Manual - Globe Systems ApS

globesystems.dk

Manual - Globe Systems ApS

Jabra LINK 280

Brugervejledning

www.jabra.com

1


© 2010 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S.

Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende af informativ karakter, kan ændres uden varsel og skal

ikke opfattes som en forpligtelse for GN Netcom A/S. GN Netcom A/S påtager sig intet ansvar eller forpligtelse

i forhold til fejl eller unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i denne brugervejledning.

Udarbejdet og designet af GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Danmark, www.jabra.com.

TAK

Tak, fordi du købte Jabra LINK 280-kontrolenheden. Vi håber, du får fornøjelse af den. Denne vejledning vil

hjælpe dig med at komme i gang og få mest muligt ud af din kontrolenhed.

Om din Jabra LINK 280-kontrolenhed

1 QD-stik

2 USB-stik

3 Mikrofon fra/til

4 Programmérbar knap (×)

5 Programmérbar knap (O)

6 Besvar/afslut kald

7 Regulering af lydstyrke

7

5

2

1

3

6

4

2 3


Sådan justeres lydstyrken på kontrolenheden

Juster lydstyrken med knappen i midten

af kontrolenheden. Drej med uret for at

skrue op og mod uret for at skrue ned.

Du hører et blødt klik i headsettet, hver

gang du justerer lydstyrken.

Når du når den maksimale lydstyrke,

bipper headsettet to gang som en

advarsel. Vi anbefaler, at du ikke bruger

headsettet med lydstyrken skruet helt op.

Sådan tilslutter du kontrolenheden til headsettet

Indsæt QD'en i QD'en på et Jabra GN-kabelført headset.

Sådan slås mikrofonen fra/til

Det er muligt at slå lyden for mikrofonen fra, så der ikke sendes lyd/tale fra headsettet til pc'en.

Når der trykkes på Mikrofon fra/til, slås mikrofonen fra. Lyset skifter fra vedvarende grønt til blinkende rødt. Det

vil fortsætte med at blinke rødt, mens Mikrofonen er slået fra.

Lyden slås til igen ved at trykke på Slå lyd fra-knappen igen, og lyset skifter fra blinkende rødt til fast grønt.

Grønt når mikrofonen

er slået til

Rødt når mikrofonen

er slået fra

Sådan sluttes kontrolenheden til pc'en

Slut USB-stikket til en ledig USB-port på din pc. Når den er tilsluttet, oplyses aktive knapper for mikrofon fra/til og

besvar/afslut kald.

Den første gang kontrolenheden tilsluttes, viser pc'en et lille pop op-vindue i proceslinjen for at angive, at der er

fundet en ny enhed. Du er nu klar til at bruge kontrolenheden.

Sådan besvares et opkald fra din PC-baserede SOFTPHONE

Når der modtages et opkald på softphonen, hører du en ringetone i headsettet.

Hvis du bruger en Jabra-understøttet softphone*, skal du besvare ved at trykke på besvar/afslut-knappen

på USB-kontrolenheden. Tryk igen for at lægge på når du er færdig. Softphone-understøtning kræver, at du

installerer Jabra PC Suite (beskrives senere i denne vejledning).

For andre softphones, skal du bruge det medfølgende interface på computeren til at besvare og afslutte med.

Når du bruger

en understøttet

softphone, lyser

kontrolenhedens lys

som angivet til højre.

Du har også

mulighed for at afvise

indgående opkald

ved at trykke på og

holde den tildelte

programmérbare

knap nede. Dermed

afvises det indgående

opkald.

Vedvarende grøn

mens ledig

Blinker grønt/blåt

ved indgående

opkald

Rødt under et

opkald

4 * Se www.jabra.com for en ajourført liste over understøttede softphones.

5


Sådan aktiveres de valgfrie funktioner

Sådan bruges de programmérbare knapper

Kontrolenheden inkluderer to programmérbare knapper mærket henholdsvis × og o. Du kan programmere

kontrolenheden til at bruge de to knapper til flere forskellige funktioner. Du kan f.eks. konfigurere en af de

programmérbare knapper til at kontrollere Bluetooth-forbindelsen til en mobiltelefon.

Programmer i Jabra PC Suite

Efter installation af softwaren, har du en mappe under Alle programmer > Jabra > Jabra PC Suite i din Windows

Start-menu. Den indeholder links til følgende programmer:

- Jabra Control Center

Giver dig mulighed for at konfigurere kontrolenheden fra din pc.

- Jabra Device Firmware Updater

Giver dig mulighed for at opdatere kontrolenhedens firmware.

- Jabra Devices Service

Kører i baggrunden og overvåger dine USB-porte med Jabra-enheder. Det sikrer, at Windows kan genkende

enhederne, og gør det muligt for Jabra Control Center og softphone-driverne at samarbejde med dem.

Udover ovennævnte programmer, har PC Suite også drivere til flere forskellige typer softphones, herunder Skype,

Cisco IP Communicator og Microsoft® Lync 2010.

Når du bruger en understøttet softphone, kan du kontrollere softphonen med knapperne på kontrolenheden.

Du kan også tale vha. enhver anden softphone via dennes grafiske interface på computeren.

Se afsnittet om brug af Jabra PC Suite nedenfor for at få yderligere oplysninger.

Sådan installeres og bruges Jabra PC Suite

Jabra PC Suite er en samling programmer, der understøtter og udvider din kontrolenheds funktioner. Den er

gratis og kan hentes på www.jabra.com/pcsuite.

Med Jabra PC Suite kan du:

- Håndtere flere typer softphones fra din kontrolenhed via dedikerede softphone-drivere.

- Tildele funktioner til de programmerbare knapper × og O på USB-kontrolleren.

- Indstille headsettets niveau til beskyttelse af hørelsen.

- Opdatere firmware til kontrolenheden.

Installation af Jabra PC Suite

Gør følgende for at installere Jabra PC Suite:

1. Hvis du ikke allerede har installeret din softphone, anbefaler vi, at du gør det, inden du installerer Jabra

PC Suite. Det sikrer, at der tilføjes Jabra-understøttelse til dit softphone-program på korrekt vis. Hvis du

tilføjer et nyt softphone-program på din computer, efter du har installeret Jabra PC Suite, anbefaler vi, at du

geninstallerer Jabra, hvilket er meget nemt.

2. Hent installationsprogrammet til Jabra PC Suite fra www.jabra.com/pcsuite.

3. Kør programmet setup.exe, der er inkluderet i overførslen. Dermed installeres Jabra PC Suite på din computer.

4. Følg vejledningerne på computerskærmen. Installationen er yderst enkel og bør ikke tage mere end et minut.

Bemærk følgende, når du følger installationsguiden:

- Jabra PC Suite kræver Microsoft .NET Runtime 3.5. Hvis det ikke allerede er installeret på din pc, vil

konfigurationsprogrammet automatisk hente og installere det (kræver en forbindelse til internettet).

- Guiden vil spørge dig om, hvilke komponenter i Jabra PC Suite du vil installere. Normalt bør du installere dem

alle.

- Hvis du bruger Microsoft Windows Vista, ser du muligvis en “Brugerkontokontrol”-meddelelse. Klik blot på

“Tillad” for at fortsætte installationen.

- Guiden spørger dig, om du vil starte Jabra Device Service, når Windows starter (se også beskrivelsen af disse

programmer nedenfor). Hvis du regner med, at du ofte vil bruge kontrolenheden med en softphone, anbefaler

vi, at du aktiverer Device Servicen.

- Det er muligt, at du ser en advarsel fra Windows om, at softwaren “ikke har bestået testen til kontrol af

kompatibiliteten med Windows”. Dette er forventet, og er ikke et problem. Det er sikkert at klikke på knappen

“Fortsæt alligevel”.

Bemærk: Jabra evaluerer hele tiden markedet for softphones for at se, hvilke nye programmer der skal

understøttes med en dedikeret driver. Kontakt din Jabra-forhandler eller se Jabra-webstedet for de

seneste nyheder om udviklingen af drivere til softphones.

Sådan bruges Jabra Control Center med Jabra LINK 280-kontrolenheden

Med programmet Jabra Control Center i Jabra Control Suite har du mulighed for at konfigurere kontrolenheden.

Du kører programmet ved at klikke på Windows Start-menu og vælge Alle programmer > Jabra > Jabra PC Suite >

Jabra Control Center.

Når kontrolenheden er sluttet til computeren, kan du se de indstillinger, der er relevante for kontrolenheden.

Indstillingerne er opdelt på tre faner: Softbuttons (Programmérbare knapper), Settings (Indstillinger) og Mobile

(Mobiltelefon) (kun hvis aktiveret). Hver af disse er beskrevet nedenfor.

6 7


Fanen Settings (Indstillinger)

Indstillingerne på fanen Settings (Indstillinger) giver dig mulighed for at kontrollere Audio protection

(Lydbeskyttelse) (Intellitone).

I området for indstillinger i Audio Protection (Lydbeskyttelse/Intellitone) på fanen Settings (Indstillinger) kan du

konfigurere hørebeskyttelses-niveauet i headsettet.

Risikoen for høreskader evalueres som en funktion af både lydstyrke og varighed. Det maksimale lydniveau bør derfor

sænkes efterhånden som antallet af timer, du bruger headsettet, stiger. Kontrolenheden har fire beskyttelsesniveauer.

Disse funktioner er med til at beskytte din hørelse ved at begrænse den maksimale lydstyrke-påvirkning fra headsettet

i arbejdsdagen. Systemet kaldes Intellitone, og det kan kun fås fra Jabra. Alle beskyttelsesniveauerne (herunder

“ingen”) indeholder også Peakstop, der beskytter mod pludselige, høje lyde.

Alle tre Intellitone-niveauer ovenfor (udover “ingen”) opfylder og ligger over globale de facto-beskyttelsesniveauer

og er i overensstemmelse med NIOSH-standarder og EU's sundheds- og sikkerhedskodeks på 85 dB(A).

I området Audio protection (Lydbeskyttelse) (Intellitone) markeres den alternativknap for Intellitone-niveauet,

der stemmer overens med det antal timer, som du bruger headsettet hver dag.

Hvis du bruger en Lync 2010-softphone skal du skifte til Lync 2010 på fanen Settings (Indstillinger) som den

primære standard-softphone for alle dine opkald.

Vigtigt: Kontakt myndighederne for at finde ud af, om et specifikt beskyttelsesniveau er lovpligtigt i dit område.

ADVARSEL: Fjern ikke kontrolenheden fra pc'en, mens firmwaren bliver opdateret, og sørg for, at

din computer ikke lukkes eller går i dvaletilstand eller standby-tilstand under processen. (Hvis der

forekomme en hændelig afbrydelse, forsøges igen fra trin 1)

Sådan installeres en opdatering af firmwaren:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du slutte kontrolenheden til computeren.

2. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du hente opdateringen til firmwaren fra www.jabra.com og gemme

den på din harddisk eller et sted på netværket, hvor du kan se den fra din computer.

3. På din pc skal du bruge Start-menuen til at køre Jabra PC Suite-programmet til opdatering af firmwaren.

4. Følg vejledningerne på skærmen for at identificere din kontrolenhedsmodel, vælge opdateringsfilen for

firmwaren og anvende den. Se også onlinehjælpen til Jabra PC Suite for yderligere oplysninger.

Sådan bruges kontrolenhed med mobiltelefonen

Kontrolenheden indeholder et Bluetooth-kredsløb, der sætter kontrolenheden i stand til at oprette forbindelse

direkte til en mobiltelefon eller en anden Bluetooth-lydkilde. Når der er forbindelse til en mobiltelefon, kan du

besvare og afslutte opkald med knapperne på Jabra LINK 280-kontrolenheden.

Parring af kontrolenhed og mobiltelefon

Hvis du vil bruge kontrolenheden med en mobiltelefon, skal du først parre kontrolenheden med telefonen.

Når de er parret, vil kontrolenheden automatisk oprette forbindelse til mobiltelefonen, hver gang den er inden

for rækkevidde (dvs. du skal kun parre de to enheder én gang). Kontrolenheden skal fortsat være tilsluttet til

computeren, da den kræver strøm gennem USB-forbindelsen.

Opret parring mellem kontrolenheden og mobiltelefonen:

1 Slut kontrolenheden til computeren, og kør Jabra Control Center (se ovenfor).

2. Gå til fanen Softbuttons (Programmérbare knapper) i Jabra Control Center. Her kan du se to rullemenuer,

der bruges til at tildele funktioner til hver af de to knapper på kontrolenheden.

Fanen Softbuttons (Programmérbare knapper)

Indstillingerne på fanen Configuration (Konfiguration) giver dig mulighed for at tildele funktioner til de

programmérbare knapper på USB-kontrolleren (mærket henholdsvis × og O).

Brug rullemenuen til at vælge mellem de tilgængelige funktioner for hver af de to programmérbare knapper.

Når de er konfigureret, kan du udløse funktionerne ved at trykke på den tilsvarende knap på kontrolenheden.

Det er en god ide at konfigurere knapperne, så de kan kontrollere Bluetooth-forbindelsen til din mobiltelefon.

*Se “Parring af kontrolenhed og mobiltelefon” nedenfor for yderligere oplysninger om, hvordan dette gøres.

Hvis du ønsker at afspille musik i stereo er det nødvendigt, at telefonen understøtter A2DP.

Opdatering af kontrolenhedens firmware

Opdateringer af firmwaren kan nogle gange forbedre ydelsen af din kontrolenhed og/eller tilføje nye funktioner.

Besøg Jabra-webstedet for at finde ud af, om der er tilgængelige opdateringer af firmwaren for nogle af dine

Jabra-produkter. Du vil kunne hente opdateringerne derfra, efterhånden som de bliver tilgængelige.

3. Bestem, hvilken af de to knapper du vil bruge til at kontrollere din mobiltelefon. Åben den tilhørende

rullemenu, og vælg Mobile (Mobiltelefon) fra listen.

4. Kontrolenheden lyser nu blåt, hvilket angiver, at kontrolenheden er i parringstilstand. Det betyder, at den

melder sig klar til parring med andre Bluetooth-enheder.

5. Sørg for, at Bluetooth er aktivt på din mobiltelefon, og sæt din telefon i Bluetooth-søgetilstand. Den nøjagtige

procedure for dette varierer i forhold til producent og model. Se mobiltelefonens vejledning for yderligere

oplysninger.

6. Din telefon leder nu efter eventuelle Bluetooth-enheder i nærheden, der melder sig parat til parring. Det burde

også omfatte din kontrolenhed. Brug telefonens knapper til at identificere og vælge “Jabra LINK 280”-enheden.

Din telefon kan også bede om kontrolenhedens adgangskode. Adgangskoden for alle Jabra-enheder er 0000

(fire nuller). Om nødvendigt skal du indtaste denne kode i telefonen og bekræfte koden (f.eks. ved at trykke på

knappen OK).

7. Din telefon vil nu forsøge at oprette forbindelse til Jabra LINK 280-kontrolenheden og viser derefter resultatet

af forsøget. Hvis forsøget mislykkes, skal du prøve igen. Hvis du stadig har problemer, skal du kontrollere

mobiltelefonens dokumentation og/eller kontakte Jabra's tekniske support og/eller din mobiltelefons

tekniske support.

8 *Kontroller vejledningen til mobiltelefonen for oplysninger om, hvordan du parrer med kontrolenheden.

9


Når du har valgt mobiltelefonen som en af funktionerne for de programmérbare knapper, vises fanen Mobile

(Mobiltelefon) i Jabra Control Center.

Du vil være i stand til at rydde parringslisten og dermed slette de mobiltelefoner, der er parret med kontrolenheden.

Når du klikker på Clear pairing list (Ryd parringsliste), går kontrolenheden automatisk i parringstilstand.

Når du klikker på Enter pairing mode (Gå i parringstilstand), går kontrolenheden i parringstilstand, og du kan

nu parre kontrolenheden med en mobiltelefon. Se overstående afsnit om parring af kontrolenheden med

mobiltelefonen.

Sådan besvarer du et indgående opkald på mobiltelefonen

Når mobiltelefonen modtager et opkald, hører du en ringetone i headsettet, og kontrolenheden blinker blåt og

grønt. Du besvarer opkaldet ved at trykke på den programmérbare knap, som du tildelte til mobiltelefonen.

Når du er færdig med samtalen, trykker du på den samme knap igen for at lægge på.

Sådan foretager du et opkald via mobiltelefonen

Hvis du vil foretage et opkald med mobiltelefonen, mens du bruger kontrolenheden, skal du ganske enkelt

indtaste nummeret, som du plejer at gøre. Normalt sendes lyden automatisk til headsettet, når det er indenfor

mobiltelefonens rækkevidde.

Se vejledningen til mobiltelefonen for yderligere oplysninger om, hvordan din specifikke mobiltelefon fungerer

sammen med et Bluetooth-enhed, og om der eventuelt skal konfigureres nogle indstillinger for denne funktion.

Fejlfinding og ofte stillede spørgsmål

Sp: Jeg har problemer med parring!

Sv: Kontrollér, at kontrolenheden er i parringstilstand, hvilket angives med et vedvarende, blåt lys. Se vejledningen til din

specifikke mobiltelefon for at sikre, at mobiltelefonen også er i parringstilstand.

Sp: Jeg kan ikke høre noget i mit headset!

Sv: Kontrollér, at kontrolenheden er valgt som lydenhed i både computerens kontrolpanel og i det anvendte

program.

Sp: Min computer registrerer ikke kontrolenheden.

Sv: Prøv at slutte kontrolenheden til en anden USB-port.

Sp: PC'en sætter ikke automatisk headsettet som foretrukken lyd-enhed.

Sv: Du kan altid manuelt vælge kontrolenheden som foretrukken lyd-enhed.

- Gå til kontrolpanelet på computeren

- Åbn menuen Lyde og lydenheder. Når kontrolenheden er tilsluttet (den vises som Jabra LINK 280), kan du

vælge den som din standardenhed for afspilning og optagelse af lyd.

- Tryk på Anvend og tryk derefter på OK.

Hvis du bruger Macintosh – Gå til System preferences på computeren. Når kontrolenheden er tilsluttet, kan du

vælge kontrolenheden i menuen Sound under Output and Input.

Har du brug for mere hjælp?

Oplysninger om kundeservice i Europa:

Web: www.jabra.com (med de seneste supportoplysninger og online-brugervejledninger)

Telefon:

E-mail:

Belgien + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com

Danmark

Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link)www.jabra.dk/forhandler

Finland + 358 204 85 6040 support.fi@gn.com

Frankrig + 33 (0) 130 589 075 techsupport@gnnetcom.fr

Holland + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com

Italien + 39 02 5832 8253 ordini@gn.com

Luxembourg + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com

Norge + 47 32 22 74 70 support.no@gn.com

Polen + 48 12 254 40 15

0 801 800 550 support.pl@jabra.com

Rusland

gkarlson@gn.com

Spanien + 34 916 398 064 pedidos@gn.com

Storbritannien + 44 (0)1784 220 172 info_uk@jabra.com

Sverige + 46 (0)8 693 09 00 info@jabra.se

Tjekkiet + 420 800 522 722 support.cz@gn.com

Tyskland + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com

Østrig + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com

Garanti i USA og Canada

Web: www.jabra.com (med de seneste supportoplysninger og online-brugervejledninger)

E-mail: Teknisk support: techsupport@gnnetcom.com Information: info@jabra.com

Telefon: Canada 1-800-489-4199

USA 1-800-826-4656

Kontaktoplysninger for kunder i Asien

Web: www.jabra.com (med de seneste supportoplysninger og online-brugervejledninger)

E-mail vedr. information: support.apac@jabra.com

Telefon:

Australien

1-800-636-086 (lokal forhandler)

Filippinerne + 63-2-2424806

Hong Kong 800-968-265 (gratiskald)

Indien

000-800-852-1185 (gratiskald)

Indonesien 001-803-852-7664

Japan +81-3-5297-7976

Kina + 86-21-5836 5067

Malaysia

1800-812-160 (gratiskald)

New Zealand 0800-447-982 (gratiskald)

Singapore

800-860-0019 (gratiskald)

Taiwan

0080-186-3013 (gratiskald)

10 11


Certificeringer og sikkerhedsgodkendelser

CE

Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-direktivet (99/5/EF). GN erklærer

herved, at dette produkt overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Yderligere oplysninger findes på http://www.jabra.com. Inden for EU må denne enhed bruges i Østrig, Belgien,

Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland,

Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Holland, Storbritannien og

inden for EFTA i Island, Norge og Schweiz.

FCC

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er betinget af følgende to forhold:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne modstå interferens,

herunder også interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.

Brugerne må ikke foretage ændringer eller forandre enheden på nogen måde. Ændringer eller forandringer,

der ikke udtrykkeligt er godkendt af Jabra, gør brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B, i overensstemmelse

med afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet med henblik på at beskytte mod skadelig interferens

i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det

ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage interferens til skade for

radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr er årsag

til interferens til skade for radio- og tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret,

opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen vha. en eller flere af følgende metoder:

- Drej den modtagende antenne, eller stil den et andet sted.

- Gør afstanden mellem udstyret og modtageren større.

- Tilslut udstyret til et stik i en anden strømkreds end den strømkreds, hvortil modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

- Brugeren skal placere baseenheden 20cm eller mere fra andet personale for at overholde FCC

RF-eksponeringskrav.

Industry Canada

Driften er betinget af følgende to forhold: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed

skal kunne modstå interferens, herunder også interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.

Termen “IC:” foran certificerings-/registreringsnummeret er kun et udtryk for, at registreringen fandt sted på

basis af en overensstemmelseserklæring, der angiver, at Industry Canada's tekniske specifikationer overholdes.

Termen er ikke et udtryk for, at Industry Canada har godkendt udstyret.

Bluetooth

Bluetooth®-navnet og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse varemærker af Jabra er

underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Ordliste

Bluetooth

En radioteknologi, der opretter forbindelse mellem enheder såsom mobiltelefoner og headset, uden ledninger,

over en kort afstand (ca. 10 meter). Lær mere på www.bluetooth.com.

Parring

Opretter en unik og krypteret forbindelse mellem to Bluetooth-enheder og gør dem i stand til at kommunikere

med hinanden. Bluetooth-enheder kan ikke kommunikere med hinanden, hvis de ikke er parret.

Jabra PC Suite

GN Netcom-software, der fungerer som kontrolcenter for kommunikationen.

DFU

Device Firmware Update (Opdatering af enhedens firmware)

Firmware

Software, der ligger i enhedens hardware, f. eks. i Jabra LINK 280-kontrolenheden. På samme måde som software

er firmware et computerprogram, der eksekveres af en computer.

IP-telefoni

(Voice over Internet Protocol) Routing af samtaler over internettet eller gennem andre IP-baserede netværk.

12 13


© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra ® is a registered

trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included

herein are the property of their respective owners. The Bluetooth ®

word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any

use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design

and specifications subject to change without notice).

14

Made in China

www.jabra.com

32-00687 F

More magazines by this user
Similar magazines