Tidig kariesutveckling

foreninger.uio.no

Tidig kariesutveckling

Karies utveckling och

omfattning hos barn i

förskoleåldern

Margaret Grindefjord

Eastmaninstitutet

Folktandvården i Stockholm

Seminarium i Hamar 30 oktober 2003

Karies epidemiologi

Tidig kariesutveckling

• Prevalens i förskoleåldern

• Kariesutveckling mellan 2.5 och 3.5 års

ålder

• Distribution och omfattning av

kariesskador hos 5-åringar

• Sammanfattning

Tidig kariesutveckling

Tidig kariesutveckling

Kost

Mamma

Mia!

Tand

• Undersökt i svenska longitudinella studier

40

35

30

25

20

Bakterier

Miljö

15

10

5

0

1yr 2yr 2.5yr 3yr 3.5yr

Wendt

Grindefjord

kolhydrater

Mikroorganismer Tand Immunförsvar

Biologiska faktorer

Interaktion

Allmän hälsa Miljöfaktorer

personligt

familjärt

socialt

Logistic regression of determinants and indicators of caries

in 3 year olds

Grindefjord & Hjern

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

age,sex +toothbrushing +sweet habits +mutans

habits

breastfeeding

OR OR OR OR

________________________________________________________________________

Maternal country

of birth

Sweden 1 1 1 1

European 1.0 1.0 0.6 0.5

Non-European 4.2*** 3.3*** 2.5** 2.2*

Maternal education

> 12 years 1 1 1 1

11-12 years 1.6 1.5 1.7 1.7

0-11 years 3.1*** 2.3* 2.4* 2.2*


Kariesprevalens hos barn före 3 år

Kariesprevalens hos barn i

förskoleåldern

12

10

8

6

4

2

intial karies

intial + manifest

karies

manifest karies

0

1 år 1.5 år 2 år 2.5 år

Wendt et al –91, Schröder et al –94,Wendt et al –91, Grindefjord et al -93

Fördelningen av kariesläsioner hos

barn vid 2.5 och 3.5 år

Andelen svenska 3-åringar utan

dentinkaries

Klinikrelaterad epidemiologi

Andel barn

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 0 - 3 0-6 > 6

2.5 år

3.5 år

Antal läsioner

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

1985 1990 1995 2000 2001 2002

Socialstyrelsen

Andel kariesfria 4-åringar i Umeå

Kariesprevalens i olika åldrar undersökt i

svenska barnpopulationer under 90-talet

60

50

45

55

50

45

40

1987 1992 1997 2002

andel kariesfria

Stecksén-Blicks et al

-99, -03

40

35

30

25

20

15

10

5

0

3 år 3½ år 4 år 5 år 6 år

barn med karies


Andelen 3-åringar med karies i förhållande till

socio-ekonomiska förhållanden

30

25

20

15

10

5

0

Grindefjord et al 2001

ds %

ds > 4

Kariesprevalens hos barn i

Köpenhamn i förhållande till etncitet

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Araber

Somalier

Albanier

Pakistanier

Turkar

Danskar

3-åringar

5-åringar

Socio-economisk ranking av 7 olika kliniker i Stockholm

Sundby & Petersen - 2003

Kariesutveckling från 2.5 till 3.5 års ålder

Fördelningen mellan

initial och manifest karies

2.5 år 3.5 år

Initiala läsioner

Manifesta läsioner

Kariesprevalens 11.7%

n = 832

Kariesprevalens 34.5%

n=786

Grindefjord -95

Kariesutveckling hos barn

mellan 2.5 och 3.5 år (n=692)

Vid 2.5 år

Vid 3.5 år

Ny karies ds

Barn med

Karies 92% 6.4 ***

(n=78)

Kariesfri 29% 0.9

(n=614)

Grindefjord -95

Vid 2.5 år

Kariesprogressionen hos barn

mellan 2.5 och 3.5 år (n=692)

Vid 3.5 år

intakt initial manifest

Intakt 98% 0.7% 1.6%

Initial 17% 19% 64%

Grindefjord -95


Distribution av nya manifesta lesioner

under ett år

Distribution av nya manifesta

karieslesioner under ett år

Vid 2.5 år

Vid 3.5 år

Vid 2.5 år

Vid 3.5 år

Incisiver/caniner molarer totalt

Buccalt/lingualt

Approximalt

Barn med 237 261 498

Karies

Kariesfri 184 371 *** 555

Grindefjord -95

Barn med 36 * 26 **

karies

Kariesfri 19 10

Grindefjord -95

Kariesutveckling - lolkalisation

Distribution och omfattning av

karieslesioner hos 5-åringar

• 2.5 år

72% lokaliserade till

Överkäksfronten

Buccalytan på 51 och

52 var den mest

affekterade tandytan

• 3.5 år

60% lokaliserade till

05:an 40% till 04:an

Ocklusalytan på 05:an

var den mest

affekterade tandytan

Grindefjord -95

Medelvärdet av initiala och manifesta

läsioner fördelat på olika tandgrupper

Distribution av kariesläsioner till tandyta

i tandgrupperna

incisiver/caniner ,1:a molarer, 2:a molarer

Incisiver/caniner 1:a molarer 2:a molarer

Initial 0.50 0.62 1.58

d 1 d 2

Manifest 0.58 0.64 0.59

d 3 d 4 d 5

Total 1.08 1.26 2.17

Fritt från Raadal et al 2000

approximalytor buccal+lingual ocklusalytor

Initialkaries 0.14/ 0.28 / 0.43 0.35 /0.12 / 0.38 -- / 0.23 / 0.77

d 1 d 2

Manifest karies 0.39 / 0.54 / 0.31 0.19 / 0.04 / 0.05 -- / 0.06 / 0.22

d 3 d 4 d 5

Total 0.53/ 0.82/ 0.74 0.54/ 0.16 / 0.43 -- / 0.29 / 0.99

Fritt från Raadal et al 2000


Kariesförekomst, fördelning och

omfattning hos norska 5-åringar

”Kariesutveckling på ytnivå”

• 71% av barnen hade karies

• dmfs var 5.39

• 50% av kariesläsionerna var initiala

• 05:ans ocklusalyta var den mest affekterade tanden

/ytan

• Approximalkaries var vanligt speciellt på 04:an

• 45% av barnen hade minst en approximal läsion i

sina molarer

Raadal et al - 2000

Ök

Incisiver

Glattytor

younger

1 st molar

Approximal

ytor

2 år – 5 år

Relative age

2 nd molar

Ocklusal

ytor

2 nd molar

Approximal

ytor

older

”Tooth surface caries pattern”

Walter et al, Communtiy Dent Oral Epidemiol, 2003

Fördelning av manifest och

initial karies hos 3 åringar

5 – 59 months of age

Maxillary

incisor

1st molar

Occlusal surfaces

Smooth

surfaces

2 nd molar pit&

Fissure surfaces

initial karies

manifest karies

younger

Relative age

older

1983 Hugoson et al -99 1993

Fördelningen av initiala och manifesta

karieslesioner hos 3-åringar från ett

område med lågt socioekonomiskt status

Fördelning av initial och

manifest karies hos 5-åringar

Initial karies

manifest karies

Kariesprevalens

85% (n= 238)

initial karies

manifest karies

Wennhall et al 2002

1983

Hugoson et al -99

1993


Fördelning av initiala och manifesta

läsioner samt fyllda eller saknade tandytor

1993

Norge

Initial karies

manifest

filled teeth

missing teeth

Danmark

Förändringar i kariesdistributionen

hos 5 åringar mellan 1983 och 1993

• Andelen barn med extrem karies ökade

samtidigt som andelen helt friska barn

ökade

• Andelen manifesta kariesläsioner ökade

i förhållande till andelen initiala läsioner

Amarante et al 1998

National board of health

Danmark, 2001

Kariesutveckling mellan 5 och 10 år

• Kariesfri vid 5 – 51% utvecklade karies

• Karies vid 5 – 70% utvecklade karies

• Karies på molarernas approximalytor

utgjorde 58% av all kariesökning

”Predicting caries in permanent teeth from

caries in primary teeth”

Li & Wang, J Dent Res, 2002

• Karies i underkäks-molarer hade det

högsta prediktionsvärdet för karies i

permanenta tänder

Skeie et al 2003

Sammanfattning

• Tecken på karies ses redan vid 1 år

• Karies ses etablerad hos 5-10% av barn

före 3 års ålder

• Kariesprogressionen är mycket snabb

före 4 års ålder

• Kariesprevalensen ökar från ca 10% till

ca 70% under förskoleåldern

• Ca hälften av kariesskadorna är initiala

Sammanfattning

• Lokalisationen av kariesläsioner är beroende

av barnets ålder, tandens anatomi och läge

Tidig karies predikterar omfattande

kariesutveckling i förskoleåldern

• Karies i 05:an’s ocklusalyta är den vanligaste

kariesskadan

• Approximalkaries i molarerna är vanligast

från 5 års ålder


Karies i förskoleåldern är

ett betydande

tandhälsoproblem!

Tack för att ni lyssnade!

More magazines by this user
Similar magazines