18.11.2014 Views

Ulla Ladekarl - ATV - Jord og Grundvand

Ulla Ladekarl - ATV - Jord og Grundvand

Ulla Ladekarl - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tværfaglig klimatilpasning i

overvømmelsestruede Aabenraa

Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S

Hans Odgaard, Aabenraa Kommune

ATV Vintermøde, 6. marts 2013


Tværfaglig klimatilpasning I

overvømmelsestruede Aabenraa

Aabenraa By er udpeget i forbindelse med

oversvømmelsesdirektivet

Kommune, forsyning og havn har fået midler fra Naturstyrelsens

pulje til tværfaglige klimatilpasningsprojekter til at finde

sikringskote i forhold til nutidig og fremtidig ekstrem vandstand i

Aabenraa Fjord.

Projektet handler om risikoanalyse, mål og politikker,

afværgemuligheder samt sikringsprojekter for situationen i dag og

med et fremtidigt klima for et område ved Aabenraa Inderfjord

(Aabenraa by, Styrtom landsby samt tre havneområder)


Tværfaglig klimatilpasning i

overvømmelsestruede Aabenraa

Lavtliggende by omgivet

af høje morænebakker

4 vandløbssystemer

munder ud i den indre

del af fjorden

Mølleåen

Truet af havet når

vestenvind presser vand

ind i Østersøen/Botniske

Bugt og vindretningen

derefter skifter til øst

Historisk havvandstand

på 3,35 m i 1872


Vandstand i Åbenrå

+0,8 m 2100

+0,3 m 2050


Oversvømmelser fra Mølleåen


Baggrund for samarbejdsprojekt

Der har siden 2009 været samarbejde omkring

screeningsprojekter og der er udført en række

analyser

Oversvømmelse fra havet

oversvømmelser som følge af øget regnintensitet,

hvor oplande, vandveje og naturlige lavninger i

terrænet er udpeget

Stigende grundvandsspejl

Kort over potentiale for nedsivning af

overskudsvand i Aabenraa Kommune.

hydrauliske modeller af afløbssystemet og

Mølleåen.


Vandspejlsstigning - Ekstrem højvande Aabenraa by

9


”Blue spot” Lavninger - Aabenraa by

Jernbanegade

Ved ekstremregn

kan kloakkerne

ikke tage fra

H. P. Hansens

Gade

Vandet strømmer på terræn

og samler i de lavest

beliggende områder

Primære

strømningsveje


Grundvand

Aabenraa By

Grundvand - 0,9 meters stigning Aabenraa By


Resultater af fase 2 – Afløbssystem

Stuvninger i

afløbssyste

met

ved hhv.

5 års CDSregn

og

10 års CDSregn

Timm Bochdam,

tboc@arwos.dk


Behov for beslutningsgrundlag

Genetablering af Aabenraa’s hovedpumpestation ved

havnen

Renovering af afløbssystemet i Aabenraa by. Kloak og

regnvandsudløb er i risiko for oversvømmelse, og der

foregår allerede i dag saltvandsindtrængning i

systemerne.

Midtbyplan med centre, butikker, boliger og

busstation. Kommunen har planer om ny promenade

fra Styrtom til nordbyen.

På havnearealet ligger bl.a. en transformatorstation,

som forsyner hele Aabenraa by med strøm.

Ved Nyhavns nordside ligger 3 store tanklagre. I

risikoområdet ligger 5 servicestationer og ved

Enstedværket ligger store tanklagre.


Tidlige ændringer i projektet

Efter tilsagn er parterne pålagt at inddrage

Naturstyrelsens værktøjer og Kystdirektoratets kort

Kystdirektoratet udarbejder risikokort for

havoversvømmelser (sandsynlighed x værdi = risiko)

Naturstyrelsen udarbejder screeningsværktøjer i

foråret 2013 for hav, grundvand, vandløb,

ekstremregn og værdikort.


Opgaven i samarbejdsprojektet

Hovedformål:

Udarbejde skitseprojekter

(Men det kan vi ikke gøre før delformålene er opfyldt)

Delformål:

Tilføje oplysninger til kystdirektoratets kort

Anvende KD og NST’s kort sammen med de

allerede udarbejdede kort til en risikovurdering

Fastlægge sikringskote

Udpege risikoområder og definere skitseprojekter


Naturstyrelsens kortlægninger

lavningskort


Naturstyrelsens kortlægninger

strømningsveje


Værdikort


Havstigning

Eksempel med 3 m


Vandløbsstigning 1 m


Overvejelser ved valg af digehøjde


Overvejelser ved valg af digehøjde

Bassiner

Pumper

Højvandslukke

Veje

Diger


Konklusion

Opstart forsinket fordi statens (Naturstyrelsens og Kystdirektoratets)

kortgrundlag og sammenhæng mellem disse først er blevet klar i løbet

af projektfasen

Med statens kortlægninger og NST’s midler kan kommunen få endnu

bedre kort og en risikokortlægning de kan bruge til økonomisk

vurdering/prioritering

Super sammenhæng mellem projektet og risikostyringsplan og og

klimatilpasningsplan

God tid til risikostyringsplanen


Masterminding Sustainable Progress

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!