Læs den fulde børsmeddelelse i pdf-format - Novozymes

novozymes.com

Læs den fulde børsmeddelelse i pdf-format - Novozymes

Børsmeddelelse

4. august 2004

Novozymes A/S

Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2004

Resultaterne for første halvår 2004 udviser solid vækst i forhold til samme periode i

2003. Årets forventninger til resultat af primær drift fastholdes på trods af den

negative valutakursudvikling. Forventningerne til årets frie pengestrømme

opjusteres.

• Salget i lokale valutaer steg 9%. Salget i første halvår var 5% højere end samme periode sidste år

og blev på 2.976 mio. kr. mod 2.840 mio. kr.

• Resultat af primær drift steg 14% til 522 mio. kr. fra 458 mio. kr. Overskudsgraden blev 17,5%

mod 16,1%.

• Resultat før skat steg 2% til 510 mio. kr. fra 502 mio. kr. Nettofinansomkostningerne udgjorde 12

mio. kr. mod nettofinansindtægter på 44 mio. kr.

• Resultat efter skat steg 5% til 378 mio. kr. fra 361 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 5,4 kr., en

stigning på 6%.

• Frie pengestrømme udgjorde 477 mio. kr. mod 335 mio. kr.

• Der er i første halvår opnået gode resultater inden for vand- og energiudnyttelse, som er forbedret

med henholdsvis 21% og 16%.

• De forretningsudvidende aktiviteter uden for enzym– og mikroorganismeområderne udviser fortsat

fremdrift.

Forventninger til 2004

Forventningerne til væksten i resultat af primær drift fastholdes på trods af valutakursudviklingen.

Væksten i resultat efter skat forventes fortsat at blive omkring 7%. Forventningerne til de frie

pengestrømme før opkøb er 0,9–1 mia. kr.


Resultatopgørelse og balance

1. halvår % ændring 2. kvartal % ændring

(mio. kr.) 2004 2003 1.hlv./1.hlv. 2004 2003 2.kvt./2.kvt.

Nettoomsætning 2.976 2.840 5 1.535 1.396 10

- Enzymer 2.812 2.710 4 1.452 1.331 9

- Mikroorganismer 164 130 26 83 65 28

Bruttoresultat 1.604 1.484 8 824 732 13

- Enzymer 1.515 1.418 7 779 696 12

- Mikroorganismer 89 66 35 45 36 25

Resultat af primær drift 522 458 14 265 239 11

- Enzymer 502 448 12 255 234 9

- Mikroorganismer 20 10 100 10 5 100

Overskudsgrad 17,5 16,1 - 17,3 17,1 -

Nettofinans (12) 44 - (15) 8 -

Resultat før skat 510 502 2 250 247 1

Skat 133 140 (5) 65 69 (6)

Minoritetsinteresser 0 (1) - 0 0 -

Resultat efter skat 378 361 5 185 178 4

Resultat pr. aktie à 10 kr. 5,4 5,1 6 2,6 2,5 5

Gns. antal A/B-aktier, udvandet

(Mio. stk.) 70,5 71,2 (1) 70,3 70,9 (1)

Frie pengestrømme 477 335 42 103 174 (41)

Gns. antal aktier udvandet er beregnet efter metoden foreskrevet i IAS 33. Ligeledes følger beregningen af resultat pr. aktie samme metode.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabsmeddelelsen fra 29. januar 2004. Regnskabet er ikke revideret.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen blev på 2.976 mio. kr., hvilket er 5% over niveauet for første halvår 2003.

Væksten opgjort i lokale valutaer blev 9%, mens den organiske vækst blev på 8%.

Salget fordelt på industrier

1. halvår

2. kvartal

(mio. kr.) 2004 2003 % ændring 2004 2003 % ændring

Enzymer 2.812 2.710 4 1.452 1.331 9

-tekniske enzymer 1.760 1.720 2 897 858 5

-vaskemiddelenzymer 1.030 1.017 1 512 502 2

-andre tekniske enzymer 730 703 4 385 356 8

-fødevareenzymer 695 685 1 367 333 10

-foderenzymer 357 305 17 188 140 34

Mikroorganismer 164 130 26 83 65 28

Nettoomsætning 2.976 2.840 5 1.535 1.396 10

Salget fordelt geografisk

1. halvår

% valuta- % ændring i

(mio. kr.) 2004 2003 % ændring påvirkning lokale valutaer

Europa, Mellemøsten & Afrika 1.293 1.263 2 0 2

Nordamerika 914 854 7 (8) 15

Asien & Oceanien 545 536 2 (5) 7

Latinamerika 224 187 20 (6) 26

Nettoomsætning 2.976 2.840 5 (4) 9

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 2 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27


Opgjort i lokale valutaer var salgsvæksten tilfredsstillende. Specielt væksten i Latinamerika var høj,

med øget salg inden for dyrefoderindustrien. Salget til Nordamerika udviser høje vækstrater drevet af

øget salg til brændstofethanol- og bryggeriindustrien samt salget af mikroorganismer.

Salget af enzymer

Salget af tekniske enzymer var 2% over niveauet for første halvår 2003.

Salget af vaskemiddelenzymer lå 1% over den tilsvarende periode sidste år. Målt i lokale valutaer

var salgsvæksten højere. Salgsvæksten kan relateres til en række nye produktintroduktioner inden for

det seneste år. Væksten målt i lokale valutaer forventes at aftage gennem andet halvår. Salget af

andre tekniske enzymer steg 4% på trods af en meget negativ valutapåvirkning. Salget af enzymer

til produktion af brændstofethanol udviser fortsat høje vækstrater, ligesom salget til tekstilindustrien

har haft pæn vækst.

For andet kvartal 2004, set i forhold til den tilsvarende periode i 2003, er det ligeledes

brændstofethanol- og tekstilindustrien som vokser markant.

Salget af fødevareenzymer blev 1% højere end sidste år. Målt i lokale valutaer har salgsvæksten

været væsentligt højere. Salget til bageriindustrien er fortsat negativt påvirket af et lavere brødforbrug

i USA, mens salget til bryggeriindustrien i USA er gunstigt påvirket blandt andet grundet stigning i

efterspørgslen efter øl med lavt kulhydratindhold produceret ved hjælp af enzymer.

For andet kvartal 2004, isoleret set, har salget til bageriindustrien stabiliseret sig, samtidig med at

salget til vin- og juiceindustrien er startet tidligere i år end tilsvarende periode sidste år.

Salget af foderenzymer steg 17%. Opgjort i lokale valutaer er salgsvæksten betydelig højere, da en

stigende andel af salget finder sted i dollar og dollar-relaterede valutaer.

I andet kvartal 2004 steg salget med hele 34%, hvilket dog blandt andet skyldes lageropbygning hos

distributørerne.

Salget af mikroorganismer

Salget af mikroorganismer steg med 26%. Væksten er positivt påvirket af helårseffekten fra købet af

aktiviteterne i Roots med effekt pr. 20. juni 2003, men negativt påvirket af valutakursudviklingen, idet

dette forretningssegment er meget dollar-relateret. Den organiske vækst udviser en tocifret vækstrate.

Forretningsområdet plantebeskyttelse inden for mikroorganismer er sæsonbetonet med salg

overvejende i første halvår.

Omkostninger samt licens- og andre driftsindtægter

De samlede omkostninger, eksklusive nettofinans og skat, steg 3% til 2.454 mio. kr. Den relativt

beskedne stigningstakt var positivt påvirket af de lavere valutakurser samt en mere effektiv udnyttelse

af de anvendte råvarer. Bruttomargin steg således fra 52,3% til 53,9%, hovedsagelig som følge af

produktivitetsforbedringer inden for produktionen. Stigningen i bruttomargin er negativt påvirket af

de faldende valutakurser.

Omkostningerne inden for salg og marketing samt administration var på niveau med første halvår

2003.

Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg lidt mere end salgsvæksten, blandt andet som følge af

øgede omkostninger relateret til nye projekter uden for enzymforretningen.

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 3 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27


Andre driftsindtægter var på 7 mio. kr. mod 21 mio. kr. i 2003. Der er i første halvår 2004 modtaget

mindre støtte fra det amerikanske energiministerium i forbindelse med forskning i biomasse, set i

forhold til samme periode sidste år.

De totale afskrivninger og amortiseringer blev 249 mio. kr. mod 253 mio. kr. i den tilsvarende periode

af 2003.

Resultat af primær drift

Resultat af primær drift steg 14% til 522 mio. kr., hvoraf 502 mio. kr. vedrører enzymer og 20 mio. kr.

mikroorganismer. Overskudsgraden, resultat af primær drift som procent af salget, blev 17,9 for

enzymer og 12,2 for mikroorganismer.

Nettofinansposter

Nettovalutakursgevinster/tab

skyldes realiserede og

urealiserede gevinster/tab

primært på risikoafdækning af

eksponeringen i amerikanske

dollar og japanske yen.

1.halvår 1.halvår

(mio. kr.) 2004 2003

Nettovalutakursgevinst / (tab) 9 71

Nettorenteudgifter (16) (26)

Andre finansielle poster (5) (1)

Finansielle poster i alt (12) 44

Nettorentebærende gæld, ultimo 904 1.142

Resultat før og efter skat

Resultat før og efter skat blev 510 mio. kr. og 378 mio. kr., svarende til stigninger på henholdsvis 2%

og 5% set i forhold til 2003.

Pengestrømme, investeringer, virksomhedsopkøb

Der har i første halvår været en

lageropbygning, hvilket har

påvirket pengestrømme fra

driftsaktivitet negativt.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

er positivt påvirket af

engangsposter relateret til

indfrielse af dollarafdækning.

Beløbet er i størrelsesordenen

130 mio. kr.

1.halvår 1.halvår

(mio. kr.) 2004 2003

Pengestrømme før ændring i driftskapital 563 580

Pengestrømme fra driftsaktivitet 474 682

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 3 (347)

Frie pengestrømme 477 335

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (541) (807)

Nettopengestrømme (64) (472)

Opkøb 0 122

Balance og egenkapitalens udvikling

Egenkapitalen var 3.997 mio. kr. ved udgangen af halvåret 2004 mod 4.144 mio. kr. primo 2004.

Egenkapitalen er forøget med periodens overskud, men reduceret med udbyttebetaling, køb af egne

aktier og valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber.

Der er udbetalt udbytte for 2003 på 219 mio. kr.

Køb af egne aktier, reduceret med udnyttelsen af aktieoptioner (32 mio. kr.), reducerede

egenkapitalen med 361 mio. kr. i perioden.

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 4 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27


Beholdningen af egne aktier udgør dags dato 7.213.224 stk. B-aktier, svarende til 9,6% af

aktiekapitalen. Efter gennemført kapitalnedskrivning vil beholdningen være på 4.374.392 stk. B-aktier,

svarende til 6,0% af aktiekapitalen. Siden 29. januar 2004 er der købt egne aktier for 402 mio. kr.

som led i et større aktietilbagekøbsprogram, hvor der forventes et samlet tilbagekøb på op til 650 mio.

kr. i løbet af året.

På generalforsamlingen den 17. marts blev det vedtaget at nedsætte antallet af aktier til 72,6 mio. stk.

Proklamafristen udløb den 3. juli 2004 uden indsigelser. Dokumenterne er nu indsendt til Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen og afventer den endelige registrering af aktiekapitalnedsættelsen.

Aktiver

Passiver

(mio. kr.)

(mio. kr.)

Egenkapital primo 2004 4.144

Periodens overskud 378

Immaterielle anlægsaktiver 537 Betalt udbytte (219)

Materielle anlægsaktiver 3.691 Køb af egne aktier, netto (361)

Finansielle anlægsaktiver 0 Valutaregulering af nettoaktiverne mv. 55

Anlægsaktiver i alt 4.228 Egenkapital ultimo juni 2004 3.997

Varebeholdninger 1.259 Minoritetsinteresser 25

Tilgodehavender 1.589 Hensatte forpligtelser i alt 948

Værdipapirer 99 Langfristede gældsforpligtelser 1.358

Likvide beholdninger 409 Kortfristede gældsforpligtelser 1.256

Omsætningsaktiver i alt 3.356 Gældsforpligtelser i alt 2.614

Aktiver i alt ultimo juni 2004 7.584 Passiver i alt ultimo juni 2004 7.584

Forventninger til 2004

De vigtigste salgsvalutaer er lavere over for den

danske krone end de gennemsnitlige kurser i

2003 og ligeledes lavere end de valutakurser

estimatet fra 29. april 2004 var baseret på.

(kr.) USD JPY CNY

Gennemsnitskurs

for 2003 659 5,68 79,12

Spotkurs 28. april

2004 625 5,72 75,04

Spotkurs 3. aug.

2004 619 5,58 74,73

Udvikling i.f.t.

gennemsnit 2003 -6% -2% -6%

Forventningerne til væksten i årets resultat efter skat er fortsat 7%. Væksten i resultat af

primær drift fastholdes på 9-10% på trods af valutakursudviklingen. Målt i lokale valutaer

forventes væksten i resultat af primær drift at stige med mere end 10%. Disse forventninger

er baseret på følgende:

• At valutakurserne forbliver på de nuværende niveauer resten af året, herunder specielt USD, dollarafhængige

valutaer samt JPY mod DKK.

• Vækst i nettoomsætningen på 5% i DKK, mens væksten opgjort i lokale valutaer skønnes uændret

at blive på omkring 8%. Lavere valutakurser forventes dermed at reducere salgsvæksten med 3

procentpoint.

• Vækst i resultat af primær drift på 9-10%. Resultat af primær drift vil være negativt påvirket af

lavere valutakurser, da Novozymes har forholdsmæssigt flere omkostninger end indtægter i danske

kroner. Målt i lokale valutaer ville væksten overstige 10%. Væksten er positivt påvirket med cirka

1% som følge af en forlængelse af forskningsstøtten fra NREL.

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 5 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27


• Overskudsgrad på17-18%.

• Nettofinansomkostninger på 30-40 mio. kr. Nettofinansposterne ventes positivt påvirket af

gevinster på valutaafdækning. De forventede nettopengestrømmene i USD og JPY er afdækket for

2004.

• Resultat efter skat forventes øget med omkring 7%.

• Frie pengestrømme, før virksomhedskøb, på 0,9-1 mia. kr. Den samlede investeringsramme i

perioden 2003-2005 - eksklusive virksomhedsopkøb - forventes at holde sig inden for summen af

den tilsvarende periodes afskrivninger. Idet de akkumulerede investeringer for årene 2003-04

forventes at ligge markant under den tilsvarende periodes afskrivninger, estimeres

investeringsniveauet for år 2005 at ligge over årets afskrivningsniveau, men inden for den samlede

ramme.

• Afkast på investeret kapital efter skat på 15-16%.

Rapportering inden for miljø- og socialområdet

Udvalgte resultater inden for miljø- og socialområdet medtages som ved første kvartals

børsmeddelelse. Dette sker for at give et bredere billede af Novozymes og er en naturlig forlængelse

af de krav som følger af Årsregnskabsloven med hensyn til rapportering om ikke-finansielle forhold.

Definitionerne på de enkelte indikatorer fremgår af Novozymes Rapporten 2003 under anvendt

regnskabspraksis, side 13-15 i Regnskab og data, se www.novozymes.com.

Resultater inden for miljø- og socialområdet

1. halvår

2004 2003

Øko-produktivitetsindeks, vand 121 112

Øko-produktivitetsindeks, energi 116 108

Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 8,9 7,2

Frekvens af arbejdsbetingede lidelser pr. mio. arbejdstimer 0,6 3,3

Antal medarbejdere 3.963 3.813

Årets jobskabelse

- Vækst i antal medarbejdere, opkøb 0 14

- Vækst i antal medarbejdere, organisk 64 61

Vand og energi – effektiv udnyttelse af ressourcerne

Målet for 2004 er at forbedre øko-produktivitetsindekset for vand og energi med 5% - det vil sige

forbedre udnyttelsen af vand og energi pr. produceret enzymenhed med 5% sammenlignet med

forbruget i 2003. Øko-produktivitetsforbedringen for vand lå i første halvår 2004 på 21% og

forbedringen for energi på 16%. Sammenlignet med samme periode i 2003 ligger indeksene for både

vand og energi højere. Som tendens ligger indeksene i første halvår over gennemsnittet i forhold til

andet halvår, idet produktionen i første halvår er påvirket mindre af ferie og behov for ekstra

køleforbrug.

Arbejdsulykker med fravær og arbejdsbetingede lidelser

For 2004 er det målet, at frekvensen af arbejdsulykker skal være lavere end i 2003. Der er dog

konstateret en stigning i første halvår. En række initiativer er igangsat for at mindske antallet af

arbejdsulykker, men effekten heraf er endnu ikke realiseret.

Frekvensen af arbejdsbetingede lidelser er i første halvår 2004 faldet til 0,6 fra 3,3 i første halvår 2003.

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 6 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27


Jobskabelse

Væksten i antal af medarbejdere er udelukkende organisk vækst, idet der ikke fandt opkøb sted i

første halvår.

Forretningsudviklingen uden for enzymområdet

Mikroorganismer

Med fem opkøb inden for tre år har Novozymes etableret dette nye forretningsområde med

tilstrækkelig kritisk masse inden for områderne: rengøring, spildevandsrensning og plantepleje.

Forretningsområdets omsætning forventes i år at blive omkring 300 mio. kr. og udgøre cirka 5% af

den samlede omsætning. Integrationen af virksomhederne er forløbet planmæssigt og er nu tæt på at

være tilendebragt. Rentabiliteten i forretningen er øget markant siden 2003 og forventes at blive

yderligere forbedret i 2005. Fokus vil nu primært være organisk vækst.

Aktiviteter inden for biopolymerer og farmaceutiske proteiner

Biopolymerer:

Produktionen af mikrobielt fremstillet hyaluronsyre, Hyacare®, forløber tilfredsstillende. Lancering af

produktet til kosmetikindustrien er nært forestående. Det er endvidere besluttet at arbejde på at få

Hyacare klar til salg inden for områderne medical device- og lægemiddelindustrien.

Novozymes har endvidere indgået et samarbejde med det australske firma Meditech, hvor

hyaluronsyre er testet i kombination med et lægemiddel mod tarmkræft. Novozymes vil dække

omkostningerne til fase 2 forsøget, som starter dette efterår, mod at få visse rettigheder til det

endelige produkt.

Muligheden for at udvikle og producere andre biopolymerer undersøges løbende.

Såfremt introduktionen af hyaluronsyre bliver succesrig, forventes der at blive investeret i et separat

produktionsanlæg.

Kontraktproduktion af farmaceutiske proteiner:

Med købet af Novozymes Biopharma fik Novozymes et europæisk godkendt cGMP-anlæg, som blandt

andet producerer Protein A. Det er besluttet, at der i 2005 vil blive investeret i en udbygning af

produktionsanlægget for at kunne opnå FDA-status.

I 2002 indgik Novozymes en aftale med virksomheden Neugenesis Corp. om udvikling af en mikrobiel

produktionsmetode til produktion af monoklonale antistoffer. Parterne er for nylig blevet enige om at

forlænge samarbejdsaftalen, idet projektet fortsat viser fremdrift, om end der stadig udestår tekniske

udfordringer.

Udvikling af antimikrobielle peptider

Initiativerne inden for antimikrobielle peptider, der er en ny klasse af antibiotiske stoffer, har indtil

videre resulteret i identifikationen af flere interessante klasser af naturligt forekommende peptider. Et

af projekterne er nu bragt så langt frem i processen, at der søges efter en partner til at bringe

projektet videre. De øvrige projekter er fortsat i en meget tidlig fase.

Lavallergene proteinteknikker

Det er lykkedes at udvikle et system til produktion og oprensning af det komplekse protein Der p 1,

som er et af de to vigtigste husstøvmideallergener. Derudover er det lykkedes at fremstille varianter af

Der p 1, som kan nedsætte risikoen for markante allergiske reaktioner, der kan være en følge af

allergivaccination.

På baggrund af det hurtige fremskridt med vaccinen søger Novozymes nu aktivt en samarbejdspartner

med interesse i allergivaccination.

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 7 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27


Udsagn om fremtiden

Børsmeddelelsen indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2004, der

i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser

i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på

de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes

produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes’ kerneforretninger.

Bagsværd, den 4. august 2004

Bestyrelsen

Novozymes A/S

Kontaktpersoner

Presse og medier:

Eva Louise Holm Petersen

Tlf. (direkte): 4442 3338

Aktieanalytikere og investorer:

Uden for USA og Canada:

Michael Steen-Knudsen

Tlf. (direkte): 4442 6048

Anne Thommesen

Tlf. (direkte): 4442 4161

For USA og Canada:

Thomas Kudsk Larsen

Tlf.: 00 1 919 494 3279

Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzymer og mikroorganismer.

Vores løsninger er baseret på naturens egen teknologi. Og vores mål er hele tiden at udvide

grænserne for, hvordan biologiske løsninger kan fremme industriens muligheder over hele verden.

Novozymes har hovedsæde i Danmark og beskæftiger over 3.900 medarbejdere i mere end 30 lande.

Novozymes fremstiller og sælger mere end 600 produkter i 130 lande. Novozymes A/S’ B-aktier er

noteret på Københavns Fondsbørs. Besøg Novozymes og få flere oplysninger på

www.novozymes.com.

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 8 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27


Bilag 1

2004

2003

% ændring

(mio. kr.) 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2.kvt/2.kvt

Enzymer 1.452 1.360 1.371 1.461 1.331 1.379 9

- tekniske enzymer 897 863 865 908 858 862 5

- vaskemiddelenzymer 512 518 506 529 502 515 2

- andre tekniske enzymer 385 345 359 379 356 347 8

- fødevareenzymer 367 328 329 399 333 352 10

- foderenzymer 188 169 177 154 140 165 34

Mikroorganismer 83 81 59 72 65 65 28

Nettoomsætning 1.535 1.441 1.430 1.533 1.396 1.444 10

2004

2003

% ændring

(mio. kr.) 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2.kvt/2.kvt

Europa, Mellemøsten & Afrika 663 630 669 713 610 653 9

Nordamerika 471 443 403 445 439 415 7

Asien & Oceanien 278 267 253 255 257 279 8

Latinamerika 123 101 105 120 90 97 37

Nettoomsætning 1.535 1.441 1.430 1.533 1.396 1.444 10

Børsmeddelelse nr. 37/ 2004 Side 9 af 9

Novozymes A/S

Stakeholder Communications

2004-21228-01

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Telefon:

8824 9999

Telefax:

4442 1002

Internet:

www.novozymes.com

CVR nummer:

10 00 71 27

More magazines by this user
Similar magazines