15.11.2014 Views

Det Sociale Tolkeprojekt - Socialstyrelsen

Det Sociale Tolkeprojekt - Socialstyrelsen

Det Sociale Tolkeprojekt - Socialstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Indledning<br />

<strong>Det</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>Tolkeprojekt</strong> startede 1. august 2000. Den eksterne evaluering, der er tilknyttet<br />

projektet, udarbejder statusrapporter over projektets forløb og resultater, blandt andet igennem 2<br />

runder med fokusgruppeinterview med tolkebrugere, organisationsrepræsentanter, offentlige<br />

myndigheder og projektledelse/medarbejdere i hhv. 2001 og 2002. Den første statusrapport for<br />

perioden 2000-2001: En verden til forskel, forelå i november 2001.<br />

Evalueringen af <strong>Det</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>Tolkeprojekt</strong> har til formål at fokusere og samle op på 3 temaer i<br />

projektet:<br />

<br />

<br />

<br />

Sektoransvarlighed – efterleves sektoransvaret?<br />

Procedurer og administration – er de effektive og smidige?<br />

Brugernes adgang til tolkebistand – hvilke typer af tolkning er brugt, hvad er brugernes<br />

behov, og hvilken sammenhæng er der mellem administration og en let/smidig adgang til<br />

tolkebistand?<br />

Nærværende rapport: Et helt menneske er anden statusrapport fra evalueringen af <strong>Det</strong> <strong>Sociale</strong><br />

<strong>Tolkeprojekt</strong>. Statusrapporten er baseret på dokumentationsmateriale, statistik fra projektets<br />

database og fokusgruppeinterview. Rapporten fokuserer alene på udviklingen samt de nye tiltag i<br />

projektet i perioden november 2001- november 2002. For en grundlæggende beskrivelse af<br />

projektet og evalueringen, samt erfaringer og resultater fra den indledende periode af projektet,<br />

henvises til evalueringens første statusrapport: En verden til forskel november 2001.<br />

Hovedvægten i rapporten Et helt menneske vil fortrinsvis ligge på det kvalitative materiale, dvs. på<br />

fokusgruppeinterview, møder og ikke-statistisk dokumentationsmateriale fra projektet, fordi<br />

rapporten fokuserer på de succeser og særlige problemstillinger inden for det sidste år, som<br />

interviewpersoner, brugerorganisationer, projektets koordinationsudvalg samt projektlederne for<br />

delprojekt 1, 2 og 3 finder centrale. <strong>Det</strong> kvalitative grundlag for evalueringen er med til at udfolde<br />

og fundere de mønstre og problemstillinger, der allerede blev tegnet i rapporten fra sidste år.<br />

<strong>Det</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>Tolkeprojekt</strong> har i 2002 besluttet at gøre en særlig indsats for børn, unge og ældre<br />

tolkebrugere, da disse grupper bruger social tolkning i mindre omfang end andre grupper. <strong>Det</strong>te<br />

gælder også døvblinde, der er en gruppe med særlige behov i forbindelse med tolkning. Der er<br />

derfor særlig opmærksomhed omkring deres behov og problemstillinger i rapporten.<br />

<strong>Det</strong> kvantitative materiale bliver trukket ind i et separat kapitel i denne rapport, og kun de mest<br />

generelle og overordnede statistiske udviklingsområder beskrives. En større og mere fremtrædende<br />

analyse af projektets statistiske data vil derimod blive indarbejdet i den afsluttende rapport i 2003,<br />

når de samlede tal for årene 2001 og 2002 foreligger. <strong>Det</strong> bliver på den baggrund muligt at give et<br />

mere sikkert og fuldstændigt statistisk billede af udviklingen i projektet, og der vil være mulighed<br />

for en sammenlignende analyse mellem projektets data og de overordnede statistiske tendenser på<br />

hele tolkeområdet og på landsplan.<br />

PUBLIKATIONEN ER HENTET PÅ INTERNETTET<br />

www.fc-east.dk<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!