16.11.2014 Views

Jan Jeppesen - ATV - Jord og Grundvand

Jan Jeppesen - ATV - Jord og Grundvand

Jan Jeppesen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF LAR-POTENTIALE

INKLUSIV EFFEKTEN AF LAR PÅ DEN LOKALE

OVERSVØMMELSESRISIKO

ATV Vintermøde 2013

6. marts 2013

Ph.d. Jan Jeppesen, ALECTIA

Ph.d. Peter Møller Duch, ALECTIA


Baggrund

Kommuner og forsyninger skal planlægge og investere i klimatilpasning af

vores byer for at imødegå oversvømmelser som følge af ekstremregn

Valget står mellem op-dimensionering af eksisterende kloakker/bassiner,

LAR, skybrudsvandveje eller en kombination af nævnte elementer.

Der er brug for beslutningsstøtteværktøjer til at evaluere de forskellige

løsninger, herunder LAR


Er LAR kun for sjov?

LAR afskrives ofte på forhånd som klimatilpasningsmiddel ved flg. udsagn:

”Faskiner bygges ofte for små…”

”Vi kan ikke nedsive mængderne…”

”Faskiner i folks baghaver skaber indbyrdes oversvømmelser…”

”Det er for dyrt...”

”Vi kan ikke tvinge borgere til at afkoble…”

…”det kan ikke lade sig gøre”

Valg af LAR til klima- og skybrudstilpasning bør ikke baseres på

udokumenterede påstande, men på tekniske og økonomiske analyser


Data fra virkeligheden:

Erfaringsopsamling om 95 faskiner i København

http://www.hofor.dk/spildevand/evaluering-af-faskiner-i-kobenhavn/

HOFOR har i løbet af sommeren 2012 gennemført en evaluering af faskiner i København i samarbejde med

Center for Miljø og Center for Park og Natur, Københavns Kommune. I alt har 154 grundejere fået anlagt

faskiner til lokal håndtering af regnvand med refusion af tilslutningsbidraget i perioden 2008 – juni 2012,

heraf har 91 grundejere svaret på vores spørgeskema.


Hændelsesdybde mm

Akk. vol-%

Analysen for LAR bør dække hele

regnspektret

90-120

Ekstremdomæne

C

~100

50-70

Designdomæne

B

99

10-20

A

Hverdagsdomæne

80

0,2 år 10 år 100 år

Gentagelsesperiode


LAR-screening

– en metode til kvantificering af det

hydrauliske LAR-potentiale

Kvalificerede svar om det hydrauliske

LAR-potentiale for et stort område

kræver lokalt fokus:

Analysen foretages på

matrikelniveau

Resultater opskaleres til

kloakoplande

Mange forskellige data og parametre

skal vurderes og bedømmes for at

udtale sig om det ”samlede LARpotentiale”

Fokus på hydrauliske aspekter:

Hverdagsregn

Designregn (T = 10 år)

Ekstremregn


Datainput til

LAR-screeningsværktøj

Kloakoplande

Jordstykker

Tekniske grundkort over bygninger

Jordart

Terræn

BBR

Forurenede arealer, 300m-zoner

Befæstede arealer

Kort over grundvandsspejlet


Hydraulisk vurdering af faskinen

Pladsforhold

- vurdering af pladsforhold, mellem:

- areal af LAR =f(Kjord,T-design)

- areal til LAR =f(areal, afstandskrav)

Nedsivningskapacitet

- Vurdering af nedsivningskapacitet:

- forventet stigning af grundvand

=f(afstand til grundvandsspejl, Kjord)

100 % nedsivning


Resultater på matrikel-niveau


Opskalering til kloakoplande

= overblik


Hændelsesdybde mm

Akk. vol-%

LAR-Skybrudsscreening

90-120

Ekstremdomæne

C

~100

50-70

Designdomæne

B

99

10-20

A

Hverdagsdomæne

80

0,2 år 10 år 100 år

Gentagelsesperiode

Bæredygtig

nedsivning


LAR-Skybrudsscreening

Faskinen tilbageholder op til T = 10 år

Resten (T>10år) skal håndteres på terræn

Tabel 1: Eksempel på opgørelse af simpel økonomi på faskiner i et opland.

Antal Ha m 3

faskine

Omkostnin

ger (mio.

kr.)

Omkostning

pr. matrikel

(kr.)

Omkostning

pr. red. Ha

(mio. kr.)

629 10,5 4262 19,7 31.297 1,9 187

Omkostning

pr. m 2

(kr.)


I udvalgte oplande kan LAR og

vandkredsløbet modelleres

Simulerer hydrologiske processer:

Overfladevand (regnvand, fordampning,

nedsivning, magasinering)

Grundvand, utætte kloakker m.m.

LAR-elementer (faskiner, grønne tage,

wadier, regnvandstanke)

Output:

Vandbalancer med og uden LAR

Bæredygtig nedsivning

Input til afløbsmodel

Stormwater runoff: 224

Sewers/streams: -(23+93)

Runoff to SUDS: = 108

+ 51

Total = 159

EA: -36

Supply: -6

To gw.: = -89

From gw.: = 43

SUDS overflows: = -71

Return flow: = 90/108

= 83 %


VTU-projekt 7520: Udvikling af en urbanhydrologisk

model til simulering af nye innovative

LAR-principper til lokal håndtering af både

regnvand og grundvand (LARG)


Konklusion

Der er et behov for at få belyst det hydrauliske LAR-potentiale ifm.

valg af tiltag til klimatilpasning

LAR-screeningsværktøjet opfylder behovet for at analysere det

hydrauliske potentiale for LAR mht. hele regnspektret

Eksempler fra danske kloakoplande indikerer et hydraulisk

potentiale for simple, lavpraktiske og skybrudseffektive LARløsninger

(især i villa-haverne) => besparelsespotentiale

sammenlignet med udgifterne til traditionelle løsninger.

Vi skal sammenligne økonomi på LAR kontra traditionel løsning

Hvis LAR er den fordelagtige løsning, så er det vejen frem!


Masterminding Sustainable Progress

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!