16.11.2014 Views

Inger Bergmann - ATV - Jord og Grundvand

Inger Bergmann - ATV - Jord og Grundvand

Inger Bergmann - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nyt billede:

x 190,5 mm

ndsættelse,

på billedet

det bagerst.

t gamle foto

Grundvandsbeskyttelse

– muligheder og

initiativer

Kontorchef Inger Bergmann

Naturstyrelsen


Grundvandsbeskyttelse – muligheder og

initiativer

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

Disposition

• Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

- Supplement til vejledning på vej

• Indsatsplaner og pesticider

• Boringskontrollisten

- udvidet pesticidliste

• Drikkevandsbekendtgørelsen

- ny bekendtgørelse på vej

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 2


Boringsnære beskyttelsesområder

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

Supplement til vejledning nr. 2 fra 2007 om udpegning af BNBO:

NST og KL samarbejder vedr:

• Hjemmelsgrundlag for BNBO

• Omkostninger til kommunens administration og erstatning

• Mulighederne for indregning af BNBO i prisloftet

• Hvornår kan/skal BNBO anvendes?

• Evt. praktisk eksempler

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 3


Boringsnære beskyttelsesområder

Hjemmelsgrundlag

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

Hjemmelsgrundlag for udpegning af boringsnære beskyttelsesområder

• Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen kan

”give påbud eller nedlægge forbud mod en pågældende aktivitet for at undgå

fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg …”

• Bestemmelsen har til hensigt at beskytte en aktuel vandforsyningsinteresse

mod at en aktivitet truer med at forurene indvindingsboringen

• Der er ikke en forudsætning, at arealer er udpeget som indsatsområder, eller

at der forligger en indsatsplan

• Kommunen skal foretage en konkret vurdering af nødvendigheden af BNBO,

og skal også kunne begrunde nødvendighed, og at indgrebet ikke er mere

vidtgående end nødvendigt

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 4


Boringsnære beskyttelsesområder

Omkostninger

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

Regler om erstatning

• Anvendes miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan grundejeren, -lejer eller

bruger, der har lidt tab som følge af restriktioner, søge erstatning, jf.

miljøbeskyttelseslovens § 61 og §§ 63-64

• Ved uenighed indbringer kommunen sagen for taksationsmyndigheden, som

afgør, hvorvidt der skal betales erstatning i anledning af forbud eller påbud

• Evt. erstatning betales af brugere af vandet, som har fordel af indgrebet

• Taksationsmyndigheden kan dog bestemme, at erstatningen helt eller delvist

skal udredes af kommunen, hvis foranstaltningen skønnes at være af

betydning for en større del af kommunens beboere

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 5


Boringsnære beskyttelsesområder

Indregning af BNBO i prisloftet

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

• Ifølge VFL, § 52 a, stk. 1, kan der i vandprisen under overholdelse af

prisloftet indregnes udgifter til bl.a. beskyttelse af vandressourcer, i

det omfang en supplerende beskyttelse, ud over den offentlige

beskyttelse, er nødvendig eller hensigtsmæssig

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• Vandselskaberne er underlagt et prisloft, som tager udgangspunkt i

driftsomkostningerne i perioden 2003 – 2005. Der kan gives tillæg

til prisloftet for miljø- og servicemål, fastsat efter 2005. Miljømål,

som er fastsat til og med 2005 er indregnet i prisloft 2011, og

indregnes derfor ikke

• Forsyningssekretariatet der varetager den økonomiske regulering

skal ikke vurdere rimeligheden i et miljø- og servicemål, men sikre

at målene opfyldes på effektive og markedsmæssige vilkår

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 6


Boringsnære beskyttelsesområder

Indregning af BNBO som servicemål

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

Forsyningssekretariatet lægger vægt på, at:

• miljø- og servicemålene fastsat af staten eller kommunen, skal være så

konkret formulerede, at det er entydigt hvilke aktiviteter, der skal udføres og

at det er vandselskabets ansvar at gennemføre aktiviteten

• for servicemål fastsat af selskabet skal det være selskabets bestyrelse eller

generalforsamling, der har besluttet målet. Det er vigtigt, at det er en

foranstaltning, som udgør en forbedring som kommer forbrugerne til gode,

ellers vil foranstaltningen ikke kunne indregnes som et servicemål

• Afventer afgørelser fra konkurrenceklagenævnet (130 klagesager)

Altså: Sikre sig som forsyningsselskab, at det er kommunalbestyrelsen eller

forsyningsselskabets bestyrelse, som har besluttet udpegning af BNBO.

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 7


Boringsnære beskyttelsesområder

Hvornår anvendes BNBO og supplerende grundvandsbeskyttelse?

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• Kommunen er, som ansvarlig myndighed for rent drikkevand,

forpligtiget til at undersøge et forhold nærmere, hvis der er rimelig

anledning

• F.eks. hvis kommunen viden der peger på at der er konkret risiko.

• F.eks. ved forekomst af pesticider eller nedbrydningspunkter i

boringskontroller, som kan være en udgøre en risiko for forurening

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 8


Indsatsplaner og pesticider

Indsatsområder efter MBL, § 26 a

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• Er der vedtaget indsatsplan efter VFL, § 13 eller 13 a, og kan der ikke opnås

aftale ”på rimelige vilkår”, kan der pålægges rådighedsindskrænkninger, mod

fuld erstatning

Grundvandskortlægning: Nitratfølsomme områder og områder med stor

grundvandsdannelse

• Anvendelse af § 26 a kan ske baggrund af foreliggende data

• Kommunen kan altså udstede påbud efter MBL, § 26 a, forudsat at:

- der er vedtaget en indsatsplan,

- kommunen kan tilvejebringe dokumentation for at området er

pesticidfølsomt, og at

- påbuddet ikke er mere vidtgående end nødvendigt

• MIM vurderer hvordan viden fra KUPA kan indgå

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 9


Boringskontrol

Ny vejledning om pesticider i borings- og drikkevandskontrol

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• Naturstyrelsen har 16. juni 2011 udsendt vejledning om og liste over

pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved

boringskontrol og kontrol med drikkevand:

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Drikkevand/

Boringer_pesticidliste.htm

• Erstatter borings- og drikkevandskontrollisten over pesticider, pkt. 1.8 i bilag

A i Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg,

Miljøstyrelsen nr. 3/2005

• Anbefalingerne af hvilke pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal

kontrolleres for, kan ændres i takt med ny viden om fund og spredning af

pesticider

• Kriterier: Fundet ofte og spredt over landet (viden fra

grundvandsovervågningen og VAP)

- derudover glyphosat og AMPA

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 10


Boringskontrol

Minimumliste over pesticid-aktivstoffer

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• 2,4-D

• Atrazin

• Bentazon

• Dichlobenil

• Dichlorprop

• Diuron1

• ETU (Ethylenthiourea)

• Glyphosat

• Hexazinon

• MCPA

• Mechlorprop

• Metribuzin

• Simazin

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 11


Boringskontrol

Minimumliste over pesticid-nedbrydningsprodukter

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

2,6-Dichlorbenzosyre

2,4-Dichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)

2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))

4-Nitrophenol

AMPA (Aminomethylphosphorsyre)

BAM (2,6-Dichlorbenzamid)

DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)

Desethyl-hydroxy-atrazin

Desethyl-atrazin

Desethyl-terbuthylazin

Desisopropyl-atrazin

Desisopropyl-hydroxy-atrazin

Didealkyl-hydroxy-atrazin

Hydroxy-atrazin

Hydroxy-simazin

Metribuzin-desamino-deketo

Metribuzin-diketo

Metribuzin-desamino

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 12


Boringskontrol

Ny vejledning om pesticider i borings- og drikkevandskontrol

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

Mht. pesticidkontrollen skal kommunen desuden efter indstilling fra

vandforsyningerne beslutte, om der er stoffer, der ud over de

obligatoriske, som udgør en trussel for grundvandet og derfor og

skal indgå i kontrollen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

Stoflisten er udbygget med vejledning og nyttige links med

information, om hvilke yderligere pesticider – og andre stoffer –

som skal inddrages i kontrollen, bl.a.:

• Oversigt over fund af stofferne

• Oversigter over anvendelse af pesticider

• Oplysninger om arealanvendelse og forureningskilder

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 13


Snart ny drikkevandsbekendtgørelse

(bkg. om vandkvalitet og tilsyn)

Administrative justeringer og nyt om vandværkernes boringskontrol

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

Den ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med

vandforsyningsanlæg har været i høring

Bekendtgørelsen har, udover administrative justeringer, på stofsiden:

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• Kvalitetskrav til nye uorganiske sporstoffer

• Udvidet pesticidliste for vandværkernes boringskontrol, som

allerede gælder!

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 14


Nye uorganiske sporstoffer med kvalitetskrav

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• Cobolt 5 g/l

• Beryllium 10 g/l

• Lithium 1000 g/l

• Molybdæn 20 g/l

• Strontium 10.000 g/l

• Thallium 1 g/l

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 15


Ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Administrative justeringer

tarter uden

topstilling

nktopstilling

ksten (flere

indes), brug

listeniveau-

Topmenuen

enstrestillet

tekst uden

tilling, brug

listeniveau-

Topmenuen

• Der indføres tidsfrister for dels indberetning af analysedata fra

laboratorium til kommune, dels kommunens frigivelse af data til

Jupiter-databasen

• Reglerne om vand til produktion af fødevarer flyttes til forordning

om fødevarer

• Det er i dag kun lovligt for private husholdninger at anvende

regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask, der indsættes

dispensationsmulighed så man kan få bredere anvendelse, f.eks. i

institutioner

• Bekendtgørelse om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til

fremstilling af drikkevand, nr. 162 af 29. april 1980, ophæves, da

reglerne overføres til den nye bekendtgørelse

ATV Jord og Grundvand, den 14. september 2 011 SIDE 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!