Gode boliger til ældre - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Gode boliger til ældre - Byg-Erfa

Gode boliger til ældre

- en ekselllpelsatnling

De fleste ældre ønsker at bo der; hvor de altid har boet, men

nogle tvinges til at flytte, når boligen bliver uoverkommelig

eller helbredet svigter. Nye ældregenerationer overvejer boligsituationen,

når de nærmer sig den 3. alder. De ønsker en

mere praktisk boligform, hvor de kan finde inspiration og

tryghed i samvær med andre. Der er behov for gode, attraktive

boliger med mulighedfor oplevelser; tryghed ogfællesskab.

·,Boformer og

bebyggelsestyper

Der er mange forskellige måder at bo

på som gammel. I rapporten beskrives

en række eksempler på forskellige

boformer og bebyggelsestyper egnede

for ældre.

Eksempelsamlingen illustrerer spændvidden

af bomuligheder. Der er ældreegnede

boliger integreret i almindelige

boligbebyggelser og boliger, der

ligger i tilknytning til lokale serviceog

aktivitetscentre. Der er boliger,

hvor hver passer sit, og boliger med

mulighed for samvær og fællesskab

med andre.

De fleste bebyggelser er opført inden

for de seneste år, men der er også

eksempler på ældre byggerier, der er

forbedret og gjort ældreegnet gennem

byfornyelse og boligforbedring. Der er

boliger på landet, i forstaden og midt

Jnde i byen.

,Boligerne er opført som almennyttige

... lejeboliger, kommunale ældreboliger,

og beboerstyrede andelsboligforeninger.

Der er også eksempler på forbedrede

ejerboliger.

Bebyggelserne er valgt ud for at illustrere

kvaliteter og problemstillinger

omkring forskellige boformer og

bebyggelsestyper. Eksemplerne lægger

således op til diskussioner omkring

bebyggelsernes integration i bymiljøet,

boligernes planløsning og rumlighed,

livet i bebyggelserne, mulighed

for kontakt og samvær, og adgang til

omsorg og service.

Eksempelsamlingen kan læses som en

status over de seneste års ældreboligbyggeri

i Danmark. Det er en erfaringsopsamling

og kan bruges som et

idekatalog over muligheder, problemer

og perspektiver.

De udvalgte bebyggelser skal ikke

opfattes som ideelle boliger, de er

bestemt ikke fejlfrie. De skal ikke

kopieres kritikløst, men give stof til

eftertanke og videreudvikling af gode

boliger og bebyggelser egnede for

ældre.

Bebyggelserne i eksempelsamlingen er

beskrevet på grundlag afbesøg i

bebyggelserne, analyse af tegningsmateriale

og interviews med beboere,

plejepersonale, bygherrer og arkitekter.

Der er lagt vægt på at beskrive den

helhed af funktionelle, oplevelsesmæssige

og sociale kvaliteter, som udgør

rammen omkring beboernes hverdag.

Eksempelsamlingen indledes med en

beskrivelse af nogle af de kvaliteter,

det er væsentligt at være opmærksom

på, når man planlægger og udformer

boliger til ældre.

Sidst er der en oversigt over regler om

forskellige typer ældreboliger.

Danmarkskortet bagest giver en oversigt

over flere interessante ældrebebyggelser

rWldt omkring i landet.

Rapporten er skrevet til beslutningstagere,

fagfolk og brugere og kan bruges

som inspiration, når der skal diskuteres

ældreboliger og udformes gode

boligmiljøer egnede for ældre.

TERRASSE

o

5 METER

,-'-,--,--,----,--,'


Der skal være

valgmuligheder

Gode boliger til ældre er boliger, hvor

man kan leve et selvstændigt og uafhængigt

liv, opleve tryghed og fmde

inspiration og samvær med andre.

Det er boliger, man flytter ind i i

60-årsalderen for at nyde alderdommen

og tage hul på et nyt kapitel i tilværelsen.

Det er boliger, hvor man

finder tryghed og omsorg, når kræfterne

ikke er som før.

Der er ikke en god ældrebolig, boliger

til ældre er forskellige. Der skal være

boliger, der svarer til forskellige traditioner

og levevis, ønsker og behov

blandt ældre. Der skal være individuelle

boliger og boliger omkring et fællesskab,

boliger i blandede bebyggelser

og bebyggelser forbeholdt ældre, boliger

i tilknytning til pleje- og servicecentre

og boliger på plejehjem.

Gode boliger til ældre er boliger, der

åde imødekommer behov for oplevel­

, tryghed og en praktisk hverdag.

RRASSE


De 16 eksempler

• Lokal tradition og levevis

Ældreboliger i Hvornum, Døstrup og

Sdr. Onsild

• Unge og gamle bor dør om dør

Boligbebyggelsen Vejlbytoften, Vejlby

• Boliger for alle

Andelsboligforeningen Nymarksve;:

Mårslet

• Handicapegnede boliger midt i

storbyen

Handicapegnet etagehus, Sylows Alli,

Frederiksberg

• Det fleksible byhus

Fleksible boligerfir unge og aldre,

Iconkurrenceforslag

• Receptionen er nerven i

kollektivhuset

Kollektivhuset H,je Søborg, S,borg

• Nyt liv i villaen

Andelsbofallesskabet Villa 7Ove, S,llerød

• Bofællesskab omkring trappeopgangen

Midgårdsgruppen, N,rrebro

• Fra parcelhus til bofællesskab

Andelsboligforeningen Otium,

Birkerød

• Fornyelse i gammelt bymiljø

Ældreboliger i Tårbak, Tårbak

• Centret giver tryghed i lokalområdet

Lokalcentret Koltgården, Kolt

• Et mangfoldigt sted midt i byen

Gulkrogscentret, Vejle

• Boligerne er forbedret

Andelsboligforeningen Positiv,

Chnstianshavn

• Attraktive boliger i gammelt

fabriksmiljø

Uldspinderiet, Thisted

• Nye boliger mellem blokkene

Lundebjerg, Skovlunde

• Længst muligt i egen bolig

Ombygget rakkehus, Hulgårdsvej,

Bellah.j

TERRASSE


1ryghed og omsorg

Boligmiljøet skal være overskueligt og

sikkert at færdes i, og boligen skal

være overkommelig og hensigtsmæssigt

indrettet, så man kan klare hver-

,dagens gøremål og ikke oplever angst

og utryghed.

Kontakt og fællesskab i boligmiljøet

og nærhed til hjælp og omsorg er

.afgørende for oplevelsen af tryghed.

Boligernes beliggenhed

Gode boliger til ældre er boliger, der

ligger centralt i byen, der hvor livet er,

i nærheden af butikker, service og

offentlig transport.

Det er væsentligt at kunne komme i

byen, handle og ordne sine daglige

gøremål. Er man afskåret fra det, bliver

man afhængig af andre, og mister

indflydelse på sin egen hverdag.

Mødesteder ogfællesrum

Der skal være muligheder for kontakt

og samvær med andre, der hvor man

bor. Godt naboskab kan være et muntert

indslag i hverdagen og en hjælpende

hånd i nøden. Fællesskab åbner

nye muligheder og kan være en inspirerende

udvidelse af privatlivet.

Mødesteder og fællesrum skal ligge

der, hvor alle kommer forbi.

Gode boliger til ældre

- en eksempelsamling

Rapporten er udarbejdet med støtte fra BUR

og Arkitektskolen i Aarhus.

Arkitekt Bente Lindstrøm

Arkitektskolen i Aarhus i samarbejde med

Arkitekt Lasse Lundstrøm og

BiIledbudskaber

Følgegruppe:

Bente Bondebjerg, Boligministeriet

John Frederiksen, Bolig Motor- og

Hjælpemiddeludvalget

Georg Gottschalk, Statens :Uyggeforskningsinstitut

Preben Grinderslev, Ældrebo

Bente Hammer, Byggeriets Udviklingsråd

Poul Hviid, Ældrepædagogisk Center

Susanne Palsig Christiansen, Boligstyrelsen

Carsten Petersen, EGV/Ældresagen

Christel Petersen, Kommunernes Landsforening

Peter Sanderhoff, Socialstyrelsen

Leo Sprøgel, Folkepensionistforeningernes og

Invalideorganisationernes Kontaktudvalg

Karen Zahle, Boliglaboratoriet

Yderligere oplysninger om projektet:

Arkitekt Bente Lindstrøm

Arkitektskolen i Aarhus

Nørreport 20, 8000 Århus C

Tlf.: 86 1308 22

Video:

Eksempelsamling udse,ndes efteråret 89

BUR-rapport:

Gode boliger til ældre

- en eksempelsamling.

156 sider illustreret, maj 1989,

kr. 135,- inkl, moms

ISBN 87-503-7876-7

ISSN 0108-2116


Oplevelsesrige boliger

Gamle er meget hjemme, de opholder

sig for en stor del i boligen og kom~

mer tit ikke så langt omkring. Derfor

er det særlig vigtigt for ældre, at boligen

ikke alene er hensigtsmæssig, men

også byder på forskellige oplevelser i

løbet af dagen og året. Der skal være

forskellige steder og hjørner i boligen.

Gode uderum

Gamle kommer ofte ikke så langt

omkring, det stiller krav til de nære

omgivelser. Selv en nok så kort spadseretur

skal byde på forskellige oplevelser

- lige uden for hoveddøren, i

gårdrummet, i bebyggelsen og på

gaden udenfor. Der skal være stille

steder og livlige steder, sol og læ.

lnitiativer. og

handlemuligheder

Flere og flere ældre ønsker et aktivt

liv, hvor de dyrker deres interesser og

bruger deres erfaringer og ressourcer.

De vil være medbestemmende om,

hvad der sker omkring, og om deres

egen tilværelse.

Gamle skal have råderum omkring

deres 3. alder, de skal have mulighed

for at være aktive medspillere. Det

stiller krav til »samfundets« lydhørhed.

Adgang til boligerne

Adgangen til boligerne skal være uden

forhindringer, man skal kunne færdes

trygt, og det skal være nemt at orientere

sig. Adgangen til boligerne skal

byde på oplevelser, mulighed for et

hvil og kontakt med andre.

Kørestolsbrugere og almindeligt gående

skal kunne følges ad og bruge den

samme indgang.

Fleksible boliger

Boliger skal være fleksible, det skal

være muligt at indrette sig på forskellige

måder, efterhånden som familiens

behov ændrer karakter i livsforløbet.

På den måde undgås unødige boligskift,

og man kan blive boende i det

lokalmiljø, man er vant til. Plads er

den første forudsætning for, at en

bolig er fleksibel.

BUR/Byggeriets Udviklingsråd

BUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 omfremme afbyggeriets udvikling. BUR har til opgave atfremmeforanstalt­

~inger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal

BUR bl.a. virkefor, at der gennerriføresforsøgs- og udviklingsopgaver afbetydningfor byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og

!tdnyttes.

BUR-resumeer, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kanfås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat.

BUR-rapporteringer, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat.

B UR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan købes i Byggecentrums Boghandel, vester Voldgade 94, 1552 København K, telefon

33127373, telefax 33914072 samt i Statens Informationstjeneste, postboks 1103, 1009 København K, telefon 33 92 92 28 og gennem boghandlere.

Byggeriets Udviklingsråd, Stormgade 10, DK-1470 København K, telefon 33 92 7766, telefax 33 9261 64.

DYVA BOGTRVK-OFFSET . GLOSTRUP ISSN 0109-8187

More magazines by this user
Similar magazines