αρχείο PDF, 3,57 MB

chem.uoa.gr

αρχείο PDF, 3,57 MB

Πρόλογος

Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια να

καλυφθεί το κενό όσον αφορά βιβλία και συγγράμματα τοξικολογικών και

οικοτοξικολογικών πειραμάτων με υδρόβιους οργανισμούς και των μεθοδολογικών τους

λεπτομερειών.

Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές της τοξικολογίας και αποτελεί μια

εισαγωγή στην επεξεργασία και εκτίμηση των τοξικολογικών δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση

έχει δοθεί στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές

μελέτες. Περιγράφονται λεπτομερώς οι βασικές σύγχρονες δοκιμασίες τοξικότητας, όπως η

δοκιμασία τοξικότητας Microtox, η δοκιμασία ανάπτυξιακής τοξικότητας φύκους, δοκιμασία

τοξικότητας με Daphnia magna & Artemia salina, η χρήση βιοδεικτών οξειδωτικού stress

σε τοξικολογικές μελέτες, κ.λπ. Τέλος, παρέχονται λεπτομερή παραδείγματα στατιστικής

ανάλυσης αποτελεσμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε τοξικολογική μελέτη.

Αθήνα 2010

Θωμαΐς Βλαχογιάννη

Αθανάσιος Βαλαβανίδης

More magazines by this user
Similar magazines