L B L - K Ø B E N H A V N - Landsforeningen for bøsser og lesbiske

lgbt.dk

L B L - K Ø B E N H A V N - Landsforeningen for bøsser og lesbiske

Referat fra ordinær generalforsamling i LBL-København

Onsdag den 19. september 2007

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Mikkel Dresler, afdelingens formand, åbnede generalforsamlingen og bød velkommen.

Peter Andersen blev foreslået som dirigent fra bestyrelsens side. Han blev enstemmigt

valgt.

Martin Spangsbro-Pedersen blev foreslået som referent fra bestyrelsens side. Han blev

enstemmigt valgt.

Dirigenten fastslog herefter, at generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt. Den endelige

indkaldelse kom også ud rettidigt. Generalforsamlingen er derfor lovligt indkaldt.

Lars Stahlhut og Mikael Boe Larsen blev valgt som stemmetællere.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning

Mikkel Dresler berettede om året, der er gået i afdelingen.

Mikael Boe Larsen spurgte bestyrelsen, om det var muligt at løfte de opgaver, bestyrelsen

stod overfor i løbet af året. Mikkel Dresler svarede, at det interne arbejde i afdelingen havde

været meget ressourcekrævende. Mikael Boe Larsen roste derefter afdelingen for deres

arbejde med at få Gå-Ud-Gruppen op at stå igen.

Kaj Erik Nielsen kommenterede beslutningen om at splitte Landsforeningen i forb. med

flytningen fra Teglgårdstræde og udtrykte sin utilfredshed med, at det efter hans mening er i

modstrid med Landsforeningens vedtægter og arbejdsplan. Han kommenterede derudover

medlemstallet i afdelingen.

Mikkel Dresler svarede først i forb. med spørgsmålet om flytningen, at det aldrig har været

tilfældet, at Biblioteket, Radio Rosa og arkivet skulle skæres fra i forb. med flytningen. Det

er uheldigt, at vi med det nye lejemål bliver nødt til at finde andre steder til de ovennævnte

grupper. Dernæst nævnte han, at faldet i medlemstal er symptomatisk for foreningen.

Mette Lund bakkede derefter op om Mikkel Dreslers forklaring på medlemstallet.

Preben Schaldemose udtrykte sin bekymring for faldet i medlemstallet, men mente, det ikke

er et problem, LBL står alene med. Folk melder sig ikke ind i foreninger længere.

Kaj Erik Nielsen gentog derefter sine bekymringer over medlemstallet, og fandt det i den

forb. uheldigt, at Landsforeningen i forb. med flytningen skærer grupper fra, der netop

kunne være med til at bremse faldet i medlemmer.

Mikkel Dresler bemærkede dernæst, at tendensen specielt blandt unge mennesker er, at

man kun deltager i frivilligt arbejde – eller melder sig ind i foreninger – hvis man får noget

ud af det. Det er en generel tendens i samfundet, som ikke umiddelbart lader sig ændre.

Han kommenterede derefter, at Biblioteket indtil videre bliver opmagasineret indtil der er

fundet lokaler til dem.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


Carsten Fohlmann fulgte trop i de hidtidige forklaringer om faldet i medlemstal. Han

bemærkede, at der skal markante politiske sejre til, før folk melder sig ind i

foreningen. Han orienterede dernæst om baggrunden for flytningen.

Kaj Erik Nielsen kommenterede kort, at der på forhånd i specifikationerne forud for

søgningen efter nye lokaler, var fravalgt Bibliotek, Radio Rosa og arkivet.

Peter Gersmann bemærkede, at såvel Bibliotek som arkiv ikke fungerede optimalt

under de nuværende rammer.

Peter Andersen spurgte dernæst, hvad planerne var, hvis man endte i den situation, at

man ikke fandt nye lokaler til Biblioteket. Han bemærkede dernæst, at faldet i

medlemstallet måske hang sammen med de få politiske mål, der stadig er tilbage at

arbejde for.

Preben Schaldemose spurgte dernæst om de økonomiske rammer for Biblioteket.

Carsten Fohlmann svarede kort, at der er sat 40.000 kr. af.

Lars Stahlhut kommenterede faldet i antal medlemmer ved, at LBL ikke længere

fungerer som det samlingssted, vi før var. Internettet har her taget over. Han

bemærkede, at det økonomiske grundlag for Bibliotekets fremtidige lokaler, ikke er

højt nok, og Københavnsafdelingen i samarbejde med Landsledelsen burde arbejde for

at finde de nødvendige penge.

Michael Christiansen bemærkede, at tidligere initiativer til at lokke flere til at melde sig

ind i foreningen, ikke har været succesfulde. Han nævnte, at medlemstallet nok vil

falde yderligere.

Mette Lund bemærkede, at der er budgetteret med penge til medlemshvervning for

næste år.

Peter Gersmann opfordrede bestyrelsen til at se på medlemmerne som

berettigelsesgrundlag, ikke malkekvæg. Han opfordrede til, at der blev budgetteret

med større beløb i forb. med medlemshvervning.

Mikkel Dresler bemærkede hertil, at vi i LBL ikke har de samme medlemsgoder som

andre foreninger, og derfor har vi ikke lige så meget at tilbyde som andre foreninger

med mange medlemmer.

Mette Lund bemærkede, at initiativer ikke nytter noget, hvis samarbejdet ikke fungerer

internt i afdelingen.

Mikael Boe Larsen anbefalede ikke afdelingen til at bruge kræfter på medlemsfordele.

Det nytter ikke noget, og har tværtimod den stik modsatte effekt.

Lars Stahlhut kommenterede, at beslutningen om fraflytning fra Teglgårdstræde var

sket alt for hurtigt. Det skulle ske i et lavere tempo for at sikre, der var tid nok til at

finde nye, egnede lokaler for hele foreningen.

Carsten Fohlmann kommenterede hertil, at det ikke var økonomisk forsvarligt at blive

boende i Teglgårdstræde længere end nødvendigt.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


Mikkel Dresler bemærkede kort, at lokaleudvalget trådte meget hurtigt sammen efter

opsigelsespapirerne var underskrevet, og at de samtidig har været uheldige med de

lokaler, de så på.

Lars Stahlhut tog kommentarerne til efterretning.

Preben Schaldemose bemærkede, at argumentet for at flytte fra Teglgårdstræde pga.

at det var handicapuvenligt, ikke ligefrem passede på de nye lokaler, idet mødelokalet

ligger på 3½-sal. Mikkel Dresler kommenterede, at det er muligt for handicappede at

benytte lokaler på 2. sal.

Lars Næsbye Christensen bemærkede, at lokalerne på Ny Kongensgade ville have haft

plads til både Bibliotek og Radio Rosa. Mikkel Dresler ærgrede sig over, at netop de

lokaler var blevet lejet af andre lige for næsen af os.

Lars Stahlhut bemærkede, at synligheden i forhold til de gamle lokaler ikke er

bibeholdt i de nye lokaler, idet foreningen er splittet op på 2. og 4. sal. Mikkel Dresler

kommenterede, at lokaleudvalget efter hans mening havde fundet et godt kompromis,

da vi ligger lige ud til Strøget.

Lars Næsbye kommenterede, at det måske var en idé at bygge en rampe op til lokalet

på 4. Carsten Fohlmann kommenterede hertil, at de desværre har måttet gå på

kompromis med netop dette.

Kaj Erik Nielsen bemærkede, at Knabrostræde 3 da var ledigt.

Preben Schaldemose udtrykte tillid til de bestyrelser, der har været med til

beslutningen om opsigelse af lejemålet i Teglgårdstræde.

Mikkel Dresler kommenterede, at priserne for at leje sig ind i Knabrostræde var for

høje.

Peter Gersmann bemærkede, at bestyrelsen havde træffet nogle tunge valg i forhold til

flytningen. Han bemærkede endvidere, at bestyrelsen burde overveje at ændre i det

budgetterede til Biblioteket.

Mikael Boe Larsen bemærkede, at det politiske program også gjaldt for afdelingerne.

Lars Stahlhut roste Mikkel Dresler for at være en fremtrædende formand for

afdelingen.

Generalforsamlingen godkendte beretningen med 12 stemmer for, 0 imod og 1

stemme var blank.

3. Godkendelse af afdelingens regnskab

Mette Lund, afdelingens kasserer, fremlagde afdelingens regnskab for 2006.

Carsten Fohlmann supplerede med nogle kommentarer omkring egenkapitalen og et hensat

tilskud fra Københavns Kommune, der skal betales tilbage i 2008.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


Kaj Erik Nielsen havde spørgsmål til regnskabet vedr. huslejen (LBL-Ungdom gik ind og

overtog en del af huslejen fra LBL-København, hvilket medførte et fald i huslejeudgifter

for afdelingen) og de hensættelser, der står i regnskabet. Carsten Fohlmann svarede

på spørgsmålet om hensættelserne i regnskabet.

Mikael Boe Larsen bemærkede, at mange af udgifterne samt antallet af medlemmer

faldt i forbindelse med oprettelsen af LBL-Ungdom.

Peter Andersen ønskede en afklaring på, hvordan regnskab og budget hænger

sammen, idet de er sat op på hver sin regnskabstekniske måde. Dernæst ønskede han

en forklaring på, hvorfor der ikke var budgetteret med huslejetilskud fra Københavns

Kommune. Carsten Fohlmann kommenterede, at huslejetilskuddet var fulgt med

ungdomsmedlemmerne til LBL-Ungdom ved deres oprettelse. Derudover bemærkede

han, at ændringerne fra budget til regnskab afhang af den vedtagelse på Landsmødet i

2005, der lagde udgifter for udsendelse af Panbladet over i Landsforeningen.

Peter Gersmann opfordrede til, at man i fremtiden sørger for at udarbejde et nyt

budget, hvis der skulle opstå ændringer i fordelingsnøgler.

Den valgte afdelingsrevisor, Lars Næsbye Christensen, havde ingen kommentarer til

regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen forslag. Peter Andersen foreslog, i mangel af indkomne forslag, at

generalforsamlingen tog en diskussion om det fremtidige arbejde i afdelingen.

Mikkel Dresler fremlagde flg. punkter for idéer det videre arbejde:

o Samarbejde med andre foreninger øst for Storebælt.

o Samarbejde med Salon Oriental.

o Samarbejde med Copenhagen Pride.

o Seniorprojekt ”Ud af usynligheden”.

o Samarbejde med fagforeninger.

o Senior-Gå-Ud-Gruppe henvendt til fagorganisationer.

Mikael Boe Larsen bemærkede, at der endvidere vil blive arbejdet med selve strukturen i

foreningen, som vil løbe over det kommende år. Dette vil betyde, at afdelingerne afskaffes

og arbejdet herfra lægges over i udvalg, f.eks. et Københavnsudvalg, et Århusudvalg og et

Internationalt udvalg.

Lars Næsbye Christensen bemærkede hertil, at strukturidéen vidner om en centralisering,

der vil fjerne de menige medlemmer længere fra foreningen end nu.

Preben Schaldemose roste idéen om seniortiltagene. Dernæst kommenterede han idéen om

én stor forening, men bekymrede sig om, hvordan LBL-Århus forholdte sig hertil.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


Lars Stahlhut bemærkede, at strukturidéen nok nærmere vil styrke foreningen, idet

der på nuværende tidspunkt er for mange små styrende enheder (afdelingsbestyrelser

samt Landsledelsen).

Mikkel Dresler kommenterede, at LBL-Århus selv er nogle af foregangsmændene for

strukturforslaget. Dernæst kommenterede han, at der er en del af medlemmerne, der

ikke bemærker, at de er medlem af en speciel afdeling under LBL, men bare er

medlem af LBL.

Kaj Erik Nielsen roste initiativet omkring Forældrenetværket og deres arrangement på

Spring-ud dagen den 20. august. Dernæst kommenterede han initiativet omkring

Københavns homopolitik, og om, at det er nødvendigt at hive fat i politikerne en gang

imellem for at høre, hvordan det går med idéerne. Til sidst bemærkede han, at

afdelingen burde arbejde for at få venskabsbyer i det øvrige Europa.

Peter Gersmann bemærkede, at LBL er ved at drukne i presseomtale, men det giver

ingen medlemmer. Han udtrykte endvidere, at det burde være Landsledelsen, der kom

med pengene til medlemshvervning.

Preben Schaldemose bemærkede, at LBL-Århus nok måske synes, det er en god idé

med at nedlægge afdelingen under den nuværende struktur, men er medlemmerne i

det jyske hørt?

Peter Andersen kommenterede, at LBL-International allerede nu deltager i udenlandske

Prides kritiske steder i Europa, samt laver solidarisk arbejde hermed. Dernæst spurgte han,

om afdelingen havde tænkt på forfatterarrangementer, idet der kan søges tilskud hertil.

Mette Lund takkede for de forslag, Kaj Erik var kommet med. Dernæst spurgte hun, om

Peter Gersmann havde forslag til, hvad der skal til for at tiltrække flere medlemmer. Peter

Gersmann bemærkede, at det drejer sig om, at man vil have flere medlemmer. Han

efterlyste et landsdækkende udvalg med deltagelse fra Landsledelsen, der skulle afdække

mulighederne inden for dette område. Peter Gersmann har allerede meldt sig til udvalget,

skulle det komme op at stå.

Mikkel Dresler takkede for forslagene, og lovede, bestyrelsen ville arbejde videre med

idéerne.

Lars Næsbye Christensen bemærkede, at det ikke nytter at sidde og gruble over, hvorfor

folk ikke er medlem – spørg dem i stedet.

Carsten Fohlmann nævnte, at der tidligere har været en idé fremme om en seniorcafé, men

det kræves, at foreningen selv står for nogle af udgifterne i forb. med driften heraf.

Lars Stahlhut bemærkede, at det biseksuelle segment kan være et interessant marked for

potentielle nye medlemmer af foreningen.

5. Fastsættelse af afdelingskontingent og godkendelse af afdelingens budget

Forslag om uændret kontingent, så det er 250 kr. for et års medlemskab for medlemmer

over 25 år, og 50 kr. for et års medlemskab for medlemmer under 25 år.

Peter Gersmann fremlagde forslag om, at kontingentsatsen for unge under 25 skulle hæves

til 250 kr. Mikael Boe Larsen fremsatte efterfølgende forslag om, at afdelingskontingentet

samt foreningskontingentet sammen bør være 600 kr. – hvilket kræver et

afdelingskontingent på 350 kr. for unge under 35 år. Forslagene fremsættes for at støtte

LBL-Ungdom i deres arbejde.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


Peter Gersmann opfordrede derefter bestyrelsen til at skrive til de resterende

ungdomsmedlemmer for at opfordre dem til at søge over til LBL-Ungdom i fald forslaget

skulle gå igennem.

Carsten Fohlmann fremlagde forslag om, at aldersforskellen i stedet bør afskaffes. Han

bemærkede, at der kunne være grunde til, at de resterende ungdomsmedlemmer i

LBL-København ikke var medlemmer af LBL-Ungdom.

Martin Spangsbro-Pedersen bekræftede dette, hvilket var grunden til, at visse

ungdomsmedlemmer ikke blev overflyttet ved oprettelsen af LBL-Ungdom.

Mikael Boe Larsen kommenterede, at bevæggrundene for at blive i afdelingen eller

blive forflyttet til LBL-Ungdom ikke er relevante – det er signalet i beslutningen om

kontingent, der er vigtig!

Peter Gersmann påpegede, at det nemmeste for folk at forstå, er hvis kontingentet for

folk over og under 25 år er ens – dvs. et samlet kontingent på 600 kr.

Ændringsforslag 1: Afdelingskontingentet for unge under 25 år hæves til 350 kr.,

således at det samlede kontingent for ungdomsmedlemmer og alm. medlemmer begge

er – samlet set – 600 kr.

7 stemmer for, 6 imod og 0 stemmer blankt. Forslaget er vedtaget.

Andre ændringsforslag bortfalder hermed, da det var det mest radikale forslag, der blev

vedtaget.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at skrive til hvert enkelt ungdomsmedlem om

ændringen i kontingent.

Det samlede kontingentforslag kom til afstemning:

10 stemmer for, 1 imod og 2 blanke stemmer.

Mette Lund fremlagde afdelingens budget for 2008.

Kaj Erik Nielsen undrede sig over, at der kun var budgetteret med 3.500 kr. til Biblioteket,

da der var sat 40.000 kr. af til deres husleje. Carsten Fohlmann bemærkede, at huslejen

hørte under afdelingens budgetterede husleje, og de budgetterede 3.500 kr. kun drejede sig

om aktiviteter afholdt af Biblioteket.

Mikael Boe Larsen kommenterede Landsforeningens arbejdsprogram, der nævner

Biblioteket. Peter Andersen bemærkede hertil, at arbejdsprogrammet nok snarere var et

idékatalog for foreningen.

Lars Stahlhut spurgte til, om det ikke var muligt at sætte flere penge af til husleje,

øremærket Bibliotekets husleje. Han fremsætter et konkret forslag til, at der afsættes

16.000 kr. hertil. Forslaget er ufinansieret indtil videre.

Peter Gersmann foreslog bestyrelsen at tænke over, om det virkeligt er nødvendigt at holde

fast i Biblioteket, da pengene kunne bruges andre steder.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


Peter Andersen ønskede en redegørelse for, hvad det vil spare afdelingen, hvis

Bibliotekets husleje skæres ud af budgettet.

Preben Schaldemose påpegede, at Biblioteket er en kulturperle, og man burde

overveje, hvad der skal ske med bøgerne hvis egnede lokaler ikke kan findes.

Carsten Fohlmann bemærkede, at arkivet aldrig vil forsvinde fra foreningen, men at

folkene bag selv ikke ønsker at fortsætte arbejdet. Han påpegede derudover, at

afdelingen vil spare ca. 13.000 kr. hvis Bibliotekets husleje skæres ud af LBL-

Københavns budget.

Lars Stahlhut ærgrede sig over tonen i forhold til Biblioteket, og efterlyste en større

forståelse for de frivillige på Biblioteket. Derudover efterlyste han en klar udmelding

om, at LBL ikke opgiver Biblioteket.

Peter Andersen bemærkede, at det mere drejer sig om, hvordan man vil have,

Biblioteket skal være i fremtiden.

Kaj Erik Nielsen ønskede, at den budgetterede husleje blev opdelt, så det fremgår, hvilken

husleje går til afdelingen og hvilken husleje går til Biblioteket. Han fremsatte et forslag om,

at huslejen hæves med 20.000 kr. samtidig med, at kontingenterne hæves med selvsamme

20.000 kr.

Peter Gersmann fremsatte en bemærkning om, at der ikke synes at være den store

tilslutning blandt målgruppen for Biblioteket. Mette Lund bemærkede, at det ser ud til at

være problemet med både Biblioteket og Radio Rosa, og det er vigtigt at tilgodese de fleste

af medlemmerne – og så duer det ikke, hvis f.eks. Biblioteket kun er vigtig for ganske få

mennesker.

Lars Stahlhut bakkede op om Kaj Erik Nielsens forslag og trak derfor sit eget forslag tilbage.

Kaj Erik Nielsen spurgte til, hvor pengene til opmagasinering af Bibliotekets bøger stod i

budgettet. Carsten Fohlmann bemærkede, at det stod under huslejen. Han bemærkede

endvidere, at der var et problem i, at Bibliotekets materialer ikke var til at søge på nettet,

hvilket mange studerende bl.a. benytter sig af. Han opfordrede til, at bestyrelsen arbejder

videre med dette sammen med Biblioteksgruppen.

Mikkel Dresler tilkendegav, at han støttede op om idéen.

Peter Gersmann beklagede, at den samlede indtægt på kontingenterne sættes op med

20.000 kr., idet foreningen oplever et faldende medlemstal, og opfordrede til, at bestyrelsen

burde overveje at bruge pengene på andre aktiviteter i forb. med Biblioteket.

Carsten Fohlmann bemærkede, at en øget indtægt på kontingenter på 20.000 kr. ikke er

realistisk.

Ændringsforslag: Huslejen hæves med 20.000 kr. samtidig med, at kontingenterne hæves

med selvsamme 20.000 kr. Den øgede husleje øremærkes til Biblioteket.

3 stemte for, 10 stemte imod og 0 stemte blankt. Forslaget er faldet.

Forslag til resolution: Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til, at den samlede

mængde penge, der er afsat på det vedtagne budget 2008 vedr. Biblioteket – altså

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


åde vedr. husleje og aktiviteter – overvejes anvendt til andre måder at sikre

Bibliotekets fremtid på end at finde et fysisk lokale. Forslagsstillere: Peter Gersmann,

Mette Lund og Peter Andersen.

Kaj Erik Nielsen påpegede, at det stod i foreningens arbejdsprogram, at der skal

arbejdes for Bibliotekets fortsatte eksistens. Carsten Fohlmann bemærkede hertil, at

generalforsamlingen med dette forslag sikrer Biblioteket.

Lars Stahlhut ønskede en uddybning af den sidste sætning med et fysisk lokale. Hvad

har forslaget af konsekvenser for Biblioteksgruppen? Han advarede mod, at forslaget

kunne være med til at lukke Biblioteket ned.

Mikael Boe Larsen pointerede, at det politiske program er ved at blive skrevet om, og

bestyrelsen kan her sikre Biblioteket med input.

Carsten Fohlmann påpegede, at generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed

og kan beslutte, hvad de vil, men bemærkede, at Biblioteksgruppen skal høres.

Dernæst bør man overveje, om Biblioteket skal fungere som det gør nu.

Peter Andersen bemærkede, at pengene kan blive brugt til at gøre Biblioteket tilgængeligt

selv uden et fysisk lokale.

Kaj Erik Nielsen bemærkede, at der er et misforhold i prioriteringen af f.eks. Panbladet og

Biblioteket mht. økonomi. Carsten Fohlmann bemærkede, at Panbladet er skruet sammen på

en måde, der ikke gør det sammenligneligt, samt at det ikke vedrører denne

generalforsamling.

Mette Lund ønskede at høre Biblioteket. Anders fra Biblioteksgruppen påpegede, at han så

problemer i, ikke at have et fysisk lokale. Derudover ønsker Biblioteket en digitalisering af

deres magasiner, men økonomien spænder ben herfor. En digitalisering kræver stadig en

fysisk tilgængelighed.

Peter Gersmann påpegede, at Panbladet i modsætning til Biblioteket er foreningens talerør,

hvilket også bør gøre sig gældende økonomisk. Han pointerede derudover, at der nu er et

økonomisk incitament til at Biblioteket kan gå i gang med en digitalisering.

Peter Andersen bemærkede, at der i forslaget stod, at man kun skulle overveje – ikke

beslutte noget.

Lars Stahlhut bemærkede, at der ikke var behov for forslaget, hvis der blev fundet et lokale

til Biblioteket inden nytåret. Peter Andersen bemærkede, at der er nogle af de

tilstedeværende, der ønsker, at det i det mindste overvejes.

Carsten Fohlmann bemærkede, at Biblioteksgruppen selv har nævnt, at de gerne ser, der

findes lokaler først om et halvt års tid.

Lars Næsbye Christensen støttede op om forslagets ordlyd.

Preben Schaldemose udtrykte tvivl om, hvorvidt bestyrelsen vil overveje det, hvis der findes

lokaler inden nytår. Mikkel Dresler skød denne tvivl ned. Han bemærkede derudover, at det

kræver personale hver dag, hvis Biblioteket skal være åbent.

12 stemmer for, 1 imod og 0 blanke stemmer. Forslaget er vedtaget.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


Der blev stemt om budgettet.

Der var enstemmigt for. Budgettet er vedtaget.

6. Valg af afdelingsbestyrelsen

Flg. var ikke på valg, da de var valgt for en toårig periode:

o Mikkel Dresler

o Michael Christiansen

o Mette Lund

o Preben Erichsen

Formanden blev derved siddende i bestyrelsen, og denne post kom ikke til valg.

Flg. blev valgt på en etårig periode sidste år, men har valgt ikke at genopstille:

o Michael Kjeldsen

o Jannie Møller

o Stig Hjaltalin

Kandidater til bestyrelsen var Frederik Valdorf Hansen. Han blev valgt på en toårig periode.

Den nye bestyrelse består af:

o Mikkel Dresler (formand)

o Michael Christiansen

o Mette Lund

o Preben Erichsen

o Frederik Valdorf Hansen

7. Valg af suppleanter

Ingen meldte sit kandidatur.

8. Valg af afdelingsrevisor

Lars Næsbye Christensen meldte sig som kandidat, og blev valgt som afdelingsrevisor.

9. Opstilling af kandidater til Landsledelsen

Mikkel Dresler ønskede at få generalforsamlingens opbakning til sit kandidatur til

Landsledelsen. Generalforsamlingen gav ham deres fulde opbakning.

10. Eventuelt

Michael Kjeldsen takkede for et interessant bestyrelsesår, og vil savne de andre fra

bestyrelsen, men var sikker på, han nok vil se dem igen i LBL-huset (i Nygade).

Preben Schaldemose pointerede, at der i løbet af året var opstået et netværk ved navn

Seksualpolitisk Forum, og spurgte, om foreningen havde nogen kontakter hertil.

Carsten Fohlmann bemærkede, at Landsledelsen har bakket op om deres initiativ, men

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N


der har ikke været nogen kontakt, da de (landsledelsen) opfordrer, man engagerer sig

som enkeltpersoner.

Mikkel Dresler takkede generalforsamlingen for god ro og orden, for de givtige

debatter, og han takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i

bestyrelsen. Til slut takkede han dirigenten og referenten for deres arbejde under

generalforsamlingen.

Allersidst takkede Peter Andersen for debatterne og erklærede generalforsamlingen for

afsluttet.

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

KBH@LBL.DK • WWW.LBL.DK

L B L - K Ø B E N H A V N

More magazines by this user
Similar magazines