1 Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

1 Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ... - Revisornævnet

Nævnet lægger til grund – hvilket der også er enighed om mellem parterne – at den foreliggende

advokatundersøgelse er en ensidig indhentet erklæring. På denne baggrund og når henses til de indklagedes

rapportering om advokatundersøgelsen i revisionsprotokollatet, finder nævnet ikke, at de

indklagede kan kritiseres for ikke at have foretaget yderligere. De indklagede frifindes derfor for

den rejste klage.

Ad klagepunkt 6.

Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger, herunder oplysningen i ledelsesberetningen i årsrapporten

for A ApS for 2006/2007, til grund, at afgivne og modtagne kautionspræmier fejlagtigt

ikke havde været medtaget i tidligere år, og at der mellem parterne havde været enighed om, at der

påhvilede selskabet en kautionspræmie. Beløbene, der vedrørte flere regnskabsår, var ikke væsentlige

eller fundamentale fejl i forhold til selskabets regnskabsaflæggelse for 2006/2007. Nævnet

lægger videre til grund, at HO hæftede for hele gælden, og at kautionspræmien påhvilede selskabet

som helhed uanset aktionærsammensætningen. Herefter, og efter det af de indklagede i øvrigt anførte,

findes der ikke grundlag for at statuere, at de indklagede er skyldige i den rejste klage, og de vil

derfor være at frifinde.

Ad klagepunkt 7.

Mod de indklagedes oplysninger findes det ikke godtgjort, at der er indgået aftale om, at de indklagede

skulle afgive en erklæring vedrørende mailen eller den balance, der var vedhæftet mailen. Revisornævnet

finder endvidere ikke, at der i den foreliggende situation forelå nogen pligt til at udfærdige

en revisorerklæring, ligesom mailen ej heller efter sin form og indhold fremstår som erklæringsarbejde.

De indklagede frifindes derfor for dette klagepunkt.

For den i klagepunkt 3a og b skete tilsidesættelse af god revisorskik pålægges de indklagede i medfør

af § 20, stk. 1, i revisorloven af 2003, hver en bøde på 15.000 kr.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, statsautoriserede revisor Ole Skou, pålægges en bøde på 15.000 kr.

Indklagede, statsautoriserede revisor Per Lundahl, pålægges en bøde på 15.000 kr.

26

More magazines by this user
Similar magazines