Program - Syddansk Universitet

busieco.samnet.sdu.dk

Program - Syddansk Universitet

Poul Erik Mouritzen

Institut for Statskundskab

Syddansk Universitet

Indhold

Program for politik-ugen 2005

Kommunalreformen - Danmarkshistoriens største reform

1. Årets politik-uge

2. Forberedelse til politik-ugen

3. Ugeplan

4. Afsluttende opgave

5. Velkommen til eleverne fra Nyborg Gymnasium

1. Årets politik-uge

Årets politik-uge finder sted mandag 31. januar til fredag 4. februar på SDUs

konferencecenter på Campus.

Den danske velfærdsstat er bygget op omkring et stærkt kommunestyre. Hovedstrukturen

med de 14 amter og 275 kommuner blev fastlagt i slutningen af 60'erne og gennemført med

kommunalreformen i 1970. Dengang talte man om de nye “storkommuner”. Siden er der sket

meget. Kommunerne har fået mange nye opgaver, velfærdssamfundet er nået ud i de yderste

afkroge af kongeriget, skatterne er steget, IT er blevet hverdagskost for menigmand, 2,4 mill.

mennesker lever af det offentlige og bureaukratiet er - naturligt nok - vokset betragteligt.

Den 24. juni 2004 indgik regeringen med Dansk Folkeparti en aftale der betyder, at vi skal

have en ny kommunalreform. Hvis man ser på, hvor mange mennesker den omfatter, hvor

mange opgaver der skal flyttes og hvor hurtigt den skal gennemføres, er der ingen som helst

tvivl om, at den kan betegnes som danmarkshistoriens største reform.

Forud var gået en proces på et par år, der startede med at regeringen i sommeren 2002

besluttede at nedsætte den såkaldte Strukturkommission.

Politik-ugens tema er Kommunalreformen - Danmarkshistoriens største reform. Der er

næppe tvivl om, at dette tema bliver et af de mest omtalte politiske emner i Danmark i det

næste par år frem til at reformen skal træde i kraft den 1. januar 2007. I politik-ugen vil vi

fokusere dels på reformens indhold og konsekvenser dels på den proces, der ledte frem til

forliget om reformen. Vi vil få besøg af politikere og embedsmænd, der har været involveret i

beslutningsprocessen, forskere, der har beskæftiget sig med emnet og embedsmænd, der p.t.

står midt i arbejdet med at gennemføre reformen.


2. Forberedelse til politik-ugen

Der er udarbejdet en materialesamling, som kan købes i boghandelen fra medio januar. Det

forudsættes, at I alle har læst artiklerne i materialesamlingen inden politik-ugens start. Prøv

derudover at følge med i kommunalreformen på internettet.

Alle centrale publikationer og indlæg kan findes på Amtsrådsforeningens, Kommunernes

Landsforenings eller Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmesider:

http://www.arf.dk

http://www.kl.dk

http://www.im.dk

Prøv endelig også at sætte jer ind i, hvad der rører sig lokalt. På Fyns Amts hjemmeside kan I

følge implementeringen af forliget for så vidt angår amterne, jf. at vi den 2. februar får besøg

af direktøren for Fyns amt (se http://www.fyns-amt.dk/wm1). Vælg derudover en fynsk

kommunes hjemmeside og se, hvad der er sket/sker. Som eksempel kunne I vælge

Vissenbjerg kommunes hjemmeside på http://www.vissenbjergkommune.dk, jf. at vi den 31.

januar får besøg af Vissenbjergs kommunaldirektør.

3. Ugeplan for politik-ugen 2005

Mandag den 31. januar

9.00 Introduktion

Introduktion til politik-ugen

10.00 Hvad vil vi med kommunestyret?

Poul Erik Mouritzen, Den normative teori om decentralisering

Litt: Mouritzen, Poul Erik (1997). “ Det kommunale selvstyre” i Peter

Bogason, Forvaltning og stat, Aarhus: Systime (del af kapital 4)

10.45 Poul Erik Mouritzen, Hvad er et godt kommunestyre? Kriterier for

vurdering af kommunestyret.

Litt: Strukturkommissionens betænkning. Sammenfatning. pp. 5-9

og 73-92.

11.30 Det lokale selvstyre i komparativ belysning

Poul Erik Mouritzen, Det danske kommunestyre i international belysning:

Opgaver, kapacitet og autonomi

Litt: Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen, red. (2003). Kommunestørrelse og

lokalt demokrati. Syddansk Universitetsforlag, kapitel 2.

12.15 Frokost

13.00 Kommunalreformen i 1970

“Kommunalreformens fader” tidligere departementschef Henning Strøm.

Kommunalreformens baggrund, implementering og konsekvenser.


Litt: “Kommunalreformen i 1970...”, pp. 37-53 i Opgavekommisionen,

Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor, Betænkning I, December

1998 (betænkning 1366)

14.45 Derude i virkeligheden

Kommunaldirektør Allen Kjær Hansen, Vissenbjerg Kommune.

Den nye vestfynske kommune: Baggrund, proces og status

Litt: Orientér dig på KLs hjemmeside:

http://www.kl.dk/kommunesammenlægning samt på Vissenbjerg

kommunes hjemmeside: på http://www.vissenbjergkommune.dk

16.00 Afslutning

Tirsdag den 1. februar

8.30 Demokratiteori

Poul Erik Mouritzen, Hvad skal vi forstå ved demokrati og hvordan måler

vi demokratiets tilstand?

Litt: Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen, red. (2003). Kommunestørrelse og

lokalt demokrati. Syddansk Universitetsforlag, kapitel 1.

9.15 Strukturkommissionen

Poul Erik Mouritzen, Strukturkommissionen: Baggrund, kommissorium,

organisering, arbejdsformer og betænkning

Litt: Strukturkommissionens betænkning. Sammenfatning, pp. 9-71

Mandag Morgen nr. 1, 5. januar 2004, ”Visionerne druknede i papir”.

10.00 Præsentationen af Strukturkommissionens betænkning,

Vingstedcentret, den 9. januar 2004 (videoklip)

11.15 Strukturkommissionens arbejde set fra formandens stol

Direktør Johannes Due, formand for Strukturkommissionen

12.45 Frokost

13.30 Kommunestørrelse og demokrati

Adjunkt Klaus Levinsen, Institut for Statskundskab, SDU.

Kommunestørrelse og lokalt demokrati. Resultater fra en undersøgelse.

Litt: Litt: Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen. ”Kommunestørrelse og lokalt

demokrati. Hvor fungerer det lokale demokrati bedst? Resumé af en

undersøgelse.” Syddansk Universitetsforlag. 2003

14.45 Derude i virkeligheden

Chefkonsulent Kristian Lyk-Jensen, Finansministeriet

At føre pennen i et kommissionsarbejde. Arbejdet i strukturkommissionens

sekretariat


16.00 Afslutning

Onsdag den 2. februar

9.00 Regeringsudspil, forlig, udmøntningsplan og lovpakke

Poul Erik Mouritzen. Fra Vingsted til lovpakke

Litt: ”Det nye Danmark”, ”Aftale om strukturreform”,

”Udmøntningsplanen” samt lovforslag af 1. december 2004 (kan alle findes

på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside).

12.00 Frokost

13.00 Effektivitet og stordrift

Direktør Kurt Houlberg, Gør de store det billigere og bedre?

Litt: Kurt Houlberg og Lene Møller (2001), “Kommunestørrelse og

udgiftsniveau - er der en sammenhæng?” i Rolf Norstrand og Nils Groes

(red), København: AKF Forlaget, 2001. 141-156.

Strukturkommissionens betænkning, Bind 1, kapitel 11 (findes på

Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside).

14.30 Derude i virkeligheden

Amtsdirektør Niels Højberg, Fyns Amt

Amternes nedlæggelse - fusion og fission

Litt: http://www.regionsyddanmark.dk/wm157175

16.00 Afslutning

Torsdag den 3. februar

8.30 Beslutningsteori

Adjunkt Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Statskundskab, SDU.

Teorier til forståelse af politiske beslutninger med særligt henblik på

strukturreformen

Litt: Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (2003). AInstitutionel magt@ i

Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (red.) På sporet af magten, Aarhus:

Aarhus Universitetsforlag, 204-215; Søren Winter (1991). "Udviklingen i

beslutningsprocesteori" i Politica, 23. Årgang, nr. 4, 357-375.

10.00 Hvordan kan vi forstå processen?

Poul Erik Mouritzen, Strukturreformen i beslutningsteoretisk perspektiv.

Litt: Mandag Morgen nr. 28, 26. august 2002, ”Amterne fik dødsstødet ved

et tilfælde”; Mandag Morgen nr. 29, 6. september 2004,

”Strukturkommissionens eksperter: Mindretalsudtalelse var uundgåelig”;

Mandag Morgen nr. 30, 13. september 2004, ”Strukturkommissionens

eksperter: Vores betænkning fik minimal indflydelse”; Poul Erik

Mouritzen, ”Strukturreformen som en skraldespand” i Administrativ

Debat,, nr. 4, 2004


12.00 Frokost

12.45 Ekspertpanel om strukturreformen

Cheføkonom Jan Olsen, Kommunernes Landsforening

Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab,

Århus Universitet

Stig Langvad, formand, De Samvirkende Invalideorganisationer

Professor Kjeld Møller Pedersen, SDU

14.45 Derude i virkeligheden

Chefkonsulent Kenneth Kristensen, Kommunernes Landsforening

En statusrapport fra situationsrummet: Aktuelle problemer og tendenser i

strukturreformen

Litt: Orientér dig på KLs hjemmeside:

http://www.kl.dk/kommunesammenlægning

16.00 Afslutning

Fredag den 4. februar

9.00 Politikerpanel om strukturreformen

AFLYST PÅ GRUND AF VALGET

11.30 Strukturreformen og den dagsaktuelle politiske situation

AFLYST PÅ GRUND AF VALGET

13.00 Afslutning

Politik-ugen foregår på SDUs konferencecenter ved hovedindgangen, lokale U100.

Der vil blive indlagt mindre pauser, når det passer ind i programmet.


4. Afsluttende opgave

Statskundskabsstuderende skal som led i bacheloruddannelsen bestå to politik-uger.

Der vil formentlig blive stillet to spørgsmål (muligvis tre, hvis man besvarer i grupper på to).

Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper på maksimalt to personer. Individuelle

besvarelser må maksimalt fylde 10 sider á 2.400 anslag. Gruppeopgaver må maksimalt fylde

16 sider á 2.400 anslag. Overskrides den maksimale besvarelseslængde afvises opgaven.

På forsiden af opgaven angives navn, CPR-nummer, studieretning (scient.pol., sidefag

eller andet) samt semester (2., 4. eller 6. semester). Desuden anføres antallet af anslag i

den samlede opgavetekst (inkl. mellemrum, men ekskl. forside, eventuelle figurer og

eventuelle litteraturreferencer). Det samlede antal anslag må således ikke overstige 24.000

for enmands-opgaver og 38.400 for topersoners-opgaver.

Besvarelsen afleveres senest mandag den 7. februar kl. 14.00 på studienævnssekretariatet

for statskundskab.

Sidefagsstuderende der ønsker at bruge politik-ugen som valgfrit fag, skal yderligere

besvare en hjemmeopgave på maks. 10 sider, som skal afleveres i begyndelsen af april.

5. Velkommen til eleverne fra Nyborg Gymnasium

Som led i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og de fynske gymnasier har vi også i

år den fornøjelse, at kunne byde velkommen til en 3. G klasse, der har samfundsfag på højt

niveau. Klassen, der kommer fra Nyborg Gymnasium, følger politik-ugen på andre

betingelser end de statskundskabsstuderende, både m.h.t. litteratur og afsluttende opgave.

Samarbejdets formål er “brobygning”, dvs. at lette overgangen fra gymnasium til universitet.

Et af formålene er bl.a. at I, gymnasieeleverne, får et bedre grundlag for at søge optagelse på

universitetet ud fra en mere realistisk opfattelse af studiets indhold, end man normalt kan få

ved læsning af pjecer o.l.

Vi tror meget på dette brobygningsprojekt og glæder os til at modtage jer. Bland jer godt og

grundigt med vores nuværende studerende, snak med dem, hør om det faglige og sociale liv

på universitetet, fagenes indhold, osv. Endelig kan I forberede jer til politik-ugen ved at gå

ind på Institut for Statskundskabs hjemmeside på adressen http://www.sam.sdu.dk/politics.

Læs især under “Nye studerende” og “Nuværende studerende”.

God fornøjelse

More magazines by this user
Similar magazines