αρχείο PDF, 3,57 MB

chem.uoa.gr

αρχείο PDF, 3,57 MB

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.2. Δοκιμασία οξείας τοξικότητας με Daphnia Magna (48-hours)

Οι δαφνίδες συγκαταλέγονται μεταξύ των

υδρόβιων οργανισμών που χρησιμοποιούνται

ευρύτατα σε δοκιμασίες τοξικότητας. Για

δοκιμασίες οξείας αλλά και χρόνιας τοξικότητας

χρησιμοποιείται ο οργανισμός Daphnia Magna με

ηλικία μικρότερη από 24 h, επειδή θεωρείται

πως οι νεαροί οργανισμοί είναι πιο ευαίσθητοι. Η δοκιμασία οξείας τοξικότητας

Daphnia Magna (48-h) μαζί με τη δοκιμασία τοξικότητας ψαριών (96-h) είναι από τις

πιο διαδεδομένες δοκιμασίες για των έλεγχο της τοξικότητας διαφόρων ουσιών στο

υδάτινο περιβάλλον.

Οι οργανισμοί Daphnia Magna διαθέτουν ευκρινές μέγεθος (5 - 6 mm) είναι

εύκολο να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν σε εργαστηριακές συνθήκες. Οι

οργανισμοί Daphnia Magna απαιτούν σχετικά σκληρό νερό για την καλλιέργεια

τους. Επίσης, επειδή η ποιότητα του ύδατος παίζει σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή

της δοκιμασίας τοξικότητας, για να περιοριστούν άλλες πηγές θνησιμότητας των

οργανισμών όπως χλωριωμένες ενώσεις, βαρέα μέταλλα και διάφορες οργανικές

ενώσεις, θα πρέπει αυτές να απομακρυνθούν.

Σχήμα 6.5. Ο οργανισμός Daphnia Magna.

Η δοκιμασία τοξικότητας της Daphnia Magna (48-h) είναι πολύ χρήσιμη για

τον έλεγχο της τοξικότητας ενώσεων, μειγμάτων και τοξικών υγρών αποβλήτων.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η συντομία της, το μικρό κόστος και η

δημιουργία μικρών ποσοτήτων τοξικών αποβλήτων. Τα μειονεκτήματα είναι η

χρονοβόρα διαδικασία καλλιέργειας, οι δυσκολίες στη διατήρηση των οργανισμών

για τις δοκιμασίες και η ευαισθησία του οργανισμού στην ποιότητα του νερού.

47

More magazines by this user
Similar magazines