Tak for hjælpen til kirkeuglen - Danmarks Naturfredningsforening

dn.dk

Tak for hjælpen til kirkeuglen - Danmarks Naturfredningsforening

Mange tak for hjælpen til kirkeuglen

Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i efteråret 2009 et femårigt projekt for at hjælpe den truede kirkeugle.

Projektet gennemføres som et grønt partnerskab mellem landboforeningen Agri Nord, Dansk Ornitologisk

Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerlands, Rebild og Aalborg Kommuner.

Projektet gennemføres som et frivilligt projekt i tæt samarbejde med de enkelte lodsejere og øvrige deltagere.

Vi vil gerne takke alle de frivillige for deres hjælp og for at vi må komme på de pågældende lokaliteter. Der er

flere lodsejere, som fortæller at naboer, venner og bekendte gerne vil se de kirkeugler I hjælper på bedste vis.

Status 2009

I 2009 besøgte vi 68 lokaliteter. På de 68 lokaliteter fandt vi 23 par og 3 enlige kirkeugler. Kirkeugleprojektet

blev først opstartet i efteråret 2009 dvs. efter ynglesæsonen.

Ynglesuccesen i 2009 var meget præget af et tørt forår og endte på ca. 0,6 unge/par. Hvis bestanden skal

bevares skal ynglesuccesen ligge omkring 2,5 unge/par.

Status 2010

Vinteren 2009/2010 var som bekendt præget af enorme snemængder og meget lange kuldeperioder, hvilket

var meget hårdt for de fleste fugle. Man estimerer at ca. 2/3 af sløruglerne døde i denne vinter. En dårlig

ynglesæson med et lille ungetillæg efterfulgt af en ekstrem hård vinter som 2009/2010 kunne få fatale følger

for kirkeuglen i Danmark. For at sikre overlevelse af kirkeuglen opstartede vi derfor akut nødhjælp i form af

fodring allerede i januar/februar måned.

Fodringen gennemføres som regel af lodsejer eller en frivillig fra samme husstand eller i nærområdet. På

grund af frostvejret kunne fodermestrene i starten nøjes med én fodring om ugen. Foderet (kyllinger)

udlægges, sådan at uglerne selv kan regulere mængden - ad libitum, men forbruget ligger på ca. 1

kylling/ugle/dag. Det har den fordel, at uglerne oplever ynglelokaliteten, som værende meget lovende og de

lægger derfor flere æg.

I løbet af vinteren og frem gennem foråret har vi opstartet fodring på 35 forskellige lokaliteter. De fleste af

lokaliteterne drejede sig om enlige kirkeugler, som havde taget midlertidigt ophold på forskellige

landbrugsbedrifter, men selvom fodringen ikke altid resulterede i æglægning på lokaliteten, kan denne fodring

have været afgørende for at de pågældende ugler kom levende igennem vinteren og senere fandt deres

mage på en anden lokalitet.

Desværre blev enkelte lokaliteter ramt af forskellige naturlige faktorer såsom, forstyrrelser af rovfugle, ildere

og andre rovdyr, ufrugtbarhed osv. Det foreløbige antal udfløjne unger i 2010 ligger i gennemsnit omkring 3,9

unge/par, hvilket er meget flot.

Ægproduktionen i 2010 var for de fodrede kirkeugler omkring 6 stk/par (ca. 2 æg over gennemsnit for

perioden fra 1981-2000!!!) og de efterfølgende kuldstørrelser lå mellem 4 – 6 unger. Det højeste registrerede

antal unger i en rede blev et stort kuld på 6 unger, så fodermestrenes arbejde bar virkelig frugt!!!

Der er derfor stor ros til alle fodermestre, hvis indsats forhåbentlig kan give kirkeuglebestanden et tiltrængt

løft. Vi håber, at de positive erfaringer kan øge interessen og vi dermed kan får endnu flere fodermestre i

gang.

Interesserede kan kontakte os i august/september og få oplyst de endelige resultater af fodringen.


De meget store kuld skyldes den tidlige og vedvarende fodring, men forskning har også vist at fodring i

perioden fra udrugningen påbegyndes øger ynglesuccesen fra 15 % til 80 %.

Yderligere bestandsfremmende tiltag

Fodring er som sagt effektivt og vigtig, men kan ikke stå alene i forsøget på at redde arten, derfor

har vi også lavet forskellige bestandsfremmende tiltag. Et af dem har været opsætning af redekasser, der

beskytter fuglene mod angreb af mår. Således har Preben Pedersen fra DN opsat 18 redekasser indtil nu og

der er 10 på venteliste.

Andre effektive tiltag er rydning, slåning og fældefangst af mårdyr.

Sidst men ikke mindst forventer vi at den øgede interesse for afgræsning vil hjælpe kirkeuglen på længere

sigt. Agri Nord er i 2010 engageret i naturplejeprojekter med fokus på afgræsning på omkring 400 hektar i

Himmerland og hvis denne udvikling fortsætter, ser fremtiden også lysere ud for kirkeuglerne.

Afhængig af vind og vejr forventer vi at opstarte fodring hos interesserede lodsejere sidst på vinteren eller

først i foråret.

Da kirkeuglen fra tid til anden skifter ynglelokalitet og vi har erfaret, at der er flere ukendte kirkeuglelokaliteter

håber vi at I vil hjælpe med at udbrede budskabet om hjælpearbejdet.

Interesserede er meget velkomne til at kontakte Lars Bo Jacobsen, DMU på tlf. 26 23 35 85 eller Svend

Lassen, Agri Nord på tlf. 61 20 77 17.

Tak for hjælpen

Vi vil endnu engang gerne takke for det store engagement og vi håber at I kan og vil deltage i projektet i de

kommende år. Derudover håber vi, at jeres lokale arbejde kan åbne nye muligheder, således vi kan hjælpe

endnu flere kirkeugleunger på vingerne.

Har I har spørgsmål, ris, ros eller endnu bedre nye kirkeuglelokaliteter er I velkomne til at kontakte Lars Bo

eller Svend.

Med venlig hilsen

Svend Lassen

Skov- og landskabsingeniør

Tlf.: 99 98 97 39

Markedsvej 6, 6000 Aars

E-mail: svl@agrinord.dk

Web: www.agrinord.dk

Ps. Interesserede kan læse mere om på projektet på www.agrinord.dk eller www.qpix.dk

More magazines by this user
Similar magazines