14300 Orgmøde offentlig referat 04-10-2011 - Domea

domea.dk

14300 Orgmøde offentlig referat 04-10-2011 - Domea

Boligforeningen Asbo Revideret referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 16.30, på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14, 6440 Augustenborg. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden ................................................................. 2 2 Godkendelse af referat ....................................................................... 2 3 Byggeri ............................................................................................... 2 3.1 Orientering om projekt Bakkebo ......................................................... 2 3.2 Orientering om anlæg af fjernvarme .................................................... 2 4 Orientering fra Domea ........................................................................ 2 4.1 Tomgang i lejlighederne ..................................................................... 2 4.2 Restancer – status på flytteafregninger 2011 ........................................ 2 4.3 Bogføring af ejendomsfunktionærers indkøb af værktøj m.v. .................. 3 4.4 Asbo selskab 14300 budgetkontrol ...................................................... 3 4.5 Almene Boligdage ............................................................................. 3 5 Andelskapital i Dalbo .......................................................................... 3 6 Personale og forretningsgange i Asbo ................................................ 3 7 Beboerindskud ................................................................................... 3 8 Fælles opnotering ............................................................................... 4 9 Evaluering af afdelingsmøder 2011 .................................................... 4 10 Asbos identitet ................................................................................... 4 11 Organisationsbestyrelse ..................................................................... 4 12 Eventuelt ............................................................................................ 4 Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand (HJ) Anna Hynding, næstformand (AH) Aksel Johansen (AJ) Miquel Zambras (MZ) Anne Cathrine Sørensen (ACS) Grethe Petersen (GP) Jørn Baumann Øvrige deltagere: Steffen Møller Borgbjerg, Domea (referent) Paul Neuper Kjeldal, Domea Henrik Meden, Domea (HM) Domea – Boligcenter Augustenborg, den 1. november 2011


1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte Referat. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat Revideret referat vedlagt til godkendelse, referatet erstatter tidligere fremsendte. Der er ændret i referatet i pkt. 3.2 og 3.4. Referat: Godkendt, referater er underskrevet på mødet den 1.11.2011. 3 Byggeri 3.1 Orientering om projekt Bakkebo Paul informerede kort om Bakkebo-sagen – yderligere vil tilgå på kommende møde d. 1. november 2011. 3.2 Orientering om anlæg af fjernvarme Orientering gives på mødet af Paul Neuper Kjeldal. Orientering om status for evt. tilslutning til Sønderborg Fjernvarme i afdeling 8, 22, 27 og 31 samt info fra møde på Askerøj om tilslutning til Fjernvarme via plejecenteret. Referat: Taget til efterretning 4 Orientering fra Domea 4.1 Tomgang i lejlighederne 1 lejemål i tomgang – Tinggården 4 – kort diskussion om konsekvenser hvis Sønderborg kommune overdrager ældreboliger til ASBO. MZ refererer til tidligere bestyrelsesmøde nr. 130, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen ikke ønsker at overtage alle ældreboliger fra Sønderborg Kommune. Sagen undersøges til bunds af Domea. Taget til efterretning 4.2 Restancer – status på flytteafregninger 2011 Ingen status – tilgår fremadrettet Referat: Taget til efterretning. Side 2 af 4


4.3 Bogføring af ejendomsfunktionærers indkøb af værktøj m.v. Ved indkøb af værktøj fordeles udgiften i alle afdelinger efter antal lejemål. Der omposteres, hvis der er indkøbt emner til en afdeling der benyttes i en anden i stedet. Referat: Taget til efterretning. 4.4 Asbo selskab 14300 budgetkontrol Organisationsbestyrelsen har adgang til løbende information om budgettet på domea.asbo.dk, ved brug af individuelt udleveret login. Referat: Taget til efterretning. 4.5 Almene Boligdage Orientering gives på mødet v/Steffen Møller Borgbjerg og Paul Neuper Kjeldal. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Erhvervsudvalget mødte ikke op – men ASBO og Domea blev profileret godt. Referat: Taget til efterretning. 5 Andelskapital i Dalbo Andelskapital i Dalbo kr. 182.400,- vurdering af fordele og ulemper ved at trække beløbet ud v/Steffen Møller Borgbjerg og chefjurist Henrik Meden. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Det blev vedtaget at Jævnfør Dalbo’s vedtægter kan andelen indbetalt af ASBO (kr. 182.500) ikke vedblive i Dalbo, men skal udbetales. Domea vil på vegne af organisationsbestyrelsen anmode Dalbo om at dette finder sted snarest muligt. 6 Personale og forretningsgange i Asbo Pkt. Udgået 7 Beboerindskud Forslag om at hæve beboerindskud fremadrettet for at imødegå tab ved fraflytninger v/Steffen Møller Borgbjerg. Til at imødekomme massive tab på fraflytninger (konto 130) i flere afdelinger foreslår Domea, at beboerindskud sættes op til kr. 200,- pr. m² i de afdelinger hvor beboerindskuddet i dag er lavere ende kr. 200,- pr. m². Ændringen vil få konse- Side 3 af 4


kvenser for kommende lejere og altså ikke have nogen betydning for nu boende lejere. Referat: Indstilling vedtaget. 8 Fælles opnotering Lukket referat. 9 Evaluering af afdelingsmøder 2011 Evaluering af afdelingsmøder 2011 v/Paul Neuper Kjeldal. Afdelingsmøderne gik godt. Der var gode diskussioner og generelt en god stemning. – Vedr. fordeling af afdelingsmøderne mellem organisationsbestyrelsesmedlemmerne spurgte MZ ind til hvorfor han havde fået tildelt 1 møde og andre 2 eller flere møder. HJ meddelte, at møderne blev ”fordelt” umiddelbart efter organisationsbestyrelsesmøde d. 23. august, hvor nogle bestyrelsesmedlemmer desværre allerede havde forladt forsamlingen. HJ meddelte, at hun simpelthen ikke var bekendt med MZs ønske om at deltage i flere møder, men at denne involvering fra MZ eller andre naturligvis vil blive hilst velkommen i 2012. Referat: Taget til efterretning 10 Asbos identitet Asbos identitet, herunder godkendelse af nyt skilt v/Steffen Møller Borgbjerg. Referat: Nyt skilt til kontoret blev godkendt med ASBO’s logo i blå nuancer 11 Organisationsbestyrelse Lukket referat. 12 Eventuelt Lukket referat. Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den _______________ ________________________ Formandens underskrift Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines