1 Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

1 Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ... - Revisornævnet

HO Invest ApS tilbyder at indløse minoritetsanpartshaverne til en rimelig dagsværdi for

anparterne herunder foretages regulering for eventuel merværdi af ejendomme, ej afsat

vederlag til HO m.m.

Ejendomme

HO har som aftalt indhentet vurdering af A 29-31 fra henholdsvis Q og W. Q har vurderet,

at ejendommen konservativt kan afhændes for kr. 63.750.000 kontant, og at en optimistisk

vurdering ligger 3-5 mio. højere.

W har vurderet ejendommen til kr. 65.400.000 kontant.

Fra KK afventer jeg fortsat den lovede vurdering fra Nybolig, jfr. mail fra EK den 23.

februar 2007.

På baggrund af de nu indkomne vurderinger ansættes ejendommens værdi til et gennemsnit

af de foretagne vurderinger, idet jeg lader Q indgå med den mest optimistiske værdi.

Dette giver en vurdering af A 29-31 på kr. 67.075.000 kontant.

TK - lejlighederne ansættes til 8,5 mio. kr., jfr. i øvrigt oplæg fra EK, idet jeg har anslået

den driftsmæssige belastning til ca. 0,4 mio., der ligeledes tillægges.

Vederlag HO

Der afsættes 2,0 mio. kr. til HO for udført arbejde med udvikling af ejendommen, jfr. tidligere

drøftelser heraf.

Sikkerhed i ejerpantebreve

A ApS godskrives præmie for sikkerhedsstillelse afgivet overfor B Koncernen, hvilket

med en præmiesats på 1,5 % p.a. kan beregnes til 450.000 kr.

Kautionsvederlag - HO

HO har frem til 2002 kautioneret for selskabets gæld til Realkredit Danmark. HO vederlægges

med 1,5 % p.a., hvilket udgør i alt 1.125.000 kr.

HO vederlægges ligeledes for kaution afgivet overfor ...Bank, 120.000 kr.

Tilgodehavende hos B Koncernen

Som bekendt er der for nylig indgået akkord vedrørende tilgodehavende hos B. Under

forudsætning af at nærværende løsning accepteres foretages ikke nedskrivning herfor.

Øvrige forhold

EK og KH og disses selskaber frafalder alle krav imod selskabet og/eller H0.

KH indestår for, at A ApS kan anvende skattemæssigt underskud fra det tilkøbte underskudsselskab.

5

More magazines by this user
Similar magazines