indv2013

perthiemann

indv2013

2. Arbejdsmarked

Sammenfatning

Med beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 53 pct. for mændene og 44 pct. for kvinderne

i 2012 ligger de mandlige og kvindelige ikke-vestlige indvandrere fortsat klart under

personer med dansk oprindelse, hvis beskæftigelsesfrekvenser i 2012 var 75 pct. for

mændene og 72 pct. for kvinderne.

Blandt de ikke-vestlige efterkommere var 52,0 pct. af mændene og 52,7 pct. af kvinderne i

beskæftigelse i 2012. Kvinder har altså en lidt højere beskæftigelse end mændene blandt

de ikke-vestlige efterkommere. Også blandt de vestlige efterkommere har kvinder højest

beskæftigelse, mens mænd har højere beskæftigelse end kvinder blandt både personer

med dansk oprindelse og vestlige og ikke-vestlige indvandrere.

Forskellen på beskæftigelsesfrekvensen mellem personer med dansk oprindelse og ikkevestlige

indvandrere er særlig stor blandt 50-59-årige. Kun 39 pct. af de 50-59-årige

kvindelige ikke-vestlige indvandrere er beskæftigede mod 79 pct. af de 50-59-årige kvinder

med dansk oprindelse.

Der er store forskelle mellem indvandrere fra forskellige oprindelseslande. Beskæftigelsen

er meget lav blandt indvandrere fra Somalia, Irak og Libanon. Forskellene mellem mænd

og kvinder er også meget store blandt indvandrere fra disse lande.

Indvandrere arbejder i højere grad i visse brancher end andre. Mandlige ikke-vestlige

indvandrere er især overrepræsenterede i branchegruppen Hoteller og restauranter og

underrepræsenterede i Bygge og anlæg. Blandt kvinderne er både vestlige og ikke-vestlige

indvandrere især overrepræsenterede inden for Rejsebureauer, rengøring og anden

operationel service.

Blandt de ikke-vestlige indvandrere, der er beskæftigede som lønmodtagere, er kun 15

pct. i gruppen topledere og lønmodtagere på højeste niveau for både mænd og kvinder.

De tilsvarende andele for mænd og kvinder med dansk oprindelse er 26 og 32 pct.

Det er lønmodtagere fra USA, Frankrig og Norge, som har flest topledere eller lønmodtagere

på højeste niveau med andele på 51, 45 og 42 pct. Lavest ligger indvandrere fra

Thailand, Filippinerne og Somalia med andele på 3, 6 og 7 pct.

Kvindelige ikke-vestlige indvandrere i alderen 25 til 64 år har en beskæftigelsesfrekvens,

som ligger 30 procentpoint under niveauet for kvinder med dansk oprindelse. Ser man

specifikt på kvinder, der har taget en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse

i Danmark, er forskellen mellem de to grupper kun omkring 5 procentpoint.

2.1. Beskæftigelsesudvikling 1982-2012

Fald i beskæftigelsen

fra 2008

Fra 1996 til 2008 steg beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere

kraftigt. For mændene var der tale om en stigning fra 40 pct.

til 63 pct. Den relative stigning var endnu større for kvinder, som i

2008 havde en beskæftigelsesfrekvens på 50 pct. mod 26 pct. i 1996.

Siden 2008 er beskæftigelsen gået tilbage, hvilket kan tilskrives den

økonomiske afmatning. Tilbagegangen er størst blandt mændene,

Similar magazines