Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

windpower.org

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

1. Indledning Deloitte præsenterer hermed en analyse af den økonomiske situation og udvikling inden for underleverandørindustrien til vindmøllebranchen for 2006-08. Analysen indeholder udover den økonomiske analyse en generel opsummeringanalyse af markedstendenserne i vindmøllebranchen på baggrund af analyser fra den globale, amerikanske og europæiske vindenergiorganisation, herunder vores forventninger til fremtiden og generelle strategiske anbefalinger. Vi analyserer situationen for 131 selskaber inden for udvalgte danske underleverandørbrancher til vindmølleindustrien. De analyserede selskaber er alle medlemmer af brancheorganisationen ”Vindmølleindustrien i Danmark”. De 131 selskaber er fordelt således: • 30 selskaber inden for rådgivningsbranchen • 25 selskaber inden for branchen for elektriske systemer • 63 selskaber inden for anden produktion • 13 selskaber inden for branchen for transport og opstilling Konklusionen på den økonomiske analyse indikerer, at underleverandørvirksomheder generelt klarer sig godt Virksomhederne har et højt afkast på over 20%, dog med undtagelse af virksomhederne i rådgivningsbranchen, som ligger lavest blandt de 4 analyserede brancher med et afkast af den investerede kapital på kun 6,5%. Ligeledes er det kun rådgivningsbranchen, som har en andel af virksomhederne med et underskud i 2008 på over 13%, og hvor andelen af virksomheder med faretruende regnskabstal er over 8%. Det må dog forventes, at vi kommer til at se en forværring af tallene i 2009 grundet den generelle økonomiske- og finansielle krise. Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger Vindmøllebranchen har de seneste år oplevet en betydelig vækst drevet af øget fokus på alternative energiformer og miljørigtige løsninger. De høje vækstrater forventes at forsætte i fremtiden drevet af markeder som fx USA, Kina, Indien og Sydamerika, men også nye teknologier som bl.a. bevirker, at totaløkonomien i havvindmølleparker bliver mere attraktiv. Branchen har historisk været karakteriseret ved en betydelig teknologisk udvikling. Således var den gennemsnitlige vindmølle i 1980 på 30 kW med en rotordiameter på 15m. Med den nuværende teknologi produceres møller op til 5000 kW med en rotordiameter på 115m. Dette betyder store krav til underleverandørernes forandringsparathed og udviklingskompetencer. Det er relevant at kigge nærmere på de makrotendenser, som historisk har haft betydning for vækst og værdiskabelse i vindmøllebranchen. Her kan nævnes: • Politisk intervention (subsidieordninger) • Energipriser • Investeringskalkule (renteniveau og finansieringsvilkår) • Energiforbrug Det er vores vurdering, at de langsigtede makrotendenser overordnet set fortsat vil være gunstige for vindmøllebranchen. Det må forventes, at verdens samlede energiforbrug ikke bliver mindre i fremtiden på trods af den aktuelle økonomiske krise, og at energipriserne derfor med en vis sandsynlighed vil forblive på et højt niveau. Med det aktuelle fokus på klima og miljø er det ligeledes svært at forestille sig en væsentlig forringelse af nuværende subsidieordninger til alternativ energi. Renteniveau og finansieringsvilkår er 2 væsentlige ubekendte i den fremtidige udvikling. Svære finansieringsvilkår har været en medvirkende årsag til den begrænsede vækst i nyinstallerede møller i 2008-09. Hvis de forventede høje fremtidige vækstrater skal opnås vil det kræve en forbedret adgang til finansiering af infrastrukturinvesteringer gennem en normalisering af kapitalmarkederne. Strategiske overvejelser for underleverandører til vindmølleindustrien Vindmølleproducenterne står overfor en række vigtige strategiske valg, som vil have direkte indflydelse på forretningsvilkårene for underleverandørervirksomhederne. I takt med at tyngden i markedsvæksten skifter til nye markeder kommer vindmølleproducenterne til at foretage flere strategiske valg for at sikre forsyningen af nøglekomponenter. De strategiske valg kan overordnet opsummeres som: • Køb af alle komponenter fra underleverandører • In-house produktion af nøglekomponenter • In-house produktion af alle komponenter • Decentral eller central produktion Vi vurderer, at hovedparten af de europæiske vindmølleproducenter vil vælge en strategi, hvor de selv udvikler og producerer nøglekomponenter eller alternativt via strategiske partnerskaber med udvalgte underleverandører forsøger at sikre sig et udviklingsforspring i forhold til de vigtigste nøglekomponenter som nacelle, vinger og gear. Da en stor del af den fremtidige vækst i vindmølleindustrien forventes at komme fra nye markeder uden for Europa vil valget mellem decentral eller central produktion blive endnu mere aktuelt for vindmølleproducenterne i fremtiden. Sammenholdt med kravet om kontinuerlig produktudvikling betyder dette en række strategiske udfordringer og muligheder for danske underleverandørvirksomheder. Baseret på vores analyse og forståelse af vindmøllebranchen er det vores vurdering: at der i fremtiden vil blive stillet store krav til underleverandørernes forandringsparathed og ledelseskompetencer at de overordnede forretningsvilkår også vil være gunstige for branchen i fremtiden at den nuværende økonomiske krise kun i mindre omfang vil påvirke branchens langsigtede værdiskabelse grundet stor samfundsmæssig fokus på miljørigtige energiløsninger og den ressourcemæssige begrænsning af fossile brændstoffer at der vil ske en yderligere konsolidering blandt danske underleverandører for bedre at kunne imødekomme kravet om kontinuerlig produktudvikling at underleverandørerne vil blive mere internationale i takt med, at tyngden i markedsvæksten skifter til nye markeder uden for Europa at branchen vil få hård konkurrence fra nye spillere med base i lavlønslande at det bliver en vigtig fremtidig konkurrenceparameter at kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere – både danske og internationale at kontinuerligt fokus på finansiel styring får stor betydning i takt med den øgede internationalisering og håndtering af projekter på tværs af kontinenter og landegrænser. 4 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen – Markedsnyt 2009 5

More magazines by this user
Similar magazines