16.11.2014 Views

SMART Afværge - ATV - Jord og Grundvand

SMART Afværge - ATV - Jord og Grundvand

SMART Afværge - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Registrering og styring af

driftssager – Webbaseret

database “SMART Afværge”

Else Kathrine Friis, Procesingeniør

Region Sjælland

Mads Georg Møller, Chefkonsulent

Rambøll Danmark


Udgangspunktet

Hvad gør vi !

3 Amter – én region

Forskellige traditioner – nye standarder og normer

55 anlæg, 700 anlægsenheder og 1.400 komponenter

2


Hvad er opgaven?

Opbygning og

arbejdsopgaver

Overblik over de

samlede anlæg

Elektronisk

overblik; SMART

Systematisere og

optimere

Udnytte og

videregive viden

3


Organisering af samarbejdet omkring

driftssager

Undersøgelser

Ansvarlig:

Undersøgelsesteam

Afværge

Projektering

Ansvarlig:

Afværgeteam

Drift

af afværge

Ansvarlig:

Driftsteam

Vurdering af

afværge

Ansvarlig:

Driftsteam &

Afværgeteam

Udfasning

Livscyklus for arbejdet med driftssager

4


Driftsfunktionens typer af arbejdsopgaver

Tilsynsarbejde

Felt

•Indsamling af Procesdata

•Indsamling af Miljødata

•Service og Vedligehold

•Genereleftersyn - tilstandsregistrering

Administration

Kontor

•Økonomi (forbrug og budget)

•Opdatering af database (registrering og

jobstyring)

•Løbende vurdering af anlæg (teknik og miljø)

•Indberetninger og øvrig kontakt til myndigheder

•Opfølgning på nye krav til anlæg

•Arbejdsmiljø (APV, arbejdspladsbrugsanvisninger

og procedure for arbejde på anlæg samt løbende

tjek på sikkerhed)

5


Beskrivelse af driftsfunktionens opgaver

Overordnet manual

Driftsfunktionens opgaver

• Paradigme; Tilsynsskemaer for driftsopgaver på afværgeanlæg

• Manual; Arbejdsmiljø

• Brugermanual; SMART Afværge

• Brugermanual; SMART

6


Driftsfunktionens typer af driftssager

Vand og luftbehandlingsanlæg [VL]

Vandbehandlingsanlæg [V]

Ventilationsanlæg, Aktiv [VA]

Ventilationsanlæg, Passiv [VP]

Overvågning uden anlæg [O]

Værditabsordning Gas [G] [VT]

7


Økonomistyring

Lokalitet:

Lokalitets id.:

Anlægstype:

Håndværkerbyen 15 Sagsbehandler: Katrine Sadowski

253‐00118 Driftsansvarlig: Jens Mortensen

Vandbehandlingsanlæg Dato for udtræk: 07‐03‐2011

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2010 2010 2009 2008 2007

Posteringstype

Udtræk pr.

23/8

Analyser 4.826 14.498 14.529 14.529 7.000 Analyser 14.529 3.000 3.900 2.600

El 8.041 8.052 11.507 11.507 10.000 El 11.507 6.690 11.697 5.105

Materialer 1.255 1.255 3.655 3.655 3.000 Materialer 3.655 0 0 1.433

Rådgiver 0 0 0 0 0 Rådgiver 0 90.301 24.430 20.788

Service 10.323 12.273 13.773 13.773 15.000 Service 13.773 11.290 11.977 10.402

Vandafledning mm. 0 0 0 0 0 Vandafledning mm. 0 0 2.038 0

I alt 24.445 36.078 43.464 43.464 35.000 I alt 43.464 111.281 54.042 40.327

Kontonumre ifølge Kontoplan: 3400328608..3400329450

Realiseret 2010

Budgetteret 2010

Posteringstype

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2010 Analyser 2009 Analyser 2008 Analyser 2007 Analyser

Analyser 14.529 3.000 3.900 2.600

El

El

El

El

Materialer

Materialer

Materialer

Materialer

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

El 11.507 6.690 11.697 5.105

Service

Service

Service

Service

Vandafledning mm.

Vandafledning mm.

Vandafledning mm.

Vandafledning mm.

Materialer 3.655 0 0 1.433

Resultat

2010

Resultat

2009

Resultat

2008

Resultat

2007

2010 2009 2008 2007

Resultat

2010

Resultat

2009

Resultat

2008

Resultat

2007

Rådgiver 0 90.301 24.430 20.788

Udtræk pr. Udtræk pr.

Posteringstype Resultat Resultat Resultat Resultat

År til dato Budget

31/10 31/12

2010 2009 2008 2007

Service 13.773 11.290 11.977 10.402

Vandafledning mm. 0 0 2.038 0

I alt 43.464 111.281 54.042 40.327

8


Hvad gør vi med vores viden?

Undersøgelser Afværge Drift

Overordnet processammenhæng mellem undersøgelser,

afværge og drift

9


Krav til nye anlæg

Overordnet manual

Driftsfunktionens krav til projektering

og etablering af anlæg

• Kravspecifikation, Komponenter og opbygning af anlæg

• Kravspecifikation, SRO

• Paradigme; Indberetning til ledningsregisteret (LER)

• Retningslinjer for tinglysning og erstatning ved blivende anlæg og

boringer

• Paradigme; Tilsynsskemaer for driftsopgaver på afværgeanlæg

• Manual; Arbejdsmiljø

• Brugermanual; SMART Afværge

• Brugermanual; SMART

10


Udvikling af SMART Afværge

Offentlig/Privat innovationsprojekt

Rambøll & Region Sjælland

11


Databasen SMART afværge -

registrering og jobstyring

http://webmmprod.ramboll.dk/SMART_RegionSjaelland/smart.htm

12


Muligheder !

• Driftsdata – mulighed for vurdering, optimering og

regulering af driften

• Vi kan udtrække erfaringer på anlægstyper – hvilke

fungerer bedst osv.

• Optimering af driften – hvilke besøger vi tit, hvilke

komponenter er ofte fejlbehæftet – hvilke er gode og hvilke

er dårlige

• Cost-effektivitet – hvor mange gange besøger vi det enkelte

anlæg og hvor længe

• Nedlukning af anlæg – hvornår skal anlæggene lukkes

13


Data – en kilde til udvikling

14


SMART Afværge

Her går vi on-line mht. den videre præcentation af

SMART afværge.

Vi har dog følgende slides i baghånden hvis on line

præsentationen ikke vil som vi vil ☺

15


Databasen SMART afværge -

registrering og jobstyring

Typer af afværgesager i SMART afværge

Vand og luftbehandlingsanlæg [VL]

Vandbehandlingsanlæg [V]

Ventilationsanlæg, Aktiv [VA]

Ventilationsanlæg, Passiv [VP]

Overvågning uden anlæg [O]

Værditabsordning [VTO]

Gas [G]

Tilsyn [T]

Oversigtskort med placering af afværgeanlæg opdelt på

afværgetyper (Google Map) – grafisk navigation

16


Registrering – sagsspecifikke

dokumenter og datavinduer

Screendumb ”SMART-afværge” med visning af registrering i datavinduer

17


Registrering – P&I diagrammer

Screendumb ”SMART-afværge” med visning af grafisk navigation

18


Jobstyrring

3

1

2

Screendumb ”SMART-afværge” med visning af job med tilknyttet dokument i

form af tilsynsskemaer, specifikke arbejdmiljøforhold, foto etc.

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!