indv2013

perthiemann

indv2013

2.7. Uddannelse og beskæftigelse

Fokus på

25-64-årige med

dansk uddannelse

Langt de fleste

indvandrere har ingen

dansk uddannelse

Figur 2.9

I dette afsnit er fokus rettet mod de 25-64-årige, som har afsluttet en

dansk uddannelse. Hovedformålet er at vurdere, om der er væsentlige

forskelle i beskæftigelsesomfang mellem personer fra de forskellige

herkomstgrupper, der har afsluttet en uddannelse på samme niveau.

I første omgang er det vigtigt at præcisere, at de fleste indvandrere

ikke har afsluttet nogen dansk uddannelse. Det er beskrevet nærmere

i kapitlet om uddannelse. De forskellige uddannelsesgrupper er derfor

relativt små for indvandrerne sammenlignet med personer med dansk

oprindelse.

Beskæftigelsesfrekvenser for 25-64-årige mænd

– fordelt efter uddannelsesniveau. 2012

100

80

Pct.

Indv., vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Dansk oprindelse

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

60

40

20

0

Grundskole

Almengymnasial

Erhvervsgymnasial

Erhvervsfaglig

Kort

videregående

Mellemlang

videregående

Bachelor

Lang

videregående

Samlet set har

mandlige ikke-vestlige

indvandrere lav

beskæftigelse

Forskelle klart

mindre på de enkelte

uddannelsesniveauer

Højest beskæftigelse

blandt personer med

mellemlange og lange

videregående

uddannelser

Blandt alle 25-64-årige var 80 pct. af mændene med dansk oprindelse

i beskæftigelse. Det er klart højere end for nogen af de øvrige grupper.

Det er dog først og fremmest de mandlige ikke-vestlige indvandrere,

som ligger langt efter med en beskæftigelsesfrekvens på 54 pct.

Ser man i stedet på de enkelte uddannelsesniveauer bliver forskellene

tydeligt mindre. For alle herkomstgrupperne kan man se en tendens

mod højere beskæftigelse for stigende uddannelsesniveauer. For de

mandlige ikke-vestlige indvandrere med en erhvervsfaglig uddannelse

var der fx 73 pct. i beskæftigelse. Den tilsvarende andel for mænd med

dansk oprindelse er med 78 pct. ikke meget højere.

Det er personer med mellemlange og lange videregående uddannelser,

som har de højeste beskæftigelsesfrekvenser. På disse uddannelsesniveauer

er forskellene i beskæftigelse forholdsvis beskedne mellem

herkomstgrupperne, men det er dog fortsat sådan, at personer med

dansk oprindelse har den højeste beskæftigelse.

Similar magazines