apr 2011 - Lyngby Kirke

lyngby.kirke.dk

apr 2011 - Lyngby Kirke

Lyngby kirke

j a n u a r · f e b r u a r · m a r t s · a p r i l · 2 0 1 1

Kirken skal restaureres

Vær velkommen!

Eftermiddagsgudstjenester: Vold


2

Kirken skal restaureres

af Jørgen Demant, formand for

menighedsrådets kirkeudvalg

Med mellemrum må en kirke renoveres.

Generationers kommen og

gåen i kirken slider ikke bare på

bænkene, men også på andet inventar.

Og nu mere end 30 år efter den

sidste renovering er det tid til igen

at få kirken sat i stand. Og det bliver

en grundig renovering – arbejdet vil

strække sig fra omkring Pinse over

næsten et år, hvor kirken derfor vil

være lukket. Men solen vil blive ringet

op og ned hver dag, så vi ved, at i

byens midte findes kirken stadigvæk!

Helhedsløsning

Udgangspunktet for renoveringen var

behovet for et nyt varmeanlæg, hvilket

vil medføre, at kirkens gulv skal

brydes op. Menighedsrådet øns kede

så, i samråd med provstiudvalget, at

man ved samme lejlighed kunne få

gennemført en mere gen nem gribende

renovering. Vi har efterfølgende

brugt en del år på at overveje, hvad

der skulle gøres, og efter en lang

proces, hvor kirkelige og nationalhistoriske

myndigheder skal høres, er

vi nået frem til et renoveringsprojekt,

som er ganske omfattende.

Det overordnede mål er at give

kirkens indre et ’svæv’ og en ’lethed’.

Kirken har en stor ’tyngde’ i kraft af

de ikke særligt høje hvælvinger, det

store alterparti og de dunkle farver

i rummet. Med til det overordnede

mål hører også at gøre kirkerummet

lysere. Derfor har vi i menighedsrådet

besluttet, at det dominerende

udtryk i rummet efter restaureringen

skal være de middelalderlige

kalkmalerier.

Genåbning af østvinduet

Alterpartiet har været dominerende

i kirken. Altertavlen er kommet ind

i 1600-tallet på Chr. IV’s tid. Dens

voluminøse omfang har næsten fået

rummet til at tippe mod øst. Nu

tager vi altertavlen ud og genåbner

middelaldervinduet mod øst, så

lyset kan strømme ind. Vi får en

kunstner til at skabe en moderne

alterudsmyk ning, hvori østvinduet

indgår. Da nadverbilledet af Eckersberg

blev isat altertavlen i midten

af 1800-tallet, blev rummet endnu

mere for virrende for øjet. Den

klassicistis ke maler stil stod ikke just

godt til renæs sance altertavlen.

Sigtet med restaureringen er

ikke bare at lette og lysne rummet,

men også at gøre det mere harmonisk.

Døbefonten i centrum

Mange får deres børn døbt i Lyngby

kirke, men det kan være svært at

bevidne, hvad der foregår, fordi

døbefonten står gemt bagved Kongestolen.

Denne samt degnestolen

(to reminiscenser fra en gammel

kirkekultur) bliver nu taget ud og

gemt i et depot i kirken sammen

med altertavlen. Det giver mere

rum, og døbefonten bliver flyttet til

næstsidste hvælv i sydsiden, lige ud

for vinduet, så alle kan se, når barnet

bliver døbt.

Modernisering

En gammel middelalderkirke har

ikke mange rum ved siden af gudstjenesterummet.

Det var der ikke

brug for i gamle dage. Men det er

der i dag. Rum til depot, rengøring

og toiletforhold. For at gøre plads

til disse moderne faciliteter udvides

Lowsons kapel (dåbsværelset) samt

sakristiet.

Våbenhuset bliver ligeledes

istandsat, og kirkebænkene bliver

malet og får en hældning i ryggen, så

man vil komme til at sidde en smule

mere komfortabelt.

Fortsat kirkegang

Selvom kirken lukker fra omkring

Pinse og et år frem, kan man stadigvæk

gå i kirke i Lyngby. Gudstjenesterne

(hvor der også vil være

mulighed for dåb) bliver i perioden

flyttet til Sognegården, hvis store

lokale indrettes til formålet. Sognets

skoler står for en midlertidig

alterudsmykning, så vore øjne under

gudstjenesten kan finde et hvilested.

At der bliver kirkesal i Sognegården

betyder imidlertid, at den ikke udlejes

til andre formål i denne periode

samt i tiden inden renoveringens

påbegyndelse. Det håber vi, at man

bærer over med i sognet.

Hvad angår dåbsgudstjenester,

konfirmationer, bryllupper samt

bisættelser og begravelser, har vi

fået lov til at låne Christianskirken

og Tårbæk kirke.

Vi vil, før og under renoveringen,

forsøge at informere så grundigt

som muligt i lokalavis, på hjemmeside

og i kirkeblad, men man er

naturligvis også velkommen til at

kontakte menighedsrådsformand

Peter Schmidt, kirkekontoret eller

mig.


Ovenfor ses en visualisering med nyt alter og genåbnet østvindue med klart glas. Bemærk også Andreaskors i gulv og genåbnet

norddør. Det er et eksempel på, hvordan korpartiet kunne fremstå efter renoveringen - på billedet indgår den kunstneriske

udsmykning af alterpartiet ikke. På kirkebladets forside ses også en anden visualisering med glasmosaik.

3


4 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r

Vær velkommen!

af Merete B. Johansen

Kan I huske årsskiftet 1999-2000?

Der var sølv overalt. Sølvglitter,

sølvhatte, sølvguirlander og alt muligt

andet med sølv. Alle skulle af

sted – i høje sko eller med hat, af

sted til fest, til middag, til tiden, til

dronningens nytårstale og til sidst til

rådhusklokker og kys. Godt nytår!

Sikke en aften... jeg glemmer den

aldrig, for jeg lå med 40 i feber og

måtte lade det hele passere forbi fra

min seng på kollegiet. Det blev en

start på det nye så langt fra mine forventninger

som overhovedet muligt.

Man siger, at al begyndelse er

svær og man kunne nok tilføje, at kun

sjældent bliver begyndelsen, som man

havde forestillet sig den, da forberedelserne

gik i gang. En sådan lunefuld

begyndelse står alle vi, der holder af

Lyngby kirke, overfor. Nyt alterparti,

nye farver og nye tanker om det rum,

vi gennem så mange år har befundet

os hjemme i og trygge ved. Alt dette

nye! Vær velkommen Herrens år...

eller vær velkommen – vor Herre

bevares. For er vi mon klar til det,

og har vi lyst til al denne fornyelse?

Men hvad enten vi vil det eller

ej, så er det et faktum, at kirken

lukker i et års tid for at lukke det

nye ind og for siden at lukke os

ind på ny. Og alle I, der har nydt

at dvæle ved kirkerummets mange

krummelurer søndag efter søndag,

må finde nye billeder og nye rammer

for ro, når vi samles til gudstjeneste

i Sognegården. Men lad mig i den

forbindelse komme med et godt råd:

Er du én af dem, der nyder de mange

kalkmalerier, når du går til gudstjeneste?

Hører du til dem, der holder

af våbenhusets dunkle kølighed? Eller

tæller du blandt dem, der falder

til ro ved lyden af bedeslagene? Ja,

så er du næppe alene. Så saml dine

bedste indtryk, gem dem blandt dine

gode minder og kom så til kirke i

sognegården, velvidende at kirken

er og lever i dig. Og syng så med

Grundtvig:

Vi er Guds hus og kirke nu,

bygget af levende stene,

som under kors med ærlig hu

troen og dåben forene;

var vi på jord ej mer end to,

bygge dog ville han og bo

hos os i hele sin vælde.

Eftermiddagsgudstjenester: Vold

Det siges, at vi lever i et mere

civiliseret samfund! Det er der også

mange tegn på. Det hedder ikke

i dag et krigsministerium, men et

forsvarsministerium.

Volden i samfundet er sikkert

blevet mindre. Men den er ikke

standset. Den stikker sit grimme ansigt

frem mange steder, ofte steder,

hvor vi ikke ville forvente den er.

I vinterens og forårets eftermiddagsgudstjenester

sætter vi focus

på volden i flere af dens aspekter,

hvorfor den trives, og om tegn på

håbet midt i voldens regimente.

Vi begynder med gudstjeneste i

kirken, hvor temaet tages op i prædikenen,

derefter spisning og debat i

Sognegården.

Søndag d. 23. januar kl. 16.00

Gudstjeneste

ved Leif Bork Hansen

Børn skal have et håb

Debatoplæg i Sognegården ved børneog

ungdomspsykiater Bente Rich fra

International Rehabilitation Council

for Torture Victims, som fortæller om

sit arbejde med at undersøge mulighederne

for at opbygge et rehabiliteringsarbejde

for børn og unge i Nepal.

Søndag d. 13. februar kl. 16.00

Gudstjeneste

ved Merete B. Johansen

Voldens skæbner

Debatoplæg i Sognegården ved

Heiner Lützen Ank fra Kirkens

Korshær. Vi sætter fokus på de

hjemløse mænd og kvinder, der lever

et liv på kanten. De lever udsatte

liv uden hjem og trygge rammer,

og dertil kommer, at vi sjældent

bøjer os ned til dem i medmenneskelighed

og omsorg. Det er ofte

mænd og kvinder, vi helst ikke vil

møde i vores hverdag. Både den

konkrete vold, de er udsat for, og

den medmenneskelige forsømmelse,

de oplever i hverdagen, er temaet

denne eftermiddag.

Søndag d. 13. marts kl. 16.00

Gudstjeneste ved Jørgen Demant

Vreden og aggressionen

Debatoplæg i Sognegården ved

klinisk psykolog Marianne Fuglestved

om vreden og aggressionens funktion

og baggrund. Hvorfor bliver et menneske

voldeligt?


N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r 5

Babysalmesang og rytmik

ved Marianne Ørum Rasmussen

og Julie K. Goldschmidt

Vi tilbyder igen babysalmesang i kirkerummet,

hvor vi sammen synger,

leger og danser med børnene. Vi

veksler mellem salmer og klassiske

børnesange, og vi bruger fagter,

rasleæg, biler, dukker, faldskærm og

sæbebobler. Forløbet passer godt til

børn i alderen ca. 7 mdr. til 2 år.

Lyngby kirke 8 torsdage kl.

14.00-14.45 (bemærk ny tid) fra 13.

januar til 3. marts. Deltagelse er

gratis – tilmelding til kirkekontoret.

Legestue

ved Vibeke Lentz

Lyngby kirke inviterer til legestue i

Sognegården hver onsdag kl. 9.30-

12.30 fra d. 5. januar. Der vil dog

ikke være legestue i ferierne. Mød

op til socialt samvær med dine børn

i alderen 6 mdr. til 6 år. Der vil blive

sunget og spillet, og I kan få lidt af

spise og drikke – det koster 15 kr.

pr. måned pr. barn.

Samtalerum for forældre

der har mistet voksne

børn

Forældre, der har mistet et voksent

barn, indbydes til fælles samtale med

andre i samme situation. Vi mødes 1.

onsdag i måneden i Lyngby Kirkestræde

10 A kl. 15.00-16.30:

5. januar, 2. februar, 2. marts

og 6. april

Man er velkommen til at ringe til

Leanne Corward, tlf.: 39 69 80 72

eller til kirkekontoret.

Kyndelmisse

ved Julie K. Goldschmidt

Onsdag d. 2. februar kl. 18.00

Vi fejrer kyndelmissegudstjeneste

i kirken og går efter gudstjenesten

med lygter ned til Sognegården,

hvor vi får suppe og varm kakao. De

Grønne Pigespejdere, Lyngbykirkernes

Børnekor og Caroline Amalie

Koret medvirker både i kirken og i

Sognegården.

Kyndelmisse fejres som vinterens

vendepunkt – den koldeste tid på

året – nu går det mod varmere og lysere

tider. Vi tænder lys i håbet om,

at Jesus er livets lys, og for at huske

på, at vi skal være lys i hinandens liv.

Litteraturstudiekreds

ved Jørgen Demant

Kom og få en god læseoplevelse!

Litteraturkredsen fortsætter – vi

læser bøger og får lejlighed til at

dele læsefrugterne med andre.

Torsdag d. 17. februar

Hanne Marie Svendsen:

Unn fra Stjernestene

Torsdag d. 17. marts

Sjón: Skygge-Baldur

Torsdag d. 14. april

Cormac McCarthy: Vejen

Hver gang kl. 19.30 i Sognegården.

Den første bog kan afhentes på kirkekontoret

fra mandag d. 24. januar.

Sognetur til Gotland

Der arrangeres en 5 dages sognetur

til Gotland i dagene 7.-11. juni.

Gotland har spillet en central rolle i

den nordiske kultur- og kirkehistorie,

ikke mindst i middelalderen, og

denne historie går vi på opdagelse i

samt i den smukke natur, især med

orkidéerne i juni måned.

Som optakt til sommerens

tur afholdes 3 foredragsaftener i

Sognegården d. 12., 19., og 26. maj –

nærmere omtale i næste kirkeblad.

Turledelse: Sognepræst Jørgen

Demant og menighedsrådsmedlem

Vibeke Lentz.

Program med tilmeldingsblanket

kan hentes på kirkekontoret fra

mandag d. 17. januar.

Syng påsken ind

Tirsdag d. 19. april kl. 19.00

ved kirkens præster, organist og

kor. Kom og vær med i Lyngby

kirke til at synge Jer ind i påskens

og forårets tid. Påsketiden har

nogle af de stærkeste salmer i

vores salmebog. De koncentrerer

sig om temaet liv-død-liv. Ved

at synge disse salmer samt de

forårssange, som låner temaet fra

påsken, bliver vi næsten ført igennem

påskedramaet.

Skærtorsdagsmåltid

Skærtorsdag d. 21. april kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jørgen Demant.

Efter gudstjenesten samles vi til et

påskemåltid i Sognegården.


6

N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r

Søren Kierkegaard

-aftener ved Leif Bork Hansen

Torsdag d. 27. januar

Kierkegaard og Thomas Mann

Thomas Mann er en af Tysklands

største fortællere. Han havde intet

ønske om at blande sig i politik,

men endte med at blive et talerør

for modstanden mod nazisterne,

bl.a. i kraft af sine radioudsendelser

- indtalt i USA og sendt fra London -

samt igennem sit forfatterskab.

Torsdag d. 24. marts

Kierkegaard og Mikhail Bulgakov

Den russiske forfatter Mikhail Bulgakov

(1892-1940) er bl.a. kendt for

Mesteren og Margarita, der først blev

udsendt i sin fulde udgave i slutningen

af 1980-erne.

Hver gang kl. 19.30 i Sognegården.

Vesper

Kom til vesper i Lyngby kirke – vi

mødes på pulpituret og synger

aftensang under ledelse af organist

Ewa Artved og sognepræst Julie K.

Goldschmidt.

Vesper er kirkens gamle aftengudstjeneste,

der i klostrene oprindeligt

blev fejret ved solnedgang.

Man synger og beder i fællesskab.

Vesper er en del af de tidebønner,

der inddeler døgnet, og hovedindholdet

er Davids salmer, tekstlæsning

og Magnificat (Marias lovsang),

der forbereder til selve bønnen.

Onsdage kl. 19.00-20.00:

5. januar - Helligtrekonger

9. februar - Kyndelmisse

16. marts - Fastetid

6. april - Påske

Lappemøder

ved Esther Petersen

I mødelokalet, Lyngby Kirkestræde

10 A, strikkes og hækles tæpper og

trøjer til Mother Teresas arbejde i

Indien. Alle interesserede er meget

velkomne. Vi mødes 1. og 3. torsdag

i måneden kl. 13.00-15.00:

6. og 20. januar

3. og 17. februar

3. og 17. marts

7. og 28. april

Ældremøder

Tirsdag d. 4. januar

ved Merete B. Johansen

Om Shakespeares liv og værker, særligt

om Macbeth.

Tirsdag d. 1. februar

ved Julie K. Goldschmidt

’En sognerådsformands barndom’.

Evangeliet i Emil fra Lønneberg.

Tirsdag d. 1. marts

ved Jørgen Demant

Om Karen Blixens digtning og livssyn.

Tirsdag d. 5. april

ved Leif Bork Hansen

’Det gælder dit liv’. Luftkaptajn

Stefan Rasmussen førte i 1991 det

SAS-fly, der nødlandede i en landsby

nær Stockholm, og hvor alle 129 ombordværende

mirakuløst blev reddet.

Han fortæller om, hvad han oplevede

i de sidste minutter før styrtet.

Hver gang kl. 13.30-15.30 i Sognegården.

Vi får kaffe og kage – det

koster 20 kr.

Områdecenter Baunehøj

Gudstjenester for ældre på Baunehøj

begynder kl. 13.30 og afholdes den

første fredag i måneden i Aktivitetscentret

i stueetagen, Bauneporten 22.

Gudstjenesterne er ikke kun for beboerne,

men er åbne for alle ældre!

Gudstjenesterne ledes af Merete B.

Johansen.

7. januar, 4. februar, 4. marts

og 1. april

Menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 18. januar

Tirsdag d. 15. februar

Tirsdag d. 15. marts

Tirsdag d. 26. april

Møderne er offentlige.

Hver gang kl. 19.00 i Sognegården.

Fastelavn

Søndag d. 6. marts kl. 10.30

Gudstjeneste ved Leif Bork Hansen.

Herefter fastelavnsfest for børn og

voksne i Sognegården med tøndeslagning,

fastelavnsboller og varm

kakao.

Sogneindsamling 2011

Søndag d. 13. marts

afholdes sogneindsamling til Folkekirkens

Nødhjælps internationale

arbejde blandt verdens fattigste,

med fokus på bekæmpelse af sult.

Du kan melde dig som indsamler

ved at kontakte kirkekontoret,

eller du kan møde op d. 13. marts i

Lyngby Kirkestræde 10 A kl. 12.00.


K o n t a k t t i l L y n g b y k i r k e

7

Præsterne

Julie K. Goldschmidt (kbf)

Lyngby Kirkestræde 12

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 88 24 60

E-mail: jkg@km.dk

Træffes bedst tirsdag–fredag kl. 10–11

samt torsdag kl. 16–18. Mandag fri.

Jørgen Demant

Hjortekærsvej 74, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 88 40 75

E-mail: jtd@km.dk

Træffes bedst tirsdag, torsdag og

fredag kl. 10–11. Mandag fri.

Leif Bork Hansen

Rustenborgvej 5, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 24 83

E-mail: Iboh@km.dk

Træffes bedst mandag –torsdag kl.

10–11 samt onsdag kl. 18–19. Fredag fri.

Merete B. Johansen

(Ansat indtil 1. marts)

Kontor i Sognegården.

Træffes bedst på tlf. 29 24 71 80 eller

45 87 53 00 tirsdag, onsdag og fredag

kl. 13–14. Mandag fri.

E-mail: mejoh@km.dk

Bladet Lyngby Kirke

Ansvarshavende redaktør:

Jørgen Demant

Redaktion: Bladudvalget

Layout: Freiheit09

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S

Stof til næste nummer:

Afleveres til ansvarshavende redaktør

senest 15. marts 2011

Kirkekontoret

Lyngby Kirkestræde 10 A

Boks 162, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 53 76 – Fax: 45 87 76 41

E-mail: lyngbykirkekontor@mail.dk

Mandag–fredag kl. 9–13 samt torsdag

kl. 16–18.

Sognegården: Stades Krog 9

Organist Gerda Hartmann

Elverbo 9, 2840 Holte

Tlf.: 45 42 16 08

Træffes bedst kl. 9–10. Onsdag fri.

Kirketjener Marianne Ørum

Rasmussen

Tlf.: 26 24 39 97. Tirsdag fri.

Kirketjener Mogens Pedersen

Tlf.: 29 45 04 12. Torsdag fri.

De grønne pigespejdere

Nærmere oplysninger:

Marie Louise Berg

Tlf.: 45 87 67 46

E-mail: berg-thomsen@email.dk

Lyngbykirkernes Spirekor

og Børnekor

Korleder: Vibeke Sahner Ockelmann.

Tlf.: 29 42 16 69

E-mail: v_s_ockelmann@hotmail.com

Menighedsrådet

Formand for menighedsrådet

Peter Schmidt

Poppelhegnet 13, st. th.

2800 Kgs. Lyngby – Tlf.: 45 87 73 82

Kirkenøglen

Fødsel

Fødsel registreres af kirkekontoret

senest 14 dage efter barnets fødsel.

For ugifte kan Omsorgs- og ansvarserklæring

afleveres inden for samme

periode. Fødsel kan også anmeldes

elektronisk indenfor 14 dage.

Se www.personregistrering.dk

Navngivning

Navngivning finder sted ved henvendelse

til kirkekontoret. Barnet skal

have navn, enten ved navngivning eller

i forbindelse med dåb, inden 6 mdr.

Indenfor 14 dage kan navngivning

også anmeldes elektronisk samtidig

med fødsel.

Se www.personregistrering.dk

Dåb

Dåb anmeldes til kirkekontoret;

selve dåbshandlingen aftales med den

præst, der skal foretage dåben.

Vielse

Vielse anmeldes til kommunens

vielseskontor, der udsteder prøvelses

attest. Skal vielsen finde sted i

kirken, aftales tid ved henvendelse til

kirkekontoret.

Begravelse og bisættelse

Henvendelse rettes til den præst, der

skal medvirke, eller til kirkekontoret.

Kirken er åben mandag–lørdag kl. 9–16. Se også www.lyngby-kirke.dk


g u d s t j e n e s t e r

Januar

Lørdag d. 1.

Nytårsdag

10.30 Leif Bork Hansen

Søndag d. 2.

Helligtrekonger

10.30 Julie K. Goldschmidt

Søndag d. 9.

1. søndag efter Helligtrekonger

09.00 Leif Bork Hansen

10.30 Merete B. Johansen

Kirkekaffe

Søndag d. 16.

2. søndag efter Helligtrekonger

09.00 Julie K. Goldschmidt

10.30 Leif Bork Hansen

Søndag d. 23.

3. søndag efter Helligtrekonger

10.30 Julie K. Goldschmidt

16.00 Leif Bork Hansen

Søndag d. 30.

4. søndag efter Helligtrekonger

09.00 Julie K. Goldschmidt

10.30 Merete B. Johansen

Februar

Onsdag d. 2.

18.00 Julie K. Goldschmidt

Kyndelmissegudstjeneste

Lyngbykirkernes Børnekor

og Caroline Amalie Koret medvirker

Søndag d. 6.

5. søndag efter Helligtrekonger

09.00 Merete B. Johansen

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 13.

Sidste søndag efter

Helligtrekonger

10.30 Leif Bork Hansen

Kirkekaffe med foredrag

16.00 Merete B. Johansen

Søndag d. 20.

Septuagesima

09.00 Jørgen Demant

10.30 Julie K. Goldschmidt

Søndag d. 27.

Seksagesima

09.00 Julie K.Goldschmidt

10.30 Merete B. Johansen

Marts

Søndag d. 6.

Fastelavn

10.30 Leif Bork Hansen

Søndag d. 13.

1. søndag i fasten

10.30 Julie K. Goldschmidt

16.00 Jørgen Demant

Søndag d. 20.

2. søndag i fasten

09.00 Julie K. Goldschmidt

10.30 Jørgen Demant

Kirkekaffe

Søndag d. 27.

3. søndag i fasten

09.00 NN

10.30 Leif Bork Hansen

April

Søndag d. 3.

Midfaste

09.00 Leif Bork Hansen

10.30 Julie K. Goldschmidt

Søndag d. 10.

Mariæ Bebudelses Dag

09.00 Julie K. Goldschmidt

10.30 NN

Kirkekaffe

Søndag d. 17.

Palmesøndag

10.30 Leif Bork Hansen

Skærtorsdag d. 21.

10.30 Jørgen Demant

Langfredag d. 22.

10.30 Leif Bork Hansen

Søndag d. 24.

Påskedag

10.30 Julie K. Goldschmidt

Mandag d. 25.

2. påskedag

10.30 NN

Læs mere om vores arrangementer

og find oplysninger om sogn og

menighed på www.lyngby-kirke.dk.

Se også Lyngby kirkes annoncer i

Det Grønne Område.

Næste nummer af Lyngby Kirke

udkommer til maj 2011.

More magazines by this user
Similar magazines