In-Situ termisk fjernelse af jordforurening

veoliawaterst.com

In-Situ termisk fjernelse af jordforurening

ISTD

In-Situ termisk fjernelse

af jordforurening


ISTD

⋆⋆

Fjerner > 99 % af forureningen

Få syn for sagen

Krüger’s ISTD pilotanlæg er nemt at installere

og hurtig klar til brug, hvis en kunde ønsker at

foretage en pilottest inden igangsætning af en

⋆⋆

Oprensningen tager typisk kun 3-4

måneder

⋆⋆

Renser jorden under bygninger

og tæt på beboelse

fuldskalaoprensning.

Testanlægget er indbygget i en 20’ container og

har en kapacitet på op til 6 varmekredse samt et

komplet SRO-anlæg til overvågning af alle vigtige

⋆⋆

⋆⋆

Ingen begrænsninger i forhold til

forureningsdybden

Kan rense i lavpermeable aflejringer,

og er uafhængig af geologiske

inhomogeniteter

parametre. Anlægget er komplet med 2x90 KVA

transformere, der kan tilpasses næsten alle konstellationer

af boringer med en effekt op til 300 kW.

Vi kan også tilbyde laboratorietests af mindre kendte

⋆⋆

Oprensning af enhver form for flygtige

og semi-flygtige stoffer

⋆⋆

Ingen afgravning /

håndtering af forurenet jord

forureningsstoffer eller -sammensætninger før

fuldskalaopvarmning. Testen foregår ved at opvarme

jordprøver til forskellige temperaturer og analysere

restkoncentrationerne undervejs.

⋆⋆

Kan anvendes under grundvandspejlet

1 2 3 4 5 6 7 8


Effektiv teknologi

ISTD (In-Situ Thermal Desorption) er en

robust, dokumenteret og patenteret

teknologi til opvarmning og oprensning

af forurenet jord og grundvand. ISTD kan

fremvise en uovertruffen referenceliste

over oprensede grunde.

ISTD anbefales til:

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

Alle organiske forureningsstoffer

Alle jordtyper

Oprensning over og

under grundvandspejlet

Under bygninger

og nær infrastruktur

I konsoliderede opsprækkede

bjergarter

Et professionelt resultat

ISTD udnytter jordens termiske ledningsevne,

der varierer med mindre end en

faktor 5 i forskellige aflejringstyper. Det betyder

at ISTD ikke begrænses af geologien

ligesom teknikker, der baserer sig på

hydraulisk ledningsevne.

Opvarmning med ISTD sikrer en ensartet

opvarmning med en oprensningsgrad på

næsten 100% selv i tætte lerlag.

Erfaring

Alle projekter udføres

i samarbejde

TERRATHERM R

Technology

med det amerikanske firma TerraTherm

Inc., der er specialiseret i in-situ jord- og

grundvandsrensning ved hjælp af termiske

oprensningsmetoder. ISTD teknologien er

udviklet og patenteret af Shell.

Fordele ved opvarmning med ISTD

Vi tilbyder en komplet

række af oprensningsservices,

fra turnkey til

partnering løsninger med

kunden og/ eller dennes

rådgiver.

1. Oprensningseffektiviteten øges

betydeligt.

2. De forurenende stoffers damptryk

forøges betydeligt og overgår fra

den absorberede fase til gasfasen.

Opvarmning til kogepunkt sikrer,

at fri fase fjernes.

3. Den opløste forurening i vandet overgår

til gasfasen (Opvarmningen øger

Henry’s lov konstanten, K H

).

4. En betydelig mængde af de

forurenende stoffer destrueres direkte

i jorden i højtemperaturzonerne tæt

på varmelegemerne.

5. Når jorden opvarmes til 100 °C

forekommer in-situ dampstripning af

porevandet.

6. VOC og SVOC (f.eks. chlorerede

opløsningsmidler), behandles ved

en temperatur på cirka 100°C.

Typisk fordamper cirka 30% af

porevandet, hvilket giver 500 dampgennemskylninger

selv i tæt ler.

7. Opvarmning med ISTD giver mulighed

for behandlingstemperaturer over

100°C og dermed mulighed for at

fjerne stoffer som PAH’er, PCB’er m.v.,

der har højere kogepunkt end vand.

1 2 3 4 5 6 7 8


Mange anvendelsesområder

Under eller nær bygninger

ISTD er optimal, hvis oprensningen skal foregå under eller nær bygninger.

Beboerne i nærmiljøet bliver ikke udsat for lugt, støj, støv eller lastbilstrafik –

gener som ofte følger med udgravningsarbejder.

⋆⋆

Mange referencer på oprensninger i USA og Europa

⋆⋆

Lille miljøpåvirkning af behandlings- og nærområde

⋆⋆

Sikkert arbejdsmiljø

⋆⋆

Pneumatisk kontrol af behandlingsområdet hindrer emission til

omgivelserne

Mættet og umættet zone

ISTD kan anvendes under grundvandspejlet, så længe de ønskede behandlingstemperaturer

kan nås.

⋆⋆

Chlorerede opløsningsmidler koger ved temperaturer på omkring 100 °C og

kan derfor behandles ved simpel dampdestillation

⋆⋆

Forureningsstoffer som PAH’er, dioxiner og PCB’er kræver behandlingstemperaturer

på over 100 °C

⋆⋆

Behandlingstemperatur på mere end 100 °C opnås ved afkogning af al

vand i behandlingszonen

⋆⋆

For at kontrollere tilstrømning af grundvand kan det i nogle tilfælde være

nødvendigt at installere en hydraulisk barriere

On-site behandling

ISTD kan også anvendes til behandling af forurenet jord over terræn. IPTD

(In-Pile Thermal Desorption) processen er designet til effektiv rensning af

opgravet jord.

⋆⋆

Jorden opbygges i miler omkring horisontale varmelegemer.

⋆⋆

Designet sikrer en effektiv tømning, udskiftning og genopfyldning af jord

1 2 3 4 5 6 7 8


Nem og gennemskuelig dokumentation

Resultaterne af ISTD oprensningen er tilgængelige under hele behandlingsforløbet.

Via en website kan alle parter på projektet følge hele oprensningsprocessen

on-line - fra udviklingen i temperaturudbredelsen til koncentrationen i

den opsamlede luft og massefjernelsen.

Løbende realtidsdata på:

⋆⋆

Jordtemperatur

(typisk 80-300 målepunkter)

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

Procestemperaturer

(hovedrør, kølesystem, kulfiltre)

Tryk i jord, vakuumpumper, hovedrør

Flow (ekstraktion, kondensat, kølevand,

m.v.)

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

Energiforbrug

Varmeboringstemperatur

Koncentrationen i den

opsugede luft

Driftseffektivitet (driftstimer)

Energi- og massebalance

Feltdata såsom PID, RH,

laboratorieanalyser, m.v.

Strøm: ”Powercontainerne” forsyner og

regulerer strømmen til varmekredsene

fra netværket. Varmelegemerne kører

typisk med 230 V og 200 A. Hver powercontainer

har en max. belastning på 750

kW. På grund af deres modulopbygning

er det muligt at forbinde flere containere

med hinanden.

Luftbehandling: Ventilationsanlægget opsamler de fordampede

forureningsstoffer og sikrer pneumatisk kontrol i behandlingsområdet.

Den opsamlede damp kondenseres og separeres i vand

og fri fase produkter. Vandet renses normalt ved hjælp af aktivt

kul før udledning. Luften renses typisk via aktivt kul eller termisk

oxidation afhængigt af den forventede opsamlede masse.

Vapor cap: Formålet med denne letvægtsbetonkappe

er at hindre afdampning af forurening

til omgivelserne, minimere varmetabet

til atmosfæren og hindre regnvand i at trænge

ned i den opvarmede zone.

Varmeboringer: Varmelegemerne er placeret i 4” rør. Effekten

i en varmeboring er typisk omkring 1 kW pr. m boring.

Behandlingsområdet: Det jordvolumen, der skal opvarmes til måltemperaturen, gennembores med 4” varmeboringer og ventilationsfiltre

placeres enten vertikalt og/eller horisontalt. De forurenende stoffer fordamper og opsamles. In-situ nedbrydning af

stoffer, så som pyrolyse, hydrolyse og oxidation spiller også en væsentlig rolle for fjernelsen.

1 2 3 4 5 6 7 8


Enestående A Versatile Range resultater of Uses

Behandling

Beneath or

af

near

forskellige

buildings

forureningstyper

Listen nedenfor beskriver typiske oprensningsgrader. Kontakt os venligst for

ISTD can be used beneath or near buildings. ISTD treats contaminated soils in

yderligere information om projekterne og de involverede parter.

place. Because no soil is excavated, neighbors and on-site workers need not

be exposed to the odors, noise, dust, and truck traffic often associated with

Projekt excavations. Forureningstypsnitlisnitlikriterium

Gennem­

Gennem­

Oprensnings-

⋆⋆

Several

koncentration

koncentra­

(mg/kg)

før tion efter

oprensning oprensning

(mg/kg) (mg/kg)

North Adams, USA

ISTD oprensning af tjærestoffer

indeholdende benz(a)pyren og

naftalin.

Skuldelev,

Danmark

Odense,

Danmark

Midtvesten,

USA

North

Adams, USA

Richmond,

CA, USA

Alhambra,

CA, USA

PCE DNAPL 0,02 5

PCE DNAPL 0,51 5

PCE 1,5 0,070 1

TCE 99,8 0,045 1

1,1,1-TCA 31,9 0,368 1

Benzen 2.068 0,35 9

Benz(a)pyren 20 0,33 0,3

Naftalin 679 5,7 10

PCE 510 0,044 2

TCE 6,5


Reerslev, Danmark

ISTD oprensning af chlorerede

opløsningsmidler i

beboelses område/kirkegård

Odense, Danmark

ISTD oprensning af PCE

under et renseri i drift.

Skuldelev, Danmark

ISTD oprensning af PCE i

beboelsesområde.

Temperatur og oprensningseffekt

120

100

80

Gladsaxe, Danmark

ISTD pilottest: fjernelse af xylen

på malingsfabrik.

60

40

20

Gennemsnitlig jordtemperatur - °C

0

Massefjernelse - kg PCE/ dag

100

80

60

40

20

0

Antal dage i drift

Midtvesten, USA

ISTD oprensning af chlorerede opløsningsmidler

på produktionsvirksomhed.

1 2 3 4 5 6 7 8


ISTD kontakter i Europa

Danmark

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tlf.: +45 39 69 02 22

E: kruger@kruger.dk

www.kruger.dk

Norge

Krüger Kaldnes AS

Hegnasletta 11

N-3217 Sandefjord

Tlf.: +47 9160 8000

E: post@krugerkaldnes.no

www.krugerkaldnes.no

Sverige

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tlf.: +45 39 69 02 22

E: kruger@kruger.dk

www.kruger.dk

Polen

Veolia Water Systems Sp.z o. o.

ul. Balicka 48

PL-30-149 Kraków

Tlf.: +48 12 423 38 66

E: info.poland@veoliawater.com

www.veoliawaterst.pl

Finland

Aquaflow Oy

Ruosilantie 14

FI-00390 Helsinki

Tlf.: +358 (0) 207 441 600

www.aquaflow.fi

Holland

Rossmark

Celsiusstraat 34

NL-6716 BZ Ede

Tlf.: +31 318 691 500

www.rossmark.nl

Belgien

Rossmark

Celsiusstraat 34

NL-6716 BZ Ede

Tlf.: +31 318 691 500

www.rossmark.nl

Italien

ACQUA S.p.A

Via Lampedusa 13 Palazzo D

I-20141 Milano

Tlf.: +39 02 42991

www.acquaspa.it

Februar 2010

More magazines by this user
Similar magazines