å r b o g 2 0 0 4 - Børnehjælpsdagen

bhd.dk

å r b o g 2 0 0 4 - Børnehjælpsdagen

å r b o g 2 0 0 4


ørnehjælpsdag – hver dag 3

ledelsesberetning 4

årsregnskab 8

omplantning 9

foreningslivet 10

10-4 dagbingo 12

børn på hjem 13

den gode omtale 14

viljen til at gøre en forskel 16

sejtklik 18

100 % donation 20

på mærkerne 21

lillebror prisen 22

så englene sang 24

administration og bestyrelse 26

Side 2 · · 2004


Et jubilæumsår er gået med tanker

både tilbage i tiden og på

fremtiden.

Én dag hvert år gennem et helt

århundrede har Børnehjælpsdagen

mindet danskerne om, at de bør

støtte de børn i Danmark, som ikke

har det godt.

De flere millioner danskere, der i de

forgangne 100 år har gjort en

indsats eller givet et bidrag til vores

arbejde, er vores rygrad, og mange

børn er hjulpet på vej.

Efter en periode, hvor verden åbnede

sig, og vi alle så nødvendigheden af

at hjælpe den 3. verden, er vores

samfund igen blevet særligt

opmærksom på vores egne børn.

Fokus på os selv kommer ikke, fordi

nationen er blevet navlebeskuende

eller selvtilstrækkelig, men fordi vi

har en forpligtigelse til først og

fremmest at holde orden i egne

rækker, hvis vi også skal kunne

hjælpe i en verden, der i højere grad

end nogensinde har brug for vores

støtte.

Det er vigtigt for enhver organisation

at være selvkritisk og løbende

genopfinde sig selv. Derfor har

Børnehjælpsdagen specielt i de

senere år udviklet sig i tråd med

tiden 0g er vågnet op igen for at

gøre hver dag til en Børnehjælpsdag

i Danmark. Fra at indsamle én dag

om året har vi udviklet os til en

dynamisk organisation med

aktiviteter året rundt. Efter en

omstillingsfase har vi fundet et

ståsted, hvor vi med et solidt

fundament i både gamle og nye

landsdækkende aktiviteter kan gøre

en forskel både i det forebyggende

arbejde og i støttearbejdet for

anbragte børn.

Vi har haft succes de sidste par år,

hvilket skaber en åbning og dermed

en mulighed for at bevæge os

videre og gøre vores indsats endnu

bedre.

Vi har med vores storsponsor SAP

udviklet et unikt samarbejde, der

bærer frugt til vores aktionærer:

børnene. Vi har blandt andet

skrevet verdenshistorie med 100 %

Donation samt internetportalen

Sejtklik, og vi er i fuld gang med

udviklingen af en vidensportal for

voksne, der arbejder professionelt

med børn og unge.

Vi arbejder fortsat ufortrødent for

børn i foreningerne, der også har

overskud til at hjælpe andre, og

bruger fælles ressourcer til de børn,

der er anbragt uden for hjemmet.

Vores netværk af omkring 1000

foreninger, erhvervslivet og 457

børnehjem i Danmark skal i

fremtiden skabe en synergi, hvor

den rigtige indsats vil aflede

resultater, der kan mærkes.

Tak til sponsorer, samarbejdspartnere

og alle de, der har gjort en indsats,

så jubilæumsåret blev mere end et

historisk tilbageblik, men også en

raketstart for nye mål.

Klaus Gjede

adm. direktør

Side 3 · · 2004


Ledelsesberetning 2003 – 2004

Hovedaktiviteter i et jubilæumsår

Børnehjælpsdagens styrke er vores

foreninger, som med ildsjælens

engagement indsamler penge til

foreningens eget arbejde for børn og

unge, samtidig med at de bidrager til

Børnehjælpsdagens arbejde for

anbragte børn. Foreningernes antal,

godt 1000, vidner om de muligheder,

der er for videreudvikling af vores

arbejde.

Bestyrelse og direktion har undervejs

været særligt opmærksomme på at

sikre og videreudvikle foreningernes

rolle, og vi arbejder på en solid

konsolidering af det grundlag, der er

opbygget gennem 100 år. Samtidig

har vi sikret, at udviklingen af

foreningsarbejdet er sket i

overensstemmelse med Børnehjælpsdagens

arbejde for anbragte

børn.

Børnehjælpsdagens synlighed,

genkendelighed, nærvær og

troværdighed blev styrket ved

julegaveuddeling til anbragte børn på

Statens Museum for Kunst og på

Aarhus Kunstmuseum.

Kendte skuespillere gav anbragte

børn en stor oplevelse i december

med julegaver, frokost og samvær.

Julelotteriet blev afholdt for 5. år i

træk og er en aktivitet, der vokser

stødt. Der var i år 121 foreninger, der

solgte lotteriet, resultatet blev 978

t.kr.. Samarbejdet med Post

Danmark, plakater og display med

vores ambassadører har gjort

lotteriet mere kendt over hele landet.

Den 14. januar introducerede Post

Danmark velgørenhedsfrimærket til

fordel for Børnehjælpsdagen. Et

festligt motiv med glade figurer

tegnet af Flemming Quist Møller og

en flot start på jubilæumsåret.

Frimærket har indtil regnskabsårets

slutning genereret 1.6 mio. kroner til

vores arbejde for anbragte børn.

Den 17. februar overrakte Hendes

Majestæt Dronningen et farverigt

malet fad i anledning af vores

jubilæum. Dronningen huskede den

specielle stemning, hun som barn

fornemmede på Børnehjælpsdagene i

København. Royal Copenhagen har

fremstillet fadet i nummererede

eksemplarer og lagde lokaler til den

festlige højtidelighed, hvor

Børnehjælpsdagen var vært, og

Dronningen fik lejlighed til at hilse

på bestyrelse, komitémedlemmer og

samarbejdspartnere.

Side 4 · · 2004


“Børnehjælpsdagens styrke er vores foreninger, som med ildsjælens

engagement indsamler penge til foreningens eget

arbejde for børn og unge, samtidig med at de bidrager til

Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn.”

Den 5. marts skrev vi danmarkshistorie

med lanceringen af 100 %

Donation på nettet. Hvis man her

støtter ét af de 140 børnehjem, der

har ønsker på sitet, går hele beløbet

ubeskåret til ønsket. Samtidig kan

man følge, hvor stort et beløb der i

alt er indbetalt. Dette indsamlingsværktøj

blev udviklet i forbindelse

med opbygningen af Børnehjælpsdagens

børne- og ungdomsportal

Sejtklik.

Den 1. april blev Lillebrorbutikken

solgt til Jørgensen Engros A/S. Det er

bestyrelsen og direktionens ønske at

fokusere mere direkte på andre indtjeningsmuligheder,

hvor foreningerne

kan tilbydes engagement, i

stedet for at drive forretning.

Den 3. april startede en stor postkassebil

sin rundtur til 31 byer i hele

landet. 8257 børn og voksne sendte

en hilsen til det royale brudepar, og i

samarbejde med Landsgardeforeningen

blev der indsamlet midler

til Børnehjælpsdagen.

Den 3. maj begyndte selve

jubilæumsfestlighederne med

åbningen af en udstilling i Rådhushallen

på Københavns Rådhus.

Udstillingen viste fra den 3. – 8. maj

den unikke plakatsamling fra 1904 og

frem til i dag samt belyste de 100 år

gennem film, lyd og billeder. Børneog

ungdomsportalen Sejtklik blev

lanceret, og hundredvis af børn og

voksne besøgte udstillingen hver dag.

På selve jubilæumsdagen den 6. maj

blev årets Lillebror Pris uddelt til

TUBA Danmark ved en festaften med

middag på Københavns Rådhus.

TUBA Danmark arbejder på landsplan

med at bryde den negative sociale

arv blandt børn og unge fra

alkoholiserede familier.

Den 8. maj afholdtes en stor auktion

i Københavns Rådhushal med 40

genstande doneret af kendte

danskere, hvilket gav kr. 47.700.

Ud over lokalkomitéernes arrangementer

i forbindelse med Børnehjælpsdagene

blev der på Rådhuspladsen

i København afholdt

loppemarked.

Kræmmermarkedet på Bellahøj den

20. - 23. maj var det 13. i rækken, og

det typisk, danske sommervejr

hindrede ikke, at der blev et flot

overskud til de foreninger, der med

stort engagement styrede aktivite-

Side 5 · · 2004


“Takkebreve er strømmet ind fra børn og pædagoger, hvilket

vidner om vigtigheden i at kunne give gaver, der ellers er

uopnåelige for de anbragte børn.”

terne på markedet. En fortsættelse

af foreningsbetjente madsteder i

samarbejde med professionelle

restauratører gav flere involverede

foreninger og forøgede indtægtsmulighederne.

Den 20. maj afholdt vi

en jubilæumsfestaften i det store

telt, hvor alle foreningerne var

inviteret, og 208 medlemmer deltog.

Lillebror Lotteriet viste et resultat på

kr. 2.267.000, og der var 331

sælgende foreninger. Den 14. august

solgte frivillige medarbejdere 4.000

frimærker på én time ved Ledreborg

Slotskoncert med DRs underholdningsorkester.

Vores samarbejde med Egmont

Serieforlaget fortsætter også i år,

hvor 457 børnehjem og opholdssteder

modtager et årsabonnement

på Anders And. Takkebreve er

strømmet ind fra børn og pædagoger,

hvilket vidner om vigtigheden i

at kunne give gaver, der ellers er

uopnåelige for de anbragte børn.

Udvikling i aktiviteter

Et spændende år med skarp fokus på

udvikling af vores netværk både

blandt foreningerne og erhvervslivet.

Børnehjælpsdagen vil sikre, at

Side 6 · · 2004


“Børnehjælpsdagen vil fortsat arbejde for børn i

foreningerne, der også har overskud til at hjælpe andre,

samtidig med at vi afsætter ressourcer til de børn, der er

anbragt uden for hjemmet og derfor ikke har de samme

muligheder i livet.”

udviklingen sker i takt med samfundet

og i overensstemmelse med

vores historiske fundament.

Personalemæssigt fortsætter vi

samarbejdet med Frederiksberg

Kommune. Endvidere har vi et tæt

samarbejde med universitetsstuderende,

der via praktikpladser er

med til at sikre faglig høj standard og

engagement i det daglige arbejde.

Øgede indtægter fra nye indtægtskilder

er blevet implementeret i vores

dagligdag. Børnehjælpsdagen har i år

modtaget sponsorater for kr.

461.000 mod kr. 635.000 sidste år.

Softwarefirmaet SAP er fortsat

hovedsponsor til og med 2004,

hvorefter de fortsætter som storsponsor

på Sejtklik. Størstedelen af

sponsoratet udgøres af støtte til

aktiviteten Børn på Hjem og herunder

udviklingen af børne- og ungdomsportalen

Sejtklik.

Sejtklik er på én gang en

rådgivningsportal og et netværksforum.

Her kan anbragte børn få

gode råd og vejledning af

kompetente voksne og samtidig

etablere netværk med andre børn og

unge. Sejtklik henvender sig ikke

alene til anbragte børn, men er også

en tak til de mange foreningsbørn,

som hjælper Børnehjælpsdagen med

at sælge lodder.

Børnehjælpsdagen vil fortsat arbejde

for børn i foreningerne, der også har

overskud til at hjælpe andre, samtidig

med at vi afsætter ressourcer til de

børn, der er anbragt uden for

hjemmet og derfor ikke har de

samme muligheder i livet. Set i

relation hertil er vores hverdag

præget af dynamik og fremdrift,

hvilket vil præge det kommende år.

Udvikling i økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud for

Børnehjælpsdagen på 1.866 t.kr.

efter uddeling til foreningerne på

2.795 t.kr.

Egenkapitalen udgør 5.060 t.kr. pr.

31. august 2004. Årsagerne til årets

overskud skal primært findes i indtægter

fra velgørenhedsfrimærket

samt salg af Lillebrorbutikken, men

resultatet er også påvirket af udgifter

til de fremadrettede aktiviteter. De

ekstraordinære indtægter på grund af

jubilæet og salg af butik har præget

årets regnskab, og Børnehjælpsdagen

forventer kun et mindre overskud på

omkring 100 t.kr i næste regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets anvendte regnskabspraksis

følger årsregnskabsloven.

Begivenheder efter

regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i

dag ikke indtrådt forhold, som

forrykker vurderingen af årsrapporten.

En ny væsentlig fremadrettet aktivitet

der startes i det nye regnskabsår, er

oprettelsen af dagbingo. Som en

følge af butikssalget ønskes en

foreningsrelateret indtægtskilde, der

skaber vækst for både foreningerne

og Børn på Hjem. Denne aktivitet

kaldes 10-4 dagbingo, og mulighederne

afdækkes i en prøveperiode

frem til og med januar 2005. I forbindelse

hermed er indgået 2 lejemål

samt køb af mindre forretningsejendom.

Børnehjælpsdagen flytter pr. 1.12.2004

kontor til lejede lokaler i Valby, der

modsvarer vores fremtidige krav.

Klaus Gjede, adm. direktør

Side 7 · · 2004


ÅRSREGNSKAB 2003/2004

Beløb i 1000 kr

Børnehjælpsdage Bruttoresultat 212

Udgifter -31

Resultat 181

Kræmmermarked Bellahøj Bruttoresultat 1.135

Udgifter -1.171

Resultat -36

Lillebrorbutik Bruttoresultat 839

Udgifter -1-928

Resultat -1.089

Lillebror Lotteri Bruttoresultat 4.199

Udgifter -1.932

Resultat 2.267

Julelotteri Bruttoresultat 1.903

Udgifter -933

Resultat 970

Børnehjælpsdagen har i alt uddelt

kr. 3.106.000 til de foreninger, som

er tilsluttet. Pengene er indtjent

ved Lillebror Lotteri, Julelotteri,

Kræmmermarked, Børnehjælpsdage

og praktiske opgaver.

På www.foreningsliv.dk kan man

hente den samlede oversigt over

uddelinger samt gå ind på

danmarkskortet og se de enkelte

foreningers indtjening. Det er også

muligt at rekvirere oversigten hos

sekretariatet.

Årsrapporten blev godkendt den 26.

oktober 2004 og kan ligeledes

rekvireres hos sekretariatet.

Andre indtægter/udgifter Salg af Lillebrorbutikken 1.642

100 års jubilæum 1.371

Sponsorater 166

Sejtklik -539

Børn på Hjem -200

Lillebror Prisen -71

Donationer -1

Resultat 2.368

TOTAL Resultat før uddeling 4.661

Uddelinger og

sælgerpræmier -2.795

Årets resultat 1.866

Side 8 · · 2004


Omplantning

Af Bente Fredslund Christensen

Birger Hauge Nielsen takker af som bestyrelsesformand for

Børnehjælpsdagen efter ni år og overdrager posten til

Gunnar Brüsch. Både Birger og Børnehjælpsdagen har haft

megen glæde af et frugtbart samarbejde, der har ændret

Børnehjælpsdagen.

Fra venstre: Birger Hauge Nielsen og Gunnar Brüsch

"Enhver havemand ved, at det er

vigtigt at plante om. Der skal tilføres

ny muld, rødderne skal rystes

lidt, og de gamle blade nippes. Da

jeg tiltrådte var det for at gribe om

nældens rod og trække til – også

der hvor det gjorde ondt – for at

give plads til ny vækst. Det blev til

et frugtbart samarbejde, der har

ændret Børnehjælpsdagen både

indadtil og udadtil. Organisationen

er blevet en moderne virksomhed

med energi og beslutsomhed som

kendetegn", siger Birger Hauge

Nielsen.

Socialliberalistisk grundsyn

Birger fandt, at det unikke ved

Børnehjælpsdagen var det drive,

som lå i parolen "hjælp til selvhjælp".

Her tjener børne- og

ungdomsforeninger penge til egne

aktiviteter ved blandt andet at

sælge lotterier for Børnehjælpsdagen.

Denne ideologiske kerne

var værd at bygge videre på og

eventuelt udvide med et større

humanistisk sigte.

For at praktisere ideologien for

alvor måtte man tænke økonomisk

og drive Børnehjælpsdagen som

enhver anden god virksomhed.

Nye økonomiske tiltag var nødvendige,

hvis Børnehjælpsdagen skulle

overleve.

Nyt sprog

Med sin baggrund inden for

reklamebranchen lærte Birger den

gamle organisation et helt nyt

sprog. Nye ord som "erhvervseksponering"

og "ideologisk

profilering" måtte terpes. Ikke alle

fandt sproget lige let.

Moderniseringen kørte i lavt gear

henover organisationen. Nye

ansigter kom til både i bestyrelse,

ledelse og blandt Børnehjælpsdagens

faste personale.

Organisationen blev desuden

elektronisk opdateret, kom på

nettet og begyndte at oparbejde

en salgbar profil udadtil.

Lillebror Lotteriet fra 1926 blev

landsdækkende, og Børnehjælpsdagen

begyndte at finde tilbage til

den humanistiske kerne, som var

organisationens grundlag tilbage

fra begyndelsen i 1904. Dette

skete samtidigt med en grundig

erhvervsprofilering.

Profilering

Med aktiviteten Børn på Hjem

fokuserer Børnehjælpsdagen nu på

én bestemt gruppe af børn, der af

forskellige årsager er anbragt uden

for hjemmet i plejefamilier eller på

børnehjem. Visionen er at give

disse børns liv et kvalitetsløft i

form af særlige arrangementer,

julefester, konfirmationsgaver og et

VIP medlemskab i samfundet. Ud

over det humanistiske tiltag blev

Børn på Hjem samtidig et godt

salgsargument over for virksomheder,

der vil støtte en god sag.

Børn på Hjem fik også tilknyttet

ambassadører; offentligt kendte

personer, som taler børnenes sag i

Danmark og dermed skærper

offentlighedens opmærksomhed

om Børnehjælpsdagens arbejde.

En ny begyndelse

Med Birger som formand kom

Børnehjælpsdagen på én gang

tilbage til det oprindelige humanistiske

sigte og fik samtidig skabt en

klar, salgbar profil. Med alle de nye

tiltag står Børnehjælpsdagen godt

rustet til fremtiden. Birger Hauge

Nielsen efterlader en stærk bestyrelse

og en slagkraftig organisation,

der er en del af sin tid.

Side 9 · · 2004


foreningslivet

Af Lizette Munck

Fedt og foreningsliv

Fedme er blevet et problem for et

stigende antal børn og unge, hvilket

på sigt kan få store samfundsmæssige

konsekvenser. I dag er det

mere end nogensinde vigtigt at få

børnene op af stolene og væk fra

computerskærmene.

Det danske foreningsliv, som

arbejder for at sikre børn og unge

et sundt og aktivt fritidsliv, har på

den baggrund brug for al den

opbakning, det kan få. Vi er derfor

stolte af, at vi bl.a. i år har uddelt

mere end 2,5 millioner kroner til de

ca. 400 foreninger, som har solgt

vores lotterier og som derigennem

er med til at skabe et endnu mere

attraktivt foreningsliv.

Foreningsliv – hvor svært kan

det være?

Statistikkerne viser desværre, at det

er en stadig større udfordring for

mange foreninger at fastholde

deres medlemmer. Vi er i høj grad

blevet en generation af "zappere",

der vælger klippekortordningen,

hvor vi kan komme og gå som det

passer os i stedet for at have faste

træningsdage i klubben. At skaffe

nye frivillige ledere bliver også

sværere, idet det kræver

engagement, ansvar, samt krav om

faste mødetider og kontinuitet.

Børnehjælpsdagen mærker

problematikken, når vi tilbyder

foreningerne at sælge vores lotterier.

Langt de fleste vil gerne yde en

indsats og dermed tjene ekstra

penge til foreningskassen, men

desværre oplever vi også, at en hel

del foreninger melder fra, da de ikke

har de ressourcer, det kræver, nemlig

at en person kommitter sig til at

være ansvarlig for salget af lodderne.

Nyt liv i lodderne

På trods af at foreningslivet i

Danmark har det hårdt, valgte 338

foreninger at sælge det "nye"

Lillebror Lotteri. De rullede Lillebrorlodder

fik i foråret et tiltrængt

ansigtsløft og det endda i den

skrabede udgave, samtidig blev arket

peppet op, så det passer til resten af

vores image. Forandringerne var

store, derfor var vi meget spændte,

da 564.000 skrabelodder for første

gang blev præsenteret på gader og

stræder. Danskerne tog godt imod de

nye lodder og til trods for en lille

nedgang i salget blev der omsat for

kr. 5.460.000.

Side 10 · · 2004


“ I dag er det mere end nogensinde vigtigt at få børnene op

af stolene og væk fra computerskærmene.”

Fest og farver

For at markere afslutningen på

Lillebror Lotteriet og for at fejre

vores 100 års jubilæum inviterede vi

i foråret vores foreninger til fest i

festteltet på Bellahøj. Ca. 200 glade

børn og voksne mødte op til

festlighederne, og sammen havde

vi en dejlig aften, der bød på god

mad og underholdning ved Rubber

Band.

Kræmmer liv

Det traditionsrige kræmmermarked

på Bellahøj blev en stor succes. 350

kræmmere fra ind- og udland fandt

vej til markedet, og ca. 200.000

gæster fik nogle festlige dage på

pladsen. 31 foreninger, det højeste

antal i kræmmermarkedets 13 år

lange historie, hjalp til med diverse

gøremål og tjente således penge til

foreningskassen.

FAKTA: Foreningernes rolle

Børnehjælpsdagen er en traditionelt

opbygget hjælpeorganisation,

der har fodfæste i den

danske foreningstankegang - en

tankegang der er baseret på

frivillighed. De foreninger, der

tjener penge via Børnehjælpsdagen,

tjener penge til deres

lokale arbejde. Samtidig støtter

de organisationens humanitære

arbejde - bl.a. aktiviteten Børn

på Hjem. Foreningerne er stemmeberettigede

på det årlige

Hovedkomitémøde, hvor

bestyrelsen vælges.

FAKTA: Foreningernes fortjeneste

I regnskabsåret 2002/2003 blev der

uddelt 3,5 millioner kr. til foreningerne.

Det er penge indtjent ved at sælge landslotterier,

hjælpe til på kræmmermarkedet

eller ved at arrangere lokale Børnehjælpsdage.

FAKTA: Hæderspris

Børnehjælpsdagens hæderspris

blev i år uddelt til fire personer,

som alle gennem årene har ydet

en ekstraordinær indsats for

Børnehjælpsdagen.

Hædersprismodtagere var Anni

Hofsø og Marie Christensen,

FDF Birkerød, samt Nikolai og

Birgit Bach, Sct. Georgs Gildet i

Hvidovre. Hædersprisen blev

overrakt af bestyrelsesformand

Birger Hauge Nielsen.

Side 11 · · 2004


10-4 Dagbingo

Af Line Wolff-Petersen

Sjov, spænding og samvær

De tre s’er er fællesnævnere for de

spillere, der siden september har

spillet 10 – 4 dagbingo på vores

spillested på Nørrebro i København

og siden oktober i Haderslev og i

Rønne på Bornholm.

gået, er de røde tal i omsætningen

heldigvis skiftet ud med sorte. Det er

vores store håb, at vi, når prøveperioden

udløber i december måned,

kan fortsætte med at tilbyde 10-4

dagbingo rundt i landet", siger

Lizette Munck.

Efter salget af Lillebrorbutikken har

Børnehjælpsdagen fundet en ny

indtægtskilde. "Vi så en oplagt

mulighed i at bryde rammerne

omkring det traditionelle bankospil

og i stedet tilbyde et bingospil i

dagtimerne i hyggelige og trygge

rammer", fortæller afdelingsleder

Lizette Munck fra Børnehjælpsdagen.

"Dagbingo er en aktivitet, som vi

forventer os meget af, og vender vi

blikket mod Sverige, hvor svenskerne

i de sidste 25 år har spillet dagbingo,

kan vi se, at det for danskerne er en

uudforsket sti, som vi vil prøve at

cementere".

Konceptet omkring 10-4 dagbingo er

opbygget i samarbejde med

Jørgensen Engros A/S. Selvom der er

grund til at være stolt af resultatet,

har Børnehjælpsdagen ifølge Lizette

Munck måttet sande at al begyndelse

er svær. "Succesen er ikke kommet

den første dag, men som ugerne er

Side 12 · · 2004


Børn på Hjem

Af Bente Fredslund Christensen

I indeværende år optimerer

Børnehjælpsdagen Børn på Hjem

med blandt andet ansættelsen af

Maia Gøtzsche som konsulent for

aktiviteten.

Børn anbragt uden for familien er en

ekstra udsat gruppe i dagens

Danmark. Mange anbragte børn har

oplevet et kolossalt svigt fra de

voksnes side og mangler troen på, at

de har noget at bidrage med, som

kan bruges af andre.

Med ansættelsen af Maia Gøtzsche

har Børn på Hjem fået en vigtig

stemme. Maia Gøtzsche har selv

været anbragt og har derfor en stor

forståelse for, hvad et anbragt barn

føler, og hvad der kan gøre en

glædelig forskel i hverdagen.

Fokusområder

Maias opgave er blandt andet at gøre

offentligheden opmærksom på Børn

på Hjem og dets tre hovedområder:

• Oplevelser og erfaringer

• Særlig opmærksomhed ved

mærkedage

• Udvikling af kompetencer og evner

De tre hovedområder dækker et

bredt felt af opbyggende oplevelser,

der alle kan være med til at give

børnene et kvalitetsløft i hverdagen.

Et godt og stabilt samarbejde

mellem Børn på Hjem,

institutionerne og bidragyderne er

forudsætningen for, at Børn på

Hjem fortsat kan udvikle sig.

Maia Gøtzsches indsats er

medvirkende til, at Børnehjælpsdagen

kan arbejde langt mere

målrettet og konsekvent. Her

tænkes ikke kun på de specifikke

bidrag til børnene, men også det

omfattende fodarbejde for at skabe

opmærksomhed i offentligheden

omkring aktiviteten.

Børn på Hjem Komitéen

Børnehjælpsdagen har desuden

tilknyttet en komité for Børn på

Hjem besat med stærke

personligheder.

Komitéen består af Hanne Bech

Hansen, politidirektør i Købehavn,

Peter Gæmelke, præsident for

Landbrugsrådet, Allan Søgaard

Larsen, adm. direktør og

koncernchef for Falck Danmark A/S

samt Henrik Rasmussen adm.

direktør for SAP Danmark.

De fire personligheder fungerer som

døråbnere for Børn på Hjem via

deres brede netværk til institutioner,

virksomheder og personer.

Komitéen bidrager desuden som

videns- og idébank på baggrund af

deres arbejdsområde samt deres

menneskelige og faglige erfaringer.

Fremtiden

På sigt skal Børn på Hjem være med

til at opbygge sunde og velfungerende

unge, som på lige fod med

deres jævnaldrende kan indgå i

samfundet. For at nå dertil er det

yderst vigtigt, at børnene både

styrkes i deres oplevelse af at

kunne noget, og i troen på at de

er noget særligt i sig selv.

Side 13 · · 2004


den gode omtale

Af Rikke Nalepa Olesen

Børnehjælpsdagen er en

humanitær organisation med få

fastansatte. Et bevidst valg ud

fra målsætningen om at støtte

børn, her især anbragte børn, i

Danmark direkte og professionelt

med minimale administrationsomkostninger.

Vi bygger vores arbejde på

troværdighed, nærhed og

tilstrækkelighed og har et sikkert

netværk, som udgøres af vores

kontakt til mere end 450 danske

børnehjem. Den faste stab af

ansatte kombineret med frivillig

arbejdskraft på tværs af faggrænser

giver et dynamisk og intensivt

arbejdsforløb, hvor hvert enkelt

projekt prioriteres og tilrettelægges,

så det bedste resultat opnås.

Vores målsætning for samarbejdet

med erhvervslivet er at skabe en

fælles forståelse for målet og et

oprigtigt ønske om at gøre en

forskel. Vi indfrier samtidig

erhvervslivets ønske om at få et

synligt afkast af deres investering.

Gør ord til handling

I dag er det ikke nok at positionere

sig på traditionelle parametre som

pris og kvalitet. Den øgede konkurrence,

evnen til at kopiere

hinandens produkter og bevidste

forbrugere har lagt et stort pres på

virksomhederne. Mange virksomheder

vender derfor blikket mod

immaterielle kendetegn, der kan

vedhæftes deres produkter og

brand, da sådanne kendetegn er

sværere for konkurrenterne at

kopiere.

“Kampen om den gode omtale

og forbrugernes gunst bliver i

dag vundet af de virksomheder,

der omsætter ord til handling”

Ord som etik og værdier er blevet

populære blandt virksomhedsledere,

og et begreb som "Virksomhedens

Samfundsmæssige Engagement"

(VSE) er kommet i søgelyset.

Kampen om den gode omtale og

forbrugernes gunst bliver i dag

vundet af de virksomheder, der

omsætter ord til handling og lader

deres etiske ståsted skinne

igennem.

Et samarbejde med Børnehjælpsdagen

er en måde, hvorpå en

virksomhed kan vise, at den tager

sit sociale og samfundsmæssige

ansvar alvorligt. Gennem et

samarbejde bliver virksomheden

associeret med værdier som socialt

engagement, ansvarlighed og

troværdighed, hvilket gør forbrugerne

mere lydhør overfor såvel

virksomhedens produkter som

budskaber.

For Børnehjælpsdagen er det vigtig,

at et erhvervssamarbejde indeholder

fordele også for virksomheden.

Det er vigtigt, at virksomheden

ser et samarbejde med os

som en investering og ikke som en

ren donation. Derfor bliver alle

samarbejder nøje planlagt, så de

opfylder en fælles målsætning og

skaber resultater for alle involverede

parter.

Strategi, struktur og

professionalisme

I 2004 har Børnehjælpsdagen arbejdet

på at styrke vores professionalisme

overfor erhvervspartnere.

Vi har blandt andet

udarbejdet en sponsorstruktur.

Derfor har vi i dag forskellige

kategorier af erhvervspartnere.

Virksomhederne kategoriseres ud

fra størrelsen, typen og varigheden

Side 14 · · 2004


af deres støtte. Dermed er det både

muligt at støtte Børnehjælpsdagen

over en længere periode med en

stor ydelse eller at støtte i et

enkeltstående tilfælde med en

mindre ydelse.

For Børnehjælpsdagen er begge

former for støtte yderst vigtig, da

de på hver deres måde er med til at

sikre Børnehjælpsdagens fremtid

som humanitær organisation.

Vi har yderligere udarbejdet en

sponsorstrategi, der betyder, at vi

ikke sælger Børnehjælpsdagen i én

bid. Samtidig skal strategien sikre,

at vores sponsorer matcher

hinanden og får patent på hver

deres del af Børnehjælpsdagen og

således opnår unikke fordele fra

samarbejdet.

Sammenhæng mellem

virksomhed og sag

Med den nye sponsorstrategi søger

vi at styrke sammenhængen mellem

vores erhvervspartnere og den del

af Børnehjælpsdagen, de støtter.

Sammenhæng er en af forudsætningerne

for, at et samarbejde

opfattes som troværdigt af

forbrugerne.

Det er derfor ikke tilfældigt, at SAPs

hovedsponsorat af Børnehjælpsdagen

i 2005 ændres til et

storsponsorat af vores børne- og

ungdomsportal Sejtklik. Denne

ændring sikrer sammenhæng

mellem SAP og Børnehjælpsdagen,

idet Sejtklik er baseret på SAPs

systemer.

Herudover sikrer SAP sig en etisk

profil, som giver virksomheden et

socialt ansvarligt image. SAP er den

eneste storsponsor på Sejtklik og

har på denne måde patent på

værdierne, associationerne og

historierne forbundet med

aktiviteten.

Udover Sejtklik kan man blive

sponsor på to andre hovedområder,

anbragte børns hverdag samt

mærkedage som jul og konfirmation.

På samme måde som SAP har

patent på hovedsponsoratet af

Sejtklik, får de øvrige storsponsorer

patent på de unikke associationer,

der er forbundet med ovenstående

aktiviteter.

Fortæl omverdenen at du gør en

forskel

I Danmark er der ikke tradition for

at fremhæve sine egne fortræffeligheder.

Mange undersøgelser viser

imidlertid, at når det kommer til

sociale og humanitære sponsorater,

skal virksomhederne lægge

beskedenheden på hylden. De

fleste forbrugere vil nemlig gerne

vide, om og hvordan virksomhederne

tager et samfundsmæssigt

ansvar. Mange udtaler, at hvis de

erfarer, at nogle virksomheder f.eks.

indgår et samarbejde med en

hjælpeorganisation, er de tilbøjelige

til at vælge disse virksomheders

produkter frem for konkurrenternes.

I udlandet bruger virksomhederne

deres støtte af en god sag aktivt i

deres markedsføring, mens det i

Danmark endnu ikke er så udbredt.

Men hvorfor ikke drage nytte af de

fordele, der ligger i at markedsføre

et samfundsgavnligt samarbejde

med en organisation? Det er jo ikke

kun virksomhederne og organisationerne,

der får noget ud af samarbejdet,

på længere sigt gavner det

oftest hele samfundet.

Side 15 · · 2004


Viljen til at gøre en forskel

Af Jeannette Fejerskov, kommunikationschef SAP

Softwarevirksomheden SAP

Danmark A/S er den første

hovedsponsor i Børnehjælpsdagens

mangeårige historie.

Og måske netop derfor har det

været væsentligt for begge parter,

at hovedsponsoratet ikke udmønter

sig alene i en økonomisk donation.

Men at parterne derimod

arbejder sammen omkring et

større antal projekter, hvor SAPs

forcer kan udnyttes bedst muligt.

Og hvor udvekslingen af viden og

ressourcer skal være medvirkende

til at give anbragte børn i Danmark

endnu bedre muligheder for et

godt liv.

Det handler om kompetence – og

om at være kompetencegivende

Fundamentet er den gamle

hjælpeorganisation og den

moderne virksomhed i nært

samarbejde og samspil. Desuden

har såvel Børnehjælpsdagen som

SAP Danmark det samme levebrød

i hverdagen, nemlig en enslydende

grundlæggende filosofi, der

hedder: Det handler om at være

kompetencegivende.

Med afsæt i kunde- og menneskefokus

er omdrejningspunktet for

SAPs fremherskende filosofi og

markedsstrategi åbenhed,

fleksibilitet, integration og

kontinuerlig kompetenceudvikling

og -udveksling. Nævnte strategi

har haft til formål at skabe en ny

sammenhæng og give kunder og

partnere friheden til at vælge

tilbage – for derved at skabe en

ny virkelighed for føromtalte

målgrupper ved sikring af

nødvendig vækst og værdi.

Det handler om værdier og

værdiskabelse – og om at gøre

livet lettere og bedre. Samme

omdrejningspunkt gør sig

gældende i SAPs samarbejde med

Børnehjælpsdagen: Engagementet

i Børnehjælpsdagen har til formål

at hjælpe nogen af de mest

sårbare i samfundet med det, SAP

er god til.

Derudover er engagement en

væsentlig del af virksomhedens

værdisæt, som tager sit udgangspunkt

i værdiskabelse mellem

mennesker. Ved tilvejebringelse af

løsninger, der gør livet lettere for

mennesker – og i dette tilfælde for

børn.

SAPs hovedsponsorat af Børnehjælpsdagen

har til formål at give

børn i Danmark endnu bedre

muligheder for et godt liv.

Specifikt adresseres de ca. 14.000

danske børn, der er anbragt uden

for hjemmet, og som i dag er

fordelt på lidt mere end 700

forskellige hjem rundt omkring i

landet.

Det handler om Sejtklik

Hjælpen er blandt andet

tilvejebragt i form af en webportal,

hvor både børn, pædagoger,

psykologer, lærerer – og ikke

mindst resten af befolkningen –

kan blive klogere på de daglige

udfordringer, der melder sig i

forbindelse med anbragte børn.

Med SAPs portal åbnes der for et

hidtil uset tværfagligt samarbejde

og videndeling på tværs af de

mange faggrupper, som arbejder

med børn anbragt uden for

hjemmet. Og det gælder både de

mennesker, der tager sig af

børnene i det daglige – og alle

andre. Informationer om enkeltindivider,

metoder, behandling og

tendenser kan inddeles i informationskategorier

og beskyttes, så


alle har adgang til nogle sider, mens

de forskellige faggrupper vil gøre

brug af andre sider.

Hver bruger af portalen har desuden

mulighed for at publicere nye

dokumenter samt abonnere på

relevante informationskategorier.

Og så snart der er nyt indhold i

disse, modtager brugerne automatisk

en notifikation. På den måde kan

man udbrede kendskabet til "de

glemte børn". Og samtidig sørge for,

at de personlige oplysninger, råd og

vurderinger ikke falder i de forkerte

hænder.

Portalen har derved til formål at

hjælpe Børnehjælpsdagen med at

ensrette indsatsen for at få børnene

og de unge videre i livet. For børnene

er den åbenlyse fordel, at de

pludselig kan søge råd anonymt hos

flere eksperter på én gang og få et

ensrettet svar. Det giver en større

tryghed for alle parter.

Børnene kan se, at de ikke er alene,

og forventningen er derfor, at

Børnehjælpsdagen på den måde

kan hjælpe flere børn mere

effektivt.

Med indførelsen af internet som et

led i en bedre og mere effektiv

omgang med de anbragte børn

påregnes der ligeledes en positiv

sideeffekt.

De børn, der er anbragt på hjem,

har en tung social arv, og undersøgelser

viser, at omkring en

tredjedel af deres børn ligeledes

ender med at blive anbragt. Med

SAPs portal og tilgangen til

informationssamfundet er det

softwareselskabets håb, at disse

børn – og alle deres øvrige

jævnaldrende – kan blive fortrolige

med internet og ikke mindst

kommunikation med andre

mennesker på en sådan måde, at

de bliver i stand til at løfte sig fra

deres sociale arv.

To mere synlige gevinster ved

portalsamarbejdet mellem

Børnehjælpsdagen og SAP er, at

børnene direkte kan se, at "de

voksne" gør noget for dem. Og

parallelt hermed bliver samfundet

gjort opmærksom på en stor

gruppe, der har brug for hjælp.

Videndelingportalen er fortsat en

forholdsvis ny aktivitet under

hovedsponsoratet og er derfor ikke

endeligt tilgængelig.

Det handler om socialt ansvar

SAPs sociale ansvar, værdiarbejde

og ambition om at gøre en forskel

rækker på globalt plan langt videre

end til hovedsponsoratet for og

samarbejdet med Børnehjælpsdagen.

Men i Danmark er det et af de

væsentligste indsatsområder, som

hele virksomheden tager del i og er

stolte af at bidrage til.

Side 17 · · 2004


Sejtklik

Af Ida Nordentoft

I forbindelse med vores 100 års

jubilæum lancerede vi i maj

måned børne- og ungdomsportalen

Sejtklik. Portalen er

blevet varmt modtaget blandt

børnene og er allerede

informativ og velfungerende.

Sejtklik er Børnehjælpsdagens gave

til alle børn i Danmark, men den

henvender sig primært til de ca.

14.000 børn, som i dag er anbragt

uden for eget hjem. På Sejtklik

bliver de anbragte børn VIPmedlemmer

og får særlige fordele.

Målsætningen for redaktionen på

Sejtklik er at skabe Danmarks

bedste børne- og ungdomsportal,

hvorfor vi hele tiden iværksætter

nye tiltag.

En børnevenlig portal

Sejtkliks målgruppe er piger og

drenge mellem 12 og 18 år. Med en

så stor aldersmæssig spredning skal

indholdet på portalen være meget

gennemtænkt og afrettet. Sejtklik

skal tale til begge køn og på tværs

af alder, og vi er derfor meget

bevidste om at skabe indhold, der

imødekommer flere behov.

Frivillig indsats

På Sejtklik kan man blandt andet

læse om de seneste udgivelser

inden for både litteratur, film og

musik. For at være fuldstændig

opdateret har Sejtklik tilknyttet en

stor gruppe af frivillige, som yder en

flot indsats. De frivillige er primært

studerende som qua deres uddannelse

skaber et unikt og

spændende univers på Sejtkliks

mange zoner.

Børn anmelder

Sejtklik ønsker at tage børnene

alvorligt og inddrage dem aktivt i

portalen. De skal mærke, at de er

værdsat, og at der er brug for dem.

Derfor kan børnene i VIP-afsnittet

også blive anmeldere. Som anmeldere

får børnene tilsendt musik, film

eller bøger, alt efter hvad de interesserer

sig for. Så snart de har lavet

en anmeldelse, bliver den lagt ud

på Sejtklik. I dag er flere børn

anmeldere på Sejtklik.

Det private rum

Sejtklik har fået sponsoreret 400

hjemmesider af Click-a-site, en

Side 18 · · 2004


“Unikt for Sejtklik er ekspertpanelet, som er tilknyttet VIPafsnittet.

Ekspertpanelet består af veluddannede og professionelle

fagfolk, blandt andre en præst, en læge, en socialarbejder

samt en gruppe af tidligere anbragte børn.”

dansk virksomhed, der siden 1999

har udviklet programmer til

internettet. Børnene får dermed

mulighed for selv at udforme en

hjemmeside, hvor de bl.a. kan lave

et fotoalbum og oprette en profil.

De private hjemmesider er tænkt

som et personligt rum, hvor

børnene kan råde frit inden for de

sikkerhedsmæssige krav. Ved at

skabe indhold til deres rum lærer

børnene samtidigt at læse og skrive

på en ny måde. Dermed er det

både udfordrende og lærerigt at

skabe et rum i cyberspace.

Herudover har Sejtklik altid friske

artikler i Læsestof, Sejtkliks artikelbase,

hvor man kan blive opdateret

inden for såvel sport som musik.

Rådgivning på Sejtklik

Unikt for Sejtklik er ekspertpanelet,

som er tilknyttet VIP-afsnittet.

Ekspertpanelet består af veluddannede

og professionelle fagfolk,

blandt andre en præst, en læge, en

socialarbejder samt en gruppe af

tidligere anbragte børn. Hos

ekspertpanelet kan børnene

anonymt søge rådgivning og få

kompetent, pædagogisk og

professionel respons.

Konkurrencer, kitch og kloge ord

Sjove og underholdende oplevelser

er hovedingrediensen på Sejtklik. Vi

har blandt andet mange konkurrencer

med spændende præmier, så

som fodboldbilletter, legetøj og ting

til værelset. Alle præmierne bliver

sponsoreret.

For de kreative sjæle har Sejtklik

mange gode tips og tricks. Børnene

kan lære, hvordan de selv kan

kreere sjove og billige ting, f.eks.

tryk på T-shirts og lækre sæber.

Side 19 · · 2004


100 % donation

Af Trine Kjeldal

Med 100 % Donation kan virksomheder og private yde direkte hjælp til anbragte børn

og unge i Danmark. Donationerne går ubeskåret til det hjem, hvis gaveønske giveren

har valgt at støtte. Børnehjælpsdagen betaler samtlige omkostninger i forbindelse

med siden og pengetransaktionerne.

Følg med i udviklingen

Ca. 140 institutioner er i øjeblikket

tilmeldt 100 % Donation på nettet.

Her har de mulighed for at lave en

beskrivelse af deres mål og virke

samt publicere deres ønsker. Ønsker

man at donere et beløb, kan man

hurtigt danne sig et overblik, da

hjemmene er sorteret efter amter

og kommuner.

Gode oplevelser til anbragte børn

Ønskerne er mange på 100 %

Donation. Her er alt fra skrivebordslamper

til Motocross motorcykler og

rekvisitter til gymnastiksale.

Ønskerne er desuden ofte noget,

som børn fra traditionelle familier

tager for givet. Blandt andet skriver

et børnehjem: "Vi ønsker os en tur

til København. Enten for at se juleudstillingen

i Tivoli eller besøge

Tivoli i foråret, når det åbner.

Derudover vil vi gerne se de forskellige

seværdigheder i København,

da vi synes, at det er vigtigt, at

børnene lærer vores hovedstad at

kende." En Tivoli-tur er ikke en årlig

tilbagevendende begivenhed for

anbragte børn. Før sådan en udflugt

bliver en realitet, skal hjemmet ofte

af flere omgange ansøge om pengebevillinger.

Et ønske bliver opfyldt

Børnehjælpsdagen modtog i august

måned Lego legetøj til en værdi af

ca. 10.000 kr. fra en anonym

donator. Kasserne blev hurtigt delt

op i to portioner og sendt af sted til

to hjem, som begge havde ønsket

sig Lego.

Skovgården

Skovgården var et af de hjem, som

modtog Lego. De blev i efteråret

2003 kontaktet af Børnehjælpsdagen

og spurgt, om de ønskede at være

med i det nye tiltag 100 % Donation.

"Vi var positive over for idéen og gik

derfor i gang med at kreere vores

egen side til 100 % Donation. I

samråd med børnene på de enkelte

afdelinger fandt vi frem til vores

ønsker" fortæller Inge Lind Sørensen,

som er forstander på skole- og behandlingshjemmet

Skovgården, der

har ca. 25 børn i alderen 7 til 16 år.

Hun fortæller videre: "Donationen

har gjort lykke. Både børn og voksne

er meget begejstrede over indholdet

– og der bliver ivrigt leget og hygget

på Skovgården. TAK."

Struer Skole- og Behandlingshjem

Struer Skole- og Behandlingshjem

blev også opmærksom på 100 %

Donation og mulighederne for at

søge midler til børnene. "Jeg havde

lidt på fornemmelsen, at børnene

tænkte: Vi kan ønske os en masse

ting - men det bliver sikkert ikke til

noget", udtaler Anna Katrine Bruun,

som er sekretær på Struer Skole- og

Behandlingshjem. "STOR var overraskelsen

derfor, da posten en dag

leverede en kasse med mere end 20

spændende æsker Lego for børn i

alle aldre. Æskerne blev fordelt til de

forskellige afdelinger, og allerede

næste morgen kunne pædagogerne

berette om, hvordan mange af vore

børn havde fået meget tid til at gå

med at samle de mange klodser.

Gaven har skabt meget glæde hos

vore børn. Det giver dem ro, koncentration

og fællesskab med hinanden

- noget de har hårdt brug for i deres

ofte forvirrede og problemfyldte

verden", fortæller Anna Katrine Bruun.

Med 100 % Donation har private og

virksomheder mulighed for at give

anbragte børn oplevelser og berige

deres hverdag, som ofte er vanskelig

og problemfuld.

Side 20 · · 2004


På mærkerene

af Bente Fredslund Christensen

En grøn larve, der bliver til en glad

sommerfugl. Det er motivet på

Børnehjælpsdagens velgørenhedsfrimærke,

der i 2004 blev solgt fra alle

Post Danmarks posthuse til fordel for Børn

på Hjem.

Post Danmark og Børnehjælpsdagen fandt

hinanden i samarbejdet om et lille kulørt

mærke på 23,60 x 31,08 mm. Den kendte

tegner Flemming Quist Møller lagde farver og

humør på frimærket, som udkom d. 14. januar

2004 og blev solgt med en overpris på 50 øre

per stk. resten af året.

Flemming Quist Møller er også kendt som

Jungledyret Hugos far og som manden bag

legendariske børnebøger som Cykelmyggen

Egon og Bennys Badekar. Til Børnehjælpsdagen

skabte han med glade, grønne og gule farver

et flot frimærke, der viser udviklingen fra lille

larve til smuk behændig sommerfugl.

Frimærket havde ved årets udgang indbragt

over 2,1 million kr. til Børn på Hjem. Med over 4

millioner solgte mærker slår det alle tidligere

rekorder. Og vil gå over i historien som det til

dags dato bedst sælgende velgørenhedsfrimærke.

Frimærket er en glad og farvestrålende

repræsentation af Børnehjælpsdagens arbejde,

og det store overskud giver os mulighed for

fortsat at hjælpe til med, at de små kommer

sikkert på vingerne.

Side 21 · · 2004


lillebror prisen

Af Line Wolff-Petersen

Vi uddeler hvert år Lillebror

Prisen til én eller flere organisationer

eller personer, som har

ydet en særlig indsats til gavn

og glæde for børn og unge.

At klare livet

I år gik prisen til TUBA Danmark,

der støtter børn og unge i Danmark,

som på grund af forældrenes alkoholmisbrug

lever under komplicerede

og ofte stærkt traumatiske forhold.

Projekt TUBA har tre rådgivningscentre

rundt i Danmark. Behandlingen

foregår gennem rådgivning og

terapi, som kan rette op på de

følelsesmæssige og sociale problemer

som børnene udsættes for,

således at selvværd og selvtillid

bliver styrket. Mere konkret ønsker

TUBA at give de unge nogle redskaber,

så de kan forholde sig til

egne problemer og eget følelsesliv

på en konstruktiv måde.

TUBAs rådgivningscentre i København,

Århus og Hirtshals har alle

oplevet en stigning i antallet af

henvendelser, hvilket har resulteret i

ventelister til rådgivningstjenesten.

Og med 156 nyhenvendelser i

København, 91 i Århus og 32 i

Hirtshals er der stærkt brug for den

økonomiske håndsrækning på

50.000 kr., som følger med Lillebror

statuetten.

Et unikt stykke arbejde

Børnehjælpsdagens bestyrelsesmedlem

Signe Svendsen overrakte

prisen til Alex Kastrup Nielsen, som

på vegne af TUBA modtog prisen.

Signe Svendsen gav yderligere

Projekt TUBA et par ord med på

vejen: "33 % af børn i alkoholfamilier

udvikler selv et alkoholproblem

senere, og dette tal skal

bringes ned. TUBA kan og vil gøre

noget ved problemet med et professionelt

og humanitært stykke

arbejde, der med gratis hjælp giver

børn og unge muligheden for at

komme ud af den negative sociale

arv – hvis livet skal lykkes".

Efter prisoverrækkelsen var der

festmiddag i Rådhusets festsal, hvor

både prismodtagere og Børnehjælpsdagens

100 års jubilæum blev

fejret.

FAKTA: Prisen er gået til:

2003: De fire årstider, værested for

nuværende og tidligere anbragte børn

2002: Rønnehuset, HIV-Danmark &

Lektiehjælpen i Mjølner parken

2001: Bente Nielsen, Baglandet Århus

2000: Dan Larsen, Yak-Yak - computersystem

for ordblinde

1999: Fædregruppen & Forældreforeningen

Bevæg

1998: DopeNoMania & Eventyrteatret

1997: Jean Schmücker, boksetræner &

Værestedet for Usædvanlige Børn,

Unge og deres familier

1996: Morten Thomsen, Livslinjen

1995: Birthe Nielsen, Forældrelandsforeningen

for Børne- og Ungdomsbistand

1994: Stop Volden

1993: Annie Lauritzen, Den Gule Flyver

FAKTA: Hvad er Lillebror Prisen?

Lillebror Prisen gives til én eller flere personer

eller organisationer, som har ydet en særlig

indsats til gavn og glæde for børn og unge.

Prisen består af et pengebeløb, en skulptur af

Hanne Varming og et diplom. Alle kan indstille

kandidater - eller sig selv - til prisen, som

uddeles én gang årligt i april måned.

Side 22 · · 2004


Til venstre Signe Svendsen iklædt robe anno 1904 i anledning af vores 100 års jubilæum. I midten Alex Kastrup Nielsen, TUBA

Danmark og til højre Henrik Rasmussen, adm direktør SAP.

Side 23 · · 2004


“I tråd med Børnehjælpsdagens motto "hjælp til selvhjælp"

bidrog børnene selv med kreative indslag til festerne. I Århus

hang engle i alle afskygninger på juletræets grene som et

vidnesbyrd om, at julen for længst var sat ind på de danske

børnehjem.”

Så englene sang

Af Line Wolff-Petersen

"Hvad går det her helt præcis ud

på" spørger en lille dreng, da

han ankommer til julefest på

Statens Museum for Kunst.

Inden han har fået et svar, er

han allerede på vej hen mod

festsalen, hvor 143 forventningsfulde

børn er ved at finde deres

pladser, så festlighederne kan

begynde.

I år var 252 børn fra danske

børnehjem til juletræsfest på

henholdsvis ARoS Kunstmuseum i

Århus og Statens Museum for

Kunst i København. Og traditionen

tro bød dagen på frokost,

omvisning på museerne,

underholdning og ikke mindst

gaveuddeling med kendte

danskere.

I tråd med Børnehjælpsdagens

motto "hjælp til selvhjælp" bidrog

børnene selv med kreative indslag

til festerne. I Århus hang engle i

alle afskygninger på juletræets

grene som et vidnesbyrd om, at

julen for længst var sat ind på de

danske børnehjem. Børnene

havde nemlig selv været i gang

med saks og papir, klippet, klistret

og dekoreret de mange flotte

engle. Og i København rungede

det i museets festsal, da børnene

sang julen ind med vers, som de

selv havde skrevet til Peter Fabers

gamle julesang "Højt fra træets

grønne top".

I Århus leverede en altid veloplagt

Mek Pek en forrygende musikalsk

præsentation og i København var

det Sigurd Barrett, som gav den

på alle tangenter. Efter historiefortælling

og nisse- og ballonsjov

med nisseklovnen Pee-Wee, blev

festernes absolut højdepunkt

skudt i gang, og så tog løjerne for

alvor fart.

I rask tempo løb de kendte

gaveuddelere ud til børnene for at

overrække dem en personlig gave,

få en lille sludder samt få taget et

polaroid billede, som børnene

kunne tage med hjem til minde

om dagen.

Som afslutning på en god dag fik

hvert barn en stor godtepose og

ungdomsmagasinet BOOM med

hjem.

Side 24 · · 2004


Side 25 · · 2004


Bestyrelsen

Øverst fra venstre: Bestyrelsesformand Gunnar Brüsch, Michael Blønd, Per Buchholz, Søren Th. Christensen og Rune Olsen

Nederst fra venstre: Torben Steen Petersen, Signe Svendsen, Jytte Tholstrup Svendsen, Niels Benn Sørensen og Susanne Vognstrup

Administration

Børnehjælpsdagens sekretariat

Ottiliavej 1, 2500 Valby

T: 3530 9300

F: 3539 2929 – Postgiro: 640-2399

E-mail: post@bhd.dk

www.bhd.dk

www.foreningsliv.dk

Kontortid: mandag til fredag: 9.00-16.00

adm. direktør Klaus Gjede

Børnehjælpsdagens lokaladresser:

Griffenfeldsgade 37

2200 København N

Konsulent Ulla Hautop

Jomfrustien 28

6100 Haderslev

Daglig leder Majbritt Jensen

Søndergade 2

3700 Rønne

Daglig leder Annette Kofod

Børnehjælpsdagens formål

Børnehjælpsdagens formål er at støtte det

frivillige og humanitære børne- og

ungdomsarbejde efter princippet "hjælp til

selvhjælp" samt at støtte anbragte børn.

Hovedaktiviteter:

• Børnehjælpsdagen

• Lotterier (Lillebror Lotteri, Julelotteri)

• Børnehjælpsdagens Kræmmermarked

• Børnehjælpsdagens Lillebror Pris

• Børn på Hjem

Revisorer

Deloitte v/ Peter Z. Skanborg, Klædemålet

9, 2100 København Ø.

Hovedsponsor:

SAP Danmark A/S

I 2004 modtog Børnehjælpsdagen støtte

fra:

Ankers Tivoli

ARoS

Big Bowl

Body Shop

BonBon-Land

Boom magasiner

BR-legetøj

Bryggerigruppen A/S

Click-a-site

Djurs Sommerland

Egmont Serieforlag A/S

Eniro Danmark A/S

Find Jørgensen A/S

Info-Connect

Intersport

IO Interaktive

JP Trykservice A/S

JYSK

Kop & Kande

Københavns Kommune

Lindhardt og Ringhof Forlag

Løgismose

Microsoft

Multi-Line

Nordisk Film Interaktive

Pilgrim

Post Danmark

Royal Copenhagen

Royal Hotel i Århus

R98

Side kick

Skjold Burne Vinhandel

SPORTMASTER

Statens Museum for Kunst

Stjernegaard Rejser A/S

Svedigt-kluns.dk

Tivoli Friheden

Tivoli A/S

Tulip Food co.

Ubisoft

UNISET

Wonderful Copenhagen

WPS

Anonyme givere

I 2004 modtog Børnehjælpsdagen

fondsmidler fra:

Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine

Bugge`s Legat

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond

Frants Richters Fond

Prins Joachims og

Prinsesse Alexandras Fond

Puljen for kunst- og kulturprojekter,

Københavns Kommune

Simon Spies Fonden

Socialministeriets Satspulje

Tips og Lotto puljen

Bestyrelse

Formand

Direktør Gunnar Brüsch (DDS)

Bastkær 1

2765 Smørum

T: 4497 3732

Næstformand

Økonomidirektør Michael Blønd

Frydenlund Park 46

2950 Vedbæk

T: 4566 1551

Øvrige bestyrelse

Teknisk chef Per Buchholz

(Landsgardeforeningen)

Terrasserne 159

4000 Roskilde

T: 4635 4957

Teletekniker Søren Th. Christensen (DUI-Leg

og Virke)

Løve Gl. Landevej 19

4270 Høng

T: 5880 0260

Side 26 · · 2004


Fiskegrosserer Rune Olsen (FDF)

Rugmarken 48

2860 Søborg

T: 3966 0060

Pedel Torben Steen Petersen (FDF)

Høje Gladsaxe 65, 5, th

2860 Søborg

T: 4491 7200

Sanger Signe Svendsen

signesvendsen@mail.dk

Salgschef Jytte Tholstrup Svendsen

Christophers Alle 134

2800 Lyngby

T: 4449 2434

Konsulent Niels Benn Sørensen (FDF)

Tofteholmen 96

2690 Karlslunde

T: 5944 4433

Direktør Susanne Vognstrup

(Eventyrteatret)

Toftekærsvej 33

2820 Gentofte

T: 3956 0631

Børnehjælpsdagens ambassadører

Sigurd Barrett

Sofie Lassen-Kahlke

Timm Vladimir

Årbog 2004, 101. årgang.

Udgivet af Fonden Børnehjælpsdagen

af 6. maj 1904

En personlig tak til:

Danilo Arrieta

Sigurd Barrett

Caroline Borello

Christina Borello

Karen Busck

Peter Gantzler

Tatjana Haddow

Lars Hjortshøj

Sofie Lassen-Kahlke

Kristian Luc Kjems

Sebastian Klein

Jan Linnebjerg

Christine Milton

Flemming Quist Møller

Mette Møller

Mek Pek

Nadja

Jacob Riising

Signe Svendsen

Timm Vladimir

Annette Wier

Salgsassistenter ved Post Danmark

Ansvarshavende redaktør:

adm. direktør Klaus Gjede

Redaktør:

Line Wolff-Petersen

I redaktionen:

Bente Fredslund Christensen

Grafisk design:

Hanne Epstein

Tryk: JP-Trykservice

Oplag: 600

Fotografer:

Jesper Blæsil

Carsten Buch

Britta Fogsgaard

Rasmus Hansen

Mikael Hjuler

Bent Paulsen

Side 27 · · 2004


Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

Ottiliavej 1

2500 Valby

T: 3530 9300

F: 3539 2929

post@bhd.dk

www.bhd.dk

More magazines by this user
Similar magazines