Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Dorthe: ”Jeg er rigtig god til at tage opgaver på mig.”

(Bilag 4, side 4)

Vi formoder, at der i Dorthes tilfælde også er tale om en høj grad af

selvkontrol, når det drejer sig om den mængde af opgaver, hun påtager sig.

Dette er nærliggende at kæde sammen med hendes høje grad af identifikation

med KMD. Vi tolker det således, at Dorthe er bange for at miste sin identitet

som en god og stærk medarbejder, hvis hun siger nej til de opgaver, hun bliver

pålagt. Dorthes selvkontrol er ikke entydigt til skade for hende selv, men også

for organisationen, der, som nævnt ovenfor, risikerer at miste medarbejderen

på grund af udbrændthed. Der eksisterer således fælles problemer og fordele

for individet såvel som for organisationen, når medarbejderen identificerer sig

i høj grad med virksomhedens værdier.

103

Som tidligere nævnt argumenterer Alvesson (2003) for, at virksomheder søger

at påvirke alt fra vores kropsform og udseende til vores kapacitet til at udvikle

samarbejdsevner. Virksomheders tiltag som værdigrundlag er ligeledes, ifølge

den kritiske organisationsteori, udviklet med henblik på at give værktøjer til

ledelseskontrol.

Hvad angår KMDs værdigrundlag, formoder vi, at ledelsen søger at foretage

en form for kontrol, idet virksomheden søger at få inkorporeret og udlevet

værdierne i virksomheden. Som eksemplificeret via vores empiri identificerer

medarbejderne i KMD sig med disse værdier. Som Alvessons (2003) kritiske

organisationsteori fremhæver, ligger der en problematik i denne

kontrollerende karakter, da den kan virke indskrænkende eller undertrykkende

på mulighederne for selvstændighed. Det bør således ikke være virksomheden,

der pålægger medarbejderne en række værdier. Medarbejderne bør, ifølge den

kritiske organisationsteori, tage afstand fra sådanne manipulerende handlinger

fra ledelsens side.

Alvessons kritiske organisationsteori (2003) anser samtidig mennesket for at

være potentielt autonomt og i stand til selvrefleksion og kritisk undersøgelse.

Med dette mener Alvesson, at enhver bør tage kritisk stilling og være

More magazines by this user
Similar magazines