17.11.2014 Views

Faglig læsning v/ Anette Vestergaard - Viden om Læsning

Faglig læsning v/ Anette Vestergaard - Viden om Læsning

Faglig læsning v/ Anette Vestergaard - Viden om Læsning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Faglig læsning


Utterslev Skole

v/ Anette Vestergaard


Program

• Præsentation

Utterslev Skole

Faglig Literacy

– FL – modellen. En metode / en kultur

• Kompetenceudvikling på Utterslev


Handling

Rekonstruktion

Transformation

Konstruktion

Refleksion

Faglig Literacy

Felt

Relation

Måde


Handling

Rekonstruktion

Transformation

Konstruktion

Felt Relation Måde

Hverdagssprog. Fx: Der er

mange fugle

Elevens eget sprog med

begyndende fagsprog,

fagbegreber, -termer. Fx: Vi

så mange forskellige slags

fugle

Sprog for faglige metoder.

Fx: Arternes systematik -

undersøge udstoppede

fugle. Rige - række - klasse -

orden - art

Fagtekster og fagsprog. Fx:

Andens fødder er flade og

tæerne adspredt med

svømmehud imellem og

disse fødder bruges til at

bevæge sig fremad i vandet.

En oplevelse, fx en ekskursion, et eksperiment, Sprog som ledsagelse til handling

et billede. Eleverne er undersøgende, og kommentar. Elever og lærere

udforskende. Læreren sætter rammen. taler mens de oplever, tager noter,

optager mm.

Fælles samtale og fælles og/eller selvstændig Beretning, gengivelse af handling

nedskrivning af oplevelsen:Elever som med elevens eget sprog.

bidragydere med sprog om oplevelsen. Evt.

selvstændig skrivning om oplevelsen. Læreren

som guiden og som den der fastholder det

begyndende fagsprog.

Eleverne som undersøgere. Læreren som

rammesætter aktiviteterne, fx ved hjælp af

skabeloner, værktøjer, fremgangsmåder mv.

Fælles læsning af fagtekst. Eleverne fortsætter

selvstændig læsning. Læreren er den faglige

guide der fremhæver såvel det faglige

indhold som måden teksten og fagsproget

er bygget op på.

Evaluering og refleksion over egen læring samt tanker om fremtidig undersøgelsesfelter.

Systematik, taksonomi

eksperimenter, undersøgelser

Fag-sproglig konstruktion af faglig

viden: Læse og skrive med fagets

sprog, inkl. grafer, tabeller mv.

Udarbejdelse af egne autentiske

tekster.

Refleksion


Handling

Hvad sætter tankerne i gang?

Film

Tur i det blå

Oplæg fra lærer

Noget de bringer med fra deres fritid Oplæg

fra en elev

TV- udsendelser

Internet


Dokumentation

Billeder / Video

Lydoptagelser

lærerens noter

Elevernes noter

Ord i handling


TT - Træn Tanken

• En ud

• Tegn tegningen

• Sig ordet

• Begrebskort


Sig ordet

• Løg

– Blomster

– Spise

– Dyrke

– Jord


Sig ordet

• Rødder

– Jord

– Vand

– Vokse

– Plante


Sig ordet

• Kuldioxid

– CO 2

– Gas

– Luft

– Plante


Sig ordet

• Kvist

– Gren

– Træ

– Blad

– Lille


En skal ud

Blomst

Rod

Jord

Blad


En skal ud

Jord

Sol

Kuldioxid

Vand


En skal ud

Løg

Frø

æg

Tudse


Naturvidenskabelig metode

Metodelab


Projektopgaven

• KIE

–Kreativitet

–Innovation

–Entreprenørskab


Spørgsmål

• Hvordan vokser løg bedst?

– Opstil hypoteser

– Vælg observation

• Eksperiment

• Prøv dig frem

• Løs, søg og spørg

– Fortolk data


Naturvidenskabelig rapportskema

K


Tekstaktiviteter

Fremlæggelse for andre

Hjemmeside


Evaluering

• Hvad ved vi nu?

– Grøn flag rapport

– Skolens hjemmeside

– Bidrage ved skolebesøg


Kompetence udvikling

• Aktionslæringskursus – Alle

• 2. -5. -8. klasse

• 2 dages kursus – Mellemtrin dansklærere

• Forskningsprojekt - Udskoling

• Fagteammøder med eksempler – Alle

• 1 dags kursus – Naturfagslærere

• 7. kl. Ipad

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!