indv2013

perthiemann

indv2013

er et frafald af denne type dog ikke, at personen dropper helt ud af

uddannelsessystemet. Ofte vil vedkommende inden for relativt kort

tid begynde på en ny uddannelse. Vi vil derfor opdele frafald i to

grupper:

1. Frafald

2. Frafald – startet ny uddannelse inden for to år

Rene frafald og frafald,

hvor personer har

påbegyndt ny

uddannelse

inden for to år

Udgangspunktet er

personer, der startede

på uddannelse fra

2005-2008

En person, der havner i gruppe 1 har altså afbrudt en uddannelse

uden at afslutte den og er ikke begyndt på en anden uddannelse inden

for to år efter datoen, hvor uddannelsen blev afbrudt. En person, der

havner i gruppe 2 er derimod startet på en anden uddannelse inden

for to år efter uddannelsen blev afbrudt.

Analysen tager udgangspunkt i personer, der startede på en uddannelse

i perioden 2005 til 2008. En person indgår højst én gang per år.

I de tilfælde, hvor en person har påbegyndt flere forskellige uddannelser

i samme år, er det den først påbegyndte uddannelse, som er analysens

udgangspunkt. I analysen er uddannelsesoplysninger ajourført til

og med 30. september 2012. Langt de fleste har enten afsluttet eller

afbrudt deres uddannelse på det tidspunkt. Der er dog nogle få, som

fortsat er i gang med uddannelsen, hvorfor de endelige frafaldsprocenter

kan vise sig at blive en lille smule højere.

Frafald – gymnasiale uddannelser

Stx, hf, hhx

og htx

Figur 3.13

Analysen af de gymnasiale uddannelser vedrører specifikt de fire uddannelser

stx – studentereksamen, hf – højere forberedelseseksamen,

hhx – højere handelseksamen og htx – højere teknisk eksamen. De vil

efterfølgende blot blive benævnt med deres respektive forkortelser.

Påbegyndte gymnasiale uddannelsesforløb i 2005-2008 – fordelt efter område

9 pct.

21 pct.

58 pct.

13 pct.

STX HF HHX HTX

Stx udgør 58 pct.

I alt er der set på 171.803 påbegyndte uddannelsesforløb inden for de

fire områder i perioden 2005 til 2008. Heraf er stx mest omfattende

Similar magazines