kilder side 227-230

statensnet.dk

kilder side 227-230

Kilder

Rapport fra kommissionens arbejdsgruppe 3.1. vedr. den kliniske videreuddannelses praktiske

gennemførelse, 29. juli 1999.

Revideret rapport fra kommissionens arbejdsgruppe 3.2 vedr. kompetencemåling af speciallægeuddannelsen,

18. august 1999.

Rapport fra arbejdsgruppe 3.3 vedr. decentralisering af den lægelige videreuddannelse, 24.

august 1999.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. turnusuddannelsen, revideret 15. oktober 1999.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. revision af den lægelige specialestruktur inden for de

tværgående diagnostiske specialer: Diagnostisk radiologi, Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

samt Klinisk neurofysiologi, november 1999.

Rapport fra arbejdsgruppe vedr. revision af den lægelige specialestruktur inden for de

tværgående specialer: Klinisk biokemi, Klinisk farmakologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk

immunologi, Klinisk genetik og Patologisk anatomi, november 1999.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. forskningstræning, december 1999.

Rapport fra arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af vejledning/manual for udarbejdelse af

målbeskrivelser, april 2000.

Kap. 3.

Betænkning om videreuddannelsen til speciallæge, 1977.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 599 af 27. juni 1996.

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 551 af 25. november 1976 om uddannelse til selvstændigt

virke som læge.

Lov nr. 246 om ændring af arbejdstilrettelæggelsen m.v. for underordnede sygehuslæger

og om fornyelse og forlængelse af overenskomster for underordnede sygehuslæger m.fl.

Betænkning om lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse, september

1989 (betænkning nr. 1183).

Sundhedsstyrelsens publikation om målbeskrivelser, 1992.

Sundhedsstyrelsens “Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, 1998.

Sundhedsstyrelsens stillings- og vakancetælling, april 1999.

227


Bekendtgørelse nr. 989 af 11. december 1992 vedr. krav til forskeruddannelsen.

Forskerakademiets rapport om sundhedsvidenskabelig forskeruddannelse, 1998.

Kap. 4.

Hans Karle: Internationale relationer. Redegørelse til Speciallægekommissionen, april

1999.

Henning Bundgaard: Videreuddannelsesreformen, notat til Speciallægekommissionen,

april 1999.

Kap.5.

Sygehuskommissionens betænkning: “Udfordringer i sygehusvæsenet”, januar 1997.

Sundhedsstyrelsens debatoplæg: “Kvalitet i sygehusvæsenet. Befolkningsunderlagets betydning

for kvalitet i patientbehandling, uddannelse og forskning.”, marts 1998.

Dansk Medicinsk Selskab: “Lægefaglig basis for sygehusvæsenets struktur”, maj 1998.

Regeringens oplæg til strategi for sygehuspolitikken 2000-2002, maj 1999.

4. rapport fra Advisory Committee on Medical Training (ACMT), 1997.

Kap. 6.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 657 om uddannelse til selvstændigt virke som

læge af 20. september 1990.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 17 om lægers adgang til at opnå turnusstilling af 12.

januar 1995.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 599 om speciallæger af 27. juni 1996.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 654 om uddannelse af speciallæger af 3. juli 1996.

Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinier for udarbejdelse af målbeskrivelser, 1992.

Sundhedsstyrelsens “Enkeltstillingsklassifikation pr. 1. januar 1998”.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 107 af 4. juli 1997 om faglig bedømmelse af ansøgere til

overlægestillinger.

Kap. 7.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 599 om speciallæger af 27. juni 1996.

228


4. rapport fra Advisory Committee on Medical Training (ACMT), 1997.

Betænkning om videreuddannelsen til speciallæge, 1977.

Dansk Selskab for Intern Medicins notat “Den intern medicinske grundspecialist nødvendige

kompetenceområde”, november 1999.

Sundhedsstyrelsens stillings- og vakancetælling, april 1999.

Kap. 8.

”Målbeskrivelse for specialeuddannelsen i almen medicin”.

Oplæg om den ny specialeuddannelse i almen medicin, udarbejdet af Praktiserende Lægers

Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin, juni 1999.

Kap. 9

Lov om udøvelse af lægegerning.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 568 om Specialistnævnets sammensætning af 20.

juni 1996.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr 664 om forretningsorden for Specialistnævnets

virksomhed af 5. juli 1996.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 657 om uddannelse til selvstændigt virke som

læge af 20. september 1990.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 17 om lægers adgang til at opnå turnusstilling af 12.

januar 1995.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 599 om speciallæger af 27. juni 1996.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 654 om uddannelse af speciallæger af 3. juli 1996.

Sundhedsministeriets notat af 18. juni 1996 om oprettelse af “Kontaktforum for den lægelige

grund- og videreuddannelse”.

Sundhedsstyrelsens cirkulæreskrivelse af 29. december 1989 vedr. de amtslige videreuddannelsesudvalgs

opgaver og sammensætning.

Kap. 10.

Betænkningen “Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse” fra 1989.

Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinier for udarbejdelse af målbeskrivelser, 1992.

229


Sundhedsstyrelsen: “Inspektorordningen. Evalueringsrapport”, december 1999.

Foreningen af Yngre Lægers uddannelsesenquete fra 1999.

Sundhedsstyrelsen: “Rapport vedrørende den kirurgiske speciallægeuddannelse”, november

1994.

Foreningen af Yngre Lægers enquete vedr. yngre lægers gennemsnitlige arbejdstid, maj

1996.

Overenskomst for underordnede sygehuslæger af 1999.

Sundhedsstyrelsen: “Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, januar

1998.

Kap. 11.

Sundhedsstyrelsen: “Rammer for den teoretiske videreuddannelse af læger”, Rapport fra

arbejdsgruppe, maj 1995.

Sundhedsstyrelsen: “Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, januar

1998.

Kap. 12.

Betænkningen “Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse” fra 1989.

Sundhedsstyrelsen: “Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, januar

1998.

Sundhedsstyrelsen: “Inspektorordningen. Evalueringsrapport”, december 1999.

Foreningen af Yngre Lægers uddannelsesenquete fra 1999.

Kap. 13.

Dublin-deklarationen af 1982, revideret i 1993.

Advisory Commitee on Medical Training (ACMT) rapport ’Recommendations on CME’

af 1994.

Dansk Selskab for Intern Medicins rapport “Den gode intern medicinske efteruddannelse”,

1998.

Dansk Kirurgisk Selskab: “Kontinuerlig efteruddannelse i kirurgi”, 1999.

230

More magazines by this user
Similar magazines