Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

Flere mænd end kvinder har deltaget i undersøgelsen. Se figur 3.2. 53 % af deltagerne

er mænd og 47 % kvinder. Denne overrepræsentation af mænd finder vi specielt

blandt brugere på dagtilbud, da den kønsmæssige fordeling blandt brugere af botilbud

og støttecentertilbud er nogenlunde ens. På dagtilbudsområdet udgør mænd 57 % af

deltagerne i undersøgelsen 5 .

Den aldersmæssige fordeling blandt deltagerne fremgår af figur 3.3.

Aldersfordelingen varierer meget, hvilket hænger sammen med variationen i de tilbud,

brugerne gør brug af. De ældste brugere befinder sig i stort omfang på pleje- og

omsorgstilbuddet Egebækhus, og de yngste brugere er fordelt nogenlunde ligeligt

mellem bo- og dagtilbud samt støttecentertilbud. Den største andel af brugere er mellem

41–50 år (23 %) og 31–40 år (20 %).

5 Deltagelsesandelen på dagtilbud er på 96 %, hvorfor der generelt må formodes at være flere mænd end kvinder

på dagtilbud.

Center for Døve · 2011

19

More magazines by this user
Similar magazines