7


V/JAN OLESEN

HADSUNDVEJ 343

9260 GISTRUP

TLF. 98 31 40 86

ÅBEN:

Alle ugens dage kl. 8.00-21.00

også lørdag-søndag

POST · TIPS · LOTTO

RECEPTINDLEVERING

APOTEKERVARER

HÅNDKØBSUDSALG

VAREUDBRINGNING

Hadsundvej 349

Åben alle dage

kl. 16.00 - 21.30

UD AF HUSET: Gratis

levering inden for 7 km.

ved min. 3 bestillinger.

tlf 98 32 37 01

BESTIL OG

UNDGÅ VENTETID

Vi bygger grønt

Nyanlæg - villaanlæg pleje og

vedligeholdelse af grønne arealer

N. Buus & Co. ApS

N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere

v/Teddy Jørgensen

Kobbelhøjvej 9 · 9260 Gistrup,

telefon 98 31 52 50

Gistrup Autolakering

& Karosseri-Værksted

Alt i autolakering

og autoreparation

Tlf./Fax 98 31 41 71

Hadsundvej 323

9260 Gistrup

Digevangen 18. 9260 Gistrup

Ring for uforpligtende tilbud

22164044/ 96364934

allansvinduespolering@post.opasia.dk

Pokaler - Indgravering - Medaljer

Nordjylland

Tlf.: 70 10 20 33

Egon Kjeldsen

tagdækning a/s

Sagavej 5 · 9260 Gistrup

Telefon 98 31 44 22

· Alle former for VVS

· Blikkenslagerarbejde

· Gasinstallationer

Sagavej 3 | 9260 Gistrup | Tlf. 9832 2622

Mobil 2565 8044 | www.pallethomsenvvs.dk


LKB - Gistrup har fået ny hjemmeside

Efter flere års snak om at få fornyet LKB's hjemmeside, kom

dagen den 27. februar, hvor det skete.

I foråret 2006 havde vi nogle studerende fra Nordjysk

Erhvervsakademi til at komme med et design forslag. Så

skulle vi bare vælge et værktøj at fået implementeret i og i

den forbindelse er der afprøvet forskellige løsninger baseret

på Content management systemer(CMS). Fordelen ved

CMS systemer er, at de ikke kræver Front page og FTP, men

at man fra en hvilken som helst PC kan rette i siderne, blot

man er på internettet.Vi endte med at vælge DIF-sitecore,

hvilket betød at vi ikke kunne anvende de studerendes forslag,

kun elementer derfra - bl.a. vores banner i toppen.

At vælge DIF-sitecore giver os nogle begrænsninger, men

flere fordele - bl.a. at der på sigt kommer integration til

vores økonomisystem (Foreningspakken).

En af de store fordele, er at det nu er muligt ved hjælp af sikkerhed,

at give mange flere adgang til at opdatere siderne.

Man kan få adgang til at kunne opdatere bestemte sider,

uden at kunne ændre i de øvrige sider. På den måde kan der

f.eks. oprettes en bruger, som kun har adgang til opdatering

af siderne vedr. et bestemt fodboldhold. Jeg håber der er

mange ledere / trænere mv. i LKB som vil benytte sig af

dette, så vi kan få en levende hjemmeside.

At mange har adgang til at opdatere på en let og enkel måde

er forhåbentlig en af de ting der vil gøre vores hjemmeside

mere levende.

En af de ting som vi har oplevet i forbindelse opbygning af

hjemmesiden, er at noget information, som f.eks det der

stod i lederhåndbogen, ikke helt var det, som var aftalt eller

helt det som man arbejdede efter.Vi har derfor forsøgt at få

de rettet op eller afklaret, men det er pt. ikke lykkes helt

endnu. Nu hvor hjemmesiden er blevet fornyet, vil der forhåbentlig

også på dette område ske flere opdateringer.

Der vil i løbet af foråret blive afholdt små kurser, så interesserede

kan få en kort introduktion, ligesom der sikkert også

vil komme nogle workshop med mere uddybende gennemgang

af funktionalitet.

Derudover kan jeg lige nævne, at vi med siden har startet et

samarbejde med siden www.Gistrup.dk, idet vi benytter en

fælles arrangementskalender, som er udviklet på denne side.

Funktionaliteten er endnu ikke helt færdig, men det bliver

den forhåbentlig i løbet af foråret.

Det er et stort arbejde at opbygge en ny hjemmeside og der

vil sikkert være steder, hvor der er mangler. Der er mere

end 200 sider så hvis du mangler noget, ser stave fejl eller

andet så send os venligst en mail til lkb@lkb.dk så vi kan få

rettet det op.

Jeg vil ikke lave en stor gennemgang af den funktionalitet,

som der nu stilles til rådighed, men vil påpege at der nu er

en meget god nyhedsfunktion, ligesom søgefunktionaliteten

i øverste højre hjørne er rigtig god.

Arbejdet er selvfølgelig ikke slut endnu - det er en fortsat

proces, hvor der kommer mere på løbende, således at siden

vil udvikle sig efterhånden som ønsker og behov opstår.

Så sig frem hvis der mangler noget.

God fornøjelse med www.lkb-gistrup.dk

Jan Pedersbæk

Formand internetudvalget.

LKB’s nye

hjemmeside

9


Nordjysk Blæser - Service

Anpartsselskab

Sagavej 58C · 9260 Gistrup

Telefon 98 31 46 55

HADSUNDVEJ 20 · 9000 AALBORG · TLF. 9812 2357 · TELEFAX 9812 4518

Nålemagervej 4 · 9000 Aalborg · 96 30 28 00 · mobil 20 88 69 00

v/JØRGEN RØRBÆK

Hadsundvej 327 · 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 43 90 · Privat 98 31 44 40

Værkstedet klarer

alle opgaver indenfor:

· AUTOREPARATION

· AUTOOPRETNING

· AUTOSERVICE

OG MEGET MERE

Kontakt os uforbindende!

Nøvlingvej 23 - 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 40 43

VOLLEYBALL

Volleyballhold til Elitetræf

Den 26.-28 januar 2007 var LKB Gistrup DU15 og HU17

volleyballhold til "Elitetræf" i Frederiks ved Viborg. Emilie

Maarbjerg fra DU15-dholdet skriver: "Det var en super

oplevelse, hvor vi lagde ud med 3 timers Talentcenter-træning,

for alle på årgang 1992 -mindre fantastisk. Lørdag blev

vi kørt til "jethallen" i den mest gudsforladte by (red. Karup),

hvor vi fik spillet nogle gode kampe, men vandt desværre

kun 1.Anderledes godt gik det søndag morgen, hvor vi vandt

samtlige kampe. "morgenholdet" blev vores nye navn. På

trods af tidlige sengetider og kedelig morgenmad blev det en

rigtig hyggelig tur, med masser af sjov ved bordfodbold-bordet.

Træner for DU15, Louise Kjærsgaard, tilføjer at hun er

yderst tilfreds med pigernes indsats på banen: "Vi spillede i

alt 7 kampe mod andre at favoritterne til at kvalificere sig til

DM. Vi er allerede sikre på DM-deltagelse fordi vi er det

bedste DU15 hold i Nordjylland. Efter denne weekend ved

jeg, at pigerne sagtens kan gøre sig gældende til DM og få

nogle gode kampe der også. F.eks spillede de en super kamp

mod Fortuna Odense, som havde ca. 3 ungdomslandsholdsspillere

med i truppen. Ligeledes slog vi søndag morgen

Ubberud IF, som også er et fynsk hold. De tabte kun 2

kampe denne weekend i den indledende runde, nemlig til os

og Fortuna. Særligt ærger jeg mig dog over vores nederlag

til Aarhusklubben "Lyseng IF", som jeg synes vi er bedre end.

Men pigerne havde 2 kampe i løbet af lørdagen, hvor vi ikke

fik ret meget til at fungere. Og det er det, der er charmen

ved ungdomsvolley: bedst som man tror man har de kommende

stjerner med på sit hold, ligner de nogen der lige har

lært at tage et baggerslag." slutter Louise grinende.

HU17-holdet spillede ligeledes mod nogle af danmarks bedste

hold i deres aldersgruppe. De havde dog svært ved at

gøre sig gældende, idet de var ramt af sygdom. Alligevel

endte de med at de fik spillede nogle gode kampe, og weekenden

blev en succes.Vi sov alle sammen i samme klasselokale,

og lagde stort beslag på skolens bordfodboldbord

hele tiden.Alt i alt en super dejlig weekend i Frederiks.


Året’s LKB´er 2006

Bestyrelsen i Volleyball afdelingen indstillede Louise

Kjærsgaard, ungdomskoordinator til at bliver hædret som

året's LKB'er 2006.

Hvorfor:

Fordi hun med sin iver og entusiasme har formået at opbygge

nordjyllands bedste ungdomsvolley afdeling!

Nogle af de mange initiativer hun har taget er bl.a.:

- Hun har været rundt på de fleste skoler i Aalborg og

omegn for at udbrede kendskab til kidsvolley i gymnastik

timerne.

- At sørge for, at de mindste spillere bliver hentet i

DUS´erne på Gistrup Skole og taget med over i hallen, så de

kan se, hvad kidsvolley er for noget.

- At få arrangementer til LKB, så kendskabet til volley bliver

mere udbredt.

. Skolevolleydag

. Kidsvolley by Night

. Kids event med overnatning i samarbejde med Nordjysk

Volleyball Kreds

- Fordi hun som igangsætter har fundet trænere og holdledere

til alle holdene, og på samme tid selv deltager som træner

på alle ungdoms- og kidsvolleyhold. Derudover er hun

altid opmærksom på at sørge for ny inspiration til trænerne.

- Fordi hun med sin utrættelige indsats har opbygget en ungdomsafdeling

der tiltrækker spillere fra lokalområde, men

også fra både Vester Hassing, Skørping, Hasseris og flere

andre steder i Aalborg. Ungdomsvolleyafdelingens gode

rygte breder sig som ringe i vandet.Vi får ros for vores spillere

fra de andre klubber.

- Fordi hun med sine gode ideer og altid gode humør formår,

at få spillerne, forældrene og lederne i afdelingen til at

yde en indsats, når der er brug for det.

Både i volleyafdelingen og i klubben som helhed.

- Man kunne fristes til at sige at Louise er hoveddrivkraften,

der har bragt Volleyball afdelingen tilbage fra stort set intet,

til idag hvor vi nærmer os de 100 spillere.

På bestyrelsen- og afdeligens vegne

Hanne Grønborg, Holdleder ungdom

Lise Hammerholt, Næstformand

Flemming Skjøtt, Formand

Louise Kjærsgaard, får her overrakt snapsekaraflen fra Lene Højlund af klubbens hovedformand Kjeld Mølbæk

11


GYMNASTIK

Fredag den 5. januar holdt LKB's gymnastik-afdelings

Ropeskipping "Sjov Fredag". Dagen startede med at sjip 1, 2

og 3 skulle mødes i pauseområde, hvor vi fik en rød Spar

Nord trøje, sådan vi alle kunne være ens.

Sjov fredag

Da vi havde sjippet i nogle timer, fik vi alle sammen pizza,

slikpose og sodavand - MmmmJ Efter vi havde været i pauseområde

skulle vi over til hallen og spise kage.

I pauseområdet legede, konkurrerede og sjippede vi en hel

masse.Vi lærte også en serie, som vi skal brug til opvisningen.

Der var også et tidspunkt, hvor vi skulle gå sammen 5 og 5.

Når man havde gjort det, skulle man finde på en start, en

slutning og en lille del af en serie, og så skulle vi vise det for

hinanden. Det gjorde vi, for at give inspiration og ideer til

hinanden.

Efter vi havde leget i den nye hal, skulle sjip 1 og 2 hjem.

Hold 3 skulle blive og øve konkurrence, fordi de skulle til

konkurrence om søndagen.

Anna & Caroline

Sjippe-konkurrence

Søndag den 7. januar var LKB's sjip 3 til sjippekonkurrence i

Gigantium.

Dagen startede med, at alle holdene gik indmarch, men før

det havde vi varmet op, fordi vores række skulle konkurrere

lige efter indmarch. Først var det gruppen mellem 8-11

år, der skulle på gulvet, og så bagefter 12-14 år.

I konkurrencen stillede LKB op i to personers Freestyle, tre

personers obligatorisk serie i Doubledutch (to lange tove)

og tre personers speed i hver sit tov.

Efter alle konkurrence-sjipperne var færdige, lavede nogle af

de større sjippere fra Gug og Århus opvisning. Den var rigtig

flot.

LKB vandt guldmedalje og bronzemedajle i 2'erserie i gruppen

8-11 år. Det blev vundet af Christine Møller Jensen og

Christine Kirk Østergaard og 3. pladsen gik til Signe Rønholt

Andersen og Caroline Husum.

LKB vandt også bronzemedalje i speeddisciplinen i gruppen

8-11 år. Det blev gjort af Christine Møller Jensen, Christine

Kirk Østergaard og Sofie Sørensen.

I Obligatorisk doubledutch fik LKB sølv og bronze, men der

blev desværre ikke uddelt medajler i den disciplin. Men 2.

pladsen fik Christine Møller Jensen, Christine Kirk

Østergaard og Emilie Pedersen.

12


Sådan foregår disciplinerne

Freestyle er en serie, hvor man selv bestemmer, hvilke tricks

man vil have med. Mindst 45 sek. og højest 75 sek. Der er

dommere, som bedømmer sværhed og kreativitet fra 0-10.

Obligatorisk Doubledutch er en bestemt serie, som tre personer

skal sjippe én gang hver i to lange tove, som de andre

svinger. Det bliver bedømt efter, hvor mange fejl man laver.

Vi fik en 4. plads ud af 10 i gruppen 12-14 år i 2er-serie, og

var rigtig tæt på medajle.

Det var en super sjov dag.

Anne Larsen og Helya Ahmadi 6.c Gistrup skole

Tre personers speed er, hvor én ad gangen hopper så mange

hop som muligt skiftevis på hvert ben i 30 sek. Her er det

ikke point, der gælder, men hvor mange hop, man hopper på

højre ben.

Rope Skipping 2006/2007

I år sker der rigtig meget i Rope Skipping under LKB-gymnastik.Vi

er efterhånden blevet en større trup på ca. 40 sjippere

i alderen 5-14 år. Vores sjip 3-hold skal i år deltage i

flere konkur-rencer.

I januar var vi til Gug-cup i Gigantium, hvor pigerne klarede

sig rigtig godt i deres discipliner set i lyset af, at vi har færre

træningstimer end de fleste andre sjippehold.

Den 24. februar skulle der have været afholdt Jyske

Mesterskaber i Silkeborg, men på grund af den voldsomme

snestorm, lev mesterskabet aflyst. Det Jyske Mesterskab bliver

i stedet afholdt sammen med de Danske Mesterskaber,

som afholdes den 28. april i Fredericia. Ud over mester-skaberne

skal vi også træne til LKB´s egen gymnastikopvisning

den 18. marts, så det er et større puslespil, at få det hele til

at gå op.Vi får nok at se til i foråret…

Efter opvisningen er sæsonen slut, men så starter sommer

Rope Skipping. Der er man også som ny meget velkommen

til at deltage, hvis man synes, at det kunne være sjovt at

prøve at lære at sjippe helt som de professionelle.Vi håber

også en del af de "gamle" vil fortsætte, da det jo kan være at

man kunne lære et par nye tricks eller 10!?

Helene Jensen

Rope Skipping instruktør

Fastelavnsfest

På en fremskudt fastelavnssøndag den 11. februar var den

gamle hal fyldt med dejlige fantasifulde børn udklædt som

riddere, prinsesser, klovne, sørøvere, skeletter, indianere

m.v. Der kom også en bil kørende inde i hallen! 130 børn og

130 voksne havde valgt at tilbringe denne søndag i fastelavnens

tegn.

Fastelavn er en forårsfest, og har en historie, der kan spores

langt tilbage i tiden. Ordet fastelavn betyder aftenen før fasten,

og er det samme som ordet karneval, der betyder farvel

til kødet. Det har været almindeligt, at man i alle folkeslag

klædte sig ud og holdt fester. Før fasten ville man feste.

Tidligere tiders fastelavnsfester kunne gå voldsomt til. Man

slog katten af tønden - vel at mærke en levende kat.

Gistrup har i mange år manglet en fastelavnsfest, så derfor

besluttede gymnastikafdelingen under LKB, at der burde

være basis for en rigtig fastelavnsfest i Gistrup. Her bor jo

mange børn, som kan se det sjove i en enkelt dag om året

at klæde sig ud, så andre slet ikke kan genkende dem. Hvis

man er uigenkendelig, behøver man slet ikke være sig selv -

man har frihed til at være en helt anden person gemt bag

masken/forklædningen. Det er noget af det sjove ved fastelavn

og karneval.

Dagen startede med fælleslege på gulvet.Vi sang og dansede

til "Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have…", "Boggi,Vuggi,

Kaj og Andreas "Bom tikke bom" samt en lidt anderledes

ballondans. Ballondansen blev udført 2 og 2 med ballonen

mellem henholdsvis maverne, panderne, numserne - samtidig

med, at man rystede armene, twistede, hoppede, klappede

m.v. Alle klarede dansen flot, og kun nogle få balloner

sprang. Der var især ét par, der så meget ømme ud! Kan I

gætte hvem det var? Det var et spøgelse og en mand i morgenkåbe

med et meget farverigt hår.

13


Af de mere fantasifulde udklædninger kan nævnes en tomat,

en bil og et juletræ. Der var også mange udklædninger fra

eventyrenes verden. Prinser og prinsesser. Mange var så

godt udklædte, at vi aldrig faldt ud af, hvem der var inden i

dragten!

Dagens kattedronninger blev:

Freja, Christian - begge i samme hug!,Anders Jørgen, Cecilie

Husum, Camilla Kruse, Amalie, Louise, Isaella Christiansen,

Mikkel Bengtson, Lene Bengtson (voksen).

I alt 10 pyntede tønder var hængt op. Der var ikke levende

katte i tønderne, som traditionen fortæller, at man gjorde i

gamle dage, men godter i form af chipsposer og dejlige karameller.

De mindste børn slog katten af tønden på en paptønde.

Der blev sat en Gistrup-rekord: Christian blev både kattekonge

og kattedronning i ét og samme slag ved tønde 2. Han

må siges at være dagens helt!

Alle støttede arrangementet ved at handle i boden, hvor

blev der solgt dejlige fastelavnsboller fra Gistrup Bageren.

Super Brugsen leverede de resterende varer (frugt, popcorn,

juice m.v.). På billetten fik man gratis frugt og kaffe/te.

Næste år vil vi gerne se nogle flere udklædte voksne. Det

var der mangel på i år! Dog kunne vi se, at der var et par

bedsteforældre, der i bedste stil var udklædt som kineser og

sydamerikaner. Det er dejligt at se, at også "de gamle" tør

klæde sig ud og finde frihed bag masken. En enkelt mand

drømte sig til et liv som Supermann. Det er ikke bare sjovt

at klæde sig ud - det er også sjovt at se på.

De andre flotte udklædte børn stillede forventningsfulde op

i aldersopdelte rækker klar til at svinge køllen.Alle kæmpede

bravt til sidste bræt var slået ned.

Enkelte hårdtslående kvinder klarede voksentønden alene

hos en tøndemester, der måbende betragtede de stærke

kvinder (der selv var meget overraskede)!

Dagens kattekonger blev:

Freja, Christian, Rasmus Bengtson, Frederik Langbjerg,

Nynne Marie Hansen, Cara, Andreas, Kristian Ø. Nielsen,

Anders Johansen, Nina Bødker (voksen).

"Boller op, boller ned" - der blev spist mange fastelavnsboller,

og i stedet for "så laver jeg ballade", legede vi på madrasser,

rullemåtter m.v. Dagen sluttede med fælles lege og knoglesangen,

som især skeletterne var gode til.

Gymnastikafdelingen synes, at det var en fantastisk livsbekræftende

og fornøjelig dag.Vi regner med at gentage succesen

næste år, og håber på, at vi kan gøre fastelavnsfesten

til en tradition for børnefamilierne i Gistrup.

Nina Bødker

Formand for LKB-gymnastik

14


En sjov og flot fastelavnsfest

15


Vores klub har

lige fået støtte

fra SIFA’s

”BINGO-KASSE”!

Støt jer selv -

Spil med søndag

eftermiddag på

TVDanmark Aalborg


En weekend i gymnastikkens tegn -

og et vemodigt farvel

Det er ikke kun boldspillere, som får sociale oplevelser med

deres sport. I den tid, jeg har været instruktør i gymnastik

afdelingen, har jeg hvert år op til gymnastik-opvisningen

lavet weekend træning med pigeholdene. Her har vi pudset

opvisningsprogrammet af, men der har også været tid til

hygge og pigefnis…

Dans med et stort spejl

Samme weekend rykkede jeg ud søndag morgen kl. 8.30

med rundstykker til pigerne fra 7-9 klasse.Vi skulle for første

gang prøve at danse i en dansesal med spejl. Alle opdagede

hurtigt, hvordan spejlet kunne hjælpe overgangen fra

indviklet koreografi til lette og ubesværede trin.

25 piger med sved på panden

Først gjaldt det pigerne fra 4-6 klasse, som fredag aften

mødte op i gymnastiksalen med soveposer, luftmadrasser,

mobiltelefoner og sovebamser. Der var i begyndelsen stort

engagement fra pigernes side, og de første 2 timer gik med

at gennemgå den første del af opvisningsprogrammet til d.

18. marts. Den voldsomme energi forlod dog senere samtlige

gymnaster, og roen blev på magisk vis genoprettet i salen.

I år har vi først danset til Safri Duo. Herefter har vi arbejdet

med stomp - rytmeøvelser med store koste, som vi elegant

og taktfast fejer hen over gulvet. Så har vi rappet til kroppens

egne bevægelser. Sluttelig har vi lært en løbeserie, hvor

pulsen er helt i vejret - efterfulgt af en traditionel stepserie.

Efter de første 2 timers træning var der pizza for alle. Men

arbejdet med opvisningsprogrammet var endnu ikke halvt

færdigt, så der blev trænet helt til kl. 22. Her var energien

efterhånden også brugt op, og air tracken blev slæbt frem

for at hive de sidste kræfter ud af pigerne.

Kl. 23 sagde jeg godnat, jeg skulle hjem og pleje en efterhånden

kronisk lungebetændelse. Heldigvis havde en forstående

og hjælpsom forælder, Sofie Lundby-Christensen,

meldt sig som frivillig "overnatter" sammen med vores hjælpetræner

Maria.

Flotte Gistrup-piger

Efter 3 timers træning var der "store vaskedag" med shampoo,

cremer, make-up og dufte. Bussen førte os herefter til

Bowl and Fun, hvor vi ivrigt kastede os over det store tagselv-bord

med masser af cola.

Vi havde bestilt 4 baner, og alle hold kunne nå at spille 2

kampe hver. Der var dog ingen tvivl om udfaldet af kampene.

Ikke én af gymnasterne kom over 100 point - til gengæld

kunne instruktøren løbe af med begge sejre. Først med 131

point og i anden runde 108. Selvom alderen trykker, er der

dog noget, jeg er bedre til end de unge…

Farvel og tak…

Det er med stor vemod og lidt irritation over manglende

kræfter at jeg dette år skal sige farvel til mine børnehold i

gymnastik afdelingen. Efter 5 års aktivitet med børn og unge

er det nu tid til at overdrage mine dygtige - og fnisende -

piger til andre instruktører. Det er også sidste år med voksen

gymnasterne, men jeg håber at se mange - rigtig mange

i vores nye Motionscenter.

Hygge med veninder, mobil, og soveposer

Da jeg mødte lørdag morgen med rundstykker blev jeg

mødt af mange trætte øjne. Natten var vist ikke forløbet

uden snak - altså… piger! Træningen fortsatte til kl. 12.

Der er ingen tvivl om, at forældrene til mine dejlige gymnaster

kunne sende mig mange, venlige tanker resten af

weekenden. Der var vist ro i de små hjem i Gistrup efter

disse to dage!

Det har været fantastisk at arbejde i gymnastikafdelingen i

LKB. En stor tak til alle ivrige, snakkende og dygtige gymnaster

igennem årene. Det har været alle kræfter værd at

være jeres instruktør. Jeres fantastiske humør - og ikke

mindst jeres stædighed i træningsforløbet - har været smittende

og livsbekræftende. Også en stor tak til Lene

Bengtson, som aldrig har afvist mine - nogle gange - vanvittige

ideer.

Ulla Kjærsgaard

17


Vi har lidt mere

at byde på!

Anker Nørgaard

Dansk Køle- og Vaskeservice

DANSK

TOTAL-

SERVICE

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup

Telefon 98 32 33 00

ÅBNINGSTIDER:

Tirsdag - torsdag . . . . kl. 9.00-17.30

Fredag . . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . kl. 8.00-12.00

Skolestien 7 · 9270 Klarup

Telefon 98 31 90 28

Deres lokale servicecenter!

Reparation af alle typer hvidevarer

Døgnservice

for erhverv og

private!

Dygtige og

veluddannede

fagfolk arbejder

effektivt for at

løse enhver

opgave.

Prøv selv...

blikkenslager

VVS

Klarup Varmeteknik

Aut. VVS-installatør & kloakmester

Lodsholmvej 49

Klarup/Aalborg 98 31 70 22


Power Walking i Lundby Krat

Foråret er lige om hjørnet, så Power Walking startede op

igen søndag den 4. marts kl. 9.Vi mødtes foran hallerne klar

og parat til en dejlig ny sæson.

Power Walking er en populær betegnelse for en rask gåtur

- en meget rask gåtur. Fordelen ved Power Walking er, at alle

kan være med. Ingen bliver ladt i stikken. Power Walking er

en holdsport, kan dyrkes individuelt, men man får mest ud

af den i flok.

Power Walking er stort set ligeså konditionsgivende som løb

blot med mindre belastning på leddene i kroppen og derfor

mere skånsomt i forhold til løb. Ikke desto mindre er Power

Walking en effektiv måde at komme i form på, og er en

motionsform, som kan dyrkes af alle. Den forbrænder masser

af fedt, giver masser af energi og frisk luft, og er yderst

velegnet til alle der har svært ved at klare belastningen ved

løb.

Gistrup ligger jo dejligt med vores helt egen skov i baghaven,

Lundby Bakker. Og det bedste ved det hele er, at skoven

er perfekt til at dyrke Power Walking i.Vi udnytter bakkerne

i skoven til at få pulsen op, og de lange stier til at få

pulsen ned igen.

Kom som du er, du bliver guidet gennem skoven af vores

guide. Husk et par gode, stødabsorberende sko samt tøj

afstemt efter vejret.

Ønsker du at deltage kan du klikke dig ind på vores hjemmeside

www.LKB-gistrup.dk under gymnastik og printe en

tilmeldingsblanket ud. Ønsker du mere information er du

velkommen til at kontakte Niels Lundbye-Christensen på tlf.

96 36 11 90 eller på niels.lundbye@gmail.com

Nina Bødker

Formand for LKB-gymnastik

Ugedag Kl. Mødested Guide

Søndag 09.00 Ved hallerne Niels Lundbye-Christensen

Historien om et Motionscenter

I skrivende stund er der ca. 25 dage til åbningen af Gistrup

Motionscenter. En begivenhed, som har medført adskillige

pit-stop med indkøbskurven i Brugsen. Her har mine medborgere

med store, spørgende øjne, lidt hovedrysten og en

anelse skepsis spurgt mig, hvad i alverden vi dog går og laver.

Hvornår åbner Gistrup Motionscenter?

I starten svarede jeg med stor overbevisning - men efterhånden

kom jeg selv i tvivl om validiteten i mine svar, og

mine svar ændrede sig fra at være troværdige til at være

knap så plausible. Jeg husker, at jeg overfor min genbo på et

tidspunkt lidt irriteret har svaret: "Det åbner, når vi er klar

til det". Det ligner mig faktisk slet ikke at komme med sådan

en kort-for-hovedet-bemærkning. Undskyld, Dorte!

Men nu lysner det, og i morgen d. 6. marts ankommer vores

løbebånd, vores romaskine, vore 2 ellipsemaskiner og 2 cykler.

Oveni disse kredsløbsmaskiner følger 13 spinning cykler,

adskillige vægttræningsmaskiner, store bolde, frie vægte og

meget, meget mere. Der er altså nok for enhver smag.

Tæt samarbejde med DGI

Som det også er beskrevet på vores nye hjemmeside, er

vores idegrundlag lagt tæt op af DGI's mål omkring foreningsbaserede

idrætscentre, hvor der i dag eksisterer næsten

50 centre fordelt over hele landet. Mange flere er på vej,

og DGI lægger mange kræfter i dette koncept.

Projekt "Målrettet træning" fik sin kick start i april 2002, og

de første kurser blev afholdt i efteråret 2002 - på nuværende

tidspunkt har mere end 5.000 instruktører landet over

været på kurser indenfor Målrettet Træning, og nye instruktøruddannelser

og undervisningsmaterialer ser dagens lys i

løbet af 2007.

LKB Gistrup fik bevillingen godkendt om et foreningsbaseret

motionscenter i 2006, og vi glæder os nu til åbningen her

i foråret 2007.Til bevillingen blev knyttet en pakke fra DGI,

som indeholdt:

· Gode eksempler til inspiration

· Ekspertbistand / konsulentfunktioner

· Ide, indhold og indretning

· Maskiner og øvrigt udstyr

· Organisering og medlemsforhold

· Uddannelse af ledere og instruktører / trænere

· Økonomi til etablering og drift

· Markedsføring

Motionscentret og gymnastikken

Rent træningsmæssigt har gymnastik og træning i et motionscenter

tætte relationer til hinanden. Derfor har Lene

Bengtson, Nina Bødker og jeg - alle fra gymnastikafdelingen

- siden foråret 2006 arbejdet med alle de praktiske ting

omkring motionscentrets drift lige fra opstart, indkøb af

maskiner til uddannelse af instruktører.

19


Fast pris gives

Vi klarer det hele

Alt i el – for både fru Jensen og direktør Schmidt

Hos Aut. el-installatør Jens Melgaard sætter vi en ære i vores arbejde

og i at overholde alle aftaler. Ingen opgave er for stor og ingen er for

lille. Derfor arbejder vi for både private samt erhvervskunder og alle

opgaver bliver udført professionelt og til aftalt pris.

El-firmaet Jens Melgaard består af kvalificerede og veluddannede montører.

Når du vælger os som samarbejdspartner, kan du regne med den absolutte

bedste service og et seriøst stykke arbejde.

Kontakt os på tlf. 9815 6563 for en uforpligtende snak eller tilbud

Aut. el-installatør

Jens

Melgaard

Book din elektriker på www.jens-melgaard.dk

Troensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · Fax 9815 6572


Det har kostet mange timers arbejde.Vi har haft adskillige

besøg af vore 2 rådgivere fra DGI, og vi er ofte blevet mødt

med kommentarer om, at vi har været 3 damer med egne

holdninger til, hvordan vores motionscenter skal drives. Vi

har satset på, at sådanne kommentarer har været af positiv

karakter! Efter en forhåbentlig veloverstået og succesrig

opstart med mange medlemmer, forventer vi snarest, at

Gistrup Motionscenter får en selvstændig bestyrelse.

Frivilligt arbejde

Da jeg i foråret 2006 blev tilknyttet igangsætningen af

Motionscentret, var jeg godt klar over, at det ville kræve

gode overtalelses evner for at head-hunte frivillige instruktører

til centret. Det blev dog ikke så svært som først antaget,

og indtil videre har vi 20 engagerede og ivrige instruktører

til at tage imod vore medlemmer. Vi har også været

heldige på spinning siden. Her har Christian Melgaard, Peter

Pedersen og Kristian Andersen sagt ja til at undervise i den

meget populære motionsform.

Alle instruktører har deltaget i og bestået DGI's kurser i

henholdsvis fitness uddannelse og spinning. Jeg selv vil oftest

være i aktivitetssalen, hvor jeg bl.a. vil varetage undervisningen

i bold, ryg-træning og Pilates. Senere tager vi andre

motionsformer ind, og vi vil selvfølgelig være åbne for nye

trends og træningsformer.

Gode grunde er der nok af

Der er selvfølgelig mange andre praktiske ting omkring

motionscentret, som allerede nu kan ses på vores hjemmeside,

men jeg vil sluttelig lige nævne nogle af fordelene ved

at træne i Gistrup Motionscenter.

Centret er lokalt placeret, og du kan nemt nå at træne en

times tid inden du møder på arbejde.Vi er ikke fanatikere, vi

synes selv, at træning er sjovt, og vi håber, du fortæller os,

hvad der motiverer dig til at komme i centret.Vi sørger for,

du får nogle alsidige træningsprogrammer, så din træning

ikke bliver kedelig. I centret vil du møde mange venner og

bekendte - ung som gammel, veltrænede og knap så veltrænede.

Det sidste, der lige skal nævnes her, er prisen.Træn et helt

år for kr. 1900. Du kan også nøjes med 6 eller 3 måneders

abonnement til henholdsvis kr. 1100 og kr. 600. Hvad venter

du på? Gå på nettet og giv os din tilmelding.

Ulla Kjærsgaard

FODBOLD

LKB's Lilleputafdeling på besøg i Tonndorf Lohe

Torsdag den 13 april 2006

Endnu en gang drog lilleputafdelingen i påsken på den traditionelle

påsketur til venskabsklubben Tonndorf Lohe i

Hamburg. Der var tilmeldt 31 spillere - 12 pige og 19 drengespillere.Til

at styre tropperne var der 11 ledere med og 4

forældre. Lidt forsinket kørte bussen fra Gistrup, men stemningen

i bussen lod nu ikke mærke af det. Musikken kørte på

fulde drøn og her skal det lige nævnes, at Labans sang "Dit

navn, Dit nummer" bestemt har fået et come back.Allerede

ved Randers var der den første tissepause, og her var vi nu

flere der mente, at buschaufføren sikkert var bange for

hastighedsoverskridelse, og regnestykket om ankomsttidspunktet

for Hamburg var helt uoverskueligt. Det viste sig, at

han lige havde fået et klip i kørekortet. I bussen mod

Tyskland fik vi voksne også repeteret vores tyske gloser og

remser, og det var nu ikke overvældende meget vi kunne på

netop det tidspunkt.

Efter indkøb var målet snart nået - Jugenheim - der hvor vi

skulle bo. Efter en varm velkomst og indlogering var der en

gang pølser til aftensmad. Efter aftensmaden kunne man nu

ikke mærke på børnene, at de havde kørt en lang tur i bus,

for der var godt gang i bordfodbold osv.

Efter aftensmaden blev de voksne inviteret til en gang social

hygge med de tyske værter, som fortalte om programmet

for de kommende dage. Og allerede på den første aften i

tysk selskab og med en smule alkohol i blodet, var det ligesom

de tyske gloser blev mere og mere brugt. Jo jo lidt

havde vi da hørt efter i tysktimerne i skolen.

Fredag den 14 april 2006

Fredag stod i fodboldens tegn. Vores værter havde for

drengene arrangeret et stævne med seks hold, der spillede

alle mod alle.

En del forsinket ankom vi til grænsekiosken (så på møbelbutikker

og tankstationer) og alle fik handlet ind. Børnene

købte sodavand, slik mens "katastrofewasser" blev fyldt i

vognen hos de voksne.

Lad det være sagt med det samme at vejret ikke var bedre

end i Danmark, foråret var endnu ikke kommet til Hamburg.

Når det regner og man spiller på slagger, bliver man våde og

"måvet". Heldigvis hjalp madmor os med at vaske spilletøjet

om aftenen.

21


Miniput drenge årgang 95 stillede med et 7-mand hold, og

de spillede sine 5 kampe mellem kl. 10 og 14. Drengene gik

frisk til sagen og vandt alle deres kampe på nær den de ikke

kunne tillade sig at vinde mod værternes førstehold. Som de

gode gæster de er, lod de værterne få det ene point.

Resultatet var at de vandt turneringen og kunne hjembringe

en imponerende pokal.

soverum. Natten til lørdag blev de opsøgt af et "gespenst"

En mandsperson åbnede døren ind til dem, gik ind i rummet

og lukkede døren. Og der var ingen tvivl om han ærinde -

han troede han var på toilettet.

Dette blev bekræftet næste dag, med en lille "tissesø" ude

på gangen.

Manden blev stoppet med et forsigtigt "Hallo" og han forsvandt

lige så hurtigt som han var kommet ind. Et rimelig

godt signalement havde mødrene nu fået og den store

undersøgelse gik i gang.

Skulle vi have fat i Trine Panum Kjeldsen fra "Station 2" eller

var det "Åndernes magt" fra Zulu der skulle kontaktes.

Muligheden var da også, at vi "dragede" ligesom Misse

Møghe i Matador.

Denne episode var til stor morskab. Alle brikker i efterforskningen

blev vendt, og vi var alle sikre på, at gerningsmanden

var fundet. Men desværre ikke dømt. I så fald skulle

dommen afsiges på tysk, og det var jo ikke lige vores stærke

side. Men der blev da øvet på en sætning:

Miniput 95 med pokalen

Miniput drenge årgang 94 skulle stille med et 11-mands

hold. Da der kun deltog 7 94'ere blev truppen suppleret

med tre 95'ere og 3 tyskere fra Tonndorf. På trods af det fugtige

vejr, viste solen sig enkelte gange - og selvfølgelig faldt

dette sammen med LKB's kampe. Drengene kæmpede bravt

i de 3 første kampe, og de endte som de fleste kampe i turneringen

med uafgjort. Da klokken nærmede sig 17, virkede

det som om at den doping der var indtaget efter besøget

hos Poetzsch dagen før havde fortaget sig og kræfterne var

brugte. Holdet fik også en pokal der var noget mindre end

95'ernes.

Tonndorf har ikke egen pigeafdeling, så her havde værterne

fået stablet en lille turnering på benene sammen med to

naboklubber. Der var en smule forvirring op til kampstart

omkring starttidspunkt og især reglerne der blev afstemt på

stedet. Pigerne spillede på græs og kæmpede bravt, men

overmagten var for stor. Det var imidlertid ikke noget der

påvirkede humøret, og pigerne begyndte straks at heppe på

drengene da de kom tilbage til Tonndorf stadion.

"Hast du in unsere Zimmer uriniert, dein verdamter sveinhund".

Lørdag den 15 april 2006

Lørdag var fodbold fri. Efter morgenmaden var der afgang til

forlystelsesparken Heide Park syd for Hamburg. En blanding

mellem Fårup sommerland og Tivoli. Når entreen var betalt,

var alle forlystelserne gratis. Her var der udfordringer for de

fleste. Børnene blev inddelt i grupper, og til hver gruppe var

der tilknyttet voksne, således at ingen fik lov at gå alene.

Mange grænser blev overskredet i de forskellige rutsjebaner

og tårne.Til frokost blev vi alle samlet, og spiste fælles indkøbte

familiepizzaer. Efter frokost var der igen tid til at

prøve nye forlystelser og enkelte var også inde og se delfinshow.

På lægterne blev der grinet og hygget, og der blev snakket

en del om den tyske regel med at 11-mands holdet spiller

på 7-mands mål. Der blev ikke scoret så ofte. Forskelle i

regelen om hvornår man rykker op havde indflydelse idet

tyskerne var op til et år ældre end vores spillere.

Hele gruppen af spillere, ledere og medrejsende forældre

havde en god dag på stadion, der blev afsluttet med den traditionsrige

grillaften og efterfølgende hygge på Jugendheim.

Natten til lørdag

Nu er det bestemt ikke for at skræmme kommende deltagere

i påsketuren til Hamburg. Men om natten sker der

underlige ting. De tre mødre der deltog i turen, havde fælles

Forlystelsesparken Heide Park

Ved 18 tiden skulle vi hjem og her ventede der en god gang

spagetti med kødsovs.

Efter aftensmaden var vi voksne godt trætte.Vi havde trods

alt været ude i den friske luft hele dagen, men igen havde

børnene ikke til hensigt at gå tidligt i seng. Der var "læg arm"

22


konkurrence børnene iblandt og her skal det lige nævnes, at

en enkelt pige nu sagtes kunne klare mosten.

Søndag den 16 april 2006

Søndag var det meningen at der skulle have været spillet

landskampe i form af venskabskampe mellem LKB og

Tonndorf. På grund af nattens regn blev dette aflyst tidligt

søndag morgen - noget ungerne jublede over og forsatte

råhyggen på Jugendheim.

Den sidste dag, var der nogle af børnene der fandt et spøgelsesværelse

ved siden drengenes soverum. Dette gav

nogle spekulationer og det var nu ikke alle der var lige

begejstret for det. Hjemve eller ej, godt det ikke blev opdaget

dag 1.

Efter oprydning og frokost var der tid til at tage afsked.

Vores tyske værter holdt en lille afskedstale til os, og vi gengældte

med en "tak for denne gang". De tyske værter havde

købt påskeæg til børnene, hvilket faldt i god smag.

Så var turen atter kommet til at vende hjemad. Og her skal

det lige nævnes at vores buschauffør var helt enestående.

Hans humør og forståelse for børn var helt ubeskriveligt.

Han sang med dem, lavede sjov og tillod dem at være i bussen,

når kulden blev for slem. Jo den "Kylling" havde vi været

heldig med. Et motto han havde lød: Her er fest og her er

hywlig - her i vores tywlig.

Chauffør Kyllingen

Ved Randers var "Kyllingen" igen mester for en god oplevelse.

Toilettet i bussen skulle tømmes. Med vandslange og

masser af kampråb, blev de værste "knolde" skyllet væk, hvilket

blev lidt for meget for en af børnene. Stor jubel.

Turen var en absolut succes igen i år, en god social tur med

fodbold og en masse oplevelser.

Tak til arrangørerne.

Jan Bang-Larsen

og Lene Vernersen

LKB-Cup - Nu også om fredagen

Kr. Himmelfartsdag falder i år på d. 17. maj, som er Norges

nationaldag. Den fejres af alle nordmænd, og det skal naturligvis

så vidt muligt ske hjemme i Norge.

Derfor har vi fra LKB's side lavet et specialtilbud til de norske

klubber, der er interesserede i at deltage i den 27. LKB-

Cup. Hvis klubberne rejser hjemmefra, så snart festlighederne

er overstået, vil vi tilbyde dem, at de kan deltage i LKB-

Cup'en og få lige så mange kampe, som de plejer.

De norske klubber vil derfor ankomme natten til fredag

eller i løbet af fredag formiddag, og skal så spille de kampe,

som de normalt skulle have spillet torsdag, i løbet af fredagen.

Det betyder, at der bliver aktivitet på banerne, ved boderne

og i bespisningen også om fredagen.Vi har i LKB-Cup udvalget

lovet hinanden, at også denne udfordring vil vi kunne

klare. Vi tror, at rigtigt mange af vore hjælpere, herunder

vore frivillige fodbolddommere, har en fridag fredag efter Kr.

Himmelfartsdag, så vi kan opretholde den samme gode service,

som vore gæster får de øvrige dage.

og hvem er det nu lige, de skal spille imod? Det vil blive lidt

kedeligt, hvis det kun er norske hold mod norske hold, og

det vil i øvrigt heller ikke kunne give kampe nok til at løse

problemet. Så I må bl.a. regne med, at vore egne LKB-hold

kommer til at spille fredag i dagtimerne. Det samme kan

blive tilfælde for hold fra omegnsklubberne, som erklærer

sig interesseret i at spille fredag, og endelig kan det blive

hold fra Tyskland, Sverige og Danmark, som ikke vil i Fårup

Sommerland.

Vi har endnu ikke noget overblik over, hvor mange norske

hold, der kommer, men det bliver i hvert fald flere end forrige

gang, hvor LKB-Cup'en kolliderede med den norske

nationaldag. Der kom kun én klub med 1 eller 2 hold.

Det er ikke meningen, at fredag for fremtiden skal være en

fuld aktivitetsdag under LKB-Cup'en, vi har alle sammen

brug for en halv hviledag. Men vi kan lige så godt få ideen

afprøvet, allerede om 5 år er den nemlig gal igen.

Tonny Steiness

LKB-Cup udvalget

Selve fodboldturneringen bliver det også en udfordring at

lave. Normalt spilles der ikke kampe om fredagen før ved

17-tiden, når spillerne kommer tilbage fra Fårup

Sommerland. Men nu skal de norske hold altså spille fredag,

23


Sagavej 10 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 36 66

Konsultation: Efter aftale

Tidsbestilling: Daglig kl 7.30 - 17.00

Butikken er åben mandag-fredag kl. 8-17

Hårde hvidevare

og el-artikler

Ring til os og aftal tid for:

operationer,røntgendiagnostik, laboratorieundersøgelser m.v.

på hunde, katte, gnavere, fugle eller krybdyr.

Salg af foder, plejemidler og aktivitetsprodukter til hund og kat.

GISTRUP SUPERMARKED

Telefon 98 31 40 33

Skipperen’s

Hundesalon

Ja,ja vovse jeg skal nok huske

vores tid på Skipperen Hundesalon

v/Anette Hansen

Hadsundvej 376 - 9260 Gistrup

Telefon: 9832 2022

STØT VORE

ANNONCØRER

– DE

STØTTER OS


PETANQUE

Nyt fra Petanqueafdelingen

Så er der ved at være forår, og petanqueafdelingen begynder

at træne. Første træningsaften bliver den 11. april kl. 18.30

(hvis vejret tillader).

Vi regner med at banen er i top efter den omlægning vi lavede

sidste år. Dog skal vi nok i løbet af foråret, havde kørt et

nyt lag stenmel på.

Har du ikke prøvet at spille petanque - så er du velkommen

på en af vores træningsaftner som er mandag og onsdag kl.

18.30 - ca. 20.

Herudover vil vi i løbet af året afholde et par kom og vær

med petanque, som er åben for alle Gistrup borgere - se

mere andet set i bladet eller på vores hjemmeside.

Du kan løbende følge med i hvad der sker i petanqueafdelingen

på www.lkb-gistrup.dk, her vil du bl.a. kunne finde

vores kalender, som fortæller lidt om hvad der sker.

Håber vi ses.

Jan Pedersbæk

Kom og vær med petanque

Alle Gistrup borgere inviteres til at komme

og prøve petanque-spillet torsdag den 26. april

kl. 18.30 - 20.30.

Formålet er at vise hvordan spillet foregår, samt at opleve

lidt af livet i petanqueklubben.

Du vil prøve spillet, høre lidt om reglerne og om klubben,

og hvad vi foretager os. Er vi nok holder vi en lille turnering

- hvor der selvfølgelig er en præmie til vinderne. Har du

nogle petanquekugler, så er du velkommen til at tage dem

med.

Vi er i øjeblikket 20 spillere, men vi kan godt være flere, så

mød og prøv - måske er det noget for dig.

Tilmelding ikke nødvendigt - bare mød op.

Håber vi ses.

Jan Pedersbæk

Formand petanqueafdelingen

25


BADMINTON

Ny elitespiller i badmintonafdelingen

Anna Nørgaard vandt ved et stævne den 3. februar i

Bagterp, Mixdouble-turneringen sammen med Lars

Sørensen fra Støvring. Det gav de sidste point til en

oprykning fra U15 M til U 15 E.

Anna har i øvrigt vundet point ved stævne i Klarup, hvor det

blev til en 1. plads i DD sammen med Pernille Bundgaard,

Bagterp, og ved et stævne i Gug den 20. januar, hvor hun

vandt en 1. plads i DS, en 1. plads i DD sammen med Catrine

D. Larsen, Gug og endelig en 3. plads i MD sammen med

Aske Lauritsen, Bindslev-Tversted

Anna spiller sin første sæson som U15 spiller, så det er

meget flot klaret.

Et stort tillykke til Anna.

På billedet ses den glade vinder.

Jørn Grau Larsen

Ungdomsudvalget

Ved Jyske mesterskaber i weekenden den 10. og 11. februar

2007 fik LKB 3 jyske mestre.

3 jyske mestre i LKB

Lars Sørensen og Anna Nørgaard

Anna Nørgaard vandt sammen med sin makker Lars

Sørensen fra Støvring mixdouble i U15M rækken, og Line

Juul Jensen og Louise K. Andersen vandt damedoublen i

U17A rækken.

Louise K. Andersen t.v og Line Juul Jensen t.h

Stort tillykke

Jørn Grau Larsen,

ungdomsudvalget

26


KRATTEN

Udgives af LKB Gistrup. Bladet udkommer 6 gange årligt

i 3100 eksemplarer og uddeles til samtlige husstande i

Gistrup, Nøvling, Sdr.Tranders og universitetsområdet -

samt til alle medlemmer og annoncører.

LKB GISTRUP

Er stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold,

gymnastik, petanque, tennis og volleyball. Medlemstallet

har passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).

LKB'S KONTOR

Kontoret har ingen fast åbningstid. Du kan komme i

kontakt med kontoret på følgende måde:

· Ring på 98 31 53 54 og læg en besked, hvis der ikke svares

· Ring evt. på mobil 31 90 54 28

· Send en mail til lkb@lkb.dk

Cafeteriet har tlf. nr. 98 31 57 54

LKB'S HJEMMESIDE

På webadressen www.lkb-gistrup.dk findes alle oplysninger

om klubbens organisation og om afdelingernes

aktiviteter og resultater.

REDAKTIONEN

Badminton:

Jette Bangshaab 98 31 53 30 bangshaab@stofanet.dk

Fodbold:

Jørn Broe 98 31 51 45 broe@gug.skole.dk

Tennis:

Søren Dahl 98 31 40 71 sdahl@daks.dk

Volleyball:

Louise Larsen 22 98 10 18 larsen@landbo.it

Layout:

Lone Søndergaard Mikkelsen 98 32 24 03

mlmikkelsen@stofanet.dk

BESTYRELSEN

Kjeld Mølbæk 9832 3021

kjeldm@stofanet.dk Hovedformand

Martin Bøgsted

mboeg@business.aau.dk Kasserer

Nina Bødker 98 31 5854

k38@stofanet.dk Formand for gymnastikafdelingen

Lene Bengtson 9832 336

lenebengtson@stofanet.dk Næstformand for gymnastikafdelingen

Jette Bangshaab 9831 5330

bangshaab@stofanet.dk Formand for badmintonafdelingen

Annli Kaldahl 9831 5689

annli@202-software.dk Næstformand for badmintonafdelingen

Jørn Broe 9831 5145

broe@gug-skole.dk

Formand for fodboldafdelingen

Kenneth Westergaard 9832 2300

Westerby@stofanet.dk Næstformand for fodboldafdelingen

Jan Pedersbæk 9831 4252

jan@pedersbaek.dk Formand for petanqueafdelingen

Edmond Georgi 9637 7012

georgi@stofanet.dk Næstformand for petanqueafdelingen

Søren Dahl 9831 4071

sdahl@daks.dk Formand for tennisafdelingen

Steffen Bertelsen

steffenb@itdk Formand for volleyballafdelingen

Flemming Skjøtt 2026 6434

flemming@skjoett.dk Næstformand for volleyballafdelingen

Jens Tom Toft Jensen 9831 435

jens.tom@mail1.stofanet.dk

Tonny Steiness 9831 5195

ts@kmd.dk

DEADLINE

Stof til KRATTEN nr. 2 2007 skal være redaktionen

i hænde seneste tirsdag den 10. april 2007

Kristian Andersen 9831 4746

kristianoglone@mail.tele.dk