Støtte til børn med synshandicap - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

Støtte til børn med synshandicap - Socialstyrelsen

S t ø t t e t i l b ø r n

med synshandicap


1500 blinde og svagsynede børn

www.servicestyrelsen.dk

I Danmark er der ca. 1500

blinde og svagsynede børn

og unge. Heraf er ca. 500 i

alderen 0 til 6 år.

Som sagsbehandler eller forældre

til et synshandicappet barn

i alderen 0 til 6 år kan det være

svært at vide, hvad man skal

gøre for at støtte barnet.

At give blinde eller svagsynede

børn et kvalificeret tilbud om

hjælp og bistand kræver en

tilbundsgående indsigt. Ofte

er tilfældene komplicerede og

sammensatte, og det kan være

svært at finde tilstrækkeligt med

lokal ekspertise, fordi der er så

få blinde og svagsynede børn.

Fakta

Et barn er synshandicappet,

når det har en betydelig og varig

synsnedsættelse og ser dårligere

end 6/18 på bedste øje med

bedst mulige optik, har synsfeltsproblemer,

en hjernebetinget

synsnedsættelse eller en fremadskridende

øjenlidelse.

Et netværk med ekspertise

I Danmark finders der en

række kommunale, regionale og

landsdækkede synsinstitutioner

og kommunikationscentre, der

alle har detaljeret viden om og

indsigt i udredning, rådgivning,

undervisning og pædagogisk

bistand samt hjælpemidler til

blinde og svagsynede børn. Den

Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation

(VISO)

trækker på dette netværk af

eksperter og specialister, når de

skal bistå kommunerne i særligt

komplicerede sager.

De kommunale, regionale og

landsdækkende synsinstitutioner

og kommunikationscentre kan

bistå kommunerne i de særligt

komplicerede tilfælde, hvor

kommunen ikke selv har den

fornødne ekspertise.

I det følgende finder du informationer

om de kommunale og

regionale syns- og kommunikationsinstitutioners

tilbud og

ydelser til kommuner og forældre

med blinde og svagsynede børn.

Vidste du…

At et synshandicap enten kan

skyldes en fejl, skade eller sygdom

i øjet eller hjernen. Måden

man afhjælper følgerne af handicappet

på er vidt forskellige.


Ydelser og tilbud til kommunerne

Som kommunal sagsbehandler

vil din rolle i en sag med et

synshandicappet barn typisk

være som visitator og tovholder.

Det vil typisk være dig, der rekvirerer

en ydelse fra en af de

kommunale eller regionale synsog

kommunikationsinstitutioner

– direkte eller via VISO.

Er du forælder til et barn med et

synshandicap, kan du kontakte

en synsinstitution eller et kommunikationscenter

for at få mere

at vide.

Men det vil typisk være den

kommunale sagsbehandler, der

rekvirerer en konkret ydelse

direkte fra synsinstitutionen,

kommunikationscentret eller, i

de særligt komplicerede tilfælde,

via VISO.

Udredning

Synshandicappet undersøges

ud fra en optisk,

Rådgivning

Generel rådgivning om synshandicap,

barnets udvikling,

Specialundervisning

og pædagogisk

bistand

Hjælpemidler

Afprøvning og dokumentation

af barnets behov

medicinsk og specialpæda-

muligheder og trivsel. Om

Konkret og specifik special-

for syns- og kommunika-

gogisk vinkel for at finde

muligheder for at kompen-

undervisning og bistand i

tionshjælpemidler samt

ud af, hvad barnet fejler,

sere for synshandicappet.

forhold til det enkelte barns

instruktion i brugen af

og hvilke initiativer der kan

synshandicap.

hjælpemidlet.

sættes i værk.


Udredning af et synshandicap

Fakta om udredning

Udredning er en koordineret

undersøgelse og vurdering af

barnets situation med fokus

på de forhold, der har eller

kan få betydning for barnets

fremtidige livssituation.

Kommunen tager

beslutningerne

Synsinstitutionens udredning

af barnet er kun vejledende.

Det er normalt kommunen,

der rekvirerer en udredning

af barnet. I visse kommuner

kan barnets pårørende selv

rekvirere en udredning. Det

vil altid være barnets kommune,

der på baggrund af

vurderingen beslutter, hvilke

handlinger der skal iværksættes.

Vidste du…

At barnet i en udredningsperiode

iagttages og testes i hjemmet

eller institutionen. Via objektive

og subjektive test beskrives barnets

kompetencer og potentielle

læringsstrategier.

Det siger loven

Udredning af et synshandicappet

0 til 6-årigt barn er

reguleret af Bekendtgørelse

om folkeskolens specialpædagogiske

bistand til

børn, der endnu ikke har

påbegyndt skolegangen, § 1

og § 2 og Bekendtgørelse af

lov om social service § 11,

stk. 3.

Syns- eller kommunikationsinstitutionen

undersøger hvad

barnet fejler. Det gøres ved at se

på problemet ud fra en optisk,

medicinsk og specialpædagogisk

vinkel. Det undersøges bl.a. om

barnet har synsrester og om

synsnedsættelsen har med selve

øjet eller med hjernens synscenter

at gøre. Der indhentes

oplysninger fra sygehus og barnets

adfærd observeres ligesom

der ses på hvilke lærings- og

udviklingsmæssige konsekvenser

synshandicappet har for barnet.

I udredningsarbejdet trækkes der

på ekspertiser fra øjenlæger, optikere,

specialuddannede synsog

kommunikationskonsulenter.

Udredningsarbejdet samles i

en rapport med forslag til en

konkret og individuel handlingsplan,

som giver anvisninger

på kompensations- og støttemuligheder.

Udredningsarbejdet

indgår som en del af et beslutningsgrundlag

for den videre

kommunale sagsbehandling.


Specialrådgivning om et synshandicap

Specialrådgivning er en generel

og overordnet rådgivning til både

forældre og sagsbehandlere

samt andre faggrupper, der har

betydning for et barn med et

synshandicap.

Synsinstitutionen eller kommunikationscentret

rådgiver generelt

om synet, hvordan det virker hos

børn med et synshandicap og

hvordan synshandicappet påvirker

barnet og familiens hverdag.

Synsinstitutionen kan fx hjælpe

med at udpege relevante tilbud

til børn og forældre på Synscenter

Refsnæs.

Specialrådgivningen omfatter

også de kompensations- og

støttemuligheder, der dækker

barnets behov. Syns- eller kommunikationsinstitutionen

rådgiver

også om barnets motoriske

udvikling og identitetsdannelse

og kan hjælpe med at gennemgå

og forklare indholdet i barnets

journal.

Vidste du…

At et blindt eller svagsynet

spædbarn ofte kræver ekstra

motorisk træning. Barnet motiveres

nemlig ikke til at bevæge

sig af en naturlig visuel nysgerrighed.

Fakta om

specialrådgivning

Synsinstitutionerne hjælper

kommuner og borgere med

specialrådgivning. Rådgivning

omfatter tværsektoriel

og -faglig specialviden,

vurderinger af sagens fakta

og konsekvenserne af synshandicappet.

Kommunen tager

beslutningerne

Specialrådgivning er kun

vejledende. Det vil altid være

barnets kommune, der på

baggrund af vurderingen,

beslutter hvilke handlinger

der skal iværksættes.

Det siger loven

Specialrådgivning af et 0 til

6-årigt barn med et synshandicap

(og dets familie),

er reguleret af Bekendtgørelse

af lov om social

service § 11, stk. 3.


Specialundervisning og specialpædagogisk

bistand til børn med synshandicap

Fakta om specialundervisning

og specialpædagogisk

bistand

I sager om specialundervisning

og specialpædagogisk

bistand er syns- eller kommunikationsinstitutionens

rolle at støtte den kommunale

sagsbehandling.

Det er kommunen, der har

ansvaret for, at undervisning

og bistand tilbydes, hvis der

vurderes at være behov for

det.

Synsinstitutionens bistand vil

oftest være undervisning og

specialpædagogisk bistand i

forhold til konkrete teknikker

og metoder.

Det siger loven

Specialundervisning og

specialpædagogisk bistand

til et synshandicappet 0 til

6-årigt barn (og familie) er

reguleret af Bekendtgørelse

om folkeskolens specialpædagogiske

bistand til børn,

der endnu ikke har påbegyndt

skolegangen § 1 og § 2.

Specialundervisning og specialpædagogisk

bistand er konkret

og specifik i forhold til det

enkelte barns synshandicap og

ydes bl.a. til forældre, personale

eller andre, der har betydning

for barnets udvikling.

I forhold til det enkelte barn

og dets synshandicap omfatter

vejledning og bistand bl.a. konkrete

teknikker og metoder, fx

punktskriftunderstøttende træning,

mobility og almindelig daglig

levevis (ADL), kommunikation

og kontaktformer, høre- og føletræning,

belysning/kontraster og

brugen af hjælpemidler.

Vidste du…

At auditivt samspil er høretræning,

hvor barnet efter en nøje

tilrettelagt pædagogik, lærer at

skelne mellem lyde og lydens

retning.


Hjælpemidler til et barn med synshandicap

Barnet har mulighed for at afprøve

forskellige syns- og kommunikationshjælpemidler.

Ud

fra afprøvningen beskrives og

dokumenteres barnets behov

og krav til hjælpemidlet. Synseller

kommunikationsinstitutionen

hjælper også med at oplyse om

priser og leverandører af hjælpemidlet.

Barnet og evt. familien vejledes

og instrueres i brugen af det

bevilgede hjælpemiddel, ligesom

syns- eller kommunikationsinstitutionen

kan følge op på,

om hjælpemidlet virker i forhold

til hensigten og barnets evt.

ændrede behov.

Eksempler på hjælpemidler:

gåvogn, tandemcykel, tegneplade,

talende ur, talende bagevægt,

legetøj med lyd og tale,

mp3-optager, medicinsk-optiske

hjælpemidler og kommunikationshjælpemidler.

Vidste du…

At en mp3-optager er et

hjælpemiddel, der kan virke

som det blinde eller svagsynede

barns fotografiapparat. Med

mp3-optagren kan barn optage

og afspille lydbilleder.

Fakta om hjælpemidler

Hjælpemidlet skal afhjælpe

eller kompensere for virkningerne

eller følgerne af

barnets synshandicap.

Det er kommunerne, der

bevilger hjælpemidlet og

dækker de evt. transportudgifter

der er forbundet

med barnets udredning og

afprøvning af hjælpemidlet.

Det siger loven

Hjælpemidler til et synshandicappet

0 til 6-årigt barn, er

reguleret af Bekendtgørelse

af lov om social service § 11,

§ 112 og § 113 samt Bekendtgørelse

om folkeskolens

specialpædagogiske bistand

til børn, der endnu ikke har

påbegyndt skolegangen § 1

og § 2.


Vil du vide mere

Vil du vide mere om udredning,

specialrådgivning, specialundervisning

og specialpædagogisk bistand

eller hjælpemidler til synshandicappede

børn kan du kontakte en

af de de landsdækkende, regionale

eller kommunale syns- og kommunikationsinstitutioner.

Adresserne finder du på:

www.visinfo.dk/

synsraadgivninger.aspx

I særligt komplicerede tilfælde

kan du kontakte:

Servicestyrelsen VISO

Skibhusvej 52B, 3

5000 Odense C

Tlf: 72 42 37 00

servicestyrelsen@

servicestyrelsen.dk

www.servicestyrelsen.dk

Redaktion

Anker Bruun Jensen (ansv.),

Susanne Lund Mikkelsen,

Peter P. Pedersen, Edda Medici,

Institut for Syn og Teknologi,

Region Nordjylland. Dorte H.

Silver, Videncenter for Synshandicap.

Christian Hjulmand,

Articulator Kommunikation.

Tekst

Christian Hjulmand,

Articulator Kommunikation

Foto

Janus Jacobsen, Gistrup Film

Design og layout

Zuccez, Grafisk Design

Oplag

6000 eksemplarer

Økonomi

Synsinstitutionerne og kommunikationscentrene

er rundt om i

Danmark forankret i enten kommune

eller region. Det vil typisk

være kommunen, der rekvirerer

en ydelse fra synsinstitutionen

eller kommunikationscentret.

I en række kommuner er der

truffet aftale om, at forældre til

et barn med et synshandicap

selv kan henvende sig til en

synsinstitution eller et kommunikationscenter.

I særligt komplicerede og vanskelige

tilfælde med et synshandicappet

barn kan kommunen

rekvirere en gratis vejledende

udredning via VISO. VISO vil

trække på den ekspertise, som

findes i netværket af synsinstitutioner

eller kommunikationscentre

rundt om i Danmark

Forældre til et barn med et synshandicap

kan ligeledes henvende

sig til VISO for at få gratis specialrådgivning.

Også her vil VISO trække på den

ekspertise, som findes i netværket

af synsinstitutioner eller

kommunikationscentre.

Det er kommunen, der visiterer

den konkrete ydelse til et barn

med synshandicap. Det er også

kommunen, der betaler for den

ydelse, som synsinstitutionen

eller kommunikationscentret

leverer.

Vidste du…

At ca. halvdelen af alle småbørn

med synsproblemer også har

andre funktionsnedsættelser, der

ligeledes kræver en særlig indsats.

More magazines by this user
Similar magazines