Dispensation og landzonetilladelse til ... - Billund Kommune

billund.dk

Dispensation og landzonetilladelse til ... - Billund Kommune

på 1,5 meter og 2/3 af arealet skal være under 40 cm dyb. Se

kortbilag

8. Der må ikke udsættes fisk, krebs eller ænder. Der må ikke opstilles

andehuse eller hegn bortset fra kreaturhegn.

9. Der må ikke fodres i fladevandsområdet eller i nærheden af søen.

10. Der må ikke udplantes vand- eller sumpplanter.

11. Der må ikke beplantes med buske eller træer i området.

12. Når projektet er udført skal det meddeles til Billund Kommune som

efterfølgende godkender projektet.

Disse vilkår er stillet for at sikre, at søerne kan tage sig godt ud i landskabet

og blive et godt levested for planter og dyr, samt for at sikre naturværdierne i

området. Gode råd om anlæg af søer findes i den vedlagte pjece.

Begrundelse

Billund Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger

og vurdering:

Kommunen besigtigede arealet sammen med din konsulent medio

september 2011. Formålet med besigtigelsen var at vurdere floraen og

naturtilstanden på de arealer, som vil blive berørt ved etableringen.

Arealet er beskyttet natur, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er

forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer.

Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation fra

naturbeskyttelseslovens § 3.

Arealet er målsat B og værdisat C i Billund Kommunens

Naturkvalitetsplan. Under besigtigelsen blev der fundet en dominans af

næringskrævende stauder som rørgræs og stor nælde. Mosen er

endvidere meget tilgroet med gråpil. Grøften som drænvandet bliver

udledt til er overskygget og der er del slam på bunden. Grøften fungere i

dag som en drængrøft og Billund Kommune vurdere at der ikke vil ske en

væsentlig ændring af flora og fauna ved en merudledning til grøften. Søen

er tilgroet med dunhammer og en oprensning vil gavne søens flora og

fauna. Desuden vil en rydningen af træerne der skygger for søen være

gavnlig.

Ifølge anbefalingerne fra det tidligere DMU skal det vurderes om

reetableringen af et vådområde er til gene for flytrafikken i for hold til

birdstrike. Vådområdet kommer til at ligger ca. 12 km fra Billund Lufthavn

og ikke i indflyvningsretning. Området ligger indenfor kategorien D ifølge

DMU rapporten; Tekniske anvisning nr. 23, 2006; Risiko for kollisioner

Side 2/5

More magazines by this user
Similar magazines