Til Miljøcenter [fx Ålborg] - Miljøministeriet

mim.dk

Til Miljøcenter [fx Ålborg] - Miljøministeriet

Til Naturstyrelsen

05.04.11

Høring over udkast til naturplan for område nr. 163 (Del 2), Holmegaards Mose:

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling Storstrøm har med stor interesse læst Miljøministeriets

udkast til naturplaner. Planerne er længe ventede og hårdt tiltrængte for den danske natur. Ikke

mindst hvis tilbagegangen for den danske biodiversitet skal stoppes og vendes til fremgang, er det

afgørende, at der nu sættes effektivt ind med målrettet naturpleje og naturgenopretning. Det gælder i

særlig grad i Natura 2000-områderne, men også generelt i den danske natur og det danske landskab.

Foreningen har konstateret en række svagheder i planudkastet. Disse gennemgås i det følgende.

DOF lægger stor vægt på, at naturplanen bliver et effektivt grundlag for den eller de myndigheder,

der skal sikre, at fuglene og naturen i området bevares og forbedres i overensstemmelse med de

internationale og nationale forpligtelser, der gælder for området. Dette arbejde er naturligvis

betinget af et godt samarbejde med lodsejere og interesseorganisationer, og dette arbejde deltager

DOF meget gerne i, f.eks. i brugerråd og lignende.

Områdebeskrivelse - status for arter og naturtyper

For mange Natura 2000-områder har det desværre kunnet konstateres, at fugleoplysningerne i

planudkastene ikke er opdateret med den nyeste viden på området. Her kan foreningen anbefale, at

der indhentes eksisterende, foreliggende viden fra f.eks. www.dofbasen.dk.

I forhold til de arter og naturtyper, der er nævnt på udpegningsgrundlaget for det aktuelle Natura

2000-område, skal DOF venligst gøre opmærksom på følgende manglende informationer:

Holmegaards Mose (Del 2 af Natura-2000-område 163) er omfattet af fuglebeskyttelsesområde F91,

Holmegaards Mose og Porsemode, hvor følende fuglearter er på udpegningsgrundlaget:

Sangsvane (rastende)

Rørhøg (ynglende)

Engsnarre (ynglende)

Mosehornugle (ynglende)

Sædgås (rastende)

Imidlertid medtager det foreliggende planudkast ingen af disse arter, hvilket DOF-Storstrøm finder

principielt forkert, eftersom i hvert fald Rørhøg også yngler inden for planens geografiske område,


2

ligesom de i Porsmosen rastende Sangsvaner og Sædgæs også periodevis tager ophold i

tørvegravene i mosens østligste afsnit.

Derfor bør disse arter medtages som udpegningsgrundlag, også for Holmegaards Mose!

I planudkastet for Natura-2000-område 163, del 1 er der knyttet følgende kommentarer til

bevaringsstatus for disse tre arter:

Sangsvane (rastende): Prognosen ukendt – vidensgrundlaget anses for at være for mangelfuldt.

Sædgås (rastende): Prognosen ukendt – vidensgrundlaget anses for at være for mangelfuldt.

Rørhøg (ynglende): Gunstig bevaringsstatus, da arten på landsplan har gunstig prognose, og da

der ikke umiddelbart er væsentlige trusler for den i dette Natura 2000-område.

DOF-Storstrøms bemærkninger hertil:

For de rastende arter (Sangsvane og Sædgås) rummer www.dof-basen.dk relevante oplysninger,

som indikerer, at bevaringsstatus for Sædgås må anses for ugunstig mens den synes gunstig for

Sangsvane.

Desuden vil DOF gerne gøre opmærksom på, at følgende arter og forekomster kvalificerer til

udvidelse af udpegningsgrundlaget:

Der forekommer nogle bilag I arter som ynglefugle i – eller på randen af - området, som ikke er med i

udpegningsgrundlaget, således fra Trane (som siden 2007 har ynglet lige nord for områdegrænsen, og

som vil kunne brede sig ind i selve mosen), ligesom Isfugl forekommer regelmæssigt under forhold, der

kunne antyde yngel, og sandsynligvis Rørdrum (fast paukende i de seneste år).

Hertil kommer, at bilag I-arten Havørn dagligt fouragerer i Holmegaards Mose året rundt, og at den

derfor også burde optages på udpegningsgrundlaget.

DOF vil gerne fremhæve følgende andre arter og naturforhold, der bør sikres bevarelse også i denne

del af i Natura 2000-området:

Det kan desværre konstateres, at planudkastene kun i meget ringe omfang nævner andre værdifulde

naturinteresser end de arter og naturtyper, der er på det aktuelle udpegningsgrundlag. Det finder

foreningen er en stor svaghed, da det er betydningsfuldt, at kommunerne (og øvrige ansvarlige

myndigheder) er opmærksomme på disse værdier, når de går i gang med at udmønte naturplanterne.

Naturligvis er det særlig vigtigt, at arterne på udpegningsgrundlaget forvaltes optimalt i området,

men Danmark, dvs. myndigheder, ejere og borgere, er tillige forpligtet til at tage ansvarligt vare på

andre naturbeskyttelsesmæssige interesser og værdier i området. Hvis ikke det fremgår af

naturplanen, at der i området findes væsentlige forekomster af f.eks. rødlistede arter eller

tilsvarende værdier, så er der meget stor risiko for, at disse interesser tilsidesættes af myndigheder

og ejere i den videre proces. Hvis disse værdier skal sikres forsvarligt, så er det af overordentlig stor

betydning, at de alle nævnes i naturplanen.


3

Følgende rødlistede fuglearter kan fremhæves f.s.v.a. det omhandlede Natura-2000-område, idet de

enten forekommer eller har forekommet som ynglefugle: Lærkefalk (uregelmæssig), Sorthalset

Lappedykker, Atlingand og Lille Flagspætte.

Trusler

Som supplement til de trusler, der er nævnt i planudkastet, vil DOF gerne fremhæve følgende

væsentlige trusler imod de arter og de naturtyper, som der skal tages særlig vare på i området:

Afvanding

Generel tilgroning

Jagt på Sædgås (udpegningsart)

Jagtlige forstyrrelser, generelt

Forstyrrelser, almenheden

Invasive arter – mink

Luftledninger

Målsætning

Eftersom fuglearterne ikke er medtaget som udpegningsgrundlag, er der ikke fastsat målsætninger

for disse.

DOF-Storstrøm skal anbefale, at der indføres målsætning om, at der skal tilvejebringes

ynglemulighed for mindst 2 par Rørhøg, samt sikres rastemulighed for Sangsvane og Sædgås.

Indsatsprogram

DOF lægger vægt på, at den måske allervigtigste del af hele naturplansprocessen er den opfølgende,

aktive del, hvor der gøres noget ved problemerne. Her ses desværre, at naturplanerne er meget

generelle og temmelig overfladiske, når det kommer til konkrete anbefalinger. De generelle

vurderinger kan være nok så gode, men Miljøministeriet bør være langt mere konkrete, når man

udmærket er klar over, hvad der skal til for at sikre naturværdierne i Natura 2000-området. Den

store viden om dette er i dag samlet i Naturstyrelsens enheder, og de bør hjælpe med at formidle

denne viden til kommunerne.

DOF vil gerne foreslå, at der konkret gennemføres følgende tiltag for at forbedre naturtilstanden i

området:

Stop for afdræning af Holmegaards Mose til Svenskegrøft og Suså.

Hævning af vandstand også i mosens østlige afsnit. Forsøgsvis rydning af opvækst også uden for

det egentlige højmoseareal

Stop for andeudsætning i alle vådområder i det omfattede område (muligvis løst gennem seneste

revision af fredningen)

Regulering af jagten


4

Stop for jagt på Sædgås (udpegningsart)

Afspærring af dele af mosen ved yngleforekomster af sårbare arter (som Trane)

Effektiv minkbekæmpelse. Chipmærkning af mink på lokale farme m.h.p. sporing af udslip og

regres i f.m. bekæmpelse

Nedtagning af luftledninger

Gennembrydning af ’bænke’ i tørveskærskomplekset, så de ikke længere er landfaste og derfor

gøres ræve- og rottesikre

Det er desværre kendetegnende for en væsentlig del af de forslag, der nævnes i indsatsprogrammet,

at de ikke planlægges gennemført i 1. planperiode, jf. afsnittet i naturplanens bilag 3. DOF finder

det stærkt foruroligende, at Miljøministeriets ambitioner ikke rækker højere. Hvis kommunerne –

og i dette tilfælde Naturstyrelsen - skal tilskyndes til at sætte de gode initiativer i gang, så er det

nødvendigt at opstille klarere forventning, samt naturligvis at sikre at de nødvendige ressourcer er

til rådighed. Det håber DOF meget, at myndighederne vil lykkes med at opnå.

DOF står gerne til rådighed med yderligere oplysninger og en uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

DOF Storstrøm

Michael Thelander, formand

Løjtoftevej 175

4900 Nakskov

Tlf.: 54 92 83 46

e-mail: m.thelander@post.tele.dk

Kopi af dette høringssvar er sendt til DOF’s sekretariat.

More magazines by this user
Similar magazines