Gode boliger til ældre - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Gode boliger til ældre - Byg-Erfa

Oplevelsesrige boliger

Gamle er meget hjemme, de opholder

sig for en stor del i boligen og kom~

mer tit ikke så langt omkring. Derfor

er det særlig vigtigt for ældre, at boligen

ikke alene er hensigtsmæssig, men

også byder på forskellige oplevelser i

løbet af dagen og året. Der skal være

forskellige steder og hjørner i boligen.

Gode uderum

Gamle kommer ofte ikke så langt

omkring, det stiller krav til de nære

omgivelser. Selv en nok så kort spadseretur

skal byde på forskellige oplevelser

- lige uden for hoveddøren, i

gårdrummet, i bebyggelsen og på

gaden udenfor. Der skal være stille

steder og livlige steder, sol og læ.

lnitiativer. og

handlemuligheder

Flere og flere ældre ønsker et aktivt

liv, hvor de dyrker deres interesser og

bruger deres erfaringer og ressourcer.

De vil være medbestemmende om,

hvad der sker omkring, og om deres

egen tilværelse.

Gamle skal have råderum omkring

deres 3. alder, de skal have mulighed

for at være aktive medspillere. Det

stiller krav til »samfundets« lydhørhed.

Adgang til boligerne

Adgangen til boligerne skal være uden

forhindringer, man skal kunne færdes

trygt, og det skal være nemt at orientere

sig. Adgangen til boligerne skal

byde på oplevelser, mulighed for et

hvil og kontakt med andre.

Kørestolsbrugere og almindeligt gående

skal kunne følges ad og bruge den

samme indgang.

Fleksible boliger

Boliger skal være fleksible, det skal

være muligt at indrette sig på forskellige

måder, efterhånden som familiens

behov ændrer karakter i livsforløbet.

På den måde undgås unødige boligskift,

og man kan blive boende i det

lokalmiljø, man er vant til. Plads er

den første forudsætning for, at en

bolig er fleksibel.

BUR/Byggeriets Udviklingsråd

BUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 omfremme afbyggeriets udvikling. BUR har til opgave atfremmeforanstalt­

~inger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal

BUR bl.a. virkefor, at der gennerriføresforsøgs- og udviklingsopgaver afbetydningfor byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og

!tdnyttes.

BUR-resumeer, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kanfås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat.

BUR-rapporteringer, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat.

B UR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan købes i Byggecentrums Boghandel, vester Voldgade 94, 1552 København K, telefon

33127373, telefax 33914072 samt i Statens Informationstjeneste, postboks 1103, 1009 København K, telefon 33 92 92 28 og gennem boghandlere.

Byggeriets Udviklingsråd, Stormgade 10, DK-1470 København K, telefon 33 92 7766, telefax 33 9261 64.

DYVA BOGTRVK-OFFSET . GLOSTRUP ISSN 0109-8187

More magazines by this user
Similar magazines