indv2013

perthiemann

indv2013

Men mange frafaldne

begynder på en

anden uddannelse

inden for to år

Forskelle mellem

herkomstgrupperne er

små blandt kvinderne

Omkring en fjerdedel

for alle frafald

Frafaldne vestlige

indvandrere starter

sjældnere på en

ny uddannelse

Vestlige efterkommere

ikke med i figur

Der er mange ikke-vestlige efterkommere, som falder fra og begynder

en ny uddannelse i stedet. Hvis de ikke inkluderes i frafaldene bliver

de mandlige ikke-vestlige efterkommeres frafald 14 pct., hvilket er på

samme niveau som for mænd med dansk oprindelse.

Blandt kvinderne er forskellene i frafald små mellem de forskellige

herkomstgrupper. Frafaldene er lavere sammenlignet med mændene,

hvilket kan hænge sammen med, at der er forskel på, hvilke mellemlange

videregående uddannelser mænd og kvinder tager. Ingeniøruddannelser

fylder relativt meget blandt mændene, mens sygeplejerskeog

pædagoguddannelserne fylder meget blandt kvinderne.

Frafaldet er lavest for kvinder med dansk oprindelse og ikke-vestlige

efterkommere med en andel på 24 pct., når alle frafald medtages.

Både blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere er niveauet 27 pct.

Er frafaldne kun defineret som personer med frafald, der ikke begyndte

en ny uddannelse inden for to år, er det de kvindelige vestlige

indvandrere, som ligger klart højest med en andel på 21 pct. De tilsvarende

niveauer er kun 10 pct. og 8 pct. blandt kvinder med dansk

oprindelse og ikke-vestlige efterkommere.

De vestlige efterkommere indgår ikke i figur 3.22 for mellemlange

videregående uddannelser, da tallene vurderes at være for usikre som

følge af for få personer i gruppen.

Bachelor

Bacheloruddannelser

varer tre år og kræver

gymnasial uddannelse

Blandt mændene har

vestlige indvandrere

lavest samlet frafald

Frafaldne mandlige

ikke-vestlige

efterkommere starter

ofte på ny uddannelse

Bacheloruddannelser er 3-årige afrundede uddannelsesforløb efter en

gymnasial uddannelse. Uddannelserne har til formål at give grundlag

for at udøve erhvervsfunktioner og er forudsætning for de fleste lange

videregående uddannelser (kandidatuddannelse).

Når alle frafald tages med, er frafaldsprocenten blandt mændene lavest

for vestlige indvandrere med 29 pct. efterfulgt af mænd med

dansk oprindelse med 34 pct. De øvrige tre grupper ligger på det

samme niveau mellem 42 og 43 pct.

Også når det gælder bacheloruddannelserne er der mange mandlige

ikke-vestlige efterkommere, som falder fra, men som begynder en ny

uddannelse inden for to år efter frafaldsdatoen. Deres frafald er kun

10 pct., når man kun medtager frafaldne, der ikke begyndte en ny

uddannelse inden for to år. Det er samme niveau som mænd med

dansk oprindelse.

Similar magazines