00059-Ane Marie Andersdatter - helec.dk

helec.dk

00059-Ane Marie Andersdatter - helec.dk

Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

No. 59

Ane Marie Andersen

Ane Marie Andersen, 1863 1

Forældre

Børn

: nr. 118 Anders Pedersen (Sjælland) og nr. 119 Ane Poulsdatter.

: Else Kathrine Nielsen (29), Jens Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Maren Rasmussen, Niels Rasmus-­‐

sen, Ane Jensine Rasmine Rasmussen og Peder Kristian Rasmussen.

Navn

Født

Døbt

Faddere

Gift

Stilling

Død

Dødsårsag

: Ane Marie Andersen

: 28. juni 1842 i Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

: 17. juli 1842 i Rostrup Kirke, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

: Gaardmand Christen Mortensen’s hustru Maren Pedersdatter af Gudum og Gmd. Poul Christensen’s

hustru Else Poulsdatter af Thorup, Gaardmændene Poul Christensen af Thorup, Christen Mortensen

af Gudum og Poul Pedersen af Monstrup.

: 1. ægteskab – den 4. november 1865 i Thorup Kirke med Jens Nielsen (58).

2. ægteskab – den 20. november 1869 i Thorup Kirke med Hans Rasmussen.

: Tjenestepige og husmoder.

: 16. august 1887 i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Begravet på kirkegården fra Thorup Kirke onsdag den 23. august 1887.

: Ukendt sygdom. Hun blev 45 år gammel.

Ane Marie Andersen blev født tirsdag den 28. juni 1842 i hjemmet i Monstrup, hvor hen-­des

forældre, gårdmand Anders Pedersen (Sjælland) (118) og hustru Ane Poulsdatter

(119), havde en gård, matr. nr. 3a, Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg

Amt. (se matrikelkort på side 20 3 ).

Ane Marie Andersen er nummer 3 ud af en børneflok på 5, hvoraf de 3 dog døde som

små. Hun blev selv døbt søndag den 17. juli 1842 i Rostrup Kirke, som Monstrup hører

Rostrup Kirke 2

under. Moderen blev introduceret ved samme lejlighed. Af fadderne er den nævnte Poul

Christensen og hans hustru Else Poulsdatter henholdsvis svoger og søster til moderen Ane Poulsdatter (119). (Kirkebogen

1842-­‐1863, fødte kvindekøn, side 63, nr. 4 for 1842, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt 4 ).

Ved Folketællingen 1845 i Rostrup Sogn, ses familien boende i Monstrup på en Gaard, hvor hustanden bestod af fade-­ren

Gaardmand Anders Pedersen (118), 28 år, født i Rold Sogn, Ålborg Amt, gift med hans kone Ane Poulsdatter (119),

30 år, født i Sognet, deres børn Ane Marie Andersen, 3 år, født i Sognet og Peder Christian Andersen, 1 år, født i Sognet,

samt Tjenestefolkene Peder Pedersen, 24 år, ugift, født i Døstrup Sogn, Ålborg Amt og Karen Nielsdatter, 23 år, ugift,

født i Ravnkilde Sogn, Ålborg Amt, og endelig Aftægtsnyder Søren Jensen, 53 år, ugift, født i Ove Sogn, Ålborg Amt. (Fol-­ketællingen

fra 1. februar 1845 for Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt 4 ).

De var på den tid en normal og velstillet landbofamilie, der boede og levede på deres gård, men desværre varede idyl-­‐

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

1


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

len ikke så længe, da moderen Ane Poulsdatter (119) blev syg af en brystlidelse, og mandag den 14. juni 1847 døde hun

i hjemmet. Det fremgår af Kirkebogen, at hun var hustru af Gaardmand Anders Pedersen i Monstrup og blev 31 ½ år

gammel. Det er registreret, at dødsårsagen var Brysttæring. Hun blev begravet på kirkegården fra Rostrup Kirke søndag

den 20. juni 1847. (Kirkebogen 1842-­‐1862, døde kvindekøn, side 373, nr. 4 for 1847, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt 4 )

Tuberkulose var især i 1800-­‐tallet en af de hyppigste dødsårsager i Danmark, som blandt andet var en følge

af den meget dårlige hygiejne på den tid samt manglende behandlingsmuligheder så som vaccine med anti-­biotika.

Tuberkulosen hærgede alle, lige fra unge til gamle mennesker blandt befolkningen, og medførte en

langsom og pinefuld død, hvor patienten hostede blod op og tabte sig betydeligt, indtil organerne langsomt

blev sat ud af funktion. På grund af det store vægttab blev sygdommen, der først blev diagnoseret som Tu-­berkulose

i 1839, ofte kaldet tæring eller brysttæring. Det var først i 1921, at vaccinen mod Tuberkulose blev

taget i brug og egentlig behandling kunne gennemføres.

Landbefolkningen blev gennem 1800-­‐tallet, oplært til bedre hygiejne af læger og skoleundervisninger. Det

tog dog mange år før ændringerne kunne ses. Først i slutningen af 1800-­‐tallet fik Danmark et renere miljøer.

Det anslås i dag at en tredjedel af dødsfaldene dengang skyldtes tuberkulose, og uden behandling døde over

halvdelen af de ramte. Kilde: leksikon.org 5

Det må have været et hårdt slag for Ane Marie Andersen at miste sin moder i en alder af 5 år, ligesom det også må have

været hårdt for faderen og hendes yngre brødre, Peder Christian Andersen og Frederik Marius Andersen.

Da det var vanskeligt for faderen at tage sig af børnene, kom Ane Marie Andersen og brøderen Peder Christian Ander-­sen

og Frederik Marius Andersen umiddelbart efter dødsfaldet i pleje hos deres moster Else Cathrine Poulsdatter og

onkel Poul Christensen, der boede i Thorup, Hellum Herred, Ålborg Amt, hvor de havde en gård. Her ville skæbnen det

således, at broderen Frederik Marius Andersen døde den 19. september 1847, tre måneder efter moderen.

Som det var sædvane i 1800-­‐tallet, for at sikre og opretholde et familiemønster med en, der tog sig af indtjeningen, og

en der tog sig af husholdningen, giftede faderen sig igen senere på året, den 18. december 1847, med enkekonen Chri-­stiane

Jensdatter, der havde en datter fra sit tidligere ægteskab. Familierne flyttede sammen, men dog ikke Ane Marie

Andersen, der var så glad for sin moster og onkel, at hun forblev plejebarn hos dem resten af sin barn-­‐ og ungdom.

Der er ingen oplysninger om Ane Marie Andersen’s skolegang, men hun har med altovervejende sandsynlighed gået i

skole hver anden dag fra april 1850, hvor hun var 7 år og indtil april 1857, hvor hun var 14 år. Hun gik formentligt i skole

i Hellum, da børn fra Thorup gik i skole Hellum. Det var i det, der blev kaldt almueskolen, som lovgivningen foreskrev på

den tid.

En udløber af reformenevælden efter 1784 var reformerne af skole-­‐ og undervisningsvæsenet, som blev gennemført efter år

1800. Latinskolen blev til den lærde skole med reformerne fra 1805 og 1809. 1814 indførtes skolepligt af alle børn i kongeriget

Danmark med en ny landsdækkende lov om almueskolevæsenet.

Skolen var syvårig, den var gratis, og børnene gik der fra de var syv år gamle, til de blev konfirmeret som fjortenårige. Skolegan-­gen

var indrettet med skolegang hver anden dag pga. de praktiske forhold, der gjorde sig gældende for bønderbørn, der også

skulle hjælpe til derhjemme. Disciplinen var streng og straffene ofte hårde og korporlige. Pædagogisk var der tale om udenadslæ-­re,

overhøring og elevernes indbyrdes undervisning som supplement til den ene lærer, der ofte stod med 30 elever eller flere. Ef-­fekt

havde undervisningen dog. Man regner med, at stort set hele befolkningen i kongeriget Danmark kunne læse i 1830’erne.

I forarbejdet til loven havde den nytteorienterede del af undervisningen som regning og skrivning indtaget en markant stærkere

stilling, end det fremgik af den endelige lov, hvor den religiøse og standsopretholdende tænknings medvind efter 1800 kom til

udtryk. Samtidig skulle eleverne også gives indføring i fædrelandets historie for at påvirke deres sindelag og udrydde fordomme,

hvilket i praksis gik ud på at indgyde helstatspatriotisme og kongetroskab. Dette sigte med historieundervisningen, der indtil

1840’erne havde en meget ringe plads i undervisningen, skulle dog ændre sig til et nationalt sigte med vægt på fortællingen om

det danske folks historie fra oldtiden og frem. Historieundervisningen blev tillagt betydning for skoleelevernes nationale identi-­tetsdannelse,

uden at faget dog nødvendigvis fyldte meget på skoleskemaet.

Kilde: danmarkshistorien.dk 6

Af Folketællingen 1850 i Thorup fremgår det, at plejefamilien boede på en Gaard i Thorup By, og at hustanden bestod

af plejefaderen, Gaardmand og Huusfader Poul Christensen, 40 år, født i Fræer Sogn, Ålborg Amt, gift med konen Else

Cathrine Poulsdatter, 34 år, født i Rostrup Sogn, Ålborg Amt, deres pleiebarn Ane Marie Andersdatter, 8 år, født i Ro-­strup

Sogn, Ålborg Amt, Huusmoderens søster Else Marie Poulsdatter, 25 år og ugift, født i Rostrup Sogn, Ålborg Amt, 2

tjenestefolk Jens Peter Petersen, 21 år og ugift og Maren Nielsdatter, 24 år og ugift, samt Aftægtskone Bodil Marie Niel-­sen,

75 år og Enke, født i Thorup, Ålborg Amt (Folketællingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Af Folketællingen 1855 ses plejefamilien fortsat boende i Thorup By og Sogn på en Gaard, og husstanden bestod af ple-­jefaderen

Gaardmand og Huusfader Poul Christensen, 45 år, født i Fræer, Ålborg Amt, hans kone Else Cathrine Poulsen,

39 år, født i Rostrup Sogn, deres pleiebørn Ane Marie Andersen, 13 år, født i Rostrup Sogn, Ålborg Amt og hendes bro-­der

Peder Christian Andersen, 11 år, født i Rostrup Sogn, 2 tjenestefolk Jens Petersen, 36 år og gift, og Karen Jensen, 38

år og ugift, Huumoderens søster Skrædderske Else Marie Poulsdatter, 30 år og ugift, født i Rostrup Sogn, Ålborg Amt,

Skrædderlærling Ane Marie Christensen, 19 år, født i Thorup, Ålborg Amt, samt Aftægtskone Bodil Marie Nielsen, 80 år

og Enke, født i Thorup, Ålborg Amt (Folketællingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

2


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Ane Marie Andersen afsluttede sin skolegang i april 1857 med konfirmationsforbere-­delsen,

hvor hun fik standpunktskaraktererne mg? for kundskaber og mg for opførsel.

Hun blev konfirmeret 1. søndag efter påske i 1857 (19. april 1857) i Brøndum Kirke, Store

Brøndum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, af sognepræst Adolf Jeremias Müller Secher.

Det fremgår af indførelsen i Kirkebogen, at hun er datter af Anders Pedersen og Hustru

Brøndum Kirke 7

Ane Poulsdatter i Monstrup, Rostrup Sogn, tjenende Gaardmand Poul Kristensen i Tho-­rup,

og at hun er født den 25. juni 1842 (28. juni 1842), døbt 7. august samme år (17. juli 1842), og vaccineret af Overgaard

den 12. juni 1847.

Det er forkerte data, der er indført for fødsel og dåb, hvilket skyldes, at præsten har anvendt de datoer i Kirkebogen for

registreringer af fødsler, som hidrører fra personen, der står lige efter Ane Marie Andersen, og som hedder Ane Marie

Jensen. (Kirkebog 1843-­‐1883, konfirmationer, side 100, nr. 4 for 1857, opslag 94, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Af Folketællingen 1860 ses plejefamilien stadig boende på gården i Thorup By og Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt,

hvor hustanden nu bestod af Gaardmand og Huusfader Poul Christensen, 50 år, født i Fræer Sogn, Ålborg Amt, gift med

hans kone Else Cathrine Poulsen, 44 år, født i Rostrup Sogn, Ålborg Amt, deres pleiebørn Peder Christian Poulsen, 16 år

og ugift, født i Rostrup Sogn, Ålborg Amt og Ane Marie Andersen, 18 år, født i Rostrup Sogn, Ålborg Amt, Aftægtskone

Bodil Marie Nielsen, 85 år og Enke, født i Thorup Sogn, Ålborg Amt, Tjenestekarl Niels Jensen, 23 år og ugift, født i Fræ-­er

Sogn, Ålborg Amt, Skrædderske Ellen Marie Poulsen (søster til Huusmoderen), 34 år og ugift, født i Rostrup Sogn, Ål-­borg

Amt, Medhjælper Marie Andersen, 19 år og ugift, født i Storarden Sogn, Ålborg Amt. (Folketællingen fra 1. februar 1860

for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt) 4 .

Af Kirkebogens Afgangsliste for Thorup kan det ses, at Ane Marie Andersen, 20 år, den 1. november 1862 forlod sit ple-­jehjem

hos Poul Christensen i Thorup og udrejste til Fræer, Fræer Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, hvor hun alt over-­vejende

sandsynligt skulle være tjenestepige, men det fremgår ikke hos hvem. Hendes plejefader Poul Christensen

stammede fra Fræer, så det er formentligt ham, der har sørget for, at den unge Ane Marie Andersen kom hjemmefra og

ud at tjene.

Af Kirkebogens Tilgangsliste for Fræer fremgår det, at Ane Marie Andersen, 20 år, blev registreret den 9. november

1862 som indrejst fra Brøndum (en registreringsfejl, da hun kom fra Thorup, men hendes skudsmålsbog var formentligt udstedt

af præsten for Brøndum Kirke) til Fræer, hvor hun skulle tjene. Det fremgår imidlertid ikke hos hvem. Det er noteret, at

hun er vaccineret i 1847. (Kirkebog 1843-­‐1883, Afgangsliste, side 173, nr. 10 for 1862, opslag 158, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt

og Kirkebog 1861-­‐1881, Tilgangsliste, side 107, nr. 21 for 1862, opslag 97, Fræer Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Efter to år i Fræer rejste Ane Marie Andersen igen hjem til Thorup, og af Fræers Kirkebogs Afgangsliste fremgår det, at

Ane Marie Andersen, 21 år, den 1. november 1864 udrejste til Thorup fra Fræer, hvor hun havde tjent (ingen oplysninger

om hos hvem). Det fremgår, at hun havde et godt skudsmål.

Af Kirkebogens Tilgangsliste for Thorup ses, at Ane Marie Andersen, 22 år, den 1. november 1864 indrejste i Thorup fra

Fræer, udrejsen er noteret med påtegning fra en Petersen. Ane Marie Andersen tog ophold hos sin plejefader Poul

Christensen i Thorup. (Kirkebog 1861-­‐1881, Afgangsliste, side 164, nr. 7 for 1864, opslag 112, for Fræer Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt og Kir-­kebog

1843-­‐1883, Tilgangsliste, side 151, nr. 11 for 1864, opslag 138, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Ane Marie Andersen fik eller havde en kære-­ste,

Jens Nielsen (58), i slutningen af 1864 el-­ler

begyndelsen af 1865, da de i hvert fald

havde et forhold i februar måned 1865, der

ni måneder senere resulterede i en fødsel af

en datter.

Der er ingen oplysninger om, hvordan de har

mødt hinanden, men Jens Nielsen (58) leve-­de

og boede i landsbyen Asp, der kun ligger

ganske få kilometer fra Thorup, hvor Ane

Marie Andersen boede.

Indenrigsministeriet – Geodatastyrelsen 3

Mellem Asp og Thorup ligger Hellum, hvor de

begge havde gået i skole og formentligt har

de kendt hinanden allerede fra barns ben.

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

3


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Lørdag den 4. november 1865 var der bryllup i Thorup Kirke, Thorup Sogn, Hel-­lum

Herred, Ålborg Amt, hvor

Pigen Ane Marie Andersen, 24 år, af Thorup, født i Monstrup, Rostrup Sogn,

vaccineret i 1847

blev gift med

Ungkarl Jens Nielsen, 26 år, af Asp, født samme sted, vaccineret i 1941.

Forloverene var Gaardmand Niels Rasmussen (hans far) i Asp og Poul Christen-­sen

(hendes plejefar og onkel) i Thorup. Hendes fader Anders Pedersen (118)

havde ikke mulighed for at være forlovere, da han døde 24. februar 1865.

Brylluppet blev lyst 1. gang søndag den 15. oktober 1865 og fandt som nævnt

sted i Thorup Kirke den 4. november 1865. (Kirkebogen 1843-­‐1883, vielser, side 125, nr.

5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Efter brylluppet bosatte parret sig i Asp på manden Jens Nielsen’s (58) fødegård

Ann Marie Andersen og Jens Nielsen – Bryllup

hos hans forældrene Niels Rasmussen (116) og Maren Christensdatter (117), på

1

matr. nr. 5, Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt (i dag er det Aspvej 6, 9520 Skørping, og opførelsesåret for nuvæ-­rende

bygning er 1850 11 ). Ane Marie Andersen og Jens Nielsen (58) blev selv forældre 17 dage efter brylluppet, da Ane

Marie Andersen fødte en pige tirsdag den 21. november 1865.

Hun blev døbt Else Kathrine Nielsen (29) søndag den 25. marts 1866, der i øvrigt var Palmesøndag dette år. Ane Marie

Andersen blev introduceret i Kirken den 4. september 1866. (Kirkebogen 1843-­‐1883, fødte kvindekøn, side 55, nr. 5, for 1865, opslag

53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Den lille families glæde varede dog kun ganske kort, da Ane Marie Andersen’s mand Jens Nielsen (59) tirsdag den 12.

februar 1867 kom ud for et kørselsuheld i nærheden af Bælum, hvor han blev kørt over af et hestekøretøj og døde.

Hvorfor ulykken skete, er der ikke fundet dokumentation for, men det kan måske være en forklaring, at han var tunghør

og derfor ikke havde hørt hestevognen komme kørende.

Ane Marie Andersen’s mand Jens Nielsen (59) blev begravet fra Thorup Kirke på kirkegård den

20. februar 1867.

Det fremgår af kirkebogen, at han tjente Faderen Gaardmand Niels Rasmussen i Asp, og at han

er født samme sted og var gift, samt at han blev 26 år. (dødsanmeldelse fra Hvass af 13. februar).

Thorup Kirke 10

Amt 4 ).

(Kirkebogen 1843-­‐1883, døde mandskøn, side 191, nr. 2 for 1867, opslag 175, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg

Intet Skifte

Skifteafslutning

d. 25/8-­‐1869

I.712

Aar 1867 den 13 februar blev det anmeldt, at Gaardforpagter Indsidder Jens Nielsen i

Asp er død. Enken lever med et umyndigt barn.

Enken sidder i uskiftet boe med amtets Tilladelse af 5. April 1867. I.602.

Hvass

Thorup

Afsluttende skifte blev først foretaget den 25. august 1869.

Fra Rigsarkivet – Nørrejylland skiftearkivalier, dødsanmeldelsen 8

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

4


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Skifteprotokol

(Under dokumentets sider er der en afskrift med anvendelse af nutidige bogstaver)

nr. 18

Skifte efter Indsidder Jens Nielsen af Asp, død den 12 th Februar 1867.

Aar 1869 den 25. August formiddag kl. 12 blev paa Herredstingstedet paa Nørgaard af Kammerjunker Herredsfoged

Wøldike i overværelse af vidnerne Larsen og Christensen holdt skifte efter Indsidder Jens Nielsen af Asp, der er død

den 12th Februar 1867.

Enken Ane Marie Andersen, der som hensidder i uskiftet boe med Skifterettens tilladelse af 5. April 1867 mødte med

Lavværge Skolelærer Peder Larsen af Hellum og anmeldte at den Afdøde har efterladt et Barn -­‐ Else Kathrine Nielsen 3

½ aar gammel.

Boet eier ikke andet end Løsøre og rede Penge hvis samlede Værdi hun ansætter til 300 rdler. Der findes ingen Gjæld


Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

5


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Skifteprotokol – side 2

Boet og hun forbeholder sig heller ikke noget beløb til sin begravelse til sin tid.

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

6


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Som formynder for den umyndige Else Kathrine Nielsen blev udnævnt og var tilstede Gaardeier Niels Rasmussen i Asp,

Fader til den afdøde. Formynderen erkender at boet ikke eier andet end hvad Enken har angivet og har intet at ind-­vende

imod den værdi der er sat paa boets Eiendele.

Da heller ikke skifteforvalteren fandt noget at indvende imod den skete Angivelse blev boet opgjort således.

Indtægt

Efter det foranførte

300 rdler

Udgift

Skifteomkostninger

1 Salærer 3 rdler

1/3 prct. 1

20% deraf 1 – 3

Skiftebrevets beskrivelse og bekræftelse

1 – 1 – 2

Justitsfonde

– 5 –

Vidner 1 12

7 – 2 – 1

292 – 3 – 15

Halvdelen deraf til Enkens Boeslod

146 – 1 – 15 ½

146 – 1 – 15 ½

derfra drages Stempelpapir til Skiftebrevet 5 – 4 .

145 – 2 – 11 ½

derfra 1 prct til Kongens Kasse

1 – 2 – 11 ½

igen

144 rdl

Af dette beløb tilkommer der enken en fjerdedel og Barnet Else Cathrine Nielsen der arver resten, men istedetfor det-­te

beløb, der således vilde kunne tilfalder Barnet, tillægges Enken, bemeldte boes løsøre fædrene arv et beløb af 150

rdl. og desuden en kedel der kan vurderes til 20 rdl. og et sæt sengeklæder der kan vurderes til 80 rdl. Af de Barnet så-­ledes

udlagte Arvelods forpligter Enken sig til at udbetale i næstkommende 11. december

Til forståelse af pengeenhederne – en lille forklaring fra Nationalmuseet 9

Umiddelbart er det svært at sammenligne og omregne beløbene til nutidig købekraft, da kultur, levevis, velstand, industrialisering, inflati-­on/deflation,

udbud, efterspørgsel og arbejdsløn er meget forskelligt fra dengang til i dag og derfor meget svært at sammenligne.

En lille uvidenskabelig omregningsfaktor på ”114” kan dog bruges for at have en lille forestilling om beløbets størrelse.

300 rigsdaler vil således svare til ca. 34.200 nutidskroner (2013).

Læs eventuelt artiklen ”Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark”, der findes under Artikler-­‐Historie på siden www.helec.dk

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

7


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Skifteprotokol – side 3

termin den Barnet udlagte kapital af 150 rdl. til Overformynderiet, og den tilstedeværende formynder Gaardeier Niels

Rasmussen i Asp erklærer at han indestaar for denne forpligtelse og bedyre at den Barnet udlagte Kedel er tilstede

blandt boets løsøre og betragtes fra nu af som Barnets ejendom, men det udlagte Sæt Sengeklæder udleveres til Bar-­net

først naar det enten bliver myndig eller forlader hjemmet, og står det i så fald Barnet frit for at vælge om det hel-­lere

vil modtage de sengeklæder eller at foretrække udbetalt den på samme satte vurderingssum af 80 rdl. – Af den

kapital der indsattes i Overformynderiet nyder Barnet Renterne der udbetales til formynderen af hvem de anvendes til

fordel for Barnet efter bedste Skjønnede.

Da alle tilstedeværende var enige i det foranstående og da Skifteomkostningerne blevne betalte, blev Skiftet saaledes

sluttet.

Wøldike

Peder Larsen

Ane Marie Andersen

Niels Rasmussen

o v p

J. Larsen Christensen

Ane Marie Andersens flotte underskrift

Fra Rigsarkivet – Nørrejylland skiftearkivalier – Skifteprotokol 3

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

8


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Efter manden/faderen Jens Nielsen’s (58) død, fortsatte Ane Marie Andersen og hendes lille datter Else Kathrine Niel-­sen

(29) med at bo hos svigerforældrene/bedsteforældrene Niels Rasmussen (116) og Maren Christensdatter (117) på

gården i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Der gik dog kun et års tid, før der igen var stor sorg i familien, da svigermoderen Maren Christensdatter (117) døde den

16. oktober 1868, og familien var nu alene sammen med farfaderen Niels Rasmussen (116) og en tjenestekarl, Hans

Rasmussen, der bestyrede gården, og som i øvrigt var en fætter til Jens Nielsen (58) og brodersøn (nevø) til Niels Ras-­mussen

(116). (Kirkebog 1843-­‐1883, døde kvindekøn, side 212, nr. 2 for 1868, Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Livet skulle jo gå videre, og Ane Marie Andersen giftede sig fornuftigvis igen med gårdbestyreren, Hans Rasmussen, der

nu overtog gården, som han fæstede. Således havde Ane Marie Andersen, hendes datter Else Katrine Nielsen og sviger-­faderen/farfaderen,

der nu var aftægtsmand, fortsat et sted at bo og ernære sig fra.

De blev gift i Thorup Kirke den 20. november 1869 efter, at der var lyst første gang den 17. oktober 1869. Det fremgår

af Kirkebogen, at Hans Rasmussen, der var 33 år og ungkarl, kom fra Smedie, Bælum Sogn, og at han var født i Hel-­lumtved,

Skjørping Sogn, og vaccineret i 1838. Ane Marie Andersen var enke (1. gang) efter Gaardbestyrer Jens Nielsen,

var 28 år og fra Asp, født i Monstrup, Rostrup Sogn, og vaccineret i 1847. Attest fra Skifteretten af 25. august 1869 fore-­vist.

Forloverene var Gaardmand Kristian Andersen af Smedie og Niels Rasmussen (116) af Asp. (Kirkebog 1843-­‐1883, viede,

side 127, nr. 3 for 1869, første registrering på siden, opslag 116, Torup Sogn Hellum Herred, Ålborg Amt 4 )

I Folketællingen fra 1. februar 1870 ses familien at bo på en Gaard i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt og

husstanden bestod af Fæster og Bestyrer af Gaarden, Jordbruger og Huusfader Hans Rasmussen, 33 år, født i Skjørping

Sogn, gift med Bestyrerinde af Huusholdningen, Huusmoder Ane Marie Andersen, 27 år, født i Rostrup Sogn, Barnet El-­se

Chathrine (Kathrine) Nielsen (29), 4 år, født i Thorup Sogn, ugift Tyende og Tjenestedreng Jens Thomassen, 15 år, født

i Thorup Sogn, ugift Tyende og Tjenestepige Ane Kirstine Jensen, 15 år, født i Værløse Sogn og Enkemand og Aftægts-­mand

Niels Rasmussen (116), 74 år, født i Thorup Sogn, der er Farbroder (onkel) til Huusfaderen. (Folketællingen af 1. februar

1870 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Den 11. november 1871 oplevede familien på ny sorgen, da Ane Marie Andersen’s svigerfader, Niels Rasmussen (116),

døde på Hobro Sygehus, hvor han var indlagt på grund af sygdom. (Kirkebog 1843-­‐1883, døde mandskøn, side 193, nr. 5 for 1871,

Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

I følge den personlige overlevering fra Niels Marinus Nielsen (14) flyttede Ane Marie Andersen’s datter Else Kathrine

Nielsen (29) herefter hen til sin bedstemoder, men alle hendes bedsteforældre var efter 1871 døde, så det kan kun

have været hendes stedmormor, Christiane Jensdatter (gift med morfaderen Anders Pedersen (118), der var død i 1865).

Stedmormoren boede al overvejende sandsynlighed i Hellum eller Store Brøndum. Imidlertid, hvilket nok er det mest

sandsynlige, kan det også have været Ane Marie Andersens plejemor Else Cathrine Poulsen, der boede i Thorup.

I Folketællingen fra 1. februar 1880, fremgår det, at hustanden bestod af Huusfader Hans Rasmussen, 43 år, født i

Skjørping Sogn, gift med hustru og husmoder Ane Marie Andersen, 37 år, født i Rostrup Sogn, deres børn Maren Ras-­mussen,

4 år, Niels Rasmussen, 2 år, Else Kathrine Nielsen, 14 år, alle født i Thorup Sogn, tjenestekarl Søren Christian

Andersen, 21 år født i Vebbestrup Sogn (halvbroder til Ane Marie Andersen), og Rasmus Nielsen (fætter til Hans Rasmussen og

broder til Jens Nielsen (58)), 51 år, født i Thorup Sogn, nyder aftægt. (Folketællingen fra 1. februar 1880 for Thorup Sogn, Hellum Herred,

Ålborg Amt 4 ).

I ægteskabet med Hans Rasmussen fik Ane Marie Andersen syv børn, hvoraf de fem dog døde som lille eller ung :

Jens Rasmussen, født 17. oktober 1870 – død 21. november 1876

Rasmus Rasmussen, født 26. april 1873 – død 13. marts 1876

Maren Rasmussen, født 16. december 1875 – død 8. maj 1903 af lungehindebetændelse

Niels Rasmussen, født 31. oktober 1877 – død -­‐ ukendt

Ane Jensine Rasmine Rasmussen, født 22. august 1880 – død 2. marts 1956

Dødfødt drengebarn, født og død 24. november 1883

Peder Kristian Rasmussen, født 24. juni 1885 – 25. december 1885

(Der er flere oplysninger om børnene i eftertavlen under Else Kathrine Nielsen (29)).

Ane Marie Andersen døde den 16. august 1887 i Asp i en alder af 45 år. Der er ingen oplysninger om, hvad årsagen til

hendes tidlig død skyldes.

Af Kirkegården fremgår det, at hun var Gaardmand Hans Rasmussen’s hustru af Asp, Skifteret 16. august 1887 og døds-­attest

20. august 1887. Hun blev begravet den 23. august 1887 på Thorup kirkegården fra Thorup Kirke. (Kirkebog 1883-­‐

1891, døde kvindekøn, side 198, nr. 4 for 1887, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 4 ).

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side

9


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1842-­‐1863, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, fødte kvindekøn, side 64, nr. 4

Ane Marie Andersen født den 28. juni 1842 4

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 10


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Kirkebog – konfirmation

Kirkebog 1843-­‐1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, konfirmerede pige, side 100, nr. 4 for 1857

Ane Marie Andersen konfirmeret den 19. april 1857 4

Samme kirkebog – udklip venstre side

Samme kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 11


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Kirkebog – 1. ægteskab

Kirkebog 1843-­‐1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Copulerede (viede), side 125, nr. 5, for 1865

Jens Nielsen og Ann Marie Andersen gift den 4. november 1865 4

Samme kirkebog – udklip venstre side

Samme kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 12


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Kirkebog – 2. Ægteskab

Kirkebog 1843-­‐1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Copulerede (viede), side 127, nr. 3, for 1869, første reg. på siden.

Hans Rasmussen og Ann Marie Andersen gift den 20. november 1869 4

Samme kirkebog – udklip venstre side

Samme kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 13


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Kirkebog – døde

Kirkebog 1883-­‐1991, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, døde kvindekøn, side 198, nr. 4 for 1887

Ane Marie død 16. august 1887 4

Samme kirkebog – udklip venstre side

Samme kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 14


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Folketællingslisterne fra 1845 til 1855

1845

1850

1855

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 15


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Folketællingslisterne fra 1860 til 1880

1860

1870

1880

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 16


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Historiske begivenheder i Ane Marie Andersen’s liv

1842 – Ane Marie Andersen blev født 28. juni 1942 i Monstrup By, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt

Bryggeriet Urquell i Pilsen, Tjekkiet, lancerede verdens første Pilsnerøl.

1843 – 3. juni 1843 – Frederik den 8., senere konge af Danmark, blev født. Konge i Danmark var Christian den 8. (1839-­‐1848).

1844 – 18. september 1844 blev den første jernbane i Det danske Monarki indviet. Den gik mellem Kiels og Altona. Den blev bygget og drevet af Al-­tona-­‐Kieler

Eisenbahn-­‐Gesellschaft.

1845 – Trankebar – dansk koloni siden Kong Christian den 4. – og alle andre danske områder på indisk område, blev solgt til Det engelske Ostindiske

Kompagni for 1.225.000 Rigsdaler.

1847 – Moderen Ane Poulsdatter døde den 14. Juni 1847 i Monstrup By Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

27. juni 1847 – Den første jernbane i selve Kongeriet Danmark blev indviet. Den gik fra København til Roskilde.

10. november 1847 – Carlsberg blev grundlagt og lancerede sin første bajerske øl.

1848 – 21. marts 1848 – Stort folketog til Christiansborg, det danske enevælde blev afskaffet som led i marts-­‐revolutionen.

24. marts 1848 -­‐ Den 1. Slesvigske krig (3-­‐års krigen) brød ud.

3. juli 1848 – Slaveriet på de Danske Vestindiske Øer blev ophævet – Officielt bekræftet den 22. september 1848.

1849 – 12. januar 1849 – Almindelig værnepligt blev indført i Danmark – et par uger før Treårskrigen blev genoptaget efter en kort vinterpause.

5. juni 1849 – Danmarks Riges Grundlov – blev underskrevet af Kong Frederik den 7.

Herremændenes revselsesret overfor gifte husmænd blev ophævet.

Krav om pas ved indenlandske rejser blev ophævet.

1851 – 1. april 1951 – Danmarks første frimærke blev udgivet, 2 rigsbankskilling.

14. juli 1951 – Danmarks første borgelige vielse blev foretaget på Københavns Rådhus.

1852 – 6. Januar 1852 – 1800 tønder land jord uden for Københavns Volde blev frigivet til bebyggelse og opførelsen af brokvartererne blev påbe-­gyndt.


8. maj 1852 – Den anden London-­‐protokol blev underskrevet, og fastslog, at Det danske Monarki bestod af Kongeriet Danmark med hertugdømmer-­ne

Slesvig, Holstein og Lauenburg, samt at prins Christian af Glyksborg skulle arve den danske trone.

1853 – Tugthuset i Horsens (nu Statsfængslet i Horsens) blev opført.

1854 – Den første danske tyendelov blev vedtaget.

1856 – Skeletrester af et neandertalmenneske blev fundet i Feldhofer Grotte, Neandertal, Tyskland.

1857 – Ane Marie Andersen blev konfirmeret den 19. april 1857

Lov om kvinders ligeberettigelse med mænd, men hensyn til myndighed og arveret.

Øresundstolden blev ophævet.

1859 – 15. marts 1859 – Arbejdet med at grave Suezkanalen begyndte. Kanalen var færdig 10 år senere.

1860 – 6. november 1860 – Abraham Lincoln blev valgt til præsident i USA.

1861 – 12. april 1861 – Den amerikanske Borgekrig startede med sydstaternes bombardement og indtagelse af Fort Sumter.

1862 – 2. september 1862 – Jernbanen mellem Århus og Randers åbnede.

1863 – 1. januar 1863 – Nordstaternes ophævelse af slaveriet i USA trådte officielt i kraft.

18. november 1863 – Christian den 9. underskrev Novemberforfatningen, der knyttede Slesvig til Danmark.

1864 – 1. februar 1864 – Krigen i 1864 eller den 2. Slesvigske Krig, der endte med, at Danmark tabte krigen.

30. oktober 1864 – Fredsaftalen indgået i Wien mellem Danmark, Preussen og Østrig, hvor Danmark måtte afstå, Slesvig, Holstein og Lauenburg.

1865 – Ane Marie Andersen blev gift den 4. november 1865 med Jens Nielsen.

21. november 1865 blev deres datter Else Kathrine Nielsen født.

Den amerikanske Borgerkrig sluttede med Nordstaternes sejr, og USA vedtog et tillæg til forfatningen, der afskaffede slaveriet.

1866 – De første partidannelser i Den danske Rigsdag.

1. februar 1866 – Ritzaus Bureau blev stiftet i København af Erik Nicolai Ritzau.

1867 – Hendes 1. mand, Jens Nielsen, døde den 12. Februar 1867 ved en kørselsulykke, hvor han blev kørt over af et hestekøretøj og døde.

Luxembourg blev anerkendt som en selvstændig stat ved en traktat i London.

1868 – 16. oktober 1868 døde svigermoderen Maren Christensdatter i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Øgruppen Nicobarerne blev afhændet af Danmark til Storbritannien.

1869 – 20. november 1869 – Ane Marie Andersen giftede sig for anden gang med Hans Rasmussen i Thorup Kirke, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Suez-­‐kanalen, der forbinder Middelhavet med Det Røde Hav, blev indviet.

1870 – Partiet Venstre blev stiftet i juni måned.

1871 – 11. november 1871 døde svigerfaderen Niels Rasmussen i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

24. februar 1871 – Dansk Kvindesamfund blev stiftet.

15. oktober 1871 – Den internationale Arbejdsforening for Danmark (det senere Socialdemokrati) blev stiftet.

1872 – 5. Maj 1872 – Slaget på Fælleden, en følge af anholdelsen af Harald Brix, Paul Geleff og Louis Pio, der havde indkaldt til møde på Nørre Fælle-­de

med baggrund i den store murerstrejke.

1873 – Aftalen om krone og øre som fællesskandinavisk mønt i både Danmark, Sverige og Norge blev indgået.

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 17


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

1874 – 30. december 1874 – Jernbanestrækningen Roskilde-­‐Kalundborg blev indviet.

1875 – Kronemønten blev indført i Danmark.

8. april 1875 – De fængslede socialistledere, Pio, Brix og Geleff blev benådet og løsladt fra Statsfængslet i Vridsløselille efter næsten 2 år fængsel.

1877 – 7. januar 1876 – Ugebladet Familie Journal udkom for første gang.

1878 – 12. februar 1878 – Den Internationale Arbejderforening, der blev stiftet af Louis Pio i 1871, omdannes til Socialdemokratiet.

1879 – 31. december 1879 – Thomas Edison demonstrerede sin opfindelse glødelampen.

1882 – Det første andelsmejeri blev igangsat i Hjedding, der ligge lidt syd for Ølgod i Sønderjylland.

22. november 1882 – Den sidste offentlige henrettelse fandt sted uden for Nakskov.

1886 – 8. maj 1886 – Coca Cola blev opfundet i USA af John S. Pemberton.

1887 – 16. august 1887 døde Ane Marie Andersen, Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Kilde: Det meste fra Wikipedia 12

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 18


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Ålborg Amt, Herreder og Sogne

Sogn-­‐Herred-­‐Amt, DIS-­‐Danmark 2012 13

Ane Marie Andersen blev født den 27. juni 1842 i Monstrup, Rostrup

Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, og har hun opholdt sig følgende ste-­der:


1842–1847 – Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

1847–1862 – Thorup By og Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

1862–1864 – Fræer By og Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

1864–1865 – Thorup By og Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

1865–1887 – Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 19


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Matrikelkort Monstrup Mark, Rostrup sogn 1810

Indenrigsministeriet – Geodatastyrelsen 3

Ane Marie Andersen’s fader Anders Pedersen’s (118) navn er skrevet på matr.nr. 3, der har to mindre stykker jord inde i

selve landsbyen, hvor der er tegnet en 3-­‐længet gård. Derudover hører det et større stykke jord til, som ligger uden for

landsbyen (se grøn markering).

Ud over Anders Pedersen’s (118) navn, er navnet Poul Jensen (238) streget ud (tidligere ejer), og det er højst sandsyn-­ligt

faderen til Anders Pedersen’s (118) kone og Ane Marie Andersen’s (59) moder Ane Poulsdatter (119).

Endvidere er navnet Jens Sørensen (478) ligeledes streget ud, og det er højst sandsynligt faderen til Poul Jensen’s (238)

hustru Maren Jensdatter (239).

Det første navn, der er streget ud på matr.nr. 3 ser ud til at være Søren Jensen (956), der er fader til Jens Sørensen

(478).

Gården er således en slægtsgård, der har gået i arv gennem mindst 4 generationer.

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 20


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Kilder:

Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsen (14).

Niels Marinus Nielsen’s (14) og Andrea Petrea Jensen’s (15) fotoalbum 1 .

Rostrupby.dk 2 .

Indenrigsministeriet – Geodatastyrelsen (matrikelkort) 3 .

Rigsarkivet Arkivalieronline 4

-­‐ se følgende kirkebøger og folketællinger:

Kirkebogen 1842-­‐1863, fødte kvindekøn, side 63, nr. 4 for 1842, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen 1842-­‐1862, døde kvindekøn, side 373, nr. 4 for 1847, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1843-­‐1883, konfirmationer, side 100, nr. 4 for 1857, opslag 94, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen 1843-­‐1883, vielser, side 125, nr. 5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen 1843-­‐1883, fødte kvindekøn, side 55, nr. 5, for 1865, opslag 53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen 1843-­‐1883, døde mandskøn, side 191, nr. 2 for 1867, opslag 175, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1843-­‐1883, Afgangsliste, side 173, nr. 10 for 1862, opslag 158, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt og Kir-­kebog

1861-­‐1881, Tilgangsliste, side 107, nr. 21 for 1862, opslag 97, Fræer Sogn, Hellum Herred, Ål borg Amt.

Kirkebog 1861-­‐1881, Afgangsliste, side 164, nr. 7 for 1864, opslag 112, for Fræer Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt og Kir-­kebog

1843-­‐1883, Tilgangsliste, side 151, nr. 11 for 1864, opslag 138, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1843-­‐1883, døde kvindekøn, side 212, nr. 2 for 1868, Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1843-­‐1883, viede, side 127, nr. 3 for 1869, første registrering på siden, opslag 116, Torup Sogn Hellum Herred, Ål-­borg

Amt.

Kirkebog 1843-­‐1883, døde mandskøn, side 193, nr. 5 for 1871, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1845 for Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1860 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1870 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1880 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt.

Leksikon.org 5 .

Danmarkshistorie.dk 6 .

Aalborgstift.dk 7 .

Rigsarkivet – Nørrejylland skiftearkivalier (dødsanmeldelsen) 8 .

Nationalmuseet 9

Stad.com – foto af Claud David 10

BBR-­‐informationer 11 .

Wikipedia 12 .

Sogn – Herred – Amt, DIS-­‐Danmark 2012 13 .

MyHeritage 14 .

www.dk-­‐gravsten.dk 15 .

http://www.myheritage.dk/person-­‐2000438_182524922_182524922/else-­‐kathrine-­‐ersen (Stuhr Web Site) 16 .

http://www.myheritage.dk/site-­‐family-­‐tree-­‐187766422/larsen# (Larsen Web Site) 17

www.vortsognshistorie.dk 18

Landinspektøren, tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning, nr. 2, maj 2007 19

Østhimmerlands Folkeblad, tirsdag den 19. maj 2009 20

Facebook 21 Ane Marie Andersen’s aner fra MyHeritage 14

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 21


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Eftertavle for forældrene

Anders Pedersen (118) og hustru Ane Poulsdatter (119)

og hans anden hustru Christiane Jensdatter

Børn

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s børn:

1) Poul Peter Andersen (døde som lille)

2) Poul Peter Andersen (døde som lille)

3) Ane Marie Andersen (59)

4) Peder Christian Andersen

5) Frederik Marinus Andersen (døde som lille)

Anders Pedersen’s og Christiane Jensdatter’s børn:

6) Jensine Catharine Sørensen (datter fra hendes 1. ægteskab med Søren Christensen, Simmersted)

7) Frederik Marinus Andersen

8) Jens Andersen

9) Ane Mette Andersen

10) Pouline Andrea Andersen

11) Severine Andersen (døde som lille)

12) Søren Christian Andersen

13) Karen Marie Andersen (døde som lille)

1)

Poul Peter Andersen

* 05-­‐09-­‐1839

Monstrup, Hindsted, Ålborg

† 11-­‐11-­‐1839

Monstrup, Hindsted, Ålborg

2)

Poul Peder Andesen

* 08-­‐12-­‐1840

Monstrup, Hindsted, Ålborg

† 14-­‐01-­‐1841

Monstrup, Hindsted, Ålborg

døde 2 mdr. gammel

døde 1 mdr. gammel

3) gårdmand

Ane Marie Andersen (59) 1. ægteskab Jens Nielsen (58)

* 28-­‐07-­‐1842 04-­‐11-­‐1865 * 18-­‐08-­‐1840

Monstrup, Hindsted, Ålborg Thorup Kirke Asp, Hellum, Ålborg

† 16-­‐08-­‐1887 † 09-­‐02-­‐1867

Monstrup, Hindsted, Ålborg

Asp, Hellum, Ålborg (kørselsulykke)

Deres børn:

1) Else Kathrine Jensen (29)

Deres børn:

2) Jens Rasmussen (død som barn)

3) Rasmus Rasmussen (død som barn)

4) Maren Rasmussen (død som ung)

5) Niels Rasmussen

6) Ane Jensine Rasmine Rasmussen

7) Drengebarn (dødfødt)

8) Peder Kristian Rasmussen (død som lille)

gårdmand

2. ægteskab Hans Rasmussen

20-­‐11-­‐1869

* 14-­‐04-­‐1836

Thorup Kirke

Skørping, Hellum, Ålborg

† 10-­‐06-­‐1904

Terndrup Sygehus

Lyngby, Hellum, Ålborg

Nærværende Personbeskrivelses person – se mere fra denne streng under eftertavlen i Personbeskrivelsen for datteren Else Kath-­rine

Jensen (29).

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 22


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

4) gårdejer

Peder Christian Andersen gift med Kirstine Margrethe Larsen

* 02-­‐02-­‐1844 17-­‐11-­‐1876 * 16-­‐10-­‐1853

Monstrup, Hindsted, Ålborg Fræer Kirke Fræer, Hellum, Ålborg

† 11-­‐09-­‐1885 † 26-­‐03-­‐1931

Thorup, Hellum, Ålborg

Thorup, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Poul Larsen Andersen

2) Else Katrine Andersen (tvilling)

3) Ane Dorthea Andersen (tvilling)

Peder Christian Andersen og Kirstine Margrethe Larsen 17

Deres gravsten Thorup Kirkegård 15

5)

Frederik Marinus Andersen

* 27-­‐03-­‐1846

Monstrup, Hindsted, Ålborg

† 19-­‐09-­‐1847

Thorup, Hellum, Ålborg

døde 1 ½ år gammel

Ved moderen Ane Poulsdatter’s (119) død kom børnene Ane, Peder og Frederik i pleje hos deres moster og onkel, Else Cathrine Poulsdatter og Poul

Christensen, der boede i Thorup.

6)

Jensine Catharine Sørensen

* 23-­‐07-­‐1845

Hobro, Onsild, Randers


Ukendt

7)

Frederik Marinus Andersen

* 11-­‐06-­‐1848

Rostrup, Hindsted, Ålborg


Ukendt

8)

Jens Andersen

* 09-­‐03-­‐1850

Rostrup, Hindsted, Ålborg

† 27-­‐03-­‐1861

Vebbestrup, Hindsted, Ålborg

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

døde 11 år gammel af tæring

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 23


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

9)

Ane Mette Andersen

* 12-­‐08-­‐1852

Vebbestrup, Hindsted, Ålborg


Ukendt

10)

Pouline Andrea Andersen

* 19-­‐03-­‐1855

Vebbestrup, Hindsted, Ålborg


Ukendt

11)

Severine Andersen

* 18-­‐02-­‐1857

Vebbestrup, Hindsted, Ålborg

† 18-­‐03-­‐1857

Vebbestrup, Hindsted, Ålborg

12)

Søren Christian Andersen

* 04-­‐05-­‐1859

Vebbestrup, Hindsted, Ålborg


Ukendt

13)

Karen Marie Andersen

* 12-­‐03-­‐1862

Monstrup, Hindsted, Ålborg

† 29-­‐12-­‐1862

Monstrup, Hindsted, Ålborg

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

døde 1 mdr. gammel

yderligere data ukendt

døde ¾ år gammel

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 24


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Børnebørn

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s børnebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s børn:

4-­‐1)

Poul Larsen Andersen gift med Mortine Boline Mortensen

* 10-­‐01-­‐1878 11-­‐07-­‐1902 * 22-­‐12-­‐1877

Thorup, Hellum, Ålborg Thorup Kirke Hellum, Hellum, Ålborg

† 10-­‐05-­‐1959 † 21-­‐12-­‐1963

Thorup, Hellum, Ålborg

Thorup, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Peder Christian Andersen

2) Marius Andersen

3) Kirstine Andersen (død som lille)

4) Mary Kirstine Andersen (døde som barn)

Poul’s og Mortine’s gravsten, Thorup Kirkegård 15

4-­‐2)

boelsmand

Else Katrine Andersen (tvilling til 3) gift med Mikael Andersen

* 13-­‐08-­‐1879 11-­‐07-­‐1911 * 20-­‐07-­‐1881

Thorup, Hellum, Ålborg Thorup Kirke Store Brøndum, Hellum, Ålborg

† 04-­‐07-­‐1928 † 10-­‐06-­‐1951

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Kirstine Birgithe Andersen

2) Peder Christian Andersen

3) Just Andersen (tvilling)

4) Bertha Andersen (tvilling)

Tvillingerne -­‐ Else Kathrine og Ane Dorthe Andersen 17

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 25


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

4-­‐3)

Ane Dorthea Andersen (tvilling til 2) gift med Christen Christensen

* 13-­‐08-­‐1879 09-­‐07-­‐1904 * 05-­‐07-­‐1880

Thorup, Hellum, Ålborg Thorup Kirke Astrup, Hindsted, Ålborg

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Ukendt

Else Kathrine, Poul Larsen og Ane Dorthea 17

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 26


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Oldebørn

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s børnebørn

4-­‐1)

Poul Larsen Andersen’s og Mortine Boline Mortensen’s børn:

4-­‐1-­‐1) gårdmand

Peder Christian Andersen

* 31-­‐03-­‐1904

Thorup, Hellum, Ålborg

† 10-­‐07-­‐1938

Thorup, Hellum, Ålborg

ugift

Peder’s gravsten på Thorup Kirkegård 15

4-­‐1-­‐2) gårdejer

Marius Andersen gift med Anna Christensen

* 13-­‐10-­‐1906 21-­‐03-­‐1939 * 22-­‐07-­‐1911

Thorup, Hellum, Ålborg Hammer Kirke Thorup, Hellum, Ålborg

† 16-­‐10-­‐2002 † 04-­‐09-­‐1982

Thorup, Hellum, Ålborg

Thorup, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Poul Larsen Andersen

2) Jakob Sølgaard Andersen

3) Peder Christian Andersen

4) Morten Larsen Andersen (tvilling)

5) Marie Sølgaard Andersen (tvilling)

4-­‐1-­‐3)

Kirstine Andersen

* 05-­‐01-­‐1909

Thorup, Hellum, Ålborg

† 07-­‐02-­‐1909

Thorup, Hellum, Ålborg

Marius’ og Anna’s gravsten på Thorup Kirkegård 15

døde 1 mdr. gammel

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 27


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

4-­‐1-­‐4)

Mary Kirstine Andersen

* 20-­‐05-­‐1912

Thorup, Hellum, Ålborg

† 03-­‐03-­‐1922

Ukendt

døde 9 ¾ år gammel

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s børnebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s børn:

4-­‐2-­‐1)

smedemester

Kirstine Birgithe Andersen gift med Kristen Adolf Marinus Jensen

* 17-­‐05-­‐1912 15-­‐02-­‐1942 * 18-­‐11-­‐1906

Store Brøndum, Hellum, Ålborg Brøndum Kirke Hellum, Hellum, Ålborg

† 27-­‐10-­‐1987 † 29-­‐01-­‐2000

Astrup, Hindsted, Ålborg

Astrup, Hindsted, Ålborg

Deres børn:

1) Alice Jensen

2) Egon Jensen

3) Ingo Jensen

Bryllupsbillede 16

4-­‐2-­‐2) gårdmand

Peder Christian Andersen gift med Gerda Andersen

* 23-­‐03-­‐1914 08-­‐06-­‐1949 * 17-­‐03-­‐1917

Store Brøndum, Hellum, Ålborg Skibsted Kirke Thorup, Hellum, Ålborg

† 04-­‐07-­‐1984 † 01-­‐08-­‐1996

Bælum, Hellum, Ålborg

Bælum, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Kamma Andersen

2) Svend Andersen

Peder Christian’s og Gerda’s gravsten på Bælum Kirkegård 15

Bryllupsbillede 16 Kirstine’s og Kristen’s gravsten på Astrup Kirkegård 15

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 28


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

4-­‐2-­‐3) arbejdsmand og husmand

Just Andersen (tvilling til 4) gift med Anna Jodithe Jensen

* 22-­‐05-­‐1917 31-­‐05-­‐1942 * 28-­‐10-­‐1917

Store Brøndum, Hellum, Ålborg Blenstrup Kirke Blenstrup, Hellum, Ålborg

† 20-­‐02-­‐1988 † 23-­‐09-­‐1999

Blenstrup, Hellum, Ålborg

Blenstrup, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Jørn Andersen

2) Gunnar Andersen

Bryllupsbillede 16

Just’s og Anna Jodithe’s gravsten på Blenstrup Kirkegård 15

4-­‐2-­‐4)

gårdmand

Bertha Andersen (tvilling til 3) gift med Anders Olesen

* 22-­‐05-­‐1917 15-­‐03-­‐1946 * 03-­‐08-­‐1912

Store Brøndum, Hellum, Ålborg Brøndum Kirke Als, Hindsted, Ålborg

† 30-­‐01-­‐1987 (slagtilfælde) † 22-­‐01-­‐1980 (slagtilfælde)

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

De overtog Bertha’s fødehjem, Birgittes Minde, i 1946 efter hendes far. Gården havde da været i slægtens eje i mere end 200

år.

Deres børn:

1) Niels Olesen

2) Arne Olesen

3) Kaj Olesen

4) Else Olesen

Bertha’s og Anders’ gravsten på Brøndum Kirkegård 15 Bertha Andersen 16 Anders Olesen 16

Birgithesminde, slægtsgården, tekst 18 og foto 17

Ejendommen er fortsat (2013) i slægten eje og bebos af (4-­‐2-­‐4-­‐2) Arne Olesen og Rita Larsen.

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 29


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Tipoldebørn

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tipoldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s oldebørn

4-­‐1)

Poul Larsen Andersen’s og Mortine Boline Mortensen’s børnebørn

4-­‐1-­‐2)

Marius Andersen’s og Anna Christensen’s børn:

4-­‐1-­‐2-­‐1)

Poul Larsen Andersen

* 01-­‐02-­‐1940

Thorup, Hellum, Ålborg


Ukendt

4-­‐1-­‐2-­‐2)

Jakob Sølgaard Andersen

* 23-­‐08-­‐1943

Thorup, Hellum, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Fra Landinspektøren, tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning, nr. 2, maj 2007 19

4-­‐1-­‐2-­‐3)

Peder Christian Andersen

* 22-­‐07-­‐1945

Thorup, Hellum, Ålborg


Ukendt

4-­‐1-­‐2-­‐4)

Morten Larsen Andersen (tvilling til 5)

* 21-­‐03-­‐1949

Thorup, Hellum, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 30


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

4-­‐1-­‐2-­‐5)

4-­‐2-­‐3-­‐1)

Marie Sølgaard Andersen (tvilling til 4) gift med Jørn Andersen

* 21-­‐03-­‐1949 * 17-­‐03-­‐1942

Thorup, Hellum, Ålborg

Dollerup, Blenstrup, Hellum, Ålborg

† 16-­‐05-­‐2009 † 23-­‐04-­‐1987

Dollerup, Blenstrup, Hellum, Ålborg

Dollerup, Blenstrup, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Ann Erikke Sølgaard Andersen

2) Søren Sølgaard Andersen

3) Jens Sølgaard Andersen

Østhimmerlands Folkeblad, Jørn og Marie Andersen’s gravsten, Blenstrup Kirkegård 15

tirsdag den 19. maj 2009 20

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tipoldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s oldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s børnebørn

4-­‐2-­‐1)

Kirstine Birgithe Andersen’s og Kristen Adolf Marinus Jensen’s børn:

4-­‐2-­‐1-­‐1)

Alice Jensen

17-­‐12-­‐1944

Astrup, Hindsted, Ålborg


Ukendt

4-­‐2-­‐1-­‐2)

Egon Jensen

* 06-­‐06-­‐1947

Astrup, Hindsted, Ålborg


Ukendt

4-­‐2-­‐1-­‐3)

Ingo Jensen

* 31-­‐12-­‐1949

Astrup, Hindsted, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 31


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tipoldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s oldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s børnebørn

4-­‐2-­‐2)

Peder Christian Andersen’s og Gerda Andersen’s børn:

4-­‐2-­‐2-­‐1)

Kamma Andersen

* 11-­‐12-­‐1949

Skibsted, Hellum, Ålborg


Ukendt

4-­‐2-­‐2-­‐2)

Svend Andersen

* 01-­‐07-­‐1951

Skibsted, Hellum, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tipoldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s oldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s børnebørn

4-­‐2-­‐3)

Just Andersen’s og Anna Judithe Jensen’s børn:

4-­‐2-­‐3-­‐1)

4-­‐1-­‐2-­‐5)

Jørn Andersen gift med Marie Sølgaard Andersen

* 17-­‐03-­‐1943 * 21-­‐03-­‐1949

Dollerup, Blenstrup, Hellum, Ålborg

Thorup, Hellum, Ålborg

† 23-­‐04-­‐1987 † 16-­‐05-­‐2009

Dollerup, Blenstrup, Hellum, Ålborg

Dollerup, Blenstrup, Hellum, Ålborg

Deres børn:

1) Ann Erikke Andersen

2) Søren Andersen

3) Jens Andersen

4-­‐2-­‐3-­‐2)

Gunnar Andersen

* 20-­‐01-­‐1949

Dollerup, Hellum, Ålborg


Ukendt

Jørn og Marie Andersen’s gravsten, Blenstrup Kirkegård 15

yderligere data ukendt

Østhimmerlands Folkeblad,

tirsdag den 19. maj 2009 20

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 32


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tipoldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s oldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s børnebørn

4-­‐2-­‐4)

Bertha Andersen’s og Anders Olesen’s børn:

4-­‐2-­‐4-­‐1)

Niels Olesen gift med Eva Dahl Mortensen

* 15-­‐01-­‐1947 *

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Rikke Dahl Olesen

2) Søren Olesen

4-­‐2-­‐4-­‐2)

assistent hos Ålborg Teater

Arne Olesen partner Rita Larsen

* 06-­‐07-­‐1950 * 13-­‐07-­‐1953

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

Skibsted, Hellum, Ålborg

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Janne Larsen

2) Jacob Larsen

3) Trine Larsen

Arne Olesen 17 Rita Larsen 17

4-­‐2-­‐4-­‐3) laborant

Kaj Olesen gift med Lone Bro Hansen

* 11-­‐06-­‐1954 *

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Anders Christian Olesen

2) Casper Michael Olesen

4-­‐2-­‐4-­‐4)

ejendomsmægler

Else Olesen gift med Hans Cortsen

* 28-­‐01-­‐1957 *

Store Brøndum, Hellum, Ålborg

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Claus Cortsen

2) Mads Cortsen

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 33


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Tip2-­‐oldebørn

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip2-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tipoldebørn

4-­‐1)

Poul Larsen Andersen’s og Mortine Boline Mortensen’s oldebørn

4-­‐1-­‐2)

Marius Andersen’s og Anna Christensen’s børnebørn

4-­‐1-­‐2-­‐5)

Marie Sølgaard Andersen’s og Jørn Andersen’s børn:

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip2-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tipoldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s oldebørn

4-­‐2-­‐3)

Just Andersen’s og Anna Judithe Jensen’s børnebørn

4-­‐2-­‐3-­‐1)

Jørn Andersen’s og Marie Sølgaard Andersen’s børn:

4-­‐1) Poul Larsen Andersen og 4-­‐2) Else Katrine Andersen er bror og søster, hvilket gør, at 4-­‐1-­‐2) Marius Andersen og 4-­‐2-­‐3) Just Andersen er fætre.

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1) + 4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1) sygeplejerske

Ann Erikke Sølgaard Andersen gift med Peter Espersen

* 1973 *

Blenstrup, Skørping, Nordjylland

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Thomas Sølgaard Espersen

2) Jonas Sølgaard Espersen

3) Rasmus Sølgaard Espersen

Familien Espersen (Facebook) 21

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐2) + 4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐2)

Søren Sølgaard Andersen gift med Mie Otte Olesen

* 11-­‐12-­‐1977 *

Blenstrup, Skørping, Nordjylland

Skørping, Rebild, Nordjylland

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Ukendt – søn

Søren med sin søn (Facebook) 21 og Mie med sin søn (Facebook) 21

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 34


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐3) + 4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐3)

Jens Sølgaard Andersen gift med Tina ?

* *

Ukendt

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Ukendt

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip2-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tipoldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s oldebørn

4-­‐2-­‐4)

Bertha Andersen’s og Anders Olesen’s børnebørn

4-­‐2-­‐4-­‐1)

Niels Olesen’s og Eva Dahl Mortensen’s børn:

4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1)

Rikke Dahl Olesen gift med Thor Høyer

* *

Ukendt

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Regitze Høyer

2) Agnete Høyer

3) Ukendt Høyer

4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐2)

Søren Olesen

*

Ukendt


Ukendt

yderligere data ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 35


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip2-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tipoldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s oldebørn

4-­‐2-­‐4)

Bertha Andersen’s og Anders Olesen’s børnebørn

4-­‐2-­‐4-­‐2)

Arne Olesen’s og Rita Larsen’s børn:

4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐1)

edb – software udvikler

Janne Larsen gift med Ole Laursen

* 23-­‐07-­‐1978 15-­‐09-­‐2009 *

Hobro Sygehus, Nordjylland

Ålborg, Nordjylland

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Storm Villum Larsen

Janne Larsen 17 Ole Laursen 17

4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐2)

cand. psych.

Jacob Larsen kærester med Maren Moltsen

* 01-­‐11-­‐1979 *

Hobro Sygehus, Nordjylland

Hjørring, Nordjylland

† †

Ukendt

Ukendt

Deres børn:

1) Ukendt

Jacob Larsen 17 Maren Moltsen 17

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 36


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐3)

Trine Larsen

* 30-­‐03-­‐1985

Hobro Sygehus, Nordjylland


Ukendt

yderligere data ukendt

Trine Larsen 17

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip2-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tipoldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s oldebørn

4-­‐2-­‐4)

Bertha Andersen’s og Anders Olesen’s børnebørn

4-­‐2-­‐4-­‐3)

Kaj Olesen’s og Lone Bro Olesen’s børn:

4-­‐2-­‐4-­‐3-­‐1)

Anders Christian Olesen kærester med Liselotte Skovgaard Dremstrup

* * 08-­‐07-­‐1992

Strib, Middelfart, Region Syddanmark

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Anders (Facebook) 21

4-­‐2-­‐4-­‐3-­‐2)

Casper Michael Olesen

*

Strib, Middelfart, Region Syddanmark


Ukendt

yderligere data ukendt

Casper (Facebook) 21

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 37


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip2-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tipoldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s oldebørn

4-­‐2-­‐4)

Bertha Andersen’s og Anders Olesen’s børnebørn

4-­‐2-­‐4-­‐4)

Else Olesen’s og Hans Cortsen’s børn:

4-­‐2-­‐4-­‐4-­‐1)

Claus Cortsen kærester med Katrine Elton Baisgaard

* 25-­‐02-­‐2008 *

Ukendt

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Claus Cortsen og Katrine Elton Baisgaard 21

4-­‐2-­‐4-­‐4-­‐2)

Mads Cortsen

*

Ukendt


Ukendt

yderligere data ukendt

Mads Cortsen 17

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 38


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Tip3-­‐oldebørn

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip3-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tip2-­‐oldebørn

4-­‐1)

Poul Larsen Andersen’s og Mortine Boline Mortensen’s tipoldebørn

4-­‐1-­‐2)

Marius Andersen’s og Anna Christensen’s oldebørn

4-­‐1-­‐2-­‐5)

Marie Sølgaard Andersen’s og Jørn Andersen’s børnebørn

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1)

Ann Erikke Sølgaard Andersen’s og Peter Espersen’s børn:

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip3-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tip2-­‐oldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s tipoldebørn

4-­‐2-­‐3)

Just Andersen’s og Anna Judithe Jensen’s oldebørn

4-­‐2-­‐3-­‐1)

Jørn Andersen’s og Marie Sølgaard Andersen’s børnebørn

4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1)

Ann Erikke Sølgaard Andersen’s og Peter Espersen’s børn:

4-­‐1) Poul Larsen Andersen og 4-­‐2) Else Katrine Andersen er bror og søster, hvilket gør, at 4-­‐1-­‐2) Marius Andersen og 4-­‐2-­‐3) Just Andersen er fætre.

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1-­‐1) + 4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1-­‐1)

Thomas Sølgaard Espersen

* 2000

Tisted, Mariager Fjord, Region Nordjylland


Ukendt

yderligere data ukendt

Thomas (Facebook) 21

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1-­‐2) + 4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1-­‐2)

Jonas Sølgaard Espersen

*

Tisted, Mariager Fjord, Region Nordjylland


Ukendt

yderligere data ukendt

Jonas (Facebook) 21

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1-­‐3) + 4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1-­‐3)

Rasmus Sølgaard Espersen

*

Tisted, Mariager Fjord, Region Nordjylland


Ukendt

yderligere data ukendt

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 39


Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip3-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tip2-­‐oldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s tipoldebørn

4-­‐2-­‐4)

Bertha Andersen’s og Anders Olesen’s oldebørn

4-­‐2-­‐4-­‐1)

Niels Olesen’s og Eva Dahl Mortensen’s børnebørn

4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1)

Rikke Dahl Olesen’s og Thor Høyer’s børn:

4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1-­‐1)

Regitze Høyer

*

Ukendt


Ukendt

4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1-­‐2)

Agnete Høyer

*

Ukendt


Ukendt

4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1-­‐3)

Ukendt Høyer

*

Ukendt


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Anders Pedersen’s og Ane Poulsdatter’s tip3-­‐oldebørn

4)

Peder Christian Andersen’s og Kirstine Margrethe Larsen’s tip2-­‐oldebørn

4-­‐2)

Else Katrine Andersen’s og Mikael Andersen’s tipoldebørn

4-­‐2-­‐4)

Bertha Andersen’s og Anders Olesen’s oldebørn

4-­‐2-­‐4-­‐2)

Arne Olesen’s og Rita Larsen’s børnebørn

4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐1)

Janne Larsen’s og Ole Laursen’s børn:

4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1)

Storm Villum Larsen

* 25-­‐09-­‐2011

Ålborg Sygehus, Nordjylland


Ukendt

yderligere data ukendt

Storm og Rita Larsen 17

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 40

More magazines by this user
Similar magazines