Lyn- og Overspændingsbeskyttelse Oversigtskatalog ... - DESITEK A/S

post.desitek.dk

Lyn- og Overspændingsbeskyttelse Oversigtskatalog ... - DESITEK A/S

DESITEK A/S

MEMBER OF DEHN GROUP

Lynbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse

Oversigtskatalog 2008

Lynbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse

Sikkerhedsværktøj


. . . Med sikkerhed DESITEK


Indhold

OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE 7

Beskyttelse til stærkstrøm 7

Lynstrøms kombiafledere – type 1 7

Koordinerbare lynstrømsafledere – type 1 8

Lynstrømsafledere – type 1 9

N-PE-lynstrømsafleder 9

Tilbehør 10

Overspændingsbeskyttelse – type 2 11

Overspændingsbeskyttelse – type 3 15

Generelt tilbehør 18

Skillegnistgab 20 / 86

Beskyttelse til svagstrøm 23

BLITZDUCTOR ® XT – Krydsreference BCT – BXT 22

Modulare afledere til DIN-skinnemontage 23

Kompakte afledere til DIN-skinnemontage 25

Afledere til LSA-teknik 27

Afledere til 19”-teknik 30

Afledere til RJ-tilslutning 30

Afledere til koaxial tilslutning 31

Afledere til D-SUB-tilslutning 33

Afledere til indbygning 34

Afledere til indskruning 34

Afledere til EX-områder 35

Tilbehør for rækkeklemmeteknik 36

Måle- og prøveinstrumenter 37

YDRE LYNBESKYTTELSE 39

Ledere 40

Indfangermateriel og -tilbehør 44

Taglederholdere 52

Lederholdere 56

Fladbåndsholdere 58

Stangholdere 59

Klemmer 60

Tometal-dele 64

Skillestykker 66

Jordindføringer 67

Jordindføringer / fundamentsjord 68

Jording 69

Jording / fundamentsjord 69

Potentialudligning 71

Værktøj og tilbehør 75

Jordingsmateriel 77

Gnistgab 79

Udgående produkter

!

81

Artikeloversigt, efter artikel-nr. 83

Noter / forkortelser / tegnforklaringer 96

Artikeloversigt, alfabetisk 98

www.dehn.de 1


Lyn og overspændingsbeskyttelse –

lynbeskyttelseszonekonceptet

Lyn- og overspændingsbeskyttelse - hvorfor?

Driftsforstyrrelser/driftsudfald af tekniske anlæg og systemer

kan have vidtrækkende konsekvenser. De kan i værste

fald føre til en produktions- eller servicevirksomheds konkurs.

Årsagerne til forstyrrelser og udfald kan være mange,

men elektromagnetiske påvirkninger spiller en væsentlig

rolle. Skadesberetningerne fra forsikringsselskaberne viser

tydeligt, at lyn/overspændinger udgør et stort problem for

såvel private som virksomheder (billede 1 og 2). I et højteknologisk

elektromagnetisk miljø er det ikke længere tilrådeligt

at afvente og derefter afhjælpe eventuelle skader.

Derimod bør man forlods planlægge og gennemføre foranstaltninger,

der begrænser risikoen for ødelæggelser og forstyrrelser

som følge af lyn/overspændinger og apparaters

og installationers gensidige påvirkning af hinanden.

Årsager til forstyrrelserne

Overspændinger inddeles i to kategorier efter deres årsager:

1. LEMP (Lightning electromagnetic impulse)

Overspændinger forårsaget af atmosfæriske påvirkninger

(f.eks. lynnedslag og elektromagnetiske felter omkring

lyn)

2. SEMP (Switching electromagnetic impulse)

Overspændinger forårsaget af koblinger (f.eks brydning

af kortslutninger og udkobling af last)

Vand

5,6 %

Brand

4,6 %

Tyveri

Hærværk

27,1 %

Overspændinger som følge af atmosfæriske påvirkninger

(LEMP) kan opstå enten i forbindelse med direkte lynnedslag,

nedslag nærved eller fjerne lynnedslag (billede 3).

Nedslag direkte eller nærved er lynnedslag i en bygnings

lynbeskyttelsesanlæg, i bygningens umiddelbare omgivelser

eller i ledende systemer, der er ført ind i bygningen (f.eks.

elforsyning, telekabler, antennekabler). Ved et sådant nedslag

opstår der stødstrømme og stødspændinger samt et

elektromagnetisk felt, som på grund af amplitude og

energiindhold udgør en betydelig fare for et ubeskyttet

anlæg.

Ved et lynnedslag direkte eller nærved opstår overspændingerne

(billede 3, tilfælde 1) via spændingsfaldet

over jordingsanlæggets impedans og den deraf følgende

potentialstigning i bygningen set i forhold til fjern jord. Det

er denne potentialstigning, der udgør den største belastning

for installationer i bygninger og anlæg. De karakteristiske

parametre for lynstødstrømmen (spidsværdi, stigning,

ladning og specifik energi) kan beskrives med stødstrømskurven

(10/350 µs) (billede 4), og disse parametre er i

internationale, europæiske og nationale normer fastlagt

som prøvestrøm for lynbeskyttelseskomponenter og lynstrømsafledere

til beskyttelse ved direkte nedslag.

Udover spændingsfaldet over jordingsanlæggets impedans

opstår der overspændinger i bygningens elinstallation og i

de systemer og apparater, der er forbundet hermed, på

grund af induktionsvirkningen fra lynudladningens magnetfelt

(billede 3, tilfælde 1b). Energien i disse inducerede

overspændinger er væsentligt lavere end i den direkte lynstrøms,

og beskrives med stødstrømskurven (8/20 µs)

(billede 4). Komponenter og apparater, der ikke skal føre

strømme fra det direkte lynnedslag, bliver derfor afprøvet

med stødstrømme i kurveform (8/20 µs).

22,9 %

Skødesløshed

Fig. 1: Elektronikskader i 2001, analyse af 7370 skadesindberetninger

(Kilde: Württemberigsche Versicherung AG)

Fig 2:

15,3 %

Øvrigt

Andre årsager

41 %

14 %

Årsag

ukendt

0,8 %

Produktfejl

23,7 %

Overspændinger

(Lynudladninger

og koblinger)

45 %

Lyn/overspændinger

Skadesårsager i gennemsnit over de seneste år

(Kilde: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

e.V., Berlin 2001)

Fjerne nedslag er lynnedslag langt fra anlægget, lynnedslag

i luftledningsnet henholdsvis i disses umiddelbare nærhed,

eller lynudladninger mellem skyer (billede 3, tilfælde 2a, 2b

og 2c). Ligesom for de inducerede overspændinger giver

fjerne nedslag en behersket påvirkning af en bygnings elinstallation.

Komponenter og apparater kan derfor dimensioneres

og testes ud fra stødstrømskurven (8/20 µs).

Overspændinger forårsaget af koblinger (SEMP) opstår bl.a.

i forbindelse med:

- Frakobling af induktive belastninger (f.eks. transformatorer,

spoler, motorer)

- Tænding og slukning af lysbuer (f.eks. ved lysbuesvejsning)

- Udløsning af sikringer

Sådanne koblingsoverspændingers påvirkning af en

bygnings elinstallation bliver ligeledes efterlignet med stødstrømme

i kurveformen (8/20 µs).

2

www.dehn.de


1

1a

1b

2c

Telefon- ogdatanet

1a

R st

1b

1

L1

L2

L3

PEN

Billede 3: Årsager til overspændinger ved lynudladninger

(kA)

i

Nedslag direkte eller nærved

Nedslag i ydre lynaflederanlæg,

rørkonstruktioner (i industrianlæg),

kabler osv.

Spændingsfald over jordingsanlæggets

impedans R st

Induceret overspænding i

installationssløjfer

100 kA

60 kA

50 kA

2

1

200 µs

Elforsynings

net

2a

20 kV

2b

Fjerne nedslag

2a Nedslag i

højspændingsanlæg

Vandrebølger i luftledninger

som følge af

2b

nedslag mellem skyer

2c Lynudladningens

magnetfelt

Kurveform [µs] 10/350 8/20

I max

[kA] 100 5

Q [As] 50 0,1

W/R [J/Ω] 2,5·10 6 0,4·10 3

Norm

350 µs 600 µs 800 µs 1000 µs

t

Billede 4: Prøvestødstrøm for Prøvestødstrøm for

1 2

lynstrømsafleder

overspændingsafleder

1 2

DIN EN

62305-1

DIN V VDE

0432 T.2

(µs)

Lynbeskyttelses-potentialudligning

Lynstrømsafleder

Lokal potentialudligning

Afleder til overspændingsbeskyttelse

Beskyttelsesfilosofien

For at sikre kontinuerlig drift af komplekse forsynings-

og datasystemer ved direkte lynnedslag er

det nødvendigt at etablere et ydre lynaflederanlæg

med supplerende tiltag for overspændingsbeskyttelse

af elektriske og elektroniske systemer.

Iagttagelse af alle overspændingsårsager er vigtig.

Hertil anvendes lynbeskyttelseszonekonceptet som

beskrevet i IEC 62305-4. (Billede 5). I henhold til

dette koncept opdeles en bygning i forskellige

zoner med forskellige faremomenter. På basis af

zonerne kan de nødvendige apparater og komponenter

til lyn- og overspændingsbeskyttelse udvælges.

Til et EMC-orienteret lynbeskyttelseszonekoncept

hører et ydre lynaflederanlæg (indfangeranlæg,

nedledere og jordingsanlæg), potentialudligning,

rumafskærmning og overspændingsbeskyttelse

til forsynings-, tele- og dataanlæg. Den fastlagte

definition af de enkelte lynbeskyttelseszoner

er vist i tabel 1.

Overspændingsbeskyttelsesapparater opdeles i lynstrømsafledere,

herunder kombiafledere, samt afledere

til overspændingsbeskyttelse svarende til

installationsstedets krav og belastninger.

De højeste krav med hensyn til afledeevne stilles til

lynstrøms- og kombiafledere, der udgør overgangen

fra lynbeskyttelseszone 0 A

til 1 hhv. 0 A

til 2. For

at forhindre ødelæggende dellynstrømme i at trænge

ind i bygningens elinstallation, må disse afledere

være i stand til at føre dellynstrømme med kurveformen

(10/350 µs) flere gange uden at lide overlast.

Ved overgang fra lynbeskyttelseszone 0 B

til 1, hhv.

1 til 2 efter en lynstrømsafleder, installeres afledere

til beskyttelse imod overspændinger. De har til formål

såvel at dæmpe restspændingerne fra de foran

installerede beskyttelsestrin, som at begrænse de

overspændinger, der induceres og dannes i selve

installationen.

Elforsyningsnet

Telefonog

datanet

Billede 5: EMC-orienteret lynbeskyttelseszonekoncept

LEMP-beskyttelse af bygninger med elektriske og elektroniske systemer

efter IEC 62305-4

Zone Beskrivelse

LPZ 0 A

Genstande kan udsættes for direkte lynnedslag og kan derfor komme til

at føre den samlede lynstrøm. I denne zone forekommer det fulde

udæmpede elektromagnetiske felt.

LPZ 0 B

Genstande er beskyttet imod direkte lynnedslag. men kan stadig udsættes

for det fulde udæmpede elektromagnetiske felt.

LPZ 1 Lynstrømmen samt di/dt begrænses yderligere gennem strømdeling og

gennem lynstrømsafledere ved zonegrænsen. Det elektromagnetiske felt

dæmpes hovedsageligt af bygningsskærmning.

LPZ 2 Når yderligere reduktion af de ledningsbårne strømme hhv. dæmpning

af de elektromagnetiske felter er krævet, skal der oprettes følgezoner.

Kravene til disse zoner skal modsvare de krav, som de beskyttede

anlægsdele og apparater stiller til det omgivende elektromagnetiske

miljø.

De ovenfor beskrevne lyn- og overspændingsbeskyttelsesforanstaltninger

i lynbeskyttelseszonernes

grænseflader finder ligeledes anvendelse i svagstrømsanlæg.

Med helheden af de tiltag, der er

beskrevet i det EMC-orienterede lynbeskyttelseszonekoncept,

opnås en stabil drift af den moderne

infrastrukturs anlæg.

Yderligere detaljerede, tekniske oplysninger findes i

vor ”Lightning Protection Guide”, som vi gerne

fremsender.

Tabel 1:

Definition af lynbeskyttelseszonerne

www.dehn.de 3


Forklaringer til de tekniske data

Overspændingsbeskyttelsesapparat

Overspændingsbeskyttelsesapparater (også kaldet afledere)

er apparater, der i det væsentligste består af spændingsafhængige

modstande (varistorer, suppressordioder) og/eller

gnistgab. Overspændingsbeskyttelsesapparater har til formål

at beskytte andre elektriske apparater og anlæg imod

skadelige overspændinger ved at sikre potentialudligning.

Apparaterne opdeles :

a) Efter anvendelse:

– Afledere til anlæg og apparater i elforsyningen

(stærkstrøm). Spændingsområde indtil 1000 V mærkespænding.

Opdeles i SPD type 1/2/3 efter EN 61643-

11:2001 (SPD: engelsk: surge protective device, på dansk

afledere type 1/2/3).

– Afledere til anlæg og apparater indenfor

informationsteknologien (svagstrøm, tele og data)

Til beskyttelse af moderne elektronisk udstyr i tele- og

datanetværker med mærkespændinger indtil 1000 V

AC rms

(effektivværdi) og 1500 V DC imod indirekte og

direkte virkninger af lynnedslag og andre transiente overspændinger.

Efter EN 61643-21.

– Skillegnistgab til jordingsanlæg eller til potentialudligning.

Prøvet med lynstrøm (10/350 µs).

b) Efter stødstrømsafledeformåen og

beskyttelsesvirkning:

Lynstrømsafledere, type 1 i henhold til EN 61643-

11. For anvendelse i henhold til lynnormen EN 62305-4,

hvor forsyninger er ført fra LPZ (lynbeskyttelseszone) 0 A

til LPZ 1 eller højere.

– Kombiafledere. Betegnelse for afledere testet med lynstrøm

(10/350 µs) til såvel forsyning som IT og SRO

anlæg. Har et beskyttelsesniveau afstemt og koordineret

med installationens impulsholdespændingskategori

(overspændingskategori) II eller lavere. Afledere til IT og

SRO er koordineret i henhold til EMC prøvningsklasse

1-4 EN 61000-4-5 for det givne apparat.

– Overspændingsbeskyttelse, type 2 i henhold til

EN 61643-11. Til beskyttelse af forsyninger ført fra LPZ

0 B

til LPZ 1 eller mellem højere lynbeskyttelseszoner.

Anvendes generelt til beskyttelse imod atmosfæriske

overspændinger induceret i eller overført fra forsyningsnettet,

samt øvrige overspændinger opstået i installationerne.

Monteres i såvel hoved- som underfordelingstavler.

Testet med prøvestrøm i kurveform (8/20 µs).

– Overspændingsbeskyttelse, type 3 i henhold til

EN 61643-11. Til anvendelse direkte foran og tæt på følsomme

netforsynede apparater, hvor de foran monterede

type 2 afledere ikke yder tilstrækkelig beskyttelse på

grund af de fysiske afstande. Se evt. prTS EN 61643-12.

Tekniske data for afledere.

De tekniske data for afledere omfatter oplysninger, der fastlægger

forudsætningerne for deres brug afhængig af:

– Anvendelse (f.eks montage, netforhold, temperatur)

– Forhold til påvirkninger (f.eks afledeevne, slukkeevne,

restspænding, reaktionstid)

– Driftsforhold (f.eks mærkestrøm, dæmpning, isolationsmodstand)

– Fejlsituationer (f.eks forsikring, afbrydeanordning, fail

safe)

Mærkespænding U N

Svarer til det beskyttede anlægs mærkespænding. Mærkespændingen

på afledere til svagstrømsanlæg er ofte en

del af typebetegnelsen. Ved vekselspændinger er det effektivværdien,

der er angivet.

Afledermærkespænding U c

Max. tilladt driftsspænding. Effektivværdien af den maksimale

spænding, der må påtrykkes de dertil mærkede klemmer

på aflederen under normal drift. Det er samtidigt den

spænding ved hvilken aflederen er defineret som ikkeledende,

og ved hvilken den efter en aktivering kan vende

tilbage til ikke-ledende tilstand. Værdien for U c

tilpasses det

beskyttede system.

Koordinerbar

Betegnelsen betyder, at aflederen kan monteres i en installation

eller tavle umiddelbart sammen med type 2 beskyttelser,

uden at det kræver yderligere energetisk koordinering

med ledningslængder eller induktansspole.

TOV

Den temporære overspænding, spænding over længere tid,

f.eks op til 5 s, som aflederen tåler uden tænding eller termisk

overbelastning. Kan oplyses for de fleste beskyttelser

til forsyning.

Mærkestrøm I N

(E N

: I L

*)

Den højest tilladte driftsstrøm, der kontinuerligt må føres

over de dertil mærkede tilslutningsklemmer.

Nominel afledestødstrøm i sN

(EN: I n

*)

Spidsværdien i stødstrømmen med kurveformen (8/20 µs),

der anvendes i prøveprogrammet for en given afleder.

Maximal afledestødstrøm I max

Den maximale spidsværdi i stødstrømmen (8/20 µs), som

aflederen sikkert kan aflede.

Lynstødstrøm I imp

En standardiseret stødstrøm med kurveformen (10/350 µs).

Efterligner med sine parametre (spidsværdi, ladning, specifik

energi) en naturlig lynstrøms belastninger. Lynstrøms-

4

www.dehn.de


afledere skal kunne aflede sådanne lynstødstrømme flere

gange uden at tage skade.

Restspænding U p

Den højeste spidsværdi, der opstår over en afleders tilslutningsklemmer.

Bestemmes ved standardiserede enkeltprøvninger:

Lyntændspænding 1,2/50 µs (100 %)

– Tændspænding ved en kurvestejlhed på 1 kV/µs

– Restspænding ved den nominelle afledestødstrøm

(EN: U res

*)

Restspændingen karakteriserer en afleders evne til at

begrænse en overspænding til en given spænding.

I stærkstrømsanlæg bestemmer restspændingen den overspændingskategori,

aflederen kan anvendes i.

I svagstrømsanlæg skal aflederens restspænding passe til

det beskyttede udstyrs EMC prøvningsklasse.

Selektivitet, følgestrømsbegrænsning

Vigtig angivelse for beskyttelser der anvender gnistgab. Kan

angives som selektivitet til en mindste foransiddende sikring

ved en given max. kortslutningsstrøm I k

ved den påtrykte

nominelle driftsspænding U C

. Ved beskyttelseskoblinger for

svagstrøm vil selektiviteten normalt være angivet som max.

driftstrøm ved max. driftspænding.

Kortslutningsholdbarhed

Den driftsfrekvente prospektive kortslutningsstrøm, som en

afleder med den foreskrevne forsikring behersker. Er angivet

i montagevejledningerne for de enkelte beskyttelser og

kan oplyses ved henvendelse.

Netforsyningens overstrømsbeskyttelse / aflederforsikring

Overstrømsbeskyttelse (f.eks. sikring eller maximalafbryder),

der monteres på en afleders forsyningsside for at afbryde

en netfrekvent følgestrøm, i det tilfælde, at den overskrider

aflederens egen frakoblingsevne.

I afledere, hvor FM indgår i typebetegnelsen, er der indbygget

en potentialfri meldekontakt, som styres af

afbrydeanordningen.

Kapslingsklasse

Kapslingsklassen IP svarer til betegnelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Beskyttelseskobling

Betegnelse for beskyttelser opbygget af flere beskyttelseskomponenter

med forskellige reaktions- og beskyttelsesegenskaber.

De enkelte komponenter kan være gnistgab,

varistorer eller halvlederelementer. Den energetiske koordination

af de enkelte trin sikres ved hjælp af mellemkoblingselementer

(spoler eller modstande).

Grænsefrekvens f G

Beskriver frekvensforholdet for en afleder til overspændingsbeskyttelse.

Grænsefrekvensen er den frekvens, hvor

aflederen under bestemte prøveforhold har en gennemgangsdæmpning

(a E

) på 3 dB (se EN 61643-21).

Frekvensforholdene er angivet i et 50 Ohm system med

mindre andet er angivet.

Reflektionsdæmpning a R

Reflektionsdæmpningen angiver, hvor stor en del af det

højfrekvente signal, der reflekteres af beskyttelsesapparatet.

Det er et direkte udtryk for, hvor godt beskyttelsen er

tilpasset systemets bølgemodstandsforhold. Kan oplyses

ved henvendelse.

Gennemgangsdæmpning a E

Gennemgangsdæmpningen beskriver dæmpningen af signalet

før og efter installation af en afleder ved en given

frekvens. Dæmpningen er angivet i et 50 Ohm system medmindre

andet er angivet. Kan oplyses ved henvendelse.

N-PE-afleder

Afleder, der udelukkende er beregnet til montering imellem

N og PE, f.eks ved anvendelse i TT-net.

Termodynamisk afbryder

Afledere til stærkstrømsanlæg, der er udstyret med spændingsafhængige

modstande (varistorer), er for det meste

udrustede med en indbygget afbrydeanordning, der viser

driftstilstanden og kobler aflederen fra nettet i tilfælde af

overbelastning. Anordningen reagerer på opvarmningen i

varistorerne, og ved en given temperatur kobles aflederen

fra nettet. Anordningen skal koble den overbelastede afleder

fra nettet så tidligt, at der ikke opstår brandfare.

Den termiske afbrydeanordning afprøves ved en simuleret

overbelastning/ældning af aflederen.

www.dehn.de 5


6

www.dehn.de


OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE

Beskyttelse til stærkstrømsanlæg

Lynstrøms kombiafleder – type 1

Lynstrøms kombiafleder – type 1

DEHNventil ® modular

951 300 108134 411 0.969 1 Stk. 701.00

951 305 108141 411 0.962 1 Stk. 768.50

Flerpolet modular kombiafleder. Til beskyttelse af

lavspændingsinstallationer imod overspændinger

også ved direkte lynnedslag. Indsættes i snitflade

0 A

– 2 jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 1 afleder efter EN 61643-11

– Komplet kombiafleder på gnistgabsbasis,

bestående af basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler

– Størst mulig driftsikkerhed for anlægget med

RADAX-Flow-følgestrømsbegrænsning

– Selektiv til 20 A gL/gG-sikringer op til 50 kA eff

kortslutningsstrøm

– Afledeformåen op til 100 kA (10/350)

– Beskyttelse af tilsluttede apparater ≤ 1,5 kV.

– Funktions-/fejlvisning ved markering i rude

– Let udskiftning af beskyttelsesmoduler uden

brug af værktøj

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

DEHNventil M TNC (FM)

Komplet enhed til TN-C-system med 230/400 V / 50 Hznetspænding

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DV M TNC 255 255 V 1 951 300 ny

DV M TNC 255 FM 255 V 1 951 305 ny

951 400 108158 411 1.259 1

Stk. 924.00

951 405 108165 411 1.284 1

Stk. 1014.00

DEHNventil M TNS (FM)

Komplet enhed til TN-S-system med 230/400 V / 50 Hznetspænding

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DV M TNS 255 255 V 1 951 400

DV M TNS 255 FM 255 V 1 951 405

951 310 108172 411 1.271 1 Stk. 977.50

951 315 108189 411 1.279 1 Stk. 1067.50

DEHNventil M TT (FM)

Komplet enhed til TT- og TN-S-system med 230/400 V /

50 Hz-netspænding („3+1”-kobling)

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DV M TT 255 255 V 1 951 310

DV M TT 255 FM 255 V 1 951 315

951 200 108097 411 0.663 1 Stk. 482.00

951 205 108103 411 0.668 1 Stk. 527.00

DEHNventil M TN (FM)

Komplet enhed til enfasede TN-systemer med 230 V / 50

Hz-netspænding

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DV M TN 255 255 V 1 951 200

DV M TN 255 FM 255 V 1 951 205

951 110 108110 411 0.658 1 Stk. 521.50

951 115 108127 411 0.664 1 Stk. 566.50

DEHNventil M TT 2P (FM)

Komplet enhed til enfasede TT- og TN-systemer med 230

V / 50 Hz-netspænding („1+1”-kobling)

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DV M TT 2P 255 255 V 1 951 110

DV M TT 2P 255 FM 255 V 1 951 115

Beskyttelsesmodul for DEHNventil ® M

951 001 108066 411 0.192 1 Stk. 219.50

DV MOD 255: Gnistgabs-beskyttelsesmodul til alle

typer af topolede modulare DEHNventil

DV MOD NPE ...: 50 kA- og 100 kA-N-PE-gnistgabsbeskyttelsesmodul

til alle flerpolede, modulare

DEHNventil ... TT ...- og topolede, modulare

DEHNventil ... TT 2P ...

Udskiftning af det stikbare beskyttelsesmodul kan

foretages uden brug af værktøj, uden at frakoble

netspændingen og uden at fjerne afdækning i

gruppetavlen.

Gnistgabs-beskyttelsesmodul

DV MOD 255: Net-gnistgabs-beskyttelsesmodul

Type DV MOD 255

Afledermærkespænding ac U C

255 V

Lynstødstrøm (10/350) I imp

25 kA

Restspænding U P

≤ 1,5 kV

Følgestrømsbegrænsning/selektivitet Overbelaster ikke en 20 A gL/gG

sikring ved 50 kA eff (prosp.)

Antal

Type stk. Art.-nr.

DV MOD 255 1 951 001

951 050 108073 411 0.170 1 Stk. 259.00

951 100 108080 411 0.171 1 Stk. 273.00

N-PE-Gnistgabs-beskyttelsesmodul

DV MOD NPE 50: 50 kA-N-PE-beskyttelsesmodul

DV MOD NPE 100: 100 kA-N-PE-beskyttelsesmodul

Type DV MOD NPE 50 DV MOD NPE 100

Afledermærkespænding ac U C 255 V 255 V

Lynstødstrøm (10/350) I imp 50 kA 100 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DV MOD NPE 50 1 951 050

DV MOD NPE 100 1 951 100

DEHNventil ® ZP

900 390 105751 411 0.896 1 Stk. 712.00

Flerpolet kombiafleder til 40 mm samleskinnesystem

til beskyttelse af lavspændingsinstallationer

imod overspændinger også ved direkte lynnedslag.

Indsættes i snitflade 0 A

– 2 jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 1 afleder efter EN 61643-11

– Kombiafleder med RADAX-Flow-gnistgabsteknologi

– Opfylder fuldstændigt kravene for indsættelse

før måler

– Let og hurtig montering, klikkes på 40 mm samleskinnesystem

– Funktionskontrol med lysdiode ved tryk på tast

– Selektiv til 20 A gL/gG-sikringer op til 25 kA eff

kortslutningsstrøm

– Afledeformåen op til 100 kA (10/350)

– Beskyttelse af tilsluttede apparater ≤ 1,5 kV

– Størst mulig driftsikkerhed for anlægget

DEHNventil ZP TNC

Komplet kombiafleder til TN-C-system til indsættelse i

hovedstrømsforsyningssystem med 230/400 V / 50 Hznetspænding

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DV ZP TNC 255 255 V 1 900 390

900 391 105768 411 1.010 1 Stk. 996.00

DEHNventil ZP TT

Komplet kombiafleder til TT- og TN-S-system til indsættelse

i hovedstrømsforsyningssystem med 230/400 V /

50 Hz-netspænding („3+1”-kobling)

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DV ZP TT 255 255 V 1 900 391

www.dehn.de 7


Lynstrøms kombiafleder – type 1 Koordinerbar lynstrømsafleder – type 1

DEHNlimit PV 1000

900 330 113343 411 0.851 1 Stk. 548.00

2-polet kombiafleder til beskyttelse af solcelleanlæg

imod overspændinger også ved direkte lynnedslag.

Indsættes i snitflade 0 A

– 2 jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 1 afleder efter EN 61643-11

– Komplet kombiafleder på gnistgabsbasis til solcelleanlæg

op til 1000 V dc

– Størst mulig driftsikkerhed for anlægget med sikker

slukning af jævnstrømmen via gnistgabs-teknologi

– Høj lynstrømsafledeformåen

– Dobbeltklemme for V-tilslutning

Type DLM PV 1000

Max. PV-spænding [U OC STC ] for PV-generator 1000 V

Afledermærkespænding dc U max dc

1000 V

Lynstødstrøm (10/350) [L+/L- -> PE] I imp

50 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20)

100 kA

Restspænding [L+ -> L-]

3 kV

Slukkeevne dc I fi dc

100 A

Indbygningsmål 8 TE, DIN 43880

Antal

Type stk. Art.-nr.

DLM PV 1000 1 900 330 ny

DEHNbloc ® Maxi

900 025 101333 411 0.347 1 Stk. 194.00

900 026 101340 411 0.347 1 Stk. 198.00

Koordinerbar lynstrømsafleder til beskyttelse af

lavspændingsinstallationer imod overspændinger

også ved direkte lynnedslag.

Indsættes i snitflade 0 A

– 1 jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 1 afleder efter EN 61643-11

– Helkapslet RADAX-Flow-gnistgab med høj følgestrømsbegrænsning

– Selektiv til 35 A gL/gG-sikringer op til 50 kA eff

kortslutningsstrøm

– Direkte koordinerbar med aflederen DEHNguard

uden ekstra mellemkobling

– Lav restspænding

– Dobbeltklemme for V-tilslutning

– Multifunktionstilslutning for leder og sløjfeskinne

DEHNbloc Maxi 1 255 (L)

Koordinerbar, 1-polet lynstrømsafleder med høj følgestrømsbegrænsning

og valgfri driftspændingsvisning for

U C

= 255 V

– Lav restspænding ≤ 2,5 kV

Lynstrømsafledeformåen: 50 kA (10/350)

– Størst mulig driftsikkerhed for anlægget

– Integreret driftspændingsvisning

Antal

Type stk. Art.-nr.

DBM 1 255 1 900 025

DBM 1 255 L 1 900 026

900 015 108646 411 0.319 1 Stk. 191.00

DEHNbloc Maxi 1 135

Koordinerbar, 1-polet lynstrømsafleder med høj følgestrømsbegrænsning

for U C

= 135 V

– Lav restspænding ≤ 1,5 kV

Lynstrømsafledeformåen: 25 kA (10/350)

Antal

Type stk. Art.-nr.

DBM 1 135 1 900 015

900 016 109452 411 0.348 1 Stk. 196.00

DEHNbloc Maxi 1 320

Koordinerbar, 1-polet lynstrømsafleder med høj følgestrømsbegrænsning

for U C

= 320 V

– Lav restpænding ≤ 2,5 kV

Lynstrømsafledeformåen: 20 kA (10/350)

Antal

Type stk. Art.-nr.

DBM 1 320 1 900 016

961 140 116269 411 0.000 1 Stk. 282.00

961 145 116276 411 0.522 1 Stk. 296.00

DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)

Etpolet, koordinerbar lynstrømsafleder med høj følgestrømsbegrænsning

for 400/690 V TN-/TT-system

– Lav restspænding ≤ 2,5 kV

Lynstrømsafledeformåen: 35 kA (10/350)

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding.

Antal

Type stk. Art.-nr.

DBM 1 440 1 961 140 ny

DBM 1 440 FM 1 961 145 ny

Henvisning: Tilbehør findes på side 10.

8

www.dehn.de


Koordinerbar lynstrømsafleder – type 1

DEHNbloc ® Maxi S

900 220 106734 411 0.698 1 Stk. 230.00

Koordinerbar lynstrømsafleder med integreret

forsikring for samleskinnetilslutning til beskyttelse

af lavspændingsinstallationer imod overspændinger

også ved direkte lynnedslag.

Indsættes i snitflade 0 A

– 1 jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 1 afleder efter EN 61643-11

– Kombination af gnistgab og forsikring

– Monteres på PEN- / N-skinne

– Lav restspænding U P

≤ 2,5 kV (incl. 80 cm tilslutningsledning)

– Direkte koordinerbar med aflederen DEHNguard

uden ekstra mellemkobling

– Kortslutningsholdbarhed fra 100 kA eff

(220

kA peak

)

– Høj følgestrømsslukkeevne og følgestrømsbegrænsning

med RADAX-Flow-teknologi

– Høj lynstrømsafledeformåen

– Med lysledertilslutning til aflederovervågning

Antal

Type stk. Art.-nr.

DBM 1 255 S 1 900 220

Henvisning: Tilbehør findes på side 10.

Lynstrømsafleder – type 1

DEHNbloc ®

900 222 102521 411 0.331 1 Stk. 118.00

900 120 109377 411 0.873 1 Stk. 332.00

Lynstrømsafleder til beskyttelse af lavspændingsinstallationer

imod overspændinger også ved direkte

lynnedslag.

Indsættes i snitflade 0 A

– 1 jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 1 afleder efter EN 61643-11

– Helkapslet slukkegnistgab uden gasudblæsning

DEHNbloc ... 255 H

– 1- og 3-polet lynstrømsafleder

– Slukkegnistgab med RADAX-Flow-teknologi

– Restspænding U P

≤ 4kV

– Selektiv til 35 A gL/gG-sikringer op til 50 kA eff

Lynstrømsafledeformåen: 1-polet 50 kA (10/350)

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DB 1 255 H 255 V 1 900 222

DB 3 255 H 255 V 1 900 120

900 273 109353 411 0.178 1 Stk. 117.00

DEHNbloc NH00 255 H

1-polet lynstrømsafleder til indsættelse i NH-sikringsholdere

str. 00 i typiske hovedfordelertavler.

– Slukkegnistgab med RADAX-Flow-teknologi

– Restspænding U P

≤ 4kV

N-PE-lynstrømsafleder

DEHNgap

900 055 101357 411 0.310 1 Stk. 201.00

N-PE-lynstrømsafleder til beskyttelse af lavspændingsinstallationer

imod overspændinger også ved

direkte lynnedslag.

Indsættes i snitflade 0 A

– 1 jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 1 afleder efter EN 61643-11

– Afledeformåen 100 kA (10/350)

– N-PE-afleder, specielt for anvendelse i TT-system i

„3+1”-kobling mellem nul (N) og beskyttelsesleder

PE

– Slukkegnistgabsteknologi

DEHNgap Maxi 255

– Lav restspænding U P

≤1,5 kV

– Direkte koordinerbar med DEHNgap C/T

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DGPM 255 255 V 1 900 055

900 050 107496 411 0.507 1 Stk. 218.00

DEHNgap Maxi 1 255 S

– Effektivt slukkegnistgab med integreret tilstandsovervågning

– Monteres direkte på N-skinne

– Restspænding U P

≤ 2,5 kV (incl. 80 cm tilslutningsledning)

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DGPM 1 255 S 255 V 1 900 050

DEHNgap BN 255

– 1-polet N-PE-lynstrømsafleder

– Restspænding U P

≤ 4kV

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DGP BN 255 255 V 1 900 132

900 269 071490 411 0.161 1 Stk. 129.00

DEHNgap B NH00

– Monteres i NH-sikringsholdere str. 00 i typiske hovedfordelertavler

– Restspænding U P

≤ 4kV

Antal

Typ Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DGP B NH00 N 255 255 V 1 900 269

961 160 116290 411 0.369 1 Stk. 267.00

961 165 116306 411 0.372 1 Stk. 281.00

DEHNgap Maxi 440 (FM)

– For TT- og TN-S-systemer med 400/690 V

– Lav restspænding U P

≤ 2,5 kV

Lynstødstrøm 100 kA (10/350)

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DGPM 440 440 V 1 961 160 ny

DGPM 440 FM 440 V 1 961 165 ny

– Selektiv til 35 A gL/gG-sikringer op til 50 kA eff

– Afledeformåen: 25 kA (10/350)

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DB NH00 255 H 255 V 1 900 273

900 159 099999 411 0.261 1 Stk. 130.50

DEHNbloc 1 440

– 1-polet lynstrømsafleder

Lynstrømsafledeformåen op til 50 kA (10/350)

– Restspænding U P

≤ 4kV

– Dimensioneret til spændinger op til max. 440 V ac

Antal

Type Afledermærkespænding ac stk. Art.-nr.

DB 1 440 440 V 1 900 159

www.dehn.de 9


Tilbehør

Tilbehør

DEHNsignal

910 620 094291 417 0.153 1 Stk. 94.20

Fjernsignaliseringsenhed til Red/Line beskyttelseskomponenter

med snitflade „DEHNsignal DV...”

med potentialfri skiftekontakt og lyslederudgang.

Modtagermodul for lyslederoverførsel fra fjernsignaliseringsenheden

DEHNsignal DV..., med potentialfri

skiftekontakt.

DEHNsignal DV

Kan anvendes til alle beskyttelseskomponenter med 4-

trådet snitflade „DEHNsignal DV” (f.eks DEHNventil TNC

/ ... TNS / ... TT), med potentialfri skiftekontakt og lyslederudgang

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSI DV 1 910 620

DEHNsignal – Udvalgstabel

L L' L L' L L'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi

DBM 1 255

DBM 1 255

DBM 1 255

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN

D D D

SI SI SI

!

!

!

eller

3x DBM 1 255 Art.-nr. 900 025 3x DBM 1 255 L Art.nr. 900 026

L L' L L' L L' L L'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi

DBM 1 255

DBM 1 255

DBM 1 255

DBM 1 255

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN

D D D D

SI SI SI SI

!

!

!

!

eller

L L' L L' L L'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi

DBM 1 255 L DBM 1 255 L DBM 1 255 L

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN

D D D

SI SI SI

!

!

!

L L' L L' L L' L L'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi

DBM 1 255 L DBM 1 255 L DBM 1 255 L DBM 1 255

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN

D D D D

SI SI SI SI

!

!

!

!

14 11 12

DEHNsignal

DSI DBM

1 2 3

1x DSI DBM

Art.-nr. 910 623

14 11 12

DEHNsignal

DSI DV

1 2 3 4

910 621 092860 417 0.138 1 Stk. 88.00

DEHNsignal DV 2P

Kan anvendes til alle beskyttelseskomponenter med 2-

trådet snitflade „DEHNsignal DV 2P” (f.eks DEHNventil

2P TN / ... TT), med potentialfri skiftekontakt og lyslederudgang

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSI DV 2P 1 910 621

910 623 101388 417 0.123 1 Stk. 94.20

DEHNsignal DBM

Kan anvendes til alle beskyttelseskomponenter med 1-

trådet snitflade „DSI DV” i TN-C-system (f.eks.

DEHNbloc Maxi), med potentialfri skiftekontakt og lyslederudgang

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSI DBM 1 910 623

910 630 093720 417 0.114 1 Stk. 88.00

DEHNsignal E DV

Modtagermodul for lyslederoverførsel fra DEHNsignal

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSI E DV 1 910 630

4x DBM 1 255 Art.-nr. 900 025 3x DBM 1 255 L Art.-nr. 900 026

1x DBM 1 255 Art.-nr. 900 025

L L' L L' L L' N N'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNgap Maxi

DBM 1 255

DBM 1 255

DBM 1 255

DGPM 255

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N

D D D D

SI SI SI SI

!

!

!

!

eller

L L' L L' L L' N N'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi DEHNgap Maxi

DBM 1 255 L DBM 1 255 L DBM 1 255 L DGPM 255

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN N

D D D D

SI SI SI SI

!

!

!

!

3x DBM 1 255 Art.-nr. 900 025 3x DBM 1 255 L Art.-nr. 900 026

1x DGPM 255 Art.-nr. 900 055 1x DGPM 255 Art.-nr. 900 055

L L' L L'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi

DBM 1 255

DBM 1 255

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN

D D

SI SI

!

!

eller

L L' L L'

DEHNbloc ® Maxi DEHNbloc ® Maxi

DBM 1 255 L DBM 1 255

N’/PEN N/PEN N’/PEN N/PEN

D D

SI SI

!

!

2x DBM 1 255 Art.-nr. 900 025 1x DBM 1 255 L Art.-nr. 900 026

1x DBM 1 255 Art.-nr. 900 025

L L' N N'

DEHNbloc ® Maxi DEHNgap Maxi

DBM 1 255

DGPM 255

N’/PEN

N/PEN N

eller

L L' N N'

DEHNbloc ® Maxi DEHNgap Maxi

DBM 1 255 L DGPM 255

N’/PEN

N/PEN N

1x DSI DV

Art.-nr. 910 620

14 11 12

DEHNsignal

DSI DV

1 2 3 4

1x DSI DV

Art.-nr. 910 620

14 11 12

DEHNsignal

DSI DV 2P

1 2

1x DSI DV 2P

Art.-nr. 910 621

14 11 12

DEHNsignal

DSI DV 2P

1 2

D D

SI SI

!

!

D D

SI SI

!

!

DEHNsignal E 3

Lysleder-modtagermodul til selektiv tilstandsvisning /

samlet fejlmelding af 3 koordinerbare lynstrømsafledere

DEHNbloc Maxi S og evt. DEHNgap Maxi S i

5-leder systemer

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSI E 3 1 910 631

Tilbehør for DEHNsignal

910 640 093409 417 1.116 1 Stk. 158.00

LWL DSI

Lyslederkabel af kunststof

Antal

Type Diameter Længde stk. Art.-nr.

LWL DSI 2,2 mm 100 m 1 910 640

910 642 107878 417 0.080 1 Stk. 29.70

LWL DSI 18M

18 meter lyslederkabel af kunststof, specielt egnet til

anvendelse med DEHNbloc Maxi S

Antal

Type Diameter Længde stk. Art.-nr.

LWL DSI 18M 2,2 mm 18 m 1 910 642

1x DBM 1 255 Art.-nr. 900 025 1x DBM 1 255 L Art.-nr. 900 026

1x DGPM 255 Art.-nr. 900 055 1x DGPM 255 Art.-nr. 900 055

DEHNbloc ® Maxi

DEHNbloc ® Maxi

DEHNbloc ® Maxi

DBM 1 255 S

DBM 1 255 S

DBM 1 255 S

3x DBM 1 255 S Art.-nr. 900 220

DEHNbloc ® Maxi

DEHNbloc ® Maxi

DEHNbloc ® Maxi

DEHNgap Maxi

DBM 1 255 S

DBM 1 255 S

DBM 1 255 S

DGPM 1 255 S

3x DBM 1 255 S Art.-nr. 900 220

1x DGPM 1 255 S Art.-nr. 900 050

1x DSI DV 2P

Art.-nr. 910 621

12 11 14

L1

L2

L3

N´ N L

1x DSI E 3

Art.-nr. 910 631

12 11 14

L1

L2

L3

N´ N L

1x DSI E 3

Art.-nr. 910 631

910 641 093416 417 0.001 10 Stk. 6.60

LWL ST DSI

Stik til lyslederkabel

Antal

Type Diameter stk. Art.-nr.

LWL ST DSI 2,2 mm 10 910 641

10

www.dehn.de


Overspændingsbeskyttelse – type 2

Overspændingsbeskyttelse – type 2

DEHNguard ® modular

952 300 108431 412 0.324 1 Stk. 156.00

952 305 108448 412 0.327 1 Stk. 192.00

Flerpolet, modular afleder. Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer

imod overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Komplet enhed bestående af basisdel og stikbare

beskyttelsesmoduler

– Energetisk koordinerbar indenfor Red/Line

– Høj afledeformåen med effektive zinkoxidvaristorer

/gnistgab

– Høj sikkerhed med aflederovervågning

„Termodynamisk kontrol”

– Multifunktionstilslutning, leder og sløjfeskinne

– Let udskiftning af moduler uden værktøj

– Leveres også som FM-udg. med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmeld-ing

DEHNguard M TNC ... (FM)

Komplet 3-polet kobling til TN-C-system med 230/400 V

/ 50 Hz netspænding

Type DG M TNC 275 DG M TNC 275 FM

Afledermærkespænding ac U C 275 V 275 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG M TNC 275 1 952 300

DG M TNC 275 FM 1 952 305

952 400 108455 412 0.418 1 Stk. 208.00

952 405 108462 412 0.445 1 Stk. 256.00

DEHNguard M TNS ... (FM)

Komplet 3-polet kobling til TN-S-system med 230/400 V

/ 50 Hz netspænding

Type DG M TNS 275 DG M TNS 275 FM

Afledermærkespænding ac U C 275 V 275 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG M TNS 275 1 952 400

DG M TNS 275 FM 1 952 405

952 302 113305 412 0.385 1 Stk. 211.00

952 307 113312 412 0.388 1 Stk. 247.00

DEHNguard M WE ... (FM)

Komplet 3-polet kobling til TN-C-systemer med 400/690

V / 50 Hz netspænding i vindenergianlæg

– Forhøjet varistorspænding: Tager hensyn til kortvarige

spændingsvariationer

Type DG M WE 600 DG M WE 600 FM

Afledermærkespænding ac U C 600 V 600 V

Varistorspænding U mov 750 V 750 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 15 kA 15 kA

Restspænding U P ≤ 3 kV ≤ 3 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG M WE 600 1 952 302 ny

DG M WE 600 FM 1 952 307 ny

DEHNguard ® S / S FM

952 310 108479 412 0.393 1 Stk. 225.50

952 315 108486 412 0.415 1 Stk. 261.50

DEHNguard M TT ... (FM)

Komplet 4-polet kobling til TT- og TN-S-systemer med

230/400 V / 50 Hz netspænding („3+1”-kobling)

Type DG M TT 275 DG M TT 275 FM

Afledermærkespænding ac [L-N] U C 275 V 275 V

Afledermærkespænding ac [N-PE] U C 255 V 255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG M TT 275 1 952 310

DG M TT 275 FM 1 952 315

952 200 108394 412 0.228 1 Stk. 104.00

952 205 108400 412 0.231 1 Stk. 128.00

DEHNguard M TN ... (FM)

Komplet kobling til enfasede TN-systemer med 230 V

/ 50 Hz netspænding

Type DG M TN 275 DG M TN 275 FM

Afledermærkespænding ac U C 275 V 275 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG M TN 275 1 952 200

DG M TN 275 FM 1 952 205

952 071 109834 412 0.106 1 Stk. 64.00

952 072 109858 412 0.108 1 Stk. 64.00

1-polet, 952 070 108493 412 0.116 modular 1 Stk. 58.00 afleder. Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer

952 073 109872 412 0.119 1 Stk. 64.00

imod overspændinger.

952 074 108516 412 0.122 1 Stk. 64.00

952 075 109896 412 0.127 1 Stk. 64.00

952 076 109919 412 0.136 1 Stk. 64.00

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Universel afleder, bestående af basiselement og

stikbare beskyttelsesmoduler

– Høj afledeformåen med effektiv zinkoxidvaristor

– Høj sikkerhed med aflederovervågning

„Termodynamisk kontrol”

– Energetisk koordinerbar indenfor Red/Line

produktfamilien

– Funktions-/fejlvisning ved markering i rude

– Smal opbygning (modulopbygning) efter DIN

43880

– Multifunktionstilslutning, leder og sløjfeskinne

– Let udskiftning af beskyttelsesmodul uden brug

af værktøj

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

DEHNguard S ...

2-delt, bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul

Type DG S ... 75 150 275 320 385 440 600

Afledermærkespænding

ac U C 75 V 150 V 275 V 320 V 385 V 440 V 600 V

Afledermærkespænding

dc U C 100 V 200 V 350 V 420 V 500 V 585 V 600 V

Mærkeafledestødstrøm

(8/20) I n 10 kA 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA

Restspænding U P ≤ 0,4kV ≤ 0,7kV ≤ 1,25kV ≤ 1,5kV ≤ 1,75kV ≤ 2kV ≤ 2,5kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG S 75 1 952 071

DG S 150 1 952 072

DG S 275 1 952 070

DG S 320 1 952 073

DG S 385 1 952 074

DG S 440 1 952 075

DG S 600 1 952 076

952 091 109841 412 0.109 1 Stk. 76.00

952 092 109865 412 0.112 1 Stk. 76.00

952 090 108509 412 0.137 1 Stk. 70.00

952 093 109889 412 0.122 1 Stk. 76.00

952 094 108523 412 0.126 1 Stk. 76.00

952 095 109902 412 0.054 1 Stk. 76.00

952 096 109926 412 0.020 1 Stk. 76.00

DEHNguard S ... FM

2-delt, bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul.

Med potentialfri fjernmeldekontakt.

Type DG S ... 75 FM 150 FM 275 FM 320 FM 385 FM 440 FM 600 FM

Afledermærkespænding

ac U C 75 V 150 V 275 V 320 V 385 V 440 V 600 V

Afledermærkespænding

dc U C 100 V 200 V 350 V 420 V 500 V 585 V 600 V

952 110 108417 412 0.225 1 Stk. 121.50

952 115 108424 412 0.228 1 Stk. 133.50

Mærkeafledestødstrøm

(8/20) I n 10 kA 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA

DEHNguard M TT 2P ... (FM)

Komplet kobling til enfasede TT- og TN-systemer med

Restspænding U P ≤ 0,4kV ≤ 0,7kV ≤ 1,25kV ≤ 1,5kV ≤ 1,75kV ≤ 2 kV ≤ 2,5 kV

230 V / 50 Hz netspænding („1+1”-kobling)

Antal

Type stk. Art.-nr.

Type DG M TT 2P 275 DG M TT 2P 275 FM

DG S 75 FM 1 952 091

Afledermærkespænding ac [L-N] U C 275 V 275 V

DG S 150 FM 1 952 092

Afledermærkespænding ac [N-PE] U C 255 V 255 V

DG S 275 FM 1 952 090

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

DG S 320 FM 1 952 093

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

DG S 385 FM 1 952 094

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG S 440 FM 1 952 095

DG M TT 2P 275 1 952 110

DG S 600 FM 1 952 096

DG M TT 2P 275 FM 1 952 115

www.dehn.de 11


Overspændingsbeskyttelse – type 2 Overspændingsbeskyttelse – type 2

DEHNgap C S

952 030 108530 412 0.110 1 Stk. 70.50

952 035 108547 412 0.114 1 Stk. 82.50

N-PE-afleder.

Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer imod

overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Specielt til anvendelse i TT-system i „3+1”-kobling

og „1+1”-kobling mellem nul (N) og beskyttelsesleder

PE

– Høj afledeformåen

– 2-delt, bestående af basisdel og stikbart gnistgab-beskyttelsesmodul

– Energetisk koordinerbar indenfor Red/Line produktfamilien

– Let udskiftning af beskyttelsesmodul uden brug

af værktøj

– Funktions-/fejlvisning ved markering i rude

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

Type DGP C S DGP C S FM

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Lynstødstrøm (10/350) I imp 12 kA 12 kA

Restspænding U P ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGP C S 1 952 030 ny

DGP C S FM 1 952 035 ny

DEHNguard ® ... H LI

950 160 106987 412 0.405 1 Stk. 232.40

Flerpolet afleder med „Proaktiv termokontrol”.

Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer imod

overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Komplet enhed til de almindeligt forekommende

nettyper, bestående af basisdel og stikbare

beskyttelsesmoduler

– Entydig tilstandskontrol med 3-trins angivelse af

levetiden forbundet med

fjernsignalisering

– Aflederovervågning „Proaktiv termokontrol”

– Tidlig advarsel om udskiftning af modul

ved truende overbelastning af aflederen

– Energetisk koordinerbar indenfor Red/Line

produktfamilienn

DEHNguard TNC H LI

Komplet, 3-polet kobling med aflederovervågning

„Proaktiv termokontrol” til TN-C-System med 230/400 V

/ 50 Hz-netspænding

Type

DG TNC H230 400 LI

Afledermærkespænding ac U C

275 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

20 kA

Max. afledestødstrøm (8/20) I max

65 kA

Restspænding U P

≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG TNC H230 400 LI 1 950 160

Beskyttelsesmodul, DEHNguard ®

M, ... S og DEHNgap C S

952 011 109773 412 0.032 1 Stk. 51.50

952 012 109780 412 0.035 1 Stk. 51.50

Udskiftning 952 010 108356 412 0.042 1 Stk. 45.50af de stikbare beskyttelsesmoduler kan

952 013 109797 412 0.045 1 Stk. 51.50

952 014 108363 412 0.049 1 Stk. 51.50

952 015 109803 412 0.053 1 Stk. 51.50

952 016 109810 412 0.062 1 Stk. 51.50

foretages 952 017 113329 412 0.062 1 uden Stk. 63.80 at frakoble netspændingen og

uden at fjerne afdækning i gruppetavlen.

Varistor-beskyttelsesmodul

Varistor-beskyttelsesmodul til DEHNguard M ... og

DEHNguard S ...

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG MOD 75 1 952 011

DG MOD 150 1 952 012

DG MOD 275 1 952 010

DG MOD 320 1 952 013

DG MOD 385 1 952 014

DG MOD 440 1 952 015

DG MOD 600 1 952 016

DG MOD 750 1 952 017 ny

952 050 108370 412 0.037 1 Stk. 58.00

N-PE-gnistgab-beskyttelsesmodul til

DEHNguard M TT ...

N-PE-gnistgab-beskyttelsesmodul til 2- og 4-polede

DEHNguard DG M TT ...

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG MOD NPE 1 952 050 ny

952 060 108387 412 0.001 1 Stk. 58.00

N-PE-gnistgab-beskyttelsesmodul til

DEHNgap C S

N-PE-gnistgab-beskyttelsesmodul til 1-polet N-PE-afleder

DEHNgap DGP C S ...

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGP C MOD 1 952 060 ny

950 170 106994 412 0.522 1 Stk. 309.40

DEHNguard TNS H LI

Komplet, 4-polet kobling med aflederovervågning

„Proaktiv termokontrol” til TN-S-system med 230/400 /

50 Hz-netspænding

Type

DG TNS H230 400 LI

Afledermærkespænding ac U C

275 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

20 kA

Max. afledestødstrøm (8/20) I max

65 kA

Restspænding U P

≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG TNS H230 400 LI 1 950 170

950 150 105409 412 0.485 1 Stk. 300.80

950 151 105416 412 0.489 1 Stk. 318.80

DEHNguard TT H LI

Komplet, 4-polet kobling med aflederovervågning

„Proaktiv termokontrol” til TT- og TN-S-system med 230/

400 V / 50 Hz-netspænding („3+1”-kobling)

Type DG TT H230 400 LI DG TT H230 400 LI385

Afledermærkespænding ac [L-N] 275 V 385 V

Afledermærkespænding ac [N-PE] 255 V 255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Max. afledestødstrøm (8/20) I max 65 kA 65 kA

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG TT H230 400 LI 1 950 150

DG TT H230 400 LI385 1 950 151 ny

950 120 105386 412 0.159 1 Stk. 82.60

950 121 105393 412 0.126 1 Stk. 88.90

DEHNguard T H LI

2-delt, bestående af besisdel og stikbart beskyttelsesmodul

med aflederovervågning „Proaktiv termokontrol”

Type DG T H 275 LI DG T H 385 LI

Afledermærkespænding ac U C 275 V 385 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Max. afledestødstrøm (8/20) I max 65 kA 65 kA

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG T H 275 LI 1 950 120

DG T H 385 LI 1 950 121 ny

12

www.dehn.de


Overspændingsbeskyttelse – type 2 Overspændingsbeskyttelse – type 2

Tilbehør for DEHNguard ® ... H LI

950 130 105423 412 0.055 1 Stk. 59.40

Varistor-beskyttelsesmodul med

“Proaktiv termokontrol”

Antal

Type stk. Art.-nr.

T H 275 LI 1 950 130

T H 385 LI 1 950 131

900 216 114746 412 0.033 200 Stk. 62.00

N-PE-gnistgab-beskyttelsesmodul

Antal

Type stk. Art.-nr.

T C H 255 1 900 216

DEHNguard ® T / T FM

950 220 112926 412 0.114 1 Stk. 65.00

1-polet, modular afleder.

Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer imod

overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Høj afledeformåen med effektiv zinkoxidvaristor

– Kort reaktionstid

– 2-delt, bestående af basiselement og stikbart

beskyttelsesmodul

– Høj overvågningssikkerhed med „Termodynamisk

kontrol”

– Fejlvisning ved rød markering i rude

– Smal opbygning (modulopbygget) efter DIN

43880

– Multifunktionstilslutning, leder og sløjfeskinne

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

DEHNguard T

2-delt, bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul

Type DG T 48

Afledermærkespænding ac U C

48 V

Afledermærkespænding dc U C

60 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

10 kA

RestspændingU P

≤ 0,3 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG T 48 1 950 220

950 225 112933 412 0.119 1 Stk. 77.00

DEHNguard T FM

2-delt, bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul,

med potentialfri kontakt til fjernmelding

DEHNguard ® PV ... SCP (FM)

950 500 112964 412 0.151 1 Stk. 86.00

950 501 115644 412 0.157 1 Stk. 86.00

1-polet 950 502 116214 412 0.187afleder, 1 Stk. 93.00 med integreret kortslutter til

anvendelse i DC-kredse i solcelleanlæg

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Kan anvendes i alle solcelleanlæg efter IEC

60364-7-712

– Høj afledeformåen med effektiv zinkoxidvaristor

– Kort reaktionstid

– Kortslutningsholdbarhed vedvarende: 80 A dc

– Kortslutningsholdbarhed korttidig: 50 kA / 5 ms

– Høj overvågningssikkerhed med „Termodynamisk

kontrol”

– Visning af overbelastning ved rød markering i

rude

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

DEHNguard PV ... SCP

1-polet afleder med kombineret frakoblings- og kortslutningsanordning

til anvendelse i solcelleanlæg

Type DG PV ... 500 SCP 700 SCP 1200 SCP

Afledermærkespænding dc U C 500 V 700 V 1200 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 15 kA 15 kA

Restspænding ved I n U P 2 kV 2,5 kV 4,2 kV

Kortslutningsholdbarhed I pmax 50 kA / 5 ms 50 kA / 5 ms 50 kA / 5 ms

Kortslutningsholdbarhed vedv. I K 80 A dc 80 A dc 80 A dc

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG PV 500 SCP 1 950 500

DG PV 700 SCP 1 950 501 ny

DG PV 1200 SCP 1 950 502 ny

950 505 112971 412 0.156 1 Stk. 98.00

950 506 115651 412 0.160 1 Stk. 98.00

950 507 116221 412 0.190 1 Stk. 105.00

DEHNguard PV ... SCP FM

1-polet afleder med kombineret frakoblings- og kortslutningsanordning

til anvendelse i solcelleanlæg. Med

potentialfri fjernmeldekontakt.

Type DG PV ... 500 SCP FM 700 SCP FM 1200 SCP FM

Afledermærkespænding dc U C 500 V 700 V 1200 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 15 kA 15 kA

Restspænding ved I n U P 2 kV 2,5 kV 4,2 kV

Kortslutningsholdbarhed I pmax 50 kA / 5 ms 50 kA / 5 ms 50 kA / 5 ms

Kortslutningsholdbarhed vedv. I K 80 A dc 80 A dc 80 A dc

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG PV 500 SCP FM 1 950 505

DG PV 700 SCP FM 1 950 506 ny

DG PV 1200 SCP FM 1 950 507 ny

Type

DG T 48 FM

Afledermærkespænding ac U C

48 V

Afledermærkespænding dc U C

60 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

10 kA

RestspændingU P

≤ 0,3 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG T 48 FM 1 950 225

Tilbehør, DEHNguard ® T / DEHNguard ® T FM

950 230 114654 412 0.053 1 Stk. 52.00

Varistor-beskyttelsesmodul med

“Termodynamisk kontrol”

Antal

Type stk. Art.-nr.

T 48 1 950 230

www.dehn.de 13


Overspændingsbeskyttelse – type 2 Overspændingsbeskyttelse – type 2

DEHNguard ® Y PV

900 517 100749 412 0.330 1 Stk. 180.00

900 547 100732 412 0.347 1 Stk. 216.50

Komplet Y-koblet afleder til beskyttelse af solcelleanlæg

imod overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Komplet enhed til solcelleanlæg bestående af

basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler

– Fejlresistent Y-kobling med 3 højtydende varistorer,

forhindrer beskadigelse af overspændingsbeskyttelsen

ved isolationsfejl i solcellekredsen

– Indsættes efter IEC 60364-7-712 „Opføring af solcelle-forsyningssystemer”

– Høj afledeformåen med effektiv zinkoxidvaristor

– Høj overvågningssikkerhed med „Termodynamisk

kontrol”

– Fejlvisning ved rød markering i rude

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

Type DG Y PV 1000 DG Y PV 1000 FM

PV-spænding, IEC 60364-7-712 U OC STC 1000 V 1000 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 20 kA 20 kA

Restspænding U P ≤ 4 kV ≤ 4 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG Y PV 1000 1 900 517

DG Y PV 1000 FM 1 900 547

Tilbehør for DEHNguard ® Y PV

Varistor-beskyttelsesmodul med

“Termodynamisk kontrol”

Antal

Type stk. Art.-nr.

T 440 1 900 675

DEHNguard ® 1000 (FM)

950 102 105621 412 0.203 1 Stk. 99.30

950 112 105638 412 0.215 1 Stk. 111.30

1-polet, kompakt afleder.

Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer imod

overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Høj afledeformåen med effektiv zinkoxidvaristor

– Kort reaktionstid

– Høj overvågningssikkerhed med „Termodynamisk

kontrol”

– Fejlvisning med rød markering i rude

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

klemme for tilslutning af fjernmelding

DEHNguard ® T VA /

DEHNguard ® T VA FM

900 667 093331 412 0.134 1 Stk. 78.00

900 659 076891 412 0.140 1 Stk. 72.00

1-polet afleder.

Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer imod

overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– 2-delt, bestående af basiselement og stikbart

beskyttelsesmodul

– Effektiv zinkoxidvaristor og gnistgab i seriekobling

– Overvågning med „Termodynamisk kontrol”

– Energetisk koordinerbar indenfor Red/Line

produktfamilien

– Fejlvisning ved markering i rude

– Smal opbygning (modulopbygget) efter DIN

43880

– Multifunktionstilslutning for leder og sløjfeskinne

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet skiftekontakt

for tilslutning af fjernmelding

DEHNguard T VA

1-polet afleder med varistor og gnistgab i seriekobling

Type DG T 75 VA DG T 275 VA

Afledermærkespænding ac U C 75 V 275 V

Afledermærkespænding dc U C 100 V 350 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 10 kA 10 kA

Restspænding U P ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG T 75 VA 1 900 667

DG T 275 VA 1 900 659

900 692 093348 412 0.136 1 Stk. 98.30

900 689 076761 412 0.150 1 Stk. 92.30

DEHNguard T VA FM

1-polet afleder med varistor og gnistgab i seriekobling.

Med potentialfri fjernmeldekontakt

Type DG T 75 VA FM DG T 275 VA FM

Afledermærkespænding ac U C 75 V 275 V

Afledermærkespænding dc U C 100 V 350 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 10 kA 10 kA

Restspænding U P ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG T 75 VA FM 1 900 692

DG T 275 VA FM 1 900 689

Type DG 1000 DG 1000 FM

Afledermærkespænding ac U C 1000 V 1000 V

Afledermærkespænding dc U C 1000 V 1000 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 15 kA 15 kA

Restspænding U P ≤ 4,2 kV ≤ 4,2 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DG 1000 1 950 102

DG 1000 FM 1 950 112

Tilbehør, DEHNguard ® / DEHNguard ® ... FM

900 411 107205 452 0.054 1 Stk. 10.90

EB DG 3-polet, enfaset

Jordingsbøjle til sammenkobling af jordklemmen for 3

eller 4 DEHNguard 1000 (FM)-afledere

Tilslutnings- Antal

Type Mål klemme stk. Art.-nr.

EB DG 1000 1 334x112x3mm op til 25 mm 2 1 900 411

14

www.dehn.de


Overspændingsbeskyttelse – type 2 Overspændingsbeskyttelse – type 3

V NH / VA NH

900 261 094352 412 0.193 1 Stk. 90.10

900 263 094369 412 0.194 1 Stk. 92.90

Afleder i NH-opbygning.

Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer imod

overspændinger.

Indsættes i snitflade 0 B

– 1 og højere jvf. beskyttelseszoneprincippet.

DE patent.

Type 2 afleder efter EN 61643-11

– Afleder til indsættelse i NH-sikringsholdere str. 00

og 1

– Zinkoxidvaristor med overvågning, frakobling og

integreret forsikring (VA NH desuden med seriekoblet

gnistgab)

– Energetisk koordinerbar indenfor Red/Line

produktfamilien

– Fejlvisning ved udspring af signalstift

V NH00 (FM)

Til montering i NH-sikringsholdere str. 00. Leveres og

med signalstift til fjernmelding.

Type V NH00 280 V NH00 280 FM

Afledermærkespænding ac U C 280 V 280 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 15 kA 15 kA

Restspænding U P ≤ 1,25 kV ≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

V NH00 280 1 900 261

V NH00 280 FM 1 900 263

900 270 106703 412 0.221 1 Stk. 96.70

V NH1

Til montering i NH-sikringsholdere str. 1

Type V NH1 280

Afledermærkespænding ac U C

280 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

15 kA

Restspænding U P

≤ 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

V NH1 280 1 900 270

DEHNrail modular

953 201 109674 413 0.079 1 Stk. 70.50

953 202 109681 413 0.081 1 Stk. 70.50

2-polet, 953 203 109698 413 0.075 modular 1 Stk. 70.50 afleder. Til beskyttelse af perifere

953 204 109704 413 0.079 1 Stk. 70.50

953 200 108301 413 0.081 1 Stk. 70.50

apparater og industrielektronik imod transiente

overspændinger i netforsyningen. Type 3 afledere

anvendes kun med foran siddende type 2 afledere.

Type 3 afleder efter EN 61643-11.

– 2-polet afleder bestående af basiselement og

stikbart beskyttelsesmodul

– Høj afledeformåen med kombination af effektiv

zinkoxidvaristor og gnistgab

– Energetisk koordinerbar indenfor Red/Line

produktfamilien

– Funktions- / fejlvisning med markering i rude

– Smal opbygning (modulopbygning) efter DIN

43880

– Let udskiftning af beskyttelsesmodul uden brug

af værktøj

– Leveres også som FM-udgave med 3-polet potentialfri

skiftekontakt for tilslutning af fjernmelding

DEHNrail M 2P ...

2-polet afleder bestående af basiselement og stikbart

beskyttelsesmodul

Type DR M 2P ... 30 60 75 150 255

Afledermærkespænding ac U C 30 V 60 V 75 V 150 V 255 V

Afledermærkespænding dc U C 30 V 60 V 75 V 150 V 255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20)

[L+N-PE] I n 2 kA 2 kA 4 kA 4 kA 5 kA

Restspænding [L-N] U P ≤180 V ≤ 350 V ≤ 400 V ≤ 640 V ≤ 1250 V

Restspænding [L/N-PE] U P ≤ 630 V ≤ 730 V ≤ 730 V ≤ 800 V ≤ 15000 V

Antal

Type stk. Art.-nr.

DR M 2P 30 1 953 201 ny

DR M 2P 60 1 953 202 ny

DR M 2P 75 1 953 203 ny

DR M 2P 150 1 953 204 ny

DR M 2P 255 1 953 200 ny

900 262 072572 412 0.192 1 Stk. 96.50

900 264 073661 412 0.195 1 Stk. 100.20

VA NH00 (FM)

Til montering i NH-sikringsholdere str. 00. Leveres og

med signalstift til fjernmelding. Varistor og gnistgab i

seriekobling.

Type VA NH00 280 VA NH00 280 FM

Afledermærkespænding ac U C 280 V 280 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 10 kA 10 kA

Restspænding U P ≤ 2,0 kV ≤ 2,0 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

VA NH00 280 1 900 262

VA NH00 280 FM 1 900 264

900 271 106710 412 0.220 1 Stk. 102.90

VA NH1

Til montering i NH-sikringsholdere str. 1. Varistor og

gnistgab i seriekobling.

Type VA NH1 280

Afledermærkespænding ac U C

280 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

10 kA

Restspænding U P

≤ 2,0 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

VA NH1 280 1 900 271

953 206 109711 413 0.083 1 Stk. 82.50

953 207 109728 413 0.081 1 Stk. 82.50

953 208 109735 413 0.079 1 Stk. 82.50

953 209 109742 413 0.080 1 Stk. 82.50

953 205 108318 413 0.102 1 Stk. 82.50

DEHNrail M 2P ... FM

2-polet afleder bestående af basiselement og stikbart

beskyttelsesmodul. Med potentialfri fjernmeldekontakt.

Type DR M 2P ... 30 FM 60 FM 75 FM 150 FM 255 FM

Afledermærkespænding ac U C 30 V 60 V 75 V 150 V 255 V

Afledermærkespænding dc U C 30 V 60 V 75 V 150 V 255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20)

[L+N-PE] I n 2 kA 2 kA 4 kA 4 kA 5 kA

Restspænding [L-N] U P ≤180 V ≤ 350 V ≤ 400 V ≤ 640 V ≤ 1250 V

Restspænding [L/N-PE] U P ≤ 630 V ≤ 730 V ≤ 730 V ≤ 800 V ≤ 15000 V

Antal

Type stk. Art.-nr.

DR M 2P 30 FM 1 953 206

DR M 2P 60 FM 1 953 207

DR M 2P 75 FM 1 953 208

DR M 2P 150 FM 1 953 209

DR M 2P 255 FM 1 953 205

Beskyttelsesmodul, DEHNrail M

953 011 109636 413 0.025 1 Stk. 55.50

953 012 109643 413 0.026 1 Stk. 55.50

DR953 013 MOD 109650 413 0.024 1...: Stk. 55.50 Beskyttelsesmodulet passer til alle 2-

953 014 109667 413 0.025 1 Stk. 55.50

953 010 108295 413 0.277 1 Stk. 55.50

polede afledere DEHNrail M 2P ...

Beskyttelsesmodul til DEHNrail M

Beskyttelsesmodul med integreret Y-beskyttelseskobling

Type DR MOD ... 30 60 75 150 255

Afledermærkespænding ac U C 30 V 60 V 75 V 150 V 255 V

Afledermærkespænding dc U C 30 V 60 V 75 V 150 V 255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20)

[L+N-PE] I n 2 kA 2 kA 4 kA 4 kA 5 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DR MOD 30 1 953 011

DR MOD 60 1 953 012

DR MOD 75 1 953 013

DR MOD 150 1 953 014

DR MOD 255 1 953 010

www.dehn.de 15


Overspændingsbeskyttelse – type 3

DEHNrail 230 3N

901 130 077201 412 0.227 1 Stk. 151.50

4-polet afleder til beskyttelse af 230/400 V apparater

og industrielektronik imod transiente overspændinger

i netforsyningen.

Type 3 afleder efter EN 61643-11

– 4-polet afleder med overvågnings- og frakoblingsanordning

– Optisk funktionsvisning for de tre faser (grøn) og

optisk fejlvisning (rød)

– Potentialfri fjernmeldekontakt (brydekontakt) til

fejlvisning (uden afbrydelse af hovedstrømkredsen)

Type

DR 230 3N FML

Afledermærkespænding ac U C

255/440 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

5 kA

Restspænding [L-N] U P

≤ 1,25 kV

Restspænding [L/N-PE] U P

≤ 1,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DR 230 3N FML 1 901 130

Netfilter

912 254 073685 417 0.300 1 Stk. 128.20

Til beskyttelse af forsyningen på industrielektronisk

udstyr (f.eks. programmerbare styringer / PCL) imod

højfrekvent støj.

– Beskytter følsom industrielektronik imod symmetriske

og asymmetriske forstyrrelser

– Supplerer overspændingsbeskyttelse, som f.eks.

DEHNrail 230 FML

– Enkel montering på DIN-skinne i styretavle eller

lignende

Type NF 10

Mærkespænding ac U N

230 V

Mærkelaststrøm ac I L

10 A

Dæmpning ved i f = 1 MHz, symmetrisk:

> 64 dB

Dæmpning ved f = 1 MHz, asymmetrisk:

> 69 dB

Antal

Type stk. Art.-nr.

NF 10 1 912 254

Overspændingsbeskyttelse – type 3

SPS-Protektor

912 253 068360 413 0.563 1 Stk. 248.00

Til beskyttelse af 230/400 V apparater og industrielektronisk

udstyr (f.eks. programmerbare styringer/

PCL) imod transiente overspændinger og højfrekvent

støj.

Type 3 afleder efter EN 61643-11

– Overspændingsbeskyttelse med overvågningsog

frakoblingsanordning

– Støjfilter med forhøjet dæmpning

– Opbygning i skærmet kabinet

– Optisk funktionsvisning (grøn glimlampe slukkes

ved defekt) og potentialfri fjernmeldekontakt

(brydekontakt) til fejlvisning (uden afbrydelse af

hovedstrømkredsen)

Type

Mærkespænding ac U N

Mærkestrøm ac I L

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

Restspænding [L-N] U P

Restspænding [L/N-PE] U P

DEHNsafe

SPS PRO

230 V

3 A

5 kA

≤ 0,8 kV

≤ 1,0 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

SPS PRO 1 912 253

924 370 081321 413 0.071 1 Stk. 78.20

Til beskyttelse af apparater imod transiente overspændinger.

Til indbygning i den elektriske installation, f.eks. i

kabelkanaler og indbygningsdåser.

Type 3 afleder efter EN 61643-11

– 2-polet afleder til beskyttelse af apparater

– Optisk funktions- og fejlvisning

– Programmerbar akustisk fejlindikation med testfacilitet

og afstilling (slukning)

Type

DSA 230 LA

Afledermærkespænding ac U C

255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

5 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSA 230 LA 1 924 370

924 328 100008 413 0.015 1 Stk. 3.20

Tilbehør for DEHNsafe

Afdækningsramme

1 fag i alpha eksklusiv udførelse

Antal

Type Farve stk. Art.-nr.

AR1 STW Studiohvid 1 924 328

Centralafdækningsplade

1 fag i alpha eksklusiv udførelse

Antal

Type Farve stk. Art.-nr.

ZAP STW Studiohvid 1 924 329

16

www.dehn.de


Overspændingsbeskyttelse – type 3 Overspændingsbeskyttelse – type 3

DEHNflex

924 396 091016 413 0.031 1 Stk. 69.80

Til beskyttelse af apparater imod transiente overspændinger.

Til indbygning i

lavspændingsinstallationer, f.eks. i kanalskinner og

indbygningsdåser.

Type 3 afleder efter EN 61643-11

– 2-polet afleder med overvågnings- og frakoblingsanordning

– Akustisk fejlindikation (uden afbrydelse af

hovedstrømkredsen)

DEHNflex M

Kompaktversion

Type DFL M 255

Afledermærkespænding ac U C

255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

3 kA

Restspænding [L-N] U P

≤ 1,25 kV

Restspænding [L/N-PE] U P

≤ 1,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

924 389 073692 413 0.035 1 Stk. 77.60

DEHNflex A

Med testfacilitet

VC 280/2

900 471 067547 415 0.022 1 Stk. 25.40

Til beskyttelse af (elektroniske) apparater imod

transiente overspændinger.

Kan indbygges direkte i det apparat, der skal

beskyttes.

Type 3 afleder efter EN 61643-11

– 2-polet afleder med overvågnings- og frakoblingsanordning

– Komplet overspændingsbeskyttelseskobling til

apparater med vekselspændingsforsyning

– Potentialfri fjernmeldekontakt (brydekontakt)

med testfacilitet til fejlvisning (ingen afbrydelse

af hovedstrømkredsen)

– Loddebenstilslutning

Type VC 280 2

Afledermærkespænding ac U C

280 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

5 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

VC 280 2 1 900 471

Type DFL A 255

Afledermærkespænding ac U C

255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

5 kA

Restspænding [L-N] U P

≤ 1,25 kV

Restspænding [L/N-PE] U P

≤ 1,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DFL A 255 1 924 389

924 395 076334 413 0.066 1 Stk. 94.90

DEHNflex D

Egnet til videresløjfning til flere dåser, med testfacilitet

Type DFL D 255

Afledermærkespænding ac U C

255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

5 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DFL D 255 1 924 395

STC-Modul

924 350 118102 413 0.000 1 Stk. 79.00

Til beskyttelse af elektroniske apparater imod transiente

overspændinger. Til indsættelse i Europastikdåser.

Type 3 afleder efter EN 61643-11

– 2-polet afleder med overvågnings- og frakoblingsanordning

– Akustisk fejlindikation (uden afbrydelse af

hovedstrømkredsen)

– Kunststofbærering med snaplås for enkel montering

på allerede monterede stikdåser

Type STC 230

Afledermærkespænding ac U C

255 V

Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L+N-PE] I n

5 kA

Restspænding [L-N] U P

≤ 1,25 kV

Restspænding [L/N-PE] U P

≤ 1,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

STC 230 1 924 350

www.dehn.de 17


18

www.dehn.de


Generelt tilbehør

Tilbehør til ledningsføring

900 699 067172 452 0.120 1 Stk. 23.00

Gennemgangsklemme

DK 35 gennemgangsklemme til sløjfeskinneforbindelse

af type 1 og type 2 afledere og forbindelse af koblingspunkter

i de forskellige koblingsvarianter.

Mærke- Mærkelast- Antal

Type spænding ac/dc strøm ac stk. Art.-nr. .

DK 35 500 V 100 A 1 900 699

900 589 109339 452 0.020 1 Stk. 4.80

Tilslutningsklemme

STAK 2X16 tilslutningsklemme

For EMC optimering ved serieforbindelse i.h.t. IEC

60364-5-53. Ved anvendelse af STAK 2X16 tilslutningsklemme

tillades et mindre tilslutningstværsnit end opgivet

som min. tværsnit for type 1 og type 2 afledere.

Antal

Type stk. Art.-nr.

STAK 2X16 1 900 589

Sløjfeskinne / modulsystem

til ledningsføring

900 610 048553 452 0.018 100 Stk. 2.50

Sløjfeskinne til sammenkobling af jordklemmen

(enfaset), forbindelse af nullederne N-, N´-(tofaset)

og fasetilslutning (tre- og firefaset).

MVS 3- eller 4-polet, enfaset

Til sammenkobling af jordklemmen på f.eks. 3 eller 4

DEHNguard M eller DEHNguard S

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 1 4 4 TE 16 mm 2 1 900 610

MVS 1 3 3 TE 16 mm 2 1 900 615

900 848 107816 452 0.033 1 Stk. 2.90

MVS 7-polet, enfaset

Til sammenkobling af jordklemmen på f.eks. 3

DEHNbloc Maxi og 1 DEHNgap Maxi ved opbygning af

„3+1”-koblingen

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 1 7 7 TE 16 mm 2 1 900 848

MVS 8-polet, enfaset

Til sammenkobling af jordklemmen på f.eks. 4

DEHNbloc Maxi

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 1 8 8 TE 16 mm 2 1 900 611

Generelt tilbehør

900 595 078208 452 0.055 1 Stk. 8.90

MVS 6-polet, trefaset, 6 TE

Til fasetilslutning af type 2 afledere

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 3 6 6 TE 16 mm 2 1 900 595

900 813 090842 452 0.065 1 Stk. 26.40

MVS 6-polet, trefaset, 8 TE

Til fasetilslutning af DEHNventil M TNC

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 3 6 8 8 TE 16 mm 2 1 900 813

900 613 072428 452 0.650 1 Stk. 54.00

MVS 57-polet, trefaset

Til fasetilslutning af type 2 afledere

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 3 57 57 TE 16 mm 2 1 900 613

900 814 091115 452 0.110 1 Stk. 42.30

MVS 8-polet, firefaset

Til fasetilslutning af DEHNventil M TNS og TT

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 4 8 11 11 TE 16 mm 2 1 900 814

900 614 072534 452 0.802 1 Stk. 76.00

MVS 56-polet, firefaset

Til fasetilslutning af type 2 afledere

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 4 56 56 TE 16 mm 2 1 900 614

EB DG 3-polet, enfaset

Jordingsbøjle til sammenkobling af jordklemmen på 3

eller 4 DEHNguard 1000 (FM)

Tilslutnings- Antal

Type Mål klemme stk. Art.-nr.

EB DG 1000 1 334x112x3mm op til 25 mm 2 1 900 411

900 612 069428 452 0.288 1 Stk. 19.60

MVS 57-polet, enfaset

Til sammenkobling af jordklemmen på type 1 og type 2

afledere eller en kombination heraf

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 1 57 57 TE 16 mm 2 1 900 612

900 616 073289 452 0.107 1 Stk. 23.80

MVS 7-polet, tofaset, 16 TE

Til forbindelse af nullederne N og N´ ved opbygning af

„3+1”-koblingen med DEHNbloc/1, DEHNbridge 35 A

og DEHNguard

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 2 7 16 16 TE 16 mm 2 1 900 616

900 619 073296 452 0.136 1 Stk. 28.20

MVS 7-polet, tofaset, 22 TE

Til forbindelse af nullederne N og N´ ved opbygning af

„3+1”-kobling med DEHNbloc/1, DEHNbridge 63 A og

DEHNguard

Max. ind- Mærke- Antal

Type bygningslængde tværsnit stk. Art.-nr.

MVS 2 7 22 22 TE 16 mm 2 1 900 619

www.dehn.de 19


Skillegnistgab

Skillegnistgab

Skillegnistgab

923 023 074262 442 0.206 1 Stk. 85.50

923 021 036161 442 0.185 1 Stk. 73.00

Til lynbeskyttelses-potentialudligning efter DS / EN

/ IEC 62305, f.eks til nærførte katodisk beskyttede

anlæg og andre steder, hvor der ønskes galvanisk

adskillelse.

TFS / KFSU

Med kunststofkappe og 2 tilslutninger Ø 10 mm, NIRO

(A2)

Type TFS KFSU

Lynstødstrøm (10/350) I imp 100 kA —

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 100 kA 100 kA

Tændspænding (50 Hz) U aw 2,5 kV 2,5 kV

100 % lyntændspænding U rimp 4 kV 4 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

TFS 1 923 023

KFSU 1 923 021

EXFS L / EXFS KU

923 060 038899 443 0.725 1 Stk. 165.30

923 061 038905 443 0.750 1 Stk. 165.30

Til923 062 udligning 038912 443 0.800 1 Stk. 165.30 over isolerflanger og isolerforskruninger

ved katodisk beskyttede rørnet (f.eks rørledninger

eller gasanlæg) i Ex-områder ved overspændinger

og lynstrømme.

– ATEX-certificeret til zone 2

EXFS L

Kabeltype: NSLFF (Cu), højfleksibel, 25 mm 2

Type

EXFS L100 EXFS L200 EXFS L300

Lynstødstrøm (10/350) I imp 50 kA 50 kA 50 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 100 kA 100 kA 100 kA

Tændspænding (50 Hz) U aw 1,2 kV 1,2 kV 1,2 kV

100 % lyntændspænding U rimp 2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV

Kabellængde 100 mm 200 mm 300 mm

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS L100 1 923 060

EXFS L200 1 923 061

EXFS L300 1 923 062

923 019 033177 443 1.800 1 Stk. 346.00

EXFS KU

Til montage i jord over isolerkoblinger, kabeltype: NYY-J

(Cu), 25 mm 2 , 2x1,5 m

Type

EXFS KU

Lynstødstrøm (10/350) I imp

50 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

100 kA

Tændspænding (50 Hz) U aw

1,2 kV

100 % lyntændspænding U rimp 2,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS KU 1 923 019

EXFS 100 / EXFS 100 KU

923 100 108325 443 0.288 1 Stk. 208.00

Til udligning over isolerflanger og isolerforskruninger

ved katodisk beskyttede rørnet (f.eks rørledninger

eller gasanlæg) i Ex-områder ved overspændinger

og lynstrømme.

– Lav tændspænding

– ATEX-certificeret til zone 1 og zone 21

EXFS 100

Skillegnistgab til Ex-områder. Med kunststofkappe og

M10 gevindbolte for tilslutning.

Type EXFS 100

Lynstødstrøm (10/350) I imp

100 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

100 kA

Tændspænding (50 Hz) U aw

0,3 kV

100 % lyntændspænding U rimp 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS 100 1 923 100 ny

923 101 108332 443 1.975 1 Stk. 352.00

EXFS 100 KU

Til montage i jord over isolerflanger, kabellængde 2x2 m

Type

EXFS 100 KU

Lynstødstrøm (10/350) I imp

100 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

100 kA

Tændspænding (50 Hz) U aw

0,3 kV

100 % lyntændspænding U rimp 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS 100 KU 1 923 101 ny

Tilbehør for EXFS 100 / EXFS 100 KU

923 025 110397 452 0.137 1 Stk. 22.30

923 035 110403 452 0.163 1 Stk. 23.80

923 045 110410 452 0.190 1 Stk. 25.50

EXFS 100: tilslutningsledning Cu 25 mm 2

Tilslutningsledning for EXFS 100; 2x kabelsko Ø 10,5

mm, sekskantskrue og møtrik M10, NIRO (A2), og fjederring

Materiale Tvær- Lednings- Antal

Type kabelsko snit længde stk. Art.-nr.

AL EXFS L100 KS Cu/Sn 25 mm 2 100 mm 1 923 025 ny

AL EXFS L200 KS Cu/Sn 25 mm 2 200 mm 1 923 035 ny

AL EXFS L300 KS Cu/Sn 25 mm 2 300 mm 1 923 045 ny

923 011 038929 452 0.365 1 Stk. 12.40

Bøjlepar – IF 1 –

Vinklet bøjlepar til EXFS ...; huldiameteren svarer til boltdiameteren

(d1, max. 60 mm, angives ved bestilling)

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

IF1 St/tZn 1 923 011

923 016 094666 452 0.349 1 Stk. 6.10

Bøjlepar – IF 3 –

Fladt bøjlepar til EXFS ...; huldiameteren svarer til boltdiameteren

(d1, max. 60 mm, angives ved bestilling)

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

IF3 St/tZn 1 923 016

20

www.dehn.de


Skillegnistgab

SDS

923 110 092426 442 0.000 10 Stk. 41.10

Banegnistgab til spændingsbegrænsning, sikker

kortslutning op til 25 kA 100ms, samt afledning af

lyntransienter uden kortslutning.

– Til galvanisk adskillelse af isolerede sporafsnit og

jordede anlægsdele

– Sørger for sikker potentialudligning ved hjælp af

højstrømsfast sammensvejsning af elektrodene i

tilfælde af kort- eller jordslutning af køreledningerne

– Kan aflede lyntransienter uden at kortslutte

SDS 1

Komponent til spændingsbegrænsning

Vekseltændspænding = 940 V

Type SDS 1

50 Hz tændspænding U aw 940 V

DC tændspænding U ag 600 V +/- 20 %

Stødtændspænding

1400 V (1kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I sn

5 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

Lækstrøm

< 1 µA ved 100 V DC

Montage

Indbygges i Siemens kabinet,

DESITEK art.-nr. 8WL6503/S

Antal

Type stk. Art.-nr.

SDS 1 1 923 110

SDS 2

923 117 093478 442 0.042 10 Stk. 49.30

Komponent til spændingsbegrænsning

Jævnstrømstændspænding = 350 V

Type SDS 2

50 Hz tændspænding U aw 250 V +/- 20 %

DC tændspænding U ag 350 V +/- 20 %

Stødtændspænding

900 V (1 kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I imp

2 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

Lækstrøm

< 1 µA ved 100 V DC

Montage

Indbygges i Siemens kabinet,

DESITEK art.-nr. 8WL6503/S

Antal

Type stk. Art.-nr.

SDS 2 1 923 117 ny

923 116 085978 442 0.042 10 Stk. 49.30

SDS 3

Komponent til spændingsbegrænsning

Jævnstrømstændspænding = 550 V

Type SDS 3

DC tændspænding U ag

550 V

Stødtændspænding

1000 V (1 kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I imp

5 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

Montage

Indbygges i Siemens kabinet,

DESITEK art.-nr. 8WL6503/S

Antal

Type stk. Art.-nr.

SDS 3 1 923 116 ny

923 118 104969 442 0.038 10 Stk. 49.30

SDS 4

Komponent til spændingsbegrænsning

Jævnstrømstændspænding = 230 V

Skillegnistgab

923 119 104976 442 0.038 10 Stk. 53.40

SDS 5

Komponent til spændingsbegrænsning

Jævnstrømstændspænding = 120 V

Type SDS 5

DC tændspænding U ag 120 V +/- 20 %

Stødtændspænding

600 V (1 kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I imp

2 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

36 kA eff / 75 ms

Lækstrøm

< 1 µA ved 100 V DC

Montage

Indbygges i Siemens kabinet,

DESITEK art.-nr. 8WL6503/S

Antal

Type stk. Art.-nr.

SDS 5 1 923 119 ny

923 123 108806 442 0.185 1 Stk. 78.50

SDS 2 i NH 00-kapsling

Komponent til spændingsbegrænsning

Jævnstrømstændspænding = 350 V +/- 20 %

Monteres i NH-sikringsholdere str. 00

Type

SDS 2 NH00

DC tændspænding U ag 350 V +/- 20 %

Stødtændspænding

900 V (1 kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I imp

2 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

Antal

Type stk. Art.-nr.

SDS 2 NH00 1 923 123 ny

923 126 114630 442 0.185 1 Stk. 78.50

SDS 4 i NH 00-kapsling

Komponent til spændingsbegrænsning

Jævnstrømstændspænding = 230 V +/- 20 %

Monteres i NH-sikringsholdere str. 00

Type

SDS 4 NH00

DC tændspænding U ag 230 V +/- 20 %

Stødtændspænding

650 V (1 kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I imp

3 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

Antal

Type stk. Art.-nr.

SDS 4 NH00 1 923 126 ny

923 127 114647 442 0.185 1 Stk. 78.50

SDS 5 i NH 00-kapsling

Komponent til spændingsbegrænsning

Jævnstrømstændspænding = 120 V +/- 20 %

Monteres i NH-sikringsholdere str. 00

Type

SDS 5 NH00

DC tændspænding U ag 120 V +/- 20 %

Stødtændspænding

600 V (1 kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I imp

2 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

Antal

Type stk. Art.-nr.

SDS 5 NH00 1 923 127 ny

Type SDS 4

DC tændspænding U ag 230 V +/- 20 %

Stødtændspænding

650 V (1 kV/µs)

Lynstrømsafledeformåen (10/350 µs) I imp

3 kA

Lynstrømsfasthed (10/350 µs) I max

25 kA

Kortslutningsholdbarhed I k

25 kA eff / 100 ms

Lækstrøm

< 1 µA ved 100 V DC

Montage

Indbygges i Siemens kabinet,

DESITEK art.-nr. 8WL6503/S

Antal

Typ stk. Art.-nr.

SDS 4 1 923 118 ny

www.dehn.de 21


BLITZDUCTOR ® XT – krydsreference BCT – BXT

BLITZDUCTOR CT

BLITZDUCTOR XT

Art.-nr. Type Art.-nr. Type

919 506 BCT BAS 920 300 BXT BAS

919 310 BCT MLC B 110 920 310 BXT ML4 B 180

919 320 BCT MLC BE 5 920 220 BXT ML2 BE S 5 el.

920 320 BXT ML4 BE 5

919 321 BCT MLC BE 12 920 222 BXT ML2 BE S 12el.

920 322 BXT ML4 BE 12

919 322 BCT MLC BE 15 920 222 BXT ML2 BE S 12el.

920 322 BXT ML4 BE 12

919 323 BCT MLC BE 24 920 224 BXT ML2 BE S 24el.

920 324 BXT ML4 BE 24

919 324 BCT MLC BE 30 920 224 BXT ML2 BE S 24el.

920 324 BXT ML4 BE 24

919 325 BCT MLC BE 48 920 225 BXT ML2 BE S 48el.

920 325 BXT ML4 BE 48

919 326 BCT MLC BE 60 920 326 BXT ML4 BE 60

919 327 BCT MLC BE 110 920 327 BXT ML4 BE 180

919 360 BCT MLC BE C 5 –

919 361 BCT MLC BE C 12 –

919 362 BCT MLC BE C 24 920 364 BXT ML4 BE C 24

919 363 BCT MLC BE C 30 920 364 BXT ML4 BE C 24

919 340 BCT MLC BD 5 920 240 BXT ML2 BD S 5 el.

920 340 BXT ML4 BD 5

919 341 BCT MLC BD 12 920 242 BXT ML2 BD S 12el.

920 342 BXT ML4 BD 12

919 342 BCT MLC BD 15 920 242 BXT ML2 BD S 12el.

920 342 BXT ML4 BD 12

919 343 BCT MLC BD 24 920 244 BXT ML2 BD S 24el.

920 344 BXT ML4 BD 24

919 344 BCT MLC BD 30 920 244 BXT ML2 BD S 24el.

920 344 BXT ML4 BD 24

919 345 BCT MLC BD 48 920 245 BXT ML2 BD S 48el.

920 345 BXT ML4 BD 48

919 346 BCT MLC BD 60 920 346 BXT ML4 BD 60

919 347 BCT MLC BD 110 920 247 BXT ML2 BD 180 el.

920 347 BXT ML4 BD 180

919 349 BCT MLC BD 250 –

919 370 BCT MLC BD HF 5 920 270 BXT ML2 BEHFS5el.

920 370 BXT ML4 BE HF 5

919 371 BCT MLC BD HFD 5 920 271 BXT ML2 BDHFS5el.

920 371 BXT ML4 BD HF 5

919 375 BCT MLC BD HFD 24 920 375 BXT ML4 BD HF 24

919 520 BCT MOD ME 5 920 220 BXT ML2 BE S 5 el.

920 320 BXT ML4 BE 5

919 521 BCT MOD ME 12 920 222 BXT ML2 BE S 12 el.

920 322 BXT ML4 BE 12

919 522 BCT MOD ME 15 920 222 BXT ML2 BE S 12 el.

920 322 BXT ML4 BE 12

BLITZDUCTOR CT

BLITZDUCTOR XT

Art.-nr. Type Art.-nr. Type

919 523 BCT MOD ME 24 920 224 BXT ML2 BE S 24el.

920 324 BXT ML4 BE 24

919 524 BCT MOD ME 30 920 224 BXT ML2 BE S 24el.

920 324 BXT ML4 BE 24

919 525 BCT MOD ME 48 920 225 BXT ML2 BE S 48el.

920 325 BXT ML4 BE 48

919 526 BCT MOD ME 60 920 326 BXT ML4 BE 60

919 527 BCT MOD ME 110 920 327 BXT ML4 BE 180

919 560 BCT MOD ME C 5 –

919 561 BCT MOD ME C 12 –

919 562 BCT MOD ME C 24 920 364 BXT ML4 BE C 24

919 563 BCT MOD ME C 30 920 364 BXT ML4 BE C 24

919 540 BCT MOD MD 5 920 240 BXT ML2 BD S 5 el.

920 340 BXT ML4 BD 5

919 541 BCT MOD MD 12 920 242 BXT ML2 BD S 12el.

920 342 BXT ML4 BD 12

919 542 BCT MOD MD 15 920 242 BXT ML2 BD S 12el.

920 342 BXT ML4 BD 12

919 543 BCT MOD MD 24 920 244 BXT ML2 BD S 24el.

920 344 BXT ML4 BD 24

919 544 BCT MOD MD 30 920 244 BXT ML2 BD S 24el.

920 344 BXT ML4 BD 24

919 545 BCT MOD MD 48 920 245 BXT ML2 BD S 48el.

920 345 BXT ML4 BD 48

919 546 BCT MOD MD 60 920 346 BXT ML4 BD 60

919 547 BCT MOD MD 110 920 247 BXT ML2 BD 180 el.

920 347 BXT ML4 BD 180

919 549 BCT MOD MD 250 –

919 570 BCT MOD MD HF 5 920 270 BXT ML2 BEHFS5el.

920 370 BXT ML4 BE HF 5

919 571 BCT MOD MD HFD 5 920 271 BXT ML2 BDHFS5el.

920 371 BXT ML4 BD HF 5

919 575 BCT MOD MD HFD 24 920 375 BXT ML4 BD HF 24

919 552 BCT MOD MD TC N –

919 589 BCT MOD MY 250 920 389 BXT ML4 MY 250

Afledere til Ex-områder

919 507 BCT BAS EX 920 301 BXT BAS EX

919 580 BCT MOD MD EX 24 920 381 BXT ML4 BD EX 24

919 581 BCT MOD MD EX 30 920 381 BXT ML4 BD EX 24

919 583 BCT MOD MD HFD EX 6 –

Tilbehør

919 502 GDT 90 –

919 504 BCT MOD PTS 920 309 BXT M4 T

919 505 EKS BCT 920 308 BXT M4 E

919 508 EFK BCT 920 395 SAK BXT LR

22

www.dehn.de


Beskyttelse til svagstrømsanlæg

Modulare afledere til DIN-skinnemontage

BLITZDUCTOR ® XT

Modular, flerpolet, universel lynstrømsafleder /

overspændingsbeskyttelse til svagstrømsanlæg.

Beskyttelsesmodulet med integreret LifeCheck

giver mulighed for en berøringsløs og hurtig

afprøvning af aflederen ved hjælp af et transportabelt

aflæsningsapparat eller det stationære

Condition Monitoring-system. Beskyttelsesmodul

og basisdel skal bestilles separat.

BLITZDUCTOR ® XT basisdel

920 300 109179 421 0.034 1 Stk. 31.50

BXT BAS

BLITZDUCTOR XT basisdel udført som pladsbesparende

4-polet universel gennemgangsklemme, hvori beskyttelsesmodulet

kan monteres og demonteres uden afbrydelse

af signalet. Beskyttelsesmodulet har sikker jordforbindelse

over DIN-skinnen.

Type

BXT BAS

Tilslutningstværsnit entrådet 0,08 - 4 mm 2

Tilslutningstværsnit fintrådet 0,08 - 2,5 mm 2

Kapslingsateriale Polyamid PA 6.6

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT BAS 1 920 300

Tilbehør for BLITZDUCTOR ® XT basisdel

920 308 109209 421 0.022 1 Stk. 29.50

Jordingsmodul

Til direkte jording af ledere tilsluttet BLITZDUCTOR XT

basisdel.

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT M4 E 1 920 308

Modulare afledere til DIN-skinnemontage

BLITZDUCTOR ® XT

LifeCheck ® modul

920 310 109124 421 0.024 1 Stk. 90.00

BXT ML4 B 180

Pladsbesparende 4-polet lynstrømsafledermodul med

LifeCheck. Kan installeres i forbindelse med efterfølgende

afleder Q eller kombiafleder med lavere eller

samme spændingsniveau.

Type BXT ML4 B 180

Aflederklasse

H

Afledermærkespænding dc U C

180 V

Mærkestrøm ved 45° C I L

1,2 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

10 kA

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 B 180 1 920 310

920 320 109032 421 0.024 1 Stk. 162.00

920 322 109049 421 0.023 1 Stk. 162.00

920 324 109056 421 0.038 1 Stk. 162.00

920 336 118539 421 0.000 1 Stk. 192.00

920 325 109063 421 0.024 1 Stk. 162.00

920 326 109070 421 0.024 1 Stk. 162.00

920 327 109087 421 0.024 1 Stk. 162.00

BXT ML4 BE 5 – BE 180, 4-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 4 enkeltledere, ubalancerede snitflader.

Type BXT ML4 ... BE 5 BE 12 BE 24 BE 36 BE 48 BE 60 BE 180

Aflederklasse M M M M M M L

Afledermærkespænding

dc U C 6,0 V 15 V 33 V 45 V 54 V 70 V 180 V

Mærkestrøm

ved 45° C I L 1,0 A 0,75 A 0,75 A 1,8 A 0,75 A 1,0 A 1,0 A

D1 Lynstødstrøm

(10/350) samlet I imp 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens [MHz] 1,0 2,7 6,8 3,8 8,7 9,0 25

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BE 5 1 920 320

BXT ML4 BE 12 1 920 322

BXT ML4 BE 24 1 920 324

BXT ML4 BE 36 1 920 336 ny

BXT ML4 BE 48 1 920 325

BXT ML4 BE 60 1 920 326

BXT ML4 BE 180 1 920 327

920 309 109193 421 0.016 1 Stk. 86.00

Prøve- / skillemodul

Prøvemodul, der muliggør målinger på anlægget uden

demontering af ledninger. Indsættes i BLITZDUCTOR XT

basisdel.

Type

Tilbehør

BXT M4 T

2 måleledninger 1 m, beskyttelsespose

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT M4 T 1 920 309

920 399 109445 427 0.002 1 Stk. 3.90

Mærkningssystem

2 x 50 etiketter til BLITZDUCTOR XT basisdel påtrykt

numrene 1-50.

Antal

Type stk. Art.-nr.

BS 1 50 BXT 1 920 399

920 395 118157 428 0.000 1 SA 7.20

Fjederklemmer

2 fjederklemmer til varig, lavimpedant skærmforbindelse

af den beskyttede og ubeskyttede side af BXT. Med

integreret kodning af klemmer til direkte eller indirekte

jording af skærmen, med kabelbindere og isoleringsbånd.

Type

Tilbehør

SAK BXT LR

Kabelbindere, isoleringsbånd

Antal

Type stk. Art.-nr.

SAK BXT LR 1 920 395 ny

920 340 108967 421 0.023 1 Stk. 153.00

920 342 108974 421 0.023 1 Stk. 153.00

920 344 108981 421 0.023 1 Stk. 153.00

920 345 108998 421 0.023 1 Stk. 153.00

920 346 109001 421 0.023 1 Stk. 153.00

920 347 109018 421 0.023 1 Stk. 153.00

BXT ML4 BD 5 – BD 180, 4-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 2 lederpar, balancerede snitflader.

Type BXT ML4 ... BD 5 BD 12 BD 24 BD 48 BD 60 BD 180

Aflederklasse

MMMMML

Afledermærkespænding dc U C 6,0 V 15 V 33 V 54 V 70 V 180 V

Mærkestrøm ved 45° C I L 1,0 A 1,0 A 1,0 A 1,0 A 1,0 A 0,75 A

D1 lynstødstrøm (10/350)

samlet I imp 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens [MHz] 1,8 2,8 7,8 8,7 11,0 25

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BD 5 1 920 340

BXT ML4 BD 12 1 920 342

BXT ML4 BD 24 1 920 344

BXT ML4 BD 48 1 920 345

BXT ML4 BD 60 1 920 346

BXT ML4 BD 180 1 920 347

920 350 109131 421 0.023 1 Stk. 162.00

920 354 109148 421 0.023 1 Stk. 162.00

BXT ML4 BC 5 – BC 24, 4-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af max. 4 jordpotentialfrie enkeltledere med

fælles referencepotentiale.

Type BXT ML4 BC 5 BXT ML4 BC 24

Aflederklasse M M

Afledermærkespænding dc U C 6,0 V 33 V

Mærkestrøm 45° C I L 1,0 A 0,75 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens 1,0 MHz 5,7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BC 5 1 920 350

BXT ML4 BC 24 1 920 354

www.dehn.de 23


Modulare afledere til DIN-skinnemontage

920 364 109155 421 0.024 1 Stk. 192.00

BXT ML4 BE C 24, 4-polet

Pladsbesparende kombiafleder med LifeCheck til beskyttelse

af 2 lederpar, balancerede snitflader, med finbeskyttelseskobling

af indgangen, til strømsløjfer (TTY)

og optokobler-indgange.

Type BXT ML4 BE C 24

Aflederklasse

M

Afledermærkespænding dc U C

33 V

Mærkestrøm ved 45° C I L

0,1 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

10 kA

Grænsefrekvens

1,7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BE C 24 1 920 364

920 370 109117 421 0.024 1 Stk. 169.00

BXT ML4 BE HF 5, 4-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 4 enkeltledere med samme referencepotentiale,

højfrekvente signalsystemer.

Type BXT ML4 BE HF 5

Aflederklasse

M

Afledermærkespænding dc U C

6,0 V

Mærkestrøm ved 45° C I L

1,0 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

10 kA

Grænsefrekvens

100 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BE HF 5 1 920 370

920 371 109094 421 0.023 1 Stk. 169.00

920 375 109100 421 0.024 1 Stk. 169.00

BXT ML4 BD HF 5 – BD HF 24, 4-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 2 lederpar, højfrekvente bussystemer eller

videosignaler.

Type BXT ML4 BD HF 5 BXT ML4 BD HF 24

Aflederklasse M M

Afledermærkespænding dc U C 6,0 V 33 V

Mærkestrøm ved 45° C I L 1,0 A 1,0 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens 100 MHz 100 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BD HF 5 1 920 371

BXT ML4 BD HF 24 1 920 375

920 389 118447 421 0.000 1 Stk. 162.00

BXT ML4 MY 250, 4-polet

Pladsbesparende overspændingsbeskyttelsesmodul med

LifeCheck til beskyttelse af 4 ledere, flertrådede signalsnitflader

op til 250 V ac.

Type BXT ML4 MY 250

Aflederklasse

V

Afledermærkespænding dc U C

320 V

Mærkestrøm I L

3,0 A

C2 Mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Grænsefrekvens -

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 MY 250 1 920 389 ny

Modulare afledere til DIN-skinnemontage

920 247 116078 421 0.001 1 Stk. 94.50

BXT ML2 BD 180, 2-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 1 lederpar, balancerede snitflader og

telelinier.

Type BXT ML2 BD 180

Aflederklasse

L

Afledermærkespænding dc U C

180 V

Mærkestrøm ved 45° C I L

0,75 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

5 kA

Grænsefrekvens

25 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML2 BD 180 1 920 247 ny

920 240 118348 421 0.000 1 Stk. 101.50

920 242 118362 421 0.000 1 Stk. 101.50

920 244 117792 421 0.000 1 Stk. 101.50

920 245 118386 421 0.000 1 Stk. 101.50

BXT ML2 BD S 5 – BD S 48, 2-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 1 lederpar, balancerede snitflader.

Direkte eller indirekte jording af skærmen.

Type BXT ML2 ... BD S 5 BD S 12 BD S 24 BD S 48

Aflederklasse M M M M

Afledermærkespænding dc U C 6,0 V 15 V 33 V 54 V

Mærkestrøm 45° C I L 1,0 A 1,0 A 1,0 A 1,0 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Grænsefrekvens 1,0 MHz 2,8 MHz 7,8 MHz 8,7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML2 BD S 5 1 920 240 ny

BXT ML2 BD S 12 1 920 242 ny

BXT ML2 BD S 24 1 920 244 ny

BXT ML2 BD S 48 1 920 245 ny

920 220 118331 421 0.021 1 Stk. 107.00

920 222 118355 421 0.000 1 Stk. 107.00

920 224 117785 421 0.000 1 Stk. 107.00

920 225 118379 421 0.000 1 Stk. 107.00

BXT ML2 BE S 5 – BE S 48, 2-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 2 enkeltledere med fælles referencepotentiale,

ubalancerede snitflader. Direkte eller indirekte

jording af skærmen.

Type BXT ML2 ... BE S 5 BE S 12 BE S 24 BE S 48

Aflederklasse M M M M

Afledermærkespænding dc U C 6,0 V 15 V 33 V 54 V

Mærkestrøm ved 45° C I L 1,0 A 0,75 A 0,75 A 0,75 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Grænsefrekvens 1,0 MHz 2,8 MHz 7,8 MHz 8,7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML2 BE S 5 1 920 220 ny

BXT ML2 BE S 12 1 920 222 ny

BXT ML2 BE S 24 1 920 224 ny

BXT ML2 BE S 48 1 920 225 ny

920 270 117549 421 0.021 1 Stk. 114.00

BXT ML2 BE HFS 5, 2-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 1 lederpar, højfrekvente signalsystemer.

Direkte eller indirekte jording af skærmen.

Type BXT ML2 BE HFS 5

Aflederklasse

M

Afledermærkespænding dc U C

6,0 V

Mærkestrøm ved 45° C I L

1,0 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

5 kA

Grænsefrekvens

100 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML2 BE HFS 5 1 920 270 ny

920 271 117556 421 0.000 1 Stk. 114.00

BXT ML2 BD HFS 5, 2-polet

Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck til

beskyttelse af 1 lederpar, højfrekvente bussystemer eller

videosignaler. Direkte eller indirekte jording af skærmen.

Type BXT ML2 BD HFS 5

Aflederklasse

M

Afledermærkespænding dc U C

6,0 V

Mærkestrøm ved 45° C I L

1,0 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

5 kA

Grænsefrekvens

100 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML2 BD HFS 5 1 920 271 ny

24

www.dehn.de


Modulare afledere til DIN-skinnemontage

Tilbehør, BLITZDUCTOR ® XT LifeCheck ® -modul

910 695 118959 462 0.000 1 Stk. 295.00

DRC MCM XT

Apparat til DIN-skinnemontage med integreret

LifeCheck-Sensor for tilstandsovervågning af max. 10

BXT med LifeCheck. Optisk tilstandsmelding kombineret

med FM-signal, bryde- eller skiftekontakt. De overvågede

BXT kan forprogrammeres ved anvendelse af DRC

MCM forbundet til en PC og RS 485-adapter eller ved

anvendelse af DRC LC M3.

Type

DRC MCM XT

Prøvning af

Op til 10 BLITZDUCTOR XT ML

Op til 10 BLITZDUCTOR XT ML EX

kun i ikke-eksplosiv atmosfære!

Melding om anbefalet udskiftning LED, FM-kontakt

Prøvecyklus

Uendelig

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRC MCM XT 1 910 695 ny

910 651 109384 462 1.640 1 Stk. 510.00

DRC LC M2

Transportabel LifeCheck-sensor instrument for fleksibel

anvendelse. Optisk og akustisk „OK"-melding for registrerede

LifeCheck-kredse i aflederne. For sikker positionering

på afledermodulerne er den tilpassede LifeCheck-

Sensor udført i C-form. Det medfølgende testmodul tjener

som prøvereference og skal være kendt af DRC LC

M2.

Type

Prøvning af

Angivelse af måleværdi

Prøvetid

Leveres med

DRC LC M2

BLITZDUCTOR XT ML

BLITZDUCTOR XT ML EX

kun i ikke-eksplosiv atmosfære!

Hyletone og LCD

Typisk 3 s

Håndholdt instrument, LifeCheck-sensor, oplader,

testmodul til reference, opbevaringskuffert, USB-kabel

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRC LC M2 1 910 651

910 653 113008 462 1.043 1 Stk. 790.00

DRC LC M3

Transportabelt LifeCheck-sensor instrument for fleksibel

anvendelse. Optisk og akustisk „OK"-melding for registrerede

LifeCheck-kredse i aflederne. Med ekstra USBtilslutning

for PC-understøttet administration af de afledere,

der skal prøves, samt dokumentation af prøveresultater.

DRC LC M3 kan lagre prøvedatoen i BXT og

hjælper desuden med forprogrammeringen af BXT for

Condition Monitoring-systemet med DRC MCM XT.

Type

Prøvning af

Angivelse af måleværdi

Prøvetid

Leveres med

DRC LC M3

BLITZDUCTOR XT ML

BLITZDUCTOR XT ML EX

kun i ikke-eksplosiv atmosfære!

Hyletone og LCD

Typisk 3-10 s

Håndholdt instrument, LifeCheck-sensor, oplader,

testmodul til reference, opbevaringskuffert, software CD, USB-kabel

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRC LC M3 1 910 653 ny

Kompakte afledere til DIN-skinnemontage

DEHNconnect RK

919 920 087781 422 0.037 1 Stk. 56.00

919 921 087798 422 0.037 1 Stk. 56.00

6 mm 919 922 087804 bred 422 0.036 1 Stk. overspændingsbeskyttelses-rækkeklemme,

2-polet, med fjederklemmetilslutning. Jording

57.00

919 923 087811 422 0.036 1 Stk. 57.00

via DIN-skinne eller klemme.

DCO RK ME 12 – ME 110

Kompakt 2-polet beskyttelseskobling til beskyttelse af 2

enkeltledere med fælles referencepotentiale, ubalancerede

snitflader.

Type DCO RK ... ME 12 ME 24 ME 48 ME 110

Aflederklasse Q Q Q R

Afledermærkespænding dc U c 14 V 33 V 55 V 170 V

Mærkestrøm I L 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm

(8/20) samlet I n 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Grænsefrekvens 2,5 MHz 6,0 MHz 10 MHz 16,0 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DCO RK ME 12 1 919 920

DCO RK ME 24 1 919 921

DCO RK ME 48 1 919 922

DCO RK ME 110 1 919 923

919 940 087828 422 0.036 1 Stk. 53.00

919 941 087835 422 0.035 1 Stk. 53.00

DCO RK MD 12 – MD 24

Kompakt 2-polet beskyttelseskobling til beskyttelse af

balancerede snitflader.

Type DCO RK MD 12 DCO RK MD 24

Aflederklasse Q Q

Afledermærkespænding dc U c 14 V 33 V

Mærkestrøm I L 0,5 A 0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm

(8/20) samlet I n 5 kA 5 kA

Grænsefrekvens 2,5 MHz 6,0 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DCO RK MD 12 1 919 940

DCO RK MD 24 1 919 941

919 942 087842 422 0.037 1 Stk. 56.00

DCO RK MD 48

Kompakt 2-polet beskyttelseskobling til beskyttelse af

balancerede snitflader op til 1,7 A (f.eks. LON).

Type DCO RK MD 48

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U c

55 V

Mærkestrøm I L

1,7 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

5 kA

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DCO RK MD 48 1 919 942

919 943 087859 422 0.037 1 Stk. 56.00

DCO RK MD 110

Kompakt 2-polet beskyttelseskobling til beskyttelse af

balancerede snitflader, telekommunikation.

Type DCO RK MD 110

Aflederklasse

R

Afledermærkespænding dc U c

170 V

Mærkestrøm I L

0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

5 kA

Grænsefrekvens

16 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DCO RK MD 110 1 919 943

919 970 096547 422 0.024 1 Stk. 61.00

DCO RK MD HF

Kompakt 2-polet beskyttelseskobling til beskyttelse af

balancerede eller ubalancerede snitflader med lav spænding.

Egnet til høj overførselshastighed.

Type DCO RK MD HF 5

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U c

6,0 V

Mærkestrøm I L

0,1 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

5 kA

Grænsefrekvens

250 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DCO RK MD HF 5 1 919 970

www.dehn.de 25


Kompakte afledere til DIN-skinnemontage

Kompakte afledere til DIN-skinnemontage

919 987 092952 423 0.033 1 Stk. 23.00

919 988 092969 423 0.033 1 Stk. 23.00

919 989 092976 423 0.033 1 Stk. 23.00

919 990 092983 423 0.033 1 Stk. 23.00

DCO RK E

Finbeskyttelseselement til 2 enkeltledere med fælles

referencepotentiale, samt ubalancerede snitflader.

Type DCO RK ... E 12 E 24 E 48 E 60

Aflederklasse W W [ [

Afledermærkespænding dc U c 13 V 28 V 58 V 70 V

Mærkestrøm I L 10 A 10 A 10 A 10 A

C1 mærkeafledestødstrøm

(8/20) samlet I n 0,8 kA 0,6 kA 0,3 kA 0,24 kA

Grænsefrekvens 2,5 MHz 5,5 MHz 11 MHz 14 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DCO RK E 12 1 919 987

DCO RK E 24 1 919 988

DCO RK E 48 1 919 989

DCO RK E 60 1 919 990

919 986 092990 423 0.033 1 Stk. 27.00

DCO RK D

Overspændingsbeskyttelse for digitale outputmoduler til

Siemens SPS S7. Ingen forbindelse til PG.

Type DCO RK D 5 24

Aflederklasse [

Afledermærkespænding dc U c

+30 V / -6 V

Mærkestrøm I L

10 A

C1 Mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

0,3 kA

Grænsefrekvens

3,5 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DCO RK D 5 24 1 919 986

BLITZDUCTOR ® VT

918 400 074231 422 0.104 1 Stk. 75.00

Kompakt apparatbeskyttelse med skrueklemmetilslutning

til flertrådede ledninger, DIN-skinnemontage.

BVT TTY

Energetisk koordineret beskyttelse for 4-trådede optokobler-snitflader

ved hjælp af ekstra koblingsmodstand i

udgangen.

Type BVT TTY 24

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U C

26,8 V

Mærkestrøm I L

0,1 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Grænsefrekvens

8,0 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT TTY 24 1 918 400

918 407 095335 422 0.103 1 Stk. 73.00

BVT MTTY

Afleder for to svævende lederpar.

Type BVT MTTY 24

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U C

26,8 V

Mærkestrøm I L

0,1 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

20 kA

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT MTTY 24 1 918 407

Tilbehør for DEHNconnect RK

919 979 090767 427 0.005 1 Stk. 0.60

Endedæksel

Til DCO RK.

Antal

Type Materiale Farve stk. Art.-nr.

AD DCO RK GE Polyamid PA 6.6 1 1 919 979

919 880 095090 427 0.005 25 Stk. 2.50

Indlægsbro

Til DCO RK i flerpolet udførelse.

Antal

Type Poler stk. Art.-nr.

KB 10 DCO RK 10 25 919 880

919 977 095106 427 0.006 1 Stk. 3.50

Mærkningssystem

Etiketter påtrykt numrene 1-50 for DCO RK.

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

BS 1 50 DCO RK Kunststof 1 919 977

918 401 074224 422 0.182 1 Stk. 128.00

BVT RS485

Beskyttelse for 4-trådede balancerede snitflader RS

485/422, direkte / indirekte jording af skærmen.

Type BVT RS485 5

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U C

6 V

Mærkestrøm I L

0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Grænsefrekvens

1,7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT RS485 5 1 918 401

918 402 077645 422 0.120 1 Stk. 145.00

BVT AD

Overspændingsbeskyttelse for DC-forsyning, programmerbare

styringer, blandt andet for Siemens S7-

300.

Type BVT AD 24

Aflederklasse

W

Afledermærkespænding dc U C

35 V

Mærkestrøm I L

10 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

2 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT AD 24 1 918 402

26

www.dehn.de


Kompakte afledere til DIN-skinnemontage

BLITZDUCTOR ® VT KKS

918 420 094895 422 0.212 1 Stk. 188.00

Afleder til beskyttelse af katodiske beskyttelsesanlæg.

Integreret, potentialfri fjernmeldekontakt

(brydekontakt) til funktionsovervågning.

BVT KKS ALD

Afleder til beskyttelse af anodestrømkredse op til 10 A.

Det anbefales at montere aflederen i stålpladekapsling.

Type BVT KKS ALD 75

Aflederklasse

M

Afledermærkespænding dc U c

75 V

Mærkestrøm I L

12 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

7 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT KKS ALD 75 1 918 420

918 421 094901 422 0.118 1 Stk. 146.00

BVT KKS APD

Afleder til beskyttelse af spændingsmålekredse. Med

integreret potentialfri fjernmeldekontakt (brydekontakt)

for indikation af overbelastning. Det anbefales at montere

aflederen i stålpladekapsling.

Type BVT KKS APD 36

Aflederklasse

M

Afledermærkespænding dc U c

36,8 V

Mærkestrøm I L

0,05 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

7 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT KKS APD 36 1 918 421

918 404 082076 422 0.210 1 Stk. 188.00

BVT KKS ALD SN

Afleder til beskyttelse af anodestrømkredse op til 10 A.

Det anbefales at montere aflederen i stålpladekapsling.

SNAM-udførelse.

Type

BVT KKS ALD SN

Aflederklasse

M

Afledermærkespænding dc U c

75 V

Mærkestrøm I L

12 A

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

7 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT KKS ALD SN 1 918 404

918 405 097889 422 0.120 1 Stk. 146.00

BVT KKS APD SN

Afleder til beskyttelse af sensormålekredse. Med integreret

potentialfri fjernmeldekontakt (brydekontakt) for

indikation af overbelastning. Det anbefales at montere

aflederen i stålpladekapsling. SNAM-udførelse.

Type

Aflederklasse

Afledermærkespænding dc U c

Mærkestrøm I L

D1 lynstødstrøm (10/350) samlet I imp

BVT KKS APD SN

M

36,8 V

0,1 A

7 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT KKS APD SN 1 918 405

Afledere til LSA-teknik

DEHNrapid ® LSA

907 400 107557 421 0.064 10 Stk. 95.00

Lynstrømsafleder, overspændingsbeskyttelse eller

kombiafleder stikbar i LSA-skillelister type 2. De

integrerede skillestykker i det 10-polede stikmagasin

tillader at afprøve og måle. Mulighed for yderligere

montage af 2-polet finbeskyttelse.

DRL 10 B

Lynstrømsafleder, DRL-stikmagasin for 10 par, som kan

udvides med DRL-beskyttelsesstik. Integreret skillestykke,

der tillader at afprøve og måle.

Type DRL 10 B 180

Aflederklasse

G

Afledermærkespænding dc U C

180 V

Mærkestrøm I L

0,4 A

D1 lynstødstrøm (10/350) pr. par I imp

5 kA

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRL 10 B 180 10 907 400

907 401 107564 421 0.067 10 Stk. 115.00

DRL 10 B FSD

Lynstrømsafleder, DRL stikmagasin for 10 par, som kan

udvides med DRL-beskyttelsesstik. Integreret skillestykke,

der tillader at afprøve og måle. Med fail-safe funktion

og optisk fejlvisning.

Type

Aflederklasse

Afledermærkespænding dc U C

Mærkestrøm I L

D1 lynstødstrøm (10/350) gesamt I imp

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

Fejlvisning

Fail-safe funktion

DRL 10 B 180 FSD

G

180 V

0,4 A

5 kA

10 kA

Optisk ved farveskift

Gnistgab med fjederkontakt

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRL 10 B 180 FSD 10 907 401

907 420 107601 423 0.003 10 Stk. 27.00

907 421 107618 423 0.003 10 Stk. 27.00

907 422 107625 423 0.003 10 Stk. 27.00

907 423 107632 423 0.003 10 Stk. 27.00

907 424 107649 423 0.003 10 Stk. 27.00

907 425 107656 423 0.003 10 Stk. 27.00

DRL RE

DRL-beskyttelsesstik til 1 lederpar for signalkredse med

fælles referencepotentiale. Jording via jordingsramme EF

10 DRL.

Type DRL ... RE 5 RE 12 RE 24 RE 48 RE 60 RE 180

Aflederklasse

OOOOOO

Afledermærkespænding dc U C 6 V 14 V 28 V 54 V 70 V 180 V

Mærkestrøm I L 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,1 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20)

samlet i kombination med

DRL 10 B... I n 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens [MHz] 0,95 2,7 4,5 7,35 10,5 42

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRL RE 5 10 907 420

DRL RE 12 10 907 421

DRL RE 24 10 907 422

DRL RE 48 10 907 423

DRL RE 60 10 907 424

DRL RE 180 10 907 425

DRL RD

907 440 107687 423 0.003 10 Stk. 24.50

907 441 107694 423 0.003 10 Stk. 24.50

907 442 107700 423 0.003 10 Stk. 24.50

907 443 107717 423 0.003 10 Stk. 24.50

907 444 107724 423 0.003 10 Stk. 24.50

907 445 118461 423 0.000 10 Stk. 24.50

DRL-beskyttelsesstik til 1 lederpar for balancerede snitflader.

Jording via jordingsramme EF 10 DRL.

Type DRL ... RD 5 RD 12 RD 24 RD 48 RD 60 RD 110

Aflederklasse

OOOOON

Afledermærkespænding dc U C 6 V 14 V 28 V 54 V 70 V 180 V

Mærkestrøm I L 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,4 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20)

samlet i kombination med

DRL 10 B... I n 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens [MHz] 1,0 2,7 5,4 7,8 11 20

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRL RD 5 10 907 440

DRL RD 12 10 907 441

DRL RD 24 10 907 442

DRL RD 48 10 907 443

DRL RD 60 10 907 444

DRL RD 110 10 907 445 ny

www.dehn.de 27


Afledere til LSA-teknik

907 430 107670 423 0.003 10 Stk. 24.50

DRL PD

DRL-beskyttelsesstik med overstrømsbeskyttelse for et

lederpar til ADSL, ISDN U k0

eller a/b-ledere. Montage

med EF 10 DRL. Installation anbefales kun i forbindelse

med DRL-stikmagasin.

Type DRL PD 180

Aflederklasse

O

Afledermærkespænding dc U C

180 V

Mærkestrøm I L

0,1 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet

i kombination med DRL 10 B... I n

10 kA

Grænsefrekvens

907 218 107588 421 0.002 1 Stk. 5.80

907 219 107595 421 0.002 1 Stk. 8.00

Gnistgab

61 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRL PD 180 10 907 430

907 465 117822 423 0.000 10 Stk. 26.00

907 470 107663 423 0.003 10 Stk. 26.00

DRL HD

DRL-beskyttelsesstik for et lederpar til højfrekvente signalsystemer

som G.703 eller ISDN U 2m

, S 2m

og S 0

. HD 5

udførelse for RS 485-bussystemer. Monteres med EF 10

DRL. Installation anbefales kun i forbindelse med DRLstikmagasin.

Type DRL HD 5 DRL HD 24

Aflederklasse O O

Afledermærkespænding dc U C 6,5 V 28 V

Mærkestrøm I L 0,4 A 0,4 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20)

samlet i kombination med DRL 10 B... I n 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens 90 MHz 94 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRL HD 5 10 907 465 ny

DRL HD 24 10 907 470

Tilbehør for DEHNrapid ® LSA

907 498 107540 423 0.010 1 Stk. 8.00

Jordingsramme

Jordingsramme med kliksystem, nødvendig til jording og

montage af max. 10 stk. DRL-beskyttelsesstik. Stikbar på

LSA type 2 eller på DRL-stikmagasin.

Antal

Type stk. Art.-nr.

EF 10 DRL 1 907 498

Effektivt gnistgab til DRL 10 eller BM 10 DRL. 3-polet

udførelse med fælles lysbuekammer for ensartet restspænding

såvel leder-leder som leder-jord.

Type GDT 230 B3 GDT 230 B3 FSD

Indbygges i 907 400 907 401

Optisk fejlvisning – 3

Fail-safe fjeder – 3

Antal

Type stk. Art.-nr.

GDT 230 B3 1 907 218

GDT 230 B3 FSD 1 907 219

Afledere til LSA-teknik

DEHNrapid ® LSA Stikmagasin

uden gnistgab

907 499 107533 421 0.045 10 Stk. 42.00

Stikmagasin

Stikmagasin (uden gnistgab) til montage af 1 til 10

gnistgab GDT 230 B3... . Også egnet til montage af DRLbeskyttelsesstik

med jordingsramme.

Type

Monteres i

Jording via

BM 10 DRL

LSA-skilleliste

Montagebøjle

Antal

Type stk. Art.-nr.

BM 10 DRL 10 907 499

DPL 10 G3

907 214 100879 422 0.066 10 Stk. 96.00

907 216 106680 422 0.065 10 Stk. 117.00

Stikbare afledere til LSA-systemer, type 2/10.

Udført som beskyttelsesblok for 10 lederpar,

beskyttelseselementer kan udskiftes enkeltvis.

DPL 10 G3

Beskyttelsesstik for 10 par med tre-elektrode-gnistgab.

Aflederen FSD har fail-safe funktion og desuden optisk

visning efter udløsning af fail-safe. Det er således let at

se, om en afleder skal udskiftes.

Type DPL 10 G3 110 DPL 10 G3 110 FSD

Aflederklasse B B

Afledermærkespænding dc U c 180 V 180 V

Mærkestrøm I L 0,4 A 0,4 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20)

pr. leder I n 5 kA 5 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPL 10 G3 110 10 907 214

DPL 10 G3 110 FSD 10 907 216

Tilbehør for DPL 10 G3

907 208 107373 422 0.002 1 Stk. 5.90

907 217 107342 422 0.002 1 Stk. 8.00

Gnistgab

Effektivt gnistgab til DPL 10 G3. 3-polet udførelse med

fælles lysbuekammer for ensartet restspænding for såvel

leder-leder som leder-jord.

Type GDT 230 G3 GDT 230 G3 FSD

Indbygges i 907 214 907 216

Optisk fejlvisning – 3

Fail-safe fjeder – 3

Antal

Type stk. Art.-nr.

GDT 230 G3 1 907 208

GDT 230 G3 FSD 1 907 217

907 497 112995 427 0.020 1 Stk. 2.90

Opmærkningsramme

Universel opmærkningsramme af rustfri stål til tydelig

opmærkning af LSA-tilslutninger. Kan klikkes på DEHNrapid

LSA stikmagasin, jordingsramme med beskyttelsesstik

eller med LSA-lister type 2/10.

Antal

Type stk. Art.-nr.

SR DRL 1 907 497

28

www.dehn.de


Afledere til LSA-teknik

DEHN-kabinet

til potentialudligning

DPG er et låsbart metalkabinet forberedt til indbygning

og forbindelse af beskyttelseskomponenter.

Findes i 4 udgaver for beskyttelse af henholdsvis

30, 60, 120 og 220 lederpar. Den lynstrømsbærende

kapsling indeholder tilmed klemmemuligheder

for tilslutning af afledere og kabelskærme til

potentialudligningen.

DPG LSA

DPG LSA er en komplet formonteret kapslingsfamilie til

indbygning af LSA-afledere, som muliggør optimal

installation af afledere og skærmtilslutningssystemer

(kontaktrullefjedre).

Type DPG LSA ... 30 P 60 P 120 P 220 P

D1 lynstødstrøm (10/350)

samlet I imp 15 kA 30 kA 50 kA 50 kA

LSA-montagebøjle til 1 x 3 1 x 6 2 x 6 2 x 11

Type 2/10 Type 2/10 Type 2/10 Type 2/10

Kapslingsklasse IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

Mål B x H x T

240 x 260 x 240 x 350 x 330 x 350 x 330 x 500 x

130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPG LSA 30 P 1 906 100

DPG LSA 60 P 1 906 101

DPG LSA 120 P 1 906 102

DPG LSA 220 P 1 906 103

Afledere til LSA-teknik

Tilbehør for LSA-teknik

Kontaktliste

LSA type 2, for 10 lederpar.

Antal

Type stk. Art.-nr.

AL2 10DA LSA 1 907 997

907 996 033535 427 0.060 1 Stk. 12.50

Skilleliste

LSA type 2, for 10 lederpar.

Antal

Type stk. Art.-nr.

TL2 10DA LSA 1 907 996

907 993 048584 427 0.059 1 Stk. 22.00

Jordlederliste

LSA type 2, til jording af 38 ledere.

Antal

Type stk. Art.-nr.

EL2 38EA LSA 1 907 993

907 995 033528 427 0.231 1 Stk. 30.00

Montagebøjle

Type 2, til montering af 10 LSA-lister.

Antal

Type stk. Art.-nr.

MB2 10 LSA 1 907 995

Tilbehør for potentialudligning

af kabelskærme

Kontaktrullefjeder

Med kontaktrullefjederen kan der opnås en loddefri

skærmforbindelse for potentialudligning eller lynstrømspotentialudligning.

Efterfølgende montage uden brydning

af lederskærmen er mulig uden brug af værktøj.

Antal

Type Klemmeområde Materiale stk. Art.-nr.

SA KRF 10 V2A 4 - 10 mm NIRO (A2) 20 919 031

SA KRF 15 V2A 9 - 15 mm NIRO (A2) 20 919 032

SA KRF 22 V2A 14 - 22 mm NIRO (A2) 20 919 033

SA KRF 29 V2A 18,5 - 29 mm NIRO (A2) 10 919 034

SA KRF 37 V2A 23,5 - 37 mm NIRO (A2) 10 919 035

907 994 033511 427 0.105 1 Stk. 73.00

Montageværktøj

For LSA-lister.

Antal

Type stk. Art.-nr.

AW2 LSA 1 907 994

907 991 112988 427 0.181 1 Stk. 80.00

Skilleliste for LSA med fjederklemmer

Skilleliste til DIN-skinnemontage, monteret med LSAskilleliste

type 2/10, samt fjederklemmer for variabel

ledertilslutning. Egnet til montage af DPL og DEHNrapid

LSA-afledere.

Antal

Type stk. Art.-nr.

TL2 10DA CC 1 907 991

919 030 103504 428 0.167 1 Stk. 32.00

Selvvulkaniserende bånd

Bånd på 9 m-rulle til omvikling af rullefjeder for en varig

korrosionsbeskyttelse.

Antal

Type stk. Art.-nr.

SKB 19 9M SW 1 919 030

www.dehn.de 29


Afledere til 19”-systemer

Afledere til RJ-tilslutning

NET-Protector

929 035 072619 422 0.270 1 Stk. 650.00

929 036 074514 422 0.268 1 Stk. 650.00

19’‘ 929 037 kabinet 090637 422 0.270 1 Stk. 650.00 til overspændingsbeskyttelse af typen

NET PRO for beskyttelse af netværkskomponenter

eller teleanlæg.

NET PRO 4TP

Overspændingsbeskyttelsesmodul med 8 skærmede tilslutninger

for kabler. Tilslutning input/output

RJ45/RJ45 eller LSA/RJ45.

Type NET PRO ... 4TP LSA 4TP 4TP 30

Aflederklasse W W [

Afledermærkespænding dc U c 6 V 6 V 30 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20)

pr. port I n 2,4 kA 2,4 kA 0,8 kA

Bestykning 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Grænsefrekvens 165 MHz 170 MHz 300 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

NET PRO 4TP 1 929 035

NET PRO LSA 4TP 1 929 036

NET PRO 4TP 30 1 929 037

929 071 082823 422 0.240 1 Stk. 450.00

929 072 083165 422 0.257 1 Stk. 450.00

NET PRO TC

Overspændingsbeskyttelsesmodul med 8 porte til telekommunikationsanlæg.

Tilslutning input/output

RJ45/RJ45 eller LSA/RJ45.

Type NET PRO TC 2 NET PRO TC 2 LSA

Aflederklasse R R

Afledermærkespænding dc U c 170 V 170 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) pr. port I n 10 kA

20 kA

Bestykning 4/5, 3/6 4/5, 3/6

Grænsefrekvens 10 MHz 10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

NET PRO TC 2 1 929 071

NET PRO TC 2 LSA 1 929 072

929 075 107755 422 0.250 1 Stk. 510.00

NET PRO E1 LSA

Overspændingsbeskyttelsesmodul med 8 porte til E1-

snitflader, udført som patch-panel.

Type

NET PRO E1 LSA G703

Aflederklasse

T

Afledermærkespænding dc U c

6 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) pr. port I n

20 kA

Bestykning 1/2, 4/5

Grænsefrekvens

210 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

NET PRO E1 LSA G703 1 929 075

Tilbehør for NET-Protector

929 034 072145 427 2.540 1 Stk. 162.00

Skærmet kabinet 19’’

Komplet lukket skærmkabinet med 3 pladser til NET-

Protector-beskyttelsesmoduler.

Type EG NET PRO 19”

Mål

1 HE

Materiale

Galvaniseret / rustfrit stål

Antal

Type stk. Art.-nr.

EG NET PRO 19” 1 929 034

DEHNpatch

929 100 102170 424 0.244 1 Stk. 116.00

929 110 105232 424 0.320 1 Stk. 124.00

DEHNpatch er et patch-kabel med overspændingsbeskyttelse

i kategori 6 udførelse, som kan anvendes

universelt efter DS/EN 50173 op til

48 V DC.

DPA M CAT6

Overspændingsbeskyttelse som patchkabel til ethernet

og lignende universelle anvendelser. Certificeret i kat. 6

og klasse E. Fuldt skærmet, med Stewart-stik og 3 m

ledning (DPA...S 48) eller Hirose-stik og 5 m ledning

(DPA...H 48).

Type DPA M CAT6 RJ45S 48 DPA M CAT6 RJ45H 48

Aflederklasse T T

Afledermærkespænding dc U c 48 V 48 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20)

leder-jord samlet I n 10 kA 10 kA

Bestykning 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Grænsefrekvens 250 MHz 250 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPA M CAT6 RJ45S 48 1 929 100

DPA M CAT6 RJ45H 48 1 929 110

929 120 115453 424 0.200 1 Stk. 116.00

DEHNpatch klasse E

Overspændingsbeskyttelse til industrielt ethernet og lignende

universelle anvendelser, kat. 6 eller klasse E. Fuldt

skærmet adapterudførelse med RJ45 hunstik. Til DINskinnemontage.

Type DPA M CL6 RJ45B 48

Aflederklasse

W

Afledermærkespænding dc U c

48 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) Ad-PG samlet I n 5 kA

Bestykning 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Grænsefrekvens

250 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPA M CL6 RJ45B 48 1 929 120 ny

Tilbehør for DEHNpatch

929 199 103313 427 0.350 1 Stk. 29.00

Montagesæt DEHNpatch

Sættet består af en DIN-skinne for op til 24 DEHNpatch

og afstandsbolte med møtrikker til montage i datafelter.

For at spare plads kan DIN-skinnen placeres på væggen

i undertavlen eller endda foran indbygningsfelterne i

19” rammen.

Antal

Type stk. Art.-nr.

MS DPA 1 929 199

BLITZDUCTOR ® VT

918 410 093126 422 0.105 1 Stk. 88.00

Overspændingsbeskyttelse til telekommunikationsapparater

og telefonanlæg med RJ-stikforbindelse.

Til DIN-skinnemontage.

BVT ISDN

Til ISDN S 0

-bus med RJ45-tilslutninger og desuden

skrueklemmetilslutning ved den beskyttede udgang.

Type

BVT ISDN

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U C

7,5 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Bestykning 3/6, 4/5

Grænsefrekvens

1,7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT ISDN 1 918 410

30

www.dehn.de


Afledere til RJ-tilslutning

918 411 093133 422 0.098 1 Stk. 75.00

BVT TC

Til a/b-ledere, ISDN U k0

eller ADSL med RJ45-tilslutning

og skrueklemmetilslutning. RJ11/12-kompatibel.

Type BVT TC 1

Aflederklasse

R

Afledermærkespænding dc U C

170 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

5 kA

Bestykning 4/5

Grænsefrekvens

17 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BVT TC 1 1 918 411

DSM TM

924 274 099739 423 0.035 1 Stk. 75.00

Overspændingsbeskyttelse til montage i LAN-snitflader.

DSM TM

Til ethernet 10 BT eller ISDN S 0

-snitflader. Overgang fra

skruetilslutning til RJ45-stik.

Type

DSM TM

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U C

6 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) Ad-PG samlet I n 10 kA

Bestykning Ethernet 1/2, 3/6 eller ISDN 4/5, 3/6

Grænsefrekvens

55 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSM TM 1 924 274

DEHNlink

929 024 093355 424 0.113 1 Stk. 91.00

Overspændingsbeskyttelse for telekommunikations-apparater

og telefonanlæg med RJ-stik for

vægmontage.

DLI ISDN I

Afleder med to beskyttede ISDN S 0

-udgange og med statusvisning

(LED). Incl. tilslutningsledning og montagemateriale.

Type

DLI ISDN I

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U c

7,5 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Bestykning 3/6, 4/5

Grænsefrekvens

2 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DLI ISDN I 1 929 024

929 028 093379 423 0.101 1 Stk. 91.00

DLI TC 2 I

Overspændingsbeskyttelse til analog- eller systemtelefoni

med statusvisning (LED). Beskytter 1 eller 2 par.

Kompatibel med RJ11/12 stik. Incl. tilslutningsledning og

montagemateriale.

Type

DLI TC 2 I

Aflederklasse

R

Afledermærkespænding dc U c

170 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Bestykning 3/6, 4/5

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DLI TC 2 I 1 929 028

929 081 095069 424 0.067 1 Stk. 56.00

DLI TC

Overspændingsbeskyttelse til analog- eller systemtelefoni

i RJ12-udførelse.

Afledere til koaxial tilslutning

UGKF

929 010 039940 424 0.067 1 Stk. 112.00

Overspændingsbeskyttelse til koaxiale systemer

som video- og kamerasystemer.

UGKF BNC

Til videokameraer og Arcnet med BNC-tilslutning.

Type

Aflederklasse

Afledermærkespænding dc U C

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) pr. leder I n

Grænsefrekvens f G

UGKF BNC

T

8 V

2,5 kA

300 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

UGKF BNC 1 929 010

DEHNgate

909 710 118942 424 0.000 1 Stk. 116.00

909 711 118980 424 0.000 1 Stk. 118.00

Lynstrømsafleder / overspændingsbeskyttelse til

koaxiale systemer som CCTV, mobil- og antenneanlæg.

DGA BNC VC

Pladsbesparende afleder med BNC-bøsningstilslutning

for bæreskinnemontage til beskyttelse af video- og

kamerasystemer. Alt efter type med direkte (VCD) eller

indirekte (VCID) skærmforbindelse for at undgå brumsløjfe.

Type DGA BNC VCD DGA BNC VCID

Aflederklasse T T

Afledermærkespænding dc U C 8 V 8 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 2,5 kA 2,5 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA BNC VCD 1 909 710 ny

DGA BNC VCID 1 909 711 ny

909 703 085664 422 0.233 1 Stk. 59.00

909 704 105690 421 0.085 1 Stk. 37.00

909 705 105706 421 0.282 1 Stk. 86.00

DGA TV

Afleder med F-tilslutning for 75 ohm satellit- og kabelanlæg.

Mulighed for fjernforsyning. Egnet til pladsbesparende

installation i alle gængse TV- og SAT-anvendelser.

Aflederen findes som lynstrømsafleder såvel som

overspændingsbeskyttelse eller som kombiafledersæt

med integreret måleudgang til test af signalniveau.

Type DGA FF TV DGA GF TV DGA GFF TV

Aflederklasse _ H H_

Afledermærkespænding dc U C 24 V 60 V 24 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 1,5 kA 10 kA 10 kA

Frekvensområde dc, 5-3000 MHz dc -2400 MHz dc, 5-2400 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA FF TV 1 909 703

DGA GF TV 1 909 704

DGA GFF TV 1 909 705

929 040 080294 424 0.021 1 Stk. 108.00

DGA F

Afleder med kort reaktionstid til G.703-snitflader.

Jording via kapsling. 1.6/5.6-tilslutning.

Type DGA F 1.6 5.6

Aflederklasse

W

Afledermærkespænding dc U C

6 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

0,3 kA

Frekvensområde

dc - 80 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA F 1.6 5.6 1 929 040

Type

DLI TC ECO RJ12

Aflederklasse

R

Afledermærkespænding dc U c

170 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

5 kA

Bestykning 3/4

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DLI TC ECO RJ12 1 929 081

www.dehn.de 31


Afledere til koaxial tilslutning

929 042 091030 424 0.039 1 Stk. 112.00

929 044 091054 424 0.086 1 Stk. 130.00

DGA G

Afleder med integreret gnistgab. Fjernforsyning mulig.

BNC- eller N-tilslutning.

Type DGA G BNC DGA G N

Aflederklasse B B

Afledermærkespænding dc U C 135 V 135 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 5 kA 5 kA

Frekvensområder dc - 4 GHz dc - 5,8 GHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA G BNC 1 929 042

DGA G N 1 929 044

Afledere til koaxial tilslutning

Tilbehør for DEHNgate

Gnistgab

Lynstrømsgnistgab til DEHNgate. Høj kvalitet med særlig

lav kapacitans.

Type GDT DGA 90 GDT DGA 230 GDT DGA 470

Lynstrømsbæreevne (10/350) 5 kA 5 kA 5 kA

Type H 8 x 6 mm H 8 x 6 mm H 8 x 6 mm

Indbygges i 929 046 929 043, 929 045 –

Antal

Type stk. Art.-nr.

GDT DGA 90 1 929 497

GDT DGA 230 1 929 498

929 043 091047 424 0.089 1 Stk. 133.00

929 045 091061 424 0.266 1 Stk. 171.00

929 057 103443 424 0.123 1 Stk. 151.00

DGA AG

Lynstrømsafleder med udskiftelige gnistgab. Fjernforsyning

mulig. BNC-, N- eller U-tilslutning.

Type DGA AG BNC DGA AG N DGA AG U

Aflederklasse A A A

Afledermærkespænding dc U C 180 V 180 V 180 V

D1 lynstødstrøm (10/350) I imp 5 kA 5 kA 5 kA

Frekvensområde dc - 1 GHz dc - 2,5 GHz dc - 300 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA AG BNC 1 929 043

DGA AG N 1 929 045

DGA AG U 1 929 057

929 046 118973 424 0.000 1 Stk. 250.00

DGA LG

Lynstrømsafleder i kombineret gnistgab-lambda/4-teknik

til højfrekvens-anvendelser. Fjernforsyning mulig.

7/16-tilslutning.

Type DGA LG 7 16

Aflederklasse

A

Afledermærkespænding dc U C

65 V

D1 lynstødstrøm (10/350) I imp

5 kA

Frekvensområde

dc, 806 MHz - 2,2 GHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA LG 7 16 1 929 046

929 047 091085 424 0.467 1 Stk. 204.00

929 048 091092 424 0.374 1 Stk. 204.00

DGA L4

Kombiafleder i vedligeholdelsesfri lambda/4-teknik med

afstemt frekvensbånd. Fjernforsyning ikke mulig. 7/16-

tilslutning.

Type DGA L4 7 16 S DGA L4 7 16 B

Aflederklasse M M

Afledermærkespænding dc U C 0 V 0 V

D1 lynstødstrøm (10/350) I imp 25 kA 40 kA

Frekvensområde 380 MHz - 512 MHz 880 MHz - 2,2 GHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA L4 7 16 S 1 929 047

DGA L4 7 16 B 1 929 048

929 059 118966 424 0.000 1 Stk. 130.00

DGA L4 EB

Kombiafleder i vedligeholdelsesfri lambda/4-teknik med

afstemt bredbåndet frekvensområde og i et kompakt

hus. Fjernforsyning ikke mulig, da aflederen giver en galvanisk

kortslutning for lavfrekvente signaler.

Type

Aflederklasse

Afledermærkespænding dc U C

D1 lynstødstrøm (10/350) I imp

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

Frekvensområde

DGA L4 N EB

M

0 V

25 kA

50 kA

2,0 GHz - 6,0 GHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DGA L4 N EB 1 929 059 ny

929 096 107212 427 0.202 1 Stk. 12.50

Kabelsko med jordingsledning

Kabelsko med sort højfleksibel kobberjordingsledning til

jording af DEHNgate (art.-nr. 929 043, 929 044 eller

929 045).

Antal

Type stk. Art.-nr.

EL 16 B17 1 929 096

Jordingsblok 4xF

4-polet jordingsblok med F-bøsninger, til potentialudligning

af SAT-kabelskærme eller lynstrømsafleder

DGA GF TV.

Antal

Type stk. Art.-nr.

EB 4 F 1 929 095

Befæstigelsesvinkel

Rustfrit stål, egnet til montage af DEHNgate

(art.-nr. 929 045 – 929 048).

Antal

Type stk. Art.-nr.

20 106 310

106 329 107182 116 0.143 1 Stk. 25.90

Befæstigelsesvinkel til HF-afledere

Rustfrit stål med 3 montagehuller til 3 forskellige str.

DEHNgate, f.eks art.-nr. 1x 929 042 + 1x 929 057

eller 929 059 + 1x (929 043, 929 044 eller 929 045).

Antal

Type stk. Art.-nr.

1 106 329

Potentialudligningsskinne industri

Rustfrit stål, egnet til direkte påskruning af

3x DEHNgate (art.-nr. 929 045 – 929 048).

Antal

Type stk. Art.-nr.

PAS I 6AP M10 V2A 1 472 209

416 411 032545 371 0.266 1 Stk. 29.50

Jordingsledning med åben / lukket kabelsko

Kabelsko 1x åben M8/M10 og 1x lukket M8, egnet i

kombination med art.-nr. 106 310, 106 329 og

472 209.

Antal

Type stk. Art.-nr.

1 416 411

32

www.dehn.de


Afledere til D-SUB-tilslutning

FS / USD

924 017 045934 424 0.030 1 Stk. 128.00

Overspændingsbeskyttelses-adapter,

D-SUB-stiktilslutning

i bøsning-stift-udførelse.

FS 9E PB

D-SUB 9-polet. Udførelse til Profibus-DP.

Type FS 9E PB 6

Aflederklasse [

Afledermærkespænding dc U c

7 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) leder-leder I n 0,2 kA

Bestykning

leder: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: ubeskyttet

Grænsefrekvens

90 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

FS 9E PB 6 1 924 017

924 019 058590 424 0.033 1 Stk. 130.00

FS 9E HS

D-SUB 9-polet. V.24-udførelse med Handshake.

Type FS 9E HS 12

Aflederklasse [

Afledermærkespænding dc U c

15 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) Ad-SG I n

0,1 kA

Bestykning leder: 1/2/3/4/6/7/8/9, SG: 5

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

FS 9E HS 12 1 924 019

924 016 034181 424 0.039 1 Stk. 125.00

FS 15E

D-SUB 15-polet. RS-422, V.11-udførelse.

Type FS 15E 5

Aflederklasse [

Afledermærkespænding dc U c

8 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) leder-SG I n 0,2 kA

Bestykning leder: 2/9, 4/11, SG: 8, PG: 1

Grænsefrekvens

4 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

FS 15E 5 1 924 016

Afledere til D-SUB-tilslutning

924 061 034006 424 0.260 1 Stk. 137.00

USD 9 V24

D-SUB 9-polet. V.24-udførelse.

Type

USD 9 V24 S B

Aflederklasse

T

Afledermærkespænding dc U c

12,5 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) leder-PG I n 2,5 kA

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) SG-PG I n

7,5 kA

Bestykning leder: 2/3, SG: 5

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

USD 9 V24 S B 1 924 061

924 051 033986 424 0.146 1 Stk. 175.00

USD 15 V11

D-SUB 15-polet. RS 422, V.11-udførelse.

Type

USD 15 V11 S B

Aflederklasse

T

Afledermærkespænding dc U c

8,5 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) leder-PG I n 2,5 kA

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) SG-PG I n

7,5 kA

Bestykning leder: 2/9/4/11, SG: 8, PG: 1

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

USD 15 V11 S B 1 924 051

924 046 058774 424 0.151 1 Stk. 169.00

USD 25 V24

D-SUB 25-polet. V.24-udførelse, HS med Handshake.

Type

USD 25 V24 HS S B

Aflederklasse

T

Afledermærkespænding dc U c

12,5 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) leder-PG I n 2,5 kA

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) SG-PG I n

7,5 kA

Bestykning leder: 2/3/4/5/6/8/20, SG: 7, PG: 1

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

USD 25 V24 HS S B 1 924 046

924 018 048942 424 0.053 1 Stk. 136.00

FS 25E HS

D-SUB 25-polet. V.24-udførelse med Handshake.

Type FS 25E HS 12

Aflederklasse [

Afledermærkespænding dc U c

15 V

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) Ad-SG I n

0,1 kA

Bestykning leder: 2/3/4/5/6/8/20, SG: 7,

øvrige ledere ubeskyttet

Grænsefrekvens

10 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

FS 25E HS 12 1 924 018

www.dehn.de 33


Afledere til indbygning

DSM

924 270 082960 423 0.045 1 Stk. 69.00

Overspændingsbeskyttelse for telekommunikationsapparater

til indbygning i dåse eller kabelkanal.

Stikbar tilslutning på indgangssiden.

DSM ISDN

Til ISDN S 0

-snitflader. Mulighed for videresløjfning til

ISDN-busser via 4 polet klemme.

Type

Aflederklasse

Afledermærkespænding dc U C

Mærkestrøm I L

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

Grænsefrekvens

924 272 082984 423 0.045 1 Stk. 60.00

DSM TC

Til (system-)telefoni, U k0

, ADSL, ISDN, for 2 lederpar.

Type

Aflederklasse

Afledermærkespænding dc U C

Mærkestrøm I L

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

Grænsefrekvens

DSM TC 2 SK

R

170 V

200 mA

20 kA

17 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSM TC 2 SK 1 924 272

BUStector

DSM ISDN SK

Q

7,5 V

200 mA

20 kA

4 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSM ISDN SK 1 924 270

925 001 047365 426 0.010 1 Stk. 65.00

Afleder til EIB / KNX-bus med tilslutningsledere

BT

Afleder opbygget som en busklemme.

Type BT 24

Aflederklasse

B

Afledermærkespænding dc U C

45 V

C2 mærkeafledestødstrøm pr. leder I n

5 kA

Godkendelser EIBA-certificering nr. Z 32/1399/95

Grænsefrekvens

70 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BT 24 1 925 001

AS IBAS

925 013 105713 422 0.069 1 Stk. 101.50

Afleder til apparater med AS-interface-tilslutning.

AS IBAS

Koblingsmodulet beskytter AS-interfacets gule dataledning.

Desuden har modulet en fordelerfunktion.

Jordning over DIN-skinne eller stikkontakt.

Afledere til indskruning

DEHNpipe

929 941 098152 421 0.173 1 Stk. 119.00

Afleder i IP 67 udførelse. Indskrues i 2-leder procesudstyr.

Rustfrit stål A2.

DPI MD

For 4-20 mA-snitflader med skruegevind M20 x 1,5 (indvendig/udvendig).

Skærmen kan jordforbindes direkte

eller indirekte. Kabelforskruning leveres som tilbehør.

Type

Aflederklasse

Afledermærkespænding dc U C

Mærkestrøm I L

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

Grænsefrekvens

DPI MD 24 M 2S

Q

34,8 V

0,5 A

10 kA

14 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPI MD 24 M 2S 1 929 941

929 921 098169 421 0.218 1 Stk. 129.00

DPI ME

Til ubalancerede snitflader med skruegevind npt ½”

(udvendig/udvendig). Gennemgående jordingsledning.

US-udførelse.

Type

DPI ME 24 N A2G

Aflederklasse

Q

Afledermærkespænding dc U C

34,8 V

Mærkestrøm I L

0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPI ME 24 N A2G 1 929 921

Tilbehør for DEHNpipe

929 982 098695 427 0.036 1 Stk. 14.00

EMC-kabelforskruning

Messingforskruning med skærmtilslutning.

Antal

Type Skærmdiameter stk. Art.-nr.

KV S M20 MS 9.5 6,5 - 9,5 mm 1 929 982

929 984 098688 427 0.030 1 Stk. 6.50

Kabelforskruning

Messingforskruning uden skærmtilslutning.

Antal

Type Skærmdiameter stk. Art.-nr.

KV M20 MS 10.5 7,0 - 10,5 mm 1 929 984

929 996 098244 427 0.013 1 Stk. 7.30

Jordingsring MS

Jordingsring forniklet messing, til ekstern jording DPI.

Antal

Type Monteres på stk. Art.-nr.

ER DPI M20 DPI M20 x 1,5 1 929 996

Type

Aflederklasse

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) Ad-PG I n

Monteres på

AS IBAS YE

T

5 kA

DIN-skinne eller plane overflader

Antal

Type stk. Art.-nr.

AS IBAS YE 1 925 013

34

www.dehn.de


Afledere til EX-områder

DEHNpipe MD Ex (i)

929 960 098145 421 0.171 1 Stk. 125.00

Afleder i IP 67 udførelse. Til indskruning i 2-leder

procesudstyr. Rustfrit stål A2.

DPI MD EX

Afleder til beskyttelse af egensikre målekredse og bussystemer.

ATEX, FISCO. Kabelforskruning leveres som tilbehør.

Type DPI MD EX 24 M 2

Aflederklasse

T

Max. indgangsspænding efter EN 50020 U i

30 V

Max. indgangsspænding efter EN 50020 I i

0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

10 kA

Grænsefrekvens

7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPI MD EX 24 M 2 1 929 960

Tilbehør for DEHNpipe MD Ex (i)

929 982 098695 427 0.036 1 Stk. 14.00

EMC-kabelforskruning

Messingforskruning med skærmtilslutning.

Antal

Type Skærmdiameter stk. Art.-nr.

KV S M20 MS 9.5 6,5 - 9,5 mm 1 929 982

Afledere til EX-områder

BLITZDUCTOR ® XT Ex (i)

Modular 4-polet universel overspændingsbeskyttelse

til egensikre systemer. Beskyttelsesmodulet med

integreret LifeCheck tillader hurtig prøvning af

aflederen via DEHNrecord LC. Må kun udføres i

områder uden eksplosionsfare. Beskyttelsesmodul

og basisdel skal bestilles separat.

BLITZDUCTOR ® XT Ex (i) basisdel

920 301 109186 421 0.034 1 Stk. 34.50

BXT BAS EX

BLITZDUCTOR XT basisdel, udført som pladsbesparende

4-polet universel gennemgangsklemme til egensikre

kredse, hvori beskyttelsesmodulet kan monteres uden

brydning af signalet. Beskyttelsesmodulet jordforbindes

via DIN-skinnen.

Type

BXT BAS EX

Tilslutningstværsnit entrådet 0,08 - 4 mm 2

Tilslutningstværsnit fintrådet 0,08 - 2,5 mm 2

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT BAS EX 1 920 301

929 984 098688 427 0.030 1 Stk. 6.50

Kabelforskruning

Messingforskruning uden skærmtilslutning.

Antal

Type Skærmdiameter stk. Art.-nr.

KV M20 MS 10.5 7,0 - 10,5 mm 1 929 984

DEHNpipe CD Ex (i)

929 961 101784 421 0.169 1 Stk. 113.00

929 963 101807 421 0.169 1 Stk. 113.00

Afleder i IP 67 udførelse. Til indskruning i 2-leder

procesudstyr. Rustfrit stål A2.

DPI CD EXI

Afleder til beskyttelse af egensikre målekredse og bussystemer.

ATEX, FISCO.

Type DPI CD EXI 24 M DPI CD EXI 24 N

Aflederklasse T T

Gevind metrisk npt

Max. indgangsspænding efter EN 50020 U i 30 V 30 V

Max. indgangsstrøm efter EN 50020 I i 0,55 A 0,55 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n 10 kA 10 kA

Grænsefrekvens 67 MHz 67 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPI CD EXI 24 M 1 929 961

DPI CD EXI 24 N 1 929 963

BLITZDUCTOR ® XT Ex (i)

LifeCheck ® -modul

920 381 109025 421 0.022 1 Stk. 162.00

BXT ML4 BD EX 24

Pladsbesparende afledermodul med LifeCheck til beskyttelse

af 2 lederpar, egensikre målekredse og bussystemer.

KEMA 06 ATEX 0274 X II 2 (1) G EEx ia IIC T4/T5/T6,

opfylder krav efter FISCO.

Type BXT ML4 BD EX 24

Aflederklasse

T

Afledermærkespænding dc U c

33 V

Max. indgangsspænding efter EN 50020 U i

30 V

Max. indgangsstrøm efter EN 50020 I i

0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

20 kA

Grænsefrekvens

7,7 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BD EX 24 1 920 381

920 384 109162 421 0.021 1 Stk. 170.00

BXT ML4 BC EX 24

Pladsbesparende afledermodul med LifeCheck til beskyttelse

af op til 4 svævende enkeltledere med fælles referencepotentiale,

egensikre målekredse. KEMA 06 ATEX

0274 X II 2 (1) G EEx ia IIC T4/T5/T6, opfylder krav efter

FISCO.

DEHNpipe CD Ex (d)

929 962 101791 421 0.169 1 Stk. 113.00

929 964 101814 421 0.169 1 Stk. 113.00

Afleder i IP 67 udførelse. Til indskruning i 2-leder

procesudstyr. Rustfrit stål A2.

DPI CD EXD

Afleder i trykbestandig kapsling til montage i EX-områder

til beskyttelse af målekredse og bussystemer. ATEX.

Type DPI CD EXD 24 M DPI CD EXD 24 N

Aflederklasse T T

Afledermærkespænding dc U c 32 V 32 V

Mærkestrøm I L 0,55 A 0,55 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n 10 kA 10 kA

Antal

Type stk. Art.-nr.

DPI CD EXD 24 M 1 929 962

DPI CD EXD 24 N 1 929 964

Type BXT ML4 BC EX 24

Aflederklasse

T

Afledermærkespænding dc U c

33 V

Max. indgangsspænding efter EN 50020 U i

30 V

Max. indgangsstrøm efter EN 50020 I i

0,5 A

C2 mærkeafledestødstrøm (8/20) samlet I n

20 kA

Grænsefrekvens

6,4 MHz

Antal

Type stk. Art.-nr.

BXT ML4 BC EX 24 1 920 384

www.dehn.de 35


Tilbehør for rækkeklemmeteknik

Skærmtilslutning på ankerskinne

308 403 070509 428 0.026 10 Stk. 8.10

308 404 070516 428 0.031 10 Stk. 8.80

Lynstrømsbærende 308 405 070523 428 0.037 10 Stk. 9.30

308 406 070530 428 0.048 10 Stk. 9.90

skærmtilslutningssystem til

308 407 070547 428 0.060 10 Stk. 11.10

308 408 070554 428 0.072 10 Stk. 12.20

ankerskinne. Tilslutning af skærme med forskellige

dimensioner. Permanent forbindelse af skærmen

med et fjederelement.

Skærmtilslutningsklemme

Skærmtilslutningsklemme til jording af kabelskærmen på

ankerskinne. Egnet til lynbeskyttelsespotentialudligning.

Installation er mulig uden brydning af skærmen.

Monteres uden brug af værktøj.

Antal

Type Klemmeområde Materiale stk. Art.-nr.

SAK 10 AS V4A 5 - 10 mm NIRO (A2) 10 308 403

SAK 14 AS V4A 8 - 14 mm NIRO (A2) 10 308 404

SAK 18 AS V4A 13 - 18 mm NIRO (A2) 10 308 405

SAK 21 AS V4A 17 - 21 mm NIRO (A2) 10 308 406

SAK 26 AS V4A 19 - 26 mm NIRO (A2) 10 308 407

SAK 33 AS V4A 25 - 33 mm NIRO (A2) 10 308 408

Ankerskinne

Skinne til jording og befæstigelse af rustfri

skærmtilslutningsklemmer.

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

AS SAK 1000 V2A NIRO 10 308 421

308 425 058798 428 0.019 10 Stk. 8.40

Isoleret skinneholder

Skinneholder for isoleret fastgørelse af ankerskinne AS

SAK 1000 V2A, med gevindbøsninger M4.

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

ST AS SAK K Kunststof 10 308 425

308 411 070578 428 0.055 5 Stk. 13.00

Tilslutningsklemme

For tilslutning af potentialudligningsledninger på bæreskinne

AS SAK 1000 V2A.

Antal

Type stk. Art.-nr.

AK 16 AS SAK MS 5 308 411

919 010 071612 428 0.013 10 Stk. 3.60

919 011 071605 428 0.027 10 Stk. 4.00

Skærmtilslutning på bæreskinne

Lynstrømsbærende skærmtilslutningssystem til bæreskinne.

Især egnet til mindre kabler. Permanent forbindelse

af skærmen med et fjederelement.

Skærmtilslutningsklemme

Til DIN-skinne montage.

Antal

Type Klemmeområde Materiale stk. Art.-nr.

SAK 6.5 SN MS 1,5 - 6,5 mm Ms forniklet 10 919 010

SAK 11 SN MS 5 - 11 mm Ms forniklet 10 919 011

919 016 071551 428 0.481 1 Stk. 25.00

Bæreskinne

Bæreskinne til montage af skærmtilslutningsklemmer.

Egnet til montage på skinnebærer.

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

SN 18X3 CU 1000 Cu fortinnet 1 919 016

919 012 071599 428 0.039 1 Stk. 5.50

919 013 071582 428 0.054 1 Stk. 6.30

Skinneholder

Skinneholder til jordforbundet opbygning, egnet til DINskinnemontage.

Lavimpedant forbindelse af skærmtilslutningsklemmer

over bæreskinne til DIN-skinne.

Antal

Type Udførelse Materiale stk. Art.-nr.

SH1 18X3 stk. Ensidet Stål fortinnet 1 919 012

SH2 18X3 stk. Tosidet Stål fortinnet 1 919 013

919 014 071575 428 0.005 10 Stk. 3.00

Isoleret skinneholder

Skinneholder til isoleret opbygning, egnet til montage

på DIN-skinne eller skruetilslutning.

Antal

Type Materiale Farve stk. Art.-nr.

SH 18X3 K Kunststof 1 10 919 014

Tilbehør for rækkeklemmeteknik

919 015 071568 428 0.015 1 Stk. 3.65

Tilslutningsklemme

Særligt egnet ved isoleret opbygning af samleskinne,

f.eks. ved indirekte jording af skærmen.

Antal

Type stk. Art.-nr.

AK 35 SN 18X3 GG 1 919 015

Skærmtilslutning på kabel

919 031 103511 428 0.002 20 Stk. 4.30

919 032 103528 428 0.002 20 Stk. 5.70

Pladsbesparende 919 033 103535 428 0.005 20 Stk. 8.90 skærmtilslutningssystem udført

919 034 103542 428 0.007 10 Stk. 10.50

919 035 103559 428 0.012 10 Stk. 12.60

919 036 103566 428 0.023 25 Stk. 14.60

919 037 103573 428 0.050 20 Stk. 18.70

som 919 038 kontaktrullefjeder.

103580 428 0.082 10 Stk. 27.00

Kontaktrullefjeder

Med kontaktrullefjedre kan der opnås en loddefri

skærmforbindelse for potentialudligning eller lynbeskyttelsespotentialudligning.

Efterfølgende montage uden

brydning af lederskærmen er mulig uden brug af værktøj.

Antal

Type Klemmeområde Materiale stk. Art.-nr.

SA KRF 10 V2A 4 - 10 mm NIRO (A2) 20 919 031

SA KRF 15 V2A 9 - 15 mm NIRO (A2) 20 919 032

SA KRF 22 V2A 14 - 22 mm NIRO (A2) 20 919 033

SA KRF 29 V2A 18,5 - 29 mm NIRO (A2) 10 919 034

SA KRF 37 V2A 23,5 - 37 mm NIRO (A2) 10 919 035

SA KRF 50 V2A 31 - 50 mm NIRO (A2) 25 919 036

SA KRF 70 V2A 44 - 70 mm NIRO (A2) 20 919 037

SA KRF 94 V2A 58 - 94 mm NIRO (A2) 10 919 038

919 030 103504 428 0.167 1 Stk. 32.00

Selvvulkaniserende bånd

Bånd på 9 m-rulle til omvikling af rullefjeder for varig

korrosionsbeskyttelse.

Antal

Type stk. Art.-nr.

SKB 19 9M SW 1 919 030

Indbygningskabinet

og jordlederklemme

906 055 071513 427 1.000 1 Stk. 140.00

Aluminiumskabinet

Til indbygning af DIN-skinne udstyr. Med 2 messingforskruninger

PG 11.

Type ALGA 5

Kapslingsklasse IP 65

Mål B x H x D

100 x 200 x 81 mm

Kapslingsmateriale

Aluminium

Antal

Type stk. Art.-nr.

ALGA 5 1 906 055

906 058 091658 427 0.899 1 Stk. 142.00

Aluminiumskabinet til Ex (i)-afledere

Med 4 kunststofforskruninger M20 x 1,5, plomberbar,

trykudligningsmembran.

Type

ALGA 5 X

Kapslingsklasse IP 65

Mål B x H x T

160 x 100 x 85 mm

Kapslingsmateriale

Aluminium

Antal

Type stk. Art.-nr.

ALGA 5 X 1 906 058

Montagesæt

Til kabinet ALGA 5 X til fastgørelse på master og rør.

Kapslings-

Antal

Type materiale stk. Art.-nr.

MS ALGA 5 X NIRO (A2) 1 906 059

910 099 037298 427 0.037 1 Stk. 7.50

Jordlederklemme

Til DIN-skinne. Til jording af profilskinne, 12 mm bred.

Type SLK 16

Tilslutningstværsnit entrådet 6 - 25 mm 2

Tilslutningstværsnit fintrådet 6 - 16 mm 2

Antal

Type stk. Art.-nr.

SLK 16 1 910 099

36

www.dehn.de


Condition Monitoring enhed

LifeCheck ®

910 652 114531 462 0.045 1 Stk. 69.00

LifeCheck ®

910 695 118959 462 0.000 1 Stk. 295.00

Komplet enhed for tilstandsovervågning af max. 10

forprogrammerede afledere BXT med integreret

LifeCheck-overvågningskreds. Allerede ved truende

overbelastning af aflederen genereres en fejlmelding

optisk og gennem en FM-kontakt.

Forprogrammeringen af aflederne gennemføres

ved hjælp af en PC eller DRC LC M3.

DRC MCM XT

Apparat til DIN-skinnemontage med integreret

LifeCheck-Sensor for tilstandsovervågning af max. 10

BXT med LifeCheck. Optisk tilstandsmelding kombineret

met FM-signal, bryde- eller skiftekontakt. De overvågede

BXT kan forprogrammeres ved anvendelse af DRC

MCM forbundet til en PC og RS 485-adapter eller ved

anvendelse af DRC LC M3.

Type

DRC MCM XT

Prøvning af

Op til 10 BLITZDUCTOR XT ML

Op til 10 BLITZDUCTOR XT ML EX

kun i atmosfære uden eksplosionsfare!

Prøvestrøm dc

Anbefalet udskiftning af afleder LED, FM-kontakt

Prøvespænding

Prøvecyklus

Uendelig

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRC MCM XT 1 910 695 ny

Aflederprøveinstrument

Til hurtig og berøringsløs prøvning af afledere med

integreret LifeCheck-overvågningskreds. Hvis der

genkendes en RFID-Chip i beskyttelsesmodulet,

genereres en melding. Udebliver tilbagemeldingen

fra RFID-sendekredsen i aflederen, skal aflederen

udskiftes.

DRC LC M2

Transportabelt instrument med LifeCheck-sensor for

fleksibel anvendelse. Optisk og akustisk „OK“-melding

fra genkendte LifeCheck-kredse i aflederne. For sikker

positionering på beskyttelsesmodulet er den tilpassede

LifeCheck-sensor udført i C-form. Det medfølgende

testmodul tjener som prøvereference og skal være kendt

af DRC LC M2.

Type

Prøvning af

Angivelse af måleværdi

Prøvetid

Leveres med

DRC LC M2

BLITZDUCTOR XT ML

BLITZDUCTOR XT ML EX

kun i atmosfære uden eksplosionsfare!

Hyletone og LCD

Typisk 3 s

Håndholdt instrument, LifeCheck-sensor, oplader

testmodul som reference, opbevaringskuffert, USB-Kabel

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRC LC M2 1 910 651

910 653 113008 462 1.043 1 Stk. 790.00

DRC LC M3

Transportabelt instrument med LifeCheck-sensor for

fleksibel anvendelse. Optisk og akustisk „OK“-melding

fra genkendte LifeCheck-kredse i aflederne. Med ekstra

USB-tilslutning for PC-understøttet administration af de

afledere, der skal prøves, samt dokumentation af prøveresultater.

DRC LC M3 kan lagre prøvedatoen i BXT og

hjælper desuden med forprogrammeringen af BXT for

Condition Monitoring-systemet med DRC MCM XT.

Type

DRC LC M3

Prøvning af

BLITZDUCTOR XT ML

BLITZDUCTOR XT ML EX

kun i atmosfære uden eksplosionsfare!

Angivelse af måleværdi

Hyletone og LCD

Prøvetid

Typisk 3 til 10 s

Leveres med Håndholdt instrument, LifeCheck-sensor, oplader

Testmodul som reference, opbevaringskuffert, software CD, USB-Kabel

Antal

Type stk. Art.-nr.

DRC LC M3 1 910 653 ny

Måle- og prøveinstrumenter

Tilbehør for prøveinstrumentet LifeCheck ®

910 654 114548 462 0.044 1 Stk. 69.00

LifeCheck-sensor for DRC LC M

LifeCheck-sensor og testmodul som tilbehør til bærbare

LifeCheck-prøveinstrumenter.

Antal

Type Prøvning af stk. Art.-nr.

LCS DRC BXT BLITZDUCTOR XT ML 1 910 652 ny

LCS DRC BCT BLITZDUCTOR CT MLC 1 910 654 ny

Aflederprøveinstrument

511 910

Til

111424 462 1.320 1 Stk. 1515.00

prøvning af aflederes reaktionsspænding.

Tilsluttes aflederen med medfølgende prøveledning

eller speciel prøveadapter.

PM 20

Kombitester til prøvning af aflederes reaktionsspænding

(afledere med gnistgab / varistorer / zenerdioder). Inkl.

opbevaringstaske og måletilbehør.

Type PM 20

1 mA

max 1250 V

Antal

Type stk. Art.-nr.

PM 20 1 910 511

Tilbehør for aflederprøveinstrument

910 508 111363 462 0.800 1 Stk. 724.00

Prøveadapter PA BXT

For tilslutning til PM 10 / PM 20. Til prøvning af afledermoduler.

Antal

Type Stikbare afledermoduler stk. Art.-nr.

PA BXT BLITZDUCTOR XT og BLITZDUCTOR CT 1 910 508

910 507 097230 462 0.924 1 Stk. 1660.00

Prøveadapter PA DRL

For tilslutning til PM 10 / PM 20. Til prøvning af afledermoduler.

Antal

Type Stikbare afledermoduler stk. Art.-nr.

PA DRL DEHNrapid LSA og DPL 1 910 507

DEHNisola

910 600 087774 461 0.212 1 Stk. 1030.00

Overvågningsinstrument til lynstrømsafledere og

overspændingsbeskyttelse

– Måle- og analyseenhed i rækkeklemmeopbygning

(1,5 TE)

– 3 fast forbundne ringkernetransformere til registrering

af lækstrømme

– Selvtest og reset funktion.

– Batteriforsyning

– 2 grænseværdier for de overvågede lækstrømme

– LED-visning på afstand og fjernmeldekontakt

DEHNisola 3

Måle- og analyseenhed med 3 ringkernetransformere

Antal

Type stk. Art.-nr.

DISO 3 1 910 600

Impulstæller

502 910

Til

080348 461 0.200 1 Stk. 788.00

registrering af afledningsforløbet for

beskyttelsesapparater.

– Tæller til DIN-skinnemontage (2 TE)

– Enkel installation ved at lade PE-lederen fra overspændingsaflederen

løbe gennem den åbne

ringkerne

– Parsnoet sensorledning, 1 m

Antal

Type stk. Art.-nr.

P 2 1 910 502

www.dehn.de 37


38

38 www.dehn.de


YDRE LYNBESKYTTELSE

Ledere

Ledere

Rundtråd, massiv

840 008 018730 214 0.135 1 M 2.80

840 108 080423 214 0.135 1 M 3.10

Til840 018 brug 035706 214 0.135 i1 lynbeskyttelses- M 2.85

og jordingsanlæg efter

840 010 018747 214 0.211 1 M 4.70

EN 50164-2.

DEHNALU-DRAHT ®

Egenskaber (840 008 840 108): halvhård

Egenskaber (840 018): blød, kan hærdes ved snoning

Al og AlMgSi må ikke lægges umiddelbart (uden

afstand) på, i eller under puds, mørtel, beton eller i jord.

Leder Ringvægt/

Materiale Ø -længde ca. Art.-nr.

AlMgSi 8 mm 20 kg / 148 m 840 008

AlMgSi 8 mm 3 kg / 21 m 840 108

AlMgSi 8 mm 20 kg / 148 m 840 018

Al 10 mm 21 kg / 100 m 840 010

840 118 071483 214 0.200 1 M 4.15

DEHNALU-DRAHT ® med kunststofkappe (halogenfri)

Leder Udv. Ringvægt /

Materiale Ø Ø -længde ca. Art.-nr.

AlMgSi 8 mm 11 mm 20 kg / 100 m 840 118

800 008 018716 211 0.393 1 M 2.80

800 010 018723 211 0.617 1 M 4.05

Galvaniseret stål, zinklag = 50 µm middelværdi (350

g/m 2 )

Leder Ringvægt/

Materiale Ø -længde ca. Art.-nr.

St/tZn 8 mm 50 kg / 127 m 800 008

St/tZn 10 mm 50 kg / 81 m 800 010

800 108 018754 211 0.440 1 M 4.60

800 110 018761 211 0.680 1 M 6.50

Galvaniseret stål, zinklag = 50 µm middelværdi (350

g/m 2 ). .,, med kunststofkappe

Leder Udv. Ringvægt/

Materiale Ø Ø -længde ca. Art.-nr.

St/tZn 8 mm 11 mm 33 kg / 75 m 800 108

St/tZn 10 mm 13 mm 34 kg / 50 m 800 110

830 008 018785 212 0.448 1 M 11.80

830 108 080430 212 0.448 1 M 12.50

830 038 035690 212 0.448 1 M 11.80

Kobber

Egenskaber (830 008 og 830 108): blød

Egenskaber (830 038): halvhård

Leder Ringvægt /

Materiale Ø -længde ca. Art.-nr.

Cu 8 mm 45 kg / 100 m 830 008

Cu 8 mm 9 kg / 20 m 830 108

Cu 8 mm 45 kg / 100 m 830 038

860 908 019362 213 0.395 1 M 8.80

860 910 019300 213 0.617 1 M 13.70

860 920 092679 213 0.617 1 M 14.60

860 008 018808 213 0.395 1 M 12.90

860 010 019997 213 0.617 1 M 20.10

860 020 092662 213 0.617 1 M 21.10

Rustfri stål

For rustfri stål i jord (Ø 10 mm) skal der anvendes A4.

Leder Ringvægt/

Materiale Ø -længde ca. Art.-nr.

NIRO (A2) 8 mm 50 kg / 125 m 860 908

NIRO (A2) 10 mm 50 kg / 80 m 860 910

NIRO (A2) 10 mm 12 kg / 20 m 860 920

NIRO (A4) 8 mm 50 kg / 125 m 860 008

NIRO (A4) 10 mm 50 kg / 80 m 860 010

NIRO (A4) 10 mm 12 kg / 20 m 860 020

Bånd

221 1.280 7.90

221 1.600 9.85

810 225 018815 221 0.400 1 M 3.00

810 335 032880 221 0.840 1 M 4.55

Til852 335anvendelse 031067 221 0.840 1 M 4.55 ved jordingsanlæg, lynbeskyttelsesanlæg

221 0.960 5.85

810 304 019232

810 404 048256

810 405 032897

1 M

1 M

1 M

og ved ringpotentialudligning efter

EN 50164-2.

Galvaniseret stål, zinklag = 70 µm middelværdi

(500 g/m 2 )

Ringvægt/

Materiale Bredde Tykkelse -længde ca. Art.-nr.

St/tZn 20 mm 2,5 mm 40 kg / 100 m 810 225

St/tZn 30 mm 3,5 mm 42 kg / 50 m 810 335

St/tZn 30 mm 3,5 mm 21 kg / 25 m 852 335

St/tZn 30 mm 4 mm 50 kg / 52 m 810 304

St/tZn 40 mm 4 mm 50 kg / 40 m 810 404

St/tZn 40 mm 5 mm 50 kg / 30 m 810 405

831 225 018891 222 0.450 1 M 14.30

Kobber

Ringvægt /

Materiale Bredde Tykkelse -længde ca. Art.-nr.

Cu 20 mm 2,5 mm 45 kg / 100 m 831 225

Tilslutninger

860 115 101104 213 0.930 1 Stk. 31.00

860 130 101111 213 1.900 1 Stk. 60.45

For tilslutning af ledere til jordingsanlæg af korrosionsbestandig

rustfri stål (A4).

Efter EN 50164-2.

Rund

Antal

Materiale Længde Mål stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 1500 mm Ø 10 mm 1 860 115

NIRO (A4) 3000 mm Ø 10 mm 1 860 130

Flad

860 925 093140 223 0.825 1 M 19.95

860 900 019287 223 0.825 1 M 18.95

860 325 093157 223 0.825 1 M 23.50

860 335 020009 223 0.825 1 M 22.50

Rustfri stål

For rustfri stål i jord (Ø 10 mm) skal der anvendes A4

(100 mm 2 ).

Ringvægt /

Materiale Bredde Tykkelse -længde ca. Art.-nr.

NIRO (A2) 30 mm 3,5 mm 21 kg / 25 m 860 925

NIRO (A2) 30 mm 3,5 mm 50 kg / 60 m 860 900

NIRO (A4) 30 mm 3,5 mm 21 kg / 25 m 860 325

NIRO (A4) 30 mm 3,5 mm 50 kg / 60 m 860 335

Bånd i andre mål og materialer på forespørgsel.

860 215 101081 223 1.245 1 Stk. 36.10

860 230 101098 223 2.480 1 Stk. 70.20

Antal

Materiale Længde Mål stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 1500 mm 30 x 3,5 mm 1 860 215

NIRO (A4) 3000 mm 30 x 3,5 mm 1 860 230

Andre mål på forespørgsel.

Ledermateriel kan kun leveres i den angivne ringvægt. Andet ledermateriel

og andre materialer på forespørgsel.

Manchetter som dråbefangere

276 056 104983 161 0.002 100 Stk. 0.65

Forhindrer nedløb af regnvand ved rundtråd,

hvilket forhindrer tilsmudsning af facaden.

Leder

Antal

Materiale Ø Farve stk. Art.-nr.

Kunststof 8 mm 1 100 276 056

276 057 104990 161 0.002 100 Stk. 0.65

Leder

Antal

Materiale Ø Farve stk. Art.-nr.

Kunststof 8 mm 1 100 276 057

www.dehn.de 39


Ledere

Indfangermateriel og -tilbehør

Flertrådet

840 050 070141 231 0.135 1 M 4.15

Til anvendelse i lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.

Aluminium

Al må ikke lægges umiddelbart (uden afstand) på, i eller

under puds, mørtel, beton eller i jord.

Antal x Ringvægt/

Mat. Tværsnit Ø tråd -længde ca. Art.-nr.

Al 50 mm 2 19 x 1,8 mm 13,5 kg / 100 m 840 050

801 050 018921 231 0.352 1 M 9.30

Galvaniseret stål

Antal x Ringvægt/

Mat. Tværsnit Ø tråd -længde ca. Art.-nr.

St/Zn 42 mm 2 114 x 0,65 mm 35 kg / 100 m 801 050

832 739 018907 231 0.450 1 M 13.40

832 740 093454 231 0.450 1 M 13.40

832 192 018914 231 0.597 1 M 17.95

832 193 093430 231 0.597 1 M 17.95

832 095 048324 231 0.845 1 M 24.80

Kobber

Antal x Ringvægt/

Mat. Tværsnit Ø tråd -længde ca. Art.-nr.

Cu 50 mm 2 7 x 3 mm 22 kg / 50 m 832 739

Cu 50 mm 2 7 x 3 mm 44 kg / 100 m 832 740

Cu 70 mm 2 19 x 2,1 mm 30 kg / 50 m 832 192

Cu 70 mm 2 19 x 2,1 mm 60 kg / 100 m 832 193

Cu 95 mm 2 19 x 2,5 mm 42 kg / 50 m 832 095

832 839 093164 231 0.438 1 M 14.10

832 292 093171 231 0.597 1 M 18.95

832 295 093447 231 0.845 1 M 26.00

Kobber, fortinnet

Antal x Ringvægt/

Mat. Tværsnit Ø tråd -længde ca. Art.-nr.

Cu/Sn 50 mm 2 19 x 1,8 mm 44 kg / 100 m 832 839

Cu/Sn 70 mm 2 19 x 2,1 mm 60 kg / 100 m 832 292

Cu/Sn 95 mm 2 19 x 2,5 mm 42 kg / 50 m 832 295

100 100 019119 111 1.635 10 Stk. 13.80

100 150 019140 111 2.435 10 Stk. 17.95

Diameter 16 mm, med KS-forbinder for tilslutning

Ø 7-10 mm

Samlet

Antal

længde Materiale stk. Art.-nr.

1000 mm St/tZn 10 100 100

1500 mm St/tZn 10 100 150

Diameter 10 mm, specielt for betonsokkel med kileteknik

8,5 kg (art.-nr. 102 075)

Samlet

Antal

længde Materiale Kile stk. Art.-nr.

1000 mm Al 3 10 101 000

103 410 105775 111 0.360 10 Stk. 10.60

103 420 105782 111 0.500 10 Stk. 13.70

103 430 105799 111 0.570 10 Stk. 16.90

103 440 105805 111 0.800 10 Stk. 20.10

103 450 105812 111 0.900 10 Stk. 24.40

103 460 105829 111 1.100 10 Stk. 27.50

103 480 105836 111 1.300 10 Stk. 33.90

Rørindfanger med reduceret diameter 16/10 mm, let

udførelse, længde af Ø 10 mm er 1000 mm

Samlet-

Antal

længde Materiale Kile stk. Art.-nr.

1500 mm AlMgSi 3 10 103 410

2000 mm AlMgSi 3 10 103 420

2500 mm AlMgSi 3 10 103 430

3000 mm AlMgSi 3 10 103 440

3500 mm AlMgSi 3 10 103 450

4000 mm AlMgSi 3 10 103 460

5000 mm AlMgSi 3 10 103 480

104 600 076556 111 3.320 1 Stk. 38.90

Diameter 16 mm, kan afkortes.

Samlet-

Antal

længde Materiale stk. Art.-nr.

6000 mm AlMgSi 1 104 600

Andre mål og materialer på forespørgsel.

Indfangermateriel og -tilbehør

40

Indfangere

104 903 030497 111 0.000 10 Stk. 47.00

121 0.000 10 Stk. 71.00

121 0.000 10 Stk. 96.00

111 1.850 10 Stk. 65.00

111 2.770 10 Stk. 96.00

111

111

111 100 028470 111 0.540 10 Stk. 13.40

150 028487 111 0.820 10 Stk. 16.85

Til104 200beskyttelse 056343 111 1.080 10 Stk. 21.45 af tagudbygninger, skorstene osv.

104 250 056350 111 1.400 10 Stk. 27.85

104 300 056367 111 1.680 10 Stk. 31.80

483 100 019430 111 1.600 10 Stk. 10.30

483 125 019416 111 2.000 10 Stk. 12.60

483 150 019492 121 2.400 10 Stk. 14.45

Diameter 483 200 019713 121 3.20016 10 Stk. 19.10 mm

104 905 030503

104 906 082854

104 107 078550

Samlet

104 157 078567

102 152 034501

Antal

102 211 031036

102 252 034518

længde

0.820 10 Stk. 19.30

1.080 10 Stk. 24.50

1.360 10 Stk. 30.00

Materiale Kile Gevind stk. Art.-nr.

1000 mm AlMgSi 3 10 104 100

1500 mm AlMgSi 3 10 104 150

2000 mm AlMgSi 3 10 104 200

2500 mm AlMgSi 3 10 104 250

3000 mm AlMgSi 3 10 104 300

1000 mm St/tZn 3 10 483 100

1250 mm St/tZn 3 10 483 125

1500 mm St/tZn 3 10 483 150

2000 mm St/tZn 3 10 483 200

1000 mm NIRO (A4) 3 10 104 903

1500 mm NIRO (A4) 3 10 104 905

2000 mm NIRO (A4) 3 10 104 906

1000 mm Cu 3 10 104 107

1500 mm Cu 3 10 104 157

1500 mm AlMgSi 3 10 102 152

2000 mm AlMgSi 3 10 102 211

2500 mm AlMgSi 3 10 102 252

103 210 066311 111 0.480 10 Stk. 12.80

103 220 066328 111 0.760 10 Stk. 16.75

103 230 066335 111 1.020 10 Stk. 21.00

103 240 066342 111 1.300 10 Stk. 25.65

103 250 093485 111 1.520 10 Stk. 29.95

103 260 093492 111 1.850 10 Stk. 34.80

103 280 093508 111 2.400 10 Stk. 43.50

103 211 078529 111 0.480 10 Stk. 13.90

103 221 078536 111 0.760 10 Stk. 18.20

103 231 078543 111 1.020 10 Stk. 22.50

103 241 081857 111 1.300 10 Stk. 26.90

103 251 093515 111 1.520 10 Stk. 31.50

103 261 093522 111 1.730 10 Stk. 36.30

Med reduceret diameter 16/10 mm, længde af Ø 10 mm er

1000 mm

Samlet-

Antal

længde Materiale Kile Gevind stk. Art.-nr.

1500 mm AlMgSi 3 10 103 210

2000 mm AlMgSi 3 10 103 220

2500 mm AlMgSi 3 10 103 230

3000 mm AlMgSi 3 10 103 240

3500 mm AlMgSi 3 10 103 250

4000 mm AlMgSi 3 10 103 260

5000 mm AlMgSi 3 10 103 280

1500 mm AlMgSi 3 10 103 211

2000 mm AlMgSi 3 10 103 221

2500 mm AlMgSi 3 10 103 231

3000 mm AlMgSi 3 10 103 241

3500 mm AlMgSi 3 10 103 251

4000 mm AlMgSi 3 10 103 261

Forbindelsesmuffe til indfangere

385 216 100565 141 0.132 10 Stk. 8.65

Med mellemtrin til forbindelse af indfangere ved

større længder (transportlængde).

Klemmeområde Udv. Antal

Materiale Ø / Ø Ø stk. Art.-nr.

Al 16 / 16 mm 28 mm 10 385 216

Indfangerstang

til tegl og rygningssten

123 109 107366 113 0.339 1 Stk. 16.95

Til beskyttelse af f.eks. solvarmemoduler, solcelleanlæg

eller andre udbygninger på skrå tage.

Indfangeren monteres ved hjælp af klemmeteknik.

De trinvist justerbare elementer kan tilpasses

rygningsstenen.

Spænde- Antal

Materiale Længde område stk. Art.-nr.

Al 1000 mm 120-240 mm 1 123 109

Yderligere anvisninger findes i montagevejledning nr. 1528.

Fritstående indfanger

105 400 094383 111 13.780 1 Stk. 450.00

105 450 094413 111 14.040 1 Stk. 455.00

Med 105 500 094420 klapbart 111 15.210 1 Stk. 470.00 trebensstativ til beskyttelse af større

105 550 094437 111 15.470 1 Stk. 475.00

tagtilbygninger, med tilpasning til taghældningen

op til max. 10 grader.

Indfangeren er dimensioneret til vindhastigheder

op til 145 km/h.

Den stabelbare betonsokkel (art.-nr. 102 010) og

underlægspladen (art.-nr. 102 050) skal bestilles

separat.

Op til højde 5,5 m

Antal Antal

Højde Radius sokler stk. Art.-nr.

4000 mm 560 mm 3 1 105 400

4500 mm 560 mm 3 1 105 450

5000 mm 560 mm 6 1 105 500

5500 mm 560 mm 6 1 105 550

www.dehn.de


h

e

Indfangermateriel og -tilbehør

Indfangermateriel og -tilbehør

105 600 094444 111 30.600 1 Stk. 840.00

105 650 094451 111 30.900 1 Stk. 850.00

105 700 094468 111 31.600 1 Stk. 870.00

105 750 094475 111 31.900 1 Stk. 890.00

105 800 094338 111 33.600 1 Stk. 915.00

105 850 094482 111 33.900 1 Stk. 935.00

Op til højde 8,5 m med indstillelige stivere af NIRO A2

Ø 10 mm

Antal Antal

Højde Radius sokler stk. Art.-nr.

6000 mm 1435 mm 6 1 105 600

6500 mm 1435 mm 6 1 105 650

7000 mm 1435 mm 6 1 105 700

7500 mm 1435 mm 6 1 105 750

8000 mm 1435 mm 9 1 105 800

8500 mm 1435 mm 9 1 105 850

Nærmere anvisninger findes i montagevejledning nr. 1436. Udførelse

med mindre transportlængde (delbare rør) på forespørgsel.

d

Erdungsanschluuss M10

Teleskop-lynbeskyttelsesmast

i betonfundament

103 127 111158 112 230.000 1 Stk. Anfrage

103 128 111165 112 308.000 1 Stk. Anfrage

Indfangermast 103 129 111172 112 413.000 1 Stk. Anfrage til beskyttelse af særlige anlæg mod

103 130 111189 112 548.000 1 Stk. Anfrage

direkte lynnedslag, f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg

på frie flader, ammunitionslagre.

Højde

Antal

Materiale over gulv (h) Mastdele stk. Art.-nr.

St/tZn 13000 mm 4 1 103 127

St/tZn 16000 mm 5 1 103 128

St/tZn 19000 mm 6 1 103 129

St/tZn 21500 mm 7 1 103 130

Yderligere oplysninger findes i montagevejledning nr. 1574. Specielle

udførelser i andre længder på forespørgsel.

Indfanger D40

105 202 095922 111 3.379 1 Stk. 130.00

105 203 095939 111 4.809 1 Stk. 155.00

Til105 214 længder 112629 111 6.700 1 Stk. 196.00 op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks på

105 215 112636 111 8.200 1 Stk. 254.00

105 216 112643 111 9.800 1 Stk. 270.00

mure eller lignende konstruktioner.

Til kombination med indfanger med reduceret diameter

16/10 mm, f.eks længde 2000 mm (art.-nr.

103 221) eller længde 2500 mm (art.-nr. 103 231)

(bestilles separat).

Længde Max. Antal

af rør frilængde Befæstigelser stk. Art.-nr.

2000 mm 3500 / 4000 mm 2 1 105 202

3000 mm 4000 / 4500 mm 2 1 105 203

4000 mm 4500 / 5000 mm 3 1 105 214

5000 mm 5500 / 5500 mm 3 1 105 215

6000 mm 5500 / 5500 mm 3 1 105 216

Holdere til indfanger D40

Indfanger til metaltag

123 021 092822 113 2.200 1 Stk. 55.00

Til beskyttelse af tagudbygninger, lyskupler, osv.

Befæstigelse med 4 holdere (f.eks. art.-nr. 223 010 eller

365 059)

Materiale Materiale Samlet Antal

stang stivere længde stk. Art.-nr.

Al NIRO (A2) 2000 mm 1 123 021

Udførelse i 1,5 eller 2,5 m på forespørgsel.

Indfanger til trapeztag

123 031 106833 113 10.780 1 Stk. 179.00

Til beskyttelse af tagudbygninger, lyskupler osv.

Indfangerstangen placeres i trapeztagets dal. Ved

hjælp af det variable stel kan stangen tilpasses

enhver trapezform.

Materiale Samlet Materiale Antal

stang længde sokkel stk. Art.-nr.

Al 2000 mm Kunststof 1 123 031

105 140 112650 115 0.653 1 Stk. 27.95

Vægbeslag

Befæstigelses- Klemmeomr. Antal

Materiale huller Ø indfanger stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8x5,1 / 4x11 mm 40 mm 1 105 140

105 354 098725 115 0.000 5 Stk. 23.30

Gelænderbeslag

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Materiale Ø rør indfanger stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 48 - 60 mm 40 / 50 mm 5 105 354

Rørbøjle til indfanger

540 105 115880 152 0.359 1 Stk. 25.30

Til befæstigelse og lynstrømsbærende forbindelse

af indfangeren til f.eks metalliske underkonstruktioner

på solcelleanlæg. Monteres typisk på stålskelet

eller stålbetonkonstruktioner.

Klemmeomr.

Antal

Materiale firkantprofil Tilslutning Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 40x60 - 70x70 mm 16 mm 1 540 105 ny

105 160 113022 115 0.506 1 Stk. 23.30

Beslag med spændebånd

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Materiale Ø rør indfanger stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 90 - 300 mm 40 mm 1 105 160

105 343 118515 115 0.000 1 119.00

Vægbeslag, indstillelig 400-700 mm

Befæstigelses- Klemmeomr. Antal

Materiale huller Ø indfanger stk. Art.-nr.

St/tZn /NIRO (A2) 4x12 mm 40-50 mm 1 105 343 ny

Betonsokler

102 010 057814 111 17.340 54 Stk. 12.95

Til indfangere, anvendes på fladt tag eller bruges

som afstandsholdere i DEHNiso-afstandsholderprogrammet

til f.eks adskilte ringledninger.

Med kile, stabelbar, til indfanger Ø 16 mm, indfanger

med reduceret diameter 16/10 mm, eller DEHNisoafstandsholder

Ø 16 mm

Diameter Antal

Materiale Vægt Ø stk. Art.-nr.

Beton (B55) 17 kg 337 mm 54 102 010

Teleskop-lynbeskyttelsesmast

med skruefundament

112

112

103 121 112711 112 33.600 1 Stk. 1090.00

103 122 112728 112 33.800 1 Stk. 1100.00

Indfangermast 103 123 112735 112 38.200 1 Stk. 1200.00 til beskyttelse af særlige anlæg

112 103 124 112742

103 125 112759

103 126 112841

imod

38.400 1 Stk. 1210.00

42.800 1 Stk. 1310.00

43.000 1 Stk. 1325.00

direkte lynnedslag, f.eks. biogasanlæg,

solcelleanlæg på frie flader

Højde

Antal

Materiale over gulv stk. Art.-nr.

St/tZn / Al 6000 mm 1 103 121

St/tZn / Al 7000 mm 1 103 122

St/tZn / Al 8000 mm 1 103 123

St/tZn / Al 9000 mm 1 103 124

St/tZn / Al 10000 mm 1 103 125

St/tZn / Al 11000 mm 1 103 126

Yderligere oplysninger findes i montagevejledning nr. 1581.

Med kile, til indfanger længde 1000 mm Ø 10 mm eller

DEHNiso-afstandsholder længde op til 675 mm Ø 16 mm

Diameter Antal

Materiale Vægt Ø stk. Art.-nr.

Beton (B55) 8,5 kg 240 mm 120 102 075

Med kile og tilpasset underlægsplade, stabelbar.

Diameter Antal

Materiale Vægt Ø stk. Art.-nr.

Beton (B55) 17 kg 337 mm 54 102 340

Med gevindadapter, til indfangere med gevind M16

Diameter Antal

Materiale Vægt Ø stk. Art.-nr.

Beton (B55) 17 kg 337 mm 1 102 002

Med gevindadapter, til indfangere med gevind M16 og

ekstra befæstigelse med f.eks afstandsholder

Diameter Antal

Materiale Vægt Ø stk. Art.-nr.

Beton (B55) 8,5 kg 240 mm 1 102 003

www.dehn.de 41


Indfangermateriel og -tilbehør

Underlægsplade

102 050 045996 111 0.221 1 Stk. 4.70

Til beskyttelse af tag under betonsokkel

Til betonsokkel (art.-nr. 102 010, 102 002)

Diameter Antal

Materiale Farve Ø stk. Art.-nr.

EVA 1 370 mm 1 102 050

102 060 094987 111 0.139 1 Stk. 3.60

Til betonsokkel (art.-nr. 102 075, 102 003)

Diameter Antal

Materiale Farve Ø stk. Art.-nr.

EVA 1 280 mm 1 102 060

Adapter til indfanger

106 008 099241 111 0.351 1 Stk. 18.20

Til opretning af indfanger ved taghældninger op til

10°, til betonsokkel med kile (art.-nr. 102 010 eller

102 340)

Materiale Klemme- Materiale Antal

holder område bolte stk. Art.-nr.

St/tZn 16 mm NIRO (A2) 1 106 008

Stangholder til saddeltag

223 005 099937 133 0.481 1 Stk. 13.50

Som fodpunkt til befæstigelse af indfanger på saddeltag.

Med drejemodhold (tandskive) og kontramøtrik.

Ekstra befæstigelse af indfanger er påkrævet, f.eks.

med DEHNiso-afstandsholder ved skorsten

Materiale Længde LH Antal

Materiale bolte af stiver Ø stk. Art.-nr.

St/tZn NIRO (A2) 475 mm 16 mm 1 223 005

Indfangermateriel og -tilbehør

DEHNiso-afstandsholder I

106 115 100213 116 0.510 1 Stk. 29.00

106 120 092945 116 0.578 1 Stk. 32.25

Variabelt 106 123 100220 116 0.877 1holderprogram Stk. 39.20

til ledere og indfangere

106 090 100190 116 0.485 1 Stk. 29.00

106 100 092907 116 0.582 1 Stk. 33.30

106 105 100206 116 0.693 1 Stk. 39.90

for overholdelse af sikkerhedsafstanden

Afstandsstang af glasforstærket kunststof (GFK)

Ø 16 mm, UV-stabiliseret, farve lys grå

Afstandsholder, overligger med 2 skruer og befæstigelsesplade

af NIRO (A2)

LH Isolerings- LH Antal

materiale Længde afstand Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 530 mm 445 mm 16 mm 1 106 115

ZG / St/tZn 690 mm 605 mm 16 mm 1 106 120

ZG / St/tZn 1030 mm 945 mm 16 mm 1 106 123

ZG / St/tZn 530 mm 445 mm 7-10 mm 1 106 090

ZG / St/tZn 690 mm 605 mm 7-10 mm 1 106 100

ZG / St/tZn 1030 mm 945 mm 7-10 mm 1 106 105

Afstandsholder med lederholder DEHNgrip og befæstigelsesplade

af NIRO (A2), løs lederføring.

LH Isolerings- LH Antal

materiale Længde afstand Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 690 mm 605 mm 8 mm 1 106 110

Afstandsholder til betonsokkel (art.-nr. 102 075) med

lederholder DEHNgrip, løs lederføring

LH Isolerings- LH Antal

materiale Længde afstand Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 675 mm 590 mm 8 mm 1 106 160

Afstandsholder for betonsokkel (art.-nr. 102 075) med

MMV-klemme, fast lederføring f.eks. i krydspunkter

LH Isolerings- LH Antal

materiale Længde afstand Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 675 mm 590 mm 6-10 mm 1 106 150

Afstandsholderen fås i andre længder på forespørgsel.

Indfangerspids

110 000 021440 113 0.020 50 Stk. 1.50

Til afslutning af indfanger

Til ledere af stål eller aluminium

Leder

Antal

Materiale Ø Længde stk. Art.-nr.

ZG 7-10 mm 29 mm 50 110 000

Til kobberledere

Leder

Antal

Materiale Ø Længde stk. Art.-nr.

Ms / Cu 8 mm 29 mm 10 110 017

DEHNiso-afstandsholder II

106 225 100299 116 0.684 1 Stk. 32.80

106 226 098930 116 0.722 1 Stk. 35.50

Variabelt 106 228 100305 116 0.877 1holderprogram Stk. 43.30

til ledere og indfangere

for overholdelse af sikkerhedsafstanden

Afstandsstang af glasforstærket kunststof (GFK)

Ø 16 mm, UV-stabiliseret, farve lys grå.

Afstandsholder med rørbøjle 1½ til 2” af NIRO (A2), for

leder Ø 16 mm

LH Isolerings-Klemmeomr. Antal

materiale Længde afstand rør Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 530 mm 445 mm 48-60 mm 1 106 225

ZG / St/tZn 690 mm 605 mm 48-60 mm 1 106 226

ZG / St/tZn 1030 mm 945 mm 48-60 mm 1 106 228

Receptor

108 001 021419 113 0.400 5 Stk. 20.50

Til indstøbning i betondæk med gående og kørende

trafik.

Indbygningsdybde min. 60 mm

Materiale Materiale Tilslutning Antal

receptor klemme Ø / fl. stk. Art.-nr.

G-AlMg3 St/tZn 7-10 / 30 mm 5 108 001

Yderligere oplysninger findes i vejledning nr. 1505

Taggennemføring

552 030 021563 113 0.130 25 Stk. 9.85

Til gennemføring og tætning af tag ved nedleder

Til fladt tag (højde ca. 113 mm)

Gennem- Gennem- Antal

Materiale føringer Ø føringer fl. stk. Art.-nr.

Kunststof 8/10/16 mm 20x2,5 / 30x3,5 mm 25 552 030

106 235 100312 116 0.771 1 Stk. 36.20

106 236 098947 116 0.806 1 Stk. 39.80

106 238 100329 116 0.964 1 Stk. 45.30

Afstandsholder med rørbøjle 2½ til 3” af NIRO (A2), for

leder Ø 16 mm

LH Isolerings-Klemmeomr. Antal

materiale Længde afstand rør Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 530 mm 445 mm 70-90 mm 1 106 235

ZG / St/tZn 690 mm 605 mm 70-90 mm 1 106 236

ZG / St/tZn 1030 mm 945 mm 70-90 mm 1 106 238

106 245 100336 116 0.561 1 Stk. 32.20

106 246 098954 116 0.608 1 Stk. 34.60

106 248 100343 116 0.762 1 Stk. 44.50

Afstandsholder med rørbøjle af NIRO (A2), for leder Ø

16 mm

LH Isolerings-Klemmeomr. Antal

materiale Længde afstand rør Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 530 mm 445 mm 50-300 mm 1 106 245

ZG / St/tZn 690 mm 605 mm 50-300 mm 1 106 246

ZG / St/tZn 1030 mm 945 mm 50-300 mm 1 106 248

Til tegl- og bølgeblikstag (borehul Ø16 mm)

Gennemføring- Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

Kunststof 8-10 mm 25 552 010

NB for art.-nr. 552 030: For tilslutningshøjder større end 100 mm skal

taggennemføring og leder omvikles med selvklæbende universaltætningsbånd

(Alu-Fixbånd).

42

www.dehn.de


Indfangermateriel- og tilbehør

Enkeltdele til DEHNiso-afstandsholder II

106 125 099517 116 1.150 1 Stk. 50.50

Afstandsstang

Kan afkortes til ønsket længde

Diameter

Antal

Materiale Ø Længde stk. Art.-nr.

GFK 16 mm 3000 mm 1 106 125

Befæstigelsesbøsning

Til fastgørelse af leder- og stangholdere på afstandsstang

(Ø 16 mm), indvendigt gevind M8

Materiale Indvendigt Diameter Antal

bøsning gevind Ø stk. Art.-nr.

ZG M8 23 mm 20 106 126

Befæstigelsesplade

Grundplade til fastgørelse af afstandsholder eller

afstandsstang (Ø 16 mm) f.eks. på konstruktionsdele

Materiale Materiale Befæstigelses- Antal

grundplade bøsning huller Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) ZG 8x5,1 / 4x7 / 2x11 mm 20 106 127

Lederholder

Til fastgørelse af leder i befæstigelsesbøsning med skrue

M8

LH LH Antal

materiale Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 7-10 mm 50 275 010

Stangholder

Til fastgørelse af indfangerstang i befæstigelsesbøsning,

med skrue M8

LH LH Antal

materiale Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 16 mm 50 275 016

106 165 100237 116 0.281 1 Stk. 16.75

106 170 097285 116 0.343 1 Stk. 19.30

106 175 100244 116 0.486 1 Stk. 26.85

Afstandsholder med lederholder

Til fastgørelse af leder på forskellige underdele, fast

lederføring

LH LH Antal

materiale Længde Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 515 mm 7-10 mm 1 106 165

ZG / St/tZn 675 mm 7-10 mm 1 106 170

ZG / St/tZn 1015 mm 7-10 mm 1 106 175

106 178 100251 116 0.304 1 Stk. 16.75

106 180 097292 116 0.355 1 Stk. 19.40

106 185 100268 116 0.504 1 Stk. 27.25

Afstandsholder med stangholder

Til fastgørelse af indfanger på forskellige underdele, fast

lederføring

LH LH Antal

materiale Længde Ø stk. Art.-nr.

ZG / St/tZn 515 mm 16 mm 1 106 178

ZG / St/tZn 675 mm 16 mm 1 106 180

ZG / St/tZn 1015 mm 16 mm 1 106 185

Befæstigelsesbolt

Med gevind M10, møtrik, tandskive og skrue til fastgørelse

på afstandsstang

Materiale Klemmeområde Antal

bolte Ø stk. Art.-nr.

Al 16 mm 20 106 301

Befæstigelsesvinkel

Med befæstigelsesbolte til afstandsstang (Ø16 mm)

Befæstigelses- Antal

Materiale Vinkel huller Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 90° 4x5,1 / 2x6,5 / 2x11 mm 20 106 311

Befæstigelsesvinkel

Til DEHNiso og DEHNiso-Combi, hul Ø11 mm

Befæstigelses- Antal

Materiale Vinkel huller Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 90° 4x5,1 / 2x6,5 / 2x11 mm 20 106 310

Indfangermateriel og -tilbehør

106 315 096943 116 0.098 20 Stk. 3.95

Enkeltdele til DEHNiso-afstandsholder II

Befæstigelsesvinkel

Til DEHNiso, med hul Ø 11 mm

Befæstigelses- Antal

Materiale Vinkel huller Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 45 ° 4x5,1 / 2x6,5 / 2x11 mm 20 106 315

Hjørnebefæstigelsesvinkel

Med befæstigelsesbolte til afstandsstang (Ø 16 mm)

Befæstigelses- Antal

Materiale Vinkel huller Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 90° 8x5,1 / 4x6,5 / 4x11 mm 20 106 316

Rørbøjle

Med befæstigelsesbøsning til afstandsstang (Ø 16 mm) for

rør op til 2”

Materiale Klemmeomr. Materiale Antal

bøjle Ø rør bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 1½-2“ 48-60 mm ZG 10 106 352

Rørbøjle

Med befæstigelsesbøsning til afstandsstang (Ø 16 mm) for

rør op til 3”

Materiale Klemmeomr. Materiale Antal

bøjle Ø rør bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 2½-3“ 70-90 mm ZG 10 106 353

106 312 098756 115 0.327 5 Stk. 18.00

106 313 115538 115 0.438 5 Stk. 27.00

Gelænderbeslag

For firkantrør med bøsning til afstandsstang

Klemmeområde Antal

Materiale firkantprofil stk. Art.-nr.

ZG / NIRO (A2) 20x20 - 50x50 mm 5 106 312

ZG / NIRO (A2) 60x120 mm 5 106 313 ny

106 321 096851 116 0.120 10 Stk. 8.95

Beslag til fastgørelse af afstandsholder på rør

Fastgøres med spændebånd op til 30 mm bredde, f.eks.

rørbøjle til nedløbsrør (art.-nr. 423 209) eller spændebånd

med spændehoved (art.-nr. 106 323),

Med befæstigelsesbolte

Materiale Materiale Slidse Antal

beslag bolte (lxb) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) Al 32x6 mm 10 106 321

Beslag med befæstigelsesbøsning

Til fastgørelse af afstandsholdere på rør, f.eks. med

spændebånd (art.-nr. 106 323)

Slids Klemme Antal

Materiale (l x b) område Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 26x6 mm 16 mm 10 106 322

106 323 097315 116 0.110 10 Stk. 7.50

Rørspændebånd

Til fastgørelse (påspænding) af beslag (art.-nr. 106 321)

eller beslag med befæstigelsesbøsning (art.-nr. 106 322)

på forskellige rør

Materiale Klemmeomr. Bånd Antal

hoved/bånd Ø (lxbxt) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 90-300 mm 1100x25x0,3 mm 10 106 323

106 324 099074 116 0.047 20 Stk. 2.85

Spændehoved

Separat spændehoved, til kombination med spændebånd

på rulle (art.-nr. 540 901) ved større rørdiameter.

F.eks. til beslag med befæstigelsesbøsning (art.-nr.

106 322)

Materiale For bånd Antal

hoved/bånd (bxt) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 25x0,3 mm 20 106 324

Spændebånd

Spændebånd på rulle (længde 100 m)

Mål

Antal

Materiale bånd (bxt) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 25x0,3 mm 1 540 901

www.dehn.de 43


Indfangermateriel og -tilbehør

Enkeltdele til DEHNiso-afstandsholder II

106 325 096929 116 0.222 10 Stk. 18.90

Adapter til vinkelafstivning

Til indfanger (Ø 16 mm), med 2 befæstigelsesbolte til

afstandsstang (Ø 16 mm)

Klemme-

Antal

Materiale område Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 / 16 mm 10 106 325

Adapter til vinkelafstivning

Til støtterør DEHNiso-Combi (Ø 50 mm), med 2 befæstigelsesbolte

til afstandsstang (Ø16 mm)

Klemme-

Antal

Materiale område Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 50 / 16 mm 10 106 326

Adapter til afstivning

Til støtterør DEHNiso-Combi (Ø 50 mm) og afstandsstang

med overligger (Ø 16 mm)

Klemme-

Antal

Materiale område Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 50 / 16 mm 10 106 327 !

Indfanger

Indfanger til afstandsstang (Ø 16 mm) f.eks til opførelse

med betonsokkel

Materiale Indfangerstang Materiale Antal

stang (lxØ) bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 500x8 mm ZG 1 106 345 !

106 341 096875 116 0.103 20 Stk. 7.85

Befæstigelsesadapter

Til fals- og tilslutningsklemmer, vinklet

Stang Stang Materiale Antal

materiale Ø Vinkel bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8 mm 90 ° ZG 20 106 341

106 342 096882 116 0.103 20 Stk. 7.85

Befæstigelsesadapter

Til fals- og tilslutningsklemmer, vinklet

Stang- Stang Materiale Antal

materiale Ø Vinkel bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8 mm 130 ° ZG 20 106 342

106 340 096868 116 0.104 20 Stk. 7.70

Befæstigelsesadapter

Til fals- og tilslutningsklemmer, lige

Stang Stang Materiale Antal

materiale Ø Vinkel bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8 mm 0 ° ZG 20 106 340

MV-klemme

Specielt til fastgørelse af indfanger på afstandsstang

uden befæstigelsesbøsning

LH

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 / 16 mm 50 393 069

Indfangermateriel og -tilbehør

DEHNiso-Combi sæt

105 440 099692 115 7.635 1 Stk. 325.00

Komponenter til adskilte (isolerede) indfangere.

Til beskyttelse af større installationer på tag, f.eks

klimaanlæg, køleanlæg etc.

Samlet længde 4200 mm, bestående af:

1x indfangerspids Al, L = 1000 mm (art.-nr. 105 071)

1x støtterør GFK/Al, L = 3200 mm (art.-nr. 105 300)

2x vægbefæstigelsesvinkel NIRO(A2) (art.-nr. 105 340)

1x afstandsholder GFK/Al, L = 1030 mm (art.-nr.

106 331)

Samlet Længde Materiale Antal

længde støtterør støtterør stk. Art.-nr.

4200 mm 3200 mm GFK / Al 1 105 440

105 455 099715 115 11.453 1 Stk. 455.00

Samlet længde 5700 mm, bestående af:

1x indfangerspids Al, L = 1000 mm (art.-nr. 105 071)

1x støtterør GFK/Al, L = 4700 mm (art.-nr. 105 301)

3x vægbefæstigelsesvinkel NIRO(A2) (art.-nr. 105 340)

2x afstandsholder GFK/Al, L = 1030 mm (art.-nr.

106 331)

Samlet Længde Materiale Antal

længde støtterør støtterør stk. Art.-nr.

5700 mm 4700 mm GFK / Al 1 105 455

105 470 100138 115 14.653 1 Stk. 525.00

2-delt, samlet længde 7200 mm (transportlængde 3200

mm), bestående af

1x indfangerspids Al, L = 1000 mm (art.-nr. 105 071)

1x støtterør GFK/Al, L = 6200 mm (art.-nr. 105 302)

3x vægbefæstigelsesvinkel NIRO(A2) (art.-nr. 105 340)

3x afstandsholder GFK/Al, L = 1030 mm (art.-nr.

106 331)

Samlet Længde Materiale Antal

længde støtterør støtterør stk. Art.-nr.

7200 mm 6200 mm GFK / Al 1 105 470

Yderligere oplysninger i montagevejledning nr. 1475

DEHNiso-Combi I

Komponenter til adskilte (isolerede) indfangere.

Til beskyttelse af større installationer på tag f.eks

klimaanlæg, køleanlæg etc

Enkeltdele til DEHNiso-Combi I

105 071 078710 115 0.318 1 Stk. 16.20

Indfangerspids med MV-klemme

Til indskruning i støtterørets hoved og til fastgørelse af

indfangerlederne (massiv eller flertrådet)

Med gevind M10

Materiale Spids Klemmeområde Antal

indfangerspids (lxØ) Ø stk. Art.-nr.

Al 1000x10 mm 8-10 mm 1 105 071

MV-klemme til støtterør

Til montage i støtterørets hoved med skrue M10, til

understøtning af udspændte ledere

Klemmeområde Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 mm 1 105 079

105 300 098534 115 5.200 1 Stk. 225.00

105 301 098541 115 7.200 1 Stk. 283.00

Støtterør GFK/Al

Til adskilt (isoleret) opbygning af indfanger med indvendigt

gevind til indfangerspids eller MV-Klemme.

Kan også anvendes til fastgørelse af HVI ® -leder

Samlet

Materiale Længde Ø Antal

støtterør støtterør udvendig stk. Art.-nr.

GFK / Al 3200 mm 50 mm 1 105 300

GFK / Al 4700 mm 50 mm 1 105 301

44

Udgående produkt !

105 302 100077 115 10.200 1 Stk. 363.00

2-delt

Materiale Længde Ø Antal

støtterør støtterør udvendig stk. Art.-nr.

GFK / Al 6200 mm 50 mm 1 105 302

www.dehn.de


Indfangermateriel og -tilbehør

Enkeltdele til DEHNiso-Combi I

105 340 098794 115 0.617 1 Stk. 20.50

Befæstigelsesvinkel

Til fastgørelse af støtterøret på den tilbygning, der skal

beskyttes, eller på væggen

Materiale Befæstigelses- Klemmeomr. Antal

vinkel huller Ø støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8x5,1 / 4x11 mm 50 mm 1 105 340

105 341 098800 115 0.606 1 Stk. 20.50

Befæstigelsesvinkel

Til fastgørelse af støtterøret på den tilbygning, der skal

beskyttes, eller på væggen

Materiale Befæstigelses- Klemmeomr. Antal

vinkel huller Ø støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8x5,2 / 4x11 mm 50 mm 1 105 341

Befæstigelsesvinkel

Til fastgørelse af støtterøret på den tilbygning, der skal

beskyttes, eller på væggen

Materiale Befæstigelses- Klemmeomr. Antal

vinkel huller Ø støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8x5,1 / 4x7 / 2x11 mm 50 mm 1 105 342

105 343 118515 115 0.000 1 Stk. 119.00

Befæstigelsesvinkel

Vægbefæstigelsesvinkel, justerbar 400-700 mm

Materiale Befæstigelses- Klemmeomr. Antal

vinkel huller Ø støtterør stk. Art.-nr.

St/tZn / NIRO (A2) 12x25 mm 40-50 mm 1 105 343 ny

Befæstigelsesbøjle med spændebånd

Til fastgørelse af støtterør på konstruktionsdele f.eks.

antennenmaster

Materiale Materiale Klemme- Antal

bøjle spændebånd område stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 90-300 mm 1 105 360

Befæstigelsesbøjle med spændebånd

Med ekstra afstandsstykke 30 mm

Materiale Materiale Klemme- Antal

bøjle spændebånd område stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 90-300 mm 1 105 361

Befæstigelsesbøjle med spændebånd

Med ekstra langt afstandsstykke 95 mm

Materiale Materiale Klemme- Antal

bøjle spændebånd område stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 90-300 mm 1 105 362

Gelænderbefæstigelse

Til fastgørelse af støtterør på konstruktionsdele f.eks.

gelænderrør

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Materiale Ø rør støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 1½-2“ 48-60 mm 40/50 mm 5 105 354

Indfangermateriel og -tilbehør

Enkeltdele til DEHNiso-Combi I

105 356 098749 115 0.562 5 Stk. 22.50

105 376 115545 115 0.660 5 Stk. 35.50

105 377 115552 115 0.712 5 Stk. 38.50

Gelænderbeslag

Til firkantrør

Art.-nr. 105 377 med ekstra afstandsstykke længde 53

mm

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Materiale firkantprofil støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20x20 - 50x50 mm 50 mm 5 105 356

NIRO (A2) 60x120 mm 50 mm 5 105 376 ny

NIRO (A2) 60x120 mm 50 mm 5 105 377 ny

106 312 098756 115 0.327 5 Stk. 18.00

106 313 115538 115 0.438 5 Stk. 27.00

Gelænderbeslag

Til firkantrør, med bøsning til afstandsstang

Klemmeområde Antal

Materiale firkantprofil stk. Art.-nr.

ZG / NIRO (A2) 20x20 - 50x50 mm 5 106 312

ZG / NIRO (A2) 60x120 mm 5 106 313 ny

Gelænderbeslag

Rørbøjle til støtterør med afstandsstang (Ø 16 mm,

længde 200 mm), til fastgørelse af støtterøret

Klemmeområde Antal

Materiale støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 50 mm 1 106 121

Rørbøjle

Med befæstigelsesbøsning til afstandsstang (Ø 16 mm) for

rør op til 2”

Materiale Klemmeomr. Materiale Antal

bøjle Ø rør bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 1½ - 2“ 48-60 mm ZG 10 106 352

Rørbøjle

Med befæstigelsesbøsning til afstandsstang (Ø 16 mm) for

rør op til 3”

Materiale Klemmeomr. Materiale Antal

bøjle Ø rør bøsning stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 2½ - 3“70-90 mm ZG 10 106 353

106 330 100350 115 0.507 1 Stk. 36.50

106 328 099098 115 0.547 1 Stk. 41.50

106 331 100367 115 0.715 1 Stk. 56.00

Afstandsholder til støtterør

Til isoleret fastgørelse af leder på støtterør, klemmeområde

50 mm

Materiale Isolerings- Materiale Antal

stang Længde afstand beslag stk. Art.-nr.

GFK 530 mm 445 mm NIRO (A2) 1 106 330

GFK 690 mm 605 mm NIRO (A2) 1 106 328

GFK 1030 mm 945 mm NIRO (A2) 1 106 331

105 200 095908 111 9.600 1 Stk. 280.00

Trebensstativ til DEHNiso-Combi

Til støtterør længde 3200 mm Ø50 mm

Den stabelbare betonsokkel (art.-nr. 102 010) og underlægspladen

(art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.

Sammenklappelig for let transport.

Materiale Antal Antal

stativ sokler Radius stk. Art.-nr.

St/tZn 6/9 560 mm 1 105 200

Gelænderbefæstigelse

Til rør

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Materiale Ø rør støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 2½-3“ 70-90 mm 50 mm 5 105 355

www.dehn.de 45


Indfangermateriel og -tilbehør

DEHNconductor-system

HVI ® -leder

819 020 098428 171 2.400 1 Stk. 297.00

Nye muligheder for at overholde nærføring.

For at forhindre farlige overslag mellem dele af den

ydre lynbeskyttelse og indre ledende dele (elinstallationer,

rørledninger, osv.), er det vigtigt at

overholde sikkerhedsafstanden s ved planlægning

og udførelse af et anlæg til lynbeskyttelse.

Højspændingsfast isoleret HVI ® -leder til overholdelse

af sikkerhedsafstanden til ledende dele.

Ækvivalent sikkerhedsafstand s = 0,75 m (i luft),

s = 1,50 m (fast stof).

Patent nr. DE 10228665

HVI ® -leder I

Med et hovedstykke, et PA-tilslutningselement og et

jordtilslutningselement

* Antal 1 svarer til min. bestilling 4 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Mat. Farve Udv. Ø Antal

leder isolering kappe leder leder stk Art.-nr.

Cu PE PVC 1 20 mm 1* 819 020

Cu PE PVC 1 23 mm 1* 819 023

Indfangermateriel og -tilbehør

HVI ® -leder i støtterør

819 320 102118 171 8.630 1 Stk. 615.00

819 323 103849 171 9.080 1 Stk. 652.00

Optisk 819 420 115927 171 tilpasset 12.531 1 Stk. 742.00 støtterør for HVI-leder. Anvendes

819 423 115965 171 13.130 1 Stk. 786.00

for at skjule HVI-lederen.

HVI ® -leder I

Trukket i støtterør, med speciel endeafslutning og indfangerspids

på indersiden, Ø 10 mm længde 1000 mm

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

**Antal 1 svarer til min. bestilling 8 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Længde Farve Udv. Ø Antal

leder isolering støtterør leder leder stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 3200 mm 1 20 mm 1* 819 320

Cu GFK / Al 4700 mm 1 20 mm 1** 819 420 ny

Cu GFK / Al 3200 mm 1 23 mm 1* 819 323

Cu GFK / Al 4700 mm 1 23 mm 1** 819 423 ny

819 321 102125 171 8.830 1 Stk. 630.00

819 324 103856 171 2.800 1 Stk. 668.00

HVI ® -leder II

Trukket i støtterør, med speciel endeafslutning og indfangerspids

på indersiden

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Længde Farve Udv. Ø Antal

leder isolering støtterør leder leder stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 3200 mm 1 20 mm 1* 819 321

Cu GFK / Al 3200 mm 1 23 mm 1* 819 324

819 021 100114 171 2.500 1 Stk. 311.00

819 024 103603 171 2.800 1 Stk. 342.00

HVI ® -leder II

Med to hovedstykker og to PA-tilslutningselementer

* Antal 1 svarer til min. bestilling 4 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Mat. Farve Udv. Ø Antal

leder isolering kappe leder leder stk. Art.-nr.

Cu PE PVC 1 20 mm 1* 819 021

Cu PE PVC 1 23 mm 1* 819 024

819 322 102132 171 8.830 1 Stk. 643.00

819 325 103863 171 9.310 1 Stk. 682.00

819 422 115958 171 12.800 1 Stk. 770.00

819 425 115989 171 13.430 1 Stk. 816.00

HVI ® -leder III

Trukket i støtterør, med speciel endeafslutning og indfangerspids

på indersiden, Ø 10 mm længde 1000 mm

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

**Antal 1 svarer til min. bestilling 8 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Længde Farve Udv. Ø Antal

leder støtterør støtterør leder leder stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 3200 mm 1 20 mm 1* 819 322

Cu GFK / Al 4700 mm 1 20 mm 1** 819 422 ny

Cu GFK / Al 3200 mm 1 23 mm 1* 819 325

Cu GFK / Al 4700 mm 1 23 mm 1** 819 425 ny

819 022 101555 171 2.700 1 Stk. 327.00

819 025 103610 171 2.800 1 Stk. 360.00

HVI ® -leder III

Med et hovedstykke, et tilslutningselement og to PAtilslutningselementer

Et PA-tilslutningselement og et tilslutningselement løst

vedlagt.

* Antal 1 svarer til min. bestilling 4 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Mat. Farve Udv. Ø Antal

leder isolering kappe leder leder stk. Art.-nr.

Cu PE PVC 1 20 mm 1* 819 022

Cu PE PVC 1 23 mm 1* 819 025

Yderligere oplysninger om DEHNconductor-system findes i

montagevejledning nr. 1566. Da længden af HVI-leder tilpasses efter

den individuelle ordre, kan HVI-leder ikke returneres.

819 360 171 9.000 1 Stk. 640.00

HVI ® -leder I

Trukket i støtterør, med speciel endeafslutning og indfangerspids

på indersiden, Ø 16/10 mm længde 2500

mm

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Længde Farve Udv. Ø Antal

leder støtterør støtterør leder leder stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 3200 mm 1 20 mm 1* 819 360

819 361 171 9.000 1 Stk. 655.00

HVI ® -leder II

Trukket i støtterør, med speciel endeafslutning og indfangerspids

på indersiden, Ø 16/10 mm længde 2500

mm

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Længde Farve Udv. Ø Antal

leder støtterør støtterør leder leder stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 3200 mm 1 20 mm 1* 819 361

819 362 171 9.000 1 Stk. 668.00

HVI ® -leder III

Trukket i støtterør, med speciel endeafslutning og indfangerspids

på indersiden, Ø 16/10 mm længde 2500

mm

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Mat. Mat. Længde Farve Udv. Ø Antal

leder støtterør støtterør leder leder stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 3200 mm 1 20 mm 1* 819 362

46

Da længden af HVI-leder tilpasses efter den individuelle ordre, kan

HVI-leder ikke returneres.

www.dehn.de


Indfangermateriel og -tilbehør

Indfangermateriel og -tilbehør

Enkeltdele, DEHNconductor-system HVI ® -leder

101 001 100664 171 0.226 1 Stk. 7.25

101 001/S Id.-Nr. 046334 1 Stk.

21.90

Indfangerspids med kontramøtrik

For indskruning i støtterørets hoved og tilslutning af

HVI ® -leder

Antal

Materiale Længde Gevind stk. Art.-nr. Id.-nr.

Al 1000 mm M10 1 101 001

NIRO (V2A) 1000 mm M10 1 101 001/S 046334

105 300 098534 115 5.200 1 Stk. 225.00

105 301 098541 115 7.200 1 Stk. 283.00

Støtterør GFK/Al

Til adskilt (isoleret) opstilling af indfanger med indvendigt

gevind til indfangerspids eller MV-klemme til fastgørelse.

Kan også anvendes til fastgørelse af HVI ® -leder.

Samlet

Materiale Længde Ø Antal

støtterør støtterør udvendig stk. Art.-nr.

GFK / Al 3200 mm 50 mm 1 105 300

GFK / Al 4700 mm 50 mm 1 105 301

2-delt

10.200 1 Stk. 105 302 100077 115

Materiale

363.00

Længde Ø Antal

støtterør støtterør udvendig stk. Art.-nr.

GFK / Al 6200 mm 50 mm 1 105 302

Samlet, med indfangerspidser på siden Ø 8 mm, længde

500 mm, af NIRO (A2)

Materiale Længde Ø Antal

støtterør støtterør udvendig stk. Art.-nr.

GFK / Al 3235 mm 50 mm 1 105 310

Samlet, kombineret med indfanger Ø 16/10 mm længde

105 306 106024 115 5.225 1 Stk. 256.00

2500 mm

Materiale Længde Ø Antal

støtterør støtterør udvendig stk. Art.-nr.

GFK / Al 3200 mm 50 mm 1 105 306

Befæstigelsesbøjle med spændebånd

Til fastgørelse af støtterør på konstruktionselementer,

f.eks antennenmaster

Materiale Materiale Klemme- Antal

bøjle spændebånd område stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 90-300 mm 1 105 360

Befæstigelsesbøjle med spændebånd

Med ekstra afstandsstykke 30 mm, til udligning af holdere

for sektorantenne på masten

Materiale Materiale Klemme- Antal

bøjle spændebånd område stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 90-300 mm 1 105 361

Befæstigelsesbøjle med spændebånd

Med ekstra langt afstandsstykke 95 mm, til udligning af

holdere for sektorantenne på masten

Materiale Materiale Klemme- Antal

bøjle spændebånd område stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 90-300 mm 1 105 362

Enkeltdele, DEHNconductor-System HVI ® -leder

301 239 106017 171 0.199 1 Stk. 19.95

Tilslutningsplade

For tilslutning af HVI ® -leder til indfangerstang Ø 16 mm,

med KS-forbinder inkl. fjederring

Materiale Klemmeområde Mål Antal

plade Ø (l x b x t) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 / 6-10 mm 63x30x3 mm 1 301 239

301 019 081277 142 0.063 100 Stk. 6.15

KS-forbinder

I et stykke, med skrue og møtrik M10

Materiale Materiale Klemme- Fjeder- Antal

skrue klemme område Ø ring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 6-10 mm 3 100 301 019

PA-klemme

For tilslutning af HVI ® -lederens specialkappe til

potentialudligningen

Materiale Klemmeomr. Tilslutnings- Antal

klemme Ø tværsnit stk. Art.-nr.

St/tZn 20 mm 4-95 mm 2 25 405 020

275 220 103450 171 0.016 25 Stk. 2.35

275 225 103467 171 0.017 25 Stk. 2.35

Lederholder for HVI ® -leder

Til vægmontage og montage i området ved endeafslutningen

LH LH Befæstigelses- Antal

mat. spændvidde Ø Gevind hul stk. Art.-nr.

PA 20 mm M8 6,5 mm 25 275 220

PA 23 mm M8 6,5 mm 25 275 225

275 229 102040 171 0.059 50 Stk. 4.80

275 239 115811 171 0.072 50 Stk. 4.80

Lederholder til HVI ® -leder

NIRO til vægmontage, med overligger med to skruer

(ikke i området ved endeafslutningen)

LH LH Befæstigelses- Antal

materiale spændvidde Ø hul stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm 6,5x16 mm 50 275 229

NIRO (A2) 23 mm 6,5x16 mm 50 275 239 ny

Lederholder til HVI ® -leder

ZG-NIRO til vægmontage, med overligger med to skruer

(ikke i området ved endeafslutningen)

LH LH Befæstigelses- Antal

mat. spændvidde Ø Gevind hul stk. Art.-nr.

ZG/NIRO (A2) 20 mm M8 6,5 mm 25 275 120

275 820 104693 171 0.070 25 Stk. 4.70

275 823 104709 171 0.070 25 Stk. 4.70

Lederholder til HVI ® -leder

Med specielle plugs for varmeisoleringsmaterialer

Med befæstigelseshul Ø 8,5 mm

LH LH Antal

materiale spændvidde Ø Skrue stk. Art.-nr.

PA 20 mm bl (TX40) 7x180 mm 25 275 820

PA 23 mm bl (TX40) 7x180 mm 25 275 823

106 760 104877 171 0.003 25 Stk. 0.75

Slagdyvel (8x60 mm)

For murværk til fastgørelse af lederholder (art.-nr. 275

220 eller 275 225) i området ved endeafslutningen

NB: Ved montage i tegl skal der bores uden slag

LH Befæstigelses- Antal

materiale Gevind hul stk. Art.-nr.

GFK M8 x 6 mm 8 mm 25 106 760

105 340 098794 115 0.617 1 Stk. 20.50

Befæstigelsesvinkel

Til fastgørelse af støtterøret på den bygningsdel, der skal

beskyttes, eller på væggen.

Materiale Befæstigelses- Klemmeomr. Antal

vinkel huller Ø støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8x5,1 / 4x11 mm 50 mm 1 105 340

Tilslutningsplade

For tilslutning af HVI ® -leder til indfangerspids, med to

KS-forbindere inkl. fjederring

Materiale Klemmeområde Mål Antal

plade Ø (lxbxt) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 6-10 mm 63x30x3 mm 1 301 229

275 330 105065 171 0.218 1 Stk. 12.25

275 333 105072 171 0.219 1 Stk. 12.25

Lederholder med spændebånd

Med lederholder af PA og skrue af NIRO (A2)

LH Spændeområde LH Antal

materiale Ø rør spændvidde Ø stk. Art.-nr.

PA 50-300 mm 20 mm 1 275 330

PA 50-300 mm 23 mm 1 275 333

275 320 099876 171 0.291 1 Stk. 13.90

Lederholder med spændebånd

Med lederholder af metal

LH Spændeområde LH Antal

materiale Ø rør spændvidde Ø stk. Art.-nr.

ZG/NIRO (A2) 50-300 mm 20 mm 1 275 320

www.dehn.de 47


Indfangermateriel og -tilbehør

Enkeltdele, DEHNconductor-system HVI ® -leder

106 816 104860 171 0.083 10 Stk. 3.85

Adapter til oplægning af HVI ® -leder på fladt

tag

Stavadapter til fastgørelse af lederholdere (f.eks art.-nr.

275 220 eller 275 225) i betonsokkel med kile (art.-nr.

102 075)

Diameter Antal

Materiale Gevind Ø stk. Art.-nr.

Al M8 16 mm 10 106 816 !

253 015 022201 131 1.050 10 Stk. 1.85

Taglederholder til fladt tag

Med lederholder type FB, efter DIN 48829

LH Leder- LH Antal

materiale føring Ø Vægt stk. Art.-nr.

Kunststof Løs 8 mm 1 kg 10 253 015

253 026 100169 171 0.007 50 Stk. 1.05

Adapter til oplægning af HVI ® -leder på fladt

tag

Adapter til oplægning på fladt tag med taglederholder

type FB (art.-nr. 253 015)

Klikkes på

LH Antal

Materiale Farve spændvidde Ø stk. Art.-nr.

Kunststof 1 20 mm 50 253 026

253 027 110427 171 0.007 50 Stk. 1.25

Adapter til oplægning af HVI ® -leder på fladt

tag

Adapter til oplægning på fladt tag med taglederholder

type FB (art.-nr. 253 015)

Klikkes på

LH Antal

Materiale Farve spændvidde Ø stk. Art.-nr.

Kunststof 1 23 mm 50 253 027

106 898 111325 171 0.029 25 Stk. 3.60

Adapter til taglederholder

Adapter til fastgørelse af kunststoflederholdere med

gevind M8 på forskellige taglederholderunderdele

(standardlederholderen demonteres)

Indvendigt Antal

Materiale Gevind gevind stk. Art.-nr.

Kunststof M8 M6 25 106 898 ny

202 890 115507 171 0.037 10 Stk. 15.00

Befæstigelsesstiver af kunststof

Til montage af lederholder af kunststof (art.-nr. 275 220

og 275 223). Lederholderen skrues på gevindet.

Til fastgørelse på tag

Til området ved endeafslutningen.

Stiver-

Antal

materiale Gevind Længde stk. Art.-nr.

Kunststof M8 107 mm 10 202 890 ny

202 831 105027 171 0.169 25 Stk. 5.15

202 841 105034 171 0.168 25 Stk. 5.15

Taglederholder med stiver til HVI ® -leder

Med lige stiver

Stiverhøjde 55 mm, stiverlængde 260 mm, fast lederføring

TLH LH LH Antal

materiale materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn PA 20 mm 25 202 831

St/tZn PA 23 mm 25 202 841

Indfangermateriel og tilbehør

Enkeltdele, DEHNconductor-system HVI ® -leder

106 812 104907 171 0.435 1 Stk. 30.00

106 813 104914 171 0.439 1 Stk. 30.00

Afstandsholder til HVI ® -leder

Med lederholder af polyamid (art.-nr. 275 220 eller

275 225) i området ved endeafslutningen

Længde 1000 mm, fast lederføring

Materiale LH Antal

stang Længde spændvidde Ø stk. Art.-nr.

GFK 1000 mm 20 mm 1 106 812

GFK 1000 mm 23 mm 1 106 813

106 899 104891 171 0.018 25 Stk. 4.75

Befæstigelsesadapter

Til lederholder (art.-nr. 275 220 eller 275 225) på

afstandsstang Ø 16 mm (art.-nr. 106 125), i området ved

endeafslutningen

LH / adapter

Antal

materiale Længde Gevind stk. Art.-nr.

Kunststof 30 mm M8 25 106 899

102 010 057814 111 17.340 54 Stk. 12.95

Betonsokkel

Med kile, stabelbar, til indfanger Ø 16 mm, med reduceret

diameter 16/10 mm, eller DEHNiso-afstandsstang

Ø 16 mm

Diameter Antal

Materiale Vægt Ø stk. Art.-nr.

Beton (B55) 17 kg 337 mm 54 102 010

102 050 045996 111 0.221 1 Stk. 4.70

Underlægsplade

Til betonsokkel (art.-nr. 102 010, 102 002)

Diameter Antal

Materiale Farve Ø stk. Art.-nr.

EVA 1 370 mm 1 102 050

Fjerderklemme

Til fastgørelse af HVI ® -leder f.eks på allerede monterede

C-profilskinner

LH LH Antal

Materiale spændvidde Ø stk. Art.-nr.

St/tZn-K 20/23 mm 1 275 520

C-profilskinne

Separat til afkortning

Materiale

Antal

profilskinne Længde m Art.-nr.

St/tZn 2000 mm 2 275 521

105 350 110434 115 9.600 1 Stk. 305.00

Trebensstativ til HVI ® -leder i støtterør

Udført specielt for HVI ® -leder trukket i støtterør (længde

3200 mm).

For at overholde bøjeradius for HVI ® -lederen under trebensstativet,

anbringes 2 betonsokler nedenfor stativet

og en ovenfor.

Den stabelbare betonsokkel (art.-nr. 102 010) og underlægspladen

(art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.

Materiale Antal Antal

stativ sokler Radius stk. Art.-nr.

St/tZn 9 560 mm 1 105 350

202 830 105003 171 0.146 25 Stk. 5.25

202 840 105010 171 0.146 25 Stk. 5.25

Med vinklet stiver

Stiverhøjde 55 mm, stiverlængde 115 mm, fast lederføring

TLH LH LH Antal

materiale materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn PA 20 mm 25 202 830

St/tZn PA 23 mm 25 202 840

202 832 105041 171 0.171 25 Stk. 5.15

202 842 105058 171 0.169 25 Stk. 5.15

Med bøjet stiver

Stiverhøjde 55 mm, stiverlængde 260 mm, fast lederføring

TLH LH LH Antal

materiale materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn PA 20 mm 25 202 832

St/tZn PA 23 mm 25 202 842

48

Udgående produkt !

www.dehn.de


Indfangermateriel og -tilbehør

Lederholder for HVI ® -leder

i Ex-områder

275 420 104716 171 0.221 10 Stk. 15.05

NB: Anvisninger i montagevejledning nr. 1501 skal

overholdes!

Med afstandshylster 50 mm til fastgørelse på konstruktionsdele

af metal (facader) i Ex-zone 2 og 22

Lederholder spændvidde Ø 20 mm

Materiale Materiale Materiale Antal

underdel overligger stiver stk. Art.-nr.

ZG NIRO (A2) NIRO (A2) 10 275 420

Indfangermateriel og -tilbehør

Indfangermast med HVI ® -leder

819 720 110465 171 50.000 1 Stk. 1795.00

Specielt til anvendelse f.eks til gaslagre ved biogasanlæg.

Transportlængde 6000 mm

Med en HVI ® -leder I til max. højde af indfanger 12,5 m

Udført med 1x HVI ® -leder I, lederlængde 10 m, indvendig

Længde Længde Transport- Antal

støtterør mastrør længde stk. Art.-nr.

2050 mm 6000 mm 6000 mm 1 819 720

106 127 093317 116 0.204 20 Stk. 11.60

106 322 097308 116 0.146 10 Stk. 7.90

106 323 097315 116 0.110 10 Stk. 7.50

275 430 104723 171 0.182 20 Stk. 11.55

Med afstandsstykke 200 mm til fastgørelse med f.eks.

befæstigelsesplade DEHNiso-afstandsholder (art.-nr.

106 127, bestilles separat) på konstruktionsdele af metal

(facader) i Ex-Zone 2 og 22

Lederholder spændvidde Ø 20 mm

Materiale Materiale Materiale Antal

underdel overligger stiver stk. Art.-nr.

ZG NIRO (A2) Al 20 275 430

Forbindelsesstiver til oplægning af HVI ® -leder med

lederholdere med afstandshylster (art.-nr. 275 420) på

ikke ledende materiale, f.eks. sten, træ

Materiale Befæstigelses- Mål Antal

stiver huller Ø (l x b x t) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 4x5,1 / 2x7 mm 478x30x3 mm 1 275 499

Tilbehør for lederholder til HVI ® -leder

i Ex-områder

Befæstigelsesplade

Grundplade til fastgørelse af afstandsholder eller

afstandsstang (Ø 16 mm) f.eks. på konstruktionsdele

Materiale Materiale Befæstigelses- Antal

grundplade bøsning huller Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) ZG 8x5,1 / 4x7 / 2x11 mm 20 106 127

Beslag med befæstigelsesbøsning

Til fastgørelse af afstandsholdere på rør f.eks med

spændebånd (art.-nr. 106 323)

Slids Klemme- Antal

Materiale (l x b) område Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 26x6 mm 16 mm 10 106 322

Spændebånd til opsats og bøjle

Til fastgørelse (spænding) af bøjle (art.-nr. 106 321) eller

beslag med befæstigelsesbøsning (art.-nr. 106 322) på

forskellige rør

Materiale Klemmeområde Bånd Antal

hoved/bånd Ø (l x b x t) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 90 - 300 mm1100x25x0,3 mm 10 106 323

819 750 115248 171 65.960 1 Stk. 2495.00

Med to HVI ® -ledere I til max. højde af indfanger 16,0 m

Udført med 2x HVI ® -leder I, lederlængde 10 m, indvendig

og udvendig.

Yderligere nødvendige længder af HVI ® -leder skal bestilles

separat (2-delt).

Max. samlet længde af HVI ® -leder 13,5 m.

Længde Længde Transport- Antal

støtterør mastrør længde stk. Art.-nr.

2050 mm 6000 mm 6000 mm 1 819 750

Yderligere oplysninger findes i montagevejledning nr. 1565.

Variabel holder til indfangermast

105 345 110489 115 3.600 1 Stk. 130.00

Der skal monteres 3 holdere pr. indfangermast

Klemmeområde indfangermast Ø 60 mm

Materiale Indstillings- Befæstigelses- Antal

holder område huller Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 250 - 350 mm 12x25 mm 1 105 345

HVI ® -leder light

819 125 118416 172 0.525 100 M 29.00

Nyt system til overholdelse af sikkerhedsafstanden

ved fladt tag. Ved hjælp af den højspændingsfaste

isolering af HVI ® -leder light undgås ukontrollerede

overslag f.eks gennem taginddækningen til derunder

liggende metalliske eller elektriske dele.

Lederen leveres i længde af 100 m på en envejstromle

af krydsfiner (diameter ca. 800 mm, bredde

ca. 500 mm).

Mat. Mat. Mat. Farve Udv. Ø Antal

leder isolering kappe leder leder m Art.-nr.

Cu PE PVC 1 20 mm 100 819 125 ny

Yderligere oplysninger findes i montagevejledning nr. 1637

Tilslutningselementer

for HVI ® -leder light

819 299 118911 172 0.000 1 Stk. 27.00

For tilslutning af HVI ® -leder light i begge ender.

Anvendes for tilslutning af lederen til tilslutningspladen

på indfangermasten eller til andre dele af

det udvendige lynbeskyttelsesanlæg.

Incl. krympeslange og 1 stk. nøgle

Antal

Materiale Tilslutningsbolte stk. Art.-nr.

NIRO (A2) Ø10 mm og M12 1 819 299 ny

PA-tilslutningselement

for HVI ® -leder light

410 219 118829 172 0.074 1 Stk. 14.50

Til styring af det elektriske felt omkring HVI ® -leder

light i området ved endeafslutningen.

Specielt snittede tilslutningsflader til elektrisk kontaktering

af den halvledende kappe.

For tilslutning til potentialudligningen med tilslutningshul

f.eks til KS-forbinder (art.-nr. 301 019)

Klemme- Tilslutnings- Antal

Materiale område Ø boring Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 17 11 mm 1 410 219 ny

www.dehn.de 49


Indfangermateriel og -tilbehør

Indfangermast til HVI ® -leder light

på fladt tag

819 280 118836 172 0.000 1 Stk. 498.00

Indfangermasten placeres i klapbart trebensstativ

med 3 stk. betonsokkel med kile (17 kg).

Komplet med 4-fags tilslutningsplade for HVI ® -

leder light og fastgørelsessæt til montage af leder

på indfangermasten.

Betonsokkel og underlægsplade skal bestilles separat.

Indfangermast til HVI ® -leder light SET I, samlet højde

2900 mm

Materiale Materiale Længde Antal

stativ støtterør indfanger stk. Art.-nr.

St/tZn GFK / Al 1000 1 819 280 ny

Indfangermateriel og -tilbehør

DEHNcon-H

819 250 118232 173 0.000 1 Stk. 371.50

819 251 118249 173 0.000 1 Stk. 375.00

Nyt 819 252 system 118256 173 0.000 1 til Stk. 376.50 isolerede indfangere for sende-/ modtageanlæg

819 253 118263 173 0.000 1 Stk. 380.00

(parabol, antenne).

Optisk tilpasset udførelse ved hjælp af indvendig

føring af HVI ® -leder light i støtterør, reduceret mål

af støtterør med lav vægt af samlet konstruktion,

også til montage på bestående antennerør.

Den specielle indvendige endeafslutning er udført

med et flexibelt NIRO-bånd for potentialudligning.

DEHNcon-H HVI ® -leder light I SET

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Materiale Materiale Længde Længde Antal

leder støtterør indf.spids støtterør stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 500 mm 2055 mm 1 819 250 ny

Cu GFK / Al 1000 mm 2055 mm 1 819 251 ny

Cu GFK / Al 500 mm 2705 mm 1 819 252 ny

Cu GFK / Al 1000 mm 2705 mm 1 819 253 ny

Indfangermast til HVI ® -leder light SET II, samlet højde

3900 mm

Materiale Materiale Længde Antal

stativ støtterør indfanger stk. Art.-nr.

St/tZn GFK / Al 2000 1 819 285 ny

Taglederholder til oplægning af

HVI ® -leder light på fladt tag

819 260 118270 173 0.000 1 Stk. 386.50

819 261 118287 173 0.000 1 Stk. 390.00

819 262 118294 173 0.000 1 Stk. 391.50

819 263 118300 173 0.000 1 Stk. 395.00

DEHNcon-H HVI ® -leder light III SET

* Antal 1 svarer til min. bestilling 6 m,

angiv lederlængde ved bestilling

Materiale Materiale Længde Længde Antal

leder støtterør indfanger støtterør stk. Art.-nr.

Cu GFK / Al 500 mm 2055 mm 1 819 260 ny

Cu GFK / Al 1000 mm 2055 mm 1 819 261 ny

Cu GFK / Al 500 mm 2705 mm 1 819 262 ny

Cu GFK / Al 1000 mm 2705 mm 1 819 263 ny

253 015 022201 131 1.050 10 Stk. 1.85

Taglederholder, til fladt tag

Med lederholder type FB, efter DIN 48829

LH Leder- LH Antal

Materiale føring Ø Vægt stk. Art.-nr.

Kunststof løs 8 mm 1 kg 10 253 015

253 026 100169 171 0.007 50 Stk. 1.05

Adapter til oplægning af HVI ® -leder på fladt

tag

Adapter til oplægning på fladt tag med taglederholder

type FB (art.-nr. 253 015)

Klikkes på

LH Antal

Materiale Farve spændvidde Ø stk. Art.-nr.

Kunststof 1 20 mm 50 253 026

Afstandsholder til HVI ® -leder light

106 852 119307 173 0.229 1 Stk. 14.20

Til fastgørelse af HVI ® -leder light.

Afstandsholderen placeres f.eks. i betonsokkel med

kile 8,5 kg (art.-nr. 102 075).

Materiale Materiale LH Antal

holder LH adapter Lgd. spændv. Ø stk. Art.-nr.

GFK PA 500 mm 20 mm 1 106 852 ny

Tilbehør for afstandsholder til HVI ® -leder light

102 075 094215 111 7.542 120 Stk. 9.10

Betonsokkel

Med kile, til indfanger længde 1000 mm Ø10 mm eller

DEHNiso-afstandsholder længde op til 675 mm Ø16 mm

(afstand 1 m)

Diameter Antal

Materiale Vægt Ø stk. Art.-nr.

Beton (B55) 8,5 kg 240 mm 120 102 075

Underlægsplade

Til betonsokkel (art.-nr. 102 075, 102 003)

Diameter Antal

Materiale Farve Ø stk. Art.-nr.

EVA 1 280 mm 1 102 060

Yderligere oplysninger findes i montagevejledning nr. 1632. Da længden

af HVI-leder tilpasses den individuelle ordre, kan leveret HVI-leder

ikke returneres.

Befæstigelsesbøjle til DEHNcon-H

105 161 118324 115 0.667 1 Stk. 26.80

Bøjle til fastgørelse af støtterør f.eks. på antennerør,

med afstandsstykke længde 30 mm for at udligne

holdere til antenner

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Mat. Ø rør støtterør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 1½ - 2“ 45-65 mm 40 mm 1 105 161 ny

Taglederholder for HVI ® -leder light

på saddeltag

202 831 105027 171 0.169 25 Stk. 5.15

Taglederholder med stiver for HVI ® -leder

Med lige stiver

Stiverhøjde 55 mm, stiverlængde 260 mm, fast lederføring

TLH LH LH Antal

materiale materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn PA 20 mm 25 202 831

202 830 105003 171 0.146 25 Stk. 5.25

Taglederholder med stiver for HVI ® -leder

Med vinklet stiver

Stiverhøjde 55 mm, stiverlængde 115 mm, fast lederføring

TLH LH LH Antal

materiale materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn PA 20 mm 25 202 830

202 832 105041 171 0.171 25 Stk. 5.15

Taglederholder med stiver for HVI ® -leder

Med bøjet stiver

Stiverhøjde 55 mm, stiverlængde 260 mm, fast lederføring

TLH LH LH Antal

materiale materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn PA 20 mm 25 202 832

50

www.dehn.de


Indfangermateriel og -tilbehør

275 220 103450 171 0.016 25 Stk. 2.35

Lederholder til HVI ® -leder

Til vægmontage og montage i området ved endeafslutningen..æææ

LH LH Befæstigelses- Antal

Mat. spændvidde Ø Gevind hul stk. Art.-nr.

PA 20 mm M8 6,5 mm 25 275 220

106 898 111325 171 0.029 25 Stk. 3.60

Adapter til taglederholder

Adapter til fastgørelse af kunststoflederholdere med

gevind M8 på forskellige taglederholderunderdele

(standardlederholder demonteres)

Indvendigt Antal

Materiale Gevind gevind stk. Art.-nr.

Kunststof M8 M6 25 106 898 ny

Taglederholder med stiver

for HVI ® -leder light

202 836 119321 173 0.000 10 Stk. 5.75

Til fastgørelse af HVI ® -leder light I ved enden af tilslutningsområdet

(højde 175 mm) f.eks ved tagrende

på saddeltag

Med lige stiver

TLH LH Stiver- Stiver- Antal

materiale materiale højde længde stk. Art.-nr.

St/tZn PA 155 mm 260 mm 10 202 836 ny

202 835 119314 173 0.000 10 Stk. 5.80

Med vinklet stiver

TLH LH Stiver- Stiver- Antal

materiale materiale højde længde stk. Art.-nr.

St/tZn PA 155 mm 115 mm 10 202 835 ny

202 837 119338 173 0.000 10 Stk. 5.75

Med bøjet stiver

TLH LH Stiver- Stiver- Antal

materiale materiale højde længde stk. Art.-nr.

St/tZn PA 155 mm 260 mm 10 202 837 ny

Lederholder til HVI ® -leder light

Indfangermateriel og -tilbehør

Lederholder til CUI-leder

275 220 103450 171 0.000 25 Stk. 2.35

Til udlægning af CUI-leder på væg eller facade.

Højde 19 mm

LH LH Befæstigelses- Antal

Materiale spændvidde Ø hul stk. Art.-nr.

PA 20 mm 6,5 mm 25 275 220

275 229 102040 171 0.000 50 Stk. 4.80

Højde 10 mm

LH LH Befæstigelses- Antal

Materiale spændvidde Ø hul stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm 6,5 x 16 mm 50 275 229

Overligger med to skruer for direkte vægmontage

LH LH Befæstigelses- Antal

Materiale spændvidde Ø hul stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm 6,5 x 8 mm 10 275 129

Afstandsholder til Omni-antenner

105 363 115 7.400 1 Stk. 195.00

105 364 115 9.000 1 Stk. 215.00

Afstandsholder 105 365 115 12.760 1 Stk. 255.00 til DEHNiso-Combi støtterør med

indvendig- og/eller udvendig HVI ® -leder

Materiale Klemmeomr. Længde Antal

holder (Ø mast) afstandsstykke stk. Art.-nr.

St/tZn 55 - 100 mm 1000 mm 1 105 363

St/tZn 100 - 150 mm 1000 mm 1 105 364

St/tZn 150 - 190 mm 1000 mm 1 105 365

Yderligere oplysninger findes i montagevejledning nr 1521. Mekaniske

beregninger vedr. bestående kræfter / momenter på forespørgsel.

Lederholder til HVI ® -leder

Til vægmontage og montage i området ved endeafslutningen

LH LH Befæst.- Antal

mat. spændvidde Ø Gevind hul stk. Art.-nr.

PA 20 mm M8 6,5 mm 25 275 220

Lederholder til HVI ® -leder

NIRO (A2) til vægmontage med overligger med to skruer

(ikke i området ved endeafslutningen)

LH LH Befæst.- Antal

mat. spændvidde Ø hul stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm 6,5 x 16 mm 50 275 229

Yderligere oplysninger om HVI ® -leder i

støtterør se side 52.

DEHNconductor-system CUI-leder

830 208 106116 171 2.600 1 Stk. 158.00

830 218 106123 171 3.600 1 Stk. 198.00

Med den nye CUI-leder kan berøringsspændinger

ved afledning undgås.

Patent nr. DE 102005024222B4

Mat. Materiale Udvendig Samlet- Antal

leder isolering Ø længde stk. Art.-nr.

Cu PEX 20 mm 3500 mm 1 830 208

Cu PEX 20 mm 5000 mm 1 830 218

Yderligere oplysninger om DEHNconductor-system findes i

montagevejledning nr. 1482.

www.dehn.de 51


Indfangermateriel og -tilbehør

Taglederholdere

Materiel til bygninger med blødt

tag

Komponenter til lynbeskyttelse ved blødt tag, f.eks

stråtag.

145 241 022584 114 11.000 1 Stk. 245.00

Træpæl, isolerende gennemføring

Træpæl med inddækning, passer til opfanger med holder

(art.-nr. 146 309)

Mål

Antal

Materiale (lxbxh) stk. Art.-nr.

Eg (imprægneret) 90x90x2400 mm 1 145 241

Taglederholder

justerbar til tegl og rygningssten

204 269 035812 131 0.064 25 Stk. 5.05

204 267 035805 131 0.070 25 Stk. 5.20

Til204 249fastgørelse 041790 131 0.068 25 Stk. 5.15 af indfangerledere på tagrygningen

204 247 041806 131 0.072 25 Stk. 5.35

f.eks på tegltag.

SPANNsnap med fastgørelse ved hjælp af rustfri fjeder

med lederholder DEHNsnap, for leder Ø 8 mm, løs lederføring

justerbar på siden.

Spændeområde 180-280 mm

TLH LH LH LH Antal

materiale højde materiale farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 mm Kunststof 1 25 204 269

Cu 16 mm Kunststof 1 25 204 267

NIRO (A2) 36 mm KuLststof 1 25 204 249

Cu 36 mm Kunststof 1 25 204 247

146309

146 309 072398 114 0.864 1 Stk. 85.00

Opfanger med holder

Opfanger til fastgørelse sammen med træpæl, isolerende

gennemføring (art.-nr. 145 241).

Med indfangerspids (længde 300 mm, Ø10 mm i NIRO

(A2))

Spændvidde

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 7-10 mm 1 146 309

Taglederstøtte

Taglederstøtte med lederholder, til leder Ø 6-10 mm

Mål

Antal

Materiale (lxbxh) stk. Art.-nr.

Eg (imprægneret) 134x300x598 mm 1 240 000

239 000 022621 114 4.700 1 Stk. 94.00

239 001 022638 114 5.165 1 Stk. 113.00

239 009 072350 114 4.040 1 Stk. 175.00

239 019 093560 114 5.200 1 Stk. 185.00

Afstandsstøtte

Afstandsstøtte til udspænding af leder, afstand mellem

væg og leder kan indstilles

Indstillings- Spændvidde Antal

Materiale område (l1) Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 1,00-1,15 m 7-10 mm 1 239 000

St/tZn 1,25-1,40 m 7-10 mm 1 239 001

NIRO (A2) 1,25-1,55 m 7-10 mm 1 239 009

NIRO (A2) 1,45-1,75 m 7-10 mm 1 239 019

Udspændingsblok

Udspændingsblok efter DIN 48827 B

Spændvidde

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8 mm 20 241 009

206 239 042650 131 0.074 25 Stk. 5.55

206 237 077300 131 0.081 25 Stk. 6.15

206 249 042803 131 0.080 25 Stk. 5.95

206 247 078574 131 0.092 25 Stk. 6.30

SPANNsnap med fastgørelse ved hjælp af rustfri fjeder

med lederholder DEHNgrip, for leder Ø 8 mm, løs lederføring

justerbar på siden

Spændeområde 180-280 mm

TLH LH LH Antal

materiale højde materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm NIRO (A2) 25 206 239

Cu 20 mm Cu 25 206 237

NIRO (A2) 32 mm NIRO (A2) 25 206 249

Cu 32 mm Cu 25 206 247

204 109 028098 131 0.097 25 Stk. 5.35

204 911 030640 131 0.098 25 Stk. 5.40

204 107 028104 131 0.105 25 Stk. 5.55

204 129 021433 131 0.102 25 Stk. 5.35

204 913 030664 131 0.108 25 Stk. 5.45

204 127 028142 131 0.110 25 Stk. 5.65

Trinløst justerbar med lederholder DEHNsnap, til leder

Ø 8 mm, løs lederføring justerbar på siden

Spændeområde 180-280 mm

TLH LH LH LH Antal

materiale højde materiale farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 mm Kunststof 1 25 204 109

NIRO (A2) 16 mm Kunststof 1 25 204 911

Cu 16 mm Kunststof 1 25 204 107

NIRO (A2) 36 mm Kunststof 1 25 204 129

NIRO (A2) 36 mm Kunststof 1 25 204 913

Cu 36 mm Kunststof 1 25 204 127

206 109 042810 131 0.110 25 Stk. 6.35

206 809 077485 131 0.114 25 Stk. 6.55

206 807 046306 131 0.120 25 Stk. 8.35

206 817 078581 131 0.122 25 Stk. 8.60

206 819 077362 131 0.115 25 Stk. 6.65

Trinløst justerbar med lederholder DEHNgrip, til leder

Ø 8 mm, løs lederføring justerbar på siden

Spændeområde 180-280 mm

TLH LH LH Antal

materiale højde materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm NIRO (A2) 25 206 109

NIRO (A2) * 20 mm NIRO (A2) 25 206 809

Cu * 20 mm Cu 25 206 807

Cu * 32 mm Cu 25 206 817

NIRO (A2) * 32 mm NIRO (A2) 25 206 819

* Kort gribetap (l1=15 mm), standardlængde for gribetap er 23 mm

202 020 020764 131 0.250 25 Stk. 5.80

202 021 020788 131 0.264 25 Stk. 5.95

202 900 020801 131 0.127 25 Stk. 8.40

202 027 020771 131 0.290 25 Stk. 9.95

202 227 020795 131 0.290 25 Stk. 10.85

Trinvist justerbar med lederholder DEHNQUICK, for leder

Ø 6-10 mm, fast lederføring

TLH Spænde- LH Antal

materiale område materiale stk. Art.-nr.

St/tZn 120-240 mm St/tZn 25 202 020

St/tZn 200-280 mm St/tZn 25 202 021

NIRO (A2) 120-240 mm NIRO (A2) 25 202 900

Cu 120-240 mm Cu 25 202 027

Cu 200-280 mm Cu 25 202 227

52

www.dehn.de


Taglederholdere

Taglederholdere

Taglederholder

til tegl og rygningssten

204 029 032286 131 0.035 50 Stk. 3.05

204 039 032293 131 0.035 50 Stk. 3.05

Til fastgørelse af indfangerledere på rygningen

FIRSTsnap, til fastgørelse på tagstenene ved rygningen,

med lederholder DEHNsnap, til leder Ø 8 mm, løs lederføring

TLH LH LH LH Antal

materiale højde materiale farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 mm Kunststof 1 50 204 029

NIRO (A2) 16 mm Kunststof 1 50 204 039

Til tegl-, skifer- og bølgeblikstag, med vejrbestandig

klemmetylle, med overligger med to skruer, til leder

Ø 7-10 mm og fl. 20 mm, fast lederføring

TLH Borehul LH LH Antal

materiale Ø materiale farve stk. Art.-nr.

Kunststof 12 mm St/tZn 25 216 000

Til tegltage, med træskrue, med overligger med to skruer,

til leder Ø 7-8 mm og fl. 20 mm, fast lederføring

TLH Borehul LH Antal

materiale Ø materiale stk. Art.-nr.

St/tZn 10 mm St/tZn 25 201 160

Taglederholder

med præget stiver til tagflader

204 199 042278 131 0.111 50 Stk. 3.45

042605 131 0.112

204 149 042285 131 0.052 50 Stk. 2.45

204 921 030589 131 0.050 50 Stk. 2.45

For 204 147 fastgørelse 042513 131 0.051 50 Stk. 2.85 af indfanger til leder Ø 8 mm

204 159 042537 131 0.078 50 Stk. 2.65

204 922 030596 131 0.078 50 Stk. 2.65

204 157 042520 131 0.083 50 Stk. 3.25

204 169 042551 131 0.100 50 Stk. 3.25

204 167 042544 131 0.104 50 Stk. 3.45

UNIsnap 204 179 042575 131 0.060 med 50 Stk. 2.45 udstansede bøjepunkter for fastgørelse på

204 924 030619 131 0.064 50 Stk. 2.45

204 177 042568 131 0.070 Stk. 2.75

204 189 042599 131 0.083 Stk. 2.75

taglægter,

204 925 030626 131 0.090 50med Stk. 2.65

lederholder DEHNsnap, løs lederføring

204 187 042582 131 0.091 50 Stk. 3.15

204 197

TLH

50 Stk. 3.55

Stiver- LH LH Antal

Materiale længde højde farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 205 mm 16 mm 1 50 204 149

NIRO (A2) 205 mm 16 mm 1 50 204 921

Cu 205 mm 16 mm 1 50 204 147

NIRO (A2) 335 mm 16 mm 1 50 204 159

NIRO (A2) 335 mm 16 mm 1 50 204 922

Cu 335 mm 16 mm 1 50 204 157

NIRO (A2) 475 mm 16 mm 1 50 204 169

Cu 475 mm 16 mm 1 50 204 167

NIRO (A2) 205 mm 36 mm 1 50 204 179

NIRO (A2) 205 mm 36 mm 1 50 204 924

Cu 205 mm 36 mm 1 50 204 177

NIRO (A2) 335 mm 36 mm 1 50 204 189

NIRO (A2) 335 mm 36 mm 1 50 204 925

Cu 335 mm 36 mm 1 50 204 187

NIRO (A2) 475 mm 36 mm 1 50 204 199

Cu 475 mm 36 mm 1 50 204 197

!

206 170 082816 131 0.051 50 Stk. 2.65

206 171 089488 131 0.051 50 Stk. 2.75

Med skinne for nem tilpasning til mellemrum mellem

sten, lederholder DEHNgrip, løs lederføring

TLH Stiver- LH Antal

materiale længde højde stk. Art.-nr.

Al 205 mm 20 mm 50 206 170

Al 205 mm 32 mm 50 206 171

204 170 072435 131 0.039 50 Stk. 2.05

204 171 073708 131 0.038 50 Stk. 2.05

Med skinne for nem tilpasning til mellemrum mellem

sten, lederholder DEHNsnap, løs lederføring

TLH Stiver- LH LH Antal

materiale længde højde farve stk. Art.-nr.

Al 205 mm 36 mm 1 50 204 170

Al 205 mm 36 mm 1 50 204 171

Taglederholder DEHNspann

med præget stiver til teglfalse

206 509 104570 131 0.042 50 Stk. 2.10

Til fastgørelse af indfanger- og nedledere i tagfladen

på saddeltag

Ved at presse de to kanter sammen føres lederen

ind i lederholderen og fastholdes ved hjælp af fjedervirkningen

af det anvendte stål.

Med præget stiver, højde 50 mm

TLH Stiver- LH Antal

materiale længde Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 222 mm 8 mm 50 206 509

Taglederholder

med stiver til tagflader

Til indskydning, for tegl-, skifer- og paptag

202 040 019935 131 0.170 50 Stk. 3.00

202 902 020467 131 0.081 50 Stk. 3.80

202 037 019942 131 0.187 50 Stk. 5.95

202 003 020207 131 0.135 50 Stk. 2.70

202 008 020191 131 0.250 50 Stk. 3.90

Lige stiver, med lederholder DEHNQUICK, til leder

Ø 6-10 mm, fast lederføring

TLH Stiver- Stiver- Antal

materiale højde længde stk. Art.-nr.

St/tZn 55 mm 260 / 2 mm 50 202 040

NIRO (A2) 55 mm 260 / 1 mm 50 202 902

Cu 55 mm 260 / 2 mm 50 202 037

St/tZn 70 mm 160 / 2 mm 50 202 003

St/tZn 70 mm 420 / 2 mm 50 202 008

202 010 019874 131 0.159 50 Stk. 2.90

202 901 019928 131 0.082 50 Stk. 3.85

202 017 019904 131 0.189 50 Stk. 6.90

Bøjet stiver, med lederholder DEHNQUICK, til leder

Ø 6-10 mm, fast lederføring

TLH Stiver- Stiver- Antal

materiale højde længde stk. Art.-nr.

St/tZn 55 mm 260 / 2 mm 50 202 010

NIRO (A2) 55 mm 260 / 1 mm 50 202 901

Cu 55 mm 260 / 2 mm 50 202 017

206 209 042759 131 0.059 50 Stk. 2.95

206 207 054257 131 0.064 50 Stk. 3.40

206 219 042766 131 0.083 50 Stk. 3.45

206 217 052208 131 0.092 50 Stk. 3.95

206 229 042773 131 0.113 50 Stk. 4.10

206 227 054264 131 0.117 50 Stk. 4.90

206 309 042780 131 0.060 50 Stk. 3.15

206 319 042667 131 0.087 50 Stk. 3.50

206 329 042797 131 0.110 50 Stk. 4.25

UNIgrip med udstansede bøjepunkter for fastgørelse på

taglægter, med lederholder DEHNgrip, løs lederføring

TLH Stiver- LH Antal

materiale længde højde stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 205 mm 20 mm 50 206 209

Cu 205 mm 20 mm 50 206 207

NIRO (A2) 335 mm 20 mm 50 206 219

Cu 335 mm 20 mm 50 206 217

NIRO (A2) 475 mm 20 mm 50 206 229

Cu 475 mm 20 mm 50 206 227

NIRO (A2) 205 mm 32 mm 50 206 309

NIRO (A2) 335 mm 32 mm 50 206 319

NIRO (A2) 475 mm 32 mm 50 206 329

204 089 109568 131 0.067 50 Stk. 2.95

204 088 109575 131 0.066 50 Stk. 2.95

UNIsnap med udstansede bøjepunkter for fastgørelse på

taglægter og desuden klemmedel, med lederholder

DEHNsnap, løs lederføring

TLH Stiver- LH LH Antal

materiale længde højde farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 205 mm 16 mm 1 50 204 089

NIRO (A2) 205 mm 16 mm 1 50 204 088

Taglederholder

med vinklet stiver til tagflader

204 357 082762 131 0.062 50 Stk. 3.60

204 359 082779 131 0.061 50 Stk. 3.15

Til fastgørelse på teglsten

Med lederholder DEHNsnap, højde 16 mm, til leder

Ø 8 mm, løs lederføring

TLH Stiver- LH Antal

materiale længde materiale stk. Art.-nr.

Cu 169 mm Kunststof 50 204 357

NIRO (A2) 169 mm Kunststof 50 204 359

206 357 052215 131 0.066 50 Stk. 4.15

206 359 047723 131 0.064 50 Stk. 3.40

Med lederholder DEHNgrip, højde 20 mm, til leder

Ø 8 mm, løs lederføring

TLH Stiver- LH Antal

materiale længde materiale stk. Art.-nr.

Cu 169 mm Cu 50 206 357

NIRO (A2) 169 mm NIRO (A2) 50 206 359

!

!

www.dehn.de Udgående produkt !

53


Taglederholdere

Taglederholdere

202 050 020214 131 0.136 25 Stk. 3.50

202 080 020276 131 0.280 50 Stk. 4.80

202 904 020290 131 0.122 50 Stk. 6.30

Med lederholder DEHNQUICK, til leder Ø 6-10 mm, fast

lederføring på langs og på tværs

TLH Stiver- LH Antal

materiale længde materiale stk. Art.-nr.

St/tZn 115 / 2 mm St/tZn 25 202 050

St/tZn 410 / 2 mm St/tZn 50 202 080

NIRO (A2) 410 / 1 mm NIRO (A2) 50 202 904

Med overligger med to skruer, for leder Ø 7-10 mm, fast

lederføring

TLH Stiver- LH Antal

materiale længde materiale stk. Art.-nr.

St/tZn 410 mm St/tZn 25 223 000

Taglederholder

til fladt tag

253 015 022201 131 1.050 10 Stk. 1.85

Til fastgørelse af rund- og fladleder på fladt tag

Med lederholder type FB

LH Leder- LH Antal

materiale føring Ø Vægt stk. Art.-nr.

Kunststof Løs 8 mm 1 kg 10 253 015

253 050 079687 131 1.040 10 Stk. 1.75

253 060 081628 131 1.040 10 Stk. 1.75

Med dobbelt lederholder type FB2, åben form, 4-sidet

LH Leder- LH Antal

materiale føring Ø Vægt stk. Art.-nr.

Kunststof Løs 8 mm 1 kg 10 253 050

Kunststof Fast 8 mm 1 kg 10 253 060

Taglederholder

med klemmeteknik til tagflader

204 069 032675 131 0.031 50 Stk. 3.15

PLATTENsnap til fastgørelse ved overlappende konstruktioner,

med lederholder DEHNsnap, højde 16 mm, til

leder Ø 8 mm, løs lederføring

TLH Klemme- LH LH Antal

materiale område materiale farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 4-6 mm Kunststof 1 50 204 069

NIRO (A2) 4-6 mm Kunststof 1 50 204 079

206 389 109544 131 0.062 50 Stk. 3.30

206 399 109551 131 0.063 50 Stk. 3.35

Til tag- og vægplader, med lederholder DEHNgrip, højde

20 mm, til leder Ø 8 mm, løs lederføring

TLH Klemme- LH Antal

materiale område materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 2-8 mm NIRO (V2A) 50 206 389

NIRO (A2) 8-18 mm NIRO (V2A) 50 206 399

204 049 032309 131 0.040 50 Stk. 3.40

204 059 032316 131 0.040 50 Stk. 3.35

ZIEGELsnap til fastgørelse mellem flade tegl og plader,

med lederholder DEHNsnap, højde 16 mm, til leder Ø 8

mm, løs lederføring

TLH Klemme- LH LH Antal

materiale område materiale farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 4-16 mm Kunststof 1 50 204 049

NIRO (A2) 4-16 mm Kunststof 1 50 204 059

Med lederholder type KF, til fastgørelse med stribe af

tagbelægning som limes eller svejses på

LH Leder- LH Antal

materiale føring Ø stk. Art.-nr.

Kunststof Løs 8 mm 100 253 030

Med dobbelt lederholder type KF2, til fastgørelse med

stribe af tagbelægning som limes eller svejses på

LH Leder- LH Antal

materiale føring Ø stk. Art.-nr.

Kunststof Løs 8 mm 100 253 051

Yderligere oplysninger om anvendelse af taglederholder type KF og

KF2 (art.-nr. 253 030 og 253 051) findes i montagevejledning nr. 1251.

Kunststofoverdel type KF (art.-nr. 253 016) fås separat på forespørgsel.

Tilbehør for taglederholder til fladt tag

253 023 022249 131 0.008 50 Stk. 0.72

Adapter til FB

Fastklemmes på taglederholder, for leder Ø 10 mm, løs

lederføring

NB: Adapter for leder Ø 6 mm på forespørgsel

LH

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

Kunststof 10 mm 50 253 023

Taglederholder

med formet stiver til teglfalse

204 229 035300 131 0.036 50 Stk. 2.10

204 239 035317 131 0.036 50 Stk. 2.10

Til fastgørelse i teglfalse, for leder Ø 8 mm

Fastgøres i den underste fals, med lederholder

DEHNsnap, løs lederføring, stiverlængde 90 mm

TLH LH LH LH Antal

materiale højde materiale farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 36 mm Kunststof 1 50 204 229

NIRO (A2) 36 mm Kunststof 1 50 204 239

Fastgøres i den underste fals, med lederholder

DEHNgrip, løs lederføring, stiverlængde 109 mm

TLH LH LH Antal

materiale højde materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm NIRO (A2) 50 206 349

Holder til FB

Fastklemmes på taglederholder, for fladleder 30 mm, løs

lederføring

LH

Antal

Materiale fl. stk. Art.-nr.

Kunststof 30 mm 50 253 021

253 025 053984 131 0.006 50 Stk. 0.40

Klemme til FB

Fastklemmes på taglederholder, for yderligere fiksering

af holderne på den oplagte indfangerledning ved skråt

tag

LH

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

Kunststof 8 mm 50 253 025

Fastgøres i teglfalsen, med lederholder DEHNgrip, løs

lederføring, stiverlængde 87 mm

TLH LH LH Antal

materiale højde materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 20 mm NIRO (A2) 50 206 369

204 935 029958 131 0.040 50 Stk. 2.80

204 936 029927 131 0.040 50 Stk. 2.80

204 937 029941 131 0.046 50 Stk. 2.83

204 938 029989 131 0.047 50 Stk. 2.80

FLEXIsnap med stiver i variabel længde for fastgørelse i

teglfalsen, løs lederføring, stiverlængde 170 mm

TLH LH LH LH Antal

materiale højde materiale farve stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 mm Kunststof 1 50 204 935

NIRO (A2) 16 mm Kunststof 1 50 204 936

NIRO (A2) 36 mm Kunststof 1 50 204 937

NIRO (A2) 36 mm Kunststof 1 50 204 938

54

www.dehn.de


Taglederholdere

Taglederholder

til fladt tag, med befæstigelseshuller

202 030 022362 131 0.114 50 Stk. 3.15

Til oplægning af indfanger på fladt tag og væg

Med lederholder DEHNQUICK, for leder Ø 6-10 mm, fast

lederføring, højde til ledermidte 60 mm

TLH Mål LH Antal

materiale Ø materiale stk. Art.-nr.

St/tZn 50x60 mm St/tZn 50 202 030

Med lederholder DEHNQUICK, til leder Ø 6-10 mm, fast

lederføring, højde til ledermidte 60 mm

TLH Mål LH Antal

materiale Ø materiale stk. Art.-nr.

St/tZn 100x100 mm St/tZn 50 202 060

Plade med gevindbolt M8, f.eks til DEHNsnap eller overligger

med to skruer ved anvendelse til f.eks paptag,

beton, stål og murværk

TLH Mål Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn ca. Ø 100 mm 25 297 015

Plade med gevindbolt M8, f.eks til DEHNsnap eller overligger

med to skruer ved anvendelse til f.eks paptag,

beton, stål og murværk

TLH Mål Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

Kunststof Ø 40 mm 100 297 025

Taglederholdere

Taglederholder med klæbepude

297 110 100886 131 0.031 50 Stk. 4.25

297 117 100909 131 0.031 50 Stk. 4.25

Til fastgørelse af indfanger f.eks. på trapezbliktag.

Lederholderen kan placeres på glatte (ikke strukturerede)

underlag som metaltage / metalflader.

Lederholderen fikseres ved hjælp af klæbepude

(beskyttelsesfolie fjernes).

NB: Anvisningerne i montagevejledning nr. 1473

skal følges!

Med lederholder DEHNsnap

TLH LH LH LH Antal

mat. mat. Ø farve stk. Art.-nr.

Kunststof Kunststof 8 mm 1 50 297 110

Kunststof Kunststof 8 mm 1 50 297 117

297 120 100916 131 0.042 50 Stk. 5.25

Med lederholder DEHNgrip

TLH LH LH Antal

mat. mat. Ø stk. Art.-nr.

Kunststof NIRO (A2) 8 mm 50 297 120

297 199 107526 192 0.864 1 LTR 15.50

Tilbehør for taglederholder med klæbepude

Specialrensemiddel for taglederholder med klæbepude

Antal

Renhed liter Art.-nr.

99,1 - 99,9% 1 297 199

!

Taglederholder

til metaltage

223 010 092778 131 0.184 50 Stk. 5.55

223 040 096752 131 0.100 50 Stk. 4.00

Til fastgørelse af ekstra indfangere på metaltag

Ved anvendelse af 2 stk. holdere (klemmer) svarende

til tagprofilen er lynstrømsbæreevnen 100 kA

(10/350)

Rundfals-tag, klemmeområde Ø 20 mm

TLH LH LH Leder- Antal

mat. mat. Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO(A2) NIRO(A2) 6-10 mm Fast 50 223 010

Al Al 6-10 mm Fast 50 223 040

223 011 092785 131 0.167 50 Stk. 5.70

223 041 096769 131 0.096 50 Stk. 4.40

Rundfals-tag, DEHNgrip, klemmeområde Ø 20 mm

TLH LH LH Leder- Antal

mat. mat. Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 8 mm Løs 50 223 011

Al NIRO (A2) 8 mm Løs 50 223 041

Tag med lodret fals, klemmeområde Ø 0,7-8 mm

TLH LH LH Leder- Antal

mat. mat. Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 6-10 mm Fast 50 365 059

Tag med lodret fals, DEHNgrip, klemmeområde Ø 0,7-8

mm

TLH LH LH Leder- Antal

mat. mat. Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 8 mm Løs 50 223 031

Trapeztag, monteres på tagets befæstigelsesskruer

TLH LH LH Leder- Antal

mat. mat. Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 6-10 mm Fast 50 223 020

Taglederholder

til bølgepladetag

202 005 022041 131 0.070 50 Stk. 2.20

Til oplægning af ledere på tagrygning og tagflade

Til bølgepladetag profil 5, til oplægning på tagflade

TLH LH LH Leder- Antal

materiale materiale Ø føring stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn 6-10 mm Fast 50 202 005

206 105 083189 131 0.074 50 Stk. 2.45

Til bølgepladetag profil 5, til oplægning på tagflade

TLH LH LH Leder- Antal

materiale materiale Ø føring stk. Art.-nr.

St/tZn NIRO (A2) 8 mm Løs 50 206 105

202 015 022089 131 0.059 50 Stk. 1.70

Til bølgepladetag profil 5 og profil 8, til oplægning af

ledere på tagrygning og tagflade, vinklet udførelse

TLH LH LH Leder- Antal

materiale materiale Ø føring stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn 6-10 mm Fast 50 202 015

Til bølgepladetag profil 5 og profil 8, til oplægning af

ledere på tagrygning og tagflade

TLH LH LH Leder- Antal

materiale materiale Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO(A2) NIRO(A2) 6-10 mm Fast 50 202 906

206 339 047730 131 0.000 50 Stk. 3.20

Til bølgepladetag profil 5 og profil 8, til oplægning af

ledere på tagrygning og tagflade, lige udførelse

TLH LH LH Leder- Antal

materiale materiale Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO(A2) NIRO(A2) 8 mm Løs 50 206339 ny

Trapeztag, monteres på tagets befæstigelsesskruer

TLH LH LH Leder- Antal

mat. mat. Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO (2A) NIRO (A2) 8 mm løs 50 223 021

204 906 028456 131 0.000 50 Stk. 1.95

204 916 030565 131 0.000 50 Stk. 1.95

Til bølgepladetag profil 5 og profil 8, til oplægning af

ledere, lige udførelse

TLH LH LH LH Leder- Antal

mat. mat. farve Ø føring stk. Art.-nr.

NIRO(A2)Kunststof 1 8 mm Løs 50 204 906 ny

NIRO(A2)Kunststof 1 8 mm Løs 50 204 916 ny

www.dehn.de Udgående produkt !

55


Lederholdere

Lederholdere

Lederholder DEHNsnap ®

204 001 018990 132 0.008 100 Stk. 0.67

204 007 019188 132 0.009 50 Stk. 0.67

Kunststofholdersystem 204 002 019195 132 0.008 50 Stk. 0.67

med løs lederføring

204 017 019058 132 0.008 100 Stk. 0.67

Højde 16 mm, for leder Ø 8 mm

LH LH LH Antal

materiale gevind farve stk. Art.-nr.

Kunststof M6 1 100 204 001

Kunststof M6 1 50 204 007

Kunststof M8 1 50 204 002

Kunststof M8 1 100 204 017

204 003 019034 132 0.015 100 Stk. 0.73

204 027 018969 132 0.011 100 Stk. 0.73

204 004 019003 132 0.015 50 Stk. 0.73

204 037 019331 132 0.015 50 Stk. 0.73

Højde 36 mm, for leder Ø 8 mm

LH LH LH Antal

materiale gevind farve stk. Art.-nr.

Kunststof M6 1 100 204 003

Kunststof M6 1 100 204 027

Kunststof M8 1 50 204 004

Kunststof M8 1 50 204 037

204 006 028371 132 0.018 50 Stk. 0.85

204 057 028388 132 0.015 50 Stk. 0.85

Højde 16 mm, med skrue, for leder Ø 8 mm

LH LH LH Antal

materiale gevind farve Skrue stk. Art.-nr.

Kunststof M8 1 ak 5x50 mm 50 204 006

Kunststof M8 1 ak 5x50 mm 50 204 057

Højde 16 mm, formonteret med skrue, dyvel Ø 8x50

mm og afdækningsskive, for leder Ø 8 mm

LH LH LH Antal

materiale gevind farve Skrue stk. Art.-nr.

Kunststof M8 1 ak 5x50 mm 50 204 120

250 100 023932 132 0.044 50 Stk. 2.15

250 101 023949 132 0.037 50 Stk. 2.25

250 107 023956 132 0.040 50 Stk. 2.25

Højde 60 mm, boredybde 60 mm, boring Ø 8 mm

Materiale Materiale Slag- Antal

overligger underdel dyvel stk. Art.-nr.

St/tZn Kunststof 120/80 mm 50 250 100

NIRO (A2) Kunststof 120/80 mm 50 250 101

Cu Kunststof 120/80 mm 50 250 107

NB: Kun egnet til massiv sten eller beton.

Lederholder

med overligger og afdækning

275 110 095793 132 0.065 50 Stk. 1.95

Komplet enhed med afdækning til oplægning af

ledere, fast lederføring

Med indvendigt gevind M8

Materiale Materiale LH Antal

underdel overligger Ø stk. Art.-nr.

ZG St/tZn 7-10 mm 50 275 110

Med indvendigt gevind M8, formonteret med skrue og

dyvel Ø 8x50 mm

Materiale Materiale LH Antal

underdel overligger Ø Skrue stk. Art.-nr.

ZG St/tZn 7-10 mm ak 5x60 mm 50 275 160

Med indvendigt gevind M8, f.eks til rundtråd med

kunststofkappe

Materiale Materiale LH Antal

underdel overligger Ø stk. Art.-nr.

ZG St/tZn 13 mm 50 275 113

Lederholder DEHNgrip ®

207 019 054912 132 0.016 50 Stk. 0.95

207 009 054882 132 0.015 50 Stk. 0.90

Rustfrit holdersystem med løs lederføring

Højde 20 mm, for leder Ø 8 mm

LH LH LH Antal

materiale gevind boring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) M6 50 207 019

NIRO (A2) Ø 7,8 mm 50 207 009

207 039 042735 132 0.023 50 Stk. 1.20

207 029 042711 132 0.024 50 Stk. 1.05

Højde 32 mm, for leder Ø 8 mm

LH LH LH Antal

materiale gevind boring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) M6 50 207 039

NIRO (A2) Ø 7,8 mm 50 207 029

Højde 20 mm formonteret med skrue, dyvel Ø 8x50 mm

og afdækningsskive af kunststof (grå), for leder Ø 8 mm

LH LH Antal

materiale boring Skrue stk. Art.-nr.

NIRO (A2) Ø7,8 mm ak 5x45 mm 50 207 109

Lederholder

med overligger

275 068 023215 132 0.060 100 Stk. 1.95

275 088 023222 132 0.059 100 Stk. 2.00

Overligger 111 033 023253 132 0.074 100 Stk. med 5.65 to skuer M6, til rund- og fladleder

Med indvendigt gevind, højde 20 mm

For leder Ø 7-10 mm og fl. 20 mm

Materiale Materiale LH Antal

overligger underdel gevind stk. Art.-nr.

St/tZn ZG M6 100 275 068

St/tZn ZG M8 100 275 088

Cu RG M8 100 111 033

273 608 023154 132 0.070 50 Stk. 2.35

273 687 023161 132 0.081 50 Stk. 6.00

Med træskrue

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn ZG bk 5x60 mm 50 273 608

Cu RG bk 5x60 mm 50 273 687

Lederholder DEHNfix ®

250 000 023871 132 0.029 50 Stk. 1.60

250 001 023888 132 0.028 50 Stk. 1.75

Holdersystem 250 007 023895 132 0.029 50 Stk. 1.75 med 2 fuktioner (fastgørelse af holder

og leder) med lederholder DEHNQUICK, for

leder Ø 6-10 mm, fast lederføring

Højde 30 mm, boredybde 45 mm, boring Ø 8 mm

Materiale Materiale Slag- Antal

overligger underdel dyvel stk. Art.-nr.

St/tZn Kunststof 75/30 mm 50 250 000

NIRO (A2) Kunststof 75/30 mm 50 250 001

Cu Kunststof 75/30 mm 50 250 007

Med indvendigt gevind M8 og overligger med slidse,

f.eks til ståltråd med kunststofkappe, højde 20 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel stk. Art.-nr.

St/tZn ZG 50 275 130

275 188 067974 132 0.076 100 Stk. 2.90

Med indvendigt gevind M8 formonteret med skrue,

afdækningsskive af kunststof (grå) og dyvel Ø 10x50

mm, højde 20 mm

For leder Ø 7-10 mm og fl. 20 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn ZG 50 mm c M8x10 mm 100 275 188

286 800 033665 132 0.066 50 Stk. 4.75

286 819 085824 132 0.070 50 Stk. 4.95

Formonteret med træskrue, valgfrit med afdækningsskive

af kunststof (grå) og dyvel Ø 8x50 mm (art.-nr.

286 819), højde 10 mm

For leder Ø 7-10 mm og fl. 30 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Skrue stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) ak 5x35 mm 50 286 800

NIRO (A2) NIRO (A2) ak 5x45 mm 50 286 819

56

www.dehn.de


Lederholdere

Lederholdere

273 010 023147 132 0.060 50 Stk. 2.30

273 110 085756 132 0.070 50 Stk. 2.35

Formonteret med træskrue, afstandsskive af St/tZn og

valgfrit med dyvel Ø 8x50 mm (art.-nr. 273 110)

For leder Ø 7-10 mm og fl. 20 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn bk 5x45 mm 50 273 010

St/tZn St/tZn bk 5x45 mm 50 273 110

Lederholder med klo

273 019 031487 132 0.027 50 Stk. 2.52

For vægbefæstigelse med klemmeskrue M6,

fast lederføring

LH LH LH Hul Antal

materiale Ø højde Ø stk. Art.- nr.

NIRO (A2) 6-10 mm 22 mm 6,5 mm 50 273 019

Lederholder

med overligger og spids

Stk. 5.15

Stk. 5.80

Stk. 6.25

260 708 023406 132 0.080 50 Stk. 2.05

260 108 023413 132 0.096 50 Stk. 2.10

Overligger 260 158 023420 132 0.117 50 Stk. med 2.25 to skruer M6, til rund- og fladleder

260 109 100572 132 0.082 50 Stk. 5.15

260 787 023468 132 0.097 50

260 187 023475 132 0.113 50

260 157 023482 132 0.126 50

Med dykker

For leder Ø 7-10 mm og fl. 20 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Fastgørelse stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn Dykker 70 mm 50 260 708

St/tZn St/tZn Dykker 100 mm 50 260 108

St/tZn St/tZn Dykker 150 mm 50 260 158

NIRO(A2) NIRO (A2) Dykker 100 mm 50 260 109

Cu Cu/NIRO(A2) Dykker 70 mm 50 260 787

Cu Cu/NIRO(A2) Dykker 100 mm 50 260 187

Cu Cu/NIRO(A2) Dykker 150 mm 50 260 157

262 070 023628 132 0.088 50 Stk. 2.05

262 100 023635 132 0.097 50 Stk. 2.07

262 109 100589 132 0.092 50 Stk. 4.50

Med løst søm

For leder Ø 7-10 mm og fl. 20 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Fastgørelse stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn Søm 70 mm 50 262 070

St/tZn St/tZn Søm 100 mm 50 262 100

NIRO (A2) NIRO (A2) Søm100 mm 50 262 109

Med løst søm

For leder Ø 13 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Fatsgørelse stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn Søm 100 mm 50 262 130

Spids med træskruegevind,

For leder Ø 7-10 mm og fl. 20 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Fastgørelse stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn Spids 100 mm 50 263 118

Tilbehør for lederholder med overligger og spids

552 020 023789 161 0.013 50 Stk. 0.95

Afdækningsmanchet

Til lederholder med firkantspids (f.eks. art.-nr. 260 708)

Antal

Materiale Diameter Stk. Art.-nr.

Kunststof 65 mm 50 552 020

Lederholder

for montage på varmeisolerende materiale

273 740 096714 132 0.110 50 Stk. 3.35

273 741 096721 132 0.123 50 Stk. 4.20

Overligger 273 742 096738 132 0.149 50 Stk. med 6.25 to skruer M6, fast lederføring

Lederholder med afdækningsbund (ZG) og kunststofdyvel

Ø 10 mm, for leder Ø 7-10 mm, højde 20 mm

Materiale Materiale Skrue Isolerings- Antal

underdel overligger dyvel/mm tykkelse/mm stk. Art.-nr.

ZG St/tZn bl(TX40)7x140 ca.60 50 273 740

ZG St/tZn bl(TX40)7x180 ca.110 50 273 741

ZG St/tZn bl(TX40)7x240 ca.130 50 273 742

273 743 096745 132 0.105 50 Stk. 6.60

Lederholder med afdækningsskive (K) og kunststofdyvel

Ø 10 mm, for leder Ø 7-10 mm, højde 20 mm

Materiale Materiale Skrue Isolerings- Antal

underdel overligger dyvel/mm tykkelse/mm stk. Art.-nr.

RG Cu bl(TX40)7x140 ca.60 50 273 743

Afdæknings- og afstandsskive

276 006 023291 132 0.002 100 Stk. 0.23

276 007 028166 132 0.002 100 Stk. 0.23

Mellemelement til påskruelig leder- og stangholder

Afdækningsskive kunststof

Antal

Materiale Ø Højde Farve stk. Art.-nr.

Kunststof 37 mm 5 mm 1 100 276 006

Kunststof 37 mm 5 mm 1 100 276 007

276 009 083318 132 0.008 100 Stk. 0.65

Afdækningsskive NIRO

Antal

Materiale Ø Højde stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 37 mm 5 mm 100 276 009

276 000 020887 132 0.010 50 Stk. 0.33

Afstandsskive St/tZn

Antal

Materiale Ø Højde stk. Art.-nr.

St/tZn 31 mm 10 mm 50 276 000

Lederholder overligger

202 000 019881 132 0.008 50 Stk. 0.36

202 001 020474 132 0.003 50 Stk. 0.57

F.eks 202 169 105737 egnet 132 0.006 100 Stk. 0.58 til montage af leder direkte på væg

DEHNQUICK bøjleoverligger med fleksibelt klemmeområde

og fast lederføring

LH LH Hul Antal

materiale Ø Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 6-10 mm 8,5 mm 50 202 000

NIRO (A2) 6-10 mm 8,5 mm 50 202 001

NIRO (A2) 6-10 mm 6,5 mm 100 202 169

390 110 104921 142 0.017 100 Stk. 0.58

390 119 104945 142 0.017 100 Stk. 0.90

Bøjleoverligger med fleksibelt klemmeområde og fast

lederføring

LH LH Hul Antal

Materiale Ø Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 6-10 mm 9 mm 100 390 110

NIRO (A2) 6-10 mm 9 mm 100 390 119

Lederholder

til montage direkte på væg

260 118 023796 132 0.052 50 Stk. 1.55

Med klemmeplade til søm

Til leder Ø 6-10 mm

LH Leder- Antal

materiale føring Befæstigelse stk. Art.-nr.

St/tZn Fast/løs Firkantspids 70 mm 50 260 118

Krampe

538 010 054868 132 0.008 500 Stk. 0.21

Til fastgørelse af leder f.eks. på træmaster og lign.

LH LH Leder- Antal

materiale Ø føring stk. Art.-nr.

St/tZn 6 - 10 mm Fast/løs 500 538 010

Krampe

til fladbånd

538 030 026902 132 0.019 300 Stk. 0.40

Til fastgørelse af bånd f.eks. på træmaster og lign.

LH LH Leder- Antal

materiale fl. føring stk. Art.-nr.

St/tZn 30 mm Fast/løs 300 538 030

!

www.dehn.de Udgående produkt !

57


Lederholdere

Fladbåndsholdere

Lederholder

til nedløbsrør

079 069138 132 0.033 50 Stk. 2.25

077 082335 132 0.032 50 Stk. 3.45

Til200 089fastgørelse 074729 132 0.037 50 Stk. 2.45 af nedledere på nedløbsrør med fast

200 087 082342 132 0.036 50 Stk. 3.65

lederføring

Type PPS med spiralgevind

LH LH Spændeområde Antal

mat./bånd Ø Ø rør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8 mm 80-100 mm 50 200 079

NIRO (A2) 8 mm 100-120 mm 50 200 089

Fladbåndsholder

med overligger

275 630 023260 132 0.073 50 Stk. 2.55

111 039 023246 132 0.084 50 Stk. 6.25

Overligger 275 830 023277 132 0.071 50 Stk. med 2.65 to skruer M6

Med indvendigt gevind, højde 20 mm

Materiale Materiale LH Antal

overliggerunderdel Gevind fl. stk. Art.-nr.

St/tZn ZG M6 30x3,5 mm 50 275 630

Cu RG M8 30x3,5 mm 50 111 039

St/tZn ZG M8 30x3,5 mm 50 275 830

200 069 041561 144 0.028 25 Stk. 1.15

200 067 041554 144 0.034 25 Stk. 2.35

200 059 041547 144 0.025 25 Stk. 0.94

200 057 041530 144 0.017 25 Stk. 1.98

Type PS skrueløs, med prægning til tang

*trinvis med 5 mm afstand

LH LH Spændeområde Antal

mat./bånd Ø Ø rør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8 mm * 80-120 mm 25 200 069

Cu 8 mm * 80-120 mm 25 200 067

NIRO (A2) 8 mm 100 mm 25 200 059

Cu 8 mm 100 mm 25 200 057

200 029 031265 144 0.045 10 Stk. 2.90

200 027 031258 144 0.046 10 Stk. 3.25

Type PV justerbar, med spændeskrue M8

LH LH Spændeområde Antal

mat./bånd Ø Ø rør stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 6-8 mm 50-120 mm 10 200 029

Cu/Bronze 6-8 mm 50-120 mm 10 200 027

Spændehoved separat, til kombination med spændebånd

på rulle (art.-nr. 540 931)

LH LH Antal

mat./bånd Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 6-8 mm 25 540 930

540 931 101296 152 1.690 1 Stk. 41.00

Spændebånd på rulle (50 m lang)

LH Mål Antal

mat. /bånd bånd (b x t) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 14x0,3 mm 1 540 931

Lederholder

for tagunderstøtning

425 076 022683 144 0.207 50 Stk. 5.55

425 089 022706 144 0.231 20 Stk. 5.95

Til fastgørelse af rundledere på tagunderstøtning,

isoleret med klemmetylle, fast lederføring

Klemmeområde LH Antal

Materiale Ø rør Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 76 mm 8-10 mm 50 425 076

St/tZn 89 mm 8-10 mm 20 425 089

284 030 022485 132 0.054 100 Stk. 2.20

284 040 022492 132 0.065 100 Stk. 2.50

Med langhul (6,5x16 mm), højde 13 mm

Materiale Materiale LH Antal

overligger underdel fl. Stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn 30x3,5 mm 100 284 030

St/tZn St/tZn 40x4-5 mm 100 284 040

286 030 022508 132 0.060 50 Stk. 2.55

286 139 035393 132 0.044 50 Stk. 4.70

286 040 022515 132 0.071 50 Stk. 2.85

Med træskrue, højde 13 mm

Materiale Materiale LH Skrue Antal

overliggerunderdel fl. mm stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn 30x3,5 mm ak 5x35 50 286 030

NIRO(A2) NIRO(A2) 30x3,5 mm ak 5x35 50 286 139

St/tZn St/tZn 40x4-5 mm ak 5x35 50 286 040

Formonteret med afdækningsskive, træskrue og dyvel

Ø 8x50 mm, højde 13 mm

Materiale Materiale LH Skrue Antal

underdel underdel fl. mm stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn 30x3,5 mm ak 5x45 50 286 230

Formonteret med skrue og specialdyvel (St/tZn, Ø10x50

mm), højde 13 mm

Materiale Materiale LH Skrue Antal

underdel underdel fl. mm stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn 30x3,5 mm ak M6x50 50 288 030

50 Stk.

Fladbåndsholder

med overligger og afdækning

275 030 095847 132 0.087

Komplet

2.00

enhed med afdækningsbund til

oplægning af fladbånd

Med indvendigt gevind M8, højde 20 mm

Materiale Materiale LH Antal

overligger overligger fl. stk. Art.-nr.

ZG St/tZn 30x3,5 mm 50 275 030

Med indvendigt gevind M8, højde 20 mm, formonteret

med skrue og dyvel Ø8x50 mm

Materiale Materiale LH Skrue Antal

underdel underdel fl. mm Stk. Art.-nr.

ZG St/tZn 30x3,5 mm ak 5x60 50 275 230

Fladbåndsholder / skinneholder

med trykstykke

277 230 110984 154 0.120 25 Stk. 4.00

277 237 110991 154 0.126 25 Stk. 8.40

Til277 239vægmontage 111004 154 0.116 25 Stk. 6.95 med skrue M8

Til fladbånd / skinne op til 11 mm og rundleder Ø 6-

10 mm.

Vægafstand 11 mm

LH Befæstigelses- Materiale Antal

materiale langhul skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 230

Cu 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 237

NIRO (A2) 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 239

Vægafstand 15 mm

LH Befæstigelses- Materiale Antal

materiale langhul skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 240

58

www.dehn.de


Stangholdere

Stangholdere

Stangholder

med overligger

275 616 023239 133 0.082 50 Stk. 2.45

275 816 024489 133 0.081 50 Stk. 2.55

Overligger 275 817 023499 133 0.100 50 med Stk. 6.55 to skruer M6 til indfangere og jordindføringsstænger,

til leder Ø 16 mm, fast lederføring

Med indvendigt gevind, højde 20 mm

Materiale Materiale Antal

overligger underdel Gevind stk. Art.-nr.

St/tZn ZG M6 50 275 616

St/tZn ZG M8 50 275 816

Cu RG M8 50 275 817

273 606 023192 133 0.092 50 Stk. 2.55

Med træskrue, højde 20 mm

Materiale Materiale Fastgørelse/ Antal

overligger underdel skrue stk. Art.-nr.

St/tZn ZG bk 5x60 mm 50 273 606

Stangholder

for montage på isolerende materialer

273 730 096684 133 0.133 50 Stk. 3.75

273 731 096691 133 0.146 50 Stk. 4.65

Overligger med to skruer M6, til leder Ø 16 mm

Stangholder med afdækning (ZG) og kunststofdyvel

Ø 10 mm

Materiale Materiale Skrue Isolerings- Antal

overliggerunderdel dyvel/mm tykkelse mm stk. Art.-nr.

St/tZn ZG bl(TX40)7x140 ca. 60 50 273 730

St/tZn ZG bl(TX40)7x180 ca. 110 50 273 731

273 737 096707 133 0.136 50 Stk. 7.65

Stangholder med afdækningsskive (K) og kunststofdyvel

Ø 10 mm

Materiale Materiale Skrue Isolerings- Antal

overliggerunderdel dyvel/mm tykkelse/mm stk. Art.-nr.

Cu RG bl(TX40)7x40 ca. 60 50 273 737 !

Formonteret med afdækningsskive, skrue og dyvel Ø 10 x

50 mm, højde 20 mm

Materiale Materiale Fastgørelse/ Antal

overligger underdel skrue stk. Art.-nr.

St/tZn ZG 50 mm c M8x10 mm 50 275 916

260 706 023505 133 0.115 50 Stk. 2.10

260 106 023512 133 0.112 50 Stk. 2.15

260 156 023529 133 0.146 25 Stk. 2.45

260 167 023536 133 0.120 50 Stk. 6.00

Med spids

Materiale Materiale Antal

underdel underdel Befæstigelse stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn Dykker 70 mm 50 260 706

St/tZn St/tZn Dykker 100 mm 50 260 106

St/tZn St/tZn Dykker 150 mm 25 260 156

Cu Cu/NIRO(A2) Dykker 100 mm 50 260 167

262 110 023659 133 0.101 50 Stk. 2.08

262 119 100596 133 0.080 50 Stk. 4.55

Med løst søm

Materiale Materiale Antal

underdel underdel Befæstigelse stk. Art.-nr.

St/tZn St/tZn Søm 100 mm 50 262 110

NIRO (A2) NIRO (A2) Søm 100 mm 50 262 119

Med langhul (6,5 x 16 m)

Materiale Materiale Antal

overligger underdel stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 50 275 819

Med langhul (6,5x16 m) formonteret med afdækningsskive,

skrue og dyvel Ø 8 x 50 mm

Materiale Materiale Befæstigelse/ Antal

overligger underdel skrue stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) ak 5x45 mm 50 275 919

Stangholder

med overligger og afdækning

275 116 095823 133 0.082 50 Stk. 2.35

Komplet enhed med afdækningsbund til fastgørelse

af indfangere og jordindføringsstænger, til leder

Ø 16 mm, fast lederføring

Med indvendigt gevind M8

Materiale Materiale Antal

overligger underdel stk. Art.-nr.

St/tZn ZG 50 275 116

Med indvendigt gevind M8, formonteret med skrue og

dyvel Ø 8 x 50 mm

Materiale Materiale Antal

underdel underdel Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn ZG ak 5x60 mm 50 275 260

Stangholder DEHNfix ®

252 000 023963 133 0.044 50 Stk. 2.30

252 007 023970 133 0.050 50 Stk. 2.55

Holdersystem 252 009 029767 133 0.047 50 Stk. 2.55 med 2 funktioner (fastgørelse af holder

og leder), fast lederføring, højde 42, boredybde

60, boring Ø 8 mm

Materiale Materiale LH Slag- Antal

overliggerunderdel Ø dyvel stk. Art.-nr.

St/tZn Kunststof 16 mm 100/60 mm 50 252 000

Cu Kunststof 16 mm 100/60 mm 50 252 007

NIRO (A2) Kunststof 16 mm 100/60 mm 50 252 009

NB: Kun egnet til massiv sten eller beton.

Stangholder

med klo

275 019 031494 133 0.031 50 Stk. 2.75

Til vægbefæstigelse med befæstigelsesskive M6,

fast lederføring

LH LH Hul Antal

Materiale Ø Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 13-16 mm 6,5 mm 50 275 019

Hårdtskumspladedyvel

200 600 098220 161 0.004 50 Stk. 1.55

Til fastgørelse af leder- og stangholdere i isoleringsplader

Fastgøres med M5 umbraco eller stjerneskruetrækker

nr. 5 (anvend vedlagte adapter)

Montage med træskrue Ø 4,5 mm

Kort udførelse

Isolerings- Forankringsdb. Antal

Materiale tykkelse længde stk. Art.-nr.

PA 60 mm 50 mm 50 200 600

Lang udførelse

Isolerings- Forankringsdb. Antal

Materiale tykkelse længde stk. Art.-nr.

PA 100 mm 85 mm 50 200 601

Yderligere anvisninger findes i montagevejledning nr. 1459.

www.dehn.de Udgående produkt !

59


Klemmer

Klemmer

MV-klemme

390 050 095991 141 0.099 50 Stk. 1.98

390 051 096219 141 0.064 50 Stk. 2.20

Klemme 390 059 096004 141 0.100til 50 Stk. universel 4.45 anvendelse som kryds-, T- eller

390 057 096073 141 0.118 50 Stk. 5.15

391 050 087064 141 0.101 50 Stk. 2.03

391 059 087071 141 0.097 50 Stk. 4.50

parallelklemme

Todelt

Med sekskantskrue og gevind i underdel

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 mm 2,5 mm 50 390 050

Al 8-10 mm 3,0 mm 50 390 051

NIRO (A2) 8-10 mm 2,5 mm 50 390 059

Cu 8 mm 3,0 mm 50 390 057

St/tZn 10 mm 2,5 mm 50 391 050

NIRO (A2) 10 mm 2,5 mm 50 391 059

390 550 096042 141 0.101 50 Stk. 2.05

390 551 096202 141 0.058 50 Stk. 2.30

390 559 096035 141 0.098 50 Stk. 4.40

390 557 096097 141 0.118 50 Stk. 5.35

391 550 088016 141 0.105 50 Stk. 2.08

391 559 087088 141 0.100 50 Stk. 4.55

Med sekskantskrue, fjederskive og gevind i underdel

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 mm 2,5 mm 50 390 550

Al 8-10 mm 3,0 mm 50 390 551

NIRO (A2) 8-10 mm 2,5 mm 50 390 559

Cu 8 mm 3,0 mm 50 390 557

St/tZn 10 mm 2,5 mm 50 391 550

NIRO (A2) 10 mm 2,5 mm 50 391 559

390 060 096011 141 0.108 50 Stk. 2.15

390 061 096196 141 0.066 50 Stk. 3.40

390 067 096080 141 0.122 50 Stk. 5.65

391 060 088009 141 0.113 50 Stk. 2.14

391 069 087095 141 0.106 50 Stk. 5.20

Med fladskrue og drejemodhold

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 mm 2,5 mm 50 390 060

Al 8-10 mm 3,0 mm 50 390 061

Cu 8 mm 3,0 mm 50 390 067

St/tZn 10 mm 2,5 mm 50 391 060

NIRO (A2) 10 mm 2,5 mm 50 391 069

392 050 096066 141 0.124 50 Stk. 2.30

392 059 096059 141 0.119 50 Stk. 5.25

392 057 096134 141 0.128 50 Stk. 7.65

Med sekskantskrue, fjerderskive og gevind i underdel

specielt til indfangere

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 050

NIRO (A2) 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 059

Cu 8/16 mm 3,0/3,0 mm 50 392 057

392 060 096141 141 0.130 50 Stk. 2.50

392 069 096158 141 0.127 50 Stk. 5.95

Med fladskrue og drejemodhold specielt til indfangere

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 060

NIRO (A2) 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 069

Udførelse som MV-klemme St/tZn (art.-nr. 390 060) med skrue af

NIRO (A2) (art.-nr. 390 060/S Id.-nr. 045137) på forespørgsel.

365 220 096103 142 0.171 50 Stk. 2.75

365 221 092396 142 0.091 50 Stk. 2.80

365 227 096127 142 0.197 50 Stk. 8.15

365 229 096110 142 0.160 50 Stk. 5.65

Med mellemplade og kontaktflade 10 cm 2

Materiale Klemmeområde Antal

klemme fals stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-10 mm 50 365 220

Al 0,7-10 mm 50 365 221

Cu 0,7-10 mm 50 365 227

NIRO (A2) 0,7-10 mm 50 365 229

MMV-klemme

390 250 031791 141 0.070 50 Stk. 1.75

390 257 031807 141 0.078 50 Stk. 4.70

Mini 390 259 031814MV-klemme 141 0.071 50 Stk. 4.00 til universel anvendelse som

kryds-, T- eller parallelklemme, med drejemodhold

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 6-8 mm 2,5 mm 50 390 250

Cu 6-8 mm 2,5 mm 50 390 257

NIRO (A2) 6-8 mm 2,5 mm 50 390 259

!

MAXI-MV-klemme

308 041 056411 141 0.471 20 Stk. 5.50

308 040 055902 141 0.450 20 Stk. 4.60

Maxi MV-klemme til universel anvendelse som

kryds-, T- eller parallelklemme, tredelt, med gevind

i underdel

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-16 / 15-25 mm 3,0 / 2,0 mm 20 308 041

St/blank 8-16 / 15-25 mm 3,0 / 2,0 mm 20 308 040

Tilslutningsklemme

390 150 032187 142 0.052 100 Stk. 1.42

390 157 032194 142 0.053 100 Stk. 3.35

Anvendes 390 159 032200 142 0.050 100 f.eks Stk. 2.85 som tilslutning af afleder til ledende

konstruktioner, firkanthul 11 mm og fladskrue

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 6-10 mm 2,5 mm 100 390 150

Cu 6-10 mm 2,5 mm 100 390 157

NIRO (A2) 6-10 mm 2,5 mm 100 390 159

KS-forbinder

301 000 067035 142 0.061 100 Stk. 2.65

301 007 021358 142 0.075 100 Stk. 6.85

For 301 010 tilslutning 067028 142 0.061 100 Stk. 2.80 til fladprofiler

301 017 053502 142 0.078 100 Stk. 7.05

Samlet, med skrue og møtrik M10

KS- Materiale Klemme- Fjeder- Antal

skrue klemme område Ø skive stk. Art.-nr.

St/tZn ZG 7-10 mm 100 301 000

Cu RG 6-10 mm 100 301 007

St/tZn ZG 7-10 mm 3 100 301 010

Cu RG 6-10 mm 3 100 301 017

302 000 024014 141 0.133 50 Stk. 5.90

302 007 024021 141 0.152 25 Stk. 13.10

Todelt, med skrue og møtrik M10, afstand 22 mm

KS- Materiale Klemme- Antal

skrue klemme område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn TG 7-10 mm 50 302 000

Cu RG 6-10 mm 25 302 007

Todelt, med skrue M10, afstand 30 mm

KS- Materiale Klemme- Antal

skrue klemme område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn TG 7-10 mm 50 302 010

301 009 081284 142 0.061 100 Stk. 5.85

301 019 081277 142 0.063 100 Stk. 6.15

Samlet, med skrue og møtrik M10

KS- Materiale Klemme- Fjeder- Antal

skrue klemme område Ø ring stk. Art.-nr.

NIRO (A2) NIRO (A2) 6-10 mm 100 301 009

NIRO (A2) NIRO (A2) 6-10 mm 3 100 301 019

300 002 024052 142 0.115 25 Stk. 6.70

300 017 024069 142 0.154 25 Stk. 14.55

Samlet, med skrue og møtrik M12, også til tværsnit 50-

95 mm 2

KS- Materiale Klemme- Antal

skrue klemme område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn TG 8-12,5 mm 25 300 002

Cu RG 8-12,5 mm 25 300 017

300 000 021327 142 0.037 100 Stk. 2.15

300 007 021778 142 0.040 100 Stk. 5.45

Klemmeskrue og møtrik M10 separat, f.eks til jordindføringsstænger,

endestykker osv.

KS- Klemme- Antal

skrue område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 mm 100 300 000

Cu 6-10 mm 100 300 007

T-forbinder

310 008 024328 141 0.123 50 Stk. 3.25

Til T-forbindelse af ledere

Materiale Klemme- Antal

klemme område Ø Skrue stk. Art.-nr.

ZG 8 mm e M10x30 mm 50 310 008

Universalforbinder

315 115 033061 141 0.132 50 Stk. 3.90

Til kryds-, T- eller parallelforbindelser

Materiale Klemme Antal

klemme område Ø Skrue stk. Art.-nr.

TG/tZn 8-10 mm e M10x35 mm 50 315 115

60

Udgående produkt !

www.dehn.de


Klemmer

Klemmer

Parallelforbinder

305 000 041936 141 0.146 50 Stk. 4.20

305 007 052307 141 0.168 50 Stk. 8.55

Til forbindelse af to parallelle ledere

Til ledere med forskellig diameter

Materiale Klemmeområde

Antal

klemme Ø / Ø Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 4-10 mm di M8x30 mm 50 305 000

Cu 4-10 mm di M8x30 mm 50 305 007

306 100 024113 141 0.238 25 Stk. 16.95

Til ledere med forskellig diameter

Materiale Klemmeområde Antal

klemme Ø / Ø i mm 2 Skrue stk. Art.-nr.

Cu 5-12,5 mm16-95 mm 2 diM8x45 mm 25 306 100

306 101 024120 141 0.473 25 Stk. 33.80

Til ledere med forskellig diameter

Materiale Klemmeområde Antal

klemme Ø / Ø i mm2 Skrue stk. Art.-nr.

Cu 5-16 mm 16-150 mm 2 diM10x50 mm 25 306 101

306 020 096264 141 0.145 50 Stk. 2.95

Til ledere med ens diameter

Materiale Klemmeområde

Antal

klemme Ø / Ø Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 mm e M10x30 mm 50 306 020

Krydsklemme

til forbindelse over jord

314 300 096400 141 0.120 50 Stk. 2.55

314 307 096417 141 0.132 50 Stk. 5.65

Til kryds- eller T-forbindelse af ledere

Uden mellemplade

Materiale Klemmeområde mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 314 300

Cu 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 314 307

314 310 042841 141 0.174 50 Stk. 3.20

Med mellemplade

Materiale Klemmeområde mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 314 310

316 163 024502 141 0.191 25 Stk. 3.35

316 167 035386 141 0.209 25 Stk. 8.95

Med mellemplade f.eks. til indfangerstænger

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 16 / 8-10 mm 16 / 30 mm 25 316 163

Cu 16 / 8-10 mm 16 / 30 mm 25 316 167

307 000 024151 141 0.105 50 Stk. 2.65

307 007 024168 141 0.104 50 Stk. 6.25

Til ledere med ens diameter

Materiale Klemmeområde

Antal

klemme Ø / Ø Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 mm di M8x20 mm 50 307 000

Cu 7-10 mm di M8x20 mm 50 307 007

Forbindingsmuffe / ES-forbinder

385 203 035669 141 0.064 50 Stk. 2.55

Til forbindelse af to ledere

Med 4 skruer

Materiale Klemme- Antal

klemme område Ø Skrue stk. Art.-nr.

ZG 8 mm dj M6x10 mm 50 385 203

Med 4 skruer

Materiale Klemme- Antal

klemme område Ø Skrue stk. Art.-nr.

ZG 7-10 mm dj M6x12 mm 50 385 202

Med 4 skruer

Materiale Klemme- Antal

klemme område Ø Skrue stk. Art.-nr.

Al 8 mm dj M6x8 mm 50 385 213

Med 4 skruer

Materiale Klemme- Antal

klemme område Ø Skrue stk. Art.-nr.

Cu 8 mm dj M6x8 mm 50 385 207

309 008 024229 141 0.140 50 Stk. 3.35

309 087 024243 141 0.099 50 Stk. 6.45

ES-forbinder med enkelt skrue

Materiale Klemme- Antal

klemme område Ø Skrue stk. Art.-nr.

ZG 8 mm e M10x30 mm 50 309 008

RG 8 mm e M10x30 mm 50 309 087

Forbindingsmuffe

Til samling af lange flerdelte indfangerstænger

(transporthensyn).

Klemmeområde Ø Antal

Materiale Ø / Ø udvendig stk. Art.-nr.

Al 16 / 16 mm 28 mm 10 385 216

Krydsklemme

til forbindelse over og under jord

201 024519 141 0.320 25 Stk. 5.10

207 020047 141 0.382 25 Stk. 14.15

Til319 209kryds- 035980 141 0.312 eller 25 Stk. 11.25 T-forbindelse af ledere

Med mellemplade til rund- og fladleder

Materiale Klemmeområde mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 25 319 201

Cu 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 25 319 207

NIRO (A4) 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 25 319 209

321 045 021518 141 0.523 10 Stk. 7.05

321 047 021525 141 0.453 10 Stk. 19.95

319 229 108752 141 0.409 25 Stk. 12.45

Med mellemplade til rund- og fladleder op til 40 mm

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 30-40 mm30-40 / 30-40 mm 10 321 045

Cu 8-10 / 30-40 mm30-40 / 30-40 mm 10 321 047

NIRO (A4) 7-10 / 30-40 mm30-40 / 30-40 mm 25 319 229

319 202 024526 141 0.374 25 Stk. 5.55

319 219 069916 141 0.319 25 Stk. 12.25

Med mellemplade til jordindføringer eller indfangerstænger

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 16 mm 16 / 30 mm 25 319 202

NIRO (A4) 8-10 / 16 mm 16 / 30 mm 25 319 219

318 201 021464 141 0.250 25 Stk. 4.25

318 207 021488 141 0.313 25 Stk. 10.85

318 209 035973 141 0.245 25 Stk. 9.25

318 251 046559 141 0.245 25 Stk. 4.30

Uden mellemplade til rund- og fladleder

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn * 8-10 / 30 mm 25 318 201

Cu * 8-10 / 30 mm 25 318 207

NIRO (A4) * 8-10 / 30 mm 25 318 209

St/tZn 8-10 / 8-10 mm 8-10 / 30 mm 25 318 251

318 033 021471 141 0.236 25 Stk. 4.15

318 233 096646 141 0.225 25 Stk. 9.35

320 044 021501 141 0.380 25 Stk. 5.15

Uden mellemplade til 2 fladledere

Materiale Klemmeområde Antal

klemme fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 30 / 30 mm 25 318 033

NIRO (A4) 30 / 30 mm 25 318 233

St/tZn 30-40 / 30-40 mm 25 320 044

Uden mellemplade, til jordindføringer eller indfangerstænger

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Klemme Ø / Ø Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 16 mm 16 / 30 mm 25 318 252

www.dehn.de 61


Klemmer

Klemme

SV-klemmer

Til forbindelse over og under jord

308 220 084216 141 0.235 25 Stk. 3.30

308 229 083745 141 0.190 25 Stk. 7.80

Til308 320 kryds- 028531 141 0.266 25 eller Stk. 3.45 T-forbindelser, med drejemodhold

308 329 081338 141 0.220 25 Stk. 8.85

for skruerne

Til flad- og rundleder

Materiale Klemmeområde mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 / 7-10 7-10 / 30 30 / 30 25 308 220

NIRO(A4) 7-10 / 7-10 7-10 / 30 30 / 30 25 308 229

St/tZn 7-10 / 7-10 7-10 / 40 40 / 40 25 308 320

NIRO(A4) 7-10 / 7-10 7-10 / 40 40 / 40 25 308 329

308 330 096660 141 0.266 25 Stk. 3.65

Til flad- og rundleder samt jordindføringsstænger

Materiale Klemmeområde mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 / 16 16 / 40 25 308 330

308 230 090859 141 0.241 25 Stk. 3.25

308 239 090866 141 0.197 25 Stk. 7.60

Til fladleder max 30 mm

Materiale Klemmeomr. Antal

klemme fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 30 / 30 mm 25 308 230

NIRO (A4) 30 / 30 mm 25 308 239

Udførelse i NIRO (A2) specielt for fl. 30 mm og Ø 7-10 mm

art.-nr. 308 239/S Id.-nr. 046292 på forespørgsel.

SVP-klemmer

til forbindelse over og under jord

308 060 066281 141 0.137 50 Stk. 2.85

Til kryds- eller parallelforbindelse, med slidse i overdel

(unødvendigt af fjerne skruerne)

Uden mellemplade

Materiale Klemmeområde mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 308 060

Med mellemplade (slidset)

Materiale Klemmeområde mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 308 070

Falsklemme

371 009 024656 142 0.204 20 Stk. 6.35

371 007 024663 142 0.230 20 Stk. 11.45

For tilslutning til stålkonstruktioner og stålblik

Tilslutning på langs eller tværs, til leder Ø 7-10 mm

Materiale Klemme- Antal

klemme område Skrue stk. Art.-nr.

TG/tZn 0,4-12 mm e M10x50 mm 20 371 009

RG 0,4-12 mm e M10x50 mm 20 371 007

Tislutning på langs, til leder Ø 4-10 mm

Materiale Klemme- Antal

klemme område Skrue stk. Art.-nr.

TG/tZn 0,4-12 mm e M10x50 mm 1 371 008

Tilslutning med KS-forbinder på langs eller tværs, til leder

Ø 7-10 mm

Materiale Klemme- Antal

klemme område Skrue stk. Art.-nr.

TG/tZn 1-12 mm dj M6x25 mm 25 370 014

Tilslutning med KS-forbinder på langs eller tværs, til leder

Ø 7-10 mm

Materiale Klemme- Antal

klemme område Skrue Stk. Art.-nr.

TG/tZn 8-18 mm di M8x20 mm 25 370 018

Tilslutningsklemme for ståldrager

Massiv udførelse, for tilslutning til stålkonstruktioner

Lige udførelse

Tilslutning med klemme på langs eller tværs

Klemme- Materiale Klemme- Antal

område klemme område Ø stk. Art.-nr.

5-18 mm St/tZn 6-10 mm 372 110 ny

5-18 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 119 ny

18-35 mm St/tZn 6-10 mm 372 140 ny

18-35 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 149 ny

372 210 119116 142 0.000 25 Stk. 4.35

372 219 119239 142 0.000 25 Stk. 9.90

372 240 119130 142 0.000 1 Stk. 5.10

372 249 119260 142 0.000 25 Stk. 10.90

Vinklet udførelse

Tilslutning med klemme på langs eller tværs

Klemme- Materiale Klemme- Antal

område klemme område Ø stk. Art.-nr.

5-18 mm St/tZn 6-10 mm 372 210 ny

5-18 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 219 ny

18-35 mm St/tZn 6-10 mm 372 240 ny

18-35 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 249 ny

372 120 119062 142 0.000 25 Stk. 5.15

372 129 119185 142 0.000 25 Stk. 11.20

372 150 119093 142 0.000 25 Stk. 6.50

372 159 119215 142 0.000 25 Stk. 12.20

Lige udførelse

Tilslutning med KS-forbinder på langs eller tværs

Klemme- Materiale Klemme- Antal

område klemme område Ø stk. Art.-nr.

5-18 mm St/tZn 7-10 mm 372 120 ny

5-18 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 129 ny

18-35 mm St/tZn 7-10 mm 372 150 ny

18-35 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 159 ny

372 220 119123 142 0.000 25 Stk. 5.15

372 229 119246 142 0.000 25 Stk. 11.20

372 250 119154 142 0.000 25 Stk. 6.50

372 259 119277 142 0.000 25 Stk. 12.20

Vinklet udførelse

Tilslutning med KS-forbinder på langs eller tværs

Klemme- Materiale Klemme- Antal

område klemme område Ø stk. Art.-nr.

5-18 mm St/tZn 7-10 mm 372 220 ny

5-18 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 229 ny

18-35 mm St/tZn 7-10 mm 372 250 ny

18-35 mm NIRO (A2) 6-10 mm 372 259 ny

Tilslutningsklemme med trykplade

372 018 104624 142 0.157 25 Stk. 4.15

372 019 104631 142 0.154 25 Stk. 6.85

For tilslutning til stålkonstruktioner og stålprofiler

Tilslutning på langs eller tværs

Klemme- Materiale Klemme- Antal

område klemme område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 5-18 mm 6-10 mm 25 372 018

NIRO (A2) 5-18 mm 6-10 mm 25 372 019

372 035 104648 142 0.177 25 Stk. 5.05

372 039 104655 142 0.173 25 Stk. 7.90

Tilslutning på langs eller tværs

Klemme- Materiale Klemme- Antal

område klemme område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 18-35 mm 6-10 mm 25 372 035

NIRO (A2) 18-35 mm 6-10 mm 25 372 039

Tilslutningslasker

For tilslutning til metalbeklædning med popnitter

eller skruer

Hul Ø 11 mm (f.eks. til KS-forbinder), tilslutning på langs

eller tværs

Materiale Befæstigelses- Antal

laske huller Ø stk. Art.-nr.

Al 2x6,5 / 4x5,2 mm 50 377 005

Cu 2x6,5 / 4x5,2 mm 50 377 017

NIRO (A4) 2x6,5 / 4x5,2 mm 50 377 009 ny

Med klemme til leder Ø 6-10 mm, tilslutning på langs

eller tværs

Materiale Materiale Antal

laske klemme Skrue stk. Art.-nr.

Al St/tZn e M10x30 mm 50 377 100

62

www.dehn.de


Klemmer

Klemmer

Falsklemmer

med forstørret kontaktflade

365 050 091825 142 0.155 50 Stk. 4.25

365 051 091832 142 0.075 50 Stk. 4.20

365 057 091849 142 0.165 50 Stk. 7.55

Udførelse 365 059 091856 142 0.000 50 med Stk. 5.70 kontaktflade 10 cm 2

Vinklet, tilslutning på langs eller tværs, til leder Ø 6-10

mm

Materiale Klemmeområde Antal

klemme fals stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-8 mm 50 365 050

Al 0,7-8 mm 50 365 051

Cu 0,7-8 mm 50 365 057

NIRO (A2) 0,7-8 mm 50 365 059

365 220 096103 142 0.171 50 Stk. 2.75

365 221 092396 142 0.091 50 Stk. 2.80

365 227 096127 142 0.197 50 Stk. 8.15

365 229 096110 142 0.160 50 Stk. 5.65

Lige, tilslutning på langs eller tværs, til leder Ø 8-10 mm

Materiale Klemmeområde Antal

klemme fals stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-10 mm 50 365 220

Al 0,7-10 mm 50 365 221

Cu 0,7-10 mm 50 365 227

NIRO (A2) 0,7-10 mm 50 365 229

Falsklemmer

365 030 046894 142 0.100 50 Stk. 2.68

365 031 055438 142 0.048 50 Stk. 2.80

Til365 037forbindelse 046900 142 0.105 50 Stk. 5.45 af ledere med fals

365 039 057777 142 0.088 50 Stk. 5.35

Med klemme, lederføring på langs eller tværs, til leder

Ø 6-10 mm

Materiale Klemmeområde Materiale- Antal

klemme fals tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-8 mm 3 mm 50 365 030

Al 0,7-8 mm 3 mm 50 365 031

Cu 0,7-8 mm 3 mm 50 365 037

NIRO (A2) 0,7-8 mm 2,5 mm 50 365 039

365 010 096318 142 0.107 50 Stk. 2.65

365 017 096349 142 0.105 50 Stk. 5.75

365 019 096295 142 0.083 50 Stk. 5.50

Med dobbeltoverligger, lederføring på langs eller tværs,

til leder Ø 8-10 mm

Materiale Klemmeområde Materiale- Antal

klemme fals tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-8 mm 3 mm 50 365 010

Cu 0,7-8 mm 3 mm 50 365 017

NIRO (A2) 0,7-8 mm 2,5 mm 50 365 019

251 002 095779 142 0.135 50 Stk. 3.30

251 027 096394 142 0.148 50 Stk. 6.75

Med overligger med to skruer, lederføring på langs eller

tværs, til leder Ø 7-10 mm

Materiale Klemmeområde Materiale- Antal

klemme fals tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-5 mm 2,5 mm 50 251 002

Cu 0,7-5 mm 2,5 mm 50 251 027

365 000 024731 142 0.109 50 Stk. 3.70

365 007 024748 142 0.131 50 Stk. 8.85

Med overligger med to skruer, lederføring på langs eller

tværs, til leder Ø 7-10 mm

Materiale Klemmeområde Antal

klemme fals stk. Art.-nr.

ZG 0,7-6 mm 50 365 000

RG 0,7-6 mm 50 365 007

365 020 035126 142 0.120 50 Stk. 2.20

365 027 035133 142 0.145 50 Stk. 5.75

Med klemme, lederføring på langs eller tværs, til leder

Ø 6-10 mm,

Materiale Klemmeområde Materiale- Antal

klemme fals tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-10 mm 3 mm 50 365 020

Cu 0,7-10 mm 3 mm 50 365 027

Tagrendeklemmer

060 046870 142 0.133 25 Stk. 2.70

067 046887 142 0.136 25 Stk. 5.70

Til339 069forbindelse 079960 142 0.122 25 Stk. 4.95 af leder med tagrende

Med klemme, lederføring på langs eller tværs

Materiale Klemme- Klemmeområde Antal

klemme område Ø vulst Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 6-10 mm 16-22 mm 25 339 060

Cu 6-10 mm 16-22 mm 25 339 067

NIRO (A2) 6-10 mm 16-22 mm 25 339 069

339 050 096257 142 0.138 25 Stk. 2.70

339 057 096332 142 0.150 25 Stk. 6.15

339 059 096301 142 0.132 25 Stk. 4.95

Med dobbeltoverligger, lederføring på langs eller tværs

Materiale Klemme- Klemmeområde Antal

klemme område Ø vulst Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 mm 16-22 mm 25 339 050

Cu 8-10 mm 16-22 mm 25 339 057

NIRO (A2) 8-10 mm 16-22 mm 25 339 059

338 000 024847 142 0.171 25 Stk. 3.15

338 001 054172 142 0.068 25 Stk. 2.75

338 007 024854 142 0.190 25 Stk. 7.60

338 009 057982 142 0.170 25 Stk. 5.35

Med overligger med to skruer, lederføring på langs

Materiale Klemme- Klemmeområde Antal

klemme område Ø vulst Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 mm 13-25 mm 25 338 000

Al 7-10 mm 13-25 mm 25 338 001

Cu 7-10 mm 13-25 mm 25 338 007

NIRO (A2) 7-10 mm 13-25 mm 25 338 009

Med overligger med to skruer, lederføring på langs,

bredde 60 mm

Materiale Klemme- Klemmeområde Antal

klemme område Ø vulst Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 mm 13-25 mm 25 339 010

Tagrendeklemme

med enkelt skrue

100 092068 142 0.180 25 Stk. 2.75

101 092082 142 0.084 25 Stk. 3.35

Til339 107forbindelse 092099 142 0.184 25 Stk. 5.95 af leder med tagrende

339 109 092075 142 0.163 25 Stk. 5.05

Med klemme

Materiale Klemme- Klemmeområde Antal

klemme område Ø vulst Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 mm 16-22 mm 25 339 100

Al 8-10 mm 16-22 mm 25 339 101

Cu 8-10 mm 16-22 mm 25 339 107

NIRO (A2) 8-10 mm 16-22 mm 25 339 109

339 110 092105 142 0.176 25 Stk. 2.70

339 111 092129 142 0.092 25 Stk. 3.40

339 117 092136 142 0.193 25 Stk. 6.15

339 119 092112 142 0.172 25 Stk. 5.15

Med dobbeltoverligger

Materiale Klemme- Klemmeområde Antal

klemme område Ø vulst Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 mm 16-22 mm 25 339 110

Al 8-10 mm 16-22 mm 25 339 111

Cu 8-10 mm 16-22 mm 25 339 117

NIRO (A2) 8-10 mm 16-22 mm 25 339 119

Snefangsgitterklemmer

343 000 024861 142 0.167 25 Stk. 3.60

343 007 024878 142 0.180 25 Stk. 7.65

Til forbindelse af leder med snefangsgitter, tilslutning

med overligger med to skruer, på langs

Til leder Ø 7-10 mm

Materiale Klemme- Antal

klemme område stk. Art.-nr.

St/tZn 3-13 mm 25 343 000

Cu 3-13 mm 25 343 007

365 040 069053 142 0.124 50 Stk. 2.22

365 047 069046 142 0.139 50 Stk. 5.80

Med overligger med to skruer, lederføring på langs eller

tværs, til leder Ø 7-10 mm,

Materiale Klemmeområde Materiale- Antal

klemme fals tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 0,7-10 mm 3 mm 50 365 040

Cu 0,7-10 mm 3 mm 50 365 047

www.dehn.de 63


Klemmer

Tometal-dele

Klemmesko

345 008 025073 142 0.030 100 Stk. 0.85

345 010 025080 142 0.021 100 Stk. 0.90

For 345 087 tilslutning 025097 142 0.020 100 Stk. 1.95 af ledere til konstruktionsdele

Med frihul

Klemme- Befæstigelses- Antal

Materiale område Ø hul Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 8 mm 11 mm 100 345 008

St/tZn 10 mm 11 mm 100 345 010

Cu 8 mm 11 mm 100 345 087

347 201 081673 142 0.049 100 Stk. 2.95

Med skruer

Klemme- Befæstigelses- Antal

Materiale område Ø hul Ø stk. Art.-nr.

GTW/tZn 7-10 mm 12 mm 100 347 201

Tometal-MV-klemme

390 657 096165 141 0.102 50 Stk. 4.95

Til forbindelse af ledere af forskellige materialer,

med mellemplade (Cupal) og gevind i underdel

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø Cu Ø Al stk. Art.-nr.

Cu / Al 8 mm 8-10 mm 50 390 657

Tometal-MMV-klemme

390 267 034402 141 0.079 50 Stk. 4.65

Til forbindelse af ledere af forskellige materialer,

med mellemplade (Cupal)

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø Cu Ø St/tZn stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 6-8 mm 6-8 mm 50 390 267

Stangklemme

380 020 066373 141 0.086 50 Stk. 1.92

380 029 066359 141 0.070 50 Stk. 3.25

Til forbindelse af indfanger med leder, til langsforbindelse

for alle ledermaterialer,

Ved tværsforbindelse (kryds-arrangement) er klemmen

kun egnet til St/tZn og NIRO

Materiale Klemmeområde Antal

klemme Ø / Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 16 mm 50 380 020

NIRO (A2) 8-10 / 16 mm 50 380 029

MV-klemme til indfangerstang

392 050 096066 141 50 Stk. 2.30

392 059 096059 141 50 Stk. 5.25

Klemme 392 057 096134 141 0.000til 50 Stk. universel 7.65 anvendelse som kryds-, T- eller

parallelklemme,

Todelt

Med sekskantskrue, fjerderskive og gevind i underdel

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 050

NIRO (A2) 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 059

Cu 8/16 mm 3,0/3,0 mm 50 392 057

392 060 096141 141 0.000 50 Stk. 2.50

392 069 096158 141 0.000 50 Stk. 5.95

Med fladskrue og drejemodhold

Materiale Klemm- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 060

NIRO (A2) 8-10/16 mm 3,0/2,5 mm 50 392 069

Tometal-falsklemme

365 117 035331 142 0.114 50 Stk. 5.50

Til forbindelse af ledere til fals, forskellige materialer

For fals Cu med mellemplade (Cupal)

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø fals stk. Art.-nr.

St/tZn / Cu 6-10 mm 0,7-8 mm 50 365 117

365 127 080317 142 0.104 50 Stk. 4.95

For fals St/tZn med mellemplade (Cupal)

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme Ø fals stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 6-10 mm 0,7-8 mm 50 365 127

Tometal-tagrendeklemme

339 167 034426 142 0.140 25 Stk. 5.95

Til forbindelse af leder til tagrende, forskellige

materialer

Til tagrende Cu med klemme (St/tZn) og mellemplade

(Cupal)

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme vulst Ø Ø stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 16-22 mm 6-10 mm 25 339 167

Til tagrende Cu med dobbeltoverligger (St/tZn) og

mellemplade (Cupal)

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme vulst Ø Ø stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 16-22 mm 8-10 mm 25 339 157

Tometal UNI-skilleklemme

460 507 034266 143 0.126 50 Stk. 6.05

For sammenslutning af ledere af forskellige materialer

For leder Cu og jordindføringsstang St/tZn eller NIRO

(A4)

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 8-10 / 16 mm 50 460 507

For leder Cu og leder St/tZn eller NIRO (A4)

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 8-10 / 8-10 mm 50 460 517

For leder Cu og fladbånd St/tZn eller NIRO (A4)

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 8-10 / 30 mm 50 460 557

64

www.dehn.de


Tometal-dele

Tometal-skilleklemme med

afskærmning

460 147 025349 143 0.340 10 Stk. 20.85

For sammenslutning af ledere af forskellige materialer

Med KS-forbinder Cu og overligger St/tZn

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 6-10 / 30 mm 10 460 147

Tometal-bøjle til nedløbsrør

420 207 045873 144 0.214 50 Stk. 10.25

Til forbindelse af ledere af St med nedløbsrør af Cu,

med klemme St/tZn og mellemplade (Cupal)

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Materiale rør Ø Ø stk. Art.-nr.

Cu / St/tZn 100 mm 6-10 mm 50 420 207

Tometal-dele

Laske, bro

377 006 024922 143 0.034 50 Stk. 1.59

377 027 034204 143 0.112 50 Stk. 4.30

For tilslutning og forbindelse af metalbeklædning,

med nitter eller skruer

Kort med frihul Ø 11 mm

Befæstigelses- Antal

Materiale Længde huller Ø stk. Art.-nr.

Al 170 mm 2x6,5 / 4x5,2 mm 50 377 006

Cu 170 mm 2x6,5 / 4x5,2 mm 50 377 027

377 026 068582 143 0.045 50 Stk. 1.65

Lang med frihul Ø 11 mm

Befæstigelses- Antal

Materiale Længde huller Ø stk. Art.-nr.

Al 220 mm 2x6,5 / 4x5,2 mm 50 377 026

Kort uden frihul

Befæstigelses- Antal

Materiale Længde huller Ø stk. Art.-nr.

Al 170 mm 2x6,5 / 4x5,2 mm 50 377 016

Cupalhylster

562 250 019737 161 0.002 100 Stk. 2.15

562 035 019744 161 0.002 100 Stk. 2.40

Til 562 050 korrosionsbestandig 019751 161 0.004 100 Stk. 2.55

forbindelse mellem stål

562 135 019768 161 0.002 100 Stk. 2.40

562 150 019775 161 0.004 100 Stk. 2.55

eller aluminium og kobber

Anvendes på afskårne ledere

(Ø 8 mm = 50 mm 2 )

Mat. Mat. Antal

udv. indv. Tværsnit Længde stk. Art.-nr.

Al Cu 25 mm 2 29 mm 100 562 250

Al Cu 35 mm 2 32 mm 100 562 035

Al Cu 50 mm 2 40 mm 100 562 050

Cu Al 35 mm 2 32 mm 100 562 135

Cu Al 50 mm 2 40 mm 100 562 150

562 001 019782 161 0.003 100 Stk. 3.05

562 101 019799 161 0.003 100 Stk. 3.10

Anvendes på ubrudte ledere

(Ø 8 mm = 50 mm 2 )

Mat. Mat. Antal

udv. indv. Tværsnit Længde stk. Art.-nr.

Al Cu 50 mm 2 60 mm 100 562 001

Cu Al 50 mm 2 60 mm 100 562 101

Udligningsforbindelse

210 083028 143 0.050 10 Stk. 5.60

310 033382 143 0.070 10 Stk. 5.85

Til377 410 forbindelse 083035 143 0.083 10 Stk. 6.40 af eller bro mellem metalbeklædninger

377 510 033399 143 0.112 10 Stk. 6.70

ved hjælp af skruer, befæstigelseshuller

1x Ø 10,5 mm, 2x Ø 6,5 mm

Fleksibel udførelse, isoleret

Mat. Mat. Tvær- Antal

leder kabelsko Længde snit stk. Art.-nr.

Cu Al 200 mm 16 mm 2 10 377 210

Cu Al 300 mm 16 mm 2 10 377 310

Cu Al 400 mm 16 mm 2 10 377 410

Cu Al 500 mm 16 mm 2 10 377 510

377 220 085343 143 0.050 10 Stk. 5.65

377 320 080263 143 0.073 10 Stk. 6.10

377 420 086272 143 0.088 10 Stk. 6.60

377 520 080270 143 0.101 10 Stk. 6.90

Højfleksibel udørelse, isoleret

Mat. Mat. Tvær- Antal

leder kabelsko Længde snit stk. Art.-nr.

Cu Al 200 mm 16 mm 2 10 377 220

Cu Al 300 mm 16 mm 2 10 377 320

Cu Al 400 mm 16 mm 2 10 377 420

Cu Al 500 mm 16 mm 2 10 377 520

Cupalblik

562 440 019805 161 0.037 1 Stk. 13.20

562 460 019812 161 0.057 1 Stk. 16.30

Til korrosionsbestandig forbindelse mellem stål

eller aluminium og kobber, i strimmel

Mål

Antal

Materiale (l x b x t) stk. Art.-nr.

Al / Cu 500x40x0,5 mm 1 562 440

Al / Cu 500x60x0,5 mm 1 562 460

Bånd, flex

377 015 092693 143 0.038 10 Stk. 5.55

377 007 092686 143 0.107 10 Stk. 7.55

Til forbindelse af metalbeklædninger eller som

ekspansionsstykke, til nitter eller skruer, befæstigelseshuller

1x Ø 10,5 mm og 4x Ø 5,2 mm

Uden frihul

Befæstigelses- Antal

Materiale Længde huller Ø stk. Art.-nr.

Al 180 mm 1x10,5 / 4x5,2 mm 10 377 015

Cu 180 mm 1x10,5 / 4x5,2 mm 10 377 007

Ekspansionsstykke

374 011

For

030701 143 0.080 25 Stk. 3.25

temperaturbetinget længdeudvidelse ved

længere ledere (forudsat løs lederføring i holdere)

For tilslutning med f.eks MV-klemme (art.-nr. 390 051)

Mål

Antal

Materiale Ø Længde stk. Art.-nr.

Al 8 mm ca.395 mm 25 374 011

For tilslutning med f.eks KS-forbinder (art.-nr. 301 000)

NB: ved krydspunkter kan 2 ekspansionsstykker forbindes

med skrue M10x20 mm og møtrik

Befæstigelses- Frihul Antal

Materiale Længde huller Ø Ø stk. Art.-nr.

Al 170 mm 11 mm 11 mm 50 374 020

377 115 092716 143 0.059 10 Stk. 8.25

377 107 092709 143 0.172 10 Stk. 10.75

Med frihul

NB: ved krydspunkter kan 2 bånd forbindes med bolt

M10x20 mm og møtrik

Befæstigelses- Frihul Antal

Materiale Længde huller Ø Ø stk. Art.-nr.

Al 300 mm1x10,5 / 4x5,2 mm10,5 mm 10 377 115

Cu 300 mm1x10,5 / 4x5,2 mm10,5 mm 10 377 107

377 045 099296 143 0.035 100 Stk. 5.55

Til fastgørelse med selvskærende skrue

Befæstigelses- Antal

Materiale. Længde huller Ø stk. Art.-nr.

Al 180 mm 1x10,5 / 2x6,5 mm 100 377 045

www.dehn.de 65


Skillestykker

Skillestykker

Skillemuffe

450 000 025158 143 0.122 50 Stk. 3.80

450 007 025165 143 0.133 50 Stk. 7.95

Til forbindelse af nedleder med jordindføring

Åben udførelse til jordindføringsstang

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

ZG 7-10 / 16 mm 50 450 000

RG 7-10 / 16 mm 50 450 007

ES-skilleklemme

463 010 025493 143 0.117 50 Stk. 6.05

Med enkelt skrue

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

TG/tZn 8 / 10 mm 50 463 010

450 001 090903 143 0.062 50 Stk. 2.75

Åben udførelse til jordindføringsstang

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

Al 8-10 / 16 mm 50 450 001

450 101 094093 143 0.043 50 Stk. 2.60

Åben udførelse til tråd Ø 10 mm

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

Al 8-10 / 8 mm 50 450 101

450 011 025172 143 0.134 50 Stk. 4.10

Lukket udførelse til jordindføringsstang

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

ZG 7-10 / 16 mm 50 450 011

Skilleklemme

Stk. 6.25

460 213 034358 143 0.165 50

Med skrue

Til rundleder

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

ZG 7-10 / 7-10 mm 50 460 213

Til jordindføringsstang

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

ZG 7-10 / 16 mm 25 460 214 ! 5

UNI-skilleklemme

Til forbindelse af nedleder med jordindføring

Med mellemplade for 2 rundledere

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 / 8-10 mm 50 459 129

Cu 8-10 / 8-10 mm 50 459 127 ny

459 139 078628 143 0.122 50 Stk. 4.40

Med mellemplade for rund- og fladleder

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 / 30 mm 50 459 139

459 003 025202 143 0.145 50 Stk. 5.20

Med mellemplade for 2 rundledere, smal opbygning

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 / 7-10 mm 50 459 003

459 119 051379 143 0.094 50 Stk. 4.85

Med mellemplade for jordindføringsstang

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 / 16 mm 50 459 119

Med mellemplade for jordindføringsstang, smal opbygning

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 / 16 mm 50 459 000

Forbindelses- / skilleklemme

454 100 035904 143 0.177 25 Stk. 2.95

454 107 035911 143 0.197 25 Stk. 8.45

To- henholdsvis tredelt forbindelsessystem med

gevind i underdel

Todelt til rund- og fladleder

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 / 30-40 mm 25 454 100

Cu 7-10 / 30-40 mm 25 454 107

454 000 025387 143 0.252 25 Stk. 4.10

Tredelt (med mellemplade) til rund- og fladleder

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 5-10 / 30-40 mm 25 454 000

455 000 025394 143 0.249 25 Stk. 8.55

Todelt til 2 fladledere

Klemmeområde Antal

Materiale fl. / fl. stk. Art.-nr.

TG/tZn 30 / 30 mm 25 455 000

FIX-skillestykke

453 100 025523 143 0.332 10 Stk. 12.70

Med isolerstykke og skillelaske

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 30 mm 10 453 100

Udførelse til leder Ø 8-10 og Ø 8-10 på forespørgsel

459 029 047587 143 0.087 50 Stk. 4.10

459 020 099845 143 0.102 50 Stk. 3.10

Uden mellemplade for 2 rundledere

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 / 8-10 mm 50 459 029

St/tZn 8-10 / 8-10 mm 50 459 020

459 039 047594 143 0.088 50 Stk. 3.70

459 030 099852 143 0.101 50 Stk. 3.05

Uden mellemplade for rund- og fladleder

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 / 30 mm 50 459 039

St/tZn 8-10 / 30 mm 50 459 030

459 019 031272 143 0.087 50 Stk. 4.45

459 010 099838 143 0.110 50 Stk. 3.25

Uden mellemplade til jordindføringsstang

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 / 16 mm 50 459 019

St/tZn 8-10 / 16 mm 50 459 010

UF-målebrønd

549 001 025554 143 5.980 1 Stk. 69.85

For montage i jord

Med skillestykke, åben bund, til leder Ø 7-10 og fl. 30-

40 mm, farve sort

Mål

Antal

Materiale (lxbxh) stk. Art.-nr.

GG 230x150x120 mm 1 549 001

Uden skillestykke, åben bund, farve sort

Mål

Antal

Materiale (lxbxh) stk. Art.-nr.

GG 230x150x120 mm 1 549 000

66

Udgående produkt !

www.dehn.de


Skillestykker

Jordindføringer

UP-målekasse

476 010 025578 143 0.797 1 Stk. 46.30

Til montage i væg, med indbygget skillestykke,

med tilslutningsfaner Ø 8 og Ø 10 mm, længde ca.

200 mm (isoleret)

Mål kasse: 140x140x68 mm

Mål dæksel: 160x160 mm

Materiale Materiale Antal

kasse dæksel stk. Art.-nr.

Kunststof NIRO (A2) 1 476 010

Yderligere anvisninger vedrørende anvendelse og indbygning findes i

vejledning nr. 1020.

Udførelse med fleksible tilslutningskabler af Cu (25 mm 2 )

(art.-nr. 476 010/S Id.-nr. 039545) på forespørgsel.

Jordindføringsstang-sæt

480 150 019591 121 2.575 1 Stk. 23.00

Komplet med skillemuffe og tilslutningsklemmer

(KS-forbinder)

Med skillemuffe til leder Ø 7-10 / 16 mm og KS-forbinder

til leder Ø 7-10 mm

Antal

Materiale Længde stk. Art.-nr.

St/tZn 1500 mm 1 480 150

480 157 019577 121 2.874 1 Stk. 115.00

Med skillemuffe til leder Ø 7-10 / 16 mm og KS-forbinder

til leder Ø 6-10 mm

Antal

Materiale Længde stk. Art.-nr.

Cu 1500 mm 1 480 157

Afdækningslåge

476 020 058750 143 0.900 1 Stk. 34.75

Til indmurede skillesteder

NIRO udførelse til påskruning (boring Ø 8-10 mm), med

aftagelig dør med firkantnøgle

Indbygningsmål Mål Antal

Materiale (lxb) (l x b) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 205x145 mm 285x225 mm 1 476 020

Let udførelse til indmuring, (længde 60 mm, afstand

100 mm), med firkantnøgle

Indbygningsmål Mål Antal

Materiale (lxb) (l x b) stk. Art.-nr.

St/tZn 205x155 mm 230x180 mm 10 476 001

Nummerskilt

480 005 025608 161 0.026 1 Stk. 2.70

Til opmærkning af skillesteder

Med præget nummer

(angiv ønsket nummer ved bestilling)

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

Al 7-10 / 30 mm 1 480 005

Med præget nummer, til jordindføringsstang

(angiv ønsket nummer ved bestilling)

Klemmeområde Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

Al 16 mm 1 480 006

Uden nummer

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

Al 7-10 / 30 mm 50 480 003

Uden nummer, til jordindføringsstang

Klemmeområde Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

Al 16 mm 50 480 004

Nummerskilte med firmaprægning og tal 0-9,

str. 10 mm på forespørgsel.

Holder til prøvemærker fra VDB

Til leder Ø 7-10 og fl. 30 mm

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 7-10 / 30 mm 50 480 113

Til jordindføringsstang Ø 16 mm

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 16 / - - mm 50 480 114

Jordindføringsstang

For tilslutning af nedleder til jordingsanlæg

483 150 019492 121 0.000 10 Stk. 14.45

483 200 019713 121 0.000 10 Stk. 19.10

104 903 030497 111 1.600 10 Stk. 47.00

104 905 030503 121 2.380 10 Stk. 71.00

104 906 082854 121 3.200 10 Stk. 96.00

Antal

Materiale Længde Diameter stk. Art.-nr.

St/tZn 1500 mm 16 mm 10 483 150

St/tZn 2000 mm 16 mm 10 483 200

NIRO (A4) 1000 mm 16 mm 10 104 903

NIRO (A4) 1500 mm 16 mm 10 104 905

NIRO (A4) 2000 mm 16 mm 10 104 906

101 150 019515 121 2.420 10 Stk. 15.85

Med flad tilslutningsplade (hul Ø 11 mm), hulafstand 22

mm

Antal

Materiale Længde Diameter stk. Art.-nr.

St/tZn 1500 mm 16 mm 10 101 150

479 150 019652 121 2.360 10 Stk. 15.35

479 157 019393 121 2.660 10 Stk. 99.85

Med tilslutningsplade f.eks til 2 KS-forbindere (medleveres

ikke), hulafstand 30 mm

Antal

Materiale Længde Diameter stk. Art.-nr.

St/tZn 1500 mm 16 mm 10 479 150

Cu 1500 mm 16 mm 10 479 157

480 018 076372 121 1.950 10 Stk. 18.80

480 019 068339 121 1.830 10 Stk. 18.95

480 020 051638 121 2.241 10 Stk. 19.75

480 022 072497 121 2.660 10 Stk. 20.85

480 021 051621 121 3.060 10 Stk. 23.25

Indsnævring til Ø 10 mm, delisoleret

(længde ca. 700 mm)

Dellængde Dellængde Antal

Materiale Længde Ø 16 mm Ø 10 mm stk Art.-nr.

St/tZn 1500 mm 1000 mm 500 mm 10 480 018

St/tZn 1750 mm 750 mm 1000 mm 10 480 019

St/tZn 2000 mm 1000 mm 1000 mm 10 480 020

St/tZn 2250 mm 1250 mm 1000 mm 10 480 022

St/tZn 2500 mm 1500 mm 1000 mm 10 480 021

Jordingstilslutning

860 115 101104 213 0.930 1 Stk. 31.00

860 130 101111 213 1.900 1 Stk. 60.45

For tilslutning af nedleder til jordingsanlæg af korrosionsbestandigt

rustfrit stål NIRO (A4).

Efter EN 50164-2.

Rundtråd

Antal

Materiale Længde Mål stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 1500 mm Ø 10 mm 1 860 115

NIRO (A4) 3000 mm Ø 10 mm 1 860 130

860 215 101081 223 1.245 1 Stk. 36.10

860 230 101098 223 2.480 1 Stk. 70.20

Fladbånd

Antal

Materiale Længde Mål stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 1500 mm 30x3,5 mm 1 860 215

NIRO (A4) 3000 mm 30x3,5 mm 1 860 230

Andre mål på forespørgsel.

Uden overligger

Antal

Materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 50 480 110

www.dehn.de 67


Jordindføringer / fundamentsjord

Jordindføringer / fundamentsjord

Jordingspunkt

478 011 033054 151 0.322 10 Stk. 19.35

478 019 072107 151 0.317 10 Stk. 22.30

For tilslutning til bygningsarmering, tilslutningssted

for nedleder til jordingsanlæg, samtidig og

målepunkt (gennemgangs-/modstandsmåling)

NB:

Ved tilslutningsmulighederne M10 og M12 gælder

følgende mindstelængder for skruerne:

35 mm ved M10 (gevindlængde 40 mm)

15 mm ved M12 (gevindlængde 20 mm)

Type M med stang (l = 195 mm, Ø 10 mm)

Materiale Materiale Tilslutnings- Antal

plade stang gevind stk. Art.-nr.

NIRO (A4) St/tZn M10/12 10 478 011

NIRO (A4) NIRO (A2) M10/12 10 478 019

Med tilslutningshuller Ø 11 mm, hulafstand 22 mm

Uden KS-forbinder

Hul

Antal

Materiale Ø Stk. Art.-nr.

St/tZn 11 mm 50 363 000

390 450 096271 142 0.137 50 Stk. 2.60

390 459 096370 142 0.138 50 Stk. 5.95

Med firkanthuller 11x11 mm, hulafstand 30 mm og

dobbeltoverligger

Med sekskantskrue M8, NIRO (A2)

Hul Klemme- Antal

Materiale Ø område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn Firkanthul 11 mm 8-10 mm 50 390 450

NIRO (V2A) Firkanthul 11 mm 8-10 mm 50 390 459

!

!

478 012 069183 151 0.200 10 Stk. 16.85

Type M uden stang

Materiale Tilslutnings- Antal

plade gevind stk. Art.-nr.

NIRO (A4) M10/12 10 478 012

478 200 035652 151 0.268 10 Stk. 20.25

Type K med kunststofring og stang (l = 195 mm, Ø 10 mm)

Materiale Materiale Tilslutnings- Antal

plade stang gevind stk. Art.-nr.

NIRO (A4) St/tZn M10/12 10 478 200

478 041 105157 151 0.326 10 Stk. 19.85

478 049 105164 151 0.324 10 Stk. 22.50

Type M med fastpresset stang (l = 180 mm, Ø 10 mm)

Materiale Materiale Tilslutnings- Antal

plade stang gevind stk. Art.-nr.

NIRO (A4) St/tZn M10/12 10 478 041

NIRO (A4) NIRO (A2) M10 / 12 10 478 049

478 241 105171 151 0.274 10 Stk. 20.80

478 249 105188 151 0.272 10 Stk. 22.95

Type K med fastpresset stang (l = 180 mm, Ø 10 mm)

Materiale Materiale Tilslutnings- Antal

plade stang gevind stk. Art.-nr.

NIRO (A4) St/tZn M10 / 12 10 478 241

NIRO (A4) NIRO (A2) M10 / 12 10 478 249

Type M med MV-klemme til rundleder Ø 8-10 mm,

opbygning med lille pladsbehov i forskallingen

Materiale Tilslutnings- Antal

plade gevind stk. Art.-nr.

NIRO (A4) M10/12 10 478 112 ny

Yderligere anvisninger vedrørende anvendelse og indbygning findes i

vejledning nr. 1476.

Endestykke

390 489 036017 142 0.072 50 Stk. 2.60

Til at skrue på jordingspunkt type M/K for tilslutning

til f.eks potentialudligningsskinne

Med firkanthuller 11x11 mm, for tilslutning af rundleder

f.eks med KS-forbinder (art.-nr. 301 019) eller for tilslutning

af fladleder med skrue og møtrik M10

Hul

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) Firkanthul 11 mm 50 390 489

Tilslutningsklemme

med gevindbolt

478 141 101425 151 0.390 10 Stk. 10.50

For tilslutning af rund- og fladledere til jordingspunkt

med gevind M10/12 (f.eks. art.-nr. 478 011,

478 200)

Også til montage på bagsiden af jordingspunkt

uden stang, f.eks egnet til fladbånd

Tilslutningsgevind M10

Massiv udførelse

Materiale Klemmeområde Antal

klemme Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 7-10 / 30-40 mm 10 478 141

478 129 118508 151 0.000 10 Stk. 14.80

Let udførelse

Materiale Klemmeområde Antal

klemme Ø / fl. stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10 / 30 mm 10 478 129 ny

Tag-, væg- og jordgennemføring

478 310 078901 151 0.535 1 Stk. 22.85

478 320 078895 151 0.645 1 Stk. 25.45

Til478 330vand- 078888 151 0.680 og 1 Stk. 26.55 trykvandstæt gennemføring (ved konstant

478 340 078871 151 0.822 1 Stk. 30.90

vandtryk) til mur og fladt tag, med gevind-

stang M12 af NIRO (A2)

Materiale Gennemførings- Antal

tallerken længde stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 100-200 mm 1 478 310

NIRO (A4) 200-300 mm 1 478 320

NIRO (A4) 300-400 mm 1 478 330

NIRO (A4) 400-600 mm 1 478 340

Yderligere oplysninger findes i vejledning nr. 1332.

Med firkanthuller 11x11 mm, for tilslutning af rundleder

f.eks med KS-forbinder (art.-nr. 301 019) eller for tilslutning

af fladleder med skrue og møtrik M10

Hul

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 13 mm 50 390 479

Uden tilslutningshuller, for tilslutning af rund- og fladleder

f.eks over skilleklemme art.-nr. 454 100 og 455 000

Hul

Antal

Materiale Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 13 mm 50 363 001

Med tilslutningshuller Ø 11 mm, hulafstand 22 mm og

KS-forbinder

Hul Klemme- Antal

Materiale Ø område Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 11 mm 7-10 mm 50 363 010

68

Udgående produkt !

www.dehn.de


Jording

Jording / fundamentsjord

Jordspyd

620 021808 331 3.640 10 Stk. 26.75

619 157 021891 332 3.700 10 Stk. 61.00

Til625 150jordingsanlæg 021815 331 5.640 10 Stk. 33.95 for nedledere

Type S, med blykugle i koblingen

Spyd- Diameter Antal

Materiale længde Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 1500 mm 20 mm 10 620 150

St / Cu 1500 mm 20 mm 10 619 157

St/tZn 1500 mm 25 mm 10 625 150

620 101 021860 331 2.360 10 Stk. 19.35

620 151 021846 331 3.620 10 Stk. 24.50

625 101 021877 331 3.720 10 Stk. 24.65

625 151 021853 331 5.620 10 Stk. 30.65

Type Z, med trepunkts-rifling i koblingen (særlig trækfast

koblingstype)

Spyd- Diameter Antal

Materiale længde Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 1000 mm 20 mm 10 620 101

St/tZn 1500 mm 20 mm 10 620 151

St/tZn 1000 mm 25 mm 10 625 101

St/tZn 1500 mm 25 mm 10 625 151

620 902 021914 332 3.650 10 Stk. 124.00

Type AZ, med forskudt rifling i koblingen

Spyd- Diameter Antal

Materiale længde Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 1500 mm 20 mm 10 620 902

Yderligere anvisninger vedr. anvendelse findes i montagevejledning

nr. 1014.

Jordingsrør

640 150 105850 333 2.231 10 Stk. 17.50

Let udførelse, til jordingsanlæg for nedledere

Forzinket stål

Diameter Antal

Materiale Rørlængde Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 1500 mm 27 mm 10 640 150 ny

649 150 119345 333 0.000 10 Stk. 69.90

NIRO (A4)

Diameter Antal

Materiale Rørlængde Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 1500 mm 25 mm 10 649 150 ny

Yderligere anvisninger vedr. anvendelse findes i montagevejledning

nr. 1515.

Slagspids

620 001 021938 342 0.036 100 Stk. 2.40

625 001 021945 342 0.069 50 Stk. 2.70

Til montage på det første jordspyd

Antal

Materiale Udførelse stk. Art.-nr.

TG/tZn Til jordspyd Ø 20 mm 100 620 001

TG/tZn Til jordspyd Ø 25 mm 50 625 001

Tilslutningsklemme

610 010 022010 341 0.786 20 Stk. 20.60

Til kryds- eller parallelforbindelse af rund-, fladeller

flertrådet leder med jordspyd

Til jordspyd Ø 20-30 mm

Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

Materiale Ø / fl. flertrådet stk. Art.-nr.

St/tZn 8-12,5 / -40 mm 50-95 mm 2 20 610 010

610 020 054110 341 0.436 25 Stk. 15.25

Til jordspyd Ø 20 mm

Klemmeomr. Klemmeomr.- Antal

Materiale Ø / fl. flertrådet stk. Art.-nr.

NIRO (A4) 7-10 / -40 mm 35-70 mm 2 25 610 020

Tilslutningsbøjle

13.40

620 015 026582 341 0.370 20 Stk. 5.35

620 017 026612 341 0.427 20 Stk. 17.00

For 620 915 tilslutning 026629 341 0.281 20 Stk. 12.40 af rund-, flad- eller flertrådet leder

625 015 026599 341 0.400 20 Stk. 5.75

649 015 119376 333 0.000 20 Stk.

til jordspyd

Også til gennemgående jordledere

Udførelse Klemmeomr. Antal

Materiale til jordspyd Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn * Ø 20 mm 7-10 / -40 mm 20 620 015

Cu * Ø 20 mm 7-10 / -40 mm 20 620 017

NIRO (A4) * Ø 20 mm 7-10 / -40 mm 20 620 915

St/tZn Ø 25 mm 7-10 / -40 mm 20 625 015

NIRO (A4) Ø 25 mm 7-10 / -40 mm 20 649 015

* Testet med 50 Hz strøm

620 011 026636 341 0.315 20 Stk. 8.25

625 011 026643 341 0.401 20 Stk. 8.35

Enkelt tilslutning med KS-forbinder

Udførelse Klemmeomr. Antal

Materiale til jordspyd Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn Ø 20 mm 7-10 mm 20 620 011

St/tZn Ø 25 mm 7-10 mm 20 625 011

620 021 026667 341 0.343 20 Stk. 6.15

625 021 026674 341 0.374 20 Stk. 6.10

Enkelt tilslutning

Udførelse Klemmeomr. Antal

Materiale til jordspyd Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn Ø 20 mm - - / -40 mm 20 620 021

St/tZn Ø 25 mm - - / -40 mm 20 625 021

620 012 026698 341 0.475 10 Stk. 12.45

625 012 026704 341 0.504 10 Stk. 12.50

Dobbelt tilslutning med KS-forbinder (St/tZn)

Udførelse Klemmeomr. Antal

Materiale til jordspyd Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn Ø 20 mm 7-10 mm 10 620 012

St/tZn Ø 25 mm 7-10 mm 10 625 012

640 015 106864 333 0.389 20 Stk. 5.75

Specielt til jordingsrør St/tZn

Udførelse Klemmeomr. Antal

Materiale til jordspyd Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn Ø 27 mm 7-10 / -40 mm 20 640 015 ny

Tilslutningsklemme med skrue

630 120 107427 341 0.152 25 Stk. 3.80

630 129 107434 341 0.150 25 Stk. 7.60

For tilslutning af rund-, flad- eller flertrådet leder

til jordspyd

Egnet til kryds- og paralleltilslutning.

Udførelse Klemme- Antal

Materiale til jordspyd område Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn Ø 20 mm 10 / -30x4 mm 25 630 120

NIRO (A4) Ø 20 mm 10 / -30x4 mm 25 630 129

630 130 107441 341 0.198 25 Stk. 4.90

630 139 107458 341 0.194 25 Stk. 9.30

Med ekstra dobbeltoverligger til flervejstilslutning af

rundledere Ø 10 mm

Udførelse Klemme- Antal

Materiale til jordspyd område Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn Ø 20 mm 10 / -30x4 mm 25 630 130

NIRO (A4) Ø 20 mm 10 / -30x4 mm 25 630 139

Jordspyd, firkantprofil

100 056640 321 2.530 5 Stk. 23.40

150 056657 321 3.750 5 Stk. 30.25

Til635 200opførelse 056664 321 5.280 5 Stk. 40.00 af jordingsanlæg f.eks til antennejording

635 250 067011 321 6.200 3 Stk. 49.00

Profil A (50x50x3 mm), med tilslutningsplade og frihuller,

f.eks til KS-forbinder

Hul Antal

Materiale Længde Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 1000 mm 2x11 / 1x13 mm 5 635 100

St/tZn 1500 mm 2x11 / 1x13 mm 5 635 150

St/tZn 2000 mm 2x11 / 1x13 mm 5 635 200

St/tZn 2500 mm 2x11 / 1x13 mm 3 635 250

www.dehn.de 69


Jording / fundamentsjord

Afstandsholder

290 001 027909 311 0.325 25 Stk. 4.60

Til udlægning af jordelektroder i fundamenter

med sikring af lederens placering

Vinklet udførelse, forstærket

Spænd- Spænd- Antal

Materiale vidde fl. vidde Ø Længde stk. Art.-nr.

St/tZn 40 mm 8-10 mm 300 mm 25 290 001

290 002 027893 311 0.088 50 Stk. 1.95

Lige udførelse

Spænd- Spænd- Antal

Materiale vidde fl. vidde Ø Længde stk. Art.-nr.

St/tZn 40 mm 8-10 mm 280 mm 50 290 002

Forbindelsesklemme

308 025 035881 311 0.113 50 Stk. 2.35

Til bygningsarmering, til forbindelse af rionet eller

armering med rund- og fladledere

Arrangement: (II) = parallel (+) = kryds

Til T-, kryds- eller parallelforbindelse

Klemmeomr. mm

Antal

Materiale Ø / Ø Ø / Ø fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn * (+) 6-10/6-10(+) 6-10/30 (II) 30/30 50 308 025

308 026 035874 311 0.126 25 Stk. 2.35

Til T-, kryds- eller parallelforbindelse

Klemmeomr. mm Antal

Materiale Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn * (+) 6-10/30 (+/II) 30/30 25 308 026

* Testet med 50 Hz strøm

308 030 030749 311 0.125 25 Stk. 2.35

Til T- eller krydsforbindelse

Klemmeomr. mm Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/blank (+) 6-22 / 40 mm 25 308 030

Jording / fundamentsjord

Ekspansionsstykke

til fundamentsjord

Til udligning af fundamentsjord, hvor der er flere

adskilte fundamenter

Materiale Mål Materiale Antal

bånd bånd (lxbxt) blok stk. Art.-nr.

NIRO(A2) ca.700x30x(4x1)mm Styropor 1 308 150

Ekspansionsbånd

308 050 027961 311 0.209 25 Stk. 9.60

Til udligning af fundamentsjord uden for beton,

ved flere adskilte fundamenter

Mål

Antal

Materiale (lxbxt) stk. Art.-nr.

Al 235x45x5 mm 25 308 050

DEHNIT specialler

573 000 021617 161 1.000 25 KG 1.50

Til at forbedre og fastholde den specifikke modstand

Denne specialler binder vand, således at den specifikke

modstand sænkes

Antal

Materiale Blandingsforhold kg Art.-nr.

Specialler 5 dele sand / 1 del DEHNIT / 25 573 000

0,5 del vand

308 120 099258 311 0.134 25 Stk. 2.00

MV-klemme til T-, kryds- eller parallelforbindelse

Materiale Klemme- Materiale- Antal

klemme område Ø tykkelse stk. Art.-nr.

St/ugalv. 8-12 mm 2,5 mm 50 390 053

308 041 056411 141 0.000 20 Stk. 5.50

308 040 055902 141 0.000 20 Stk. 4.60

MAXI-MV-klemmer til T-, kryds- eller parallelforbindelse

Klemmeomr. mm Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn (+ / II) 8-16 / 15-25 20 308 041

St/blank (+ / II) 8-16 / 15-25 20 308 040

308 120 099258 311 0.134 25 Stk. 2.00

308 129 099265 311 0.130 25 Stk. 4.10

Til T-, kryds- eller parallelforbindelse af ubrudte ledere

Klemmeomr. mm Antal

Materiale Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn (+) 10/30 (+/II) 30/30 25 308 120

NIRO (A2) (+) 10/30 (+/II) 30/30 25 308 129

Kileklemme

308 001 027947 311 0.216 25 Stk. 3.45

Til T-, kryds- eller parallelforbindelse, for anvendelse

i betonfundament

Med fastlåsning af kilenkilen

Klemmeomr.

Antal

Materiale Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn * 10/30x3,5-40x4 30x3,5-40x4/30x3,5-40x4 25 308 001

!

* Testet med 50 Hz strøm

Uden fastlåsning

Klemmeområde Antal

Materiale Ø / Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 10 / 10 mm 25 308 010

70

Udgående produkt !

www.dehn.de


Potentialudligning

Potentialudligningsskinne K12

med klemmer

563 200 056558 153 0.410 1 Stk. 16.15

Til hovedudligning og lynbeskyttelsespotentialudligning

efter EN 62305-3

Udførelse K12 med 12 tilslutninger:

10 klemmer for 2,5–95 mm 2 eller til Ø 10 mm

1 klemme for fl. op til 30x4 mm

Kontakt-

Antal

skinne Tværsnit stk. Art.-nr.

Cu/Sn 30 mm 2 1 563 200

563 201 101234 153 0.410 1 Stk.

16.15

Udførelse K12 med12 tilslutninger UV-stabiliseret:

10 klemmer til 2,5–95 mm 2 eller Ø 10 mm

1 klemme til fl. op til 30x4 mm

Kontakt-

Antal

skinne Tværsnit stk. Art.-nr.

Cu/Sn 30 mm 2 1 563 201

563 222 029521 153 0.060 50 Stk. 3.15

Tilbehør klemme til Fl 40

Tilslutning Bestykning Antal

Materiale fl. tilslutninger* stk. Art.-nr.

St/Zn 1 x - 40x5 mm 3 50 563 222

* Fylder 3 stk normal tilslutning

Potentialudligningsskinne MS

563 050 054707 153 0.231 1 Stk. 7.55

Til hovedudligning

Tilslutninger for:

7 ledere 2,5–25 mm 2

1 leder Ø 7–10 mm

1 leder fl. op til 30x3,5 mm eller Ø 8–10 mm

Kontakt-

Antal

skinne Tværsnit stk. Art.-nr.

Ms 50 mm 2 1 563 050

Potentialudligning

Potentialudligningsskinne

med rækkeklemmesystem / enkeltdele

563 011 027732 153 0.013 200 Stk. 1.08

Universelt komponentsystem til sammenbygning af

individuelle potentialudligningsskinner

Rækkeklemme

Op til 16 mm 2 Delings- Antal

Matariale Tilslutning enheder stk. Art.-nr.

St/Zn 2,5-16 mm 2 1 200 563 011

Rækkeklemme

16 - 95 mm 2 eller Ø 8-10 mm

Delings- Antal

Materiale Tilslutning enheder stk. Art.-nr.

St/Zn 16-95 mm 2 2 100 563 013

563 012 027749 153 0.063 25 Stk. 2.50

Rækkeklemme

Fladleder 30 mm

Tilslutning Delings- Antal

Materiale fl. enheder stk. Art.-nr.

St/Zn - 30x4 mm 4 25 563 012

563 019 096998 153 0.065 25 Stk. 3.40

Rækkeklemme

Fladleder 40 mm

Tilslutning Delings- Antal

Materiale fl. enheder stk. Art.-nr.

St/Zn - 40x5 mm 5 25 563 019

563 016 027763 153 0.165 10 Stk. 4.80

563 017 027770 153 0.370 10 Stk. 9.15

563 018 083585 153 0.672 10 Stk. 16.85

Klemmeskinne

Delings- Antal

Materiale Længde enheder stk. Art.-nr.

Ms/Sn 198 mm 15 10 563 016

Ms/Sn 398 mm 30 10 563 017

Ms/Sn 798 mm 60 10 563 018

563 014 027787 153 0.011 50 Stk. 1.65

Skinnelås

Befæstigelses- Antal

Materiale huller stk. Art.-nr.

Kunststof 6x4 mm 50 563 014

Potentialudligningsskinne R15

med rækkeklemmesystem

563 010 027800 153 0.482 1 Stk. 24.25

Til hovedudligning og lynbeskyttelsespotentialudligning

efter EN 62305-3

Type A:

7 rækkeklemmer for 2,5–16 mm 2

2 rækkeklemmer for 16–95 mm 2 eller Ø 8–10 mm

1 rækkeklemme for fl. op til 30x4 mm

Klemme-

Antal

skinne Tværsnit stk. Art.-nr.

Ms/Sn 100 mm 2 1 563 010

563 015 027794 153 0.059 10 Stk. 2.98

Dæksel

Delings-

Antal

Materiale enheder stk. Art.-nr.

Kunststof 15 10 563 015

Potentialudligningsskinne

med rækkeklemmesystem Mini

563 105 027831 153 0.210 10 Stk. 13.85

Til hovedudligning ved mindre installationer

Type Mini: AP uden dæksel

Klemme-

Antal

skinne Tilslutninger Tværsnit stk. Art.-nr.

Ms/Sn 6 x 2,5-16 mm 2 100 mm 2 10 563 105

563 020 027817 153 0.500 1 Stk. 24.25

Type B:

5 rækkeklemmer for 2,5–16 mm 2

3 rækkeklemmer for 16–95 mm 2 eller Ø 8–10 mm

1 rækkeklemme for fl. op til 30x4 mm

Klemme-

Antal

skinne Tværsnit stk. Art.-nr.

Ms/Sn 100 mm 2 1 563 020

Type C:

13 rækkeklemmer for 2,5–16 mm 2

1 rækkeklemme for 16–95 mm 2 eller Ø 8–10 mm

Klemme-

Antal

skinne Tværsnit stk. Art.-nr.

Ms/Sn 100 mm 2 1 563 030

Til indmuring, i kasse med dæksel af hvidt kunststof

(plomberbar)

Klemme-

Antal

skinne Tilslutninger Tværsnit stk. Art.-nr.

Ms/Sn 7 x 2,5-16 mm 2 100 mm 2 1 563 103

Potentialudligningsskinne UNI

med grundplade

472 000 027862 153 2.200 1 Stk. 99.00

Til hovedudligning

Udførelse for:

6 klemmer for 2,5–16 mm 2

1 klemme for op til 50 mm 2

1 klemme for Ø 8-10 mm

1 klemme for fl. op til 30 mm

Antal

Klemmskinne Tværsnit stk. Art.-nr.

St/tZn 160 mm 2 1 472 000

!

www.dehn.de Udgående produkt !

71


Potentialudligning

Potentialudligning

Potentialudligningsskinne

industri

472 207 090927 153 0.964 1 Stk. 39.50

472 209 090934 153 1.005 1 Stk. 39.50

Til hovedudligning og lynbeskyttelsespotentialudligning

efter EN 62305-3

Også til anvendelse i Ex-områder (sikret mod at boltene

løsner sig).

6 tilslutninger, med isolatorer

Mål

Antal

Materiale (l x b x t) Tværsnit stk. Art.-nr.

Cu 295x40x5 mm 200 mm 2 1 472 207

NIRO (A2) 295x40x6 mm 240 mm 2 1 472 209

472 227 096424 153 1.136 1 Stk. 48.50

472 229 096431 153 1.181 1 Stk. 50.50

8 tilslutninger, med isolatorer

Mål

Antal

Materiale (l x b x t) Tværsnit stk. Art.-nr.

Cu 365x40x5 mm 200 mm 2 1 472 227

NIRO (A2) 365x40x6 mm 240 mm 2 1 472 229

472 217 090941 153 1.354 1 Stk. 55.50

472 219 090958 153 1.406 1 Stk. 58.00

10 tilslutninger, med isolatorer

Mål

Antal

Materiale (l x b x t) Tværsnit stk. Art.-nr.

Cu 435x40x5 mm 200 mm 2 1 472 217

NIRO (A2) 435x40x6 mm 240 mm 2 1 472 219

472 237 096448 153 1.527 1 Stk. 66.50

472 239 096455 153 1.593 1 Stk. 69.00

12 tilslutninger, med isolatorer

Mål

Antal

Materiale (l x b x t) Tværsnit stk. Art.-nr.

Cu 505x40x5 mm 200 mm 2 1 472 237

NIRO (A2) 505x40x6 mm 240 mm 2 1 472 239

8 tilslutninger uden bolte, ikke isoleret, med tilslutningsboringer

Ø 13 mm

Mål

Antal

Materiale (lxbxt) Tværsnit stk. Art.-nr.

Cu 500x40x5 mm 200 mm 2 1 472 257

Specielle udførelser på forespørgsel.

Jordingsskinne

472 023 030312 153 0.000 1 Stk. 11.25

472 109 074477 153 0.604 1 Stk. 18.00

Til at skrue eller svejse på stålkonstruktioner

2x2 tilslutninger

Tilslutnings- Antal

Materiale Tværsnit huller Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 240 mm 2 11 mm 1 472 023

NIRO (A2) 300 mm 2 11 mm 1 472 109

472 022 030305 153 0.582 1 Stk. 13.05

472 119 074484 153 0.000 1 Stk. 20.75

2x3 tilslutninger

Tilslutnings- Antal

Materiale Tværsnit huller Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 240 mm 2 11 mm 1 472 022

NIRO (A2) 300 mm 2 11 mm 1 472 119

472 024 034495 153 0.000 1 Stk. 13.35

472 129 074491 153 0.000 1 Stk. 21.90

2x4 tilslutninger

Tilslutnings- Antal

Materiale Tværsnit huller Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 240 mm 2 11 mm 1 472 024

NIRO (A2) 300 mm 2 11 mm 1 472 129

472 021 027879 153 0.866 1 Stk. 15.05

472 139 074507 153 1.050 1 Stk. 26.50

2x6 tilslutninger

Tilslutnings- Antal

Materiale Tværsnit huller Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 240 mm 2 11 mm 1 472 021

NIRO (A2) 300 mm 2 11 mm 1 472 139

Specielle udførelser på forespørgsel.

Jordingsspændebånd

540 001 025646 152 0.017 20 Stk. 3.45

540 002 025653 152 0.020 20 Stk. 3.90

Til potentialudligning af rør med trinløst justerbart

spændebånd

1 ledertilslutning, tilslutningstværsnit 2,5-6 mm 2

Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

Ms/Sn/bronze 1/4 - 1 1/2“ 3,5 - 48,3 mm 20 540 001

Ms/Sn/bronze 1/4 - 3“ 13,5 - 88,9 mm 20 540 002

Tilbehør, isolator til PUS industri

Materiale Tilslutnings- Mål Antal

isolator gevind (dxh) stk. Art.-nr.

UP (Duroplast) M10 32x40 mm 1 472 210

472 279 090972 153 0.285 1 Stk. 14.50

472 269 096462 153 0.322 1 Stk. 16.00

472 289 090989 153 0.366 1 Stk. 17.20

472 299 096479 153 0.403 1 Stk. 18.90

Tilbehør, dæksel til PUS industri

Dæksel til PUS med isolatorer

Materiale Udførelse Mål Antal

dæksel PUS (lxbxt) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 6 tilslutninger 301x60x0,8 mm 1 472 279

NIRO (A2) 8 tilslutninger 371x60x0,8 mm 1 472 269

NIRO (A22 10 tilslutninger 441x60x0,8 mm 1 472 289

NIRO (A2) 12 tilslutninger 511x60x0,8 mm 1 472 299

Tilbehør, befæstigelsessæt til PUS industri

Materiale Kunststof- Antal

skrue Skrue dyvel stk. Art.-nr.

St/tZn 45 mm c M10x20 mm Ø12x60 mm 1 472 201

540 910 025684 152 0.071 10 Stk. 4.95

540 911 025691 152 0.076 10 Stk. 5.55

540 912 035362 152 0.093 10 Stk. 6.05

For tilslutning af 1 eller 2 ledere med ubrudt kabel, tilslutningstværsnit

4-25 mm 2

Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 3/4 - 2“ 26,9 - 60,3 mm 10 540 910

NIRO (A2) 3/4 - 4 “ 26,9 - 114,3 mm 10 540 911

NIRO (A2) 3/4 - 6 “ 26,9 - 165 mm 10 540 912

540 900 076532 152 0.055 50 Stk. 3.60

Separat spændehoved, anvendes med spændebånd på

rulle (art.-nr. 540 901), tilslutningstværsnit 4-25 mm 2

Antal

Materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 50 540 900

Spændebånd

Spændebånd på rulle (100 m lang)

Mål

Antal

Materiale bånd (b x t) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 25x0,3 mm 1 540 901

72

www.dehn.de


Potentialudligning

Jordingsrørbøjle PA

409 007 030763 152 0.041 50 Stk. 3.12

Til potentialudligning af rør

Til kobberrør Ø 8-10 mm

Klemmeomr. Tilslutnings- Antal

Materiale rør Ø tværsnit stk. Art.-nr.

Cu 8-10 mm 2,5-16 mm 2 50 409 007

409 147 025813 152 0.059 25 Stk. 5.10

409 387 025820 152 0.067 25 Stk. 5.15

409 127 025837 152 0.068 25 Stk. 5.25

409 347 025844 152 0.072 25 Stk. 5.85

409 107 025851 152 0.082 25 Stk. 6.20

Til kobberrør

Klemmeomr. Tilslutnings- Antal

Materiale rør Ø tværsnit stk. Art.-nr.

Cu 1/4 “ 13,5 mm 2,5-16 mm 2 25 409 147

Cu 3/8 “ 17,2 mm 2,5-16 mm 2 25 409 387

Cu 1/2 “ 21,3 mm 2,5-16 mm 2 25 409 127

Cu 3/4 “ 26,9 mm 2,5-16 mm 2 25 409 347

Cu 1 “ 33,7 mm 2,5-16 mm 2 25 409 107

Jordingsrørbøjle BS

408 014 026018 152 0.066 25 Stk. 3.25

408 038 026025 152 0.069 25 Stk. 3.40

Til408 012anvendelse 026032 152 0.076 25 Stk. 3.55 efter EN 62305-3

408 034 026049 152 0.077 25 Stk. 3.90

408 100 026056 152 0.085 25 Stk. 4.10

408 114 026063 152 0.094 25 Stk. 4.25

408 112 026070 152 0.111 25 Stk. 4.50

Tilslutningsledertværsnit 4-25 mm 2

Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

ZG 1/4 “ 13,5 mm 25 408 014

ZG 3/8 “ 17,2 mm 25 408 038

ZG 1/2 “ 21,3 mm 25 408 012

ZG 3/4 “ 26,9 mm 25 408 034

ZG 1 “ 33,7 mm 25 408 100

ZG 1 1/4 “ 42,4 mm 25 408 114

ZG 1 1/2 “ 48,3 mm 25 408 112

407 012 026100 152 0.432 10 Stk. 13.30

407 034 026117 152 0.443 10 Stk. 13.50

407 100 026124 152 0.457 10 Stk. 14.00

407 114 026131 152 0.480 10 Stk. 15.00

407 112 026148 152 0.502 10 Stk. 14.70

407 200 026162 152 0.556 10 Stk. 17.00

Tilslutning for Ø 4-10 mm eller ledertværsnit max. 70

mm 2 Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

TG / St/tZn 1/2 “ 21,3 mm 10 407 012

TG / St/tZn 3/4 “ 26,9 mm 10 407 034

TG / St/tZn 1 “ 33,7 mm 10 407 100

TG / St/tZn 1 1/4 “ 42,4 mm 10 407 114

TG / St/tZn 1 1/2 “ 48,3 mm 10 407 112

TG / St/tZn 2 “ 60,3 mm 10 407 200

410 038 026223 152 0.211 25 Stk. 3.15

410 012 026186 152 0.234 25 Stk. 3.35

410 034 026247 152 0.231 25 Stk. 3.60

410 100 026254 152 0.246 25 Stk. 3.65

410 114 026261 152 0.276 25 Stk. 3.85

410 112 026278 152 0.296 25 Stk. 3.95

410 134 026285 152 0.312 25 Stk. 4.30

410 200 026292 152 0.324 25 Stk. 4.45

410 212 026308 152 0.402 20 Stk. 4.70

410 300 026315 152 0.416 15 Stk. 4.95

St/tZn, materialetykkelse 3 mm

Tilslutning for fladleder med skrue og møtrik M10, for

Ø 7-10 mm med f.eks KS-forbinder (art.-nr. 301 000)

eller klemme med bolt (art.-nr. 390 150)

Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 3/8 “ 17,2 mm 25 410 038

St/tZn 1/2 “ 21,3 mm 25 410 012

St/tZn 3/4 “ 26,9 mm 25 410 034

St/tZn 1 “ 33,7 mm 25 410 100

St/tZn 1 1/4 “ 42,4 mm 25 410 114

St/tZn 1 1/2 “ 48,3 mm 25 410 112

St/tZn 1 3/4 “ 54,5 mm 25 410 134

St/tZn 2 “ 60,3 mm 25 410 200

St/tZn 2 1/2 “ 76,1 mm 20 410 212

St/tZn 3 “ 88,9 mm 15 410 300

410 309 081451 152 0.180 25 Stk. 5.30

410 319 081505 152 0.188 25 Stk. 5.60

410 329 081512 152 0.192 25 Stk. 5.90

410 339 081550 152 0.206 25 Stk. 6.25

410 349 081604 152 0.232 25 Stk. 6.75

410 359 081468 152 0.248 25 Stk. 6.85

410 369 081529 152 0.260 25 Stk. 7.50

410 379 081475 152 0.272 25 Stk. 7.85

410 389 081482 152 0.315 20 Stk. 8.55

410 399 081499 152 0.360 15 Stk. 9.35

NIRO (A2), materialetykkelse 2,5 mm

Tilslutning for fl. med skrue og møtrik M10, for

Ø 7-10 mm f.eks KS-forbinder art.-nr. 301 000 eller

klemme med bolt (art.-nr. 390 150)))

Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 3/8 “ 17,2 mm 25 410 309

NIRO (A2) 1/2 “ 21,3 mm 25 410 319

NIRO (A2) 3/4 “ 26,9 mm 25 410 329

NIRO (A2) 1 “ 33,7 mm 25 410 339

NIRO (A2) 1 1/4 “ 42,4 mm 25 410 349

NIRO (A2) 1 1/2 “ 48,3 mm 25 410 359

NIRO (A2) 1 3/4 “ 54,5 mm 25 410 369

NIRO (A2) 2 “ 60,3 mm 25 410 379

NIRO (A2) 2 1/2 “ 76,1 mm 20 410 389

NIRO (A2) 3 “ 88,9 mm 15 410 399

Potentialudligning

Antenne-rørspændebånd

540 103 101302 152 0.119 10 Stk. 6.10

540 100 094109 152 0.133 10 Stk. 6.60

For tilslutning til antennerør med trinløst justerbart

spændebånd

Med 1 eller 2 ledertilslutninger og ubrudt kabel

Tilslutning for 1 leder Ø 10 mm, 1 eller 2 ledere Ø 6-8

mm hhv. 4-25 mm 2

Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 3/4 - 3 “ 26,9 - 88,9 mm 10 540 103

NIRO (A2) 3/4 - 6 “ 26,9 - 165 mm 10 540 100

540 110 094116 152 0.098 50 Stk. 4.00

Separat spændehoved, anvendes med spændebånd på

rulle (art.-nr. 540 901), tilslutning for 1 leder Ø 10 mm

eller 2 ledere Ø 6-8 mm hhv. 4-25 mm 2 Antal

Materiale stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 50 540 110

540 901 076525 152 0.000 1 Stk. 164.00

Spændebånd

Spændebånd på rulle (længde 100 m)

Mål

Antal

Materiale bånd (b x t) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 25 x 0,3 mm 1 540 901

BS-rørspændebånd

med kontaktspidser

Til udligning af rør med overfladebeskyttelse i lynbeskyttelsespotentialudligning

og potentialudligning.

Anvendelse ved overfladebehandling (f.eks lak,

pulverbelægning) op til en lagtykkelse på 0,2 mm.

Klemmeområde Antal

Materiale rør Ø stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 3/4 - 6 “ 26,9-165 mm 10 540 200

Rørspændebånd til Ex-områder

540 801 115460 152 0.490 1 Stk. 59.00

540 803 115477 152 0.565 1 Stk. 64.00

Til lynbeskyttelsespotentialudligning af rør i områder

med eksplosionsfare

Ex-zone 1 og 2 (gas, damp, tåge) og

Ex-zone 21 og 22 (støv)

Tilslutningsmuligheder:

– Rundleder af kobber med Ø 8 mm eller flertrådet

leder af kobber med tvæsnit 16-35 mm 2 med

pressekabelsko af E-Cu

– Fladleder af kobber med mindstemål 20 x 2,5 mm

med hul Ø 10,5 mm

Materiale Klemmeområde Antal

kontaktvinkel rør Ø stk. Art.-nr.

Cu/Sn 3/4 - 3 “ 26,9 - 88,9 mm 1 540 801 ny

Cu/Sn 3-1/2 “ 88,9 - 300 mm 1 540 803 ny

Separat spændehoved til anvendelse med spændebånd

på rulle (art.-nr. 540 901)

Materiale Klemmeområde Antal

kontaktvinkel rør Ø stk. Art.-nr.

Cu/Sn 3-1/2 “ max. 300 mm 1 540 810 ny

540 901 076525 152 0.000 1 Stk. 164.00

Spændebånd

Spændebånd på rulle (længde 100 m)

Mål

Antal

Materiale bånd (b x t) stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 25 x 0,3 mm 1 540 901

Yderligere anvisninger findes i montagevejledning nr. 1599.

www.dehn.de 73


Potentialudligning

Potentialudligning

Rørbøjle til nedløbsrør

100 022805 144 0.137 50 Stk. 3.05

120 022829 144 0.160 50 Stk. 3.20

Til420 107forbindelse 045828 144 0.157 50 Stk. 7.45 af ledere på nedløbsrør

420 127 045804 144 0.186 50 Stk. 8.65

Til fast rørdiameter

Klemmeomr. Hul Antal

Materiale rør Ø Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 100 mm 11 mm 50 420 100

St/tZn 120 mm 11 mm 50 420 120

Cu 100 mm 11 mm 50 420 107

Cu 120 mm 11 mm 50 420 127

423 010 054325 144 0.113 50 Stk. 1.95

423 011 054332 144 0.048 50 Stk. 1.85

423 017 054349 144 0.118 50 Stk. 4.15

423 019 054356 144 0.109 50 Stk. 2.95

423 020 054288 144 0.137 50 Stk. 2.10

423 021 054295 144 0.061 50 Stk. 2.10

423 027 054301 144 0.155 50 Stk. 5.30

423 029 054318 144 0.150 50 Stk. 3.75

Type RV justerbar, med ekstra drejemodhold for fastgørelsesskrue

og markering

Klemmeomr. Hul Antal

Materiale rør Ø Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 60 - 100 mm 10,5 mm 50 423 010

Al 60 - 100 mm 10,5 mm 50 423 011

Cu 60 - 100 mm 10,5 mm 50 423 017

NIRO (A2) 60 - 100 mm 10,5 mm 50 423 019

St/tZn 60 - 150 mm 10,5 mm 50 423 020

Al 60 - 150 mm 10,5 mm 50 423 021

Cu 60 - 150 mm 10,5 mm 50 423 027

NIRO (A2) 60 - 150 mm 10,5 mm 50 423 029

423 200 030961 144 0.246 1 Stk. 4.35

423 207 030978 144 0.281 1 Stk. 10.20

423 209 091214 144 0.242 1 Stk. 8.70

Type PV justerbar, til valgfri tværsnitsform, med hul Ø 11

mm

Klemmeomr. Hul Antal

Materiale rør Ø Ø stk. Art.-nr.

St/tZn op til 200 mm 800 mm 1 423 200

Cu op til 200 mm 800 mm 1 423 207

NIRO (A2) op til 200 mm 800 mm 1 423 209

Rørbøjle til tagunderstøtning

410 212 026308 152 0.000 20 Stk. 4.70

410 300 026315 152 0.000 15 Stk. 4.95

For tilslutning af gnistgab til tagunderstøtning

Klemmeområde Hul Antal

Materiale rør Ø Ø stk. Art.-nr.

St/tZn 2 ½ “ 76,1 mm 11 mm 20 410 212

St/tZn 3 “ 88,9 mm 11 mm 15 410 300

Jordingstang

546 025 004023 361 0.177 1 Stk. 25.65

546 002 004016 361 0.177 1 Stk. 33.25

For tilslutning til tankvogne, fly og lignende.

Til afledning af statisk elektricitet

Egnet til anvendelse i områder med eksplosionsfare

Messingklemme med stålspidser og kontaktbøjle af kobber,

længde 140 mm

Tilslutning: Fladhovedskrue med slidse elller medfølgende

pressekabelsko 25 mm 2 – M6 (Cu/Sn)

Materiale Klemme- Tilslutnings- Antal

tang område skrue stk. Art.-nr.

St/Zn Ø -6 / fl. -13mm M6x12 mm 1 546 025

NIRO (A2) Ø -16 / fl. -13mm M6x12 mm 1 546 002

!

!

!

Fladbåndsholder / skinneholder

med trykstykke

277 230 110984 154 0.120 25 Stk. 4.00

277 237 110991 154 0.126 25 Stk. 8.40

Til277 239vægmontage 111004 154 0.116 25 Stk. 6.95 med skrue M8

for fladbånd / skinne op til 11 mm og Ø 6-10 mm.

Vægafstand 11 mm

LH Befæstigelses- Materiale Antal

materiale langhul skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 230

Cu 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 237

NIRO (A2) 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 239

277 240 022577 154 0.152 25 Stk. 5.25

Vægafstand 15 mm

LH Befæstigelses- Materiale Antal

materiale langhul skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 7x15 mm NIRO (A2) 25 277 240

Lederholder

277 130 022669 132 0.021 50 Stk. 2.25

Isoleret lederholder

Til opsætning af rund- og fladledere til potentialudligning

f.eks. i trafostationer, EDB-rum

LH

Antal

Materiale Ø / fl. stk. Art.-nr.

Kunststof 6-13 / 30x4 mm 50 277 130

Tilslutningsklemme

563 169 104839 154 0.075 50 Stk. 4.05

For universel tilslutning til fladbånd / skinne / rundleder

ved St/tZn, kobber eller rustfrit stål (NIRO)

LH Tilslutnings- Antal

Materiale Ø / fl. tværsnit stk. Art.-nr.

NIRO (A2) 8-10/3-11x30mm 2,5-95 mm 2 50 563 169

Krydsstykke

til forbindelse over jord

314 300 096400 141 0.120 50 Stk. 2.55

314 307 096417 141 0.132 50 Stk. 5.65

Til forbindelse af ledere, i kryds eller T-arrangement

Uden mellemplade

Materiale Klemmeomr. mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 314 300

Cu 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 314 307

Med mellemplade

Materiale Klemmeomr. mm Antal

klemme Ø / Ø Ø / fl. fl. / fl. stk. Art.-nr.

St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 314 310

546 000 019959 361 0.465 1 Stk. 43.00

546 001 019973 361 0.470 1 Stk. 54.00

Messingklemme uden stålspidser, med kontaktbøjle af

kobber, længde 205 mm

Tilslutning: Gevindbolt med møtrik

Materiale Klemme- Tilslutnings- Antal

tang område møtrik stk. Art.-nr.

St/Zn Ø -55 / Fl -45 mm M10 1 546 000

NIRO (A2) Ø -55 / Fl -45 mm M10 1 546 001

Yderligere anvisninger findes i vejledning nr. 1530.

74

Udgående produkt !

www.dehn.de


Værktøj og tilbehør

Trådretter

597 004 027701 162 6.157 1 Stk. 535.00

Til udretning af rundledere af forskellige materialer

(halvhård)

5 retteruller, med håndgreb

Tråd Materiale Antal

Materiale Ø ruller stk. Art.-nr.

St/tZn 7 - 10 mm TG/Zn 1 597 004

597 005 027718 162 16.900 1 Stk. 920.00

10 retteruller, med håndgreb

Tråd Materiale Antal

Materiale Ø ruller stk. Art.-nr.

St/tZn 7 - 10 mm TG/Zn 1 597 005

597 003 027725 162 30.440 1 Stk. 1290.00

10 retteruller, med treben til stationær opstilling

Tråd Materiale Antal

Materiale Ø ruller stk. Art.-nr.

St/tZn 7 - 10 mm TG/Zn 1 597 003

597 006 029606 162 42.800 1 Stk. 2010.00

10 retteruller, transportabel med gummihjul, med afrulningstromle,

mulighed for forarbejdning af ringe (St/tZn

og Al) med indvendig diameter 450 - 800 mm og ringbredde

op til 150 mm

Også egnet til afrulning af båndstål

Tråd Materiale Antal

Materiale Ø ruller stk. Art.-nr.

St/tZn 7 - 10 mm TG/Zn 1 597 006

Rettejern

596 000 046528 162 0.623 5 Stk. 37.25

Til bøjning og udretning af ledere

Lige

Anvendelse

Antal

Materiale Ø / fl. Længde stk. Art.-nr.

St/bruneret 8 - 10 / - 4 mm 260 mm 5 596 000

Bøjet, med 10 mm skruenøgle

Anvendelse

Antal

Materiale Ø / fl. Længde stk. Art.-nr.

St/bruneret 8 mm 260 mm 5 595 000

Værktøj og tilbehør

Hammerslæde

600 035 033436 343 6.976 1 Stk. 845.00

Til vibrationshammer af nedenstående fabrikaterer

Wacker: BH 23, BHF 30, EH 23/230 og EH 22/400

Antal

Materiale Fabrikat stk. Art.-nr.

St/tZn Wacker 1 600 035

600 029 026803 343 5.706 1 Stk. 845.00

Atlas Copco: Cobra Combi

Antal

Materiale Fabrikat stk. Art.-nr.

St/tZn Atlas Copco 1 600 029

600 050 052260 343 7.313 1 Stk. 845.00

Bosch: GSH 27

Antal

Materiale Fabrikat stk. Art.-nr.

St/tZn Bosch 1 600 050

Hammerindsats

005 027039 343 1.065 1 Stk. 169.00

007 027084 343 1.080 1 Stk. 187.00

Til620 008neddrivning 066151 343 1.442 1 Stk. 187.00 af jordspyd med vibrationshammer

620 019 027008 343 1.975 1 Stk. 187.00

620 029 066113 343 1.432 1 Stk. 187.00

Udførelse til Jordspyd Ø 20 mm, Type S + Z + AZ

Til

Antal

Materiale fabrikat Spændvidde stk. Art.-nr.

St/blank Wacker Rund Ø27x80 mm 1 620 005

St/blank Atlas Copco Sekskant SW22x108 mm 1 620 007

St/blank Atlas Copco Sekskant SW25x108 mm 1 620 008

St/blank Atlas Copco Sekskant SW28x160 mm 1 620 019

St/blank Bosch Sekskant SW28 (1 1/8’’) 1 620 029

625 005 027046 343 1.045 1 Stk. 169.50

625 007 027091 343 1.063 1 Stk. 187.00

625 008 066144 343 1.407 1 Stk. 187.00

625 019 027015 343 1.940 1 Stk. 187.00

625 029 066120 343 1.408 1 Stk. 187.00

Udførelse til jordspyd Ø 25 mm, type S + Z

Til

Antal

Materiale fabrikat Spændvidde stk. Art.-nr.

St/blank Wacker Rund Ø27x80 mm 1 625 005

St/blank Atlas Copco Sekskant SW22x108 mm 1 625 007

St/blank Atlas Copco Sekskant SW25x108 mm 1 625 008

St/blank Atlas Copco Sekskant SW28x160 mm 1 625 019

St/blank Bosch Sekskant SW28 (1 1/8’’) 1 625 029

Krydsnøgle

572 000 021723 162 0.198 1 Stk. 19.85

Antal

Materiale Nøglestørrelser stk. Art.-nr.

St/bruneret 10, 13, 17, 19 mm 1 572 000

620 009 118119 343 2.800 1 Stk. Anfrage

Massiv udførelse til jordspyd Ø 20 mm, type S + Z

Til

Antal

Materiale fabrikat Spændvidde stk. Art.-nr.

St/blank Wacker Rund Ø27x80 mm 1 620 009 ny

Hammerstillads

600 003 026957 343 34.900 1 Stk. 3500.00

Til neddrivning af jordspyd længde 1 m eller 1,5 m

med vibrationshammer

Antal

Materiale Højde stk. Art.-nr.

St/tZn 2550 mm 1 600 003

625 009 118126 343 2.800 1 Stk. Anfrage

Massiv udførelse til jordspyd Ø 25 mm, type S + Z

Til

Antal

Materiale fabrikat Spændvidde Stk. Art.-nr.

St/blank Wacker Rund Ø27x80 mm 1 625 009 ny

Udførelse til andre hamre på forespørgsel.

Udførelse hammerindsats specielt til jordspyd D=20 mm af NIRO til

fabrikat Wacker art.-nr. 620 005/S Id.-nr. 046377 på forespørgsel.

Anvisninger vedrørende brug af hammerstillads findes i brugervejledning

(med reservedelsliste) nr. 1171.

Hammerindsats til jordingsrør

649 005 119437 343 0.000 1 Stk. Anfrage

Til neddrivning af jordspyd med vibrationshammer

Udførelse til jordingsrør Ø 25 mm NIRO (A4) og Ø 27 mm

St/tZn

Hammer fabrikat Wacker

Til

Antal

Materiale fabrikat Spændvidde stk. Art.-nr.

St/blank Wacker Rund Ø27x80 mm 1 649 005 ny

649 007 119444 343 0.000 1 Stk. Anfrage

Udførelse til jordingsrør Ø 25 mm NIRO (A4) og Ø 27 mm

St/tZn

Hammer Atlas Copco

Til

Antal

Materiale fabrikat Spændvidde stk. Art.-nr.

St/blank Atlas Copco Sekskant SW22x108mm 1 649 007 ny

Udførelse til andre hamre på forespørgsel.

www.dehn.de 75


Værktøj og tilbehør

Slaghoved

620 002 066052 343 0.856 1 Stk. 91.00

625 002 095380 343 0.810 1 Stk. 91.50

Til manuel neddrivning af jordspyd

Til

Antal

Materiale jordspyd stk. Art.-nr.

St/blank Typer S + Z + AZ (Ø20 mm) 1 620 002

St/blank Typer S + Z (Ø25 mm) 1 625 002

Værktøj og tilbehør

Jordmåleinstrument

HANDY GEO

Automatisk valg af måleområde. Test af hjælpespyd

og måling af jordmodstand

Kapslings- Mål Antal

materiale (l x b x t) stk. Art.-nr.

Kunststof 216 x 113 x 54 mm 1 578 350

Korrosionsbånd

556 125 028517 161 0.700 24 Stk. 10.90

556 130 028524 161 1.440 12 Stk. 21.30

Til omvikling af forbindelser over og under jord

Til anvendelse i jord

På rulle 10 m lang

UV-stabiliseret

Antal

Materiale Bredde stk. Art.-nr.

Petrolat 50 mm 24 556 125

Petrolat 100 mm 12 556 130

Krympeslange

554 011 030756 161 0.046 1 M 6.50

Til rund- og fladledere, f.eks ved udføring fra beton

eller fra jordopføringer i gulv

Anvendelse Antal

Materiale Farve Størrelse Ø / fl. m Art.-nr.

DERAY 1 1“ 16 / 30 mm 1 554 011

Specialmaling

for korrosionsbeskyttelse

559 010 021075 161 1.077 1 Stk. 37.80

559 011 021082 161 1.070 1 Stk. 37.80

Til lynaflederdele og ledere, vejrbestandig

Antal

Farve Indhold stk. Art.-nr.

1 0,75 liter 1 559 010

1 0,75 liter 1 559 011

Hårdtskumspladedyvel

200 600 098220 161 0.004 50 Stk. 1.55

Til fastgørelse af leder- og stangholdere i isoleringsplader.

Fastgøres med M5 umbraco eller stjerneskruetrækker

str. 5 (anvend medfølgende adapter)

Montage med træskrue Ø 4,5 mm

Kort udførelse

Isolerings- Forankringsdybde Antal

Materiale tykkelse længde stk. Art.-nr.

PA 60 mm 50 mm 50 200 600

Jordmåleinstrument GEOHM C

578 110 096974 351 1.200 1 Stk. 1480.00

Til måling af jordmodstand og specifik jordmodstand.

Automatisk valg af måleområde. Test af

hjælpespyd.

Kapslings- Mål Antal

materiale (l x b x t) stk. Art.-nr.

Kunststof 275 x 140 x 65 mm 1 578 110

Jordingsprøvetang CA 6412

578 360 096967 351 0.960 1 Stk. 2695.00

Anvendes til jordsløjfemåling

Automatisk valg af måleområde

Kapslings- Mål Antal

materiale (l x b x t) stk. Art.-nr.

Kunststof 235 x 100 x 55 mm 1 578 360

Gennemgangstester EP4

578 370 110953 351 0.337 1 Stk. 555.00

For måling af modstand. Tester f.eks indfangningsanlæg,

nedledere, fundamentsjord, ringjord,

potentialudligning. Måler med en prøvestrøm på

200 mA.

Kapslings- Mål Antal

materiale (l x b x t) stk. Art.-nr.

Kunststof 230 x 60 x 40 mm 1 578 370

Yderligere anvisninger findes i betjeningsvejledning nr. 1567.

Læderkuffert

med måletilbehør til gennemgangstester

582 620 110960 352 3.773 1 Stk. 245.00

Til opbevaring af gennemgangstester og måletilbehør.

Indhold i kuffert:

– 2 trådspoler med håndtag og 50 m blå måleledning

– 1 måleledning 0,75 mm 2 , 3 m lang, sort, med

bananstik i begge ender

– 1 prøveklemme, klemmeområde op til ½”

Mål

Antal

Materiale (l x b x h) stk. Art.-nr.

Kunstlæder 370 x 130 x 220 mm 1 582 620

76

Lang udførelse

Isolerings- Forankringsdybde Antal

Materiale tykkelse længde stk. Art.-nr.

PA 100 mm 85 mm 50 200 601

Yderligere anvisninger findes i montagevejledning nr. 1459.

Træskrue

med gevindhoved

528 850 020955 161 0.015 100 Stk. 0.60

528 870 020962 161 0.022 100 Stk. 0.69

Skrue til fastgørelse af lederholdere med indvendigt

gevind

Antal

Materiale Gevind Længde stk. Art.-nr.

St/Zn M8 50 mm 100 528 850

St/Zn M8 70 mm 100 528 870

Jordingsmålekuffert læder

582 600 034730 352 8.407 1 Stk. 545.00

Kompakt udførelse af kunstlæder med måletilbehør.

Kuffertens forreste væg kan klappes ned, så værktøj

og instrumenter er lette at få fat i.

Indhold af målekuffert:

– 1 trådspole med håndtag og 25 m rød måleledning.

– 1 trådspole med håndtag og 50 m blå måleledning

– 2 jordbor, 350 mm

– 2 måleledninger 0,75 mm 2 , 3 m lang, sort, bananstik

i begge ender (forbindelse jordingsanlæg

– jordingsmåleinstrument)

– 1 måleledning 0,75 mm 2 , 0,5 m lang, rød, bananstik

i begge ender –1 måleledning 0,75 mm 2 , 0,5

m lang, blå, bananstik i begge ender (forbindelse

trådspole – jordbor)

– 1 prøveklemme, klemmeområde – ½”

Mål

Antal

Materiale (l x b x h) stk. Art.-nr.

Kunstlæder 400 x 200 x 240 mm 1 582 600

www.dehn.de


Værktøj og tilbehør

Tilbehør, jordingsmålekuffert læder

587 460 035263 353 0.398 1 Stk. 46.00

Jordbor

Til strøm- eller måleelektrode ved måling af jord- og

specifik modstand

Med boring til måleledningens bananstik.

Antal

Tilslutning Materiale Længde stk. Art.-nr.

f M5 TG/Zn 350 mm 1 587 460

588 000 027404 353 0.100 1 Stk. 15.20

589 000 027411 353 0.292 1 Stk. 21.30

Prøveklemme

Til jordmåling

Klemme- Klemme- Antal

Materiale område spindel stk. Art.-nr.

TG/tZn op til 1/2 “ M8 1 588 000

TG/tZn op til 1 1/4 “ M10 1 589 000

585 010 029620 353 0.201 1 Stk. 28.00

Trådspole

Uden måleledning

Målelednings- Antal

Materiale Bredde længde stk. Art.-nr.

Kunststof 40 mm 0 m 1 585 010

Trådspole

Leveres med rød eller blå måleledning, angiv farve ved

bestilling

Målelednings- Antal

Materiale Bredde længde stk. Art.-nr.

Kunststof 40 mm 25 m 1 585 025

Trådspole

Leveres med rød eller blå måleledning, angiv farve ved

bestilling

Målelednings- Antal

Materiale Bredde længde stk. Art.-nr.

Kunststof 40 mm 50 m 1 585 050

Trådspole

Uden måleledning

Målelednings- Antal

Materiale Bredde længde stk. Art.-nr.

Kunststof 80 mm 0 m 1 585 200

Trådspole

Leveres med rød eller blå måleledning, angiv farve ved

bestilling

Målelednings- Antal

Materiale Bredde længde stk. Art.-nr.

Kunststof 80 mm 100 m 1 585 210

545 000 027367 353 0.010 1 M 0.60

Måleledning

Leveres separat i blå eller rød, angiv farve ved bestilling

Antal

Materiale Tværsnit Længde m Art.-nr.

Cu 0,75 mm 2 100 m 1 545 000

Lynstrømstæller

910 001 027343 461 0.485 1 Stk. 429.00

910 007 027350 461 0.496 1 Stk. 435.00

Til digital registrering af stødstrøm ved lynpåvirkning.

Materiale Gennemførings

Antal

stang stang Ø Tælleværk stk. Art.-nr.

St/tZn 8 mm 0 - 99 1 910 001

Cu 8 mm 0 - 99 1 910 007

Jordingsmateriel

Jordingsledning, åbne kabelsko

410 040 028630 371 0.550 1 Stk. 63.75

371 0.670 1 Stk. 73.15

371 0.790 1 Stk. 82.20

371 0.910 1 Stk. 92.80

371 1.270 1 Stk. 127.00

1.750 1 Stk.

1.870 1 Stk.

2.470 1 Stk.

3.670 1 Stk. 003 028722 371 0.105 1 Stk. 18.45

005 028715 371 0.130 1 Stk. 20.40

Af410 006højfleksibel 028708 371 0.140 1 Stk. 21.25 kobberledning, frostbestandig

410 010 028692 371 0.190 1 Stk. 25.00

410 015 028685 371 0.250 1 Stk. 36.00

410 020 028678 371 0.310 1 Stk. 40.45

410 025 028661 371 0.370 1 Stk. 46.15

410 030 028654 371 0.438 1 Stk. 51.00

Kabelsko 410 035 028647 371 0.4902x 1 Stk. åben, 57.00 2x M8 / M10

410 050 028623

410 060 028616

410 070 028609

Leder- 410 099 028593

410 140 028586

Kabelsko Antal

371

410 150 028579 371

410 199 028562 371

tværsnit 410 299 028555 371

173.00

184.00

242.00

356.00 Længde åben stk. Art.-nr.

10 mm 2 0,35 m 2x M8 / M10 1 410 003

10 mm 2 0,55 m 2x M8 / M10 1 410 005

10 mm 2 0,65 m 2x M8 / M10 1 410 006

10 mm 2 1,05 m 2x M8 / M10 1 410 010

10 mm 2 1,55 m 2x M8 / M10 1 410 015

10 mm 2 2,05 m 2x M8 / M10 1 410 020

10 mm 2 2,55 m 2x M8 / M10 1 410 025

10 mm 2 3,05 m 2x M8 / M10 1 410 030

10 mm 2 3,55 m 2x M8 / M10 1 410 035

10 mm 2 4,05 m 2x M8 / M10 1 410 040

10 mm 2 5,05 m 2x M8 / M10 1 410 050

10 mm 2 6,05 m 2x M8 / M10 1 410 060

10 mm 2 7,05 m 2x M8 / M10 1 410 070

10 mm 2 10,0 m 2x M8 / M10 1 410 099

10 mm 2 14,0 m 2x M8 / M10 1 410 140

10 mm 2 15,0 m 2x M8 / M10 1 410 150

10 mm 2 20,0 m 2x M8 / M10 1 410 199

10 mm 2 30,0 m 2x M8 / M10 1 410 299

410 603 029330 371 0.100 1 Stk. 18.40

410 605 029347 371 0.120 1 Stk. 20.50

410 610 029354 371 0.185 1 Stk. 24.90

410 615 029361 371 0.245 1 Stk. 35.65

410 620 029378 371 0.305 1 Stk. 40.10

410 625 029385 371 0.365 1 Stk. 44.40

410 630 029392 371 0.425 1 Stk. 48.85

Kabelsko 2x åben, 1x M8 / M10 og 1x M5 / M6

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben stk. Art.-nr.

10 mm 2 0,35 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 410 603

10 mm 2 0,55 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 410 605

10 mm 2 1,05 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 410 610

10 mm 2 1,55 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 410 615

10 mm 2 2,05 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 410 620

10 mm 2 2,55 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 410 625

10 mm 2 3,05 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 410 630

416 003 028937 371 0.126 1 Stk. 19.25

416 005 028920 371 0.165 1 Stk. 21.70

416 006 028913 371 0.183 1 Stk. 23.05

416 010 028906 371 0.262 1 Stk. 29.60

416 015 028890 371 0.355 1 Stk. 41.05

416 020 028883 371 0.460 1 Stk. 47.20

416 025 028876 371 0.545 1 Stk. 53.50

416 030 028869 371 0.650 1 Stk. 59.60

416 035 028852 371 0.748 1 Stk. 65.85

416 040 028845 371 0.830 1 Stk. 72.25

416 050 028838 371 1.039 1 Stk. 84.50

416 060 028821 371 1.210 1 Stk. 94.50

416 070 028814 371 1.400 1 Stk. 108.00

416 080 028807 371 1.590 1 Stk. 120.00

416 100 042933 371 2.010 1 Stk. 145.00

416 120 028791 371 2.350 1 Stk. 166.00

416 140 028784 371 2.730 1 Stk. 192.00

416 150 028777 371 3.010 1 Stk. 205.00

416 200 028760 371 3.950 1 Stk. 263.00

416 220 028753 371 4.250 1 Stk. 295.00

416 280 028746 371 5.390 1 Stk. 363.00

416 300 028739 371 5.940 1 Stk. 384.00

Kabelsko 2x åben, 2x M8 / M10

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben stk. Art.-nr.

16 mm 2 0,35 m 2x M8 / M10 1 416 003

16 mm 2 0,55 m 2x M8 / M10 1 416 005

16 mm 2 0,65 m 2x M8 / M10 1 416 006

16 mm 2 1,05 m 2x M8 / M10 1 416 010

16 mm 2 1,55 m 2x M8 / M10 1 416 015

16 mm 2 2,05 m 2x M8 / M10 1 416 020

16 mm 2 2,55 m 2x M8 / M10 1 416 025

16 mm 2 3,05 m 2x M8 / M10 1 416 030

16 mm 2 3,55 m 2x M8 / M10 1 416 035

16 mm 2 4,05 m 2x M8 / M10 1 416 040

16 mm 2 5,05 m 2x M8 / M10 1 416 050

16 mm 2 6,05 m 2x M8 / M10 1 416 060

16 mm 2 7,05 m 2x M8 / M10 1 416 070

16 mm 2 8,05 m 2x M8 / M10 1 416 080

16 mm 2 10,05 m 2x M8 / M10 1 416 100

16 mm 2 12,05 m 2x M8 / M10 1 416 120

16 mm 2 14,05 m 2x M8 / M10 1 416 140

16 mm 2 15,05 m 2x M8 / M10 1 416 150

16 mm 2 20,05 m 2x M8 / M10 1 416 200

16 mm 2 22,05 m 2x M8 / M10 1 416 220

16 mm 2 28,05 m 2x M8 / M10 1 416 280

16 mm 2 30,03 m 2x M8 / M10 1 416 300

Kabelsko 2x åben, 1x M8 / M10 og 1x M5 / M6

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben stk. Art.-nr.

16 mm 2 1,55 m 1xM8/M10 1xM5/M6 1 416 516

Yderligere anvisninger om anvendelse findes i vejledning nr. 1133.

www.dehn.de 77


Jordingsmateriel

Jordingsmateriel

417 005 031982 371 0.168 1 Stk. 22.00

417 010 031975 371 0.259 1 Stk. 29.20

417 015 031968 371 0.353 1 Stk. 36.50

417 020 031951 371 0.447 1 Stk. 41.60

417 030 031944 371 0.635 1 Stk. 50.45

417 050 031937 371 1.010 1 Stk. 71.00

417 100 031920 371 1.951 1 Stk. 127.00

417 115 031913 371 2.891 1 Stk. 183.00

417 120 031906 371 3.831 1 Stk. 239.00

417 125 031890 371 4.771 1 Stk. 295.00

417 130 031883 371 5.711 1 Stk. 350.00

417 150 031876 371 9.471 1 Stk. 575.00

Kabelsko 2x åben, 2x M8 / M10

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben stk. Art.-nr.

16 mm 2 0,55 m 2x M8 / M10 1 417 005

16 mm 2 1,05 m 2x M8 / M10 1 417 010

16 mm 2 1,55 m 2x M8 / M10 1 417 015

16 mm 2 2,05 m 2x M8 / M10 1 417 020

16 mm 2 3,05 m 2x M8 / M10 1 417 030

16 mm 2 5,05 m 2x M8 / M10 1 417 050

16 mm 2 10,05 m 2x M8 / M10 1 417 100

16 mm 2 15,05 m 2x M8 / M10 1 417 115

16 mm 2 20,05 m 2x M8 / M10 1 417 120

16 mm 2 25,05 m 2x M8 / M10 1 417 125

16 mm 2 30,05 m 2x M8 / M10 1 417 130

16 mm 2 50,05 m 2x M8 / M10 1 417 150

416 403 029286 371 0.130 1 Stk. 19.10

416 410 032422 371 0.265 1 Stk. 29.50

416 416 032453 371 0.364 1 Stk. 40.70

416 421 036116 371 0.461 1 Stk. 47.00

416 426 032477 371 0.558 1 Stk. 53.00

416 431 032491 371 0.655 1 Stk. 58.85

416 441 032514 371 0.849 1 Stk. 71.25

416 451 032538 371 1.043 1 Stk. 84.15

Kabelsko 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10

Leder- Kabelsko Kabelsko Antal

Tværsnit Længde åben lukket stk. Art.-nr.

16 mm 2 0,35 m M8 / M10 M10 1 416 403

16 mm 2 1,05 m M8 / M10 M10 1 416 410

16 mm 2 1,55 m M8 / M10 M10 1 416 416

16 mm 2 2,05 m M8 / M10 M10 1 416 421

16 mm 2 2,55 m M8 / M10 M10 1 416 426

16 mm 2 3,05 m M8 / M10 M10 1 416 431

16 mm 2 4,05 m M8 / M10 M10 1 416 441

16 mm 2 5,05 m M8 / M10 M10 1 416 451

Jordingsledning, lukkede kabelsko

Jordingsledning, åben / lukket

kabelsko

410 503 029408 371 0.099 1 Stk. 18.15

410 506 029415 371 0.115 1 Stk. 20.20

Af410 510højfleksibel 029422 371 0.185 1 Stk. 25.30 kobberledning, frostbestandig

410 515 029439 371 0.245 1 Stk. 35.50

410 520 029446 371 0.305 1 Stk. 39.90

410 525 029453 371 0.365 1 Stk. 44.10

410 530 029460 371 0.425 1 Stk. 48.25

Kabelsko 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8

Leder- Kabelsko Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben lukket stk. Art.-nr.

10 mm 2 0,35 m M5 / M6 M8 1 410 503

10 mm 2 0,65 m M5 / M6 M8 1 410 506

10 mm 2 1,05 m M5 / M6 M8 1 410 510

10 mm 2 1,55 m M5 / M6 M8 1 410 515

10 mm 2 2,05 m M5 / M6 M8 1 410 520

10 mm 2 2,55 m M5 / M6 M8 1 410 525

10 mm 2 3,05 m M5 / M6 M8 1 410 530

410 401 029200 371 0.090 1 Stk. 18.00

410 403 029194 371 0.109 1 Stk. 18.45

410 404 029187 371 0.122 1 Stk. 19.50

410 450 029170 371 0.135 1 Stk. 20.50

410 406 029163 371 0.147 1 Stk. 21.50

410 411 029156 371 0.197 1 Stk. 24.90

410 415 029149 371 0.261 1 Stk. 35.65

410 420 029132 371 0.315 1 Stk. 40.10

410 425 029125 371 0.385 1 Stk. 44.40

410 430 029118 371 0.445 1 Stk. 48.85

Kabelsko 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8

Leder- Kabelsko Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben lukket stk. Art.-nr.

10 mm 2 0,20 m M8 / M10 M8 1 410 401

10 mm 2 0,35 m M8 / M10 M8 1 410 403

10 mm 2 0,45 m M8 / M10 M8 1 410 404

10 mm 2 0,55 m M8 / M10 M8 1 410 450

10 mm 2 0,65 m M8 / M10 M8 1 410 406

10 mm 2 1,05 m M8 / M10 M8 1 410 411

10 mm 2 1,55 m M8 / M10 M8 1 410 415

10 mm 2 2,05 m M8 / M10 M8 1 410 420

10 mm 2 2,55 m M8 / M10 M8 1 410 425

10 mm 2 3,05 m M8 / M10 M8 1 410 430

410 413 029279 371 0.110 1 Stk. 18.40

410 405 029262 371 0.130 1 Stk. 20.50

410 407 029255 371 0.145 1 Stk. 21.50

410 410 029248 371 0.190 1 Stk. 24.90

410 416 029231 371 0.250 1 Stk. 35.65

410 421 029224 371 0.310 1 Stk. 40.10

410 426 029217 371 0.370 1 Stk. 44.40

410 431 029590 371 0.430 1 Stk. 48.85

Kabelsko 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10

Leder- Kabelsko Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben lukket stk. Art.-nr.

10 mm 2 0,35 m M8 / M10 M10 1 410 413

10 mm 2 0,55 m M8 / M10 M10 1 410 405

10 mm 2 0,65 m M8 / M10 M10 1 410 407

10 mm 2 1,05 m M8 / M10 M10 1 410 410

10 mm 2 1,55 m M8 / M10 M10 1 410 416

10 mm 2 2,05 m M8 / M10 M10 1 410 421

10 mm 2 2,55 m M8 / M10 M10 1 410 426

10 mm 2 3,05 m M8 / M10 M10 1 410 431

Kabelsko 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8

Leder- Kabelsko Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben lukket stk. Art.-nr.

16 mm 2 0,55 m M5 / M6 M8 1 416 505

410 903 029033 371 0.110 1 Stk. 18.40

410 905 029040 371 0.135 1 Stk. 20.55

Af410 906højfleksibel 029057 371 0.145 1 Stk. 21.50 kobberledning, frostbestandig

410 910 029064 371 0.195 1 Stk. 24.90

410 915 029071 371 0.255 1 Stk. 35.65

410 920 029088 371 0.315 1 Stk. 40.10

410 925 029095 371 0.340 1 Stk. 44.40

410 930 029101 371 0.435 1 Stk. 48.90

Kabelsko 2x lukket, tværsnit 10 mm 2

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde lukket stk. Art.-nr.

10 mm 2 0,35 m 2x M10 1 410 903

10 mm 2 0,55 m 2x M10 1 410 905

10 mm 2 0,65 m 2x M10 1 410 906

10 mm 2 1,05 m 2x M10 1 410 910

10 mm 2 1,55 m 2x M10 1 410 915

10 mm 2 2,05 m 2x M10 1 410 920

10 mm 2 2,55 m 2x M10 1 410 925

10 mm 2 3,05 m 2x M10 1 410 930

416 903 028944 371 0.132 1 Stk. 19.10

416 905 028951 371 0.170 1 Stk. 21.45

416 906 028968 371 0.190 1 Stk. 22.85

416 910 028975 371 0.265 1 Stk. 29.55

416 915 028982 371 0.365 1 Stk. 40.80

416 920 028999 371 0.455 1 Stk. 47.05

416 925 029002 371 0.550 1 Stk. 53.00

416 930 029019 371 0.645 1 Stk. 58.75

416 970 029026 371 1.405 1 Stk. 107.00

Kabelsko 2x lukket, tværsnit 16 mm 2

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde lukket stk. Art.-nr.

16 mm 2 0,35 m 2x M10 1 416 903

16 mm 2 0,55 m 2x M10 1 416 905

16 mm 2 0,65 m 2x M10 1 416 906

16 mm 2 1,05 m 2x M10 1 416 910

16 mm 2 1,55 m 2x M10 1 416 915

16 mm 2 2,05 m 2x M10 1 416 920

16 mm 2 2,55 m 2x M10 1 416 925

16 mm 2 3,05 m 2x M10 1 416 930

16 mm 2 7,05 m 2x M10 1 416 970

Jordingsledning kabelsko

åben / lukket og med stiftkabelsko

Kabelsko 1x åben med stiftkabelsko, tværsnit 10 mm 2

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben stk. Art.-nr.

10 mm 2 2,05 m M8 / M10 1 410 720

416 016 029484 371 0.320 1 Stk. 38.90

Kabelsko 1x åben med stiftkabelsko, tværsnit 16 mm 2

Leder- Kabelsko Antal .

tværsnit Længde åben stk Art.-nr

16 mm 2 1,55 m M8 / M10 1 416 016

410 606 029491 371 0.114 1 Stk. 19.40

416 411 032545 371 0.266 1 Stk. 29.50

416 415 032439 371 0.364 1 Stk. 40.70

416 420 032446 371 0.464 1 Stk. 47.00

416 425 032460 371 0.558 1 Stk. 53.00

416 430 032484 371 0.654 1 Stk. 58.85

416 440 032507 371 0.849 1 Stk. 71.25

416 450 032521 371 1.043 1 Stk. 84.15

Kabelsko 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8

Leder- Kabelsko Kabelsko Antal

tværsnit Længde åben lukket stk. Art.-nr.

16 mm 2 1,05 m M8 / M10 M8 1 416 411

16 mm 2 1,55 m M8 / M10 M8 1 416 415

16 mm 2 2,05 m M8 / M10 M8 1 416 420

16 mm 2 2,55 m M8 / M10 M8 1 416 425

16 mm 2 3,05 m M8 / M10 M8 1 416 430

16 mm 2 4,05 m M8 / M10 M8 1 416 440

16 mm 2 5,05 m M8 / M10 M8 1 416 450

Kabelsko 1x lukket med stiftkabelsko, tværsnit 10 mm 2

Leder- Kabelsko Antal

tværsnit Længde lukket stk. Art.-nr.

10 mm 2 0,65 m M8 1 410 606

78

www.dehn.de


Jordingsmateriel

Jordingsmateriel

Jordingskabelsko

444 006 029323 371 0.029 100 Stk. 4.30

Åben

Leder-

Antal

tværsnit Kabelsko Materiale stk. Art.-nr.

6 - 16 mm 2 M5 / M6 Cu/Sn 100 444 006

444 010 029316 371 0.033 100 Stk. 4.30

Åben

Leder-

Antal

tværsnit Kabelsko Materiale stk. Art.-nr.

6 - 16 mm 2 M8 / M10 Cu/Sn 100 444 010

444 008 029293 371 0.036 100 Stk. 4.30

Lukket

Leder-

Antal

tværsnit Kabelsko Materiale stk. Art.-nr.

6 - 16 mm 2 M8 Cu/Sn 100 444 008

444 009 029309 371 0.035 100 Stk. 4.30

Lukket

Leder-

Antal

tværsnit Kabelsko Materiale stk. Art.-nr.

6 - 16 mm 2 M10 Cu/Sn 100 444 009

Jordingsrør med slagspids

646 000 078161 371 2.024 1 Stk. 120.00

Til jording i forbindelse med mobile enheder som

f.eks køretøjer, generatorer og lignende.

Rør

Antal

Materiale Ø Længde stk. Art.-nr.

St/tZn 34 mm 600 mm 1 646 000

Jordingsrør med borespiral

644 000 030268 371 4.400 1 Stk. 255.00

Til jording i forbindelse med mobile enheder som

f.eks køretøjer, generatorer og lignende.

Aftageligt håndtag

Antal

Materiale Længde Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 1000 mm di M10x35 mm 1 644 000

Skal produktet pakkes efter anvisningerne i VG-normen, skal dette

angives eksplicit ved bestilling.

Jordingsklemme

435 805 029798 371 0.317 1 Stk. 26.70

For tilslutning af jordingsledere på rørledere

Op til 1 1/4”

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme rør Ø rør i mm stk. Art.-nr.

TG/tZn 3/8 - 1 1/4 “ 5 - 45 mm 1 435 805

435 803 029781 371 0.468 10 Stk. 48.00

Op til 2”

Materiale Klemmeomr. Klemmeomr. Antal

klemme rør Ø rør i mm stk. Art.-nr.

TG/tZn 1/2 - 2 “ 10 - 60 mm 10 435 803

Jordsamleskinne

465 801 030091 371 0.329 1 Stk. 37.50

Med slidse og drejemodhold, til fastgørelse på

udstyr for mobil jording (art.-nr 634 045, 634 060,

644 000 og 646 000)

3-polet udførelse

Materiale

Antal

samleskinne Længde Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 180 mmdi M10x35 mm 1 465 801

Gnistgab

Gnistgab

920 000 057494 441 0.127 1 Stk. 14.75

Gnistgab i lukket udførelse med kunststofkappe til

indirekte forbindelse af tagunderstøtning med den

ydre lynbeskyttelse

DSFS

Kunststofisoleret gnistgab til indirekte tilslutning af tagunderstøtning

til den ydre lynbeskyttelse

Type

DSFS

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

25 kA

Tændvekselspænding (50 Hz) U aw

~ 10 kV

100%-tænd-lynstødspænding (1,2/50) U as100 ~ 25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

DSFS 1 920 000

5-polet udførelse

Materiale

Antal

samleskinne Længde Skrue stk. Art.-nr.

St/tZn 290 mmdi M10x35 mm 1 466 192

Skal produktet pakkes efter anvisningerne i VG-normen, skal dette

angives eksplicit ved bestilling.

Jordingsspids

634 045 054738 371 0.860 1 Stk. 48.50

634 060 054745 371 1.074 1 Stk. 51.50

Til jording i forbindelse med mobile enheder som

f.eks køretøjer, generatorer og lign.

Materiale

Antal

profil Profil Længde stk. Art.-nr.

St/tZn 30 x 30 x 3 mm 450 mm 1 634 045

St/tZn 30 x 30 x 3 mm 600 mm 1 634 060

Ankerpæl

466 203 033009 371 0.778 1 Stk. 32.20

Til opspænding af jordings- og stangdele ved krydsning

af telekabler osv.

Materiale

Antal

profil Profil Længde stk. Art.-nr.

GTW-45-07/tZn 25x25x3 mm 405 mm 1 466 203

www.dehn.de 79


Skillegnistgab

Gnistgab

Skillegnistgab

023

021

923

923

Til

074262 442 0.206 1 Stk. 85.50

036161 442 0.185 1 Stk. 73.00

lynbeskyttelsespotentialudligning efter EN

62305.

TFS / KFSU

Med kunststofkappe og 2 tilslutninger Ø 10 mm,

NIRO (A2)

Type TFS KFSU

Lynstødstrøm (10/350) I imp 100 kA —

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 100 kA 100 kA

Tændvekselspænding (50 Hz) U aw 2,5 kV 2,5 kV

100 % tænd-lynstødspænding U rimp 4 kV 4 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

TFS 1 923 023

KFSU 1 923 021

EXFS L / EXFS KU

923 060 038899 443 0.725 1 Stk. 165.30

923 061 038905 443 0.750 1 Stk. 165.30

Til923 062indirekte 038912 443 0.800 1 Stk. 165.30 potentialudligning i forbindelse med

isolerflanger ved katodisk beskyttede rør (f.eks rørledninger

eller flydende-gas anlæg) som beskyttelse

imod overspændinger og lynstrømme i områder

med eksplosionsfare.

Lynstrømsbæreevneklasse N (50 kA)

– ATEX-certificeret til zone 2

EXFS L

Kabeltype: NSLFF (Cu), højfleksibel, 25 mm 2

Type

EXFS L100 EXFS L200 EXFS L300

Lynstødstrøm (10/350) I imp 50 kA 50 kA 50 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n 100 kA 100 kA 100 kA

Tændvekselspænding (50 Hz) U aw 1,2 kV 1,2 kV 1,2 kV

100 % tænd-lynstødspænding U rimp 2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV

Kabellængde 100 mm 200 mm 300 mm

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS L100 1 923 060

EXFS L200 1 923 061

EXFS L300 1 923 062

923 019 033177 443 1.800 1 Stk. 346.00

EXFS KU

Til underjordisk installation (fugttæt),

kabeltype: NYY-J (Cu), 25 mm 2 , 2 x 1,5 m

Type

EXFS KU

Lynstødstrøm (10/350) I imp

50 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

100 kA

Tændvekselspænding (50 Hz) U aw

1,2 kV

100 % tænd-lynstødspændingU rimp 2,5 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS KU 1 923 019

EXFS 100 / EXFS 100 KU

923 100 108325 443 0.288 1 Stk. 208.00

Til indirekte potentialudligning i forbindelse med

isolerflanger ved katodisk beskyttede rør (f.eks rørledninger

eller anlæg med flydende gas) som beskyttelse

mod overspændinger og lynstrømme i

områder med eksplosionsfare.

Lynstrømsbæreevneklasse H (100 kA)

– Særlig lav tændspænding

– ATEX-certificeret til zone 1 og zone 21

EXFS 100

Gnistgab til Ex-områder med kunststofkappe og

tilslutnings-gevindbøsninger M10

Type EXFS 100

Lynstødstrøm (10/350) I imp

100 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

100 kA

Tændvekselspænding (50 Hz) U aw

0,3 kV

100 % tænd-stødspænding U rimp 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS 100 1 923 100 ny

923 101 108332 443 1.975 1 Stk. 352.00

EXFS 100 KU

Til underjordisk installation ved isolerflanger,

kabellængde 2x2 m

Type

EXFS 100 KU

Lynstødstrøm (10/350) I imp

100 kA

Mærkeafledestødstrøm (8/20) I n

100 kA

Tændvekselspænding (50 Hz) U aw

0,3 kV

100 % tænd-lynstødspænding U rimp 1,25 kV

Antal

Type stk. Art.-nr.

EXFS 100 KU 1 923 101 ny

Tilbehør for EXFS 100 / EXFS 100 KU

923 025 110397 452 0.137 1 Stk. 22.30

923 035 110403 452 0.163 1 Stk. 23.80

923 045 110410 452 0.190 1 Stk. 25.50

EXFS 100: Tilslutningsledning Cu 25 mm 2

Tilslutningsledning for EXFS 100; 2x kabelsko Ø 10,5

mm, sekskantskrue og møtrik M10, NIRO (A2) og

fjederring

Materiale Tvær- Lednings- Antal

Type kabelsko snit længde stk. Art.-nr

AL EXFS L100 KS Cu/Sn 25 mm 2 100 mm 1 923 025 ny

AL EXFS L200 KS Cu/Sn 25 mm 2 200 mm 1 923 035 ny

AL EXFS L300 KS Cu/Sn 25 mm 2 300 mm 1 923 045 ny

923 011 038929 452 0.365 1 Stk. 12.40

Tilslutningsbøjlepar vinklet – IF 1 –

Vinklet tilslutningsbøjlepar til EXFS ...; diameter

svarende til boltdiameteren for flangeforskruningen

(d1 op til 60 mm, angives ved bestilling)

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

IF1 St/tZn 1 923 011

923 016 094666 452 0.349 1 Stk. 6.10

Tilslutningsbøjlepar fladt – IF 3 –

Fladt tilslutningsbøjlepar til EXFS ...; diameter svarende

til boltdiameteren for flangeforskruningen

(d1 op til 60 mm, angives ved bestilling)

Antal

Type Materiale stk. Art.-nr.

IF3 St/tZn 1 923 016

80

www.dehn.de


Krydsreference !

Beskyttelse til stærkstrømsanlæg

Udgående produkt

Alternativt produkt

Art.-nr. Type Art.-nr. Type

Kombiafleder – type 1

900 370 DV 2P TT 255 951 110 DV M TT 2P 255 el.

951 115 DV M TT 2P 255 FM

900 371 DV 2P TN 255 951 200 DV M TN 255 el.

951 205 DV M TN 255 FM

900 373 DV TNC 255 951 300 DV M TNC 255 el.

951 305 DV M TNC 255 FM

900 374 DV TNS 255 951 400 DV M TNS 255 el.

951 405 DV M TNS 255 FM

900 375 DV TT 255 951 310 DV M TT 255 el.

951 315 DV M TT 255 FM

Koordineret lynstrømsafleder – type 1

900 044 DBM 440 961 140 DBM 1 440 el.

961 145 DBM 1 440 FM

Koordineret overspændingsafleder – type 2

900 506 DG TN 230 952 200 DG M TN 275

900 507 DG TN 230 FM 952 205 DG M TN 275 FM

900 508 DG TT 230 952 110 DG M TT 2P 275

900 509 DG TT 230 FM 952 115 DG M TT 2P 275 FM

900 510 DG TNC 230 400 952 300 DG M TNC 275

900 520 DG TT 230 400 952 310 DG M TT 275

900 530 DG TNS 230 400 952 400 DG M TNS 275

900 540 DG TNC 230 400 FM 952 305 DG M TNC 275 FM

900 550 DG TT 230 400 FM 952 315 DG M TT 275 FM

900 560 DG TNS 230 400 FM 952 405 DG M TNS 275 FM

900 516 DG IT 500 952 302 DG M WE 600

900 546 DG IT 500 FM 952 307 DG M WE 600 FM

900 600 DG 275 952 070 DG S 275

900 620 DG 275 FM 952 090 DG S 275 FM

900 654 DG T 75 952 071 DG S 75

900 684 DG T 75 FM 952 091 DG S 75 FM

900 653 DG T 150 952 072 DG S 150

900 683 DG T 150 FM 952 092 DG S 150 FM

900 650 DG T 275 952 070 DG S 275

900 680 DG T 275 FM 952 090 DG S 275 FM

900 652 DG T 320 952 073 DG S 320

900 682 DG T 320 FM 952 093 DG S 320 FM

900 641 DG T 385 952 074 DG S 385

900 691 DG T 385 FM 952 094 DG S 385

900 655 DG T 440 952 075 DG S 440

900 685 DG T 440 FM 952 095 DG S 440 FM

900 651 DG T 600 952 076 DG S 600

900 681 DG T 600 FM 952 096 DG S 600 FM

900 133 DGP C T 255 952 030 DGP C S el.

952 035 DGP C S FM

Udgående produkt

Alternativt produkt

Art.-nr. Type Art.-nr. Type

Overspændingsafleder – type 3

901 100 DR 230 FML 953 205 DR M 2P 255 FM el.

953 200 DR M 2P 255

901 101 DR 120 FML 953 209 DR M 2P 150 FM el.

953 204 DR M 2P 150

901 102 DR 60 FML 953 208 DR M 2P 75 FM el.

953 203 DR M 2P 75

901 103 DR 48 FML 953 207 DR M 2P 60 FM el.

953 202 DR M 2P 60

901 104 DR 24 FML 953 206 DR M 2P 30 FM el.

953 201 DR M 2P 30

Generelt tilbehør

900 309 IGA 10 IP54 902 480 IGA 10 IP55

Skillegnistgab

923 070 EXFS C1 923 100 EXFS 100

923 071 EXFS C1 KU 923 101 EXFS 100 KU

www.dehn.de 81


!

Krydsreference

Beskyttelse til svagstrømsanlæg

Udgående produkt

Alternativt produkt

Art.-nr. Type Art.-nr. Type

Modulare afledere til DIN-skinne

Type BLITZDUCTOR CT

Type BLITZDUCTOR XT

919 506 BCT BAS 920 300 BXT BAS

919 310 BCT MLC B 110 920 310 BXT ML4 B 180

919 320 BCT MLC BE 5 920 220 BXT ML2 BE S 5 el.

920 320 BXT ML4 BE 5

919 321 BCT MLC BE 12 920 222 BXT ML2 BE S 12 el.

920 322 BXT ML4 BE 12

919 322 BCT MLC BE 15 920 222 BXT ML2 BE S 12 el.

920 322 BXT ML4 BE 12

919 323 BCT MLC BE 24 920 224 BXT ML2 BE S 24 el.

920 324 BXT ML4 BE 24

919 324 BCT MLC BE 30 920 224 BXT ML2 BE S 24 el.

920 324 BXT ML4 BE 24

919 325 BCT MLC BE 48 920 225 BXT ML2 BE S 48 el.