Registreringer af uddannelser og fag indenfor ... - Idea

idea.denmark.dk

Registreringer af uddannelser og fag indenfor ... - Idea

2

1. INDLEDNING ............................................................................................................................................................. 4

1.1 INTRODUKTION .................................................................................................................................................... 4

1.2 NØGLEBEGREBER.................................................................................................................................................. 4

2. UDDANNELSER.......................................................................................................................................................... 7

2.1 AALBORG UNIVERSITET.......................................................................................................................................... 7

2.2 AARHUS UNIVERSITET............................................................................................................................................ 8

2.3 SYDDANSK UNIVERSITET......................................................................................................................................... 9

2.4 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL........................................................................................................................... 10

2.5 ROSKILDE UNIVERSITET CENTER............................................................................................................................. 10

2.6 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET ........................................................................................................................ 11

2.7 KOMMENTARER TIL UDDANNELSER......................................................................................................................... 11

3. FAG ........................................................................................................................................................................ 12

3.1 AALBORG UNIVERSITET........................................................................................................................................ 12

3.1.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET.......................................................................................................................... 12

3.1.1.1 INSTITUT FOR HISTORIE, INTERNATIONALE STUDIER OG SAMFUNDSFORHOLD .......................................................................12

3.1.1.2 INSTITUT FOR KOMMUNIKATION................................................................................................................................13

3.1.1.3 INSTITUT FOR UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI .........................................................................................................14

3.1.2 DE INGENIØR‐, NATUR‐ OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER....................................................................... 15

3.1.2.1 INSTITUT FOR MEDIETEKNOLOGI OG INGENIØRVIDENSKAB ...............................................................................................15

3.1.2.2 INSTITUT FOR PRODUKTION ......................................................................................................................................15

3.1.2.3 INSTITUT FOR DATALOGI ..........................................................................................................................................16

3.1.2.4 INSTITUT FOR KEMI, MILJØ OG BIOTEKNOLOGI..............................................................................................................17

3.1.2.5 INSTITUT FOR ARKITEKTUR & DESIGN..........................................................................................................................17

3.1.2.6 INSTITUT FOR SUNDHEDSVIDENSKAB OG TEKNOLOGI.......................................................................................................18

3.1.3 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET......................................................................................................... 18

3.1.3.1 INSTITUT FOR ERHVERVSSTUDIER ...............................................................................................................................18

3.2 AARHUS UNIVERSITET.......................................................................................................................................... 20

3.2.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET.......................................................................................................................... 20

3.2.1.1 INSTITUT FOR INFORMATIONS‐ OG MEDIEVIDENSKAB......................................................................................................20

3.2.1.2 INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG ...................................................................................................................................21

3.2.2 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET......................................................................................................... 21

3.2.2.1 INSTITUT FOR ØKONOMI ..........................................................................................................................................21

3.2.3 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET .............................................................................................................. 23

3.2.3.1 DATALOGISK INSTITUT.............................................................................................................................................23

3.2.4 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET ....................................................................................................... 24

3.2.4.1 INSTITUT FOR LEDELSE .............................................................................................................................................24

3.2.4.2 INSTITUT FOR MARKETING OG STATISTIK......................................................................................................................25

3.3 SYDDANSK UNIVERSITET....................................................................................................................................... 26

3.3.1 HUMANISTISK FAKULTET ................................................................................................................................. 26

3.3.1.1 INSTITUT FOR LITTERATUR, KULTUR OG MEDIER............................................................................................................26

3.3.1.2 INSTITUT FOR SPROG OG KOMMUNIKATION..................................................................................................................27

3.3.2 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET......................................................................................................... 27

3.3.2.1 INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING ..................................................................................................................27

3.3.2.2 INSTITUT FOR MILJØ‐ OG ERHVERVSØKONOMI..............................................................................................................28

3.3.2.3 INSTITUT FOR MARKETING & MANAGEMENT................................................................................................................29

3.3.2.4 INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE ................................................................................................30

3.3.2.5 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB..................................................................................................................................37

3.3.3 Det Tekniske Fakultet ............................................................................................................................... 37

3.3.3.1 INSTITUT FOR INDUSTRI OG BYGGERI...........................................................................................................................37

3.3.3.2 MADS CLAUSEN INSTITUTTET....................................................................................................................................38

3.4 KØBENHAVNS UNIVERSITET .................................................................................................................................. 39

3.4.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET.......................................................................................................................... 39

3.4.2 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET......................................................................................................... 39

3.4.2.1 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB..................................................................................................................................39

3.4.2.2 ØKONOMISK INSTITUT.............................................................................................................................................41

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


3

3.5 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL........................................................................................................................... 42

3.5.1.1 INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI..........................................................................................................................42

3.5.1.2 INSTITUT FOR FINANSIERING .....................................................................................................................................44

3.5.1.3 INSTITUT FOR INTERKULTUREL KOMMUNIKATION OG LEDELSE...........................................................................................46

3.6 ROSKILDE UNIVERSITET CENTER............................................................................................................................. 47

3.6.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET.......................................................................................................................... 47

3.6.1.1 INSTITUT FOR Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)..................................................47

3.7 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET ........................................................................................................................ 48

3.7.1 Instituttet .................................................................................................................................................. 48

3.7.1.1 DTU BYG.............................................................................................................................................................48

3.7.1.2 DTU INFORMATIK..................................................................................................................................................48

3.7.1.3 DTU KEMITEKNIK ..................................................................................................................................................49

3.7.1.4 DTU MANAGEMENT ..............................................................................................................................................49

3.7.1.5 DTU MEKANIK......................................................................................................................................................52

3.8 IT‐UNIVERSITETET .............................................................................................................................................. 53

3.9 KOMMENTARER TIL FAG....................................................................................................................................... 54

4. AFRUNDING ............................................................................................................................................................ 56

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


4

1. INDLEDNING

1.1 INTRODUKTION

Denne rapport indeholder en registrering af uddannelser og fag indenfor fagfelterne entreprenørskab

og innovation udbudt ved de danske universiteter. Der er registreret 20 uddannelser, hvoraf de 7 ligger

indenfor feltet entreprenørskab, mens de resterende 13 er koncentreret omkring innovation.

Derudover er der registreret 107 fag, hvor de 36 vurderes at ligge indenfor feltet entreprenørskab og

resten indenfor feltet innovation. Endelig er der registeret 1 kandidatfagmodul indenfor

entreprenørskab og 2 bachelor‐ og 2 kandidatfagmoduler indenfor innovation.

1.2 NØGLEBEGREBER

Der findes mange definitioner og afgrænsninger af begreber som entreprenørskab og innovation.

Nogle teoretikere, bl.a. William B. Gartner, lægger vægt på organisationsdannelsen. Andre, bl.a. Scott

Shane, lægger vægt på det nye, dvs. at der skabes nye teknologier, produkter, markedsløsninger o.l.

I denne rapport har vi valgt både at interessere os for organisationsdannelse og nyskabende aktivitet. I

rapporten har vi kun medtaget uddannelser og fag, hvor vi vurderer, at mindst 50 % af den samlede

studiebelastning vedrører organisationsdannelse og/eller nyskabende aktivitet, dvs. de 2 nævnte

vinkler tilsammen.

Det skal dog understreges, at vurderingen af de 50 % alene hviler på tilgængeligt skriftligt materiale fra

universiteternes hjemmesider. Der er tale om uddannelser og fag med et betydeligt element af

innovation/entreprenørskab, men kun en supplerende dialog med fagansvarlige og undervisere vil

kunne afgøre, om dette omfang overstiger 50 %. Oversigten over uddannelser og fag skal altså

betragtes som en bruttoliste snarere end den endelige nettoliste. Det modsatte kunne dog også være

tilfældet, altså at der ville blive tilført endnu flere fag.

For at tydeliggøre de to vinkler, altså organisationsdannelse og nyskabende aktivitet, har vi endvidere

valgt at opdele alle de identificerede uddannelser og fag i to hovedgrupper:

1. Entreprenørskab/intraprenørskab, dvs. uddannelser og fag som har organisationsdannelse som

dominerende perspektiv snarere end nyskabende aktivitet. Entreprenørskab/intraprenørskab forstås

som uafhængig opstart og udvikling af nye organisationer/virksomheder fra bunden (entreprenørskab)

og opstart og udvikling af nye forretningsenheder, datterselskab og spin‐offs på basis af eksisterende

organisationer/virksomheder (intraprenørskab). Det skal understreges, at vi både inddrager private

virksomheder og organisationer i den frivillige og offentlige sektor.

2. Innovation/kreativitet, dvs. uddannelser og fag, som har fornyende aktivitet som det dominerende

perspektiv. Innovation/kreativitet forstås som evnen til at skabe nye idéer og realisere dem

(innovation) ved brug af evnen til at se kendte ting og fænomener i nyt lys (kreativitet).

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


5

Det skal understreges, at vurderingen af, om en uddannelse eller et fag bør kategoriseres som et

entreprenørskabs‐ eller innovationsfag, alene hviler på hjemmesider. Kategoriseringen bør derfor

betragtes som foreløbig.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


6

Den anvendte afgrænsning af feltet kan illustreres med følgende figur:

Skabelse af en ny og

uafhængig

organisation/virksomhed

Skabelse af en ny enhed i/

spin-off fra en eksisterende

organisation/virksomhed

Det organisatoriske niveau

Udvikling af nye

idéer/opfindelser og

realiseringen heraf

Det innovative niveau

Evnen til at se ting i et nyt lys

samt uopdagede mønstre og

relationer

Det kreative niveau

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


7

2. UDDANNELSER

Dette kapitel indeholder de registrerede uddannelser. Den grønne farve symboliserer uddannelser med

hovedvægt på entreprenørskab/intraprenørskab. Den hvide farve symboliserer uddannelser med

hovedvægt på innovation/kreativitet. Uddannelserne er listet efter det univesitet, de er udbudt ved.

Kapitlet afsluttes med kommentarer til uddannelserne.

2.1 AALBORG UNIVERSITET

Uddannelse Niveau Beskrivelse

Culture and Innovative

Learning

Master Mobilitet, “interculture” og viden kan være nøgleordene for

dette globale århundrede. De studerende får evnerne til at

forhandle i en verden af videnproduktion og gør deres viden

overførbar lige meget, hvor de går. Nutidens offentlige og

private uddannelser og foretningsmæssig forståelse af

innovation og progressive læringsmetoder efterspørger en vid

række af perspektiver og evner. Få hvad det kræver for at

Masteruddannelsen i

Læreprocesser

Master of Problem Based

Learning in Engineering

and Science, MPBL

Innovation, Knowledge

and Economic Dynamics

(Cand.Oecon)

Innovation, Knowledge

and Entrepreneurial

Dynamics

(Cand.Merc)

Master

Master

blive kreativ og opnå evner således at en idé gør en forskel.

Det er uddannelsens overordnede formål, at de studerende på

uddannelsen opnår kompetencer til at iværksætte, udvikle og

vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund.

Gennem uddannelsen vil den studerende kunne styrke sine

kompetencer til at arbejde med læring og læreprocesser.

Uddannelsens overordnede formål er at give den deltagelse

studerende kompetencer, således han/hun kan styre

undervisning i innovation og uddannelsesmæssige

eksperimenter, således at der opnås en eksperimental praksis

som leder til fortsatte forbedringer af kvaliteten indenfor

undervisning på ingeniørstudiet og naturvidenskabelige

uddannelser.

Kandidat Uddannelsen fokuserer på forholdet mellem viden, innovation

og økonomiske perspektiver i en verden, som er karakteriseret

af globalisering og mange ændringer.

Kandidat Uddannelsen fokuserer på forholdet mellem viden, innovation

og entrepreneurielle perspektiver i en verden, som er

karakteriseret af globalisering og mange ændringer.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


8

2.2 AARHUS UNIVERSITET

Uddannelse Niveau Beskrivelse

Cand.oecon. I

Innovation

Kandidat

Kandidatuddannelsen i Innovationsledelse fokuserer

på innovation og strategi i en verden, der hele tiden

Management

forandrer sig. Uddannelsen er for morgendagens ledere, som

(Cand.oecon)

vil opnå forståelse for og indsigt i hele den organisatoriske

innovationsproces, og hvordan disse processer er kædet

sammen med hovedinteressenter som fx kunder,

leverandører, videninstitutioner og offentlige institutioner.

Den studerende får indsigt i dynamikkerne i innovation og

viden og vil være i stand til at klare de mange skiftende

opgaver, den studerende bliver konfronteret med som leder.

Business

Development

Bachelor, men der

arbejdes på, at BDE

På BDE sigtes målrettet på at udvikle de studerendes evner til

at arbejde med andre mennesker og kombinere teknologisk

Engineer uddannelsen også overblik, købmandskab og design på samme tid. På BDEuddannelsen

kommer de studerende også til at arbejde med

kan læses som

kandidat.

områder som samarbejde, kommunikation og motivation. Og

så fokuserer BDE på de studerendes personlige udvikling, for

de rette personlige egenskaber er afgørende for din evne til

at skabe innovativ udvikling.

IMEET Master Formålet med IMMET er at udvikle deltagernes evner inden

for undervisning i entreprenørskab og læring af facilitering.

Masteruddannelse vil integrere viden om teorier inden for

entreprenørskab med nye aktør‐centrerede og aktionsorienterede

modeller.

Innovation

management

Kandidat

Kandidatuddannelsen skaber en unik mulighed for at opleve

udfordringerne, som følger den nye produktudviklingsproces

og til at udvikle en gensidig forståelse for rationalerne bag

både den teknologi og virksomhedsledelse. Formålet med

kandidatuddannelsen er at forstærke den studerendes

forståelse omkring strategi, strukturer, processer, mennesker

og kulturer for at udvikle succesrige innovationer og for at

fremme den innovative evne i virksomhederne.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


9

Executive MBA

– Ledelse i

forandring

Master Virksomhedens omverden forandrer sig hele tiden. Det er der ikke noget nyt

i, men det er der i det tempo og det omfang, som forandringerne sker, og i

den kompleksitet, der karakteriserer forandringssituationer. Ny økonomi,

teknologi, internationalisering og brancheglidninger kræver, at

virksomhederne og dens ledere udvikler og forandrer sig løbende.

Dybdegående forandringer kombinerer indre skift i menneskers værdier,

drømme, ønsker og holdninger med ydre skift i processer, strategier, praksis

og systemer. På Executive MBA Programmet sætter vi derfor fokus på både

den faglige/teoretiske og den personlige/psykologiske tilgang til

forandringsledelse.

2.3 SYDDANSK UNIVERSITET

Uddannelse Niveau Beskrivelse

HA‐Enin Bachelor Entreprenørskab & Innovation handler om fornyelse og at ”gøre

en forskel”. Det kan f.eks. være i form af start af egen

virksomhed, videreudvikling og fornyelse af små‐ eller

mellemstore virksomheder eller i forbindelse med skabelse af

nye vækstvirksomheder inden for større koncerner. Sammen

med den solide erhvervsøkonomiske faglighed på

universitetsniveau, der karakteriserer den almene HAuddannelse,

sættes her fokus på de mindre og mellemstore

virksomheders specielle forhold med nøgleord som

risikovillighed, initiativ og kreativitet.

MSc Strategic

Entrepreneurship

Bachelor of Science in

Engineering ‐

Innovation & Business

Study

International Master

LAICS (Leadership and

Innovation

Kandidat Uddannelsen giver de studerende teoretisk og hands‐on viden

om entreprenørskab i forskellige nordiske virksomheder og

kulturelle aspekter. Uddannelsen har til formål at uddanne

entrepreneurielle studerende, som kan arbejde i og udvikle

forskellige typer af entrepreneurielle aktiviteter i internationale

kontekster ved at kombinere entreprenørskab, international

virksomhedsudvikling og internationale netværksdannelser.

Bachelor

Master

Dette er en anderledes international ingeniøruddannelse, hvor

det overordnede mål er at skabe idé‐ og produktudviklere med

stor ingeniørmæssig viden samt solid forretningsforståelse. Den

studerende opnår færdigheder, der både kan benyttes i

eksisterende virksomheder og af iværksættere, som ønsker at

etablere eget firma.

LAICS programmet fokuserer på, hvordan man skaber og leder

innovation i komplekse systemer. Endvidere er der fokus på

innovation og ledelse set fra et 'real‐world', praksis‐baseret

perspektiv, der også inkluderer sociale færdigheder.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


10

2.4 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Uddannelse

Executive MBA TMO

– Teknologi, Marked

og Organisation

Niveau Beskrivelse

Master I en verden hvor betingelserne konstant ændrer sig, stiller det høje

krav til lederen om at være udrustet til at forudse, gennemskue og

manøvrere sikkert mellem de betingelser og muligheder, der findes nu

og skabes i fremtiden. Copenhagen Business School tilbyder med

MBA TMO en forskningsbaseret masteruddannelse, hvor det

grundlæggende handler om at se, organisere og skabe sammenhæng

mellem teknologiske og markedsmæssige muligheder, og samtidig

opbygge en virksomhed, der kan og tør udfordre sig selv. MBA TMO

uddannelsen har fokus på moderne ledelse af virksomheder, der er

engageret i at skabe værdi ved at mobilisere teknologi og marked i tæt

og integreret samspil. En vanskelig organisatorisk opgave, der

indebærer, at helt forskellige verdener skal bringes sammen, før den

ønskede værdiskabelse opstår. Den virksomhed, der mestrer at bygge

bro over kløfterne, er vel rustet til at klare udfordringerne i

morgendagens omskiftelige verden.

2.5 ROSKILDE UNIVERSITET CENTER

Uddannelse

Kandidatuddannelse

Virksomhedsledelse

Masteruddannelsen i

Socialt Entreprenørskab

Niveau Beskrivelse

Master Virksomhedsledelse sigter mod arbejde som leder i private

virksomheder og organisationer.

Uddannelsen lægger vægt på tværfaglig samfundsvidenskabelig

og erhvervsøkonomisk viden om virksomheder og det private

arbejdsmarked.

Der indgår innovation og entreprenørskab.

Master Masteruddannelsen etableres for at tilbyde læring i socialt

entreprenørskab. Uddannelsen henvender sig til agenter for social

innovation: personer som er involverede i strategiske og

planlæggende, lærings‐ og udviklingsaktiviteter i organisationer i

det civile samfund.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


11

2.6 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Uddannelse Niveau Beskrivelse

MSc in Food

production,

Innovation and

Management

Master

Bachelor i Design

og Innovation

Bachelor

Fokus for din ekspertise efter endt uddannelse er ledelse og

forbruger relationer som leder til integration af markeder produkter

og processer I fødevareindustrien.

Samfundet, herunder især erhvervslivet, presses hele tiden til at

udvikle innovative produkter, arbejdsformer og systemer. På Design

og Innovation vil den studerende få praktisk erfaring med

professionelle metoder til design af nye produkter og systemer,

såsom systematisk idégenerering og idévurdering, teknologianalyse,

aktøranalyse, brugerundersøgelse og konkurrent‐analyse,

målformulering og konceptskabelse, materiale‐ og procesvalg, samt

vurderinger af mulige produkters totalomkostning og livscyklus.

Kandidat i Design

og Innovation

Kandidat Adgangen til kandidatuddannelsen i Design & Innovation kan enten

ske ved gennemførelse af bacheloruddannelsen i Design & Innovation

eller ved at kombinere gennemførelsen af en anden

bacheloruddannelse suppleret med et specielt tilrettelagt forløb, der

omfatter et til to projekter og en mindre gruppe af støttekurser, der i

særlig grad er med til at markere den viden og færdighed, som opnås

på bachelorlinjen i Design & Innovation.

2.7 KOMMENTARER TIL UDDANNELSER

Der er registeret 20 uddannelser, hvoraf de 7 i væsentligt omfang vurderes at ligge indenfor feltet

entreprenørskab, mens de resterende 13 primært omhandler feltet innovation. 4 af uddannelserne er

på bachelorniveau, mens de resterende 16 er på kandidat‐ eller masterniveau.

Der er specielt etableret en del nye masteruddannelser i de senere år. Dette afspejler hvor vigtig

innovation og entreprenørskab er for veluddannede og erhvervserfarne mennesker, som typisk

befinder sig midt‐i‐karrieren. Både i den private, frivillige og offentlige sektor udfordres mange i dag af

tværfagligt og innovativt projektarbejde, hvor kompetence inden for innovation og entreprenørskab er

vigtig. Desuden er det i stigende grad vigtigt for ledere at have viden om, hvordan disse

innovationsprocesser ledes i organisationen.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


12

3. Fag

Dette kapitel indeholder de registrerede fag. Den grønne farve symboliserer fag med fokus på

entreprenørskab. Fagene er listet efter det universitet, fakultet og institut, de er udbudt ved. Kapitlet

afsluttes med kommentarer til fagene.

3.1 AALBORG UNIVERSITET

3.1.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET

3.1.1.1 INSTITUT FOR HISTORIE, INTERNATIONALE STUDIER OG SAMFUNDSFORHOLD

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Forandringsledel

se og

entrepreneurship

Turisme Kandidat Ingen

informati

on

Innovationsteori Turisme Kandidat Ingen

informati

on

Kurset skal støtte

den studerende i at

udvikle kompetence

til at forstå og lede

innovative

forandringsprocesse

r i turismeerhvervet.

Det er formålet med

kurset at give de

studerende en

forståelse af

begrebet innovation

både generelt og

specifikt inden for

turisme. Kurset skal

desuden give et

teoretisk fundament

for arbejdet i den

mere

praksisorienterede

del af

innovationsforløbet.

Kenneth

Mølbjerg Jørgense

n

Email:

kmj@learning.aau.

dk

Tlf.: 9940 9957

Berit

Susanne Jensen

Ingen

kontaktoplysninger

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


13

Turismepolitik

og strategisk

planlægning

Turisme Kandidat Ingen

informati

on

I forlængelse af

efterårets

grundlæggende

kursus,

videreudvikles

studiet af

turismepolitik med

særlig fokus på

betingelserne for

fremadrettet

innovation inden for

turisme‐området.

Henrik Halkier

Email:

halkier@ihis.aau.d

k

Tlf.: 9940 9138

3.1.1.2 INSTITUT FOR KOMMUNIKATION

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarli

g

Brugercentrerede

metoder i

oplevelsesdesign

Oplevelsesdes

ign.

Jens F.

Jensen

Innovation i

matematik og

naturfagsundervis

ning

Master i

læreprocessor

Kandidat 5 Deltagerne vil opnå viden

om markedsdreven

innovation, dvs. nye

metoder og teknikker til,

hvordan markedet kan

inddrages i forbindelse

med designprocesser,

evalueringer og tests af

oplevelsesprodukter.

Master

Ingen

information

Formålet er, at du som

enkeltfagsstuderende bl.a.

opnår Kompetence til at

se og forstå

sammenhængen mellem

den specifikke

undervisnings kontekst og

muligheder/begrænsninge

r for innovation.

Ingen

kontaktoply

sninger

Paola

Valero

Email:

paola@lear

ning.aau.dk

Tlf: 9940

9782

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


14

Pædagogisk

innovation ‐

samspillet mellem

uddannelse og

samfund

Masteruddan

nelsen i

læreprocesser

Master

Ingen

information

På dette enkeltfag

arbejdes der med teorier

om læring, der kan belyse

nogle af de socio‐politiske

”makro‐processer”, som

uddannelsesreformer

generelt og pædagogisk

innovation specifikt indgår

som del af. Hensigten er

bl.a., at give en indsigt i

betingelser og muligheder

for pædagogisk

innovation i forhold til en

politisk, social eller

kulturel kontekst.

Paola

Valero

Email:

paola@lear

ning.aau.dk

Tlf: 9940

9782

3.1.1.3 INSTITUT FOR UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Discourses

of

Innovation

Culture and

Innovative

Learning

Master Ingen

information

Kurset arbejder med forskellige

diskussioner omkring innovation I

et historisk, politisk og

internationalt/globalt perspektiv.

Kurset starter med en generel

diskussion af hvad innovation

indebærer og ender med en

generel diskussion og teoretisk

baggrund for innovations

”discourses”.

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


15

3.1.2 DE INGENIØR‐, NATUR‐ OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER

3.1.2.1 INSTITUT FOR MEDIETEKNOLOGI OG INGENIØRVIDENSKAB

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation og

Kandida Ingen

forretningsudvikling

t information

Humanistisk

Informatik,

Kommunikation

Innovation‐ og

forretningsudviklin

g handler om at

skabe nyt i nye eller

eksisterende

selskaber.

Claus

Rosenstand

Email:

clausr@vrmedi

alab.dk

Tlf: 9940 9796

3.1.2.2 INSTITUT FOR PRODUKTION

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Teknologisk

innovation

forretningsskabels

e

Virksomheds

‐teknologi

Kandidat Ingen

information

At sætte den studerende i

stand til kvalificeret at

analysere og deltage i

industriel teknologisk

udvikling. At sætte den

studerende i stand til at

foretage en kritisk

vurdering af udviklingen

inden for teknologi på

produktionsområdet. At

bibringe den studerende

viden om at udvikle

handlingsplaner/løsninger

til gennemførelse af

teknologisk udvikling med

sigte på industriel

produktion.

Erik Appel

Jensen

Email:

i9eaj@produ

ction.aau.dk

Tlf: 9940

8941

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


16

Semester Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation i

byggeriet

Byggeledelse Kandidat 30 Formålet med semesteret

er at give den studerende

indgående kendskab til

tekniske, økonomiske,

sociale eller

organisatoriske systemer

og processer i en

virksomhed eller et

netværk af virksomheder

samt til udvikling af

systemer, der kan fremme

innovativ udvikling i

virksomheder, netværker

af virksomheder eller

sektoren som helhed.

Ingen

information

3.1.2.3 INSTITUT FOR DATALOGI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship Datalogi Kandidat 3 Den studerende opnår gennem

kurset en teoretisk og praktisk

indsigt i forretningsudvikling på

basis af IKT samt udvikler en

forståelse for muligheder og

udfordringer knyttet til

teknologibaseret innovation og

entrepreneurship.

Ingen

information

Innovation og

kreativitet

Datalogi Kandidat 2 Den studerende opnår forståelse

for og erfaring med anvendelsen

af innovative og kreative processer

i konstruktivt projektarbejde.

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


17

Moduler/Semester Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation i

udviklingen af et

system med nye

interaktionsformer

Informatik Bachelor 24 Semestrets formål er at

introducere de studerende dels

til problemstillinger i forbindelse

med innovation i

systemudvikling til ikkearbejdsfokuserede

anvendelsesområder, dels til

designteknikker, der

understøtter innovation i

brugerinteraktionsdesign, og

dels til anvendelsen af nye

interaktionsformer.

Ingen

information

3.1.2.4 INSTITUT FOR KEMI, MILJØ OG BIOTEKNOLOGI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship Civilingeniør i

bioteknologi

Kandidat 2 At den studerende opnår et

grundlæggende kendskab til det

at starte egen virksomhed på

baggrund af egne ideer og

videnintensive produkter.

Ingen

information

3.1.2.5 INSTITUT FOR ARKITEKTUR & DESIGN

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Kreativitetsudvikling

Ingen

og innovationsledelse

information

Kandidat i

Arkitektur og

design

Kandidat 7 At udvikle den studerendes

evne til systematisk

kreativitetsudvikling,

indlevelsesevne og evnen til

at opstille flersidige forslag til

løsninger i et strategisk

perspektiv.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


18

3.1.2.6 INSTITUT FOR SUNDHEDSVIDENSKAB OG TEKNOLOGI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship og Master i

Master 1 Ingen Ingen

Innovation

Sundhedsinformatik

beskrivelse information

3.1.3 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

3.1.3.1 INSTITUT FOR ERHVERVSSTUDIER

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship

og Innovation

HA Bachelor Ingen

information

At skabe indsigt i og

færdigheder i

forbindelse med

etablering af egen

virksomhed

(entrepreneurship) og

innovation og

forretningsudvikling

indenfor eksisterende

virksomheder

Ingen

information

Knowledge,

Learning and

Innovation

Management

Entrepreneurial

dynamics in

theory and

practice

Innovation,

Knowledge and

Entrepreneurial

Dynamics

Innovation,

Knowledge and

Entrepreneurial

Dynamics

Kandidat

Kandidat

Ingen

information

Ingen

information

(intrapreneurship).

Kurset giver studerende

indsigt i teorier og

metoder indenfor

studiet af innovation og

innovationsledelse.

Formålet med dette

kursus er at give en

introduktion til de

overordnede koncepter

og fænomener indenfor

de entrapreneurielle og

intrapreneurielle

områder fra e teoretisk

såvel som praktisk

perspektiv. Det

forventes at de

studerende udvikler

teoretiske, analytiske

og professionelle evner

inden for

entrepreneurship.

Ingen

information

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


19

Knowledge,

learning and

innovation in

Firms and

Society

Innovation

and

Competence

Systems

Innovation,

Knowledge and

Entrepreneurial

Dynamics

Innovation,

Knowledge and

Entrepreneurial

Dynamics

Kandidat

Kandidat

Ingen

information

Ingen

information

Formålet med kurset er at

få en bedre forståelse for

hvordan forskellige former

for viden og læring påvirker

innovationen og den

økonomiske præstation.

Ligeledes oparbejdes en

forståelse for hvordan man

styrer viden og innovation I

en lærende økonomi.

Kurset definerer og

diskuterer forskellige typer

af innovationssystemer

teoretisk såvel empirisk

som betoner relationen

mellem institutioner,

institutionelle ændringer og

innovation.

Ingen

information

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


20

3.2 AARHUS UNIVERSITET

3.2.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET

3.2.1.1 INSTITUT FOR INFORMATIONS‐ OG MEDIEVIDENSKAB

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation IT vest

Jens Christensen

multimedier

Kreativitet –

ide ‐

kampagne

Medieviden

‐skab

Kandidat 10/15/20 Det er formålet at opnå en

grundlæggende indsigt i

innovationsteorier og

teoriernes anvendelse i

praksis samt evnen til

arbejde innovativt. Kurset

kan indgå i et

kandidatforløb i Innovation,

der omfatter: Innovation i

virksomheder (dette).

Innovation på markedet.

Innovation i teknologi.

Innovation i ledelse.

Kandidat

Ingen

information

Kursets formål er en

generel undersøgelse af

begreberne kreativitet og

idé og en specifik

undersøgelse af, hvordan

kreativitet og ideer bringes

i praktisk anvendelse i

udviklingen af

kommunikationskampagne

r.

imvjc@hum.au.d

k

8942 9267

Jacob Bagai

Ekstern

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


21

3.2.1.2 INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship i

Per Blenker

oplevelsesøkonomien

Kandidatfag

‐ institut for

æstetik

Kandidat 10 Igennem forløbet

arbejdes der med at

øge de studerendes

evne til at identificere

og forstå

oplevelsesøkonomien

som arena, hvori

deres faglighed,

sammen med andre

fagligheder kan give

entrepreneurielle

muligheder

pblenker@econ.au.dk

8942 1558

3.2.2 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

3.2.2.1 INSTITUT FOR ØKONOMI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship

in the Experience

Economy

Per Blenker

Innovation 1

Tilvalgsfag

institut for

økonomi–

Marketing og

strategi

Tilvalgsfag

institut for

økonomi–

Marketing og

strategi

Kandidat 10 Kurset begrænser sig

ikke kun til at motivere

og træne de studerende

til at starte deres egen

virksomhed, men

motiverer også eleverne

mod en bredere form af

entrepreneurielle

kompetencer.

Kandidat 10 Kurset fokuserer på den

klassiske

innovationsteori og

fokuserer på processen

af innovation som et

økonomisk fænomen,

som er medvirkende til

at skabe økonomisk

vækst.

pblenker@econ.au.dk

8942 1558

Mogens Dilling

Hansen

Mogens@hih.au.dk

9629 6201

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


22

Strategic

Management and

Innovation

Innovation II

(Entrepreneurship)

Innovation III

(Adv. Innovation

Management)

Innovation

Tilvalgsfag

på institut

for

økonomi


Marketing

og

strategi

Tilvalgsfag

på institut

for

økonomi


Marketing

og

strategi

Tilvalgsfag

på institut

for

økonomi


Marketing

og

strategi

Tilvalgsfag

på institut

for

økonomi


Marketing

og

strategi

Kandidat 10 Formålet med kurset er at

lære de studerende, hvordan

man formulerer og

implementerer en

forretningsudviklingsstrategi

og hvordan man skaber en

stærk relation mellem

strategiformuleringen og

implementeringen i et

dynamisk og globalt

perspektiv.

Kandidat 10 Formålet med dette kursus

er at give viden om

koncepter, teorier og

empirisk praksis indenfor det

entrepreneurielle og

intrapreneurielle research

områder.

Kandidat 10 Formålet med dette kursus

er at give studerende viden

om koncepter, teorier og

empirisk praksis indenfor

udvidet innovationsledelses

research områder.

Kandidat 10 Kurset her fremhæver

innovation som et specielt

relevant studieobjekt i et

økonomisk univers, som er

karakteriseret ved

uforudsigelige og

omfattende ændringer, som i

blandt mange andre ting kan

skyldes internationalisering,

fortsatte forandringer i

efterspørgslen og hurtigt

ændrede teknologiske

fordele.

Ole Friis

olefr@hih.au.dk

9629 6329

Mogens Dilling

Hansen

Mogens@hih.au.dk

9629 6201

Mogens Dilling

Hansen

Mogens@hih.au.dk

9629 6201

Per Blenker

pblenker@econ.au.dk

8942 1558

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


23

Innovationsledelse

Innovativ

produktudvikling

BDE,

Herning

BDE,

Herning

Bachelor 10

Bachelor 10

Formålet med kurset er at lære den

studerende om innovationens

determinanter. Den studerende vil

dels få et overblik over indholdet af

og effekten af de enkelte

determinanter. Med udgangspunkt i

denne viden, vil den studerende få

en forståelse for, hvordan man kan

måle en virksomheds

innovationsevne for derved at

fastlægge, om der er

overensstemmelse mellem

virksomhedens ønsker og deres

faktiske performance.

Formålet med LOOP 5 er at lære den

studerende hvordan innovative

produktudviklingsprocesser kan

gennemføres for en konkret

virksomhed. Der er både fokus på

deltagelse i og ledelse af disse

processer. Der tages primært

udgangspunkt i den litteratur der er

behandlet i faget Innovationsledelse.

Jørn Ladegaard

joern@hih.au.dk

9629 6290

Jørn Ladegaard

joern@hih.au.dk

9629 6290

3.2.3 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

3.2.3.1 DATALOGISK INSTITUT

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Store itinnovationer

(Q1)

Datalogi Bachelor 5 Deltagerne vil efter kurset

have indsigt i de store

gennembrud, succeser og

fiaskoer i IT‐udviklingens

historie. Dette giver et

grundlag for at forstå

muligheder og begrænsninger

for nye gennembrud. Kurset

giver også en introduktion til

idegenerering med henblik på

at starte

innovationsprocesser.

Kaj Grønbæk

8942 5636

kgronbak@daimi.au.dk

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


24

3.2.4 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET

3.2.4.1 INSTITUT FOR LEDELSE

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship Innovation

Management

Kandidat 10 Formålet med kurset er at

udvikle de studerende

entreprenelle forståelse og

adfærd, således de studerende

kan starte egen virksomhed på

baggrund af deres forretningside.

De studerende vil udvikle og

evaluere forretningsideer, og

lære hvordan man kan udvikle en

tiltalende forretningscase

baseret på en entrepreneuriel

markedsundersøgelse. Kurset

indeholder endvidere en

beslutning omkring den

passende lovlige form for de nye

ventures og new venture

Ingen

information

New Product

Development

Clinic

Innovation

Management

financing.

Kandidat 10 Målet med kurset er at give de

studerende en forståelse og

evnerne til at udføre afgørende

opgaver i den nye

produktudviklingsproces fra

idegenerering til

kommercialisering. Kurset tager

udgangspunkt i et konkret

udviklingsproblem.

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


25

Managing

Intellectual

Property

Innovation

Management

Kandidat 10 Formålet med dette kursus er at udvikle

en forståelse for, hvordan IP‐rettigheder,

i særdeleshed patenter, kan bruges som

værktøjer for teknologiudvikling. En kort

introduktion til patenters historie og

teori følges af en undersøgelse af brugen

af patenter som værktøj for

teknologiudvikling. Kurset vil også se på

beviser støttet af teorien om, at patenter

til betydningsfulde opfindelser bruges til

at kontrollere og blokere ”downstream”

innovation.

Ingen

information

3.2.4.2 INSTITUT FOR MARKETING OG STATISTIK

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation

Management

MSc in

Business

Administration

Master 5 Håndtering af innovation er ved

at blive en integreret del af

firmaers marketingsfunktion.

Nutidens marketing‐ledere skal

helt og fuldt samarbejde med

R&D gennem den nye

produktudviklingsproces for at

realisere innovationssucces.

Christopher Lettl,

lettl@asb.dk

89486495

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


26

3.3 SYDDANSK UNIVERSITET

3.3.1 HUMANISTISK FAKULTET

3.3.1.1 INSTITUT FOR LITTERATUR, KULTUR OG MEDIER

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation,

Projektledelse

og

Medievidenskab Bachelor 10 Undervisningen

omfatter en indføring i

innovationsbegrebet

Nicolai Nybye

nny@language.sdu.dk

Teambuilding

og dertil relaterede

begreber som 6550 3395

entreprenørskab,

idégenerering,

markedsanalyse og

De Kulturelle

Iværksættere ‐

temabaseret

caseforløb:

Udvikling,

styring, ledelse

af kulturelle

aktiviteter

indenfor spil

realisering af en idé.

Medievidenskab Bachelor 10 Undervisningen giver

de studerende

redskaber og viden

inden for opstart og

ledelse af nye

initiativer. Gennem

undervisningen lærer

de studerende at

anvende deres

humanistiske

kernefaglighed og

analyseredskaber på

udvikling af egne

projekter.

Nicolai Nybye/Bo

Walther Kampmann

nny@language.sdu.dk

6550 3395

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


27

3.3.1.2 INSTITUT FOR SPROG OG KOMMUNIKATION

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovationsmanagement

Svend Ole

Madsen

Cand.negot. i

international

turisme og

fritidsmanagement

Kandidat 10 Den studerende skal

demonstrere viden

om samt indsigt i de

centrale teoretiske

og metodiske

analysemodeller, der

er vigtige i relation til

innovationsprocesse

n, herunder især

ledelse af hvorledes

kunder og

underleverandører

deltager i

innovationsprocesse

n.

som@sam.sdu

.dk

6550 1512

3.3.2 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

3.3.2.1 INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Strategic

Innovation

Management

Carsten Dreher

Innovation

MSc. in

Business

Relationship

Management

BA European

Studies

Kandidat 10 Innovationsledelse

omhandler signal

processer, strategi,

ressourcer og

implementeringsfaser i

innovationsprocessen.

Bachelor 3,75 Kurset fokuserer på

værktøjer og metoder for

innovations og teknologisk

ledelse såvel som business

case planning.

dreher@mci.sdu.dk

6550 1230

Carsten Dreher

dreher@mci.sdu.dk

6011 1230

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


28

Kreativitet

Institutionel

innovation

BA

European

Studies

Europæiske

studier

Bachelor 3,75 Målet med kurset er at give

kendskab til grundlæggende

aspekter inden for kreativitet og

formidle bevidsthed om

betydningen af kreativitet og

kreative teknikker ud fra både et

personligt og et organisatorisk

perspektiv. Desuden trænes i

brugen af kreative teknikker i

forskellige situationer.

Kandidat 6 Dette kursus vil give en

introduktion til institutionel

innovation – især set i

sammenhæng med samarbejde

over grænser – i forhold til

institutionel forandring.

Institutionel innovation forstås

som forandring af regler for

social interaktion, der er med til

at løse sociale problemer, eller

som en social gruppe eller aktør

betragter som en forbedring.

Carsten Dreher

dreher@mci.sdu.dk

6550 1230

Ingen information

3.3.2.2 INSTITUT FOR MILJØ‐ OG ERHVERVSØKONOMI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation and

Entrepreneurship

(Cand.merc.)

Markedsorienteret

virksomhedsudvikling

Helge

Tetzschner

Kandidat 10 Formålet med

kurset er at de

studerende opnår

en forståelse og

indsigt i hvordan

innovation og

entreprenørskab

ledes. Emnet for

faget er specielt

ledelse af

innovationsprocesse

r.

hte@sam.sdu.d

k

6550 4137

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


29

Innovation

Management

(Cand.merc.)

Markedsorienteret

virksomhedsudvikling

Kandidat 10 Det overordnede

formål med dette

kursus er at få

indsigt i de forhold,

som er vigtige for

innovationsprocesse

rne.

Svend Ole

Madsen

som@sam.sdu.d

k

6550 1512

3.3.2.3 INSTITUT FOR MARKETING & MANAGEMENT

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

International

Entrepreneurship

Cand.merc.

i Odense

Kandidat 10 Formålet med dette kursus er,

at den studerende opnår

evnen til at benytte

hendes/hans viden til at

identificere nye globale

virksomhedsmuligheder. De

studerende vil efter endt

kursus have evnerne til at

identificere forskellige

aspekter og vigtigheden af

international entreprenørskab

og hvorledes dette adskiller

sig fra andre

Erik Rasmussen

era@sam.sdu.dk

6550 3370

Product and

Innovation

Management

Cand.merc.

i Odense

virksomhedsaspekter.

Kandidat 10 Kursets formål er at give den

studerende en forståelse af,

hvordan udvikling af

produkter og processer

foregår i et komplekst samspil

mellem kompetencer og

mulighederne for

organisationen og behov og

ønskerne for markedet. Kurset

skaber et link mellem

marketing litteraturen og

litteraturen om

produktudvikling.

Mette Præst

Knudsen

mpk@sam.sdu.dk

6550 3094

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


30

Research and

Innovation

Business

Development and

Innovation

Management

Cand.Merc/

Cand.Oecon mv. I

Odense

International

Management

Kandidat 10 Kurset er

koncentreret omkring

incitamenterne til

innovation og de

følgende

virksomhedsstrategier

grundet innovation.

Kurset fokus er

omkring innovation

og politikker på det

individuelle

virksomhedsniveau,

men omhandler og

statslige regulativer.

Kandidat 10 Kurset er specielt

rettet mod

studerende – uanset

akademisk og

international

baggrund – som har

interesse for

virksomhedsudvikling,

innovationsledelse,

rådgivning eller med

en aktuel eller

potentiel

forretningsidé.

Ulrich Kaiser

uka@sam.sdu.dk

6550 3363

Hans Eibe

Sørensen

hes@sam.sdu.dk

6550 3088

3.3.2.4 INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Virksomhedens

innovation i

strategisk

perspektiv

Sprøk, HA –

Kolding

Bachelor 7,5 Dette fag har til formål at give

de studerende en

grundlæggende forståelse af

strategiprocesser i

virksomheder.

Faget har endvidere til formål

at give de studerende viden

om den rolle innovation og

innovative processer spiller

for virksomhedens udvikling.

Herunder en grundlæggende

forståelse af samspillet

mellem strategiprocesser i

virksomheder og innovative

Kristian

Philipsen

kp@sam.sdu.dk

6550 1376

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


31

processer.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


32

Entreprenørskab og

ledelse

HA‐enin –

Kolding

Forretningsudvikling HA‐enin –

Kolding

Bachelor 7,5 Formålet med faget

er at give de

studerende en

introduktion til den

centrale

begrebsverden

inden for fagfeltet

entreprenørskab,

som kendetegner

det studie, de skal

følge de

kommende 3 år.

Sigtet med faget er

således at give de

studerende et

indledende

begrebsapparat at

arbejde med og

give de studerende

et overblik over

fagområdet og

tilknyttede

fagfelter.

Bachelor 7,5 Formålet med faget

er at udvikle de

studerendes

kompetence til at

anskue virksomhed

i et

forretningsmæssigt

og

udviklingsorientere

t perspektiv. Som

sådan sætter faget

et

udviklingsorientere

t perspektiv ned

over opholdet i den

studerendes

værtsvirksomhed.

Kim Klyver

kkl@sam.sdu.dk

6550 1463

Jesper Piihl

jpi@sam.sdu.dk

6550 1359

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


33

Innovationsledelse HA‐enin –

Kolding

Innovationens

rammebetingelser

HA‐enin –

Kolding

Bachelor 7,5 Fagets sigte er at give

de studerende en

grundlæggende

forståelse for ledelse

af

innovationsprocesser

, som omfatter

produkt‐, service‐ og

procesinnovationer.

Ligeledes gives der

en indsigt i metoder

og værktøjer, bl.a.

inden for

idégenerering,

konceptudvikling og

involvering af

brugeren i

innovationsprocesse

n. Der er speciel

fokus på de tidlige

stadier i

udviklingsprocessen.

Bachelor 7,5 Målet er at øge de

studerendes

forståelse for de

teknologiske,

samfundsøkonomisk

e og institutionelle

rammebetingelser

for den innovative

aktivitet i

virksomheden. Sigtet

er at sætte de

studerende i stand til

at gennemføre

analyser af de

rammebetingelser,

som præger

virksomhedens

innovations‐ og

teknologiudvikling.

Ann Højbjerg

Clarke

acl@sam.sdu.dk

6550 1361

Andreas P. Cornett

cornett@sam.sdu

.dk

6550 1211

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


34

Innovation i

forsyningsnetværk

Innovation in

Changing Business

Environments

Entrepreneurial

activity

Entrepreneurial

Method and

Design

Cand.merc. i

styring og ledelse

– Kolding

Cand.Merc I

Strategic

Entrepreneurship

Cand.Merc I

Strategic

Entrepreneurship

Cand.Merc I

Strategic

Entrepreneurship

Kandidat 5 Formålet med dette

kursusmodul er at

bibringe de studerende

en forståelse for

vigtigheden af at

anlægge en proaktiv

holdning i de tidlige

innovationsfaser,

således den lokale

virksomhed designer

sit Supply Network,

frem for en mere

reaktiv tilgang som at

lede sit supply

network.

Kandidat 7,5 For at innovere må

entreprenører udvikle

evnen til at se

muligheder i perioder

kendetegnet af

industrielle og sociale

ændringer. For også at

sikre overlevelse og

vækst må

entreprenøren have en

forståelse for

virksomhedsmiljøet i

forhold til at se

muligheder og trusler

som kan påvirke

nuværende og

fremtidige udsigter for

organisationen.

Kandidat 7,5 Faget fokuserer på

entreprenøren for at

give et bredere

perspektiv af

forskellige

entrepreneurielle

aktiviteter.

Kandidat 7,5 Temaerne som dette

kursus vil omhandle er:

Kreativitet, Ide

generering,

Ideudvikling og ide

Jan Stentoft

Arlbjørn

jar@sam.sdu.dk

6550 1370

Umeå School of

Business

Umeå School of

Business

Umeå School of

Business

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


35

konceptualisering.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


36

Entrepreneurial

Activity and

Know‐How II

International

Business

Development

and Growth

Cand.Merc I

Strategic

Entrepreneurship

Cand.Merc I Strategic

Entrepreneurship

Kandida

t

Kandid

at

6 Dette kursus har til

fremhæver rollen af

entreprenører og

netværke I den

strategiske

ændringsproces af

virksomheder med

fokus på den

professionelle og de

sociale netværk som

giver entreprenøren en

bredt spektre af

muligheder og

begrænsninger.

10 Kurset dækker den

seneste viden om

international

virksomhedsudvikling.

Vaasa

Torben Damgaard

torben@sam.sdu.

dk

Entrepreneurial

Activity III

Cand.Merc I Strategic

Entrepreneurship

Kandid

at

5 Formålet med dette

kursus er at forøge

studerendes forståelse

af entrepreneurielle

aktiviteter. De

studerende vil blive

introduceret for vækst

emner fra et

virksomhedsperspektiv

. Formålet er også at

introducere de

studerende til den

specielle danske

betydning af

entrepreneurielle

aktiviteter.

6550 1382

Kim Klyver

kkl@sam.sdu.dk

6550 1463

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


37

3.3.2.5 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation og

Ingen

forandringsledelse

information

Master i

Redaktionel

ledelse

Master 4 Her trænes den studerende i at

gennemføre og lede de

forandringsprocesser, der kræves i

moderne virksomheder.

Undervisningen giver

grundlæggende indføring i såvel

teoretiske som praktiske

problemstillinger, ligesom der

studeres cases, hvor ledelse af

forandring har spillet afgørende

roller.

3.3.3 Det Tekniske Fakultet

3.3.3.1 INSTITUT FOR INDUSTRI OG BYGGERI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Leading

Innovateurs

and

Entrepreneurs

1

Diplomingeniør i

Bygningsteknik

Bachelor 5 Formålet med kurset er at

give den studerende indsigt i

ledelse og innovation i

organisationer. Den

studerende vil opleve den

entrepreneurielle begejstring

Ingen

information

Business

Development

and

Innovation

Management

Diplomingeniør i

Produktionsteknik

og engagement.

Bachelor 6 Formålet med kurset er at

give den deltagende

studerende en generel viden

om de nøgle teoretiske og

praktiske aspekter indenfor

virksomhedsudvikling,

udvikling af forretningsplaner

såvel som evner til at udføre

denne. I stedet for at

udforske den teoretiske

dybde har kurset fokus på

virksomhedsudvikling og

innovationsledelse.

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


38

3.3.3.2 MADS CLAUSEN INSTITUTTET

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation

and

Mechanics

Ingen

information

Bachelor of

Science in

Engineering ‐

Innovation &

Business Study

Bachelor 10 Kursets formål er at give

studerende evner indenfor:

problemløsning igennem rutine

indenfor hver disciplin, at sælge

den optimale procedure for

problemløsning, at vælge den

optimale procedure for

problemløsning ved at give flere

discipliner og forklare hvorfor der

er valgt, som der er.

Project

Management

and

Innovation

Bachelor of

Science in

Engineering ‐

Innovation &

Business Study

Bachelor 4 Den studerende får kendskab til et

forholdsvist bredt spektrum af

metoder for projektstyring i

forbindelse med produktudvikling.

Metoder til udnyttelse af

forskellige kompetencer blandt

projektmedlemmer i forbindelse

med innovation og innovative

produkter indlæres.

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


39

3.4 KØBENHAVNS UNIVERSITET

3.4.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Fag Uddannelse ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Operation

Startup

Kandidatuddannelser

på Humaniora

30 Operation Startup nytænker måden

hvorpå studerende ved Det Humanistiske

Fakultet hidtil har lært

om iværksætteri. Operation Startup

bygger på nye undervisningsmetoder,

som fokuserer på coaching fremfor

forelæsning ud fra et princip om, at man

ikke bliver en god iværksætter ved at

læse om det ‐ man skal handle! Og ad den

vej udvikle og afklare sine faglige såvel

som sine personlige kompetencer og

erfaringer. På den måde hjælpes man

også som humanist, til at finde ud

af hvordan man omsætter sin faglighed til

en vare, som rent faktisk kan sælges til

virksomheder.

Startup

Company

3.4.2 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

3.4.2.1 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Fag Uddannelse ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Antropologi

og

Innovation

Antropologi ‐

Kandidatuddannelsen

Ingen

information

Dette kursus har til formål 1) at

give en introduktion til

innovationsfeltet, herunder

antropologiens mulige bidrag til

brugerdrevne

innovationsprocesser.

Louise Koch

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


40

Offentlig

innovation

og IT v/

Kim Viborg

Andersen

& Helle

Zinner

Henriksen

Innovation

i den

offentlige

sektor v/

Sidsel

Rytter

Bockhahn,

Martin

Groneman

n og Jes

Lind Bejer

Statskundskab –

Kandidatuddannelsen

Statskundskab –

Kandidatuddannelsen

Ingen

information

Ingen

information

Formålet med

kurset er at give

de studerende en

indføring i

spændingsfeltet

mellem den

offentlige sektor,

innovation og IT

specielt belyst

gennem de

mange tiltag

indenfor digital

forvaltning.

Faget sætter de

studerende i

stand til at forstå

brugerdrevet

innovation og

giver dem de

grundliggende

redskaber til selv

at kunne

gennemføre

innovation i den

offentlige sektor.

Det er således

tanken, at de

studerende med

afsæt i dette

seminar vil have

mulighed for at

deltage i, lede og

analysere

innovationsproce

sser.

Kim V. Andersen & Helle

Zinner Henriksen

Kim.Viborg.Andersen @ ifs.ku.d

k

3815 2437

Lotte Jensen

lj @ ifs.ku.dk

353-33169

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


41

3.4.2.2 ØKONOMISK INSTITUT

Fag Uddannelse ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship

& Innovation I

Entrepreneurship

& Innovation II

Cand.Oecon 4 Målet med dette kursus er at

introducere det

grundlæggende indenfor

innovation og

entreprenørskab fra et

praktisk perspektiv.

Cand.Oecon 4 Kurset tager udgangspunkt i

de brugerkoncepter og

processer, der blev

introduceret i

Entrepreneurship &

Innovation 1 fra et praktisk

perspektiv. Studerende

udvikler forretningsplaner

og/eller opgaver relateret til

emnet entrepreneurship &

innovation til præsentation

for medstuderende og

udefrakommende talere –

”praktiserende” – fra det

private erhvervsliv.

Søren Hovgaard,

soren.hovgaard@econ.ku.dk

shovgaard@mail.dk

Søren Hovgaard,

soren.hovgaard@econ.ku.dk

shovgaard@mail.dk

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


42

3.5 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

3.5.1.1 INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Entrepreneurship –

virksomheds

Økonomi Bachelor 7,5 De studerende forstår og

accepterer betingelserne for

Henrik

Herlau

herlau@cbs.dk

etableringer/start af

ledelse af den

3815 2666

nye

entrepreneurielle proces,

forretningsområder

samt kan anvende viden om

strategi ved og ledelse af

entrepreneurship til at

opbygge et nyt

forretningskoncept ved at

udvikle en

Organisational

Entrepreneurship

Innovation

Management in a

Knowledge Society

forretningsplan.

Økonomi Bachelor 7,5 De studerende forventes at

udvikle deres kompetencer til

kritisk at reflektere, analysere

og diskutere koncepter af

entreprenørskab med fokus

på organisatorisk forandring,

innovation og kreativitet.

Økonomi Bachelor 7,5 Den studerende vil blive

introduceret til modeller og

tilgange til innovationsledelse

– vidensledelse og læring i den

innovative proces og de

udfordringer, som følger ved

at skabe vidensbaserede

innovationer.

Daniel

Hjorth

dhj.lpf@cbs.dk

3815 2653

Anders

Paarup

Nielsen

apn.udd@cbs.dk

3815 3551

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


43

Innovation in

Emerging Markets

Social

Entrepreneurship –

Using Blended Value

Strategies to

Transform the Nonprofit

Sector

Økonomi Bachelor 7,5 Innovation og dets understøttelse i

naturvidenskab og teknologi er

afgørende for

konkurrencedygtigheden for

virksomheder og nationale

økonomier. Dette kursus vil give dem

redskaber til kritisk at vurdere den

teknologiske præstation eller

potentiale for en virksomhed, en

sektor eller et land i en udviklende

økonomi.

Økonomi Bachelor 7,5 Den sociale sektor er ved at skifte fra

ren non‐profit logik til en ”blandetværdi”

generation. Sociale

organisationer bruger i højere grad

værktøjer fra verdenen, der er for

overskud, til at skabe social værdi.

Kurset trækker på materiale

gennemgået i obligatoriske fag, så

som virksomhedsstrategi, HR og

ledelsesregnskab. Gennem dets fokus

på entreprenørskab vil kurset åbne

for nye interessante perspektiver på

venturing, innovation og

væksthåndtering.

Peter

Gammeltoft

pg.int@cbs.dk

3815 3369

Kai

Hockerts

kho.ikl@cbs.dk

3815 3175

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


44

Organization,

innovation and

Systems Design

Innovation i

Videnssamfundet

BA in

Information

Management

Bachelor

Ingen

information

Dette kursus sigter mod

at give studerende

analytiske redskaber og

kompetencer, som giver

dem mulighed for at lave

omfattende

undersøgelser af

problemer med f.eks.

organisering af

teknologisk innovation

under høj usikkerhed.

Filosofi Bachelor 7,5 Den studerende bliver i

stand til at forstå og

analysere krydsfeltet

mellem viden og

innovation i

vidensamfundet. Faget

er en progression på

faget Viden på HA fil

med særlig fokus på

koblingen til innovation.

Ingen

information

Lektor SDU,

ekstern

lektor CBS,

Anders

Bordum

ab.cme@cbs.dk

3815 0000

3.5.1.2 INSTITUT FOR FINANSIERING

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Intrapreneurshi

p and

Innovation ‐ A

Practical

Approach

Åben for alle

studerende på

kandidatniveau

Kandidat 15 Igennem et praktikophold i små

eller mellemstore danske

virksomheder vil de studerende

bruge deres forskellige

akademiske evner til at udvikle

og implementere nye og

innovative processer og

services. De vil være

entreprenører og ændrings

Christian

Vintergaard

Ingen

information

Organizing

Markets for

Innovation and

Business

Development

Åben for alle

studerende på

kandidatniveau

agenter.

Kandidat 7,5 Kurset udvikler den

studerendes kompetencer I at

fastslå værdien af ecoinnovationer

og til at

konstruere og udvikle markeder

for disse innovationer.

Peter

Karnøe

pka.ioa@cbs.dk

3815 2808

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


45

Ledelse af

projekter og

innovation

Kreativitet og

innovation

Contested

Innovations:

Analysing

consumer

responses to

controversial

new

technologies

Description of

minor in

Management

of Innovation

and Operations

Åben for alle

studerende på

kandidatniveau

Åben for alle

studerende på

kandidatniveau

OBS: Ikke

oprettet

Åben for alle

studerende på

kandidatniveau

Sidefag til

kandidat

Kandidat 7,5 Introduktion til forskellige

perspektiver inden for

samfundsvidenskaberne og

deres relationer til ledelse af

projekter og innovation.

Udfordringerne ved ledelse af

innovation og produktudvikling,

herunder produkt‐ og projektportfolio

ledelse, inddragelse af

forretningsmæssige

overvejelser ved projektvalg,

ledelse i den

projektorganiserede

virksomhed, samt netværk,

tillid og reputation i projekter,

eller andet inden for området.

Kandidat 7,5 Kreativitet og Innovation skal

gøre de studerende i stand til at

omsætte deres kompetencer

indenfor områder som

organisation og viden til

entrepreneurship‐potentiale

for virksomheder. Ved

entrepreneurship skal både

forstås generering af nye

forretningsidéer i små

opstartsvirksomheder og

implementering og håndtering

af innovation i etablerede

virksomheder.

Kandidat 7,5 Kurset omhandler

innovationsteori, marketing og

strategisk kommunikation,

såvel som der er vægt på

interaktioner mellem

virksomheder og politik.

Kandidat

Inge

n

infor

mati

on

Formålet med dette sidefag er:

1. at forstå aspekterne i en

innovationsproces, ved at åbne

den sorte boks med

innovationer. 2. at forstå

innovationens rolle på flere

niveauer eller placering i

John

Christiansen

johnc@cbs.dk

3815 2423

Christian

Vintergaard

Ingen

information

Janus

Hansen

jh.cbp@cbs.dk

3815 3546

Ingen

information

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


46

Læreanstaltern

es Fælles

Prejektlederog

Innovationskur

sus

LFPI er et

meritgivende

tværfagligt og

tværinstitution

elt

undervisningsti

lbud til

overbygningsst

uderende på

de

videregående

uddannelsesins

titutioner i

hovedstadsom

rådet.

forsyningskæden.

Kandidat 15 Formålet med kurset er at

træne de studerende i at

forestå prejektledelse og

innovation omkring nye

produkter og aktiviteter

indenfor potentielle

vækstområder. Samtidig er

målet at de studerende

udvikler evner og færdigheder

til at indgå og samarbejde i

innovative teams.

Henrik

Herlau

herlau@cbs.dk

3815 2666

3.5.1.3 INSTITUT FOR INTERKULTUREL KOMMUNIKATION OG LEDELSE

Moduler

Creating Innovative

Organisations

Modul 1 på

international

master LAIC

The Business

of Innovation

Modul 2 på

international

master LAIC

Niveau Beskrivelse

Master Dette modul er for organisationsledere og nøglespecialister, der

arbejder med innovation og virksomhedsudvikling. Når den studerende

har at gøre med ledelsesmæssige udfordringer, der opstår ved

forretninger i komplekse systemer, øver den studerende de sociale

færdigheder, der er nødvendige for at lede sig selv og andre og opnå

effektiv innovation.

Master Formålet med modul 2 er at give de studerende analytiske værktøjer,

modeller og fremgangsmåder til at fremme deres evne til at identificere

og forbedre allerede eksisterende viden og lave denne om til

innovation og virksomhedsudvikling. Kurset inkluderer arbejde med

kommunikationsprocesser og forholdet mellem dynamik og innovation.

Den studerende vil komme til at arbejde med den påvirkning, som det

fysiske miljø og rum har på ledelse og innovation.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


47

3.6 ROSKILDE UNIVERSITET CENTER

3.6.1 DET HUMANISTISKE FAKULTET

3.6.1.1 INSTITUT FOR Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Moduler Niveau Beskrivelse

Bachelor fagmodul i Bachelor Faget understøtter eksperimentel og innovativ praksis, koncept‐

Performance‐Design

og procesudvikling, iværksætterånd og forståelse af betydningen

Kandidat fagmodul i

Performance‐Design

Bachelor fagmodul i

Virksomhedsstudier

Kandidat fagmodul i

Virksomhedsstudier

Master fagmodul 2 i

Oplevelsesledelse

Kandidat

Bachelor

Kandidat

Master

af organisation og ledelse.

Der lægges vægt på teoretisk

og praktisk indføring i multisensorisk æstetik, scenografi,

dramaturgi, iscenesættelse

og fremførelse, samt proces‐ og konceptudvikling, herunder

innovations‐ og

iværksætterproblematikker.

Kurserne har til formål at øge den studerendes evne til at

analysere organisation, ressourcer og strategier i relation

til den nyeste diskussion inden for strategiprocesser,

udvikling og innovation i virksomheder.

Kurserne har til formål at øge den studerendes evne til at

analysere organisation, ressourcer og strategier i relation

til den nyeste diskussion inden for strategiprocesser,

udvikling og innovation i virksomheder.

Projektledelses‐teori. Kreative, flygtige projektprocesser.

Innovation og iværksættere Innovations‐ og entrepreneurteori.

Innovation i service. Ledelse og organisering af innovation.

Økonomistyring af innovationsprojekter. Etablering af egen

virksomhed. Finansiering af virksomheden.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


48

3.7 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

3.7.1 Instituttet

3.7.1.1 DTU BYG

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Industrielle

produktionskonce

pter i byggeriet

Civilingeniør Master 10 Kurset giver deltagerne

forståelse for nye

produktionskoncepters

egenskaber og deres potentialer

for udvikling af byggeprocesser.

Der fokuseres på de

organisatoriske sider, men og

effektivitet og konsekvenser for

de menneskelige ressourcer

indgår. Kurset ruster dermed

bygningsingeniøren til at blive

forandringsagent i fremtidens

udvikling af byggeproduktion.

Der er tale om et kursus der

ligger i slutningen i studiet og

som lægger op til

eksamensprojekt eller den

efterfølgende beskæftigelse i

byggebranchen.

Christian

Koch

Ingen

information

3.7.1.2 DTU INFORMATIK

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Kreativitet og

problemløsning

Civilingeniør Master 5 Kurset har til formål at

udvikle kompetencer

for forståelse af

kreativitet som redskab

til problemløsning på

forskellige niveauer, så

som i forhold til

strategiudvikling,

udvikling og design af IT

og applikationer, og

generelt til

beslutningsproblemer,

der kræver alternative

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)

Lene Tolstrup

Sørensen

ls@imm.dtu.

dk

6550 5170


49

og nye løsninger.

3.7.1.3 DTU KEMITEKNIK

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Kemisk og

biokemisk

produktdesign

Civilingeniør Master 10 Kemiingeniører arbejder ofte med

forskning, produktudvikling,

produktion, marketing og salg af

kemiske og biokemiske produkter.

Produktdesign berører alle disse

aspekter. Efter kurset vil du være

bekendt med typiske situationer fra

produktinnovation i den kemiske,

biokemiske og farmaceutiske

Søren Kiil

SK@kt.dtu.dk

4525 2827

Udform og

afprøv dine

egne

produktideer

industri.

Civilingeniør Master 5 Dette kursus giver innovative

studenter lejlighed til at afprøve

bæredygtigheden af deres

produktideer. Projektets

idegrundlag skal komme fra

kursusdeltagerne. Der er i princippet

ingen begrænsning i projektideerne,

men eksempler kunne være:

Lars George

Kiørboe

lgk@kt.dtu.dk

4525 2857

3.7.1.4 DTU MANAGEMENT

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Brugerorienteret Design og

design

Innovation

Bachelor 10 Kurset introducerer studiet og

grundlæggende

studieteknikker. Der

introduceres ingeniørarbejde

og historik relateret til Design

& Innovation. Der er og

introduktion til arbejdet i et

modelværksted.

Per

Boelskifte

pb@mek.dtu.

dk

4525 6254

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


50

Udviklingsprojek

ter i

virksomheder

Designmetoder

Viden og

innovation i

netværk

Produkter og

forbrug i

hverdagen

Design og

Innovation

Design og

Innovation

Kandidat 5 Kursets mål er at introducere

de studerende til

virksomheders organisering og

metoder anvendt i forbindelse

med produktudvikling. Det

indebærer en forståelser af de

metoder og data, som

benyttes til styring af

produktudviklingsforløb og

innovative projekter, og som

de studerende vil møde i

virksomhederne.

Kandidat 10 Projektet kan handle om et

eller flere af følgende aspekter

og situationer i

metodeanvendelse:

Metodeudvikling inden for

innovationsprocesser,

designprocesser, konstruktion,

systemudvikling og ledelse.

Vigtige elementer er

iagttagelse af metodeudvikling

og metodernes

implementering, anvendelse

og validering.

Civilingeniør Kandidat 5 Kurset skal bidrage til de

studerendes forståelse af de

organisatoriske og

samfundsmæssige processer,

der fører til innovation,

herunder virksomhedsinterne

og eksterne vidensystemer og

‐netværk, forskning, regulering

mv.

Design og

Innovation

Kandidat 5 Kurset belyser konkrete

eksempler på teknologier, der

anvendes i hverdagen i

industrialiserede lande.

Eksemplerne spænder fra

infrastruktur og boliger til

underholdnings‐,

kommunikations‐ og

husholdningsteknologier.

Saeema

Ahmed

sah@mek.dt

u.dk

4525 5563

Mogens

Myrup

Andreasen

myrup@mek.

dtu.dk

6550 6258

Torben

Elgaard

Jensen

tej@ipl.dtu.d

k

4525 4667

Inge Røpke

ir@ipl.dtu.dk

4525 6009

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


51

Ledelseskoncept

er og forandring

Strategisk

Simulering af

dynamiske

systemer

Teknologi,

økonomi,

ledelse og

organisation

Miljø‐ og

arbejdsmiljølede

lse i

netværksperspe

ktiv

Teknologi og

internationalt

udviklingssamar

bejde

Design og

Innovation

Kandidat 10 Det er kursets mål at give de

studerende teorier om og

kompetencer til at

tilrettelægge (iscenesætte) og

gennemføre designprocesser i

en organisatorisk

sammenhæng og at kvalificere

de studerende til at deltage i

ledelse af forandringer i

organisationer, herunder

ændringer i virksomhedens

håndtering af viden.

Civilingeniør Kandidat 5 Kurset fokuserer især på en i

dansk sammenhæng helt ny

kombinationen af narrative og

numeriske simuleringsmetoder

af relevans for strategisk

ledelse inden for produktion,

service og innovation.

Civilingeniør Kandidat 10 De studerende introduceres til

et bredt udsnit af teorier

indenfor økonomi, ledelse og

organisation omhandlende

strategi og

forretningsforståelse, økonomi

og forretningsudvikling,

innovation, patentering,

iværksætterteori samt

organisering og ledelse af

vidensarbejde.

Civilingeniør Kandidat 5 Forskellige teoretiske

perspektiver på

forandringsprocesser og

forandringsagenter i miljø‐ og

arbejdsmiljøledelse (planlagte

ændringer, politisk navigering,

kompetenceudvikling m.m.).

Civilingeniør Kandidat 10 Kurset sætter de studerende i

stand til at planlægge, deltage

i og lede projekter i

udviklingssamfund og i

internationale organisationer,

virksomheder og

produktkæder

Christian

Clausen

cc@ipl.dtu.dk

4525 6069

Peter

Jacobsen

pj@ipl.dtu.dk

4525 4815

Niels Møller

nm@ipl.dtu.

dk

4525 6030

Michael

Søgaard

Jørgensen

msj@ipl.dtu.

dk

4525 6024

Michael

Søgaard

Jørgensen

msj@ipl.dtu.

dk

4525 6024

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


52

Virksomhedsstart Civilingeniør Kandidat 5 At sætte deltagerne i stand til

at danne og analysere en

forretningsidé med

udgangspunkt i deres faglige

viden inden for en række

relevante tekniske, juridiske og

økonomiske fagområder samt

at bygge konklusioner og viden

ind i en forretningsplan for en

virksomhedsetablering.

På kurset forventes det, at de

studerende i projektarbejde

med casestudier af konkrete

levnedsmiddelindustrier, hvor

mindst 3 af ovenstående

tematikker anvendes i en

analyse af den pågældende

virksomhed.

John Heebøl

JoHe@ipl.dtu

.dk

4525 4677

3.7.1.5 DTU MEKANIK

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Innovation og

produktudvikling

Civilingeniør Kandidat 10 Kurset behandler følgende

dimensioner af

produktudvikling og

innovation:

Produktudvikling i samspil

med innovation

∙ Samfundet, virksomheden

og kunden som interessenter

i innovation

∙ Drivers for innovation

∙ Teknologi, forskning,

udvikling,

produktplanlægning

∙ Teknologiportefølje, videnog

kompetenceudvikling

∙ Entreprenørapproach,

etablering af virksomhedens

produktgrundlag.

John Dairo

jdrg@mek.dtu.dk

4525 5658

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


53

3.8 IT‐Universitetet

Fag Uddannelse Niveau ECTS Beskrivelse Fagansvarlig

Juridiske forhold

ved opstart af ITvirksomhed

Alle Bachelor Ingen

information

Formålet med faget er

dels at give de

studerende et

grundlæggende og

dybdegående kendskab

til de juridiske problemer

og barrierer og krav, som

opstår, når og hvis man

ønsker at starte sin egen

IT‐virksomhed, samt at

forholde de studerende

til en række policy‐ og

strategimæssige forhold i

en virksomheds

Jørgen

Staunstrup

jst@itu.dk

7218 5307

Projektklynge:

Forretningsudvikling

af startup

virksomheder

opstartsfase.

Alle Bachelor 0 Læringsmålet for

deltagerne er:

‐at lære at bruge

forretningsplanlægning

som et kreativt værktøj

til udvikling af en

forretningsidé

‐at lære at bruge

forretningsplanlægning

som analytisk redskab til

at kommunikere

forretningsideen til

finansieringsgivere og

forretningspartnere

‐at kunne analysere de

forretningsmæssige

problemstillinger, der

knytter sig til deltagernes

individuelle

forretningsidé.

Jørgen

Staunstrup

jst@itu.dk

7218 5307

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


54

3.9 KOMMENTARER TIL FAG

Vi har i denne registrering fundet 107 innovations‐ og entreprenørskabsfag ved de danske

universiteter, hvoraf de 36 vurderes at ligge indenfor feltet entreprenørskab/intraprenørskab i

væsentligt omfang, medens de resterende primært er indenfor feltet innovation/kreativitet. 79 af de

107 fag ligger på kandidatniveau. Den dominans af kandidatniveauet var også tilfældet for udbuddet af

uddannelser jf. punkt 2.6. Det er velkendt, at specialiserede fag ofte bliver udbudt på kandidatniveau,

men det er tankevækkende, at der findes så få på bachelorniveau, som der rent faktisk gør. Som det

ser ud i dag, får de studerende formet deres mind‐set på bachelorniveau gennem mange basisfag, som

typisk har en rationel‐kausal logik. Det gør undervisningen på kandidatniveau problematisk, da det kan

være svært at få drejet de studerendes virkelighedsopfattelse i retning af en mere entreprenant og

innovativ tankegang.

Fagene fordeler sig meget ulige mellem universiteterne: Aalborg Universitet: 21; Aarhus Universitet:

16; Syddansk Universitet: 30; Københavns Universitet: 6; Copenhagen Business School: 16; Danmarks

Tekniske Universitet: 16; IT‐Universitetet: 2. Tages der hensyn til antal studerende bliver Syddansk

Universitet placeret i toppen med blot ca. 500 studerende pr. fag, mens Københavns Universitet ligger i

bunden med ca. 5.000 studerende pr. fag. Det skal dog bemærkes, at denne forskel ikke tager højde for

forskel i studiepoint (ECTS) og antal studerende pr. fag, men den afspejler givetvis en reel forskel i form

af, at de nye og mindre universiteter som Syddansk Universitet og Aalborg Universitet er kommet

længere på dette område end de store og gamle universiteter: Københavns Universitet og Aarhus

Universitet.

Endvidere er der registeret 1 kandidatfagmodul indenfor entreprenørskab og 2 bachelor‐ og 2

kandidatfagmoduler indenfor innovation på RUC. Sammensættes disse moduler med hinanden, vil der

være tale om afrundede uddannelser.

Registreringen af fag ved ITU er problematisk, da de opererer ud fra en logik om, at entreprenørskab

skal gennemsyre al undervisning. Derfor bør ITU fremhæves som en meget iværksætterorienteret

institution, på trods af der kun er registreret to reelle entreprenørskabsfag.

En tilsvarende problematik gør sig i større eller mindre grad også gældende ved de andre universiteter.

Dette afspejler, at de studerendes entreprenørielle kompetencer ikke kun udvikles ved særlige

innovations‐ og entreprenørskabsfag, men også ved den måde de øvrige fag undervises på. En mere

innovativ og studenterinvolverende pædagogik og didaktik er et meget vigtigt aspekt af udvikling af

entreprenørielle kompetencer både hos undervisere og studerende.

Iværksætterakademiet IDEA har ydet en betydelig indsats på dette felt de seneste år. Den

internationale masteruddannelse i iværksætterundervisning og ‐træning (IMEET) er igangsat i 2008, et

ph.d. projekt i innovativ didaktik er under afslutning, der er gennemført en række korte kurser for

undervisere på tværs af institutionerne igangsat af IDEAs 5 regionale centre, og der er i de seneste 3 år

gennemført en landsdækkende workshop for undervisere inden for feltet.

De studerendes entreprenørielle kompetencer udvikles endvidere også ved ekstraordinære

træningsaktiviteter som forretningsplan konkurrencen Venture Cup og aktiviteter i

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


55

studentervæksthuse. Iværksætterakademiet IDEAs indsats for at opbygge

studentervæksthusaktiviteter foregår i en række IDEA‐House enheder, jf. www.idea‐house.dk. Der

eksisterer i foråret 2008 9 IDEA‐House enheder i Region Syddanmark og Region Sjælland, og i løbet af

2008 åbnes nye IDEA‐House enheder ved Århus Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen

Business School.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)


56

4. AFRUNDING

Samlet set er der ingen tvivl om, at de danske universiteter i de senere år har udvidet fagudbudet

betydeligt, ligesom nye innovative undervisningsmetoder og ekstraordinære træningstiltag har været i

vækst. Fremgangen ser ud til at være spredt jævnt ud over de danske universiteter, men med stor

variation mellem institutter og fakulteter ved det enkelte universitet. Det bør endvidere bemærkes, at

udbuddet af fag har været i vækst på alle hovedområder, også inden for humaniora, om end udbuddet

her fortsat halter efter udbuddet ved samfundsvidenskab og naturvidenskab/teknisk videnskab.

Fremgangen er dog sket fra et lavt udgangspunkt, og samlet set er der forsat lang vej endnu før

regeringens målsætning om, at alle studerende ved de danske universiteter skal tilbydes fag inden for

feltet, er opfyldt.

Afslutningsvis skal der endnu engang gøres opmærksom på begrænsningerne i den gennemførte

registrering, som alene hviler på universiteternes hjemmesider. I løbet af forsommeren 2008

gennemfører Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation i samarbejde med Øresund

Entrepreneurship Academy en mere dybtgående registrering af udbuddet af innovations‐ og

entreprenørskabsfag, karakteren af disse fag samt antallet af studerende, der følger dem.

REGISTRERING AF UDDANNELSER OG FAG INDENFOR ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION VED DE DANSKE UNIVERSITETER (2008)

More magazines by this user
Similar magazines