1012 Herlevgårdsvej beboelse

3b.dk

1012 Herlevgårdsvej beboelse

SPAR PÅ ENERGIEN

I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Afdeling 1-1012 - Herlevgårdsvej

Herlevgårdsvej 22

2730 Herlev

Bygningens energimærke:

Gyldig fra 19. oktober 2012

Til den 19. oktober 2022.

Energimærkningsnummer 310009522


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen

Kuben Management A/S

Dusager 22, 8200 Aarhus N

shp@kubenman.dk

tlf. 7011 4501

Mulighederne for Herlevgårdsvej 22, 2730 Herlev

El

Investering

Årlig

besparelse

BELYSNING

Belysningen i kældergange er overvejende monteret med lysstofrør. Det er oplyst, at

belysningen er tændt konstant.

FORBEDRING

Belysningsanlæg i kældergange monteres med automatisk lysstyring, eksempelvis

PIR-sensorer eller akustisk styring. Alternativt tilsluttes eksisterende trapperelæer,

hvis de stadig er funktionsduelige.

15.000 kr. 14.800 kr.

4,65 ton CO₂

Varmt vand

Investering

Årlig

besparelse

VARMTVANDSPUMPER

Til varmtvandscirkulation er monteret en ældre, manuelt trinstyret pumpe af fabrikat

Grundfos UPS 50-60.

FORBEDRING

Montering af ny energibesparende, A-mærket cirkulationspumpe på

brugsvandsanlæg.

8.500 kr. 4.800 kr.

1,49 ton CO₂

Det vurderes, at der kan monteres en mindre pumpe.

Det kan være nødvendigt, at monterer nye dynamiske reguleringsventiler på

cirkulationsledningen i forbindelse med montering en af ny og mindre pumpe.

Omkostninger til montering af nye reguleringsventiler er ikke indeholdt i

overslagsprisen.

Energimærkningsnummer 310009522 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Varmt vand

Investering

Årlig

besparelse

VARMTVANDSRØR

Der er registreret ca. 2 meter uisolerede varmtvandsrør på loft.

FORBEDRING

Uisolerede varmtvandsrør på loft forsynes med 40 mm Alu-rørskåle. 400 kr. 300 kr.

0,04 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009522 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man

sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af

isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug

under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning

til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som

bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt

af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –

ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygningens energimærke ligger på en skala

fra A1 til G. A1 repræsenterer

lavenergibygninger med et meget lille

forbrug, A2 repræsenterer bygninger der

opfylder bygningsreglementets krav til

nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger

med stadig højere energiforbrug.

På energimærkningsskalaen vises

bygningens nuværende energimærke og

energimærket for en ny bygning.

Beregnet varmeforbrug per år:

437,12 MWh fjernvarme

342.891 kr.

61,63 ton CO₂ udledning

Energimærkningsnummer 310009522 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de

bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,

og så selve besparelsesforslaget.

For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som

forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen

kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet

BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Tag og loft

Investering

Årlig

besparelse

LOFT

Etageadskillelse mod tagrum i blok 2 er isoleret med ca. 200 mm granulat.

FORBEDRING

Etageadskillelse mod uopvarmet tagrum efterisoleres med 150 mm granulat. 118.200 kr. 4.100 kr.

0,74 ton CO₂

LOFT

Skråvægge og hanebåndsloft i blok 1 er ifølge tegningsmaterialet isoleret med 200

mm. Der var ved besigtigelsen ikke adgang til hanebåndsloft.

FORBEDRING VED RENOVERING

Efterisolering af skråvægge og hanebåndsloft med 100 mm i forbindelse med

renovering af tagetage eller udskiftning af taget.

4.100 kr.

0,72 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009522 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Ydervægge

Investering

Årlig

besparelse

MASSIVE YDERVÆGGE

Vinduesbrystninger skønnes, at være uisoleret massiv teglvæg.

FORBEDRING

Uisolerede vinduesbrystninger efterisoleres med ca. 30 mm velegnet

isoleringsmateriale (evt. refleksive isoleringsmåtter) bag radiatorer.

195.000 kr. 15.100 kr.

2,72 ton CO₂

MASSIVE YDERVÆGGE

Ydervægge består af uisoleret massiv teglvæg.

FORBEDRING

I forbindelse med fremtidig facaderenovering foreslås udvendig efterisolering med

100 mm isoleringstykkelse.

2.172.600

kr.

111.100 kr.

20,16 ton CO₂

Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en

pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt

udskiftes helt i forbindelse hermed.

Udvendig isoleringsløsning er teknisk bedre end indvendige løsninger, idet problemer

med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer

herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre

grad gener for husets brugere under udførelsen.

Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet

igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i

bygningens udseende.

Alternativt efterisoleres ydervæggene indvendigt med tilsvarende isoleringstykkelse.

Det er vigtigt, at der etableres en helt tæt dampspærre på den varme side af

isoleringen, af hensyn til risiko for skimmelvækst i konstruktionen.

Foruden varmebesparelsen vil der kunne opnås et forbedret termisk indeklima.

MASSIVE YDERVÆGGE

Kælderydervæg i opvarmet kælder er uisoleret massiv væg.

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

Skillevæg mellem opvarmet og uopvarmet kælder er uisoleret massiv teglvæg.

LETTE YDERVÆGGE

Lette ydervægspartier ved altaner skønnes, at være isoleret med ca. 50 mm.

Energimærkningsnummer 310009522 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering

Årlig

besparelse

VINDUER

Vinduer og altandøre i blok 1, samt yderdøre ved hovedtrapper i blok 2 er monteret

med 2 lags termoglas.

FORBEDRING

Termoglas i vinduer og døre erstattes af energiglas i konstruktion med "varm kant"

tilsluttet en mærkningsordning og energimærket A.

457.400 kr. 26.300 kr.

4,74 ton CO₂

Besparelsesforslaget omfatter demontage og bortskaffelse af eksisterende ruder,

samt montage af nye ruder i eksisterende rammer.

Alternativt udskiftes vinduerne til nye A-mærket vinduer (vinduer med positivt

energitilskud).

VINDUER

Vinduer i opvarmet del af kælder er monteret med 1 lag glas.

FORBEDRING

Vindue i opvarmet del af kælder udskiftes til nye A-mærket vinduer (vinduer med

positivt energitilskud).

45.100 kr. 2.600 kr.

0,46 ton CO₂

VINDUER

Vinduer og altandøre i lejligheder i blok 2 er monteret med 2 lags energiglas.

YDERDØRE

Dørpartier ved hovedtrapper i blok 1 er monteret med 2 lags energiglas.

Gulve

Investering

Årlig

besparelse

TERRÆNDÆK

Terrændæk i opvarmet kælder skønnes, at være uisoleret betondæk.

Energimærkningsnummer 310009522 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af baumadæk (mangehulssten) med

slidlagsgulve. Etageadskillelsen er ifølge tegningsmaterialet uisoleret.

FORBEDRING

Etageadskillelse mod uopvarmet kælder efterisoleres nedefra med 70 mm og

afsluttes med en godkendt beklædning (evt. diffusionstæt maling).

496.200 kr. 36.800 kr.

6,66 ton CO₂

Ventilation

Investering

Årlig

besparelse

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i hele ejendommen i form af oplukkelige vinduer og

aftrækskanaler.

Energimærkningsnummer 310009522 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

Investering

Årlig

besparelse

FJERNVARME

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Anlægget er udført med isoleret rørvarmeveksler af typen ELGE fra 1996.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i ejendommen.

Konvertering af forsyningsformen fra fjernvarme til el via varmepumpe vil ikke være

rentabelt.

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlæg.

Etablering af solvarmeanlæg på ejendommen vil ikke være rentabelt.

Varmefordeling

Investering

Årlig

besparelse

VARMEFORDELING

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.

Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg.

VARMERØR

Der er registreret ca. 2 meter varmerør, samt enkelte flanger og ventiler i

varmecentralen, som er uisoleret.

FORBEDRING

Isolering af uisolerede rør, flanger og ventiler med 40 mm Alu-rørskåle eller

aftagelige isoleringskapper.

10.000 kr. 1.600 kr.

0,28 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009522 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

VARMERØR

Varmefordelingsrør i kælder er isoleret med 20 til 30 mm.

Der er ikke tilstrækkeligt meget plads omkring rørene til, at efterisolering vil kunne

gennemføres effektivt.

Varmerør før veksler er isoleret med ca. 60 mm.

VARMEFORDELINGSPUMPER

På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe af

typen Grundfos, Magne 40-120 og på blandekredse til blokkene er monteret 2 stk.

Grundfos UPE 40-120.

Pumperne sommerafspærres automatisk via varmeautomatikken.

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer.

Til regulering af centralvarmeanlæg er monteret automatik med udeføler af typen

TREND for central styring.

Energimærkningsnummer 310009522 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

VARMT VAND

Varmt vand

Investering

Årlig

besparelse

VARMTVANDSRØR

Der er registreret ca. 2 meter uisolerede varmtvandsrør på loft.

FORBEDRING

Uisolerede varmtvandsrør på loft forsynes med 40 mm Alu-rørskåle. 400 kr. 300 kr.

0,04 ton CO₂

VARMTVANDSRØR

Varmtvandsrør på loft er isoleret med ca. 15 mm.

FORBEDRING

Efterisolering af varmtvandsrør på loft, op til 50 mm med Alu-rørskåle. 23.600 kr. 1.400 kr.

0,24 ton CO₂

VARMTVANDSRØR

Varmtvandsrør i kælder er isoleret med ca. 20 mm.

Der er ikke tilstrækkeligt meget plads omkring rørene til, at efterisolering vil kunne

gennemføres effektivt.

FORBEDRING VED RENOVERING

Efterisolering af varmtvandsrør i kælder, op til 50 mm rørskåle eller lamelmåtter i

forbindelse med fremtidig udskiftning af rørene.

900 kr.

0,14 ton CO₂

VARMTVANDSRØR

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med ca. 40 mm.

VARMTVANDSPUMPER

Til varmtvandscirkulation er monteret en ældre, manuelt trinstyret pumpe af fabrikat

Grundfos UPS 50-60.

FORBEDRING

Montering af ny energibesparende, A-mærket cirkulationspumpe på

brugsvandsanlæg.

8.500 kr. 4.800 kr.

1,49 ton CO₂

Det vurderes, at der kan monteres en mindre pumpe.

Energimærkningsnummer 310009522 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Det kan være nødvendigt, at monterer nye dynamiske reguleringsventiler på

cirkulationsledningen i forbindelse med montering en af ny og mindre pumpe.

Omkostninger til montering af nye reguleringsventiler er ikke indeholdt i

overslagsprisen.

VARMTVANDSPUMPER

På tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er monteret en ældre ladekredspumpe af

fabrikat Grundfos UMC 50-30.

FORBEDRING

Montering af ny automatisk modulerende ladekredspumpe på tilslutningsrør til

varmtvandsbeholder.

Pumpen skal styres så den kun kører når der tappes vand fra beholderen.

6.000 kr. 1.900 kr.

0,57 ton CO₂

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i 1 stk. 2.500 liters varmtvandsbeholder af fabrikat

Kähler & Breum fra 1986, som er isoleret med 100 mm mineraluld.

Mandedæksel på beholder er forsynet med aftagelig isoleringskappe.

Energimærkningsnummer 310009522 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

EL

El

Investering

Årlig

besparelse

BELYSNING

Belysningen i kældergange er overvejende monteret med lysstofrør. Det er oplyst, at

belysningen er tændt konstant.

FORBEDRING

Belysningsanlæg i kældergange monteres med automatisk lysstyring, eksempelvis

PIR-sensorer eller akustisk styring. Alternativt tilsluttes eksisterende trapperelæer,

hvis de stadig er funktionsduelige.

15.000 kr. 14.800 kr.

4,65 ton CO₂

BELYSNING

Belysningen på hovedtrapper er monteret med kompaktlysrør og styres via

trappeautomat.

Belysningen i loftsrum er overvejende monteret med lysstofrør og betjenes via

mekaniske ”Columbustryk”.

Ved besigtigelsen ”hang” det ene tryk hvorved loftslyset lyser konstant. Den

anbefales, at det jævnligt kontrolleres, at disse tryk virkes efter hensigten. De kan

evt. udskiftes til nye elektroniske tryk, som ikke er kendt for, at have dette problem.

SOLCELLER

Der er ingen solceller på ejendommen.

FORBEDRING

Montering af solceller på tagflade mod syd.

Det anbefales, at der monteres krystallinske solceller af god kvalitet med et

panelareal på ca. 210 m².

384.000 kr. 36.500 kr.

11,47 ton CO₂

Forventninger om stigende el-priser vil kunne gøre forslaget mere attraktivt at

gennemføre.

Eventuelle tilskudsmuligheder er ikke medtaget i overslagsprisen.

Det vil muligvis være nødvendigt, at ændre afregningsformen fra individuelle el-måler

til 1 stk. kollektiv el-måler, med fordeling af el-udgiften efter bi-målere. Dette vil

tillige medføre en væsentlig reduktion af de faste omkostninger til målerafgift (810 kr.

pr. afregningsmåler der nedtages).

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningsnummer 310009522 13


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Ejendommen er en beboelsesejendom, bestående af 2 bygninger med 45 lejligheder. Lejlighedstyperne er

1, 2, 3 og 5 værelses.

Baggrunden for energimærket er en besigtigelse af ejendommen, ejeroplysninger, byggeskik på

tidspunktet for ejendommens opførelse og renovering samt bygningstegninger.

Det opvarmede areal udgøres af det samlede boligareal, samt den opvarmede del af kælderen. Arealerne

stammer fra BBR-meddelsen og opmålinger på bygningstegninger.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

I energimærkningen foretages et skøn ved utilgængelige konstruktioner baseret på tidstypiske

byggeskikke og krav samt det aktuelle bygningsisolationsniveau i øvrigt. Samme skøn gør sig gældende

for varmeanlæg mv. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have

betydning for energimærkningens besparelsesforslag.

I forbindelse med forslag til isolering af rørinstallationer er det en generel forudsætning for forslagets

gennemførelse, at rørene har minimum 10 års resterende levetid, alternativt øges isoleringen i

forbindelse med fremtidig rørudskiftning.

Rørenes restlevetid bør undersøges forud for igangsætning af isoleringsarbejder.

Der er anført forbedringsforslag med forholdsvise korte tilbagebetalingstider, som det vil være rentabelt

at gennemføre her og nu.

Der er yderligere anført forslag, som først vil være rentable på længere sigt. Disse forslag vil dog alle

have en miljømæssig og samfundsgavnlig effekt ved gennemførelse. En række af disse forslag vil

yderligere have en positiv effekt på det termiske indeklima i ejendommen.

Energimærkningsnummer 310009522 14


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Ejendommens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejligheder på 48 m²

Bygning

Bygning nr. 1

Adresse

Herlevgårdsvej 22


48

Antal

3

Kr./år

6.139

Lejligheder på 70 til 76 m²

Bygning

Adresse

Bygning nr. 1

Herlevgårdsvej 22


73

Antal

12

Kr./år

9.336

Lejligheder på 98 m²

Bygning

Bygning nr. 1

Adresse

Herlevgårdsvej 22


98

Antal

3

Kr./år

12.533

Lejligheder på 32 til 41 m²

Bygning

Adresse

Bygning nr. 2

Herlevgårdsvej 26B


36,5

Antal

15

Kr./år

4.668

Lejligheder på 48 til 53 m²

Bygning

Adresse

Bygning nr. 2

Herlevgårdsvej 26B


50,5

Antal

12

Kr./år

6.458

Energimærkningsnummer 310009522 15


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være

rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i

besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og

besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.

Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,

og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved

nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være

anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,

hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne Forslag Investering

Bygning

Årlig besparelse

i energienheder

Årlig besparelse

Loft

Efterisolering af

etageadskillelse mod tagrum

118.200 kr. 5,18 MWh

fjernvarme

4.100 kr.

14 kWh el

Massive

ydervægge

Uisolerede vinduesbrystninger

efterisoleres

195.000 kr. 19,14 MWh

fjernvarme

15.100 kr.

29 kWh el

Massive

ydervægge

Efterisolering af massive

ydervægge

2.172.600 kr. 141,23 MWh

fjernvarme

111.100 kr.

376 kWh el

Vinduer Udskiftning af termoglas 457.400 kr. 33,65 MWh

fjernvarme

26.300 kr.

-2 kWh el

Vinduer

Udskiftning af vinduer i

opvarmet del af kælder

45.100 kr. 3,26 MWh

fjernvarme

2.600 kr.

3 kWh el

Energimærkningsnummer 310009522 16


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Etageadskillelse

Isolering af etageadskillelse

mod uopvarmet kælder

496.200 kr. 46,72 MWh

fjernvarme

36.800 kr.

111 kWh el

Varmeanlæg

Varmerør

Uisolerede rør, flanger og

ventiler i varmecentral isoleres

10.000 kr. 1,99 MWh

fjernvarme

1.600 kr.

1 kWh el

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør

Isolering af uisolerede

varmtvandsrør på loft

400 kr. 0,26 MWh

fjernvarme

300 kr.

Varmtvandsrør

Efterisolering af varmtvandsrør

på loft

23.600 kr. 1,78 MWh

fjernvarme

1.400 kr.

-12 kWh el

Varmtvandspum

per

Udskiftning af

cirkulationspumpe på

brugsvandsanlæg

8.500 kr. 2.249 kWh el 4.800 kr.

Varmtvandspum

per

Montering af ny

ladekredspumpe ved

varmtvandsbeholder

6.000 kr. 859 kWh el 1.900 kr.

El

Belysning

Etablering af lysstyring i

kældergange

15.000 kr. 7.008 kWh el 14.800 kr.

Solceller

Montage af solceller til elproduktion

384.000 kr. 17.296 kWh el 36.500 kr.

Energimærkningsnummer 310009522 17


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER

REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de

komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at

overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,

der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,

som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne

Forslag

Årlig besparelse

i energienheder

Årlig besparelse

Tag og loft

Loft

Efterisolering af skråvægge og

hanebåndsloft

5,13 MWh fjernvarme 4.100 kr.

Varmtvandsrør

Efterisolering af varmtvandsrør i

kælder

1,05 MWh fjernvarme

-8 kWh el

900 kr.

Energimærkningsnummer 310009522 18


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ................................................................. 171.762 kr. i afregningsperioden

Fast afgift ........................................................................ 140.566 kr. i afregningsperioden

Varmeudgift i alt.............................................................. 312.328 kr. i afregningsperioden

Varmeforbrug.................................................................. 399,95 MWh fjernvarme i afregningsperioden

Aflæst periode................................................................. 01-01-2011 til 31-12-2011

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan

sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ................................................................. 174.279 kr. per år

Fast afgift ........................................................................ 141.292 kr. per år

Varmeudgift i alt.............................................................. 315.571 kr. per år

Varmeforbrug.................................................................. 405,81 MWh fjernvarme per år

CO2 udledning................................................................. 57,22 ton CO₂ per år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede årlige varmeforbrug udgør 437 MWh. mens det oplyste (klimakorrigerede) forbrug udgør

406 MWh.

Det oplyste forbrug er ca. 7 % lavere end det beregnede forbrug. Afvigelsen giver ikke anledning til

kommentarer.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme .............................................................................. 781,00 kr. per MWh fjernvarme

1.500 kr. i fast afgift per år for fjernvarme

El ..................................................................................... 2,11 kr. per kWh

Vand................................................................................. 56,40 kr. per m³

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før

energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør

det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Energimærkningsnummer 310009522 19


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Blok 1

Adresse ........................................................................... Herlevgårdsvej 22

BBR nr............................................................................. 163-16842-1

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år................................................................... 1954

År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevant

Varmeforsyning............................................................... Fjernvarme

Supplerende varme......................................................... Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 1392 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 1402 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 1402 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 10 m²

Uopvarmet kælderetage................................................. 454 m²

Energimærke .................................................................. E

BYGNINGSBESKRIVELSE

Blok 2

Adresse ........................................................................... Herlevgårdsvej 26B

BBR nr............................................................................. 163-16842-2

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år................................................................... 1954

År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevant

Varmeforsyning............................................................... Fjernvarme

Supplerende varme......................................................... Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 1189 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 1219 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 1219 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 32 m²

Uopvarmet kælderetage................................................. 373 m²

Energimærke .................................................................. E

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energimærkningsnummer 310009522 20


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte

besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan

man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,

råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være

behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Kuben Management A/S

Dusager 22, 8200 Aarhus N

shp@kubenman.dk

tlf. 7011 4501

Ved energikonsulent

Søren Pedersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende

energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der

har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter

indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det

certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog

senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.

Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af

sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en

andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,

anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

Energimærkningsnummer 310009522 21


Energimærke

for Herlevgårdsvej 22

2730 Herlev

Energistyrelsens Energimærkning

Gyldig fra den 19. oktober 2012 til den 19. oktober 2022

Energimærkningsnummer 310009522

More magazines by this user
Similar magazines