Kirkeblad-2008-3.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2008-3.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

3

2008

SKALBORG SOGN


Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen,

Søren Thing Andersen, kirkens præster og kordegn.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Sognepræst Erik Steen Møller, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57 esm@km.dk

Høstgudstjeneste

– og markedsdag den 21. september.

Den festlige høstgudstjeneste tilrettelægges

som en familiegudstjeneste. Som sædvanlig

indbydes alle børn til at gå i optog med frugt,

grønt og blomster fra have eller mark ind i

kirken. Vi ser frem til et mylder af børn, ligesom

sidste år:

2

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60, 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Tlf. 98 33 30 15 mns@km.dk

Kordegn Bente Schüsler

Leharparken 52, Frejlev, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Algade 67, 1. th., 9000 Aalborg

Tlf. 20 93 42 05 og 98 13 34 28

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Lisedalsvej 9, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 49 44 (Privat), 98 18 22 03 (Kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Korleder Henriette Bjerg Danielsen

Jens Bangs Vej 10, 9400 Nørresundby

Tlf. 40 48 11 63 thdanielsen@gmail.com

Kirkekontoret

Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69. Fax 98 18 02 69

skalborg.sogn@km.dk

www.skalborgkirke.dk

Mandag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun telefonisk 10.00-12.00

Menighedsrådets formand

Ejgil Kjær, Langholtvej 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 09 27

Næste nummer udkommer 22. november 2008

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S

Bagefter er menighedsrådet vært ved en

frokost i Sognesalen. Her holdes den traditionsrige

markedsdag med tombola, lotteri

og forskellige salgsboder. Der vil også være

underholdning.

Markedsdagens formål er som hidtil at kunne

yde støtte til sognets venskabsmenighed i

Sierra Leone.

Minikonfirmander

I marts måned var kirken i en hel uge fuld

af glade børn. Fra august rykker de op i 4.

klasse, og så vender nogle af dem tilbage som

minikonfirmander. I ti uger vil der være sang

og bibelhistorier, film og drama, en skattejagt

og nogle dyr, der vil snakke med, og til

allersidst inviteres hele sognet til en gudstjeneste

søndag den 16. november kl. 14, hvor

minikonfirmanderne vil vise noget af det, de

har arbejdet med.

Helle Rosenkvist


Er Gud til?

Kan det bevises, at Gud er til?

Nogle vil svare ja og måske henvise til beretninger

om mennesker, som er blevet helbredt

for alvorlig sygdom gennem bøn og håndspålæggelse.

Men som en præst, der er overbevist

om, at tro og bøn kan helbrede, engang sagde:

”Hvis en mand, der er erklæret død, pludselig

vågner op og er lyslevende, kan man konstatere

og bevise, at han er levende. Men man

vil aldrig kunne bevise, at det er Gud, der har

grebet ind; det er og vil altid være et trosspørgsmål”.

Selvom vi har nok så mange eksempler

af den slags, vil det ikke gøre nogen

afgørende forskel. Vi vil aldrig kunne nå til,

at vi med sikkerhed kan hævde, at det er Gud,

der står bag disse begivenheder. Vi vil aldrig

– selv med nok så mange helbredelser, dødeopvækkelser

eller andre opsigtsvækkende

tildragelser – uden for al tvivl kunne sige, at

Gud er til.

Det taler allerede evangelierne deres tydelige

sprog om. Jesus helbreder døve og blinde.

Lamme får ved ham førligheden igen. Ved et

par lejligheder vækker han endda døde til live.

Men selv ikke disse spektakulære underfulde

handlinger formår at overbevise alle om, at

Jesus er sendt af Gud, at det er Gud, der virker

disse gerninger gennem ham. Ikke mindst

blandt de politisk og religiøst toneangivende

afvises Jesus som en bedrager og gudsbespotter

så farlig, at de finder det nødvendigt at

lade ham slå ihjel.

Guds eksistens kan ikke bevises. Men hans

gerninger kan bevidnes – sådan som apostle

og evangelister gør det og med dem alle, der

siden er fulgt i deres spor. Det budskab som

disse mange formidler, er ikke sandt som

følge af deres fromhed, deres ærværdighed,

deres religiøse autoritet. Det forholder sig

omvendt: De formidler budskabet, fordi det er

sandt. Det er sandheden for dem. Og som de

ser det: Det er sandheden for alle mennesker,

Af Peter A. Krogsøe

for hele skabningen. Og for enhver, som Gud

ved sin ånd giver ører at høre med, bliver det

sandheden også om hendes eller hans liv. For

det menneske bortvejres al tvivl om, at Gud

er, og at han er os nær, hvor vi står og går,

også selvom vort liv former sig helt anderledes

end vi kunne ønske det.

Vi har ikke noget krav på, at Gud føjer os i

det, som vi mener, tjener os bedst. Det kan

meget vel være, at hans planer med os er

nogle ganske andre, end vi umiddelbart kan

forestille os. Kristendom er ikke en banal

lykkereligion. Det kristne evangelium er

ikke budskabet om, at hvis vi tror, vil vi have

fremgang her i livet, og jo stærkere tro des

større succes. Kristen tro får ikke med et slag

sorger og bekymringer, store og små genvordigheder

til at forsvinde som dug for solen.

Alt kan udadtil være som det altid har været

– og dog er alting forandret.

Efter at vi har mødt Jesus i hans ord og i ordet

om ham, ved vi, at Gud er os nær overalt og

til alle tider. Uanset hvordan det går os, går

han med os – i livet og i døden. Som Paulus

udtrykker det i det ottende kapitel i Romerbrevet:

”Jeg er vis på, at hverken død eller liv

eller engle eller magter eller noget nuværende

eller noget kommende eller kræfter eller noget

i det høje eller i det dybe eller nogen anden

skabning kan skille os fra Guds kærlighed i

Kristus Jesus, vor Herre”.

3


Eva-Marie Kjæhr Olesen – 25 år ved Skalborg Kirke

”Musik er en højere åbenbaring end al

klogskab og filosofi”, har Ludvig van

Beethoven engang sagt.

Dette citat kan måske virke lidt overdrevet,

men vi kan sikkert blive enige om, at musikken

har en stor plads i gudstjenesten. Efter

det sidste bedeslag indledes med præludium,

hvor sjælen kan finde ro og stilhed ved orglets

toner. I Skalborg Kirke har vi en dygtig organist

og et engageret og dejligt ungdomskor,

som hver søndag glæder os med deres sang. I

marts måned holdt koret sit 40 års jubilæum

– et meget vellykket arrangement, som varede

i flere dage.

Og nu er der endnu

et jubilæum:

Eva-Marie Olesen

har været kirkens

organist i 25 år.

Fotoet er fra

hendes første

år som organist

ved Skalborg

Kirke.

Sådan begyndte det …

Det er altid spændende at dykke ned i menneskers

livshistorie, og her kommer lidt om

Eva-Marie, fortalt af hende selv over en kop

kaffe en eftermiddag i slutningen af juni.

- Jeg er født og opvokset i Dronninglund. Jeg

har spillet klaver, fra jeg var 10 år og har gået

i både skolekor og kirkekor fra jeg var 11 år,

så det lå ligesom lidt i luften, at jeg skulle

blive noget ved musikken. Efter endt realeksamen

begyndte jeg på konservatoriet, hvor jeg

endte med at tage Musikpædagogisk eksamen

i Klaver. Det tog 6 år.

- Men nu havde jeg fået mod på orgelmusikken,

og så gik de næste 7 år med det, før jeg

4

tog Kirkemusikalsk Diplomeksamen. Jeg husker

de år som lidt hektiske, fordi jeg samtidig

med studierne også fungerede som organist,

først i Hjallerup – siden i Kongerslev.

En dag sker der noget særligt i hendes liv.

Eva-Marie ser, at stillingen som organist ved

Skalborg Kirke er slået op, og selv om hun

mangler et år af sin uddannelse, sender hun

sin ansøgning Hun har nemlig hørt, at her er

et meget godt ungdomskor. Eva-Marie Olesen

får stillingen som kirkens organist. Det er den

1. juni 1983 – og en ny epoke begynder.

Hvordan var det så at komme i gang?

På det spørgsmål svarer Eva-Marie:

- Det var dejligt. Der stod 26 dygtige sangere,

som var blevet rigtig godt oplært af de organister,

der havde været ansat her. Eva-Marie

udtrykker sin store beundring for de piger, der

er i Ungdomskoret. De møder trofast op søndag

efter søndag og sætter en ære i at værne

om fællesskabet

i koret og i at

dygtiggøre sig.

Vi har et godt

musikliv og har

det godt med

hinanden her i

Skalborg Kirke.

Det har været

25 gode år, siger

Eva-Marie, der

her ses ved orglet

juni 2008.

Vi siger TIL LYKKE med de 25 år, og slutter

med endnu et citat: ”Musik er englenes

sprog”.

HSJ

Der holdes jubilæumskoncert søndag den

7. september kl. 15.00. Efter koncerten

er alle inviteret til reception i Sognesalen.


Kirkens nye korleder

Heldigvis beholder vi Eva-Marie Olesen som

organist, men da hun fremover også skal varetage

en række overordnede opgaver i provstiet,

(tidligere som ”områdeorganist”), kunne

hendes stilling ikke længere også omfatte

ledelsen af kirkens ungdomskor og spirekor.

Pr. 1. august har menighedsrådet derfor ansat

en ny korleder, Henriette Bjerg Danielsen,

som redaktionen hermed har den store glæde

at præsentere:

Hun er født i 1975

og opvokset i Klarup,

hvor hun som

10-årig kom med i

Klarup Minikor og

året efter i Klarup

Skoles Kor og Klarup

Pigekor.

- Interessen for

sang og musik har

jeg helt fra barndommen

af. Ja, jeg

er fra et ”hjem med klaver”. Min far spiller

klaver, og min mor synger.

Henriette Danielsen blev sproglig student i

1994 med design og musik som valgfag. På

Nordjysk Musikkonservatorium gennemførte

hun først uddannelsen til musiklærer i klassisk

sang og fortsatte derpå til diplomeksamen

i 2002.

- Det underbygger forkyndelsen. Det taler til

følelsen, det giver fred til fordybelse og stimulerer

de meditative sider. Musik og sang har

altid haft en bærende funktion i kirken.

Ligeledes har hun stor erfaring som underviser

fra aftenskole over seminarium og kurser

for kor og kirkesangere til Den Musiske Skole

med sang, drama og småbørnsrytmik.

- Næsten alle børn kan lære at synge, også

drenge, selvom deres interesse ofte først

kommer lidt senere i 5.-6. klasse. Det samme

gælder voksne. På aftenskolen har jeg haft

et hold i ”brummersang”. Mange troede, de

ikke kunne synge, og der var da også enkelte,

der kun havde 3 toner i sig, men så tog vi den

derfra, og mange blev rigtig gode.

- I kirkens kor skal deltagerne selvfølgelig

lære noder og sangteknik. Men de lærer også

meget andet. De udvikler fx vigtige sociale

færdigheder, som at give plads til hinanden,

lytte efter hinanden og samarbejde.

- Jeg glæder mig enormt til at komme i gang.

Præstationerne i musicalen ”Den fortabte

Søn” imponerede Henriette. Fotoet viser

hende sammen med nogle af de medvirkende.

PAN

Listen over de kor, Henriette har sunget i, er

lang: Gug kirkes kor, Budolfi kirkes kor, vokalensemblet

Cambiata og koret Coro Misto.

Hertil kommer Den Jyske Opera, hvor hun

har været korassistent i et par perioder. At hun

også vandt konservatoriets talentkonkurrence

i 2002 viser, at det er en særdeles kompetent

sanger, der nu skal fungere som korleder i

Skalborg Kirke.

Det er også tydeligt, at Henriette Danielsen

har stor fortrolighed med sang og musik i

kirkelig sammenhæng.

Alle er indbudt til

velkomstreception i Sognesalen

efter gudstjenesten den 24. august.

5


Valg i november!

I sidste nummer af

kirkebladet bragte

vi et interview med

et af rådets garvede

medlemmer, formanden

Eigil Kjær. Denne

gang gælder det rådets

suverænt yngste

medlem Søren Thing

på 33 år.

Hvordan fik du den ide at komme i menighedsrådet?

– Det var heller ikke min egen ide. En bekendt

opfordrede mig til at komme til opstillingsmøde.

Jeg snakkede med nogle i min familie,

som var menighedsrådsmedlemmer, og ja, så

stillede jeg op som kandidat.

Hvordan blev du modtaget i menighedsrådet?

– Rigtig godt. Selvfølgelig kunne jeg mærke,

at nogle havde siddet der i mange år og vidste,

hvad man ”plejede” at gøre. Men jeg fik en

nyttig orientering og følte mig straks som et

fuldt ligeværdigt medlem.

Hvad laver du ud over at deltage i møderne?

– Jeg er mødesekretær, så jeg skriver beslutningsreferater.

Jeg er medlem af forretningsudvalget,

som holder et par møder årligt, og så

er jeg med i kirkebladsudvalget.

Er der noget i arbejdet, der har overrasket

dig?

– Der er meget administration. Bygninger og

inventar, økonomi med budgetter og regnskaber

fylder meget. Men det er helt nødvendigt

for en så stor institution, som kirken faktisk

er. Jeg havde bare ikke tænkt over det på forhånd,

hvor jeg - ligesom de fleste andre – har

opfattet kirken som nærmest fuldautomatisk.

Skal man læse en masse papirer?

– Vi får jo af og til tykke betænkninger at

skulle udtale os om, og det er jo fint, at vi

6

bliver hørt. Men ærlig talt får jeg ikke læst

alle de mange sider. Det væsentlige bliver jo

alligevel gennemgået af formanden eller vores

provst, og så kan jeg sagtens tage stilling til

det principielle i sagerne.

Hvordan oplever du stemningen på møderne?

– Vi er ikke enige om alting, og vi kan godt

markere tydelige standpunkter, men det er

altid båret af gensidig respekt. Der er ingen

splid og ingen intriger: Vi har det godt sammen.

Opfatter du menighedsrådene som folkekirkens

bærende netværk?

– I hvert fald på den måde, at vi giver rammerne

og grundlaget for en lang række kirkelige

aktiviteter, som udfyldes af mange forskellige

personer, i eller uden for menighedsrådet. Det

er også vigtigt, at vi støtter præsterne og kirkefunktionærerne.

For de sidstnævnte har vi jo

som arbejdsgivere en særlig forpligtelse.

Mange tænker på personlige udviklingsmuligheder,

når de overvejer en frivillig indsats.

Kan menighedsrådet give noget i den henseende?

– Helt bestemt. Vi skal fungere efter demokratiske

spilleregler. Vi skal kunne formulere

egne standpunkter og samtidig være åbne for

den fortsatte samtale. Vi får også indblik i offentlig

administration og i regelsæt for rigtig

mange forskellige forhold.

Tror du kirken består, når du er lige så gammel

som de fleste andre i menighedsrådet?

– Guds menighed overlever. Men jeg kan godt

være bange for, at folkekirkens læremæssige

grundlag skrider. Det er fx bekymrende, at

præster, ikke her men andetsteds simpelthen

ikke tror på Gud. Jeg vil gerne arbejde for

kirkens liv og vækst, og jeg betragter den

folkekirkelige ordning som en styrke for vort

land.

PAN


Gudstjenester

August

Søndag 24. 10.00 Peter A. Krogsøe 14. søndag efter trinitatis. Joh. 5,1-15

Søndag 31. 10.00 Helle Rosenkvist 15. søndag efter trinitatis. Luk. 10,38-42

September

Søndag 7. 10.00 Erik Steen Møller 16. søndag efter trinitatis. Joh. 11,19-45

Søndag 14. 10.00 Peter A. Krogsøe 17. søndag efter trinitatis. Mark. 2,14-22

Søndag 21. 10.00 Helle Rosenkvist 18. søndag efter trinitatis. Joh. 15,1-11

Høstgudstjeneste. Kirkebil

Søndag 28. 10.00 Erik Steen Møller 19. søndag efter trinitatis. Joh. 1,35-51

Oktober

Søndag 5. 10.00 Erik Steen Møller 20. søndag efter trinitatis. Matt. 21,28-44

Tirsdag 7. 19.00 Helle Rosenkvist Hverdagsgudstjeneste

Søndag 12. 10.00 Peter A. Krogsøe 21. søndag efter trinitatis. Luk. 13,1-9 Kirkebil

Søndag 19. 10.00 Helle Rosenkvist 22. søndag efter trinitatis. Matt. 18,1-14

Søndag 26. 10.00 Helle Rosenkvist 23. søndag efter triniattis. Mark. 12,38-44

B.U.S.K. gudstjeneste

November

Søndag 2. 10.00 Erik Steen Møller Alle helgens dag. Matt. 5,13-16 el. Matt. 5,1-12 Kirkebil

Søndag 2. 16.00 Alle 4 præster Allehelgensgudstjeneste

Søndag 9. 10.00 Helle Rosenkvist 25. søndag efter trinitatis. Luk. 17,20-33

Søndag 16. 10.00 Peter A. Krogsøe 26. søndag efter trinitatis. Matt. 13,24-30

Søndag 16. 14.00 Helle Rosenkvist Familiegudstjeneste

Torsdag 20. 19.00 Helle Rosenkvist Hverdagsgudstjeneste. Tema: Harry Potter

Søndag 23. 10.00 Erik Steen Møller Sidste søndag i kirkeåret. Matt. 11,25-30

Indsamlingsformål: Indtil næste kirkeblad udkommer i november, går indsamlingerne til sognets

venskabsmenighed i Sierra Leone.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.

Drachmannshave

Sofiegården

2. september Mette Nøhr Shaw 9. september Erik Steen Møller

7. oktober Mette Nøhr Shaw 14. oktober Helle Rosenkvist

4. november Erik Steen Møller 11. november Erik Steen Møller

Stationsmestervej

16. september Erik Steen Møller

21. oktober Peter A. Krogsøe

18. november Helle Rosenkvist

7


Kirkens kalender

August

Torsdag 28. 09.30

Torsdag 28. 19.00

Babysalmesang

Sangtime

September

Tirsdag 2. 10.00 Babysalmesang

Onsdag 3. 10.00 Højskoledag. ”Limfjordsdigtere” ved Helge Bekke-Hansen

Søndag 7. 15.00 Jubilæumskoncert med Eva-Marie Kjæhr Olesen

Torsdag 11. 09.30 Babysalmesang

Torsdag 11. 19.30 Offentligt orienteringsmøde/opstillingsmøde til valget

Fredag 12. 18.00 FredagsTræf. ”Fra Moon-sekten til folkekirken” ved Martin Herbst

Søndag 14. 14.30 SøndagsHjørnet

Torsdag 18. 09.30 Babysalmesang

Søndag 21. 10.00 Høstgudstjeneste og markedsdag

Torsdag 25. 09.30 Babysalmesang

Torsdag 25. 19.00 Sangtime

Mandag 29. 19.30 Koncert. Pia Fog, Line Mortensen, Hans Dammeyer og Amanda Vandt

Oktober

Onsdag 1. 10.00 Højskoledag. Lysbilledforedrag om USA ved Jens Kristian Overgaard

Torsdag 2. 09.30 Babysalmesang

Søndag 5. 14.30 SøndagsHjørnet

Torsdag 9. 09.30 Babysalmesang

Fredag 10. 18.00 FredagsTræf. ”Skagensmalerne” ved Lisette Vind Ebbesen

Torsdag 16. 09.30 Babysalmesang

Torsdag 23. 19.00 Sangtime

Torsdag 30. 19.30 Hele Skalborg synger. Aalborg Sangforening af 1843 og Vokalisterne

November

Onsdag 5. 10.00 Højskoledag. ”Medierne – venner og fjender” ved Erling Tiedemann

Søndag 9. 14.30 SøndagsHjørnet

Fredag 14. 18.00 FredagsTræf. ”Musikterapi på Hospice” ved Annette Majlund

Søndag 23. 11.30 FDF’s julestue

Foto fra 9. juni 2008:

Skalborg kirkes Ungdomskor og

Spirekor optager nye sangere

pr. 1. september.

For nærmere information, kontakt korleder

Henriette B.D. på mailadressen:

thdanielsen@gmail.com

eller pr. telefon: 40 48 11 63.

More magazines by this user
Similar magazines