Energifolk fortvivlede over klimanøl - LiveBook

livebook.dk

Energifolk fortvivlede over klimanøl - LiveBook

18 Ingeniøren · Karriere · 7. januar 2011 · Annonce

Import af videnarbejdere

gavner danske ingeniører

Ingeniørforeningen arbejder aktivt på at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere

fra udlandet og glæder sig over, at expats’ne – ifølge en ny undersøgelse – trives i Danmark

Af Karen Witt Olsen

KOLOFON:

IDAvisen er

medlemsinformation

fra Ingeniørforeningen,

IDA,

og siderne redige -

res af IDAs kommunikationsafdeling.

Holdninger og

synspunkter tegner

foreningens

politik og har

ingen sammenhæng

med bladet

Ingeniøren i øvrigt.

Ingeniøren er

meningsmæssigt

uafhængigt af IDA.

IDAs pressechef:

Peter Mose,

pem@ida.dk

Redaktør:

Johs Krarup

jkr@ida.dk

Kalvebod

Brygge 31-33,

1780 Kbh. V

Umiddelbart virker det måske paradoksalt,

at en interesseorganisation

som IDA, bruger krudt på at lokke

endnu flere udenlandske videnarbejdere

til landet, når der er arbejdsløsheden

blandt foreningens flere end

82.000 medlemmer. Men det er faktisk

helt logisk.

”Jo flere højtuddannede udenlandske

medarbejdere, der kommer til

Danmark, jo flere virksomheder

kommer til og bliver i landet og jo

flere spændende job er der,” siger

chefkonsulent i IDAs politiske afdeling

Fin Krogh Jørgensen.

Han forklarer, at der årligt uddannes

flere end 2.000 ingeniører i Danmark

- men at antallet ikke er nok til

at dække behovet for specialiseret

naturvidenskabelig arbejdskraft.

”Virksomheder som fx IBM, Microsoft

og Vestas bliver ikke i Danmark,

hvis de ikke kan få den nødvendige

og bedst kvalificerede arbejdskraft.

’Importen’ af videnarbejdere fra udlandet

er med til at sikre, at der fortsat

er gode, udviklende og perspektivrige

job for medlemmerne,” siger

han og tilføjer, at IDAs engagement

jo dermed er uafhængigt af, om der

er op- eller nedgangstider på det

danske arbejdsmarked.

Glade tilflyttere og

ordnede forhold

En nylig offentliggjort undersøgelse,

Expat Study 2010, peger på, at de

41.500 videnarbejdere – de såkaldte

expats – der bor og arbejder i Danmark

er glade for at være her. Og

det glæder IDAs formand Frida Frost.

”I Danmark tilbyder vi faste ansættelser

og ordnede arbejdsforhold –

også til de unge videnarbejdere i

modsætning til mange andre lande.

Jeg synes, det er aldeles glimrende,

SYNSPUNKT

Af Morten Thiessen,

formand for Arbejdsmarkedsudvalget

at vi i Danmark kan konkurrere på

arbejdsvilkår, når vi skal tiltrække

højtuddannede,” siger hun.

IDA arbejder til stadighed for at

sikre, at den relevante lovgivning bliver

overholdt, og at virksomhederne

ikke lokker højt uddannede medarbejdere

til landet på falske vilkår.

”Nogle virksomheder er lige lovlig

kreative, når det kommer til aflønning.

Vi har set sager, hvor arbejdsvilkårene

minder om de polske bygningsarbejderes

– at der betales løn i

hjemlandet men trækkes for kost og

logi her.

Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere,,”

siger chefkonsulent Fin Krogh

Jørgensen.

Bliv lidt længere

Undersøgelsen Expat Study 2010 viser

også, at næsten halvdelen af de

udenlandske videnarbejdere er blevet

længere tid i Danmark end planlagt

– og at jo længere de bliver, jo

gladere er de for landet.

IDA har i flere år arbejdet på, at få

bl.a. de mange udenlandske studerende

til at blive boende og har i den

forbindelse udarbejdet en slags

værkstøjskasse.

”Vi har en velbesøgt hjemmeside

og arrangerer desuden bl.a. gå-hjem

møder om det danske arbejdsmarked

og workshops om ansøgningsskrivning.

Vi synes, det er decideret

tåbeligt, at de studerende rejser efter

endt uddannelse og prøver aktivt, at

få dem til at blive,” fortæller Fin

Krogh Jørgensen.

Ingeniørforeningen har desuden

presset politisk på for at få samlet

alt den bureaukrati, en tilflytter skal

igennem, på et sted. Der findes i dag

tre WorkinDenmark-centre, og fra

årsskiftet åbner yderligere 4 såkaldte

modtage-centre rundt om i landet.

”Vi har i årevis efterlyst én indgang

til Danmark, for vi ved, hvor frustrerende

det kan være, at rende diverse

myndigheder på dørene. Det er der

nu, og det er meget glædeligt. Nu

skal vi bare have udbredt det glade

budskab,” siger IDAs chefkonsulent.

Ikke på fisketur

Fin Krogh Jørgensen understreger, at

alt IDAs arbejde med at skaffe og

Work smarter –

not cheaper

holde på de udenlandske videnarbejdere

ikke handler om ’medlemsfiskeri’.

”Vi har en udvekslingsaftale med

mange landes ingeniørforeninger, så

deres medlemmer kan få gratis

hjælp her hos os. Hovedsagen for os

er at sikre nok kvalificeret arbejdskraft

i Danmark, for så sikrer vi også

internationale virksomheder,” siger

han og peger på, at en del udlændinge

dog melder sig ind, når de ser

hvad IDA kan tilbyde.

NOTER

Så kom vi i gang

OK forhandlingerne er i gang. Der

er udvekslet krav med de offentlige

arbejdsgivere, og IDA har været

til møder med KL, Danske Regioner

og Finansminsteriet.

IDA er ude af AC, så organiseringen

af forhandlingerne er ny.

På det statslige og regionale område

forhandler IDA selv for hhv.

ca. 5.000 og ca. 500 medlemmer.

På det kommunale forhandler

IDA for ca. 2.500 medlemmer. De generelle

krav forhandles via forhandlingsfællesskabet

KTO, mens IDA selv forhandler de specielle

krav.

Hvad angår aftaler for chefer indgår IDA

i forhandlingsfællesskaber på det kommunale

og det regionale område. IDA medlemmer

i chefstillinger i staten har ingen

særlig overenskomst. Løn- og ansættelsesforhold

for de statslige chefer forhandles

som en del af den almindelige overenskomst.

Fremtiden tilhører de, som besidder unik

viden og formår at omsætte den til salgbare

produkter ved at beherske de stadigt

mere komplekse udfordringer i en verden

i hastig forandring. For IDA sætter dette

ingeniøren i en nøglerolle for det danske

samfunds fortsatte succes og udvikling.

Udfordringerne for os består i at forny

vores viden og at evne at kombinere forskellige

elemeter til nye konstruktioner,

fysiske som digitale, som overgår vores

konkurrenters præstationer. Det er et mål

som vi godt kan nå, hvis vi gør vores bedste

og arbejder med de bedste kolleger,

herunder også de, som kommer fra udlandet

for at bidrage med unik viden.

Imidlertid er der vist noget, som nogen

har overset i forhold til adgang til det

danske arbejdsmarked. Med sænkning af

beløbsgrænsen – igen – inviterer man

ikke de bedste vidensarbejdere ind, for de

vil ikke arbejde for 25.000 kr. om måneden.

Man påfører blot det trængte danske

arbejdsmarked en primitiv lønkonkurrence,

som ikke bidrager til at højne niveauet.

Der er allerede fri bevægeligehed på det

europæiske arbejdsmarked, vi har en positivliste

for flaskehalsområder, vi har

greencard og en beløbsgrænse, som ligger

omkring den anbefalede dimmitendsats.

Der er i realiteten fri adgang til det danske

arbejdsmarked for alle udlændinge, som

kan noget nyttigt på et rimeligt niveau.

Så det er utroligt, at man mener at lønnen

skal dumpes yderligere. Det virker

som et hovedløst og 1-dimensionelt liberalistisk

synspunkt, som synes at antage,

at vi skal deltage i et ”race to the bottom”

med Kina, hvilket er både latterligt og

uacceptabelt.

Naturligvis er løn et vigtigt konkurrenceparameter,

og der skal altid være et forretningsmæssigt

grundlag for et givent

lønniveau. Men vi er altså ikke så desperate,

at vi skal acceptere, at firmaer får legaliseret

deres løndumping. Såfremt dette

virkelig bliver alvor må IDA trække sig fra

alt samarbejde på arbejdsimportområdet,

da vi ikke kan stå model til sådanne tåbeligheder.

Vi siger nej til at importere arbejdskraft,

som vil bidrage til at holde vores

dimittender i ledighed uden at tilføre

os noget, vi ikke kan i forvejen.

Ny og bedre

arrangementsoversigt

En oversigt over Ingeniørforeningens kommende

arrangementer bliver fra næste

uge bragt på en af de sidste sider i Ingeniøren.

Arrangementsoversigten vil være delt

op i 8 geografiske områder svarende til

IDAs regioner. Det er geografien for arrangøren,

der er bestemmende for, hvor arrangementet

bliver vist. Der vises så mange

arrangementer, der kan stå på én side.

Med indførelsen af den nye og forbedrede

arrangementsoversigt bringer IDAvisen

ikke længere en arrangementsoversigt for

de enkelte regioner. Pladsen vil i stedet blive

brugt til mere redaktionel omtale af arrangementer.

More magazines by this user
Similar magazines