16.11.2014 Views

Henrik Boeggild - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Boeggild - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Boeggild - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Flourid i drikkevand og tandskader

- muligheder for forskning i danske

registre om miljø og sundhed

Henrik Bøggild

Ledende embedslæge, phd, lektor

Embedslægerne Nordjylland og Aalborg Universitet

ATV møde, 19. juni 2012


London, 1850-erne

Snow og smittespredning af kolera

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Snow og kolera i London, 1854

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Har fluorid i drikkevand en

betydning for caries hos børn?

Henrik Bøggild, Anders Carlsen, Lilli Kirkeskov, Eva

Kristiansen, Mogens Joost Larsen, Sven Poulsen, Frants

von Platen-Hallermund og Halfdan Sckerl

www.hst.aau.dk

Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Skive, Aarhus

Tandlægeskole, Aarhus Universitet, Danmarks og

Grønlands Geologiske undersøgelse, Miljøcenter

Ringkøbing, Miljøstyrelsen og Embedslægerne Midt- og

Nordjylland, Sundhedsstyrelsen,

Miljøstyrelsen, 2008

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Beskriv mulighederne ved samkøring af

registerdata for miljø og sundhed

Projektet skal bygge på eksisterende administrative

datakilder

Kan der også i dag påvises en association mellem

fluoridindhold i drikkevand og udviklingen af caries hos

børn?

www.hst.aau.dk

Vurdere og beskrive de tekniske og administrative

problemstillinger ved register­sammenkoblinger

Anbefalinger om foranstaltninger, der fremover vil kunne

lette muligheden for samkøring af de anvendte registre.

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Fluorid

Optræder naturligt opløst i vand

Indbygges i emalje, knogler og ligamenter

Forstærker tændernes emalje ved remineralisering og

modvirker udvikling af huller i tænderne

www.hst.aau.dk

Høje koncentrationer under emaljedannelse kan medføre

dental fluorose (misfarvning) af tænder

• Kan ses i koncentrationer sv.t. Danmark

Høje koncentrationer i knogler og ligamenter kan medføre

skeletfluorose (smerte, stivhed i led), osteosclerose og

ligamentforkalkninger (skeletmisdannelse, neurologiske

påvirkninger)

• Ses fra 3-6 mg/l, alvorligere tilfælde v 20 mg/l

Mistanke om sammenhæng med hoftebrud

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Anbefalede niveauer af

fluorid i drikkevand

1962: US Public Health Service 0,7-1,2 mg/l

2002: WHO optimalt niveau: 0,5-1,2 mg/l

• 2004: WHO maksimalt niveau: 1,5 mg/l

2010: US Dep. Health and Human Service: 0,7 mg/l

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Forebyggelse af

tandskader med fluorid

I nogle lande med lavt naturligt fluoridindhold (og dermed

indtag) tilsættes fluorid til vand eller salt

Fluorskylning har været benyttet i DK

Tandpasta er tilsat fluor, bortset fra enkelte typer

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Materiale

www.hst.aau.dk

• Eksponering (fluoridindhold i drikkevand)

• Drikkevandsforsyning (BBR)

• Drikkevandskvalitet (Jupiter)

• Outcome (tandsundhed)

• Børnetandplejens optegnelser over antal skadede

tandflader (SCOR)

• Mælketænder v. 5 år

• Blivende tænder v. 15 år

• Confounding

•Køn

• Socialklasse (SKAT)

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Forudsætninger for GIS

Person-adresse sammenkædning:

CPR-nummer – fra 1968

www.hst.aau.dk

Adressekodning

• 99,3% af aktuelle data (fast bopæl i DK) kan

geokodes automatisk

Historisk adresse

• 93% af historisk CPR udtræk kan geokodes

automatisk på adresse

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Sammenkobling

Adressekoordinat

OSAK

Vandforsyning

Jupiter

BBR

Barn

Forældre

Husstandsindkomst

www.hst.aau.dk

CPR

CPR

Tandsundhed

SCOR

SKAT

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Materiale

Kohorter defineret ved fødselsår og fulgt i henh. 5 og 15 år

mælketænder v. 5 år

blivende tænder v. 15 år

Analyseret for

alle, der har kunnet følges med bopæl og fluoridkoncentration (blå)

dem, der kun har boet ét sted (rød).

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Indberetningskort til SCOR

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Kohorte 89, en bopæl, blivende

tænder, 15 år (n=23.304)

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Flourid i drikkevandsboringer

koncentration (mg/l)

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Interkommunal variation

Selv indenfor samme

kommune kan der være

stor variation

Stor variation mellem tæt

beliggende boringer

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Fluoridkoncentration i boringer

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Ingen variation over årene

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Forsyningsområde

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Tildeling af ukendt vandforsyning

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Kohorte 89, én bopæl, blivende

tænder, 15 år (n=23.304)

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Kohorte 89, alle bopæl, blivende

tænder, 15 år (n=43.848)

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Kohorte 89, alle bopæl,

mælketænder, 5 år (n=45.332)

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Kohorte 99, alle bopæl,

mælketænder, 5 år (n=48.351)

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Kohorte 99, alle bopæl,

mælketænder, 5 år (n=48.351)

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Konklusion

www.hst.aau.dk

Der er fortsat en omvendt

sammenhæng mellem

flouridindhold i drikkevand

og huller i tænderne i

Danmark

Sammenhængen er også til

stede efter kontrol for

socialklasse

Forskellen er muligvis

blevet mindre i de seneste

dekader

Fokus på børn i områder

med lavt naturligt

fluoridindhold

Data er tilgængelige og

brugbare

Mangler et forsyningskort

over drikkevandsforsyning

Mangler historiske

eksponeringsdata i BBR

Mangler standarder for

beskrivelse af variable og

kodning

Mangler standard for

dataudveksling

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Metode- og statistikproblemer

(nogle af dem…)

www.hst.aau.dk

Eksponering

• Ikke sammenfald

• Manglende data

• Håndtering af

fluoridkoncentrations

forskelle

• Skoleophold

• Personer der flytter

• Beskyttende

tærskeleffekt

Confounding

• Manglende kontrol

•Kost

•Cola

• SKAT data fra 2004

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Værs’go at skylle...

www.hst.aau.dk

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Eksisterende miljødata

www.hst.aau.dk

GIS-data NJA

• Højspænding

Jordtyper

• Vandværker

• Landbrug (dyr)

• Havvandsindpumpning

• Støj (fly, motor)

Jordforurening

• Vandløbskvalitet

• Renseanlæg og spildevand

Miljøregistre i NJA

• Vandløbsprøver

• Spildevandsdata

• Regnvandsbetinget udløb til

vandløb og hav

• GEUS boring, jordprøver,

kemi analyse, vandværker

• ”Blåt flag”-data

• Søer, vandløb, hav-kemi

Nordjyllands Amt, GIS kontoret

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI


Andre GIS-data

www.hst.aau.dk

• Emission til atmosfære (amtsvis

(1972- (gas), 1990- (tungmetal))

• Luftkvalitet (20 målestationer,

1982-)

• Vandløbskemi (375 stationer, 1989-

)

• Badevand (1300 stationer, 1991-)

• Drikkevand (6300 stationer, 1980-)

Grundvand (>1000 boringer, 1980-)

• Pesticid i drikkevand (1999)

• Tungmetal og organiske stoffer i jord

(6000 positioner, 1975-)

• Spildevandsslam (1634 anlæg, 1994-)

• Spildevand (1400 anlæg, 1986-)

• Affaldsdepot (1982-)

• Vejtrafik (1995 og 2000)

• Radioaktivt fall-out (1960-)

• Industri-emission (2003)

• Fødevarevirksomheder (2002)

• DANMAP mv

EPI-GIS, Miljøstyrelsen 2003

INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!