1 Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

1 Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ... - Revisornævnet

Akkordforslaget er tiltrådt den 30/5 2007 af HO på vegne af Ejendomsselskabet ... A/S

der er omdannet til anpartsselskab - A ApS - med HO som direktør og uden bestyrelse,

og om hvilket forhold der i øvrigt verserer civilt søgsmål - igen uden iagttagelse af aktionæroverenskomstens

bestemmelser om enstemmighed blandt aktionærerne, og der må

således konstateres et tab for Ejendomsselskabet ... A/S uden at det eksakte beløb kan

opgøres. Under henvisning til HO og/eller dennes selskabers økonomiske interesse i B

A/S må det herefter konstateres, at det lidte tab hos Ejendomsselskabet ... A/S modsvares

af en tilsvarende vinding for HO direkte eller via hans selskaber, og forholdet falder

igen ind under Straffelovens § 280.

Ad 5

Løn til HO

Så vidt det ligger oplyst for mig, er der stillet forslag og fremsat krav om løn til HO for

arbejde udført af Ejendomsselskabet ... A/S (nu A ApS) men uden at lønkravet er gennemført.

Da kravet ej heller er godkendt af samtlige aktionærer, jf. aktionæroverenskomstens

bestemmelser, og uden dokumentation for hvilket arbejde HO har udført, vil en

gennemførelse af lønkravet kunne henføres til Straffelovens § 279 og eller § 280.

Ad 6

Kautionsforpligtelse overfor...leasing A/S

Ved påtegning af lånedokument af den 21/10 2005 (Flådeaftale) har Ejendomsselskabet

... A/S påtaget sig kaution for B Holding A/S's engagement med...leasing A/S for kr.

600.000,00. Kautionsforpligtelsen er underskrevet den 21/10 2005 af HO samt 2 personer,

der efter det for mig oplyste ikke er tegningsberettigede for Ejendomsselskabet ...

A/S, og engagementet har ej heller være forelagt for samtlige aktionærer i Ejendomsselskabet

... A/S og er således ej heller tiltrådt af disse. Såfremt det er korrekt at kautionsforpligtelsen

er underskrevet på vegne Ejendomsselskabet ... A/S af 2 ikke tegningsberettigede

personer indebærer dette en overtrædelse af Straffelovens § 279 i relation

til...leasing A/S, og en overtrædelse af Straffelovens § 280 i relation til den eller de aktionærer

der i henhold til aktionæroverenskomstens bestemmelser skulle have tiltrådt engagementet.

…”

Af en skrivelse af 8. november 2007 fra K til indklagede, statsautoriseret revisor Ole Skou, fremgår

blandt andet følgende:

”…

For det andet henstår spørgsmålet om iagttagelse af reglerne omkring afgivelse af erklæring

på selskabets årsrapport som uafhængig revisor. Jeg kan i denne forbindelse

oplyse, at jeg har drøftet spørgsmålet med en kollega fra revisorkommissionen, som har

samme opfattelse som mig, nemlig at du desværre ikke vil kunne afgive en erklæring som

uafhængig revisor, i lyset af det fremsatte tilbud af 3. juli 2007 afgivet på vegne af den

ene af aktionærerne i selskabet overfor de øvrige aktionærer i selskabet. Jeg har tidlige-

9

More magazines by this user
Similar magazines